VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST"

Transkript

1 1(11) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST

2 2(11) Allmänt Öppettiderna har varit oförändrade: dvs 8-20 måndag-torsdag, 8-17 fredag och lördag. Biblioteket har även varit öppet, med begränsade tider, under sommaren och alla vardagar under jul- och nyårshelgerna. Antalet besök och typ av frågor som de besökande haft visar på att det är motiverat att hålla öppet både under sommaren och runt helgerna. Totalt har 2011 ett något minskande besöksantal. Informationsdisken på plan 3 vilken varit bemannad mellan kl 10 och kl 16 har stängts under året. Det visade sig svårt att bemanna två informationsdiskar och antalet frågor sammanlagt kan täckas av en disk på plan 2. Antalet utlån från det egna beståndet ligger på ungefär samma nivå, medan fjärrlånen ökat något. Antalet anställda, 16 personer, är oförändrat från Mediaanslaget, , innebar en liten minskning i krontal från 2010, vilket i sin tur innebar att några databaser och stående ordrar fick säjas upp. Totalt hade biblioteket vid årsskiftet 2011/ elektroniska böcker och tryckta böcker i sina samlingar För mer statistik och kommentarer, se diagram nedan. Biblioteket har som tidigare medverkat vid välkomstdagarna för nya studenter, besöksdagen i juli samt Forskarfredag. Biblioteksrådet med representanter från alla institutioner och studentkåren har under året haft 2 möten. Tyngdpunkten är som tidigare pedagogik och informationskompetens. Annat som diskuterats är hur vi ska få fler att lägga in sina uppsatser och examensarbeten i DiVA. Användarutbildning, som betraktas som en kärnverksamhet, når allt fler och tar allt större del av arbetstiden i anspråk, ett glädjande tecken på ökad integrering. Alla undervisande bibliotekarier har träffats två gånger i Pedagogiskt Forum med fokus på utveckling av undervisningen. I all utbildning påpekas vikten av att lägga sin uppsats/sitt examensarbete i DiVA. Biblioteket har arrangerat work shops om referenshanteringssystemet End Note och om DiVA. Informationssökning har blivit en poänggivande kurs inom hälsovetenskap. Miniguiden till Harvardsystemet har reviderats. I januari arrangerades e-bokens dag för att informera om de resurser som finns att tillgå i våra drygt e-böcker. Under hösten genomfördes en e-boksenkät via webben med mycket litet svarsunderlag. Av de 33 som svarat har majoriteten laddat ner en e-bok ibland eller ofta, men hälften av de svarande visste inte att biblioteket vid Högskolan Väst hade e-böcker. En majoritet önskade att biblioteket skulle utöka sitt e- boksbestånd. De ser fördelarna med e-boken men vill samtidigt ha den tryckta boken som alternativ. Beslut har tagits att om en bok finns både i tryckt och elektronisk form köps den elektroniska i första hand. Bibioteket har tagit emot studiebesök från Vänersborgs stadsbibliotek samt läkarsekreterarutbildningen i Vänersborg. Nätverket AlephSwe, de bibliotek som har Aleph som sitt system, hade sitt årliga möte vid Högskolan Väst.

3 3(11) Under året har det inbjudits till sex Science cafés där biblioteket varit medarrangör. Antalet besökare har varierat mellan 10 och 21. Från Högskolan Väst har medverkat Fredrik Sjögren, Gösta Samuelson, Stellan Vinthagen, Margareta Bohlin, Yvonne Lagrosen och Pia Alsén. Arty, en konstutställning i samarbete med studentkårens kulturutskott, där studenter visar upp sina alster arrangerades i maj. 5 ytterligare utställningar har hållits under året, varav två med alster av studenter och tre med alster av medlemmar i KiT, Konstnärsföreningen i Trollhättan Helt enligt traditionen bjöd också biblioteket på Vårcafé och Luciaglögg för all personal. Uppfyllelse av mål i VP Övriga mål Dewey Under 2011 skall all nyförvärvad media klassificeras enligt Dewey. Från och med 2011 klassificeras all nyförvärvad media enligt Dewey. Under skall retroaktiv klassificering av bibliotekets mediabestånd pågå. Den retroaktiva klassificeringen, med mål att hela mediabeståndet skall vara klassificerat enligt Dewey, har pågått löpande under 2011 och kommer att så göra de närmaste åren. Detta har inneburit och kommer att innebära stora omflyttningar i mediabeståndet. Databrunnar Under kommer upphandling av system att ske, eventuellt i konsortieform med andra bibliotek. Genom direktupphandling införskaffades PRIMO från ExLibris Scandinavia A/S, dvs samma leverantör som till vårt bibliotekssystem Aleph. PRIMO ger en samlad sökingång till bibliotekets många resurser och underlättar på så vis informationssökningen. PRIMO kommer att implementeras under Aleph Under skall bibliotekssystemet Aleph eventuellt uppgraderas. Under 2011 har fjärrlåneklienten i Aleph uppgraderats. Integrering Under 2011 skall samverkan med andra aktörer inom högskolan utvecklas ytterligare Arbetet med den nya webben har inneburit samverkan med Kommunikations- och IT-avdelningarna. Samverkan med lärare har utökats och bibliotekarier deltar i t ex programråd. HT 2011 startade ett Kubikenråd där biblioteket deltager.

4 4(11) DiVA Under skall biblioteket arbeta vidare med att göra DiVA till ett högkvalitativt arkiv över högskolans forskning. Det är viktigt att uppgifterna i DiVA är korrekta eftersom de används som underlag till fördelning av forskningsmedel. Work shops i att använda DiVA har arrangerats för forskare. Bibliotekarier kvalitetsgranskar samtliga poster innan de läggs in i DiVA. Forskarskolan Under skall biblioteket fortsätta att erbjuda kursen Informationssökning och informationshantering 3 hp Biblioteket har inte givit denna kurs under 2011 eftersom Forskarskolan inte haft den i sitt utbud under året. Bibliotekets webbplats Under 2011 skall en ny webbplats arbetas fram för att kunna tas i bruk Webbibliotekarien och systembibliotekarien har under året arbetat intensivt med bibliotekets nya webb. Arbetet är ett samarbete mellan biblioteket, Kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen. Bibliotekets webb blir ett pilotprojekt för det fortsatta arbetet med högskolans webb. Lanseringen av bibliotekets nya webb är planerad till april Nytt lånesystem/rfid Under skall biblioteket införa RFID. Ej aktuellt Riktlinjer I den mån de är tillämpbara på bibliotekets verksamhet, följs de riktlinjer som är uppsatta för kvalitetsarbete, studentinflytande, hållbar utveckling, lika villkor och arbetsmiljö och hälsoarbete. Kvalitetsarbete Under 2011: skall vi tillsammans med högskolebiblioteken i Borås och Skövde diskutera samverkan inom kvalitetsarbete och ev. inköp av enkätverktyget LibQual. Intresse för samverkan och inköp av LibQual har inte funnits vare sig i Borås eller Skövde skall biblioteket använda sig av utvärderingsinstrumentet EvaSys. All undervisning skall utvärderas, men svarsfrekvensen har hittills varit låg. Vi inväntar Eva Sys som ännu inte fungerar helt friktionsfritt. skall bibliotekets webbplats utvecklas. Ett intensivt arbete med webben har pågått under året som gått. Se ovan under rubriken Bibliotekets Webbplats

5 5(11) Hyllstädning har som tidigare år skett 4 gånger. All personal deltager. Vid en kontrollräkning var 5,3% av böckerna felplacerade, en försämring från 4,4 % året innan, troligen beroende på stora omflyttningar i samband med införandet av Dewey samt nya biblioteksvakter. Studentinflytande Under 2011: skall ytterligare former för studentmedverkan och inflytande arbetas fram I en förstudie inför arbetet med den nya webben deltog studenter i intervjuer och observationer. Studenter skall sedan tidigare finnas representerade i biblioteksrådet, men rekryteringen är svår. Timanställda studenter har sedan länge arbetat i biblioteket med bokuppsättning mm. Hållbar utveckling Med undantag för resor till London, Umeå och Visby har så gott som samtliga tjänsteresor gjorts med tåg. Bil används endast i undantagsfall. Lika villkor En medarbetare har deltagit i utbildning i kundanpassat och situationsanpassat bemötande i Kungliga bibiotekets regi. Hon har därefter hållit i halvdagsseminarier för övrig bibliotekspersonal. Studenter som av olika anledningar behöver Daisy-skivor från Tal- och punktskriftsbiblioteket kan sedan några år sköta nedladdningen själva, utan att biblioteket är inblandat. Därför minskar antalet nedladdningar i bibliotekets statistik från 170 st för 2010 till strax under 100 för Arbetsmiljö- och hälsoarbetet Personalbarometern gav i stort sett positivt utfall men missnöje förekom gentemot närmaste chef. S:t Lukasstiftelsen i Göteborg kontaktades och de har under året haft möten dels med all personal, dels med bibliotekets samordningsgrupp. Utöver detta har bibliotekschefen fått enskild handledning och de övriga i samordningsgruppen handledning i grupp. Kortare arbetsplatsträffar har ägt rum en gång per vecka och personalmöte en gång per månad De olika arbetsgrupperna har träffats en gång per månad. I juni hölls ett nedtaktsmöte där vi summerade läsåret som gått och blickade framåt. I augusti hölls en upptakt där S:t Lukasstiftelsen höll i programmet: Att förstå sig själv och andra med hjälp av Myers Briggs personlighetsinventorium (MBTI) Bibliotekschefen har hållit medarbetarsamtal med all personal. Arbetsmiljögruppen har hållit regelbundna skyddsronder. Inga tillbud eller skador har rapporterats. Flera medarbetare har utnyttjat högskolans friskvårdsaktiviteter såsom massage och friskvårdsersättning. Man har även använt friskvårdshalvtimmen till promenader eller gymnastik anordnad av personalklubben.

6 6(11) Kurser och konferenser 2011 Dewey. Introduktion. 3 medarbetare, 1 dag, Borås Discoverytjänsten Summon. 1 medarbetare, 1 dag, Göteborg UR Access. 1 medarbetare,1 dag, Stockholm. Deltagande i EDUG European DDC User Group. 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm. Nationell fjärrlånekonferens. 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm. SFIS Svenska föreningen för informationsspecialister, Vårkonferens. 1 medarbetare, 1 dag, Göteborg LILAC - Librarians Information Literacy Annual Conference. 2 medarbetare, 3 dagar, London. Lärobjektsdagar. 2 medarbetare, 2 dagar. Örebro Statistik för e-resurser. 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm. Include-konferens om breddad rekrytering. 2 medarbetare, 2 dagar, Malmö. Svensk biblioteksförenings biblioteksdagar. 2 medarbetare, 3 dagar. Visby. Libris som lokal OPAC. 1 medarbetare, 1 dag, Göteborg. Katalogiseringskonferens. 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm. E-boksseminarium. Chalmers. 3 medarbetare, 1 dag, Göteborg. Bok & Biblioteksmässan, Göteborg. 5 medarbetare. Strategisk omvärldsbevakning för forskningsbibliotek. 4 medarbetare (Samordningsgruppen), 1 dag Stockholm. Kurs i bemötande fortsättning. 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm. Seminarium om nationell infrastruktur för bibliotekssystem. SUHF. 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm. Mötesplats Borås. 2 medarbetare, 2 dagar. Seminiarium om SFX-poster. 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm. DAISY-konferens. TPB. 1 medarbetare, 2 dagar, Stockholm. Utbildning Info-Torg Juridik. 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm. Rättsbanken. 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm. SFIS Svenska föreningen för informationsspecialister, Höstkonferens. 1 medarbetare, 2 dagar, Lund. SAMSA-möte. 1 medarbetare, 2 dagar, Uppsala. Kurs EndNote. 1 medarbetare, 1 dag, Göteborg. Riksdagsarbetet och riksdagstrycket. 1 medarbetare, 2 dagar, Stockholm. Fördjupningsdagar KTH. 2 medarbetare, 2 dagar, Stockholm. Front 24. Uppstartsmöte Chalmers. 1 medarbetare, 1 dag, Göteborg. Juridiken och e-lärandet. 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm. Dessutom ett antal möten inom olika arbetsgrupper och nätverk: bibliotek inom lärarutbildningarna, DiVA, transportbibliotek, medicinska bibliotek, AlephSwe Bibliotekschefen har deltagit i Forum för bibliotekschefer, konferens om Open Access, Chefsmöte om DiVA, Kungliga bibliotekets årliga stämma samt haft möten med kollegor i Jönköping och Borås. Studiebesök Två studiebesök på Göteborgs universitetsbibliotek, ett på Förvärvsavdelningen och ett angående RFID.

7 7(11) Statistik Totalt anställda Ordinarie personal: 11 bibliotekarier, 4 assistenter + 1 bibliotekschef. Antalet anställda är oförändrat. 1 bibliotekarie är tjänstledig 25%, 1 bibliotekarie har haft sjukersättning 75% och 1 assistent har haft sjukersättning 50%. Under året har 3 bibliotekarier varit vikariatsanställda. Timanställda studenter har under terminstid arbetat med bokuppsättning mm från kl 16 fram till stängningsdags måndag torsdag samt lördag. Timanställda gjorde också en stor omflyttning av böcker under sommaren som en följd av övergången till nytt klassifikationssystem, Dewey. Besök. Diagram 1. Besöksantantalet har sjunkit med från 2010, men är högre än Totalt hade biblioteket besök under Utslaget på alla öppna dagar under året ger det ett snitt på 809 besök/dag. Utslaget enbart på 225 dagar i jan-maj och sep-dec ger det ett snitt på 1000 pers/dag. Undervisning. Diagram 2. Biblioteket har med sin undervisning för första gången nått fler än 4000 studenter även om antalet undervisningstimmar minskat något, 8 timmar. Sökverkstäder och Boka bibliotekarie. Diagram 3 o 4. Antal tillfällen för Boka bibliotekarie, vilka bokas vid behov, har ökat något litet. Antal Sökverkstäder, som vi själva schemalägger, är konstant, medan antalet besökare varierar beroende på var studenterna befinner sig i sina studier. Utlåning. Diagram 5 o 6. De initiala lånen har minskat något medan utlåningen totalt ökar. Man lånar färre böcker, men behåller dem under en längre tid eftersom den maximala lånetiden förlängts. Drygt 19% av utlåningen gick till allmänheten dvs personer utan anknytning till högskolan. Fjärrlån in och ut. Diagram 7 o 8. Inlån av böcker har en vikande tendens, en nationell trend, medan utlån av böcker samt in- och utlån av artiklar har en svag ökning. Vi lånar ut mer än vi lånar in, en skillnad på 1825 lån, och kompenseras för detta av Kungliga biblioteket uppgick denna kompensation till kronor. Anna Carin Börjeson Bibliotekschef

8 8(11) 1. 2.

9 9(11) 3 4.

10 10(11) 5. 6.

11 11(11) 7. 8.

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Allmänt Biblioteket har under året sitt fått uppdrag av rektor - ett uppdrag där den pedagogiska verksamheten betonas: Bibliotekets pedagogiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Under sommaren 2012 implementerade biblioteket ett så kallat Discoverysystem, ett system som upphandlades med förhoppning om att en samlad

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket Inledning I din hand håller du nu universitetsbibliotekets årsberättelse för 2012. Syftet med att göra en årsberättelse är framförallt att vi ger oss själva möjlighet

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Närvarande: Lars Stehn, Andreas Thorsson, Kerstin Öhrling, Tobias Larsson, Terje Höiseth, Kerstin Hofgren, Ylva Sköld Eva Alerby, Mauritz

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Innehållsförteckning Universitetsbibliotekarien har ordet... 3 1. Inledning... 4 2012 - ett övergångsår för LUB... 4 Strategisk plan 2009-2012...

Läs mer

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet

Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK Handbok i utvärderingsarbete Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD

Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD 0 Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD Under 2014 genomfördes flera förändringar vid HT-biblioteken. En mycket påtaglig och efterlängtad var sammanslagningen och flytten av fem

Läs mer

+DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH

+DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS SPECIALGRUPP FÖR KVALITETSARBETE OCH STATISTIK +DQGERNLXWYlUGHULQJVDUEHWH Prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet av Johan Edgren Tomas Friberg Christina Jönsson Adrial

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Årsredovisning 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 3 Verksamheten 2013 Det gångna året innebar

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling 1 Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling Margareta Nelke, I.C. at Once 2009 12 01 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek www.sub.su.se 01 02 03 04 05 06 07 08 Organisationsskiss s. 3 Ny mediepolicy s. 4 och publiceringsstöd under

Läs mer

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002 Per Olsson Överbibliotekarie Tel/mobil 08-524 84 100 Per.olsson@kib.ki.se 2003-05-08 Dnr 375/2002 BIBSAM Att: Ulla-Britt Nordin Siebolds Box 5039 102 41 STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland.

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. December 2013 Ingvor Jansson Bibliotekarie Kultur i Väst Innehåll Inledning

Läs mer

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Ett projekt i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 1(9) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2011 Statistik Antalet besök på huvudbiblioteket

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek

Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek 2011 Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek Stockholms universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Ingår i Stockholms universitetsbiblioteks rapportserie,

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2008

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2008 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS ÅRSMÖTE HÅLLS DEN 13 MAJ 2009 KL 15.00 UPPSALA KONSERT & KONGRESS Nya Wermlands-Tidningen 5/3 08 Det behövs en nationell

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

EGEN NEDLADDNING. Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm

EGEN NEDLADDNING. Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm Charlotte Hansén Goobar och Margareta Ekström Rapport från ett pilotprojekt på några skolbibliotek i Stockholm EGEN NEDLADDNING MEDIOTEKET AVDELNINGEN FÖR UPPDRAG KRING LÄRANDE OCH ELEVHÄLSA UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013. Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013. Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012 UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013 Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012 KARIN BOYE-BIBLIOTEKET Biblioteket inrättades 2003/2004 som ett resultat av överenskommelsen inom

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer