Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr 11 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm"

Transkript

1 Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 27 augusti 2008, City Office, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson, Leif Bolin, Ola Lundberg, Solveig Lundström, Mikael Peterson, Lennart Pettersson, Lena Puhasmägi, Kerstin Rosén, Börje Sandgren, och Pia Zätterström Personalens representant: Thomas Eklund Valberedningen: Tord Wickzell Riksidrottens personal: Håkan Danielsson (FR), samt Mattias Claesson p 1 a) - d), 2 c) och 2 g), och Anna Fredriksson under p 1 a) 1 d) och 2 c). Karin Mattsson och Mikael Santoft (GS) Thomas Karlsson Ordf öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna, och speciellt till Tord Wickzell från valberedningen, samt till Mattias Claesson och Anna Fredriksson från RF:s avdelning för kommunikation och samhällskontakter. Ordf upplyser att Karin Mattssons frånvaro beror på stundande bröllop kommande helg. 1.b) Protokolljusterare att till protokolljusterare utse Lennart Pettersson att tillsammans med Ordf justera dagens protokoll. 1.c) Anmälan av föregående protokoll att notera protokollet från senaste mötet den 27 maj. 1.d) Godkännande av föredragningslistan att godkänna föredragningslistan, med justeringarna att inleda med ärende 2 c) i närvaro av Mattias Claesson och Anna Fredriksson, och härefter ärende 2 g) och rapport 3 e) i närvaro av Mattias Claesson, samt att behandla rapporterna 3 f) och 3 g) i samband med behandlingen av ärende 2 e) Distriktsuppföljning, och att behandla 2 b) Halvtidsavstämning Verksamhetsplanen samt ärenden inför SISU-stämman 2009 som en rapport. 2.a) Fråga om medlemskap i ekonomiska föreningen Lillsved Föreligger en möteshandling av vilken framgår att Svenska Gymnastikförbundet erbjuder såväl Sv Riksidrottsförbund som SISU Idrottsutbildarna medlemskap i ekonomiska föreningen Lillsved.

2 Erbjudandet behandlades av RS vid junimötet då frågan bordlades för att behandlas av RS vid dagens RS-sammanträde. Ärendet diskuteras. att uppdra till GS/FR att återkomma med ett förslag till beslut som bl a innehåller en redogörelse för dagens RS-beslut och de bakomliggande diskussionerna för detta. 2.b) Halvtidsavstämning Verksamhetsplanen samt ärenden inför SISU-stämman 2009 Handlingen kompletteras med en muntlig föredragning av FR, och av Ordf avseende Bosöstiftelsen. att med godkännande notera rapporten. 2.c) SISU Idrottsutbildarnas Kommunikationsstrategi En första version av denna kommunikationsstrategi presenterades på FS sammanträde i maj 2008, varvid FS efter att ingående ha diskuterat förslaget, beslutade att uppdra till GS att med ledning av den förda diskussionen återkomma med slutligt förslag till dagens sammanträde. Kommunikationsstrategin tar sin utgångspunkt i SISU Idrottsutbildarnas uppdrag. Syftet med en kommunikationsstrategi är att stödja och stärka organisationen så att man kan uppnå verksamhetens mål med hjälp av kommunikation. En övergripande strategi beslutas av FS. Därefter ska en kommunikationspolicy och en mediepolicy utarbetas, vilka ska godkännas av FS. Parallellt med framtagandet av policies sker en årsplanering över den planerade kommunikationen som ska bedrivas under Här ingår såväl intern som extern kommunikation. Inför 2009 tas en ny kommunikationsplan fram. Dessa planer tas fram under ledning av GS och ska godkännas av FS. Möteshandlingarna kompletteras med muntlig föredragning av Anna Fredriksson och Mattias Claesson från Riksidrottens avdelning Samhällskontakter och kommunikation, främst utifrån de förändringar som genomförts i texten till följd av de diskussioner som fördes och de medskick som gjordes vid ärendets behandling vid senaste sammanträdet. att, med vissa justeringar, anta förslaget till kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna enligt bilaga. 2.d) Riksidrottsforum 2010 I mars 2008 uppmanades SISU Idrottsutbildarnas distriktsförbund att i samverkan med DF ansöka om värdskapet att arrangera Riksidrottsforum (RIF) Vid sista ansökningsdag i mitten på april hade tre ansökningar inkommit; SISU Skåne, SISU Sörmland och SISU Väst. De tre distrikten har besökts under försommaren med syfte att presentera förutsättningar och möjligheter till att arrangera RIF De tre distrikten har genomfört mycket bra presentationer och förberedelser inför mötet, som innehållit besök på hotell, möteslokaler och kontakter med kommunföreträdare.

3 I början av augusti meddelade SISU Väst att avsedda möteslokalerna i Svenska Mässan inte längre är tillgängliga för den planerade helgen november 2010, varför distriktet därför inte kan arrangera RIF. Däremot står de till förfogande om mötet flyttas fram en vecka. I diskussionerna framhåller Lennart Pettersson att Ordf. bör ombesörja att SOK blir inbjudna till RIF och då också ges möjlighet att aktivt medverka under programpunkten rörande organisationsöversynen. att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde den 30 september. 2.e) Distriktsuppföljning Som framgår av möteshandlingarna har den samlade ekonomiska ställningen i SISUdistrikten stärkts kraftigt under Rapporten som omfattar perioden visar även på en förstärkning mellan 2005 och Totalt har det samlade egna kapitalet mellan 2005 och 2007 ökat med 30 miljoner kronor varav 23 miljoner kronor uppkommit mellan 2006 och Till detta föreligger också sammanställningar över den ekonomiska utvecklingen (omsättning, resultat och eget kapital) i både DF och SISU-distrikten under 2006 och Utfallet är inte överraskande men mer dramatiska för SISU-distrikten än för DF. Exempelvis har resultatet efter fördelning förbättrats med 244 procent för dessa jämfört med resultatet i DF som också förbättrats, men endast med 41 procent. Vid en jämförelse av omsättningen mellan de två distriktsorganisationerna i respektive distrikt framgår att SISU-distrikten generellt är ekonomiskt starkast. Det är också intressant, förutom storleken på eget kapital, att se hur eget kapital är fördelat på de båda organisationerna inom respektive distrikt. Bifogas även de åtta studieförbundens, som får det statliga bidraget från Folkbildningsrådet, bidragsutveckling. att godkänna föreliggande rapport om SISU-distriktens ekonomiska ställning; att uppdra till FR att följa upp rapportens olika nyckeltal tillsammans med dem som redovisades vid FS-sammanträdet den 27 maj för jämförelse med 2008 års; och att uppdra till FR att finna former för dialog med distriktsföreträdare om den stora ökningen av eget kapital och risker med detta. 2.f) Idrottens ledarskapsprogram 09/10 Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har i samverkan med Idrottsakademin genomfört en första omgång av Idrottens ledarskapsprogram(ilp), från mars 2007 t.o.m. maj Utbildningen har finansierats genom medel från Idrottsakademin. Det är totalt kr, som Idrottsakademin har ställt till RF:s förfogande och som SISU Idrottsutbildarna som utbildningsaktör har fått för genomförandet av utbildningen. ILP riktar sig till unga organisationsledare eller anställda inom idrottsrörelsen med ambitionen att i framtiden arbeta i ledande befattning på förbunds-, distriktsförbunds- eller föreningsnivå. Utbildningen har varit framgångsrik, deltagarna har varit mycket nöjda, och syftet med utbildningen har uppnåtts. Utbildningen har varit kostnadsfri för deltagarna, frånsett kostnader för resor till utbildningar och träffar med mentorer. Tolv deltagare genomgick den första utbildningen och de antogs efter en längre antagningsprocess.

4 Efterfrågan kring ytterligare ett program är stort och därför föreslås att RF tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, i samverkan med Idrottsakademin, bjuder in till och genomför ytterligare en omgång av Idrottens ledarskapsprogram att godkänna rapporten; och att ställa sig positiv till att genomföra ytterligare ett Idrottens ledarskapsprogram. 2.g) Valstrategier Arbetet inför och under valrörelsen 2006 var framgångsrik på flera sätt för för RF och idrottsrörelsen. Främst var de löften och de faktiska resultat som gavs mycket bra med höjdpunkten när statsminsister Fredrik Reinfeldt i sin första regeringsförklaring lyfte de frågor som idrotten drivit under valrörelsen. För RF var själva arbetssättet med stor involvering av såväl SF, SISU Idrottsutbildarna som DF en framgång. En verktygslåda med fakta och argument togs fram för att fler skulle kunna bära på idrottsrörlsens gemensamma argument. Fler budbärare, men med samma budskap. Frågan om valstrategi och valarbete är också, åtminstone vid några tillfällen, en fråga som lyfts på Riksidrottsmöten. GS menar att RS bör lägga fram en plan för hur arbetet inför valet ska se ut för RF-stämman Planen bör utgå från de erfarenheter som gavs efter förra valrörelsen. En mycket tydlig sådan är att tidigt involvera SF och DF i arbetet. GS har därför föreslagit att RS tillsätter en arbetsgrupp med representanter för SF och DF inom kort för att lägga upp planen och börja skissa på vilka frågor som idrottsrörelsen ska driva inför valet Handlingen kompletteras med muntlig föredragning av Mattias Claesson. Vid den efterföljande diskussionen diskuteras att även FS ges möjligheten att nominera en representant att ingå i arbetsgruppen, och att FS bör överväga att tillsätta en arbetsgrupp för det regionala arbetet med respresentanter för SISU-distrikten. Lennart Pettersson framhåller att det vore önskvärt att RS inbjuder SOK att delta i det kommande valstrategiska arbetet, trots att SOK valde att avstå från motsvarande arbete inför valet att uppdra till GS att sondera möjligheterna för FS att nominera en representant att ingå i den av RS tillsatta arbetsgruppen; och att uppdra till GS att med ledning av de förda diskussionerna återkomma med ett förslag till en arbetsgrupp för det regionala valstrategiarbetet med respresentanter för SISU-distrikten. 2.h) Förberedelser av gemensamma diskussionsärenden med RS Inför det gemensamma mötespasset med RS förbereds de ämnen som båda styrelserna i förväg anmält för diskussioner och avstämningar, nämligen; Organisationsöversynen Idrottsstödsutredningen Avstämningar av respektives verksamhetsplaner Valstrategier, inkl fp:s idrottspolitiska program Riksidrottsforum 2008 Det gemensamma kansliet uppföljning mm

5 att med ledning av de förda diskussionerna inta en gemensam ståndpunkt till de olika ämnena under mötet med RS. Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna 3 a. Idrottsböcker AB: Progressrapport maj 3 b. Medlemskonsekvenser av den nya organisationen Svenska Skyttesportförbundet 3 c. Ekonomisk rapport 3 d. FP:s idrottspolitiska program 3 e. Rapport från aktiviteterna i Almedalen 3 f. Kommunbidragen g. RF:s IT-investering och fortsatt utveckling inklusive lägesrapport 3 h. Verksamhetsavstämning 3 i. IFHS Bosön 3 j. GS-rapport med RS-protokoll 3 k. Ordförandens rapport Ordf passar på att varmt tacka för arrangerad mottagning och middag under gårdagen m a a 70-årsdagen. Ordf uppger att han har representerat SISU under 11 dygn under OS i Beijing tillsammans med Leif B. Beslutas att framföra SISU:s stora tack till SOK för inbjudan att delta. 3 k. FS-ledamöternas rapporter 4. Kommande FS-sammanträden september 10 16, Stockholm 2. 6 november, 14 19, Umeå januari, 10 15, Stockholm Vid protokollet Thomas Karlsson Justeras Leif Bolin, vice ordförande Lennart Pettersson, förbundsledamot

6 Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna Inledning Sammanfattning av SISU Idrottsutbildarnas kommunikationsstrategi : 1. Skapa goda förutsättningar för att lyckas med kommunikationen. 2. Arbeta planerat med varumärkesvård. 3. Arbeta planerat med internkommunikation. 4. Arbeta planerat med marknadskommunikation. 5. Förbättra förutsättningar för en lärande organisation. Bilaga Bakgrund Kommunikation används för att överföra budskap mellan en organisation och dess önskade målgrupper. En kommunikationsstrategi anger hur man ska använda kommunikation för att uppnå de mål som organisationen har satt upp. En strategis kärna är att vi ser hindren för att uppnå målen men vi ska också tänka på hur vi kommer över dem! En strategi ska ligga till grund för kommunikationsarbetet i en organisation. Genom att utgå från organisationens mål, göra en analys av nuläge och framtid, kan en strategi skapas som sedan omsätts i praktiken. Syfte, avgränsningar och definitioner Syftet med kommunikationsstrategin är att stödja och stärka SISU Idrottsutbildarna så att vi kan uppnå verksamhetens mål. Strategin gäller SISU Idrottsutbildarna riks. Den är även en riktlinje för SISU Idrottsutbildarnas distrikt i arbetet med att ta fram lokala kommunikationsstrategier. Bosön Idrottsfolkhögskola på ingår ej i strategin, inte heller bokförlaget SISU Idrottsböcker. Strategin har sin utgångspunkt i SISU Idrottsutbildarnas uppdrag och i den verksamhetsinriktning som beslutades på SISU-stämman. Kommunikationsstrategin ska ses över inför varje ny stämmoperiod. Definition av vi I denna strategi används begreppet vi. Här avses SISU Idrottsutbildarna med alla anställda och förtroendevalda på riksnivå. Strategin är även tillämplig i vissa delar för SISU Idrottsutbildarnas distrikt, exempelvis när det gäller varumärkesvård och internkommunikation. Rikskansliets och utbildningschefernas roller ska beskrivas i SISU Idrottsutbildarnas kommunikationspolicy. Metod För att skapa en kommunikationsstrategi genomfördes en analys under våren Syftet med analysen var att få en bild av hur SISU Idrottsutbildarnas position ser ut gällande: organisation/miljö marknad/konkurrenter intressenter

7 Insamlingen av material för analysen skedde dels genom intervjuer och processarbeten med personer i SISU Idrottsutbildarnas organisation, dels genom inläsning av interna protokoll från möten med förbundsstyrelsen, distriktschefer med flera. Syftet var att få en överblick över SISU Idrottsutbildarnas situation när det gäller att leva upp till vår verksamhetsidé och vår vision. Sedan genomfördes en SWOT-analys för att redovisa styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Hur vi kan använda kommunikation för att nå våra mål för sorterades sedan fram. 2. SISU Idrottsutbildarnas huvudsakliga mål under Det här ska SISU Idrottsutbildarna uppnå: SISU Idrottsutbildarna ska vara attraktivt och ha en stark position: Som idrottsrörelsens studie-, bildnings- och utbildningsorganisation. I relation med stat, landsting och kommun. I relation med övriga organisationer och samhällsaktörer. Som den naturliga samarbetspartnern för idrottens utveckling inom SISU Idrottsutbildarnas område. Genom att agera utifrån idrottsrörelsens behov och önskemål. Det här gör SISU Idrottsutbildarna: Vi är en resurs och stöd i SF/MO:s lärande och utveckling. Vi är en resurs och stöd i SISU-distriktens och DF:s lärande och utveckling. Vi producerar utbildningsmateriel för idrotten. Under är det extra viktigt att fokusera på att: Stärka idrottens ledar- och tränarutveckling. Stärka idrottens organisatoriska utveckling. Utveckla gränsöverskridande utbildningar och mötesplatser. Så här ska SISU Idrottsutbildarna jobba: Anpassa arbetssätt och organisation till idrottens behov. Utveckla verktyg, metoder och modeller som syftar till delaktighet och lärande. Marknadsföra SISU Idrottsutbildarna. Stärka Bosön IFHS kvalitet och konkurrenskraft. Intensifiera påverkansarbetet och omvärldsbevakningen. Vi vill uppnå följande: Vårt varumärke står för: SISU Idrottsutbildarna skall vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet ska präglas av mångsidighet, flexibla metoder och hög pedagogisk kvalitet. Budskap: Vi kan idrott.

8 Vi utbildar och utvecklar idrotten. Vi är där när idrotten lär. Vilket tonläge ska kommunikationen ha? Folkligt, dynamiskt genom dialog. I vilka kommunikationskanaler ska vi huvudsakligen synas? Personliga möten Webben (intranät, extern hemsida) Trycksaker 3. Kommunikationshinder Organisatoriska hinder: Organisationen med riks och 21 distrikt där det finns olika bilder av vad SISU Idrottsutbildarnas uppdrag är. Det har saknats ett kontinuerligt kommunikationsarbete, därför finns det ingen tydlig sammanhållande kraft/röd tråd. Svårt att kommunicera vårt erbjudande till idrottsförbund/-föreningar/mo på ett tydligt sätt. Resursbrist för att arbeta som en lärande organisation. Psykologiska hinder: Vi är ingen enad SISU-familj. Det finns olika grenar: SISU riks, SISU-distrikten, Bosön IFHS, SISU Idrottsböcker. Idrottsförbund/-föreningar ser oss ibland som en kassako och förstår inte vårt mervärde. Kunskapen om hur riks och distrikten kan arbeta med planerad kommunikation är bristfällig. Även den praktiska färdigheten är begränsad ute i landet. 4. Strategi i fem delar Följande delar är rangordnade efter i vilken ordning de kommer att genomföras. 4.1 Skapa goda förutsättningar för att lyckas med kommunikationen. Skapa tydliga ramar för kommunikationen. En kommunikationspolicy ska tas fram med riktlinjer för kommunikationen i hela organisationen. Vår kommunikation ska vara snabb, saklig och tydlig. Policyn beskriver hur vi ska kommunicera och bör bland annat innehålla följande: Intern information prioriteras före extern. Etiska regler ska finnas och följas. Kommunikationsavdelningen leder och samordnar SISU Idrottsutbildarnas kommunikationsverksamhet. Avdelningen har internt tre roller: en strategisk roll, en genomföranderoll och en serviceroll. Utbildningscheferna har det yttersta informationsansvaret i distrikten.

9 Riks ska ge distrikten ett konsultativt stöd i deras kommunikationsverksamhet. Samordning kan ske när det gäller verksamhet av gemensam natur, exempelvis större satsningar eller kommunikation med idrottspolitisk karaktär. Ha en kommunikationsorganisation med tillräckliga resurser för att jobba på lång sikt med kommunikation. Utbilda förtroendevalda, anställda på förbunds- och distriktsnivå så att de kan vara vår förlängda arm och arbeta med kommunikation. Skapa goda ekonomiska förutsättningar för SISU-organisationen genom goda relationer och kontakter med regering, riksdag och Sveriges Kommuner och Landsting. Exempel på kommunikationskanaler: lobbning, medieutspel, event med mera. 4.2 Arbeta planerat med varumärkesvård Att vårda SISU Idrottsutbildarnas varumärke är viktigt för att skapa en tydlig och korrekt bild av vad vi står för. Det gäller att vara tydlig i alltifrån vår vision och värdegrund, till vårt erbjudande och hur vi ser ut rent grafiskt. Dessa faktorer påverkar hur allmänheten ser på oss. /Faktaruta, med en illustration där tre cirklar hakar i varandra/ Varumärkesvården delas upp i tre delar: Identitet Profil Image /Slut faktaruta/ kultur och helhetsbild i organisationen (produkter, kommunikation, anställdas beteende, service) den bild organisationen vill förmedla (logotyp, policy, riktlinjer) den bild som allmänheten har av organisationen Fokusera på identiteten. När vi är säkra internt på vad SISU Idrottsutbildarna står för och har ett tydligt erbjudande till idrottsförbund/-föreningar/mo över hela landet är vi starka nog att påverka bilden som omvärlden har av oss. Imagen kommer att förändras successivt när vi är säkra på vår identitet. Det är framförallt mötet med idrottsförbund/-föreningar/mo som kan påverka deras bild av oss. Arbeta upp en god relation till media. Media, framför allt idrottens egna tidningar, är en viktig kanal att nå ut via. Skapa en mediepolicy som komplement till kommunikationspolicyn. (Se även marknadsföring.) En mediepolicy beskriver hur vi ska arbeta med media. Exempelvis bör följande delar ingå: Mål med mediekontakterna Informationen ska vara öppen, lättillgänglig, snabb, aktiv, trovärdig, begriplig och målgruppsanpassad Förhållningssätt Stöd Ansvar Målgrupper Kanaler Verktyg

10 Krishantering Arbeta aktivt med krishantering. En kris kan rasera även det starkaste varumärkets image. Att vara förberedd när en krissituation uppstår är viktigt för att ge information på ett trovärdigt sätt. I arbetet ingår bland annat att skapa en krisgrupp samt en krislista, som uppdateras ett par gånger om året, bestäm vilket mandat krisgruppen har, hur media hanteras och öva krissituationer. Visa upp en tydlig profil. Namnet SISU Idrottsutbildarna ska alltid finnas med som avsändare på material från oss. Detta gäller både riks och distrikten. Här ska de grafiska riktlinjer som finns i Kommunikationsmanual för SISU Idrottsutbildarna följas. Var tydlig med anordnarskapet. Vi ska visa att vi är avsändare genom att använda vår logotyp på inbjudningar med mera och därmed positionera oss som idrottens studie-, bildnings och utbildningsorganisation. 4.3 Arbeta planerat med internkommunikation I arbetet med internkommunikation är det viktigt att främja dialogen och den nära kontakten mellan medarbetarna. Brist på dialog kan leda till bristande lojalitet och oengagerad personal. För att bygga en säker identitet hos samtliga förtroendevalda och anställda är det viktigt att jobba med tydlighet om vad SISU Idrottsutbildarna är och att ha en planerad internkommunikation. Med internkommunikation avses här den kommunikation som sker inom SISU Idrottsutbildarnas organisation, mellan förtroendevalda, anställda på rikskansliet och kollegorna i distrikten. Interninformationen ska bland annat: Sprida och genomsyra mål, uppgifter och regler för verksamheten. Ge ledningen tillförlitliga uppgifter om tillståndet i organisationen och om tillförlitligheten i den information som kommer från ledningen. Vårda organisationskulturen. Initiera samtal inom hela SISU Idrottsutbildar-organisationen om vår uppgift. Använd intranätet för att kommunicera löpande kring verksamhet och organisationskultur. Det personliga mötet och dialogen ska användas när möjlighet finns. Satsa på att utbilda våra förtroendevalda och anställda så att de är goda ambassadörer utåt. Hitta former för att undersöka/hitta index om hur motiverade våra kollegor är och om de har kunskap om våra verksamhetsmål. 4.4 Arbeta planerat med marknadskommunikation På en mer konkurrensutsatt marknad är det viktigt att vi kommunicerar vårt utbud på ett tydligt sätt som tilltalar idrottsförbund-/föreningar/mo. Vi kan exempelvis jobba med reklam, PR, säljstöd, direktmarknadsföring, internet, mässor, sponsring och personlig försäljning. det personliga mötet är vår viktigaste kanal ut till idrottsförbund-/föreningar/mo. Vi ska vara tillgängliga och lyssna på vad de vill ha. ta fram ett presentations-/säljmaterial som kan lämnas efter samtalet. Webben ( är en viktig kanal för att kommunicera vårt erbjudande. Lanseringen av den nya hemsidan måste prioriteras, liksom att SISU-distrikten får hjälp att ta fram en lokal sajt.

11 Jobba i kampanjform. En kampanj på våren, en på hösten. Skapa ett enat budskap och erbjudande över hela landet. Ordna ett event för idrottsförbund-/föreningar/mo och deras utbildningsansvariga/ chefer/anställda. Erbjud dem kompetensutveckling och skapa en chans för oss att visa upp vårt erbjudande. Gör en årlig målgruppsundersökning med samtliga SF/MO. (Vad tycker de som anlitar oss idag? Vilka anlitar inte alls med oss idag? Varför?) Här kan SF-dialogen vara ett forum för informationsinhämtning. Mät nöjdheten hos de som anlitar oss och utvärdera våra insatser. Att vår målgrupp är nöjd och lojal är viktigt för oss. Gör en årlig Nöjd SF/IF-undersökning som ger ett jämförbart index. SF-dialogen kan vara ett tillfälle för informationsinsamling. Gör obligatoriska utvärderingar med kursdeltagare och dem som använder oss för processledning. Bevaka konkurrenterna och marknaden. Spana på konkurrenterna. Arbeta aktivt med PR. När vi har något att säga ska vi göra det. En redaktionell artikel är ofta mer uppmärksammad hos tidningsläsaren än en annons. När vi har kampanj, hitta historier och vinklingar som säljer och därmed skapar rätt bild av oss i media. 4.5 Förbättra förutsättningarna för en lärande organisation Skapa plats (förslagsvis en sida på intranätet) och tid för att dela med sig av metoder och verktyg, samtal kring pedagogik. Ordna möten för utbyte av kunskap och reflektion. Processledar-konventet är ett bra exempel.

Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009

Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009 Kommunikationsstrategi för SISU Idrottsutbildarna 2008 2009 INNEHÅLL 1. Inledning 2. SISU Idrottsutbildarnas huvudsakliga mål under 2008 2009 3. Kommunikationshinder 4. Strategi i fem delar Skapa goda

Läs mer

Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg

Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell

Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf) (ej under 2 f), Jane Andersson,

Läs mer

Protokoll nr 13 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6 november 2008, Hotell Scandic Plaza, Umeå

Protokoll nr 13 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6 november 2008, Hotell Scandic Plaza, Umeå Protokoll nr 13 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6 november 2008, Hotell Scandic Plaza, Umeå Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö Protokoll nr 18 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 11-12 april 2011, Bosön, Lidingö Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.),

Läs mer

Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm

Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm Protokoll nr 13 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.),

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell.

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell. Protokoll nr 15 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Tisdagen den 8/ 4 Plats Idrottens Hus, Farsta Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Annika Sylvén (from

Läs mer

Tid Onsdag den 23 februari 2005

Tid Onsdag den 23 februari 2005 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Jane Andersson from 4, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Deltagande: FS ledamöter: Förhinder: Pia Zätterström (ordf.), Leif Bolin, Margareta Israelsson, Johan Kannerberg,

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde

Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

Tid Torsdag den 7 april 2005

Tid Torsdag den 7 april 2005 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Solveig Lundström, Karin Mattsson from 5, Börje Sandgren, Leif Bolin, Jan Olofsson, Lars Edwinson from 3, och

Läs mer

Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala

Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

2.a Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden

2.a Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden Protokoll nr 16 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 9 november 2006, Hotell Billingehus, Skövde Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik.

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik. Protokoll nr 10 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 3 maj 2006, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Leif

Läs mer

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 31 mars 2009, Bosön IFHS, Stockholm

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 31 mars 2009, Bosön IFHS, Stockholm Protokoll nr 16 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 31 mars 2009, Bosön IFHS, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf),

Läs mer

2.a) Första utkast till styrelsens berättelse för 2007

2.a) Första utkast till styrelsens berättelse för 2007 Protokoll nr 6 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 januari 2008, Globe Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse

Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Pia Zätterström, Ingegerd Lusensky, Lars Tigerberg (tom 4), Lars Edwinson (tom 9), Leif

Läs mer

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011

Verksamhetsinriktning för. SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Verksamhetsinriktning för SISU Idrottsutbildarna 2010-2011 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Protokoll nr 15 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 26 februari 2009, Freys Hotel, Stockholm

Protokoll nr 15 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 26 februari 2009, Freys Hotel, Stockholm Protokoll nr 15 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 26 februari 2009, Freys Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

2 a) Plan för Internkontrollen 2006, samt rapport avseende den fortsatta granskningen av SISU Stockholm

2 a) Plan för Internkontrollen 2006, samt rapport avseende den fortsatta granskningen av SISU Stockholm Protokoll nr 6 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2006, Globe Hotell Stockholm Närvarande: Förhinder: ------ Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson

Läs mer

Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön

Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön Närvarande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA) fr o m 2.4, Leif

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan.

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan. 13:7 Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar : att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan. 1 Kap Allmänna bestämmelser för Studieförbundet SISU Ändamål/verksamhetsidé Verksamhetsidé

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

2.a) Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden, samt eventuell UC-representation i tillsatt arbetsgrupp

2.a) Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden, samt eventuell UC-representation i tillsatt arbetsgrupp Protokoll nr 8 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens telefonsammanträde den 1 mars 2006 Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn Protokoll nr 4 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 37 Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Protokoll nr 8 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 4 mars 2008, hotell Continental, Stockholm

Protokoll nr 8 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 4 mars 2008, hotell Continental, Stockholm Protokoll nr 8 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 4 mars 2008, hotell Continental, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf.), Jane Andersson,

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm Protokoll nr 6 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: 71 Sammanträdets öppnande FS ledamöter:

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Protokoll nr 2 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm

Protokoll nr 2 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm Protokoll nr 2 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm Närvarande: Förhinder: ----- Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy

Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationspolicy Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Kommunikationens förhållningssätt... 2 Framgångsrik kommunikation...

Läs mer

Protokoll nr 3 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 september 2005, Bosön

Protokoll nr 3 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 september 2005, Bosön Protokoll nr 3 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 september 2005, Bosön Närvarande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50.

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50. Skånes Idrottsförbund Styrelsemöte Protokoll 2016-10-13 Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf tom 49 Caj-Åke Andersson, (CÅA) Julia Cornu, (JC) Bengt Hammarstedt, (BH) Lotta Kellander, (LK) Gitte Nählinder,

Läs mer

RIM 2017 KARLSTAD CCC

RIM 2017 KARLSTAD CCC RIM 2017 KARLSTAD CCC RF MM mm RF/ SISU MM mm RIM 2017 Från möte till mötesplats VIF Mm Tex Visit V KARLSTAD CCC SDF VIF/ SISU RF Med stöd av DF Till gemensamt RIM 2017 Projektorganisation RF Kommunikation/media/ut-smyckning

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg

1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 1(11) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Pia Jexell, Kommunikationsstrateg 070-250 66 85 pia.jexell@habo.se Kommunikationspolicyn i praktiken Detta dokument är en bilaga till Håbo kommuns

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation

Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation Informations- och kommunikationspolicy för Ånge kommun med Riktlinjer för information och kommunikation All information och kommunikation ska vara: korrekt tydlig och begriplig trovärdig lättillgänglig

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun

Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse Sida 1 av 10 Information och kultur Christina Nilsson Kommunikationsstrategi Söderköpings kommun 2014-2016 antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 Tjänsteskrivelse Sida 2 av 10 Inledning

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2016-01-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Ann-Leena Mikiver, Kommunikationschef SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2013-11-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Kommunikationschef, Ann-Leena Mikiver SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi

Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Version 1.0 2013-08-27 Dnr 1308-0342-33 Arbetsgivarverkets kommunikationsstrategi Inledning... 2 Styrdokument för vår kommunikation... 2 Huvudbudskapen genomsyrar all kommunikation... 2 Primära målgrupper...

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den mars 2007, Bosön

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den mars 2007, Bosön Protokoll nr 20 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 29 30 mars 2007, Bosön Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf.), Jane Andersson, Leif Bolin, Ola Lundberg,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Protokoll nr 3 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 september 2011, Nordic Light Hotel, Stockholm

Protokoll nr 3 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 september 2011, Nordic Light Hotel, Stockholm Protokoll nr 3 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 september 2011, Nordic Light Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: 24 Sammanträdets öppnande FS

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND. Kommunikationsplan. kommunikationsplan abf 1. Gör en annan värld möjlig

ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND. Kommunikationsplan. kommunikationsplan abf 1. Gör en annan värld möjlig ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Kommunikationsplan kommunikationsplan abf 1 Gör en annan värld möjlig Innehåll Förord................................................... 3 Målsättning med varumärkesarbetet..............

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi PROMEMORIA Kommunikationsstrategi MARS 2015 mars 2015 Dnr 15-1722 INNEHÅLL Varför en kommunikationsstrategi? 3 Vårt uppdrag och vilka är vi till för 4 Vilka vi är och hur vi ska vi arbeta 5 Vårt löfte

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland

Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Kommunikationspolicy för Regionförbundet Sörmland Antagen av regionstyrelsen den 28 januari 2016 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se

Läs mer

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval

Sida 1 av 8. Idrottslyftet 2013. - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 1 av 8 Idrottslyftet 2013 - SISU Idrottsutbildarnas vägval Sida 2 av 8 Ett Idrottslyft med föreningen i fokus Vi står inför ett uppdrag i Idrottslyftet som till stora delar är nytt, sker på nya sätt

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 13 / 2006 116-127 Plats: Telefonmöte Datum: 2006-10-18 Tid: 19.30 22.25 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationspolicyn Falu kommuns kommunikationspolicy anger ett gemensamt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor

Läs mer

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift

Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Kommunikationspolicy för Göteborgs stift Göteborgs stifts syn på kommunikation kommunikationspolicyn är våra samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation ska bedrivas i organisationen samt principer

Läs mer

Protokoll nr 5 2009 11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 20 september 2009, Park Inn Hotell, Prag

Protokoll nr 5 2009 11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 20 september 2009, Park Inn Hotell, Prag Protokoll nr 5 2009 11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 20 september 2009, Park Inn Hotell, Prag Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.), Jane Andersson, Leif

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer