Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro"

Transkript

1 Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro SISU Idrottsutbildarnas stämmohandlingar: Häftet: Ramprogram för RIM 2 Förslag till föredragningslista 3 Ombudsförteckning SF/MO/SISU-distrikt 7 Förslag till arbetsordning 13 Valberedningens förslag mm till FS-ledamöter och revisorer 17 Valnämndens förslag till ledamöter i Valberedningen mm 19 FS förslag till Verksamhetsinriktning FS utlåtande med förslag till beslut över inkomna motioner inkl. motionerna 27 FS förslag till ändringar i SISU Idrottsutbildarnas stadgar mm 51 FS utlåtande med förslag m a a medlemskapsansökan: 61 Western Riders Association of Sweden (WRAS) Valberedningens förslag till arvode för valda FS-ledamöter 65 Årsberättelser för 2005 och 2006 Samtliga handlingar utgör bilagor till originalprotokollet. 1. Stämmans öppnande Rolf Carlsson, förbundsordförande, håller ett öppningsanförande och hälsar studieförbundet SISU Idrottutbildarnas förste förbundsrektor Bengt Wallin, hedersledamoten Lars Edwinsson, SOK-representanterna Stefan Lindeberg och Gunilla Lindberg, regeringens representanter, samt Kulturutskottets Lars Wegendal, särskilt välkomna och förklarar därefter SISU-stämman 2007 öppnad. 2. Fastställande av röstlängd för stämman samt fråga om dess behöriga utlysande (Bilaga: Ombudsförteckning) Föreligger justerad ombudsförteckning som röstlängd för stämman. att fastställa föreliggande ombudsförteckning som röstlängd för stämman. (I bilagda ombudsförteckning återfinns även namnen på de ombud som tillkommit under stämman.) Rolf Carlsson upplyser att stämman varit utlyst i nr 6 och nr i SISU:s officiella organ, Svensk Idrott. att stämman är behörigen utlyst i enlighet med stadgarna. 1

2 3. Val av ordförande för stämman Rolf Carlsson lämnar ordet till valberedningens ordförande Solveig Sundequist, som föreslår att Eva Johansson, Eskilstuna, och Gunnar Larsson, Göteborg, väljs som ordföranden för stämman. att välja Eva Johansson och Gunnar Larsson som ordföranden för stämman. Rolf Carlsson lämnar härefter över ordförandeskapet till Eva Johansson som på de valda mötesordförandenas vägnar tackar för förtroendet att få leda stämman. 4. Val av sekreterare för stämman Solveig Sundequist föreslår att Thomas Karlsson, Riksidrottsförbundet, väljs som sekreterare för stämman. att välja Thomas Karlsson som sekreterare för stämman. 5. Val av två protokollsjusterare Solveig Sundequist föreslår att mötet för justering av stämmans protokoll väljer Kerstin Bodin, Sportskytte, och Arne Elovsson, Handboll. att välja Kerstin Bodin och Arne Elovsson att jämte ordförandena justera protokollet från stämman. 6. Val av rösträknare Solveig Sundequist föreslår att mötet till rösträknare väljer Lars Allert (ansvarig), Pyttan Asplund, Sophia Björklund, Lotta Cederbäck, Tor-Erik Henriksson, Mona Hjelm, Anders Lundin, Kristin Olrog, Arne Persson, och Jenny Råland. att till rösträknare välja de ovan föreslagna personerna. 7. Val av ordförande och övriga ledamöter i redaktionskommittén Solveig Sundequist föreslår att mötet väljer Ola Lundberg, FS, som ordförande, Jane Andersson, FS, och Malin Järf, Riksidrotten, att utgöra redaktionskommitté vid stämman. att till redaktionskommitté välja de ovan föreslagna personerna. 2

3 8. Fastställande av arbetsordning (Häftet, sidorna 13-16) Föreligger förslag till arbetsordning för stämman. Nils-Rune Nilsson, Riksidrottsförbundet/Stiftelsen Bosön, informerar om hur omröstningstekniken ska användas under stämman. att anta förslaget till arbetsordning för stämman. 9. Fastställande av föredragningslista (Häftet, sidorna 3-5) Föreligger förslag till föredragningslista för stämman. att anta förslaget till föredragningslista för stämman. 10. Behandling av verksamhetsberättelser med årsredovisningar: (Årsberättelserna 2005 och 2006) 10.1 FS verksamhetsberättelser med årsredovisningar för de två senaste åren Då årsberättelserna varit utsända till ombuden föreslår mötesordföranden att de därmed skall anses vara föredragna. Walter Rönmark, Bordtennis, kommenterar att SISU genom statsbidraget i särskild ordning fr o m 2007 är på väg att lämna folkbildningen, vilket han vill ha noterat till protokollet enligt följande: Svenska Bordtennisförbundet beklagar för folkbildningens och idrottsrörelsens skull att agerandet under 2006 lett till att SISU efter mer än 20 års medlemskap inte längre kan vara medlem i Folkbildningsförbundet. Vidare hänvisar Rönmark till ett löfte från Rolf Carlsson, FS, i debatten från stämman 2005 om att en fullödig redovisning av Bosön Idrottsfolkhögskolas ekonomi mm skulle presenteras vid denna stämma, vilken enligt Rönmark saknas i stämmohandlingarna. Rolf Carlsson, FS, bemöter vad Rönmark framfört, och understryker att det fortfarande är statliga folkbildningsanslag som SISU Idrottsutbildarna erhåller, med den skillnaden att dessa numera erhålles direkt från Utbildningsdepartementet, och inte via Folkbildningsrådet. Han understryker också att SISU Idrottsutbildarna inte begärt sitt utträde ur Folkbildningsförbundet (FBF) utan önskar kvarstå som medlem, men att ageranden från majoriteten av de andra medlemsförbunden med stor sannolikhet kommer att innebära att SISU Idrottsutbildarna utesluts mot sin vilja. Den största faran med ett sådant beslut anser han vara att därmed risken för motsvarande uteslutningar ur länsbildningsförbunden kan komma att genomföras med stöd av FBF:s beslut. När det 3

4 gäller Bosön Idrottsfolkhögskolas ekonomiredovisning hänvisar han till föreliggande årsberättelser och anser att det av dessa framgår vad Rönmark efterlyser, men att det möjligen inte är helt enkelt att utläsa ur dem. I en replik från Walter Rönmark, Bordtennis, förtydligar denne att vad han saknar är en redovisning i textform, på motsvarande sätt som när Riksidrottsförbundet var huvudman för Bosön Idrottsfolkhögskola. Lars-Åke Lagrell, Fotboll, uppger att han delar Rönmarks uppfattning om bristen i redovisningen av ekonomin i Bosön Idrottsfolkhögskola. Han tar även upp FBF:s och flertalet av dess medlemsförbunds ageranden gentemot SISU Idrottsutbildarna, och anser att dessa härigenom kan anses desavouera regeringens beslut om tilldelning av statsanslag till SISU Idrottsutbildarna i egenskap av ett folkbildningsförbund, och önskar detta noterat till protokollet. att lägga verksamhetsberättelserna med årsredovisningar för 2005 och 2006 med godkännande till handlingarna Revisorernas berättelser (Årsberättelsen 2005, sidan 29 och Årsberättelsen 2006, sidan 32) Ulrika Granholm Dahl, ersättare för revisorn Ola Spinnars, föredrar enligt uppdrag revisorernas berättelser för 2005 och att lägga revisorernas berättelser för 2005 och 2006 med godkännande till handlingarna. 11. Fråga om ansvarsfrihet för FS förvaltning Ulrika Granholm Dahl, ersättare för revisorn Ola Spinnars, framför revisorernas tillstyrkan att förbundsstyrelsen och riksidrottschefen skall beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen av räkenskapsåren 2005 och 2006, vilket framgår av revisorernas berättelser för 2005 och att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja FS ledamöter och riksidrottschefen ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåren 2005 och Kandidatnominering för val enligt punkterna Mötesordföranden lämnar ordet till valberedningens ordförande Solveig Sundequist som redogör för arbetet i valberedningen under perioden , samt nominerar valberedningens kandidater enligt nedan. (Häftet, sidorna 17-18) Val på två år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen Valberedningen föreslår omval av Rolf Carlsson till förbundsordförande tillika 4

5 ordförande i förbundsstyrelsen. Val på fyra år av fem ledamöter i förbundsstyrelsen Valberedningen föreslår omval av Leif Bolin, Solveig Lundström, Kerstin Rosén, och Börje Sandgren, samt nyval av Lennart Pettersson. Val på två år av två revisorer jämte personliga suppleanter Valberedningen föreslår omval av Jonas Gran med Ulf Järlebro som personlig ersättare, samt omval av Ola Spinnars med Ulrika Granholm Dahl som personlig ersättare. att förklara kandidatnomineringen för val enligt punkt avslutad. 13. Behandling av förbundsstyrelsens förslag samt av inkomna motioner: 13.1 FS förslag: Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för tiden (Häftet, sidorna 21-25) Ola Lundberg, FS, föredrar Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för tiden och framhåller bland annat dess koppling till den årliga verksamhetsplanen och budgeten, och möjligheterna till direkta omvärldsanpassningar av dessa, samt lyfter fram fokusområdena för sist i dokumentet. Härefter påpekar han att punkten vi avstår från uppdrag utanför idrotten olyckligtvis fallit bort överst på sidan 23 i möteshandlingen, och med en justering härav yrkar han bifall till FS förslag. Jan Ögren Fjellestad, Stockholm, tillstyrker FS förslag med ett tilläggsyrkande om att det sist i möteshandlingen under den avslutande rubriken Ekonomiska förutsättningar läggs till: Arbeta fram uppföljnings- och fördelningsprinciper inom SISU Idrottsutbildarna som är enkla, kommunicerbara inom idrottens organisation, och som stödjer idrottens organisation. Ann Christine Munther, Västernorrland, yrkar att den första punkten på s 23, under rubriken Uppgift och verksamhetsområden och efter Verksamheten är uppdelad i sju områden, erhåller följande lydelse: Folkbildnings- och utbildningsverksamhet Ola Lundberg, FS, avstyrker Ann Christine Munthers yrkande med hänvisning till lydelsen av det regelverk SISU Idrottsutbildarna numera styrs av men tillstyrker Jan Ögren Fjellestads yrkande. Roland Joelsson, Väst, yrkar avslag på FS yrkande om texttillägg. Ola Lundberg, FS, yrkar avslag på Roland Joelssons förslag med hänvisning till att tidigare stämmobeslut fattats om den begränsningen i SISU Idrottsutbildarnas styrande 5

6 värderingar. Hans Lenckert, Badminton, begär votering, som efter försöksvotering inte behöver genomföras. Ärendet bordläggs och återupptas och beslutas efter ärende p att med avslag på Roland Joelssons och Ann-Christin Munthers yrkanden, och med bifall till Jan Ögren Fjellestads tilläggsyrkande, bifalla FS förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för tiden , med av FS yrkat texttillägg Motion nr 1 från Fotbollförbundet, Friidrottsförbundet, Ishockeyförbundet, Simförbundet och Skidförbundet: Översyn av svensk idrotts organisation (Häftet, sidan 29) Göte Arvidsson, Halland, yrkar att en utredning har som förutsättning att SISU Idrottsutbildarna ska vara en självständig juridisk person. Anders Danielsson, Kanot, yrkar avslag på FS förslag. Lars Liljegren, Fäktning, vädjar till ombuden att avvakta med debatten till dess RFstämman har att behandla till av RF-stämman till sin redaktionskommitté hänskjutet uppdrag i motsvarande ärende. Leif Bolin, FS, yrkar bifall till FS förslag, och avslag på Göte Arvidssons förslag. att SISU-stämman tillstyrker att en utredning av svensk idrotts organisation och stödsystem görs. Lars Liljegren, Fäktning, begär votering, som efter försöksvotering inte behöver genomföras. att bifalla FS förslag att en utredning av svensk idrotts organisation och stödsystem görs; och att avslå Göte Arvidssons tilläggsyrkande Motion nr 2 från SISU-Södermanland: En rationell och enhetlig organisation (Häftet, sidan 35) att SISU-stämman beslutar avslå motionen. 6

7 att bifalla FS förslag att avslå motionen Motion nr 3 Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet: Fördelning av idrottsrörelsens utökade resurser för ledarutbildning (Häftet, sidan 37) Börje Sandgren, FS, yrkar bifall till FS förslag. att SISU-stämman beslutar att motionen får anses besvarad med vad som anförs i FS utlåtande över motionen. att bifalla FS förslag. I debatten deltar: Tommy Ohlström, Korpen (2) Motion nr 4 från Kanotförbundet: Grunden (Häftet, sidan 39) att SISU-stämman beslutar att motionen får anses vara besvarad med vad som anförs i utlåtandet över motionen. att bifalla FS förslag Motion nr 5 från SISU-Skåne: Ett stödsystem för ledarförsörjning samt en funktionell samordning av gemensam utbildning (Häftet sidan 43) Krister Clerselius, Skåne, yrkar bifall till FS förslag med ett tilläggsyrkande enligt följande: att stämman ger SISU i uppdrag att finna hållbara vägar till ett ledarförsörjningssystem; att stämman ger SISU i uppdrag att arbeta fram och genomföra påbyggnadsutbildning inom Plattformen ; att stämman ger SISU i uppdrag att planera och initiera en gemensam huvudutbildning inom föreningskunskap på både bas- och påbyggnadsnivå som skall kunna genomföras på regional och lokal nivå (modell Plattformen). Pia Zätterström, FS, yrkar bifall till FS förslag, och avslag på Clerselius yrkanden. att SISU-stämman beslutar att motionen får anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet över motionen. 7

8 att bifalla FS förslag; och att avslå Krister Clerselius yrkande Motion nr 6 från SISU Södermanland: Mötesplatser på nätet (Virtuella gemenskaper) (Häftet, sidan 43) Larz Johansson, Södermanland, Arne Lundquist, Dövidrott, och Malin Eggertz Forsmark, Gymnastik, yrkar bifall till motionen. Pia Zätterström, FS, yrkar bifall till FS förslag och anser att FS därmed genom sitt utlåtande i princip tillstyrker de två sista att-satserna i motionen, men avstyrker den första. att SISU-stämman beslutar att motionen får anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet över motionen. att avslå FS förslag och att bifalla motionen FS förslag: Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar (Häftet, sidan 51) Rolf Carlsson, FS, yrkar bifall till FS förslag till stadgeändringar. att SISU-stämman antar föreliggande förslag till ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar; att dessa ska träda i kraft omedelbart vad avser regleringen i 3 kap 1 gällande Valberedningen; samt att FS får i uppdrag att vidta eventuella rättelser/justeringar i stadgetexten av redaktionell karaktär, om detta skulle befinnas nödvändigt, liksom att genomföra nödvändiga följdändringar i normalstadgarna för SISU-distrikt som blir en följd av ändringarna i SISU Idrottsutbildarnas stadgar. att bifalla FS förslag till ändringar i SISU Idrottsutbildarnas stadgar mm. 14. Ansökningar om medlemskap i SISU Idrottsutbildarna 14.1 Western Riders Association of Sweden (WRAS) (Häftet, sidan 61) Rolf Carlsson, FS, yrkar bifall till FS förslag att avslå ansökan om medlemskap. Walter Rönmark, Bordtennis, yrkar bifall till ansökan med hänvisning till lydelsen av 8

9 gällande stadgar. att SISU-stämman avslår ansökan om medlemskap från Western Riders Association of Sweden (WRAS). att efter votering begärd av Walter Rönmark, bifalla FS förslag att avslå ansökan om medlemskap från Western Riders Association of Sweden (WRAS). (95 röster för FS förslag, 69 röster mot, och 5 avstående) 15. Val, samt förslag om arvode till FS 15.1 Valberedningens förslag om arvode till FS valda ledamöter (Häftet, sidan 65) Solveig Sundequist föredrar, enligt 3 kap 2 SISU Idrottsutbildarnas stadgar, Valberedningens förslag till arvode till FS ledamöter och yrkar bifall till detsamma. David Lega, Handikapp, och Malin Eggertz-Forsmark, Gymnastik, yrkar bifall till Valberedningens förslag. att bifalla Valberedningens förslag till arvode till FS valda ledamöter. I debatten deltar: Lars Liljegren, Fäktning (2), Lars-Åke Lagrell, Fotboll (3), Yngve Andersson, Friidrott, Walter Rönmark, Bordtennis, Bettan Andersson, Boxning, och Arne Lundquist, Dövidrott Val på två år av förbundsordförande tillika FS ordförande Solveig Sundequist, Valberedningen, meddelar att ingen plädering önskas, då ingen motkandidat nominerats. att enhälligt omvälja Rolf Carlsson till förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen på två år Val på fyra år av fem ledamöter i FS Solveig Sundequist, Valberedningen, meddelar att ingen plädering önskas, då inga motkandidater nominerats. att till kvinnliga ledamöter omvälja Solveig Lundström och Kerstin Rosén; och att till manliga ledamöter omvälja Leif Bolin och Börje Sandgren, samt nyvälja Lennart Pettersson Val på två år av två revisorer med personliga ersättare Solveig Sundequist, Valberedningen, meddelar att ingen plädering önskas, då inga 9

10 motkandidater nominerats. att omvälja Jonas Gran med Ulf Järlebro som personlig ersättare; och att omvälja Ola Spinnars med Ulrika Granholm Dahl som personlig ersättare Val på två år av ordförande i valberedningen David Lega, Handikapp, föredrar förslaget från den valnämnd som utsågs vid stämman 2005 för uppdraget att vid stämman 2007 föreslå ledamöter till Valberedningen, vilket innebär omval av Solveig Sundequist, för 2 år. att omvälja Solveig Sundequist till ordförande i valberedningen Val på fyra år av tre ledamöter i valberedningen David Lega, Handikapp, föreslår omval av Lars Runsvik och Madeleine Melander, samt nyval av Helena Karlsson för en period av fyra år. att omvälja Lars Runsvik och Madeleine Melander, samt nyvälja Helena Karlsson för en period av fyra år som ledamöter i Valberedningen Val på 2 år av tre ledamöter i valberedningen David Lega, Handikapp, föreslår omval av Bo Karlsson och Tord Wicksell, samt nyval av Eva Eliasson för en period av två år. att omvälja Bo Karlsson och Tord Wicksell, samt nyvälja Eva Eliasson, för en period av två år som ledamöter i Valberedningen Val av tre SF/MO-representanter och en distriktsrepresentant för förberedelser av val av valberedning vid stämman 2009 (Valnämnden) Roland Joelsson, Väst, föreslår att stämman utser David Lega, Handikapp, Gillis Persson, Fotboll, och Caroline Waldheim, Korpen, som SF-representanter, och Elisabeth Samuelsson, Örebro, som DF-representant i Valnämnden för 2009 års stämma. att utse David Lega, Gillis Persson, Caroline Waldheim och Elisabeth Samuelsson till ledamöter i Valnämnden. 10

11 16. Mötets avslutande Eva Johansson och Gunnar Larsson tackar för förtroendet att ha fått leda SISU-stämman. Mötesordförandena överlämnar därefter ordet till förbundsordförande Rolf Carlsson som tackar dessa för deras utmärkta sätt att leda stämman, samt för förtroendet att få vara ordförande i SISU Idrottsutbildarna och i förbundsstyrelsen under de kommande två åren. Den avgående ledamoten i FS, Jan Olofsson, och den avgående ledamoten i Valberedningen, Malin Eggertz Forsmark, avtackas. Rolf Carlsson förklarar därefter SISU-stämman avslutad. Vid protokollet: Thomas Karlsson Protokollssekreterare Justeras: Eva Johansson, mötesordförande Gunnar Larsson, mötesordförande p 3 12, p Kerstin Bodin, Protokollsjusterare Arne Elovsson, Protokollsjusterare 11

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den 23-24 april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik.

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik. Protokoll nr 10 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 3 maj 2006, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Leif

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012

Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Protokoll fört vid Svenska Orienteringsförbundets ordinarie förbundsmöte 2012 Tid och plats Lördagen den 17 och söndagen den 18 mars, 2012 på Scandic Hotell Skogshöjd, Södertälje. Förbundsmötets öppnande

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2012. Ett särskilt välkomnande riktades till Gunnar Werner, tidigare sekreterare i FINA-byrån

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET STADGAR för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET med stadgeändringar antagna av Förbundsmötet 2010 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 5 3 Tillhörighet

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Protokoll fört vid Prostatacancerförbundets förbundsstämma den 17-18 april 2013 på Viking Lines fartyg m/s Cinderella

Protokoll fört vid Prostatacancerförbundets förbundsstämma den 17-18 april 2013 på Viking Lines fartyg m/s Cinderella Protokoll fört vid Prostatacancerförbundets förbundsstämma den 17-18 april 2013 på Viking Lines fartyg m/s Cinderella Närvarande: Förbundsstyrelse, stämmodeltagare och särskilt inbjudna enligt särskild

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Protokoll nr 11 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm

Protokoll nr 11 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm Protokoll nr 11 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer