Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr 2 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm"

Transkript

1 Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm Närvarande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Leif Bolin (LB), Ola Lundberg (OL), Solveig Lundström (SL), Jan Olofsson (JO), Mikael Peterson (MP) (fr o m 10), Lena Puhasmägi (LP), Kerstin Rosén (KR), Börje Sandgren (BS) och Pia Zätterström (PZ). Personalens representant: Olle Kristenson (OK) Riksidrottens personal m.fl: Mikael Santoft (RC) och Håkan Danielsson (FR) Thomas Karlsson Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga, och speciellt de nya, ledamöterna välkomna. Härefter genomförs en personlig presentation av samtliga närvarande. Efter några praktiska mötesdetaljer läser Ordf upp ett tackbrev från den tidigare ledamoten och nuvarande hedersledamoten Lars Edwinsson med anledning av den uppvaktning han fick vid SISU-stämman då han avgick. Brevet noteras till protokollet. a) Protokolljustering Protokoll nr Efter att JA påpekat att hennes närvaro vid mötet inte är noterat i protokollet, liksom att hon var närvarande vid Västsvenska SISU-distriktets årsmöte, läggs protokollet med dessa justeringar med godkännande till handlingarna. Protokoll nr Protokollet läggs med godkännande till handlingarna. b) Protokolljusterare Ordf förklarar bakgrunden till förändringen att i fortsättningen utse en protokolljusterare bland ledamöterna enligt ett rullande schema, i stället för att endast mötesordföranden justerar protokollet, samt föreslår att JA utses till FS:s förste protokolljusterare enligt den nya ordningen. att införa systemet att fortsättningsvis löpande utse en ledamot till protokolljusterare, och att utse JA att tillsammans med mötesordföranden justera dagens protokoll. c) Förhinder Ordf upplyser att MP meddelat att han anländer senare under mötet.

2 2 d) Godkännande av föredragningslistan Föreligger ett förslag till dagordning. Till detta anmäls som tillkommande rapporter ärendepunkt 17 h) Lägesrapport Equalprojektet 1+1 = 3, 17 i) FBR:s krav på Internkontroll och 17 j) Rapport från simförbundets årsmöte. Med dessa tillägg godkänns förslaget till föredragningslista. 2. Konstituering med hänvisning till 5 kap 1 i stadgarna att på förslag från Ordf till vice ordföranden utse Leif Bolin och Pia Zätterström; att på förslag från RC till protokollsekreterare tills vidare utse Thomas Karlsson. Vidare noteras att RF har utsett Karin Mattsson som sin representant; och att SISU-personalen har utsett Olle Kristenson som sin ordinarie representant, med Eva Purvin som personlig suppleant. 3. Firmateckning att på förslag från RC med stöd av stadgarnas 1 kap 8 att till firmatecknare utse FSledamot, RC Mikael Santoft, FR Håkan Danielsson och Göran Larsson, två i förening. 4. Attest- och avtalsteckningsrätt Med anledning av kanslisammanslagningen mellan RF och SISU föreligger förslag till nya gemensamma regler för attest- och avtalsteckningsrätt för båda organisationerna. Förslaget har för RF:s del antagits vid Riksidrottsstyrelsens sammanträde i maj Jämfört med tidigare attestordning föreslås att vice ordförande i FS har attesträtt för förbundsordföranden, i stället för förbundsrektor. Vidare föreslås att chefen för idrottsservice f.n. Göran Larsson, RF - har generell attesträtt för samtliga avdelningar inom RF och SISU. Avtalsteckningsrätten föreslås tillkomma firmatecknare i enlighet med den ordning som beslutats under föregående ärende, med undantag av anställningsavtal som tecknas av stabschefen och personalhandläggare gemensamt. med stöd av stadgarna 5 kap 4 att fastställa SISU:s attest- och avtalsteckningsrätt i enlighet med förslaget, bilaga 1.

3 3 5. FS arbetssätt och arbetsordning Föreligger en möteshandling. Ordf föredrar och hänvisar till den ordning som råder för och inom RS, och ställer frågorna: Hur ska vi jobba? Hur ska vi kompetensutveckla oss? OK redogör för Hallandsmodellen som innebär att två ledamöter respektive har ett bevakningsområde, många telefonmöten för snabba beslut, färre sammanträden, men då längre sådana, bl a för kompetensutveckling. Härefter uppkommer en vid diskussion av vilken bl a följande noteras. - RS styrelsearbete känns mer formellt, SISU:s mer levande. - De fem senaste åren har varit mer folkbildningsinriktade än de tidigare. - Det kunde vara fler korta beslutsmöten, t ex per telefon. - Ett möte per år borde ligga utanför Sthlm, varvid lokala SISU-distrikt, DF och SDF borde vara en målgrupp i anslutning till mötet, men dagsmöten bör av ekonomiska skäl genomföras i Stockholm. - En viktig effekt av längre möten är den personliga kännedomen om varandra som naturligen uppkommer. - Eventuellt kanske möten ska genomföras med de SF som idag inte utnyttjar SISU i anslutning till FS-möten. - Nya kansliets primära uppgift är att komma närmare SF, vilket är avgörande för SISU-distriktens verksamhet. - Vi bör kanske fastställa ansvars-/kunskaps-/bevakningsområden för respektive ledamot, utifrån att alla känner för sitt område. - Vi måste hitta tillfällen för kompetensutveckling vilket främst begränsas av ekonomin men även tidsåtgången. - Fortsatta temamöten. Låta tjänstemän/andra komma och berätta om sitt aktuella sakområde. att uppdra till RC, att i samråd med presidiet, med ledning av de förda diskussionerna och med utgångspunkt i det arbete som FS genomförde under decembermötet 2004 återkomma med förslag till arbetssätt och arbetsordning för FS. 6. Uppdrag från SISU-stämman Ordf hänvisar till föreliggande möteshandling, men vill att den viktiga frågan om fördelning av statsbidrag diskuteras mer ingående inledningsvis, och upplyser att Folkbildningsrådet den 12 oktober fattar det formella beslutet om statsbidrag för studieförbund från Om detta beslut inte innebär ökat bidrag för SISU måste det finnas en strategi för hur SISU ska agera. Han understryker att SISU lyft upp skiljaktigheterna inom folkbildningsfamiljen till ytan, där skiljelinjen får anses gå mellan de som anser att folkbildningen är till för folkrörelserna, och de som anser att den är till för individerna. RC understryker att SISU-organisationens existens idag är avhängig SISU:s möjligheter att anskaffa externa resurser utöver statsbidraget, som inte hade räckt för att förhindra konkurser på distriktsnivån.

4 4 FR uttrycker förhoppningen att SISU borde erhålla Mkr i ökat bidrag i det kommande nya systemet. Härefter inställer sig den första fördelningsfrågan, om hur att fördela mellan SISU och SISU-distrikten. Därefter den andra om hur att fördela bland SISU-distrikten. Från den påföljande diskussionen noteras bl a följande: - Kommande politiska beslut är avgörande för SISU:s framtida existens, varför vi måste samla trupperna och driva våra frågor hårt framöver. - Beslut måste fattas om hur SISU och SISU-distrikten ska kunna stå eniga för att uppträda optimalt gentemot uppdragsgivaren idrotten. - Får statsbidraget användas till kommunal folkbildningsutjämning? - Hur gör vi med kommuner som säger nej till bidrag till folkbildning men ja till idrottsutbildning? - Folkbildningens framtid är hotad, idrottens är säkrad. - Det borde finnas möjligheter att koppla folkbildningsfrågorna till t ex ledarbristen inom idrotten och handslagets prioriterade satsning på ledarutveckling. - Förhoppningsvis kommer de framtida politiska besluten innebära en koppling mellan folkbildning och folkrörelse, och då är SISU en klar vinnarna bland studieförbunden. - Det viktigaste måste vara att erhålla resurser till vår idrottsliga utbildning, inte att folkbildningen får resurser. När det gäller rubricerade uppdrag från stämman är det FR:s förhoppning och planer att de som hade ansvar för att förbereda motionssvaren till stämman också utgör resurspersoner vid beslutshanteringen. Verksamhetsinriktningen Vid mötet delas den nya trycksaken Verksamhetsinriktningen ut. Det konstateras att SISU måste ha en strategi för hur att föra ut innehållet i verksamhetsinriktningen i distriktens dagliga verksamhet. RC anser att FS måste klargöra vilken roll SISU-distrikten faktiskt ska ha i sin verksamhet, vilket innebär att FS måste ta ett litet större centralt grepp än tidigare. Utgångspunkten härför är att distrikten faktiskt är redskapet för att nå ut till idrottens föreningar med utbildning. Det konstateras att distriktens verksamhetsberättelser borde utgöra det naturliga verktyget för att följa upp verksamhetsinriktningens genomslag i deras genomförda verksamhet. Samtidigt understryks att dialogen och kommunikationen är avsevärt viktigare än själva trycksaken och dess distribution för att innehållet ska göras levande. Idrottens jämställdhetsplan Idrottens jämställdhetsplan delas ut, varvid vissa diskussioner uppkommer.

5 5 Stadgarna Det konstateras att de ändringar som stämman beslutade om, och främst namnbytet, inte föranleder någon förändring av den grafiska profilen mm. Vidare att det är viktigt att snarast distribuera de nya stadgarna till distrikten. Kanotförbundets motion Ursprung och fäste Inom Handslagets ledarförsörjning år 2, har 20 SF medverkat i 6 olika pilotprojekt. Syftet med pilotprojekten har varit att planera och genomföra gränsöverskridande gemensamma barn- och ungdomsledarutbildningar. Genomgående har samtliga SF och deltagare på utbildningarna varit positiva till samverkan. Eftersom arbetet med ledarförsörjning fortsätter även under år 3 och 4, så finns det möjligheter att erbjuda fortsatt stöd till utveckling och förädling av gränsöverskridande utbildningar. I juni 2005 träffades representanter från Judoförbundet, Kanotförbundet, Sportskytteförbundet och Danssportförbundet tillsammans med SISU Idrottsutbildarna för att diskutera form och innehåll i en framtida gemensam barnoch ungdomsledarutbildning. Förbunden enades kring ett antal nyckelbegrepp för fortsatt utveckling av utbildningen. Utbildningen ska vara gränsöverskridande, flexibel utbildningsform, genomföras i samtliga SISU Idrottsutbildarnas distrikt och ambitionsnivån är att utbildningen ska innehålla timmar. Målgrupp för utbildningen är ledare för barn och ungdom, i åldern 7-15 år. Det är viktigt att kursoch utbildningsavgiften är lika i landet. Gruppen ska träffas i mitten av september varvid SISU Idrottsutbildarna ska presentera förslag till innehåll och genomförande av gränsöverskridande barn- och ungdomsledarutbildning. Därefter planeras att erbjuda övriga SF att delta i arbetet. Stockholms motion Fördelning av statsbidrag Ordf och FR har haft en överläggning med Roland Joelsson, ordförande i SISU Idrottsutbildarna Väst och Sören Karlström, ordförande i SISU Idrottsutbildarna Västergötland i detta ärende. En strategi och plan för arbetet kommer att arbetas fram under hösten. Västernorrlands motion Modell för kvalitetsbedömning Inget arbete har hittills gjorts. En strategi och plan för arbetet kommer att arbetas fram under hösten. Skånes motion Internationell mötesplats Inget arbete har hittills gjorts. En strategi och plan för arbetet kommer att arbetas fram under hösten. Södermanlands motion Morgondagens folkbildning Inget arbete har hittills gjorts. En strategi och plan för arbetet kommer att arbetas fram under hösten.

6 6 att med godkännande notera de åtgärder som hittills är vidtagna och de som är planerade med anledning av besluten från SISU-stämman; och att utifrån beslutad verksamhetsinriktning löpande framöver diskutera hur inriktningen närmare ska uppfyllas. 7. Kansliutredningen RC rapporterar att han är nöjd med hur kanslisammanslagningen genomförts och att det stora flertalet av medarbetarna är nöjda. Han uppger dessutom att fr o m nu utgår ärendepunkten som stående punkt på dagordningen. Arbetsformer för samverkan mellan de båda styrelserna Vid FS sammanträde den 17 maj 2004 beslutades att ge SISU:s presidie i uppdrag att tillsammans med RF:s presidie formulera arbetsformer för samverkan mellan de båda styrelserna. Numera föreligger förslag till sådan samverkan. Ordf upplyser att han och RF:s ordförande KM redan har bokat några gemensamma möten. att samverkan mellan de båda organisationerna i enlighet med förslaget ska ske genom att fyra sex överläggningar på ordförandenivån, och två gemensamma presidieöverläggningar genomförs årligen. 8. Framtagning av kommande verksamhetsinriktning LB redogör för processen med hur den nuvarande verksamhetsinriktningen togs fram och menar att processen borde genomföras på nästan motsatt sätt. BS instämmer i detta och menar att man som ledamot borde få delta i den inledande processen med idébollandet, och inte som nu, med att ge åsikter om en färdig produkt. PZ menar man eventuellt borde göra en verksamhetsinriktning över fyra år vilken åsikt delas av JA, eftersom det viktiga är att få ut den och ned i idrottsrörelsens föreningsliv vilket kräver sin tid. Diskussioner förs om huruvida det vore en fördel med att ha en gemensam SISU/RFinriktning, vilket f n inte upplevs som önskvärt utifrån att en sådan gemensam produkt med största säkerhet kräver mycket kompromissande och kan bli för överslätande. Däremot kan det vara en framtida utveckling när nu de båda organisationerna har ett gemensamt kansli och ett i övrigt fördjupat samarbete. Ordf uppger som sin åsikt att FS måste hitta en process som innebär gemenskap och glädje/engagemang vid utarbetandet av verksamhetsinriktningen. En viktig utgångspunkt måste vara att reellt prioritera vissa sakfrågor, ty om allt prioriteras, blir inget prioriterat. JA framför förslaget att det borde tas fram en plan för verksamhetsinriktningen, snarare än en plan för hur den ska processas fram.

7 7 att med ledning av den förda diskussionen uppdra åt RC att återkomma med en plan för dels framtagningsprocessen, dels för vad den bör innehålla. 9. Distriktens årsredovisningar Föreligger en möteshandling, varav bl a framgår att två distrikts årsredovisningar inte uppnår godkänt. Det konstateras att det inte är bra med denna spridning i nivåer SISU-distriktens årsredovisningar, och att utfallet inte borde vara så med centralt anställda distriktschefer. Uppkommer en diskussion om dels metoden i sammanställningen i handlingen, dels hur de felande distrikten ska fås att uppfylla de uppställda kraven. att ge FR i uppdrag att kontakta de två berörda distrikten och erbjuda dem erforderliga resurser; och att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 10. Statsbidraget Modell 2007 Efter en muntlig föredragning av Ordf och FR konstateras att SISU är kallat till ett möte med ansvarig minister Hallengren den 26 augusti kl , att statsminister Göran P har bjudit in samtliga folkbildningsförbund till ett möte den 27 september, där varje organisation har sex representanter, att Folkbildningsrådet har bjudit in till konferensen Hållbar utveckling folkbildning för generationer den oktober enligt vid mötet utdelad handling, och att FS-ledamöterna bör försöka närvara vid något av dessa kommande möten. Det konstateras att FS måste ha en beredskap och visa lite jävlar anamma och vara offensiva framöver, och samtidigt vara medvetna om att folkbildningsfamiljen inte med självklarhet är SISU:s bästa vänner när det gäller statsbidragen. Dessutom ska FS:s ledamöter ha i åtanke att Folkbildningsrådets tjänstemän ofta är rekryterade från de övriga studieförbunden. FR informerar om att Folkbildningsrådets beredningsgrupp avseende nytt system för fördelning av statsbidraget kommer att träffa studieförbundens förbundsrektorer den 29/8 och 21/9. Det noteras också att SISU idag får ca 68 mkr motsvarande ca fem procent av det totala folkbildningsstödet, men samtidigt genomför ca tio procent av den totala folkbildningsverksamheten. att RC/FR utser de som ska representera SISU vid mötet mellan samtliga folkbildningsförbund och statsminister Göran Persson den 27 september; och att i övrigt godkänna avgiven rapportering.

8 8 11. Folkbildningens framtid Detta diskussionsärende behandlades under föregående punkt, och inga andra beslut än de som där fattades togs i frågan. 12. Handslaget Ledarförsörjning år 2 Inom ramen för Handslagets andra år har första året av projektet Ledarförsörjning genomförts. Föreligger en skriftlig rapport om SF-samverkan om arbetet med gränsöverskridande gemensamma barn- och ungdomsledarutbildningar. En utvärderingsdag har genomförts med SISU-distrikten den 20 juni 2005 varvid noterades att arbetet med projektet i distrikten har upplevts positivt. Av de 9,5 miljoner kronor som tilldelats distrikten att fördela, återstår knappt Dessa medel överskjuts till Speciella insatser projekt, år 3. Det är ca Handslag som är gjorda under året mellan SISU Idrottsutbildarna och idrottsföreningar. Statistik kring Ledarförsörjning kommer att tas fram under augusti och september. Härvid framhåller OK att det av föreliggande information inte tydligt framgår huruvida projekten gått in under ordinarie skolverksamhet med cirkelverksamhet baserad på folkbildningsmedel, vilket borde vara fallet. att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 13. Distriktsledningskonferensen den oktober 2005 I en handling till RS och FS vid sammanträdena i maj 2005, presenterades ramar för årets distriktsledningskonferens. Syftet med konferensen är: Prioritering av aktiviteter och åtgärder för verksamheten Starta diskussion och samplanering mellan distrikt och riks Personlig utveckling Föreligger ett förslag till programpunkter som är framtagna som särskilt viktiga områden att behandla utifrån verksamhetsinriktningen och stämmobeslut med anledning av motioner. Vid FS diskussion framhålls bl a att SISU måste få tillfälle att tala i enskildhet med sina distriktsordföranden om kommande statsbidragsutveckling, att folkbildningsfrågorna måste få plats i programmet, samt att även DFrepresentanterna måste få del av vikten av kommande beslut inom folkbildningens område, varför den frågan bör tas upp som en gemensam programpunkt.

9 9 att uppdra till RC/FR att med ledning av den förda diskussionen framföra SISU:s synpunkter på programpunkter. 14. Ekonomiska halvårsrapporter Föreligger ekonomiska halvårsrapporter avseende SISU Idrottsutbildarna, Bosön Idrottsfolkhögskola, och SISU Idrottsböcker AB. Dessa kompletteras med muntlig information av RC. att med godkännande lägga halvårsrapporterna avseende SISU Idrottsutbildarna och Bosön Idrottsfolkhögskola till handlingarna; och att i övrigt notera halvårsrapporten avseende SISU Idrottsböcker AB. 15. Ersättningsregler Föreligger ersättningsregler för valda ledamöter i FS. FS noterar dessa regler. 16. Idrotts- och folkbildningspolitiskt agerande valrörelsen 2006 Föreligger en möteshandling. Den kommande valrörelsen inför nästa års riksdags- och kommunalval ger ett bra tillfälle att också lyfta folkbildningsfrågorna. RS kommer att ta fram en valstrategi med ett par idrottspolitiska frågor att driva i valrörelsen. Det kan finnas skäl för FS att på samma sätt lägga fast en strategi för hur arbetet med folkbildningsfrågorna ska bedrivas under valrörelsen. Presidiet bör ges i uppdrag att ta fram förslag på en sådan strategi och vilka frågor som ska lyftas fram. Förslaget ska innehålla frågor som riktar sig både till central nivå och till regional/lokal nivå. Synpunkter från SISU Idrottsutbildarnas distrikt bör inhämtas under arbetets gång. Härutöver rapporterar Ordf och RC/FR från det idrottspolitiska agerandet och de möten som genomfördes i samband med Almedalsdagarna i Visby i början på juli. att uppdra till presidiet att till kommande FS-möte avge ett förslag på strategi och innehåll för folkbildningsfrågorna i valrörelsen Rapporter Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna: a) Personal b) Att utveckla kvalitet

10 10 c) Progressrapport Idrottsböcker Föreligger möteshandling. d) Behörighetsansökan SIDA e) Yttrande över Folkhälsoinstitutets och Livsmedelverkets förslag till Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet f) Distriktens mål 2005 Föreligger möteshandling. g) SISU Södermanlands stadgar h) Lägesrapport Equalprojektet 1+1 = 3 Möteshandling delas ut under mötet. i) Folkbildningsrådets krav på internkontroll FR redogör för det arbete som SISU ålagts av Folkbildningsrådet, innebärande en granskning av 7000 cirkelredovisningar. j) Rapport från simförbundets årsmöte Möteshandling delas ut under mötet. 18. Kommande sammanträden och möten a) Nästa sammanträde Föreligger ett preliminärt förslag till ramprogram för nästa sammanträde den september, som bl a innefattar ett uppmärksammande av SISU:s 20-årsjubileum. Härvid utdelas ett förslag till att i samband med detta jubileum inrätta ett system för att uppmärksamma eldsjälar och förebilder på distriktsnivå. att genomföra nästa möte i enlighet med föreslaget ramprogram; och att inte genomföra det föreslagna systemet för eldsjälar och förebilder på distriktsnivå. b) SF-ordförandedialog 7 december I linje med den målsättning RS ordförande Karin Mattsson uttryckte vid RF-stämman är SF-ordförandena inbjudna till ett möte den 7 december. Även FS är inviterade att delta, varvid även i detta forum bör påtalas vikten av utfallet av statsbidragsbesluten. c) Sammanträdesplan Föreligger ett förslag till sammanträdesplan fr om hösten 2005 t o m SISU-stämman att med smärre justeringar fastställa föreslagen sammanträdesplan enligt bilaga 2.

11 11 Vid Protokollet Thomas Karlsson Justeras Rolf Carlsson, förbundsordförande Jane Andersson, förbundsledamot

Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg

Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Tid Torsdag den 7 april 2005

Tid Torsdag den 7 april 2005 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Solveig Lundström, Karin Mattsson from 5, Börje Sandgren, Leif Bolin, Jan Olofsson, Lars Edwinson from 3, och

Läs mer

Tid Onsdag den 23 februari 2005

Tid Onsdag den 23 februari 2005 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Jane Andersson from 4, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell

Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf) (ej under 2 f), Jane Andersson,

Läs mer

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell.

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell. Protokoll nr 15 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Tisdagen den 8/ 4 Plats Idrottens Hus, Farsta Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Annika Sylvén (from

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik.

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik. Protokoll nr 10 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 3 maj 2006, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Leif

Läs mer

Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse

Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Pia Zätterström, Ingegerd Lusensky, Lars Tigerberg (tom 4), Lars Edwinson (tom 9), Leif

Läs mer

Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön

Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön Närvarande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA) fr o m 2.4, Leif

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö Protokoll nr 18 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 11-12 april 2011, Bosön, Lidingö Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.),

Läs mer

2 a) Plan för Internkontrollen 2006, samt rapport avseende den fortsatta granskningen av SISU Stockholm

2 a) Plan för Internkontrollen 2006, samt rapport avseende den fortsatta granskningen av SISU Stockholm Protokoll nr 6 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2006, Globe Hotell Stockholm Närvarande: Förhinder: ------ Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Protokoll nr 3 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 september 2005, Bosön

Protokoll nr 3 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 september 2005, Bosön Protokoll nr 3 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 september 2005, Bosön Närvarande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson

Läs mer

2.a Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden

2.a Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden Protokoll nr 16 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 9 november 2006, Hotell Billingehus, Skövde Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

2.a) Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden, samt eventuell UC-representation i tillsatt arbetsgrupp

2.a) Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden, samt eventuell UC-representation i tillsatt arbetsgrupp Protokoll nr 8 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens telefonsammanträde den 1 mars 2006 Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson

Läs mer

Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm

Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde

Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala

Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Deltagande: FS ledamöter: Förhinder: Pia Zätterström (ordf.), Leif Bolin, Margareta Israelsson, Johan Kannerberg,

Läs mer

Protokoll nr 13 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6 november 2008, Hotell Scandic Plaza, Umeå

Protokoll nr 13 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6 november 2008, Hotell Scandic Plaza, Umeå Protokoll nr 13 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6 november 2008, Hotell Scandic Plaza, Umeå Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

2.a) Första utkast till styrelsens berättelse för 2007

2.a) Första utkast till styrelsens berättelse för 2007 Protokoll nr 6 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 januari 2008, Globe Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn Protokoll nr 4 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 37 Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 31 mars 2009, Bosön IFHS, Stockholm

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 31 mars 2009, Bosön IFHS, Stockholm Protokoll nr 16 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 31 mars 2009, Bosön IFHS, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf),

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm Protokoll nr 13 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.),

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Protokoll nr 15 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 26 februari 2009, Freys Hotel, Stockholm

Protokoll nr 15 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 26 februari 2009, Freys Hotel, Stockholm Protokoll nr 15 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 26 februari 2009, Freys Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro

Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro SISU Idrottsutbildarnas stämmohandlingar: Häftet: Ramprogram för RIM 2 Förslag till föredragningslista 3 Ombudsförteckning SF/MO/SISU-distrikt

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm Protokoll nr 6 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: 71 Sammanträdets öppnande FS ledamöter:

Läs mer

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 februari 2006, Jurys Inn Custom House, Dublin

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 februari 2006, Jurys Inn Custom House, Dublin Protokoll nr 7 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 februari 2006, Jurys Inn Custom House, Dublin Närvarande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson

Läs mer

Protokoll nr 8 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 4 mars 2008, hotell Continental, Stockholm

Protokoll nr 8 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 4 mars 2008, hotell Continental, Stockholm Protokoll nr 8 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 4 mars 2008, hotell Continental, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf.), Jane Andersson,

Läs mer

Protokoll nr 11 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm

Protokoll nr 11 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm Protokoll nr 11 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50.

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50. Skånes Idrottsförbund Styrelsemöte Protokoll 2016-10-13 Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf tom 49 Caj-Åke Andersson, (CÅA) Julia Cornu, (JC) Bengt Hammarstedt, (BH) Lotta Kellander, (LK) Gitte Nählinder,

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 Plats: Telefonmöte Datum: 2006-10-18 Tid: 19.30 22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje.

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Stockholm 2014-11-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 10/14 Tid och plats Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande

Läs mer

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den mars 2007, Bosön

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den mars 2007, Bosön Protokoll nr 20 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 29 30 mars 2007, Bosön Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf.), Jane Andersson, Leif Bolin, Ola Lundberg,

Läs mer

Förslag till föredragningslista för RF-stämman och SISU-stämman maj 2015 v1.0

Förslag till föredragningslista för RF-stämman och SISU-stämman maj 2015 v1.0 Förslag till föredragningslista för RF-stämman och SISU-stämman 29-31 maj 2015 v1.0 1. 1.1 RF-stämmans och SISU-stämmans öppnande Öppningsanförande RF/RS ordf och SISU/FS ordf 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10/ Plats: Telefonmöte Datum: Tid:

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10/ Plats: Telefonmöte Datum: Tid: SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10/ 2008 159-179 Plats: Telefonmöte Datum: 2009-05-06 Tid: 19.30-22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade: Ordförande Lena Arvidsson Lars Granström,

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Protokoll nr: 3/2010. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 15 april 2010. Tid: kl. 17.00-19.30. Paragrafer: 1-12

Protokoll nr: 3/2010. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 15 april 2010. Tid: kl. 17.00-19.30. Paragrafer: 1-12 Protokoll nr: 3/2010 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 15 april 2010 Tid: kl. 17.00-19.30 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Patrik Gahm,

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund 1(7) Stadgarna reviderade och tagna på årsmötet 2015-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänna bestämmelser Ändamål 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse.

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Svenska Judoförbundet Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse. Fastställd av förbundsstyrelsen 2016-04-03 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Svenska Judoförbundet regleras av Svenska

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Stigs Gård har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen

Läs mer

Beslutades utse Staffan Larsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Beslutades utse Staffan Larsson att jämte ordföranden justera protokollet. FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 8 1999 Tid Plats 23 september Stockholm Närvarande Bo Toresson, ordförande ledamöter Karin Perers, vice ordförande 84-95 Kent Johansson 84-92 Staffan Larsson Leif

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Styrelsemöte. Sammanträdesdatum 2013-12-20. tom 87

Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Styrelsemöte. Sammanträdesdatum 2013-12-20. tom 87 Finspångs Samordningsförbund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 9 Plats och tid: Kommunhuset - Regnaren, Finspång kl. 08.30 - Beslutande: Ulrika Jeansson (s) Finspångs kommun Anna Creutz, (c) Landstinget

Läs mer

Protokoll nr 5 2009 11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 20 september 2009, Park Inn Hotell, Prag

Protokoll nr 5 2009 11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 20 september 2009, Park Inn Hotell, Prag Protokoll nr 5 2009 11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 20 september 2009, Park Inn Hotell, Prag Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.), Jane Andersson, Leif

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Box 119 21 Sammanträde 2005-01-11 404 39 Göteborg

Box 119 21 Sammanträde 2005-01-11 404 39 Göteborg 1 Tid: 2005-01-11 kl. 16.00-18.00 Plats: SDF centrum, Engelbrektsgatan 71 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Sekreterare: Dario Espiga (s) Göteborgs kommun Lennart Johansson Arbetsförmedlingen Gunilla Fyhrlund

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / 2007 60-69 Plats: Telefonmöte Datum: 2007-05-15 Tid: 20.00 22.15 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Patientnämnden 1-8. Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25. Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg

Patientnämnden 1-8. Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25. Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-14 Patientnämnden 1-8 Tid: Torsdagen den 14 februari 2008, kl 13:00-14:25 Plats: Hotel Strandbaden, Falkenberg Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2017-03-20 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 1/17 Tid och plats Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 9-2012 105-127 Plats: Telefon Datum: 2012-05-08 Tid: 19.30-22.15 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Jonny Svensson, Monica Westin, Yvonne

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10-2007 106-122

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10-2007 106-122 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10-2007 106-122 Plats: First Hotel Royal Star, Älvsjö Datum: 2007-08-18--19 Tid: Lörd kl 10.00-18.00, sönd kl 09.00-11.30 Närvarande: Ledamöter: Georg Andrésen,

Läs mer

Protokoll Förhindrad: Lars Holm, LH Lotta Kellander, (LK) 118 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte.

Protokoll Förhindrad: Lars Holm, LH Lotta Kellander, (LK) 118 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. Skånes Idrottsförbund Styrelsemöte Protokoll 2015-12-02 Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf Caj-Åke Andersson, (CÅA) Gitte Nählinder, (GN) Malin Sandvig, (MS) 118-123, 125-129 Peter Tallinger, (PT)

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 12 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 12 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 12 / 2010 179-197 Plats: Telefon Datum: 2010-08-17 Tid: 19.30-21.45 Närvarande: Lena Arvidsson, Jonny Svensson, Lars Granström, Ann Stålhammar, Jan Lund-Jensen,

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011

Arbetsordning. för styrelsen för Högskolan på Åland. Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 Arbetsordning för styrelsen för Högskolan på Åland Behandlas av styrelsen den 2 mars 2011 1 Inledande bestämmelser Enligt reglemente för Högskolan på Åland 5, bör styrelsen anta en arbetsordning för sitt

Läs mer

Stadgar. Stockholms Idrottsförbund Antagna

Stadgar. Stockholms Idrottsförbund Antagna Stadgar Stockholms Idrottsförbund Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift...1 Sammansättning...1 3 Verksamhetsområde...1 4 Stadgar...1 5 Beslutande organ...1 6

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte.

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 348, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE tisdagen den 17 april 2012 i Lingsalen, på Lillsved. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Gärmund

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Protokoll januari 2013

Protokoll januari 2013 Protokoll 27-28 januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 1/13 Tid och plats Söndagen den 27 januari klockan 16,00 till måndagen den 28 januari 2013 klockan 15,45 på Bosön, Lidingö. Närvarande ledamöter Lena

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

1.a) Sammanträdets öppnande

1.a) Sammanträdets öppnande Protokoll nr 19 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 26 februari 2007, SOK:s kansli, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf.), Jane Andersson,

Läs mer

Tid Fredagen den 12 maj 2000. First Hotel Strand, Sundsvall

Tid Fredagen den 12 maj 2000. First Hotel Strand, Sundsvall Norrköping 00 05 16 1(5) PROTOKOLL UK 2/00 Sammanträdesdata Tid Fredagen den 12 maj 2000 Plats Deltagare First Hotel Strand, Sundsvall Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank (frånvaro p g a sjukdom)

Läs mer

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom)

Jörgen Hafström, sammankallande Inge Blank Thomas Avelin Rolf Sundberg Micke Karlsson Lena Bleckman (förhinder p g a sjukdom) Norrköping 99 09 20 1(6) PROTOKOLL UK 2/99 Sammanträdesdata Tid Fredagen den 10 och lördagen den 11 september 1999 Plats Deltagare Fågelviksgymnasiet i Tibro och Hotell Billingehus, Skövde Jörgen Hafström,

Läs mer

RIM 2017 KARLSTAD CCC

RIM 2017 KARLSTAD CCC RIM 2017 KARLSTAD CCC RF MM mm RF/ SISU MM mm RIM 2017 Från möte till mötesplats VIF Mm Tex Visit V KARLSTAD CCC SDF VIF/ SISU RF Med stöd av DF Till gemensamt RIM 2017 Projektorganisation RF Kommunikation/media/ut-smyckning

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer