Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro"

Transkript

1 Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro SISU Idrottsutbildarnas stämmohandlingar: Häftet: Ramprogram för RIM 2 Förslag till föredragningslista 3 Ombudsförteckning SF/MO/SISU-distrikt 7 Förslag till arbetsordning 13 Valberedningens förslag mm till FS-ledamöter och revisorer 17 Valnämndens förslag till ledamöter i Valberedningen mm 19 FS förslag till Verksamhetsinriktning FS utlåtande med förslag till beslut över inkomna motioner inkl. motionerna 27 FS förslag till ändringar i SISU Idrottsutbildarnas stadgar mm 51 FS utlåtande med förslag m a a medlemskapsansökan: 61 Western Riders Association of Sweden (WRAS) Valberedningens förslag till arvode för valda FS-ledamöter 65 Årsberättelser för 2005 och 2006 Samtliga handlingar utgör bilagor till originalprotokollet. 1. Stämmans öppnande Rolf Carlsson, förbundsordförande, håller ett öppningsanförande och hälsar studieförbundet SISU Idrottutbildarnas förste förbundsrektor Bengt Wallin, hedersledamoten Lars Edwinsson, SOK-representanterna Stefan Lindeberg och Gunilla Lindberg, regeringens representanter, samt Kulturutskottets Lars Wegendal, särskilt välkomna och förklarar därefter SISU-stämman 2007 öppnad. 2. Fastställande av röstlängd för stämman samt fråga om dess behöriga utlysande (Bilaga: Ombudsförteckning) Föreligger justerad ombudsförteckning som röstlängd för stämman. att fastställa föreliggande ombudsförteckning som röstlängd för stämman. (I bilagda ombudsförteckning återfinns även namnen på de ombud som tillkommit under stämman.) Rolf Carlsson upplyser att stämman varit utlyst i nr 6 och nr i SISU:s officiella organ, Svensk Idrott. att stämman är behörigen utlyst i enlighet med stadgarna. 1

2 3. Val av ordförande för stämman Rolf Carlsson lämnar ordet till valberedningens ordförande Solveig Sundequist, som föreslår att Eva Johansson, Eskilstuna, och Gunnar Larsson, Göteborg, väljs som ordföranden för stämman. att välja Eva Johansson och Gunnar Larsson som ordföranden för stämman. Rolf Carlsson lämnar härefter över ordförandeskapet till Eva Johansson som på de valda mötesordförandenas vägnar tackar för förtroendet att få leda stämman. 4. Val av sekreterare för stämman Solveig Sundequist föreslår att Thomas Karlsson, Riksidrottsförbundet, väljs som sekreterare för stämman. att välja Thomas Karlsson som sekreterare för stämman. 5. Val av två protokollsjusterare Solveig Sundequist föreslår att mötet för justering av stämmans protokoll väljer Kerstin Bodin, Sportskytte, och Arne Elovsson, Handboll. att välja Kerstin Bodin och Arne Elovsson att jämte ordförandena justera protokollet från stämman. 6. Val av rösträknare Solveig Sundequist föreslår att mötet till rösträknare väljer Lars Allert (ansvarig), Pyttan Asplund, Sophia Björklund, Lotta Cederbäck, Tor-Erik Henriksson, Mona Hjelm, Anders Lundin, Kristin Olrog, Arne Persson, och Jenny Råland. att till rösträknare välja de ovan föreslagna personerna. 7. Val av ordförande och övriga ledamöter i redaktionskommittén Solveig Sundequist föreslår att mötet väljer Ola Lundberg, FS, som ordförande, Jane Andersson, FS, och Malin Järf, Riksidrotten, att utgöra redaktionskommitté vid stämman. att till redaktionskommitté välja de ovan föreslagna personerna. 2

3 8. Fastställande av arbetsordning (Häftet, sidorna 13-16) Föreligger förslag till arbetsordning för stämman. Nils-Rune Nilsson, Riksidrottsförbundet/Stiftelsen Bosön, informerar om hur omröstningstekniken ska användas under stämman. att anta förslaget till arbetsordning för stämman. 9. Fastställande av föredragningslista (Häftet, sidorna 3-5) Föreligger förslag till föredragningslista för stämman. att anta förslaget till föredragningslista för stämman. 10. Behandling av verksamhetsberättelser med årsredovisningar: (Årsberättelserna 2005 och 2006) 10.1 FS verksamhetsberättelser med årsredovisningar för de två senaste åren Då årsberättelserna varit utsända till ombuden föreslår mötesordföranden att de därmed skall anses vara föredragna. Walter Rönmark, Bordtennis, kommenterar att SISU genom statsbidraget i särskild ordning fr o m 2007 är på väg att lämna folkbildningen, vilket han vill ha noterat till protokollet enligt följande: Svenska Bordtennisförbundet beklagar för folkbildningens och idrottsrörelsens skull att agerandet under 2006 lett till att SISU efter mer än 20 års medlemskap inte längre kan vara medlem i Folkbildningsförbundet. Vidare hänvisar Rönmark till ett löfte från Rolf Carlsson, FS, i debatten från stämman 2005 om att en fullödig redovisning av Bosön Idrottsfolkhögskolas ekonomi mm skulle presenteras vid denna stämma, vilken enligt Rönmark saknas i stämmohandlingarna. Rolf Carlsson, FS, bemöter vad Rönmark framfört, och understryker att det fortfarande är statliga folkbildningsanslag som SISU Idrottsutbildarna erhåller, med den skillnaden att dessa numera erhålles direkt från Utbildningsdepartementet, och inte via Folkbildningsrådet. Han understryker också att SISU Idrottsutbildarna inte begärt sitt utträde ur Folkbildningsförbundet (FBF) utan önskar kvarstå som medlem, men att ageranden från majoriteten av de andra medlemsförbunden med stor sannolikhet kommer att innebära att SISU Idrottsutbildarna utesluts mot sin vilja. Den största faran med ett sådant beslut anser han vara att därmed risken för motsvarande uteslutningar ur länsbildningsförbunden kan komma att genomföras med stöd av FBF:s beslut. När det 3

4 gäller Bosön Idrottsfolkhögskolas ekonomiredovisning hänvisar han till föreliggande årsberättelser och anser att det av dessa framgår vad Rönmark efterlyser, men att det möjligen inte är helt enkelt att utläsa ur dem. I en replik från Walter Rönmark, Bordtennis, förtydligar denne att vad han saknar är en redovisning i textform, på motsvarande sätt som när Riksidrottsförbundet var huvudman för Bosön Idrottsfolkhögskola. Lars-Åke Lagrell, Fotboll, uppger att han delar Rönmarks uppfattning om bristen i redovisningen av ekonomin i Bosön Idrottsfolkhögskola. Han tar även upp FBF:s och flertalet av dess medlemsförbunds ageranden gentemot SISU Idrottsutbildarna, och anser att dessa härigenom kan anses desavouera regeringens beslut om tilldelning av statsanslag till SISU Idrottsutbildarna i egenskap av ett folkbildningsförbund, och önskar detta noterat till protokollet. att lägga verksamhetsberättelserna med årsredovisningar för 2005 och 2006 med godkännande till handlingarna Revisorernas berättelser (Årsberättelsen 2005, sidan 29 och Årsberättelsen 2006, sidan 32) Ulrika Granholm Dahl, ersättare för revisorn Ola Spinnars, föredrar enligt uppdrag revisorernas berättelser för 2005 och att lägga revisorernas berättelser för 2005 och 2006 med godkännande till handlingarna. 11. Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning Ulrika Granholm Dahl, ersättare för revisorn Ola Spinnars, framför revisorernas tillstyrkan att förbundsstyrelsen och riksidrottschefen skall beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av räkenskapsåren 2005 och 2006, vilket framgår av revisorernas berättelser för 2005 och att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja FS ledamöter och riksidrottschefen ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåren 2005 och Kandidatnominering för val enligt punkterna Mötesordföranden lämnar ordet till valberedningens ordförande Solveig Sundequist som redogör för arbetet i valberedningen under perioden , samt nominerar valberedningens kandidater enligt nedan. (Häftet, sidorna 17-18) Val på två år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen Valberedningen föreslår omval av Rolf Carlsson till förbundsordförande tillika 4

5 ordförande i förbundsstyrelsen. Val på fyra år av fem ledamöter i förbundsstyrelsen Valberedningen föreslår omval av Leif Bolin, Solveig Lundström, Kerstin Rosén, och Börje Sandgren, samt nyval av Lennart Pettersson. Val på två år av två revisorer jämte personliga suppleanter Valberedningen föreslår omval av Jonas Gran med Ulf Järlebro som personlig ersättare, samt omval av Ola Spinnars med Ulrika Granholm Dahl som personlig ersättare. att förklara kandidatnomineringen för val enligt punkt avslutad. 13. Behandling av förbundsstyrelsens förslag samt av inkomna motioner: 13.1 FS förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för tiden (Häftet, sidorna 21-25) Ola Lundberg, FS, föredrar Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för tiden och framhåller bland annat dess koppling till den årliga verksamhetsplanen och budgeten, och möjligheterna till direkta omvärldsanpassningar av dessa, samt lyfter fram fokusområdena för sist i dokumentet. Härefter påpekar han att punkten vi avstår från uppdrag utanför idrotten olyckligtvis fallit bort överst på sidan 23 i möteshandlingen, och med en justering härav yrkar han bifall till FS förslag. Jan Ögren Fjellestad, Stockholm, tillstyrker FS förslag med ett tilläggsyrkande om att det sist i möteshandlingen under den avslutande rubriken Ekonomiska förutsättningar läggs till: Arbeta fram uppföljnings- och fördelningsprinciper inom SISU Idrottsutbildarna som är enkla, kommunicerbara inom idrottens organisation, och som stödjer idrottens organisation. Ann Christine Munther, Västernorrland, yrkar att den första punkten på s 23, under rubriken Uppgift och verksamhetsområden och efter Verksamheten är uppdelad i sju områden, erhåller följande lydelse: Folkbildnings- och utbildningsverksamhet Ola Lundberg, FS, avstyrker Ann Christine Munthers yrkande med hänvisning till lydelsen av det regelverk SISU Idrottsutbildarna numera styrs av men tillstyrker Jan Ögren Fjellestads yrkande. Roland Joelsson, Väst, yrkar avslag på FS yrkande om texttillägg. Ola Lundberg, FS, yrkar avslag på Roland Joelssons förslag med hänvisning till att tidigare stämmobeslut fattats om den begränsningen i SISU Idrottsutbildarnas styrande 5

6 värderingar. Hans Lenckert, Badminton, begär votering, som efter försöksvotering inte behöver genomföras. Ärendet bordläggs och återupptas och beslutas efter ärende p att med avslag på Roland Joelssons och Ann-Christin Munthers yrkanden, och med bifall till Jan Ögren Fjellestads tilläggsyrkande, bifalla FS förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för tiden , med av FS yrkat texttillägg Motion nr 1 från Fotbollförbundet, Friidrottsförbundet, Ishockeyförbundet, Simförbundet och Skidförbundet: Översyn av svensk idrotts organisation (Häftet, sidan 29) Göte Arvidsson, Halland, yrkar att en utredning har som förutsättning att SISU Idrottsutbildarna ska vara en självständig juridisk person. Anders Danielsson, Kanot, yrkar avslag på FS förslag. Lars Liljegren, Fäktning, vädjar till ombuden att avvakta med debatten till dess RFstämman har att behandla till av RF-stämman till sin redaktionskommitté hänskjutet uppdrag i motsvarande ärende. Leif Bolin, FS, yrkar bifall till FS förslag, och avslag på Göte Arvidssons förslag. att SISU-stämman tillstyrker att en utredning av svensk idrotts organisation och stödsystem görs. Lars Liljegren, Fäktning, begär votering, som efter försöksvotering inte behöver genomföras. att bifalla FS förslag att en utredning av svensk idrotts organisation och stödsystem görs; och att avslå Göte Arvidssons tilläggsyrkande Motion nr 2 från SISU-Södermanland: En rationell och enhetlig organisation (Häftet, sidan 35) att SISU-stämman beslutar avslå motionen. 6

7 att bifalla FS förslag att avslå motionen Motion nr 3 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet: Fördelning av idrottsrörelsens utökade resurser för ledarutbildning (Häftet, sidan 37) Börje Sandgren, FS, yrkar bifall till FS förslag. att SISU-stämman beslutar att motionen får anses besvarad med vad som anförs i FS utlåtande över motionen. att bifalla FS förslag. I debatten deltar: Tommy Ohlström, Korpen (2) Motion nr 4 från Kanotförbundet: Grunden (Häftet, sidan 39) att SISU-stämman beslutar att motionen får anses vara besvarad med vad som anförs i utlåtandet över motionen. att bifalla FS förslag Motion nr 5 från SISU-Skåne: Ett stödsystem för ledarförsörjning samt en funktionell samordning av gemensam utbildning (Häftet sidan 43) Krister Clerselius, Skåne, yrkar bifall till FS förslag med ett tilläggsyrkande enligt följande: att stämman ger SISU i uppdrag att finna hållbara vägar till ett ledarförsörjningssystem; att stämman ger SISU i uppdrag att arbeta fram och genomföra påbyggnadsutbildning inom Plattformen ; att stämman ger SISU i uppdrag att planera och initiera en gemensam huvudutbildning inom föreningskunskap på både bas- och påbyggnadsnivå som skall kunna genomföras på regional och lokal nivå (modell Plattformen). Pia Zätterström, FS, yrkar bifall till FS förslag, och avslag på Clerselius yrkanden. att SISU-stämman beslutar att motionen får anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet över motionen. 7

8 att bifalla FS förslag; och att avslå Krister Clerselius yrkande Motion nr 6 från SISU Södermanland: Mötesplatser på nätet (Virtuella gemenskaper) (Häftet, sidan 43) Larz Johansson, Södermanland, Arne Lundquist, Dövidrott, och Malin Eggertz Forsmark, Gymnastik, yrkar bifall till motionen. Pia Zätterström, FS, yrkar bifall till FS förslag och anser att FS därmed genom sitt utlåtande i princip tillstyrker de två sista att-satserna i motionen, men avstyrker den första. att SISU-stämman beslutar att motionen får anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet över motionen. att avslå FS förslag och att bifalla motionen FS förslag: Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar (Häftet, sidan 51) Rolf Carlsson, FS, yrkar bifall till FS förslag till stadgeändringar. att SISU-stämman antar föreliggande förslag till ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar; att dessa ska träda i kraft omedelbart vad avser regleringen i 3 kap 1 gällande Valberedningen; samt att FS får i uppdrag att vidta eventuella rättelser/justeringar i stadgetexten av redaktionell karaktär, om detta skulle befinnas nödvändigt, liksom att genomföra nödvändiga följdändringar i normalstadgarna för SISU-distrikt som blir en följd av ändringarna i SISU Idrottsutbildarnas stadgar. att bifalla FS förslag till ändringar i SISU Idrottsutbildarnas stadgar mm. 14. Ansökningar om medlemskap i SISU Idrottsutbildarna 14.1 Western Riders Association of Sweden (WRAS) (Häftet, sidan 61) Rolf Carlsson, FS, yrkar bifall till FS förslag att avslå ansökan om medlemskap. Walter Rönmark, Bordtennis, yrkar bifall till ansökan med hänvisning till lydelsen av 8

9 gällande stadgar. att SISU-stämman avslår ansökan om medlemskap från Western Riders Association of Sweden (WRAS). att efter votering begärd av Walter Rönmark, bifalla FS förslag att avslå ansökan om medlemskap från Western Riders Association of Sweden (WRAS). (95 röster för FS förslag, 69 röster mot, och 5 avstående) 15. Val, samt förslag om arvode till FS 15.1 Valberedningens förslag om arvode till FS valda ledamöter (Häftet, sidan 65) Solveig Sundequist föredrar, enligt 3 kap 2 SISU Idrottsutbildarnas stadgar, Valberedningens förslag till arvode till FS ledamöter och yrkar bifall till detsamma. David Lega, Handikapp, och Malin Eggertz-Forsmark, Gymnastik, yrkar bifall till Valberedningens förslag. att bifalla Valberedningens förslag till arvode till FS valda ledamöter. I debatten deltar: Lars Liljegren, Fäktning (2), Lars-Åke Lagrell, Fotboll (3), Yngve Andersson, Friidrott, Walter Rönmark, Bordtennis, Bettan Andersson, Boxning, och Arne Lundquist, Dövidrott Val på två år av förbundsordförande tillika FS ordförande Solveig Sundequist, Valberedningen, meddelar att ingen plädering önskas, då ingen motkandidat nominerats. att enhälligt omvälja Rolf Carlsson till förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen på två år Val på fyra år av fem ledamöter i FS Solveig Sundequist, Valberedningen, meddelar att ingen plädering önskas, då inga motkandidater nominerats. att till kvinnliga ledamöter omvälja Solveig Lundström och Kerstin Rosén; och att till manliga ledamöter omvälja Leif Bolin och Börje Sandgren, samt nyvälja Lennart Pettersson Val på två år av två revisorer med personliga ersättare Solveig Sundequist, Valberedningen, meddelar att ingen plädering önskas, då inga 9

10 motkandidater nominerats. att omvälja Jonas Gran med Ulf Järlebro som personlig ersättare; och att omvälja Ola Spinnars med Ulrika Granholm Dahl som personlig ersättare Val på två år av ordförande i valberedningen David Lega, Handikapp, föredrar förslaget från den valnämnd som utsågs vid stämman 2005 för uppdraget att vid stämman 2007 föreslå ledamöter till Valberedningen, vilket innebär omval av Solveig Sundequist, för 2 år. att omvälja Solveig Sundequist till ordförande i valberedningen Val på fyra år av tre ledamöter i valberedningen David Lega, Handikapp, föreslår omval av Lars Runsvik och Madeleine Melander, samt nyval av Helena Karlsson för en period av fyra år. att omvälja Lars Runsvik och Madeleine Melander, samt nyvälja Helena Karlsson för en period av fyra år som ledamöter i Valberedningen Val på 2 år av tre ledamöter i valberedningen David Lega, Handikapp, föreslår omval av Bo Karlsson och Tord Wicksell, samt nyval av Eva Eliasson för en period av två år. att omvälja Bo Karlsson och Tord Wicksell, samt nyvälja Eva Eliasson, för en period av två år som ledamöter i Valberedningen Val av tre SF/MO-representanter och en distriktsrepresentant för förberedelser av val av valberedning vid stämman 2009 (Valnämnden) Roland Joelsson, Väst, föreslår att stämman utser David Lega, Handikapp, Gillis Persson, Fotboll, och Caroline Waldheim, Korpen, som SF-representanter, och Elisabeth Samuelsson, Örebro, som DF-representant i Valnämnden för 2009 års stämma. att utse David Lega, Gillis Persson, Caroline Waldheim och Elisabeth Samuelsson till ledamöter i Valnämnden. 10

11 16. Mötets avslutande Eva Johansson och Gunnar Larsson tackar för förtroendet att ha fått leda SISU-stämman. Mötesordförandena överlämnar därefter ordet till förbundsordförande Rolf Carlsson som tackar dessa för deras utmärkta sätt att leda stämman, samt för förtroendet att få vara ordförande i SISU Idrottsutbildarna och i förbundsstyrelsen under de kommande två åren. Den avgående ledamoten i FS, Jan Olofsson, och den avgående ledamoten i Valberedningen, Malin Eggertz Forsmark, avtackas. Rolf Carlsson förklarar därefter SISU-stämman avslutad. Vid protokollet: Thomas Karlsson Protokollssekreterare Justeras: Eva Johansson, mötesordförande Gunnar Larsson, mötesordförande p 3 12, p Kerstin Bodin, Protokollsjusterare Arne Elovsson, Protokollsjusterare 11

Tid Torsdag den 7 april 2005

Tid Torsdag den 7 april 2005 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Solveig Lundström, Karin Mattsson from 5, Börje Sandgren, Leif Bolin, Jan Olofsson, Lars Edwinson from 3, och

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö Protokoll nr 18 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 11-12 april 2011, Bosön, Lidingö Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.),

Läs mer

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell.

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell. Protokoll nr 15 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Tisdagen den 8/ 4 Plats Idrottens Hus, Farsta Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Annika Sylvén (from

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg

Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Tid Onsdag den 23 februari 2005

Tid Onsdag den 23 februari 2005 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Jane Andersson from 4, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Förslag till föredragningslista för RF-stämman och SISU-stämman maj 2015 v1.0

Förslag till föredragningslista för RF-stämman och SISU-stämman maj 2015 v1.0 Förslag till föredragningslista för RF-stämman och SISU-stämman 29-31 maj 2015 v1.0 1. 1.1 RF-stämmans och SISU-stämmans öppnande Öppningsanförande RF/RS ordf och SISU/FS ordf 2. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15

Sveriges Dövas Ungdomsförbund ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2007-04-14 2007-04-15 Närvarande: 12 röstberättigade ombud Datum: Möte: Förbundsstämma Plats: Scandic Grand Hotell i Örebro Förbundsstämmans ordförande: Ragnar Veer Förbundsstämmans sekreterare: Kis Linné Förbundsstämmans justerare:

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell

Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf) (ej under 2 f), Jane Andersson,

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2009-05-26 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 32 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 24 mars, 2012 Plats: Scandic Continental, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2012 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås

Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Protokoll fört vid Västmanlands Fotbollförbunds årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 18.30 ABB Arena Nord Rocklunda Västerås Ordförande Johan Björklund hälsar årsmötesdeltagarna varmt välkomna till Västmanlands

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 23 mars, 2013 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2013 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum 2013-05-28 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5 Plats och tid: Gemensamhetslokalen, Delfinen, klockan 19.00 Närvarande: Lgh nr: 5, 8, 9, 10, 12, 19, 22, 24, 26, 32, 33, 39, 43, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 62,

Läs mer

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3

1. Företagarna Organisation och beslutsnivåer Ändamål Medlemskap... 3 Innehåll 1. Företagarna... 3 1.1 Organisation och beslutsnivåer... 3 1.2 Ändamål... 3 1.3 Medlemskap... 3 1.4 Anslutning och uteslutning av lokalförening... 3 1.5 Anslutning och uteslutning av branschförbund...4

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand.

Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Protokoll fört vid årsmöte 23 maj 2002 i biografen Saga, Härnösand. Föreningens ordförande Joneta Belfrage inleder med ett kort anförande vari hon med hänvisning till att hon

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö.

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö. REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl. 10.00 16.45. på Svenska Mässan i Älvsjö. PARENTATION för de ledare o funktionärer som lämnat oss under året. Mötets

Läs mer

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbunds stämma

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbunds stämma Protokoll 2017-04-07 Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbunds stämma 2017-04-07 1 Förbundsstämman öppnades Föreningens ordförande Eva Severinsson hälsade välkommen och öppnade förbundsstämman.

Läs mer

2.a Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden

2.a Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden Protokoll nr 16 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 9 november 2006, Hotell Billingehus, Skövde Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala

Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

2.a) Första utkast till styrelsens berättelse för 2007

2.a) Första utkast till styrelsens berättelse för 2007 Protokoll nr 6 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 januari 2008, Globe Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 27 mars, 2010 Plats: Scandic Sergel Plaza, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2010 Ordförande Johan Robertson hälsade all välkomna och förklarade

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 19 mars, 2016 Plats: Scandic Järva Krog, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2016 Ordförande Johan Robertson hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016

Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 1 Protokoll från Sydsvenska Bouleförbundets årsmöte 2016 Tid: 2015-03-19 kl. 15.00 Plats: Tommarps Bygdegård Kallade: Samtliga klubbar i distriktet Närvarande: HBK, KLL, KÄR, KÄV, LBO, RON, RVK, SIM, TBG,

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbundsstämma

Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbundsstämma Protokoll 2016-04-08 Protokoll fört vid Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbundsstämma 2016-04-08 1 Förbundsstämman öppnades Föreningens ordförande Eva Severinsson hälsade välkommen och öppnade förbundsstämman.

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer