Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Allmänt Biblioteket har under året sitt fått uppdrag av rektor - ett uppdrag där den pedagogiska verksamheten betonas: Bibliotekets pedagogiska verksamhet, dess kärnverksamhet, ska ses som ett instrument för att säkra kvaliteteten på såväl studenternas studieresultat som forskarnas prestationer. Högskolebiblioteket ska i enlighet med Högskolelagen 1 kap. 8 verka för ökad informationskompetens hos studenterna genom väl integrerad undervisning i informationssökning, utförd av utbildade bibliotekarier. stå för en god informationsförsörjning till både studenter, lärare och forskare vid högskolan med ett väl genomtänkt urval av relevanta informationsresurser, såväl tryckta som elektroniska. göra dessa informationsresurser tillgängliga genom goda sökmöjligheter medverka till att det som publiceras vid Högskolan Väst, såväl uppsatser/examensarbeten som forskning görs tillgängligt har förutom uppdraget inneburit mycket nytt för biblioteket. Ett nytt lånesystem, RFID, har införts. Helt nya sökmöjligheter har öppnats genom PRIMO. Biblioteket har fått en helt ny webbplats. IT-support där studenter hjälper studenter har införts. Mer om detta nedan. Öppettiderna 2012 har varit oförändrade: dvs 8-20 måndag-torsdag, 8-17 fredag och lördag. Under öppethållandet är biblioteket alltid bemannat med ordinarie personal. Det är också möjligt att chatta med en bibliotekarie. Chatten är öppen vardagar från 10 till stängning samt de lördagar biblioteket håller öppet. Biblioteket har också hållit öppet hela sommaren, men med begränsade tider samt alla vardagar under jul- och nyårshelgerna. Besöksantalet är tillräckligt stort för att motivera öppethållande även under dessa perioder. Kvällstid arbetar timanställda studenter med bl a bokuppsättning. Under höstterminen har IT-hjälp införts. Studenter hjälper studenter med IT-relaterade frågor måndag-torsdag 3 timmar/dag. Antalet anställda, 16 personer, är oförändrat från bibliotekarier, 4 assistenter + 1 bibliotekschef. 1 bibliotekarie är tjänstledig 25%, 1 bibliotekarie har haft sjukersättning 75% och 1 assistent har haft sjukersättning 50%. Susanna Schlehaider har slutat och tjänsten har återbesatts med Jessica Thorn. Mediaanslaget, minskade med från föregående år. Detta har inneburit färre inköp av böcker och tidskrifter med lågt utnyttjande samt att en del databaser bl a ArtikelSök fått sägas upp. Totalt hade biblioteket vid årsskiftet 2012/ e-böcker och tryckta böcker i sina samlingar. Antalet e-böcker har ökat med ca från föregående år. Lånen av e- böcker har ökat från 239 lån 2009 till drygt under 2012.

2 Antalet utlån från det egna beståndet har minskat något. Den ökade utlåningen av elektroniskt material är troligen en bidragande orsak. Fjärrlån av artiklar in och ut samt böcker in visar inga stora förändringar. Fjärrlån av böcker ut till andra bibliotek har däremot minskat betydligt. Antalet nedladdade artiklar i fulltext har ökat markant de senast åren från år 2009 till år En stor gallring av tryckta böcker har skett under året i samband med omklassificering och chippning (vid övergången till nytt lånesystem har samtliga böcker försetts med ett datachip). Vid årsskiftet fanns 203 tryckta tidskrifter och tillgång till e-tidskrifter via olika databaser. Beståndet av tryckta tidskrifter minskar stadigt medan e-tidskrifterna ökar i antal. För mer statistik och kommentarer, se diagram nedan. Biblioteksrådet med lärar- och studentrepresentanter från de olika institutionerna har under året haft 3 möten. Tyngdpunkten ligger på pedagogik och bibliotekets användarutbildning. Det har varit svårt att rekrytera studentrepresentanter till rådet. Bibliotekets pedagogiska uppgift ses helt enligt uppdraget som en kärnverksamhet och antalet undervisningstimmar har de senaste åren ökat ständigt och är för 2012 uppe i 247 timmar. Antalet deltagare i undervisning är efter en topp 2011 åter på 2010 års nivå deltagare. Under året har formerna för undervisningen utvecklats och bibliotekarierna arbetar alltmer i team. Samarbetet med lärarna har ökat och att ytterligare integrera bibliotekets undervisning i studenternas övriga undervisning är ett ständigt pågående arbete. Samtliga undervisande bibliotekarier har träffats två gånger/termin i Pedagogiskt forum, en mötesplats för diskussioner kring den pedagogiska utvecklingen, ofta med en artikel som utgångspunkt. Sökverkstaden, öppen två timmar varje torsdag, har varit dåligt besökt. Till höstterminen 2012 ändrades den till att vara en heldag 2 gånger/ termin. Utvärdering sker i slutet av Biblioteket har arrangerat work-shops om referenshanteringssystemet EndNote, informerat om hur man registrerar sitt arbete i DiVA och bjudit på morgonfika för att informera om e- böcker. Som tidigare har biblioteket medverkat vid välkomstdagarna för nya studenter. För första gången har biblioteket deltagit i högskolans internationella utbyte. En bibliotekarie, Eva Lindahl, har besökt Högskolen i Vestfold, Tönsberg och två bibliotekarier, Elisabeth Näverå och Margareta Melén, har besökt St John University i York. Biblioteket har bjudit all personal på Vårcafé och Luciaglögg och arrangerat en tävling i pepparkakshusbygge.

3 Från bibliotekets VP Övriga mål Vision och övergripande mål Bibliotekets nuvarande visionsdokument är 5 år gammalt och måste omarbetas. Under 2012 skall ett nytt visionsdokument med övergripande mål arbetas fram Detta har gjorts, visionen är godkänd av rektor och lyder: Högskolans bibliotek är ett öppet och uppdaterat kunskapsnav vars pedagogiska verksamhet präglas av arbetsintegrerat lärande (AiL) och lärande i ett livslångt perspektiv med fokus på DIN framtid. Arbetet med mål och strategier fortsätter under Dewey 2011 började biblioteket klassificera all nyförvärvad media enligt Dewey-systemet. Under året påbörjades även den retrospektiva klassificeringen vilken kommer att pågå under hela den kommande treårsperioden. Under skall den retrospektiva klassificeringen fortsätta Arbetet har pågått under hela året och beräknas pågå under hela den kommande treårsperioden. I samband med klassificeringen pågår också ett omfattande gallringsarbete samt omflyttning av böckerna. Två bibliotekarier har gått en kurs i klassificering enligt Dewey (7,5 hp). Aleph Under Skall bibliotekssystemet Aleph eventuellt uppgraderas Detta kommer att ske under 2013

4 Discoverysystem Under 2011 har upphandling skett av ett discoverysystem, där man genom en samlad sökingång ges tillgång till huvuddelen av bibliotekets många olika typer av resurser. Studenter och forskare får snabbare och enklare tillgång till vetenskaplig litteratur av hög kvalitet. Under 2012 skall detta system implementeras Söktjänsten Primo implementerades i juli När man gör en sökning i Primo söker man bland följande: Före detta bokkatalogen SOFIA E-böcker Högskolans uppsatser (från DiVA) Vetenskapliga publikationer från svenska högskolor och universitet (från SwePub) Miljontals vetenskapliga artiklar från ett stort antal fulltextdatabaser Då Primo ersätter vår bokkatalog är det nu med en inloggning i Primo man kan se sina nuvarande lån och beställningar och även göra nya beställningar. Här ser man när böcker ska vara åter och kan kontrollera att adressuppgifter är aktuella. Under en sökning i Primo kan man alltid gå in och se sina sökningar och även välja att spara dem. Man kan också lägga objekt i en E-hylla och där spara ner relevanta träffar och göra mappsystem efter ämnen. Objekt i E-hyllan kan sedan skickas till t.ex. EndNote. DiVA DiVA, det Digitala Vetenskapliga Arkivet, gemensamt för ett flertal universitet och högskolor i Sverige, är ett sätt att göra forskningen vid Högskolan Väst synlig och ligger till grund för anslagstilldelning och till ett av styrelsens kvantifierbara mål, M4: Kostnaden för refereegranskade publikationer ställt i relation till statliga forskningsanslaget. Biblioteket kvalitetsgranskar samtliga referenser. I DiVA skall också studentuppsatser och examensarbeten publiceras. Detta sker inte i så hög grad som vore önskvärt. I biblioteksrådet diskuteras frågan om hur publiceringen skall bli bättre. Under 2012 Skall biblioteket i samverkan med lärare genom bl a biblioteksrådet verka för att allt fler uppsatser läggs in i DiVA. En arbetsgrupp har bildats bestående av personal från bibliotek, utbildningsadministration och arkiv med uppdrag att arbeta fram förslag till beslut att alla uppsatser och examenarbeten skall registreras i DiVA samt att ta fram rutiner för hur detta skall göras.

5 Under Skall biblioteket arbeta vidare med att göra DiVA till ett högkvalitativt arkiv över högskolans forskning En referensgrupp för DiVA har under året bildats med representanter för forskningen vid högskolan. DiVA används allt mer. Ökningen från 2011 till 2012 är markant. Se diagram 10. Forskarskolan Högskolan har under 2011 fått examinationsrättigheter för doktorsexamen inom områdena Produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande. Kursen Informationssökning och informationshantering 3 hp har tidigare givits med bra utvärdering inom ramen för Forskarskolan Under Skall biblioteket fortsätta att erbjuda kursen Informationssökning och informationshantering 3 hp. Någon kurs har inte genomförts under Biblioteket har anmält intresse för deltagande på motsvarande sätt i den nya forskarutbildningen. Bibliotekets webbplats Under 2011 har ett intensivt arbete med ny webbplats för biblioteket pågått. Under 2012 skall bibliotekets nya webbplats lanseras med studentperspektivet i fokus. Arbetet med bibliotekets webb var pilotprojekt inför arbetet med högskolans nya webb och bibliotekswebben sjösattes i april 2012 efter ett gediget förarbete. Sökrutan har lyfts fram och textmängden och antal länkar minskats ner. Strukturen är indelad i Fråga & Kontakta, Söka, Låna, Skriva och Om biblioteket. Omarbetningar har gjorts i form av t ex helt nya

6 ämnesguider i form av Libguides, levande dokument som uppdateras regelbundet. Besöken på webben har ökat markant från 2011 till Se diagram 9. I samband med den nya webben gavs också ut en ny biblioteksfolder. IT-support Studenternas behov av IT-support är stort. Eftersom biblioteket är lättillgängligt söker sig studenterna dit med sina frågor. Att låta timanställda studenter arbeta med IT-support i biblioteket vissa fastställda tider, ger till en relativt låg kostnad betydligt bättre service. Under 2012 skall detta genomföras i samarbete med IT-avdelningen. Under höstterminen 2012 har studenter bemannat en IT-supportdisk i biblioteket måndagtorsdag Deras arbete har avlastat bibliotekspersonalen IT-frågorna som t ex hur skriva ut schema från Disco och hur göra sidnumreringar i Word. Supporten fortsätter även under 2013 och skall utvärderas under våren. Nytt lånesystem/rfid Bibliotekets låneautomater börjar bli slitna, tillverkningen har upphört och reservdelar är inte längre tillgängliga. Sedan ett antal år tillbaka finns en annan typ av system på marknaden, baserat på radiovågor RFID. Denna teknik används idag på ett stort antal bibliotek. Ett litet datachip fungerar i dessa system både som streckkod och larm. Under 2012 skall biblioteket införa RFID. Möjlighet finns att avropa det avtal som Göteborgs universitet har och som är giltigt fram till Införandet av RFID kommer att innebära byte av all hårdvara dvs självbetjäningsapparater, larmbågar och lånediskens scannrar. All media skall också förses med chip. Under juni/juli 2012 chippades samtliga böcker med hjälp av timanställda studenter och skolungdomar, nya larmbågar, scannrar och självbetjäningsapparater installerades och i juli kunde det nya lånesystemet, vilket förenklar både lån och återlämning, tas i bruk. Larmet har blivit säkrare och de automatiska besöksräknarna i larmbågarna ger en bra statistik över besök olika tider på dagen.

7 Kvalitetsarbete Biblioteket har 3 arbetsgrupper. I gruppernas uppdrag ingår att utveckla och utvärdera verksamheten. Att göra studenter, lärare och forskare informationskompetenta räknar vi till kvalitetsarbete. En informationskompetent lärare blir en bättre handledare åt studenten och en informationskompetent student skriver en bättre uppsats som i sin tur eventuellt granskas av Högskoleverket. Bibliotekets undervisning utvärderas kontinuerligt. Under 2012 skall biblioteket börja använda sig av utvärderingsinstrumentet EvaSys. Så har inte skett pga problem med EvaSys och svårigheten att få studenterna att delta i utvärderingarna. En översyn av utvärderingen av undervisningen pågår. Skall biblioteket vidareutveckla sitt kvalitetsarbete Arbetsmiljö och bemötande, både vad gäller personal och studenter, har varit i fokus under året. Personalen har haft sk kollegial observation vilket innebär att en kollega under en timme iakttar en annan kollega under ett arbetspass i disken och efteråt kommer med feed back. Deltagandet har varit frivilligt men upplevts som positivt av dem som deltagit. Vi har också haft en diskussionscirkel kring en bok: Fisk!: Fånga energi och frigör potential. Studenterna har besvarat en enkät ang arbetsmiljön på biblioteket. Resultatet av denna blev en del ommöbleringar och inköp av 4 sittsäckar (Fatboys). Det har under året blivit möjligt att boka vissa grupprum on-line. Ett klotterplank (whiteboard) har inköpts för att vid några tillfällen under året ställas ut och ge studenterna möjligheter att på ett enkelt sätt komma med synpunkter på biblioteket. Skyltningen har utökats pga omflyttningar och ny verksamhet (IT-hjälpen) 4 ggr/år räknas antalet frågor och av vilken typ de är. All personal har deltagit i hyllstädning 3 ggr/år då också antalet feluppställda böcker räknas. En viss ökning noteras för 2011 och 2012 troligen beroende på omsigneringar och omflyttningar var ca 5,5% av böckerna felplacerade (SAB 4% och Dewey 5%) att jämföra med 2% Studentinflytande Biblioteket har redan nu många kontaktytor gentemot studenterna. De är timanställda som biblioteksvakter, de finns representerade i biblioteksrådet och vi samarbetar med studentkåren kring konstutställningar och andra arrangemang.

8 Bibliotekets undervisning utvärderas kontinuerligt. Bibliotekets förvärv är till stor del användarstyrt, vilket ger goda möjligheter att påverka mediabeståndet. Under skall studenter anställas för IT-support i biblioteket skall biblioteket vidareutveckla studentinflytandet Under höstterminen 2012 har studenter varit IT-support i biblioteket måndag-torsdag Deras arbete har avlastat bibliotekspersonalen IT-frågorna. Supporten fortsätter även under 2013 och skall utvärderas under våren. En översyn av utvärderingen av undervisningen pågår. Kurser och konferenser 2012 Organisation och ledarskap 15 hp, 1 medarbetare, Umeå Dewey klassifikationssystem 7,5 hp, 2 medarbetare, Borås Statistik över elektroniska resurser, SUB, 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm Mötesplats Open Access, 1 medarbetare, 1 dag, Norrköping Dewey klassifikationssystem, 1 medarbetare, 1 dag, Borås Webbens lärresurser, 1 medarbetare, 1 dag, Göteborg Libris inspirationsdagar, KB, 1 medarbetare, 2 dagar, Stockholm Lund online, 1 medarbetare, 2 dagar, Lund Libris konsortiedagar, KB, 1 medarbetare, 2 dagar, Stockholm Nyttovärdering 2.0. Utvärdering för sociala medier, 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm Biblioteksföreningens forskardag, Sv. Biblioteksförening, 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm ChALS Chalmers Annual Library Seminar, 1 medarbetare, 1 dag, Göteborg Bok & Bibliotek, 8 medarbetare, Göteborg Bemötande av personer med funktionsnedsättning, 1 medarbetare, 1 dag, Växjö Parallellpublicering,1 medarbetare, 1 dag, Stockholm NU 2012, Högskolepedagogisk konferens, 2 medarbetare, 2 dagar, Göteborg Teknikdag: tema e-böcker. SFIS (Svenska föreningen för informationsspecialister), 1 medarbetare, 1 dag, Norrköping Open Access, 2 medarbetare, 1 dag, Stockholm PRIMO/SFX-kurs, KTH, 2 medarbetare, 2 dagar, Stockholm Höstkonferens SFIS (Svenska föreningen för informationsspecialister),1 medarbetare, 1 dag, Borås DAISY-konsortiets årskonferens, 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm

9 Dessutom ett antal möten inom olika arbetsgrupper och nätverk: bibliotek inom lärarutbildningarna, DiVA, transportbibliotek, medicinska bibliotek, juridiska bibliotek, AlephSwe, PRIMO, Suniweb samt internationellt utbyte med England och Norge Bibliotekschefen har deltagit i Statistik över e-resurser Forum för bibliotekschefer, SUHF Mötesplats Borås Systemägarmöte DiVA KB:s årliga chefsmöte Statistik Ordinarie personal : 16 personer, oförändrat från bibliotekarier, 4 assistenter + 1 bibliotekschef. 1 bibliotekarie är tjänstledig 25%, 1 bibliotekarie har haft sjukersättning 75% och 1 assistent har haft sjukersättning 50%. Susanna Schlehaider har slutat och tjänsten har återbesatts med Jessica Thorn. Timanställda: Kvällstid arbetar timanställda studenter med bl a bokuppsättning. Under höstterminen har IThjälp införts. Studenter hjälper studenter med IT-relaterade frågor måndag-torsdag 3 timmar/dag. Under juni-juli timanställdes studenter för att hjälpa till med chippningen av samtliga böcker. Besök. Diagram 1. Besöksantalet har sjunkit och är för 2012 det lägsta som varit på Campus Trollhättan. Vad detta beror på är svårt att säga. Under året har byte av besöksräknare skett vilket kan vara en förklaring. Att allt fler gör sina biblioteksärenden via webben (diagram 9) kan vara en annan. Undervisning. Diagram 2. Antalet deltagare i undervisning är efter en topp 2011 åter på 2010 års nivå deltagare. Färre helårsstudenter kan vara en förklaring. Sökverkstäder och Boka bibliotekarie. Diagram 3 o 4. Sökverkstad visar en klart sjunkande tendens och inför hösten 2012 ändrades den från en fast tid varje vecka till en heldag 2 gånger/ termin. Utvärdering sker i slutet av Boka bibliotekarie ökar glädjande nog, främst vad avser antal tillfällen. Det är förmodligen enklare att boka en tid än att hålla reda på vilken dag och tid biblioteket har sökverkstad. Denna tid skall dessutom passa den enskilde.

10 Utlåning. Diagram 5 o 6. Både de initiala lånen och utlåningen totalt har minskat efter en topp Den totala utlåningen är högre än Färre helårsstudenter kan även här vara en förklaring samt den ökade tillgången till e-böcker. Lån till allmänheten håller en relativt konstant nivå de senaste fem åren på 18-19%. Fjärrlån in och ut. Diagram 7 o 8. Fjärrlån av artiklar in och ut samt böcker in visar inga stora förändringar. Fjärrlån av böcker ut till andra bibliotek har däremot minskat betydligt. Vi får helt enkelt färre förfrågningar. Trots detta lånar vi fortfarande ut mer än vi lånar in. Skillnaden ligger på lån. Kompensationen för detta utgår från Kungliga biblioteket var denna kompensation kronor. Besök på Diagram 9. Besöken på webben har ökat markant från 2011 till 2012, från till Användningen var hög under hela 2012, alltså även innan den nya webben sjösattes. Det är glädjande att fler och fler upptäcker webbens möjligheter. De ökande webbesöken kan vara en av orsakerna till att de fysiska besöken i biblioteken minskat (diagram 1) Nedladdade fulltexter i DiVA. Diagram 10. DiVA används alltmer. Ökningen från 2011 till 2012 är markant. Trollhättan Anna Carin Börjeson Bibliotekschef

11 1. 2.

12 3. 4.

13 5. 6.

14 7. Utlån gult, inlån svart 8

15 9. 10.

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Umeå universitetsbibliotek

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Umeå universitetsbibliotek VERKSAMHETSBERÄTTELSE 213 Umeå universitetsbibliotek MARS 214 2 Verksamhetsberättelse 213 Verksamheten vid Umeå universitetsbibliotek (UmUB) har under 213 bedrivits efter de mål som upprättats och de prioriteringar

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Foto: Jörgen Knutsson

Foto: Jörgen Knutsson Polishögskolan årsrapport 2010 Foto: Jörgen Knutsson Projektledare: Monica Landergård Texter: Philippa Borgh, Anna-Karin Larsson, Monica Landergård, Silvia Lindmark, Cristina Meuller och Heelena Nilsson

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Ett projekt i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN 09 341 065 Projektledare: Monica Landergård Text: Ingmar Bergman Silvia Klinkott Lise von Krusenstjerna Monica Landergård Heelena Nilsson Annika Ulltin Form &

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer