Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 februari 2006, Jurys Inn Custom House, Dublin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 februari 2006, Jurys Inn Custom House, Dublin"

Transkript

1 Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 februari 2006, Jurys Inn Custom House, Dublin Närvarande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Leif Bolin (LB), Ola Lundberg (OL), Jan Olofsson (JO), Mikael Peterson (MP), Lena Puhasmägi (LP), Börje Sandgren (BS), Solveig Lundström (SL), och Pia Zätterström (PZ). Personalens representant: Olle Kristenson (OK) Riksidrottens personal m.fl: Håkan Danielsson (FR), samt valberedningens Solveig Sundeqvist (valberedningen). Karin Mattsson, Kerstin Rosén och Mikael Santoft. Thomas Karlsson 1. Sammanträdets öppnande Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkommen till valberedningens ordförande Solveig Sundequist. 1.a Protokolljusterare Till protokolljusterare av protokollet utses Lena Puhasmägi. 1.b Anmälan av föregående protokoll Det ojusterade protokollet från föregående möte noteras och läggs efter vissa justeringar till handlingarna. 1.c Godkännande av föredragningslistan Det beslutas att komplettera föredragningslistan med som ärende 3 e) Rapport från Valberedningen, 3 f) Loggboken och SF-möten, 3 g) Varumärken och logotypes mm. och som p 4) Kommande sammanträden. Med dessa kompletteringar godkänns förslaget till föredragningslista. 2.a) Röstlängd för distriktsstämmor mm 6 kap. 4 stadgarna för SISU Idrottsutbildarna lyder bl.a.: Ombudsplatserna fördelas i enlighet med av FS upprättad röstlängd, vilken för SF tillhörande RF grundas på upprättad röstlängd för DF-stämma. Andra medlemsorganisationers distriktsorgan erhåller samma röstetal som distriktsorgan av motsvarande storlek enligt ovan. Upprättad röstlängd gäller oförändrad fram till dess ny röstlängd erhållits. 2 kap. 4 normalstadgarna för SISU-distrikt lyder: Rösträtten vid distriktsstämma bestäms genom röstlängd som har upprättats av FS årligen före den 1 mars. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd erhållits. Föreligger ett förslag till röstlängd för distriktsstämmor 1

2 Härutöver föreligger dessutom ett förslag till FS-ledamöters representation vid SISUdistriktens årsmöten, varvid noteras att årsmötet i Västernorrland rätteligen avhålles i Kramfors istället för angivet Härnösand. I samband med detta uppkommer diskussioner om huruvida distrikten i realiteten hellre önskar FS-ledamots närvaro vid normalt styrelsemöte i stället för vid årsstämman. att fastställa röstlängden för medlemsorganisationer som inte är SF enligt bilaga 1; och att SDF:s antal ombud vid SISU-distriktsstämma är motsvarande som för DF-stämman i respektive distrikt; samt att under avslutningen av distriktsordförandekonferensen diskutera huruvida distrikten hellre önskar FS-ledamots närvaro vid styrelsemöte i stället för vid årsstämma. 2.b) Deltagarundersökningen 2005 Föreligger ett omfattande material med anledning av att Folkbildningsrådet för fjärde gången genomfört en stor undersökning om vilka som deltagit i studieförbundens studiecirkelverksamhet, och motiven för det. Undersökningen baseras på 2004 års studiecirklar. Mer än deltagare har besvarat frågorna i enkäten, vilket motsvarar drygt 49 procent av de utvalda). Undersökningen visar att SISU Idrottsutbildarna har mycket nöjda studiecirkeldeltagare och visar mycket höga resultat avseende deltagarnas upplevelse av cirkelns kvalitet och cirkelledarens förmåga att leda gruppen. SISU Idrottsutbildarnas deltagare är de som allra tydligast uttalar ett stort kunskapsintresse. För SISU Idrottsutbildarnas del finns det emellertid en hög andel 29.4 procent - av de tillfrågade i deltagarundersökningen som svarat nej på enkätens första fråga: Deltog du 2004 i den studiecirkel som är förtryckt ovan? Folkbildningsrådet gjorde under försommaren 2005 uppföljande intervjuer i fyra studieförbund med dem som svarat att de inte deltagit i den cirkeln de enligt studieförbundens registrering varit deltagare i. Av de för SISU Idrottsutbildarnas 272 st som man sökte fick man inte kontakt med 96, eftersom uppgifter saknades på hur man skulle kunna nå dem. Dessutom saknades telefonnummer för 44 st, eller var felaktigt, och en var bortrest. Dessutom har tre avböjt att svara, en var cirkelledare och sex svarade per telefon. SISU Idrottsutbildarnas analys av orsakerna till svaren från de övriga som svarat har delats in i tre troliga grupper: Deltagit i cirkeln, men inte varit medveten om att det rörde sig om en studiecirkel i SISU Idrottsutbildarnas regi. Studiecirkeln har genomförts men den undersökta personen deltog aldrig, eller bara några få gånger. Har ej gått cirkel 2004, (vilket 41 st håller fast vid). Föreligger dessutom en av SISU Idrottsutbildarna framtagen Kommunikationsstrategi, samt åtgärdsplaner från samtliga SISU-distrikt med anledning av utfallet av undersökningen, kompletterad med av FS den 16 januari antagen åtgärdsplan, samt en redogörelse för av SISU Idrottsutbildarna hittills vidtagna åtgärder. Det noteras dessutom att frågan ingående behandlats som en punkt under den pågående distriktsordförandekonferensen, och diskussionerna och slutsatserna från dessa entydigt kan sammanfattas med att reaktionerna ute i distrikten från allmänhet, media, kommuner etc. vad avser det negativa utfallet för SISU i undersökningen, så gott som helt uteblivit. Den 2

3 gemensamma uppfattningen bland konferensdeltagarna synes vara att det för SISU:s del nu mer handlar om att blicka framåt, än att snegla bakåt att godkänna SISU Idrottsutbildarnas föreliggande föreslagen åtgärdsplan; och att notera åtgärdsplanerna från samtliga distrikt; och att godkänna föreliggande kommunikationsstrategi i frågan; samt att notera föreliggande redovisning av vad som hittills vidtagits av FS och kansliet. 2.c) Utvärderingsplan för , efter muntlig föredragning av RC, att med ledning av förda diskussioner, och med beaktande av vad som framkommer vid distriktsordförandekonferensens avslutande arbetspass, uppdra till RC/FR att återkomma med förslag till utvärderingsplan för d) UC i framtiden Föreligger bl a ett förslag till framtida överenskommelser med distrikten om UC:s anställningsvillkor, ansvar, arbetsuppgifter mm. som också utgjort arbetsmaterial för grupparbetsdiskussioner under distriktsordförandekonferensen. PZ redogör för hur arbetsgruppen har planerat det kommande arbetet, som fr o m nu ska ha sitt avstamp i redovisningen från grupparbetsdiskussionerna. Målet är att ett slutligt förslag till överenskommelse ska föreligga till presentation vid kommande Riksidrottsforum. att godkänna arbetsgruppens planerade arbete, innebärande en avslutning vid Riksidrottsforum i Skövde den november e) Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden Som mötesmaterial föreligger debattartiklar i tidigare nummer av svensk Idrott, liksom en kommande signerad Korpens ordförande Tommy Ohlström, tillika partikassör i Arbetarpartiet Socialdemokraterna. Härutöver redogör Ordf för utgångspunkten för ärendets behandling genom att informera om de diskussioner som förts med statsrådsberedningen vid möte som SISU Idrottsutbildarna inbjöds till, och neutralt deltog i. Han analyserar övergripande resultaten i form av en s k SWOT-analys - från grupparbetena i denna fråga under distriktsordförandekonferensen och anser dessa sammanfattningsvis vara objektiva. Han erinrar om att FS i samband med grupparbetsredovisningen lovade att tillsätta en arbetsgrupp i frågan, samtidigt som han understryker att kärnfrågan inte är huruvida Studieförbundet SISU idrottsutbildarna ska finnas kvar i framtiden utan enbart rör hur förbundets utbildningsverksamhet ska finansieras. Ordf upplyser att RS är informerad om innehållet i mötet med statsrådsberedningen, och synes ha uppfattningen att det uteslutande är en SISU-fråga, slutföra. Han uppger slutligen att Karin Mattsson uppgivit sig villig att ingå i en eventuell arbetsgrupp. att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda och slutligen rekommendera strategiska vägval för den framtida finansieringen av SISU Idrottsutbildarnas verksamhet; och att till ledamöter i gruppen utse presidiet och Karin Mattson, i egenskap av RS ordförande; och att utse två ordföranden från SISU-distrikt ett stort och ett litet att ingå i gruppen som ledamöter; och att dessa ska utgöras av Sören Carlström, Västergötland, respektive Nina Halvardsson, 3

4 Norrbotten, under förutsättning att de accepterar uppdraget; samt att arbetsgruppen ska bedriva sitt uppdrag skyndsamt, dock utan någon tidsplan. Det noteras att Carlström och Halvardsson senare under avslutningen av distriktsordförandekonferensen åtager sig uppdraget. 2.f) SISU Idrottsutbildarnas interna fördelningssystem av statliga medel I Folkbildningsrådets PM angående ny fördelningsmodell till studieförbunden ingår bl.a. följande avsnitt: I praktiken innebär detta att studieförbunden kontinuerligt ska ta ställning till om verksamhet, som finansieras med det statliga bidraget överensstämmer med av riksdagen beslutade syften med bidraget. För att på ett tillförlitligt sätt klara denna gränsdragning krävs förutom kriterier för statsbidragets användning även rutiner för regelbunden granskning och kontroll av verksamheten. Kriterierna för statsbidraget till studieförbunden är utformade för att vara ett stöd i att styra ekonomiska resurser till verksamhet som ligger i linje med statens syften. De fördelningsprinciper för anslaget, som fastställs av Folkbildningsrådet, bör därför följas i studieförbundens interna fördelning av statsbidraget. Med anledning av detta har FS förutsättningslöst arbetat fram följande förslag modell: Grundbidrag Grundbidraget ska medverka till att ge distrikten möjligheter att arbeta mot sina mål och leva upp till de förväntningar som stämmobeslut givit uttryck för. Genom grundbidraget ges distrikten stabila arbetsförutsättningar över tid samtidigt som det skapas förutsättningar för långsiktiga satsningar där våt profil och ideologiska särart kan förtydligas. Till grundbidrag 60 procent fördelas som ett grundbidrag. Beräkningsunderlag för bidraget 2007 är ett genomsnitt av utbetalt statsbidrag år 2005 och Grundbidraget ligger fast i två år, Bidraget omfördelas vartannat år. För år är ett genomsnitt av totalt utbetalt statsbidrag åren beräkningsunderlag. Förstärkningsbidraget, som är ett tilläggsbidrag för verksamhet till vissa målgrupper räknas dock inte med i beräkningsunderlaget. Verksamhetsbidrag Vi ska vara lyhörda och möta omvärldsförändringar och göra anpassningar utifrån nya förutsättningar och nya behov av folkbildning. Det verksamhetsrelaterade bidraget innehåller två delar: Kulturprogrambidrag Riksdag och regering har i anslutning till nuvarande kulturpolitiska mål uttryckt att folkbildningen bör kunna spela en central roll. Dessa höga förväntningar följs upp i förordningen för statsbidrag till folkbildningen där ett av syftena är att bredda kulturintresset i samhället, öka delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser och eget skapande. Kulturprogramverksamhetens ställning ska stärkas och distrikten ges bättre förutsättningar att förändra och utveckla verksamheten. Fr.o.m. verksamhetsåret 2007 införs ett särskilt bidrag till kulturprogramverksamhet. 10 procent avsätts till kulturprogramsverksamhet. 4

5 Bidraget till kulturprogram år beräknas på ett genomsnitt av genomförda kulturprogram år 2004 och Därefter omfördelas bidraget varje år och beräknas i förhållande till antal statbidragsberättigade kulturprogram tidigare verksamhetsår. Verksamhetsrelaterat bidrag Den verksamhetsrelaterade bidragsdelen beräknas genom en sammanvägning av flera mätbara enheter: antalet studiecirklar, deltagare och studietimmar i studiecirkel samt med halva värdet antalet arrangemang, deltagare och studietimmar i annan folkbildningsverksamhet. 30 procent avsätts till ett verksamhetsrelaterat bidrag. Bidraget omfördelas vare år. För 2007 är genomförd verksamhet åren 2004 och 2005 fördelningsgrund. Verksamhetsbidraget år 2008 grundas på statsbidragsberättigad verksamhet år Förstärkningsbidrag Enligt förordningen om statsbidrag till folkbildningen är personer med utländsk bakgrund, deltagare med funktionshinder och arbetslösa särskilt viktiga målgrupper. För att täcka merkostnader i denna verksamhet införs ett särskilt förstärkningsbidrag, som ersätter tidigare målgruppsbidraget. Verksamhet med prioriterade målgrupper berättigar i sig inte till förstärkningsbidrag eftersom det ingår i grunduppdraget. Från och med år 2007 införs förstärkningsbidrag för att täcka vissa merkostnader för särskilda insatser för dessa målgrupper. Detta bidrag föreslås få leva ett eget liv enligt senare anvisningar. Förslaget till modellen för internt fördelningssystem har utarbetats i en arbetsgrupp med FR tillsammans med en UC från varje region - Gert Carlsson, Blekinge, Patric Oscarsson, Gotland, Lars Ekengren, Hälsingland, och Jane Fernholm, Norrbotten. Dessa UC har i sin tur stämt av förslaget med övriga UC i sina regioner. Förslaget har dessutom bedömts i grupparbeten under pågående distriktsordförandekonferensen, och FR redogör för utfallet av grupparbetsdiskussionerna och anser att inga helt avvisande reaktioner till förslaget därvid framförts. Ordf anser att det borde strävas efter ett avsevärt enklare system än föreslaget, utan de komplicerade beräkningar föreslagen modell innebär. JO undrar om kommande folkbildningsproposition kommer att innehålla integrationsfrågorna som ett mål, och om det i så fall kan påverka förslaget. FR:s uppfattning härvidlag är att SISU Idrottsutbildarna knappast skulle få mer pengar för integrationsfrågor som ett mål, men att det möjligen kan påverka den interna fördelningen av statsbidraget. OK anser att det nya förslaget från Folkbildningsrådet innebär en systemförändring eftersom det får anses innebära ett tröghetssystem i stället för det aktualitetssystem som SISU önskat och drivit. FR anser att Folkbildningsrådets system bygger på en kvalitetsförhoppning i stället för en s k timjakt. Det noteras att det nya fördelningssystemet inte kommer att träda i kraft förrän tidigast från och med att uppdra till FR att, med ledning av förda diskussioner i FS och under distriktsordförandekonferensen, återkomma med ett förslag till internt fördelningssystem av statliga medel. 5

6 2.g) Bosön Idrottsfolkhögskolas strategigrupp FR föreslår att ordförande i Triathlonförbundet, Ria Damgren, utses till ledamot på den vakanta posten i Bosön Idrottsfolkhögskolas strategigrupp. att utse Ria Damgren till ledamot i Bosön Idrottsfolkhögskolas strategigrupp. 2.h) Arbetsgruppen för idrottens jämställdhetsplan OL uppger att ordföranden i Sv Ishockeyförbundet, Christer Englund, är villig att åta sig uppdraget att ingå som ledamot i Arbetsgruppen för idrottens jämställdhetsplan., under förutsättning att RS vid kommande möte fattar samma beslut, att utse Christer Englund att ingå som ledamot i Arbetsgruppen för idrottens jämställdhetsplan. 2.i) Förslag till teman och kompetensutveckling vid FSsammanträdena under 2006 FS bryter upp och sätter sig i mindre grupper och diskuterar behoven och formerna vad avser teman och kompetensutveckling i samband med kommande FS-möten. Vid återsamlingen redovisar grupperna sina förslag till ämnen etc som kan vara aktuellt att behandla framöver. Bl a följande tankar och ideér noteras: Varumärket/logotypes Den sociala ekonomin Aktiebolagslagen Hur att arbeta med omvärldsbevakning? Vad gör man på Riksidrottskansliets avdelningar? Vad gör dagens ungdom på sin fritid? Idrottspolitik Studiebesök på Ungdomsstyrelsen Studiebesök på SOK Studiebesök hos annan idrott/förening för insikt om utbildningsbehov mm. Information/studiebesök nya idrotter Skatteutredningen Organisationskunskap, t ex vad är, gör, hur fungerar t ex RS Kompetens om bidragsberättigad folkbildning Kunskap om verksamhetsutvärdering Verksamhetsinriktningens innehåll, uppföljning mm. Vad är Bosön IFS i förhållande till SISU, SISU Idrottsböcker AB till SISU? Förslagen i FS gamla lista Förberedelser för studiebesök i distrikten? Hur läser man en balansräkning? LB åskådliggör med ett exempel hur han i sin styrelseroll i Marknadsförbundet årligen får en helt uppdaterad pärm med aktuella mål-, värderings-, prioritetshandlingar etc. vilket han anses borde kunna omsättas till ledamotskapet i FS. att uppdra till presidiet att utifrån förda diskussioner och redovisade tankar och förslag från grupparbetsdiskussionerna återkomma med ett förslag till prioriteringar vad avser mötesteman 6

7 FS-möten och kompetensutveckling för FS-ledamöterna, där utgångspunkten ska vara att förbereda FS-ledamöterna för kommande besök i SISU-distrikten. 2.j) Distriktens stadgar FR upplyser att SISU Halland har bett om ett förhandsbesked inför sin stämma att få tillåtelse att frångå rekommendationen i 5 kap 1 Sammansättning i normalstadgarna för DISUdistrikten att personalens eventuella ledamot och ersättare ska vara man och kvinna. Efter diskussioner om stadgeregleringen och distriktens bundenhet av normalstadgarna mm är FS uppfattning att inte frångå stämmans beslut om lydelsen av ifrågavarande regel med nämnd rekommendation i Normalstadgarna. att avslå SISU Hallands begäran. Det noteras att OK i sin egenskap av tjänstgörande i SISU Halland inte deltar i beslutet. 3. Rapporter Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna: a) Verksamhet 2005 Rapport avseende den fortsatta granskningen av SISU Stockholm FR rapporterar att granskningen av SISU Stockholm ännu inte är klar, men att ett möte med UC är bestämt till vecka 7. Han redogör för de nya felaktigheter i redovisningen som konstaterats, och analyserna härav. Han avser att återkomma med en slutrapport till nästa möte. b) Personal FR rapporterar om rådande lägen i SISU-distrikten. c) Ordförandes rapport d) FS-ledamöternas rapporter SL rapporterar från Breddidrottsforum på Bosön den februari med 230 personer närvarande, främst från idrotten men även från t ex kommuners fritidsförvaltningar, med mycket goda och uppskattade föreläsare och bra seminarier. MP rapporterar att han har fört diskussioner med sin arbetsgivare Vägverket om att tillsammans med RF och SISU genomföra ett gemensamt projekt - "IdrottsOLA" - som skall ha till syfte att uppnå säkrare resande till och från idrottsutövning. Härefter har kontakt tagits från Vägverkets sida med Riksidrottens ansvarige, Rolf Jönsson. e) Valberedningen Valberedningens ordförande Solveig Sundequist rapporterar att valberedningens arbete fortgår och att man genomfört två sammanträden sedan SISU-stämman, varvid man bl a har upprättat en ansvarsfördelning mellan ledamöterna av MO. Hon påpekar vidare att av de tre nya ledamöterna har två redan närvarat under FS-möte. f) Loggboken och SF-möten g) Varumärken och logotypes mm. Mot bakgrund av de diskussioner som genomförts i frågorna under distriktsordförandekonferensen uppger FR att han anser sig ha fått i uppdrag att genast ta kontakt med de SISU-distrikt som kan anses bryta mot den fastlagda regleringen vad avser användning av logotypes mm. FS noterar att fattade beslut inte följs och uppdrar till kansliet/presidiet att återkomma med 7

8 en strategi om hur företeelserna ska åtgärdas, samt att också återkomma med ett förslag om hur profilkläderna är avsedda att användas. 4. Kommande sammanträde a) Nästa sammanträde Det beslutas att nästa möte ett telefonmöte genomförs den 1 mars med start kl b) Mötesplanering Det beslutas att det därpå följande mötet ett heldagsmöte genomförs den 3 maj. Tid och plats meddelas senare. Därpå följande möte är bestämt till den 31 maj. Slutligen är ett gemensamt konferensmöte med RS bestämt till den augusti, i samband med Friidrotts-EM. Planerna är att i samband härmed genomföra ett FS-möte på fm. den 13 augusti. Det tidigare planerade mötet den 17 augusti beslutas utgå. Vid Protokollet Thomas Karlsson Justeras Rolf Carlsson, förbundsordförande Lena Puhasmägi, förbundsledamot 8

Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg

Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg Protokoll nr 12 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2006, Quality Hotell 11, Göteborg Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

2 a) Plan för Internkontrollen 2006, samt rapport avseende den fortsatta granskningen av SISU Stockholm

2 a) Plan för Internkontrollen 2006, samt rapport avseende den fortsatta granskningen av SISU Stockholm Protokoll nr 6 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2006, Globe Hotell Stockholm Närvarande: Förhinder: ------ Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson

Läs mer

Tid Onsdag den 23 februari 2005

Tid Onsdag den 23 februari 2005 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Jane Andersson from 4, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

2.a) Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden, samt eventuell UC-representation i tillsatt arbetsgrupp

2.a) Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden, samt eventuell UC-representation i tillsatt arbetsgrupp Protokoll nr 8 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens telefonsammanträde den 1 mars 2006 Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson

Läs mer

Tid Torsdag den 7 april 2005

Tid Torsdag den 7 april 2005 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Solveig Lundström, Karin Mattsson from 5, Börje Sandgren, Leif Bolin, Jan Olofsson, Lars Edwinson from 3, och

Läs mer

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön

Protokoll nr 4 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Tid Fredag och lördag den 13 resp 14/10 2001 Plats Bosön Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Leif Bolin, Ingegerd Lusensky (from 3), Jan Olofsson ( tom

Läs mer

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik.

Ordf öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna, med ett särskilt välkomnande till valberedningens Lars Runsvik. Protokoll nr 10 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 3 maj 2006, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA), Leif

Läs mer

Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell

Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell Protokoll nr 17 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 maj 2009, Wisby Hotell Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf) (ej under 2 f), Jane Andersson,

Läs mer

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell.

Anmält förhinder Ingegerd Lusensky, Pia Zätterström, Lars Tigerberg, Karin Mattsson och Lars-Åke Lagrell. Protokoll nr 15 2001/ 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Tid Tisdagen den 8/ 4 Plats Idrottens Hus, Farsta Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Annika Sylvén (from

Läs mer

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004

Tid Tisdagen den 5 oktober 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Pia Zätterström, Annika Sylvén, Karin Mattsson (tom 7), Lars Edwinson, Börje Sandgren, Jan Olofsson, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala

Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala Protokoll nr 5 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 5 december 2007, Scandic Hotell Norr, Uppsala Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö Protokoll nr 18 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 11-12 april 2011, Bosön, Lidingö Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.),

Läs mer

Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön

Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön Protokoll nr 4 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 oktober 2005, Bosön Närvarande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson (JA) fr o m 2.4, Leif

Läs mer

Protokoll nr 13 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6 november 2008, Hotell Scandic Plaza, Umeå

Protokoll nr 13 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6 november 2008, Hotell Scandic Plaza, Umeå Protokoll nr 13 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 6 november 2008, Hotell Scandic Plaza, Umeå Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse

Protokoll nr / 03 fört vid sammanträde med SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, förbundsordförande, Kerstin Rosén-Ljusenius, v.ordf, Jane Andersson, Pia Zätterström, Ingegerd Lusensky, Lars Tigerberg (tom 4), Lars Edwinson (tom 9), Leif

Läs mer

2.a Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden

2.a Finansieringen för SISU Idrottsutbildarna i framtiden Protokoll nr 16 2005-07 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 9 november 2006, Hotell Billingehus, Skövde Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm Protokoll nr 13 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012, Idrottens Hus, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.),

Läs mer

Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm

Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Protokoll nr 16 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2011, Nordic Sea Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm

Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Protokoll nr 6 2013-15 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 25 februari 2014, Stockholm Deltagande: FS ledamöter: Förhinder: Pia Zätterström (ordf.), Leif Bolin, Margareta Israelsson, Johan Kannerberg,

Läs mer

Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde

Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde Protokoll nr 7 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009, Scandic Billingen, Skövde Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

Bidragsregler för studieförbund

Bidragsregler för studieförbund Regler Bidragsregler för studieförbund Antagen av kommunstyrelsen, 7/2014 att gälla från den 1 januari 2014. Tierps kommun 815 80 Tierp, Telefon 0293-21 80 00, www.tierp.se Bidragsregler studieförbund

Läs mer

Protokoll nr 2 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm

Protokoll nr 2 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm Protokoll nr 2 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 19 augusti 2005, Freys Hotell, Stockholm Närvarande: Förhinder: ----- Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn Protokoll nr 4 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 oktober 2011, Scandic Copenhagen, Köpenhamn Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 37 Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström

Läs mer

2.a) Första utkast till styrelsens berättelse för 2007

2.a) Första utkast till styrelsens berättelse för 2007 Protokoll nr 6 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 14 januari 2008, Globe Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 31 mars 2009, Bosön IFHS, Stockholm

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 31 mars 2009, Bosön IFHS, Stockholm Protokoll nr 16 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 31 mars 2009, Bosön IFHS, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf),

Läs mer

Protokoll nr 3 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 september 2005, Bosön

Protokoll nr 3 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 september 2005, Bosön Protokoll nr 3 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 23 september 2005, Bosön Närvarande: Förhinder: Vid protokollet: 1. Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf), Jane Andersson

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Ewelina Tokarczyk. 1 Öppnande Anders Ljunggren hälsade alla välkomna samt öppnade sammanträdet.

Ewelina Tokarczyk. 1 Öppnande Anders Ljunggren hälsade alla välkomna samt öppnade sammanträdet. FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2005 Datum 7 december 2005 Plats Folkbildningshuset, Stockholm Närvarande Anders Ljunggren, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 1-12 Rigmor Breidemalm

Läs mer

Protokoll nr 8 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 4 mars 2008, hotell Continental, Stockholm

Protokoll nr 8 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 4 mars 2008, hotell Continental, Stockholm Protokoll nr 8 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 4 mars 2008, hotell Continental, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf.), Jane Andersson,

Läs mer

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet

Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Regler 2012 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Snabbsammanfattning av viktiga nyheter i Regler 2012 Från 2012-01-01 gäller ett nytt fördelningssystem för statsbidrag till studieförbunden.

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

Stadgar för. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen. Stadgarna antagna vid årsmöte

Stadgar för. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen. Stadgarna antagna vid årsmöte Stadgar för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen Stadgarna antagna vid årsmöte 2014-05-07. Stadgarna utgår från de normalstadgar för SISU-distrikt som FS beslutade vid sammanträde

Läs mer

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag

Stadgeändringar utseende av revisionsbolag 13:6 Stadgeändringar utseende av revisionsbolag : att att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan; och SISU-stämman beslutar tillämpa den nya ordningen redan vid SISU-stämman 2013

Läs mer

Statsbidrag till studieförbund. Kriterier och fördelningsprinciper från och med 2007

Statsbidrag till studieförbund. Kriterier och fördelningsprinciper från och med 2007 Statsbidrag till studieförbund Kriterier och fördelningsprinciper från och med 2007 Statsbidrag till studieförbund kriterier och fördelningsprinciper från och med 2007 1 Statsbidrag till studieförbund

Läs mer

Beslutades utse Leif Linde att jämte ordföranden justera protokollet.

Beslutades utse Leif Linde att jämte ordföranden justera protokollet. FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 9 1999 Tid Plats Närvarande ledamöter Adjungerade ledamöter Sekreterare Kanslichef Övriga 27 oktober Stockholm Bo Toresson, ordförande Karin Perers, vice ordförande

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den mars 2007, Bosön

Protokoll nr fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den mars 2007, Bosön Protokoll nr 20 2005-07 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 29 30 mars 2007, Bosön Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: FS ledamöter: Rolf Carlsson (Ordf.), Jane Andersson, Leif Bolin, Ola Lundberg,

Läs mer

Protokoll nr 15 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 26 februari 2009, Freys Hotel, Stockholm

Protokoll nr 15 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 26 februari 2009, Freys Hotel, Stockholm Protokoll nr 15 2007-09 fört vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 26 februari 2009, Freys Hotel, Stockholm Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1.a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Rolf Carlsson

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280).

Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280). Regler 2017-09-13 Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280). Dessa bidragsregler beskriver bidragsberäkning och

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm Protokoll nr 6 2011-13 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012, Quality Hotel Globe, Stockholm Deltagande: Förhinder: Från valberedningen: Vid protokollet: 71 Sammanträdets öppnande FS ledamöter:

Läs mer

Statsbidrag till studieförbund. Kriterier och fördelningsprinciper från och med 2007

Statsbidrag till studieförbund. Kriterier och fördelningsprinciper från och med 2007 Statsbidrag till studieförbund Kriterier och fördelningsprinciper från och med 2007 Statsbidrag till studieförbund kriterier och fördelningsprinciper från och med 2007 Statsbidrag till studieförbund Kriterier

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50.

40 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. CÅA ersätter JA som ordförande från och med 50. Skånes Idrottsförbund Styrelsemöte Protokoll 2016-10-13 Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf tom 49 Caj-Åke Andersson, (CÅA) Julia Cornu, (JC) Bengt Hammarstedt, (BH) Lotta Kellander, (LK) Gitte Nählinder,

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Stadgar. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Distriktsförbund Västra Götaland (SISU-VG)

Stadgar. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Distriktsförbund Västra Götaland (SISU-VG) Stadgar Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Distriktsförbund Västra Götaland (SISU-VG) Organisationshistorik 1985 bildas SISU Bohuslän-Dal, SISU Göteborg och SISU Västergötland 2000 bildas SISU Väst

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

STUV 2012 STUV-anvisningar med bilagor

STUV 2012 STUV-anvisningar med bilagor STUV 2012 STUV-anvisningar med bilagor Snabbsammanfattning av nyheter i STUV 2012 Från 2012-01-01 gäller ett nytt fördelningssystem för statsbidrag till studieförbunden. I samband med det införs några

Läs mer

Studieplan till Föreningsguide 1

Studieplan till Föreningsguide 1 Studieplan till Föreningsguide 1 Föreningsguide 1 är ett material från SISU Idrottsböcker som ger grundläggande och nödvändiga kunskaper om hur en idrottsförening fungerar. I häftet tas några av de saker

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Beslutades utse Staffan Larsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Beslutades utse Staffan Larsson att jämte ordföranden justera protokollet. FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 8 1999 Tid Plats 23 september Stockholm Närvarande Bo Toresson, ordförande ledamöter Karin Perers, vice ordförande 84-95 Kent Johansson 84-92 Staffan Larsson Leif

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Remissvar Förslag till nytt statsbidragssystem för studieförbund

Remissvar Förslag till nytt statsbidragssystem för studieförbund Studieförbundet Vuxenskolan - Förbundsstyrelsen 2015-04-10 TILL/ Folkbildningsrådets Styrelse Box 380 74 100 64 Stockholm Remissvar Förslag till nytt statsbidragssystem för studieförbund Studieförbundet

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

Protokoll Förhindrad: Lars Holm, LH Lotta Kellander, (LK) 118 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte.

Protokoll Förhindrad: Lars Holm, LH Lotta Kellander, (LK) 118 Mötets öppnande Ordförande hälsade välkommen till dagens möte. Skånes Idrottsförbund Styrelsemöte Protokoll 2015-12-02 Närvarande: Jane Andersson, (JA), ordf Caj-Åke Andersson, (CÅA) Gitte Nählinder, (GN) Malin Sandvig, (MS) 118-123, 125-129 Peter Tallinger, (PT)

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro

Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro Protokoll vid SISU-stämman den 12 maj 2007 i Conventum, Örebro SISU Idrottsutbildarnas stämmohandlingar: Häftet: Ramprogram för RIM 2 Förslag till föredragningslista 3 Ombudsförteckning SF/MO/SISU-distrikt

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. 2016-03-10 Förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö Vi har tagit fram ett förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö. Förslaget baseras på de normalstadgar för klubbar som utarbetats inom SeniorNet

Läs mer

Protokoll nr: 3/2010. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 15 april 2010. Tid: kl. 17.00-19.30. Paragrafer: 1-12

Protokoll nr: 3/2010. för sammanträde med SISU-styrelsen. Datum: 15 april 2010. Tid: kl. 17.00-19.30. Paragrafer: 1-12 Protokoll nr: 3/2010 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 15 april 2010 Tid: kl. 17.00-19.30 Lokal: Idrottens Hus Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Patrik Gahm,

Läs mer

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan.

Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar. SISU-stämman beslutar bifalla FS förslag till stadgeändringar enligt nedan. 13:7 Ändringar av SISU Idrottsutbildarnas stadgar : att SISU-stämman beslutar bifalla till stadgeändringar enligt nedan. 1 Kap Allmänna bestämmelser för Studieförbundet SISU Ändamål/verksamhetsidé Verksamhetsidé

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Protokoll januari 2013

Protokoll januari 2013 Protokoll 27-28 januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 1/13 Tid och plats Söndagen den 27 januari klockan 16,00 till måndagen den 28 januari 2013 klockan 15,45 på Bosön, Lidingö. Närvarande ledamöter Lena

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje.

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Stockholm 2014-11-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 10/14 Tid och plats Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

Regler 2015 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet

Regler 2015 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Regler 2015 för statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet Snabbsammanfattning av viktiga nyheter i Regler 2015 För 2015 är Folkbildningsrådets dokument Statsbidrag till studieförbund 2015 Villkor,

Läs mer

1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål/Uppgift Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Stockholm har till uppgift att, enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU Riks) stadgar,

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 7 / 2007 60-69 Plats: Telefonmöte Datum: 2007-05-15 Tid: 20.00 22.15 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerade Frånvarande: Ordförande Ulf Gustafsson.

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Stadgar för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010. Förklaringar: Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma Stadgar SV GOTLAND Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-13 1 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer