Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik."

Transkript

1 Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 3 maj 2006, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Leif Bolin (LB), Ola Lundberg (OL), Solveig Lundström (SL) fr o m 2.a, ej 3 i), Karin Mattsson (KM) t o m 2 a) och fr o m 2 g), Jan Olofsson (JO), Mikael Peterson (MP) ej 3 i), Lena Puhasmägi (LP), Kerstin Rosén (KR), och Börje Sandgren (BS). Personalens representant: Olle Kristenson (OK) Riksidrottens personal: Mikael Santoft (RC) och Håkan Danielsson (FR). Valberedningen: Lars Runsvik, ej 3 i) Pia Zätterström. Thomas Karlsson 1. Sammanträdets öppnande Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik. 1.a Protokolljusterare Till protokolljusterare av protokollet utses Ola Lundberg. 1.b Anmälan av föregående protokoll Protokollen från de tre föregående mötena noteras och läggs efter justeringar till handlingarna. 1.c Godkännande av föredragningslistan Förslaget till föredragningslista godkänns. 2.a Finansiering av SISU Idrottsutbildarna i framtiden Ordf, RC och FR föredrar ärendet muntligt. Ordf uppger bl a FBF:s sex medlemmar exklusive SISU Idrottsutbildarna, SENSUS och BILDA in i det sista agerade fientligt genom att försöka få till stånd ett beslut om fortsatt tillämpning av frysningsbeslutet i stället för en övergång till det nya av FBR beslutade och för SISU Idrottsutbildarna mer ekonomisk rättvisa system. RC anser att om kommande regeringsbeslut accepteras av en extra SISU-stämma, så torde startsträckan för att bygga upp ett nytt administrativt finansieringssystem kräva en tvåårsprocess, med början fr o m hösten 2006, vilket inte är budgeterat. Härefter redovisar samliga ledamöter sin syn på hur frågan hittills har hanterats, och anger sin grundsyn angående en tänkbar utveckling. Från de omfattande diskussionerna noteras bl a följande av ledamöter framförda åsikter:

2 Eftersom idrotten är den största folkrörelsen så är det självklart att den måste ha en god utbildningsorganisation och att den självklart ska vara statsbidragsfinansierad. Om detta synes alla riksdagspartier vara överens Ett nytt system innebär enbart att SISU Idrottsutbildarna lämnar FBR:s administrativa kontrollapparat, men kommer att få motsvarande kontrollapparat utifrån de nya villkor som förhoppningsvis skapas av SISU Idrottsutbildarna själv. Således uppnås ingen direkt minskad administrativ börda. SF:s/MO:s möjligheter att ta makten i ett nytt system ökar. Idag får den anses vara av enbart formell karaktär. Det innebär stora administrativa problem med att befinna sig i två olika administrativa system. Vid ett val att lämna nuvarande bidragssystem på riksnivån med ett fortsatt bidragssökande på kommunal-/landstingskommunal nivå bibehålls nuvarande administrativa börda, samtidigt som en ny införs. SISU Idrottsutbildarna bör därför välja ett av två system, inte en kombination. Mer o mer övertygad om att SISU Idrottsutbildarna ska lämna den via FBR statsbidragsberättigade folkbildningsfamiljen. SISU Idrottsutbildarna kan ta med sig sina erfarenheter och kompetens och fritt utnyttja dessa som SISU Idrottsutbildarna själv kommer att bestämma i större grad. Varje FS-ledamot bör återkoppla/klargöra för sitt eget SF/MO/distrikt vad de olika alternativen kan innebära. Ordf bör tillskriva SF/MO/distrikt för att återigen informera om dagsläget i processen, för att involvera dessa i den. I samband med att KM upplyser om RS/RS-ledamöternas inställning i frågan framför hon åsikten att RF och SISU Idrottsutbildarna borde ha en gemensam katalog/bild av sin omvärld speglande vilka intressenter organisationerna kan antas ha och hur intressenternas åsikter/uppfattningar kan förmodas påverka och innebära. Hon anser även att någon form av tidsplan i frågan borde upprättas, samt att ett försök görs för att utarbeta en egen definition av SISU Idrottsutbildarnas kvalitetsbegrepp., med ett konfirmerande av tidigare fattade beslut i frågan om finansieringen av SISU Idrottsutbildarna i framtiden, att uppdra till FR/RC att utarbeta en realistisk tidsplan för olika scenarios i processen; att uppdra till FR/RC att utarbeta ett förslag till definition av kvalitetsbegreppet inom SISU Idrottsutbildarnas nuvarande och framtida folk-/utbildningsverksamhet; att uppdra till RC att utarbeta en för SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet gemensam PM som bl a innehåller en katalog/bild av vilka intressenter de båda organisationerna kan antas ha och hur dessa intressenters åsikter och uppfattningar om organisationerna bedöms ha för strategiska beslut och vägval i organisationernas verksamhet; samt att FR:s loggbok i fortsättningen löpande ska distribueras till FS. 2.b FS arbetssätt och arbetsordning RC och FR redogör för bakgrunden till ärendet, samt upplyser att ett nytt förslag inte har upprättats sedan senast ärendet var uppe till behandling. att bordlägga ärendet till nästa FS-möte.

3 2.c Förslag till teman och kompetensutveckling vid FSsammanträdena under 2006 Efter att det konstateras att det förutskickade mötestemat Aktiebolaget som en rättslig figur inte kommer att genomföras som en avslutning av dagens möte, och efter en muntlig återkoppling till de åsikter och förslag som framfördes som ett resultat av gruppdiskussioner under FS februarimöte, framförs åsikten att om denna typ av kompetensutvecklingar i samband med styrelsemöten inte bedöms som viktiga bör de utgå från agendan. JO upplyser att regeringen tillsatt en folkrörelseutredning, vilket skulle kunna vara ett aktuellt ämne att ta upp., att tidigare fattat beslut är fortsatt giltigt, och att RC/FR får i uppdrag att planera kompetensutvecklande insatser till kommande FS-möten. 2.d Verksamhetsplan /uppdrag från SISU-stämman Föreligger en handling som kompletteras med en muntlig föredragning av FR. OK uttrycker förhoppningen att den fastställda verksamhetsplanen snarast därefter kommuniceras till UC. KR uppger sig sakna ett avstamp i planen, d v s var står SISU Idrottsutbildarna idag i förhållande till det som önskas uppnås. att med ledning av den förda diskussionen uppdra till RC/FR att färdigställa verksamhetsplanen, och om beslut i frågan om SISU Idrottsutbildarnas finansiering i framtiden kommer att påverka innehållet, beakta sådana i planen. 2.e Varumärken och logotypes RC föredrar ärendet muntligt, varvid hänvisas till bakgrunden och diskussionerna för beslutet som togs i samband med DOF-konferensen vid FS möte den 5 februari I protokollet anges följande under punkten 3 Rapporter g): Varumärken och logotypes mm. Mot bakgrund av de diskussioner som genomförts i frågorna under distriktsordförandekonferensen uppger FR att han anser sig ha fått i uppdrag att genast ta kontakt med de SISU-distrikt som kan anses bryta mot den fastlagda regleringen vad avser användning av logotypes mm. FS noterar att fattade beslut inte följs och uppdrar till kansliet/presidiet att återkomma med en strategi om hur företeelserna ska åtgärdas, samt att också återkomma med ett förslag om hur profilkläderna är avsedda att användas. Frågorna diskuteras. MP framför i samband härmed sitt tack för det OH-material som kansliet tagit fram för FS-ledamöternas deltagande vid årsmöten mm. att bordlägga ärendet. 2.f Granskningen av SISU Stockholm Ärendet föredras av FR, varvid följande särskilt noteras. Granskningen avseende 2004 är nu avslutad och ett möte genomfördes den 28 april mellan FR, UC och ytterligare en tjänsteman från SISU Stockholm. Det har varit en bra dialog

4 senaste tiden. Det kan konstateras att distriktet inte har samma uppfattning om riktlinjernas tolkning om vad som kan redovisas som bidragsberättigat respektive inte. Styrelsen och ansvariga tjänstemän överlåter nu till FR att tolka och besluta om tillämpningen av riktlinjerna. Ytterligare ca 6000 studietimmar är underkända för 2004, vilket sammantaget utgör ca 25 procent av det totala antalet studietimmar i Stockholm. Det noteras att en skrivelse från SISU Stockholm inkommit till FS, vari bl a efterfrågas ett besked på tidigare framställan om upprättande av en avbetalningsplan. JO ordförande till helt nyligen upplyser att SISU Stockholm inte framställt önskemål om att låna pengar eller någon annan form av bistånd från Stockholms Idrottsförbund. Det noteras att kr inkl ränta finns bokfört hos SISU Stockholm som upplupen skuld för tidigare lån av SISU Idrottsutbildarna, och kr under leverantörsskulder som återbetalning statsbidrag. De återkrav som nu kommer att resas med anledning av de senaste underkända studietimmarna uppgår till ytterligare kr. Det konstateras avslutningsvis att utgångspunkten för FS och SISU Idrottsutbildarna måste vara att säkerställa idrottsutbildningen för idrottsledare i Stockholm även i framtiden. För detta krävs en vital utbildningsorganisation. att notera och godkänna den muntliga rapporten; att uppdra till Ordf och FR att besvara brevet från SISU Stockholm; och att uppdra till kansliet att tillsammans presidiet, i en dialog med SISU Stockholm, upprätta ett förslag till en för inblandade parter rimlig ekonomisk uppgörelse, som dessutom säkerställer SISU Stockholms möjligheter till fortsatt existens och möjligheter att bedriva sin verksamhet, och återkomma till kommande möte för beslut om uppgörelsen. 2.g Riksidrottsforum IDA-mässan Föreligger ett utlåtande varav det framgår att SISU Blekinge återtagit sin intresseanmälan om att utses till värddistrikt för Riksidrottsforum 2008, innebärande att det endast återstår en kandidat. Företrädare för den s k IDA-mässan har till Riksidrottens Mattias Claesson framfört förslaget att i framtiden permanent genomföra Riksidrottsforum i samband med mässan i Göteborg. att utse SISU Idrottsutbildarna Västerbotten som värddistrikt för Riksidrottsforum 2008; och att avstå från erbjudandet från IDA-mässan. 3.a Ekonomiska rapporter Föreligger ekonomiska rapporter för SISU-koncernen utvisande utfallet för 2005 och budgeten för 2006, som med godkännande läggs till handlingarna. 3.b Loggboken Läggs med godkännande till handlingarna. 3.c SF-dialog i framtiden Föreligger en RS-handling till aprilmötet med en plan för SF-ordförandedialogerna , som RS beslutade att i vissa delar justera. Den kommer att rapporteras till FS efter den slutliga utformningen.

5 3.d Idrottspolitiskt agerande under valrörelsen 2006 RC hänvisar till det av Riksidrotten framtagna materialet för idrottspolitiskt agerande som synes ha tagits emot positivt ute i distrikten. På riksnivån återstår endast två riksdagspartier att träffa. Vid de två senast träffarna s och mp var även den framtida finansieringen av SISU Idrottsutbildarna uppe för diskussioner. FS godkänner rapporten. 3.e Ledarförsörjning år 4 Föreligger en ekonomisk redovisning av Handslaget Ledarförsörjning 2006 som med godkännande läggs till handlingarna. 3.f Folkhögskolerapport Föreligger en skriftlig rapport från rektor Mattias Sjögren vid IFHS om bl a ansökningsläget från elever och ekonomi, som med godkännande läggs till handlingarna. Härutöver uppger Ordf att den nya strategigruppen kommer att genomföra sitt nästa möte tisdagen den 9 maj. 3.g Ordförandens rapport Frånsett vad Ordf rapporterat under tidigare ärendepunkter upplyser han att FBR:s representantskap utsett en ny ordförande Carola Gunnarsson, Sala på ett fyllnadsval på ett år för avgående Anders Ljunggren. Han uppger att FBR:s GS, Britten Månsson-Wallin, vid detta tillfälle höll en långt inledningsanförande, och fokuserade på det negativa utfallet av deltagarundersökningen generellt, samtidigt som hon underströk att SISU Idrottsutbildarnas resultat var extra negativt. Vidare informerar han om att han tillsammans med KM deltog i Södermanlands Idrottsförbunds100-årsjubileum. Ordf påpekar att SF/MO inte synes uppfatta FS/SISU Idrottsbildarna som en partner avseende inbjudningar till såväl deras idrottsliga arrangemang som möten. RS uppfattas däremot på ett annat sätt, och tränger sig på mer. FS bör göra motsvarande. Han tror mer på att erbjuda en FS-ledamot en timme för en strukturerad information på ett styrelsemöte om vad SISU Idrottsutbildarna specifikt gjort för just detta SF/MO under senare år. 3.h FS-ledamöternas rapporter Föreligger en skriftlig rapport från JO avseende hans mötesordförandeskap på Sv Tyngdlyftningsförbundets årsmöte. Han framför dessutom sitt tack till SISU Idrottsutbildarna för gåvan i samband med att han avgick som ordförande för SISU Stockholm. MP upplyser att han efter fem år som ordförande för Sv Kanotförbundet avgick, men nu sitter i förbundets utbildningskommitté. LP upplyser att hon som FS-representant deltog vid Smålandsidrottens tre årsmöten DF, SISU-distriktets och Reg-IEC:s - med efterföljande styrelsemöten, och att hon då vid sin föreläsning främst tog upp utfallet av deltagarundersökningen och SISU:s framtida finansiering. OL upplyser att det första mötet i arbetsgruppen för idrottens jämställdhetsplan genomfördes den 31 april i Riksidrottens lägenhet på Flemminggatan i Stockholm. Gruppens nästa möte är utsatt till den 22 juni. Han uppger dessutom att han var FS-representant vid SISU Västergötlands årsmöte i Skara den 26 april.

6 BS redovisar att han var FS-representant vid Blekingeidrottens två separata årsmöten, med olika ombud, samt att SISU Blekinge har flyttat till nya egna lokaler, vilket väl synes vara försvårande i ett framtida samarbete mellan de båda distriktsorganisationerna. KR hänvisar till sin skriftliga rapport från SISU Stockholms årsmöte. Hennes uppfattning är att det inte ska vara SF/MO som ska avgöra om FS-ledamots närvaro vid årsmöten, utan att FS själv ska avgöra detta. JA upplyser att hon suttit mötesordförande vid Sv Fäktförbundets årsmöte. KM informerar om RS brev till idrottsminister Bo Ringholm, där bl a understryks Svenska Spels omsättningsminskning på 7.5 procent. Hon upplyser dessutom om att hon närvarat vid årsmöten i Halland, Sörmland, Västmanland och Västerbotten. SL hänvisar till sin skriftliga rapport från årsmötet i SISU Jämtland/Härjedalen. Hennes uppfattning är att ett deltagande som FS-ledamot i ett årsmöte ger större möjligheter till kontakter och att FS bör vara offensiva och inbjuda sig själva till dessa. LB uppger att han varit FS-representant vid Sv Simförbundets årsmöte, samt vid ett av SISU Örebros styrelsemöten. Han upplyser att han upplevde detta möte som mer ett möte för att informera honom om distriktets verksamhet än ett normalt styrelsemöte, vilket väl inte ska vara avsikten med att FS-ledamöterna deltar i sådana. Han har också deltagit i ett möte i Svensk Idrotts redaktionsråd, samt i projektet Idrottens Ideella ledare. RC uppger att han deltagit på Västernorrlands årsmöte samt SOK:s årsmöte. 3.i Förlaget Föreligger progressrapporter för SISU Idrottsböcker AB avseende första kvartalet Kommande FS-sammanträden 1) Den 2 juni på Freys hotell, Stockholm kl 10 ca 17 (landskamp i fotboll kl Sverige Chile). 2) Den 13 augusti på fm, i Göteborg. 3) Den 28 september i Stockholm, ) Den 9 november i Skövde, i samband med Riksidrottsforum. Vid Protokollet Thomas Karlsson Justeras Rolf Carlsson, förbundsordförande Ola Lundberg, förbundsledamot

Tid Onsdag den 23 februari 2005

Tid Onsdag den 23 februari 2005 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Jane Andersson from 4, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Protokoll nr 5 2009 11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 20 september 2009, Park Inn Hotell, Prag

Protokoll nr 5 2009 11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 20 september 2009, Park Inn Hotell, Prag Protokoll nr 5 2009 11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 20 september 2009, Park Inn Hotell, Prag Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.), Jane Andersson, Leif

Läs mer

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö

Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Protokoll nr 1 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 juni 2013, Bosön, Lidingö Deltagande: FS ledamöter: Personalens representant: SISU Idrottsutbildarnas personal: Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-12-02--03 Föregående möte: 2006-10-28 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 Plats: Telefonmöte Datum: 2006-10-18 Tid: 19.30 22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT

GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT Representantskapet 2010 GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT 1 RAPPORT FRÅN GRANSKNINGSUTSKOTTET 2006 2010 Framtiden står framför oss! Roy Cederbäck, Förbundsområde Västmanland Marianne

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3. Program... 5

Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3. Program... 5 Handlingar till förbundsmöte med Sveriges Akademiska Idrottsförbund Lund den 25-26 oktober 2014 Innehåll Kallelse till förbundsmötet i Lund 2014... 3 Program... 5 A till Ö - en sammanfattning av det som

Läs mer