Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro"

Transkript

1 Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro SISU Idrottsutbildarnas stämmohandlingar: Häftet: Ramprogram för RIM 2 Förslag till föredragningslista 3 Ombudsförteckning SF/MO/SISU-distrikt 7 Förslag till arbetsordning 13 Valberedningens förslag mm till FS-ledamöter och revisorer 17 Valnämndens förslag till ledamöter i Valberedningen mm 19 FS förslag till Verksamhetsinriktning FS utlåtande med förslag till beslut över inkomna motioner inkl. motionerna 27 FS förslag till ändringar i SISU Idrottsutbildarnas stadgar mm 51 FS utlåtande med förslag m a a medlemskapsansökan: 61 Western Riders Association of Sweden (WRAS) Valberedningens förslag till arvode för valda FS-ledamöter 65 Årsberättelser för 2005 och 2006 Samtliga handlingar utgör bilagor till originalprotokollet. 1. Stämmans öppnande Rolf Carlsson, förbundsordförande, håller ett öppningsanförande och hälsar studieförbundet SISU Idrottutbildarnas förste förbundsrektor Bengt Wallin, hedersledamoten Lars Edwinsson, SOK-representanterna Stefan Lindeberg och Gunilla Lindberg, regeringens representanter, samt Kulturutskottets Lars Wegendal, särskilt välkomna och förklarar därefter SISU-stämman 2007 öppnad. 2. Fastställande av röstlängd för stämman samt fråga om dess behöriga utlysande (Bilaga: Ombudsförteckning) Föreligger justerad ombudsförteckning som röstlängd för stämman. att fastställa föreliggande ombudsförteckning som röstlängd för stämman. (I bilagda ombudsförteckning återfinns även namnen på de ombud som tillkommit under stämman.) Rolf Carlsson upplyser att stämman varit utlyst i nr 6 och nr i SISU:s officiella organ, Svensk Idrott. att stämman är behörigen utlyst i enlighet med stadgarna. 1

2 3. Val av ordförande för stämman Rolf Carlsson lämnar ordet till valberedningens ordförande Solveig Sundequist, som föreslår att Eva Johansson, Eskilstuna, och Gunnar Larsson, Göteborg, väljs som ordföranden för stämman. att välja Eva Johansson och Gunnar Larsson som ordföranden för stämman. Rolf Carlsson lämnar härefter över ordförandeskapet till Eva Johansson som på de valda mötesordförandenas vägnar tackar för förtroendet att få leda stämman. 4. Val av sekreterare för stämman Solveig Sundequist föreslår att Thomas Karlsson, Riksidrottsförbundet, väljs som sekreterare för stämman. att välja Thomas Karlsson som sekreterare för stämman. 5. Val av två protokollsjusterare Solveig Sundequist föreslår att mötet för justering av stämmans protokoll väljer Kerstin Bodin, Sportskytte, och Arne Elovsson, Handboll. att välja Kerstin Bodin och Arne Elovsson att jämte ordförandena justera protokollet från stämman. 6. Val av rösträknare Solveig Sundequist föreslår att mötet till rösträknare väljer Lars Allert (ansvarig), Pyttan Asplund, Sophia Björklund, Lotta Cederbäck, Tor-Erik Henriksson, Mona Hjelm, Anders Lundin, Kristin Olrog, Arne Persson, och Jenny Råland. att till rösträknare välja de ovan föreslagna personerna. 7. Val av ordförande och övriga ledamöter i redaktionskommittén Solveig Sundequist föreslår att mötet väljer Ola Lundberg, FS, som ordförande, Jane Andersson, FS, och Malin Järf, Riksidrotten, att utgöra redaktionskommitté vid stämman. att till redaktionskommitté välja de ovan föreslagna personerna. 2

3 8. Fastställande av arbetsordning (Häftet, sidorna 13-16) Föreligger förslag till arbetsordning för stämman. Nils-Rune Nilsson, Riksidrottsförbundet/Stiftelsen Bosön, informerar om hur omröstningstekniken ska användas under stämman. att anta förslaget till arbetsordning för stämman. 9. Fastställande av föredragningslista (Häftet, sidorna 3-5) Föreligger förslag till föredragningslista för stämman. att anta förslaget till föredragningslista för stämman. 10. Behandling av verksamhetsberättelser med årsredovisningar: (Årsberättelserna 2005 och 2006) 10.1 FS verksamhetsberättelser med årsredovisningar för de två senaste åren Då årsberättelserna varit utsända till ombuden föreslår mötesordföranden att de därmed skall anses vara föredragna. Walter Rönmark, Bordtennis, kommenterar att SISU genom statsbidraget i särskild ordning fr o m 2007 är på väg att lämna folkbildningen, vilket han vill ha noterat till protokollet enligt följande: Svenska Bordtennisförbundet beklagar för folkbildningens och idrottsrörelsens skull att agerandet under 2006 lett till att SISU efter mer än 20 års medlemskap inte längre kan vara medlem i Folkbildningsförbundet. Vidare hänvisar Rönmark till ett löfte från Rolf Carlsson, FS, i debatten från stämman 2005 om att en fullödig redovisning av Bosön Idrottsfolkhögskolas ekonomi mm skulle presenteras vid denna stämma, vilken enligt Rönmark saknas i stämmohandlingarna. Rolf Carlsson, FS, bemöter vad Rönmark framfört, och understryker att det fortfarande är statliga folkbildningsanslag som SISU Idrottsutbildarna erhåller, med den skillnaden att dessa numera erhålles direkt från Utbildningsdepartementet, och inte via Folkbildningsrådet. Han understryker också att SISU Idrottsutbildarna inte begärt sitt utträde ur Folkbildningsförbundet (FBF) utan önskar kvarstå som medlem, men att ageranden från majoriteten av de andra medlemsförbunden med stor sannolikhet kommer att innebära att SISU Idrottsutbildarna utesluts mot sin vilja. Den största faran med ett sådant beslut anser han vara att därmed risken för motsvarande uteslutningar ur länsbildningsförbunden kan komma att genomföras med stöd av FBF:s beslut. När det 3

4 gäller Bosön Idrottsfolkhögskolas ekonomiredovisning hänvisar han till föreliggande årsberättelser och anser att det av dessa framgår vad Rönmark efterlyser, men att det möjligen inte är helt enkelt att utläsa ur dem. I en replik från Walter Rönmark, Bordtennis, förtydligar denne att vad han saknar är en redovisning i textform, på motsvarande sätt som när Riksidrottsförbundet var huvudman för Bosön Idrottsfolkhögskola. Lars-Åke Lagrell, Fotboll, uppger att han delar Rönmarks uppfattning om bristen i redovisningen av ekonomin i Bosön Idrottsfolkhögskola. Han tar även upp FBF:s och flertalet av dess medlemsförbunds ageranden gentemot SISU Idrottsutbildarna, och anser att dessa härigenom kan anses desavouera regeringens beslut om tilldelning av statsanslag till SISU Idrottsutbildarna i egenskap av ett folkbildningsförbund, och önskar detta noterat till protokollet. att lägga verksamhetsberättelserna med årsredovisningar för 2005 och 2006 med godkännande till handlingarna Revisorernas berättelser (Årsberättelsen 2005, sidan 29 och Årsberättelsen 2006, sidan 32) Ulrika Granholm Dahl, ersättare för revisorn Ola Spinnars, föredrar enligt uppdrag revisorernas berättelser för 2005 och att lägga revisorernas berättelser för 2005 och 2006 med godkännande till handlingarna. 11. Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning Ulrika Granholm Dahl, ersättare för revisorn Ola Spinnars, framför revisorernas tillstyrkan att förbundsstyrelsen och riksidrottschefen skall beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av räkenskapsåren 2005 och 2006, vilket framgår av revisorernas berättelser för 2005 och att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja FS ledamöter och riksidrottschefen ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåren 2005 och Kandidatnominering för val enligt punkterna Mötesordföranden lämnar ordet till valberedningens ordförande Solveig Sundequist som redogör för arbetet i valberedningen under perioden , samt nominerar valberedningens kandidater enligt nedan. (Häftet, sidorna 17-18) Val på två år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen Valberedningen föreslår omval av Rolf Carlsson till förbundsordförande tillika 4

5 ordförande i förbundsstyrelsen. Val på fyra år av fem ledamöter i förbundsstyrelsen Valberedningen föreslår omval av Leif Bolin, Solveig Lundström, Kerstin Rosén, och Börje Sandgren, samt nyval av Lennart Pettersson. Val på två år av två revisorer jämte personliga suppleanter Valberedningen föreslår omval av Jonas Gran med Ulf Järlebro som personlig ersättare, samt omval av Ola Spinnars med Ulrika Granholm Dahl som personlig ersättare. att förklara kandidatnomineringen för val enligt punkt avslutad. 13. Behandling av förbundsstyrelsens förslag samt av inkomna motioner: 13.1 FS förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för tiden (Häftet, sidorna 21-25) Ola Lundberg, FS, föredrar Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för tiden och framhåller bland annat dess koppling till den årliga verksamhetsplanen och budgeten, och möjligheterna till direkta omvärldsanpassningar av dessa, samt lyfter fram fokusområdena för sist i dokumentet. Härefter påpekar han att punkten vi avstår från uppdrag utanför idrotten olyckligtvis fallit bort överst på sidan 23 i möteshandlingen, och med en justering härav yrkar han bifall till FS förslag. Jan Ögren Fjellestad, Stockholm, tillstyrker FS förslag med ett tilläggsyrkande om att det sist i möteshandlingen under den avslutande rubriken Ekonomiska förutsättningar läggs till: Arbeta fram uppföljnings- och fördelningsprinciper inom SISU Idrottsutbildarna som är enkla, kommunicerbara inom idrottens organisation, och som stödjer idrottens organisation. Ann Christine Munther, Västernorrland, yrkar att den första punkten på s 23, under rubriken Uppgift och verksamhetsområden och efter Verksamheten är uppdelad i sju områden, erhåller följande lydelse: Folkbildnings- och utbildningsverksamhet Ola Lundberg, FS, avstyrker Ann Christine Munthers yrkande med hänvisning till lydelsen av det regelverk SISU Idrottsutbildarna numera styrs av men tillstyrker Jan Ögren Fjellestads yrkande. Roland Joelsson, Väst, yrkar avslag på FS yrkande om texttillägg. Ola Lundberg, FS, yrkar avslag på Roland Joelssons förslag med hänvisning till att tidigare stämmobeslut fattats om den begränsningen i SISU Idrottsutbildarnas styrande 5

6 värderingar. Hans Lenckert, Badminton, begär votering, som efter försöksvotering inte behöver genomföras. Ärendet bordläggs och återupptas och beslutas efter ärende p att med avslag på Roland Joelssons och Ann-Christin Munthers yrkanden, och med bifall till Jan Ögren Fjellestads tilläggsyrkande, bifalla FS förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för tiden , med av FS yrkat texttillägg Motion nr 1 från Fotbollförbundet, Friidrottsförbundet, Ishockeyförbundet, Simförbundet och Skidförbundet: Översyn av svensk idrotts organisation (Häftet, sidan 29) Göte Arvidsson, Halland, yrkar att en utredning har som förutsättning att SISU Idrottsutbildarna ska vara en självständig juridisk person. Anders Danielsson, Kanot, yrkar avslag på FS förslag. Lars Liljegren, Fäktning, vädjar till ombuden att avvakta med debatten till dess RFstämman har att behandla till av RF-stämman till sin redaktionskommitté hänskjutet uppdrag i motsvarande ärende. Leif Bolin, FS, yrkar bifall till FS förslag, och avslag på Göte Arvidssons förslag. att SISU-stämman tillstyrker att en utredning av svensk idrotts organisation och stödsystem görs. Lars Liljegren, Fäktning, begär votering, som efter försöksvotering inte behöver genomföras. att bifalla FS förslag att en utredning av svensk idrotts organisation och stödsystem görs; och att avslå Göte Arvidssons tilläggsyrkande Motion nr 2 från SISU-Södermanland: En rationell och enhetlig organisation (Häftet, sidan 35) att SISU-stämman beslutar avslå motionen. 6

7 att bifalla FS förslag att avslå motionen Motion nr 3 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet: Fördelning av idrottsrörelsens utökade resurser för ledarutbildning (Häftet, sidan 37) Börje Sandgren, FS, yrkar bifall till FS förslag. att SISU-stämman beslutar att motionen får anses besvarad med vad som anförs i FS utlåtande över motionen. att bifalla FS förslag. I debatten deltar: Tommy Ohlström, Korpen (2) Motion nr 4 från Kanotförbundet: Grunden (Häftet, sidan 39) att SISU-stämman beslutar att motionen får anses vara besvarad med vad som anförs i utlåtandet över motionen. att bifalla FS förslag Motion nr 5 från SISU-Skåne: Ett stödsystem för ledarförsörjning samt en funktionell samordning av gemensam utbildning (Häftet sidan 43) Krister Clerselius, Skåne, yrkar bifall till FS förslag med ett tilläggsyrkande enligt följande: att stämman ger SISU i uppdrag att finna hållbara vägar till ett ledarförsörjningssystem; att stämman ger SISU i uppdrag att arbeta fram och genomföra påbyggnadsutbildning inom Plattformen ; att stämman ger SISU i uppdrag att planera och initiera en gemensam huvudutbildning inom föreningskunskap på både bas- och påbyggnadsnivå som skall kunna genomföras på regional och lokal nivå (modell Plattformen). Pia Zätterström, FS, yrkar bifall till FS förslag, och avslag på Clerselius yrkanden. att SISU-stämman beslutar att motionen får anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet över motionen. 7

8 att bifalla FS förslag; och att avslå Krister Clerselius yrkande Motion nr 6 från SISU Södermanland: Mötesplatser på nätet (Virtuella gemenskaper) (Häftet, sidan 43) Larz Johansson, Södermanland, Arne Lundquist, Dövidrott, och Malin Eggertz Forsmark, Gymnastik, yrkar bifall till motionen. Pia Zätterström, FS, yrkar bifall till FS förslag och anser att FS därmed genom sitt utlåtande i princip tillstyrker de två sista att-satserna i motionen, men avstyrker den första. att SISU-stämman beslutar att motionen får anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet över motionen. att avslå FS förslag och att bifalla motionen FS förslag: Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar (Häftet, sidan 51) Rolf Carlsson, FS, yrkar bifall till FS förslag till stadgeändringar. att SISU-stämman antar föreliggande förslag till ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar; att dessa ska träda i kraft omedelbart vad avser regleringen i 3 kap 1 gällande Valberedningen; samt att FS får i uppdrag att vidta eventuella rättelser/justeringar i stadgetexten av redaktionell karaktär, om detta skulle befinnas nödvändigt, liksom att genomföra nödvändiga följdändringar i normalstadgarna för SISU-distrikt som blir en följd av ändringarna i SISU Idrottsutbildarnas stadgar. att bifalla FS förslag till ändringar i SISU Idrottsutbildarnas stadgar mm. 14. Ansökningar om medlemskap i SISU Idrottsutbildarna 14.1 Western Riders Association of Sweden (WRAS) (Häftet, sidan 61) Rolf Carlsson, FS, yrkar bifall till FS förslag att avslå ansökan om medlemskap. Walter Rönmark, Bordtennis, yrkar bifall till ansökan med hänvisning till lydelsen av 8

9 gällande stadgar. att SISU-stämman avslår ansökan om medlemskap från Western Riders Association of Sweden (WRAS). att efter votering begärd av Walter Rönmark, bifalla FS förslag att avslå ansökan om medlemskap från Western Riders Association of Sweden (WRAS). (95 röster för FS förslag, 69 röster mot, och 5 avstående) 15. Val, samt förslag om arvode till FS 15.1 Valberedningens förslag om arvode till FS valda ledamöter (Häftet, sidan 65) Solveig Sundequist föredrar, enligt 3 kap 2 SISU Idrottsutbildarnas stadgar, Valberedningens förslag till arvode till FS ledamöter och yrkar bifall till detsamma. David Lega, Handikapp, och Malin Eggertz-Forsmark, Gymnastik, yrkar bifall till Valberedningens förslag. att bifalla Valberedningens förslag till arvode till FS valda ledamöter. I debatten deltar: Lars Liljegren, Fäktning (2), Lars-Åke Lagrell, Fotboll (3), Yngve Andersson, Friidrott, Walter Rönmark, Bordtennis, Bettan Andersson, Boxning, och Arne Lundquist, Dövidrott Val på två år av förbundsordförande tillika FS ordförande Solveig Sundequist, Valberedningen, meddelar att ingen plädering önskas, då ingen motkandidat nominerats. att enhälligt omvälja Rolf Carlsson till förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen på två år Val på fyra år av fem ledamöter i FS Solveig Sundequist, Valberedningen, meddelar att ingen plädering önskas, då inga motkandidater nominerats. att till kvinnliga ledamöter omvälja Solveig Lundström och Kerstin Rosén; och att till manliga ledamöter omvälja Leif Bolin och Börje Sandgren, samt nyvälja Lennart Pettersson Val på två år av två revisorer med personliga ersättare Solveig Sundequist, Valberedningen, meddelar att ingen plädering önskas, då inga 9

10 motkandidater nominerats. att omvälja Jonas Gran med Ulf Järlebro som personlig ersättare; och att omvälja Ola Spinnars med Ulrika Granholm Dahl som personlig ersättare Val på två år av ordförande i valberedningen David Lega, Handikapp, föredrar förslaget från den valnämnd som utsågs vid stämman 2005 för uppdraget att vid stämman 2007 föreslå ledamöter till Valberedningen, vilket innebär omval av Solveig Sundequist, för 2 år. att omvälja Solveig Sundequist till ordförande i valberedningen Val på fyra år av tre ledamöter i valberedningen David Lega, Handikapp, föreslår omval av Lars Runsvik och Madeleine Melander, samt nyval av Helena Karlsson för en period av fyra år. att omvälja Lars Runsvik och Madeleine Melander, samt nyvälja Helena Karlsson för en period av fyra år som ledamöter i Valberedningen Val på 2 år av tre ledamöter i valberedningen David Lega, Handikapp, föreslår omval av Bo Karlsson och Tord Wicksell, samt nyval av Eva Eliasson för en period av två år. att omvälja Bo Karlsson och Tord Wicksell, samt nyvälja Eva Eliasson, för en period av två år som ledamöter i Valberedningen Val av tre SF/MO-representanter och en distriktsrepresentant för förberedelser av val av valberedning vid stämman 2009 (Valnämnden) Roland Joelsson, Väst, föreslår att stämman utser David Lega, Handikapp, Gillis Persson, Fotboll, och Caroline Waldheim, Korpen, som SF-representanter, och Elisabeth Samuelsson, Örebro, som DF-representant i Valnämnden för 2009 års stämma. att utse David Lega, Gillis Persson, Caroline Waldheim och Elisabeth Samuelsson till ledamöter i Valnämnden. 10

11 16. Mötets avslutande Eva Johansson och Gunnar Larsson tackar för förtroendet att ha fått leda SISU-stämman. Mötesordförandena överlämnar därefter ordet till förbundsordförande Rolf Carlsson som tackar dessa för deras utmärkta sätt att leda stämman, samt för förtroendet att få vara ordförande i SISU Idrottsutbildarna och i förbundsstyrelsen under de kommande två åren. Den avgående ledamoten i FS, Jan Olofsson, och den avgående ledamoten i Valberedningen, Malin Eggertz Forsmark, avtackas. Rolf Carlsson förklarar därefter SISU-stämman avslutad. Vid protokollet: Thomas Karlsson Protokollssekreterare Justeras: Eva Johansson, mötesordförande Gunnar Larsson, mötesordförande p 3 12, p Kerstin Bodin, Protokollsjusterare Arne Elovsson, Protokollsjusterare 11

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Tid Onsdag den 23 februari 2005

Tid Onsdag den 23 februari 2005 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Jane Andersson from 4, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan 19.00 Närvarande: Lgh nr: 5, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 24, 26, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde

Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Årsstämma Protokoll 2011.03.24

Årsstämma Protokoll 2011.03.24 1 Jägareforbundet Halland Årsstämma Protokoll 2011.03.24 Plats: Närvarande: Medborgarhuset, Tvååker ca 130 ombud, medlemmar, styrelseledamöter och inbjudna 1 Öppnande Ordförande Ulf Carlson hälsade deltagarna

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 12 februari år 2013 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 12 februari år 2013 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 12 februari år 2013 kl. 18.30 Birgitta

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer