Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Allmänt Biblioteket har under året sitt fått uppdrag av rektor - ett uppdrag där den pedagogiska verksamheten betonas: Bibliotekets pedagogiska verksamhet, dess kärnverksamhet, ska ses som ett instrument för att säkra kvaliteteten på såväl studenternas studieresultat som forskarnas prestationer. Högskolebiblioteket ska i enlighet med Högskolelagen 1 kap. 8 verka för ökad informationskompetens hos studenterna genom väl integrerad undervisning i informationssökning, utförd av utbildade bibliotekarier. stå för en god informationsförsörjning till både studenter, lärare och forskare vid högskolan med ett väl genomtänkt urval av relevanta informationsresurser, såväl tryckta som elektroniska. göra dessa informationsresurser tillgängliga genom goda sökmöjligheter medverka till att det som publiceras vid Högskolan Väst, såväl uppsatser/examensarbeten som forskning görs tillgängligt har förutom uppdraget inneburit mycket nytt för biblioteket. Ett nytt lånesystem, RFID, har införts. Helt nya sökmöjligheter har öppnats genom PRIMO. Biblioteket har fått en helt ny webbplats. IT-support där studenter hjälper studenter har införts. Mer om detta nedan. Öppettiderna 2012 har varit oförändrade: dvs 8-20 måndag-torsdag, 8-17 fredag och lördag. Under öppethållandet är biblioteket alltid bemannat med ordinarie personal. Det är också möjligt att chatta med en bibliotekarie. Chatten är öppen vardagar från 10 till stängning samt de lördagar biblioteket håller öppet. Biblioteket har också hållit öppet hela sommaren, men med begränsade tider samt alla vardagar under jul- och nyårshelgerna. Besöksantalet är tillräckligt stort för att motivera öppethållande även under dessa perioder. Kvällstid arbetar timanställda studenter med bl a bokuppsättning. Under höstterminen har IT-hjälp införts. Studenter hjälper studenter med IT-relaterade frågor måndag-torsdag 3 timmar/dag. Antalet anställda, 16 personer, är oförändrat från bibliotekarier, 4 assistenter + 1 bibliotekschef. 1 bibliotekarie är tjänstledig 25%, 1 bibliotekarie har haft sjukersättning 75% och 1 assistent har haft sjukersättning 50%. Susanna Schlehaider har slutat och tjänsten har återbesatts med Jessica Thorn. Mediaanslaget, minskade med från föregående år. Detta har inneburit färre inköp av böcker och tidskrifter med lågt utnyttjande samt att en del databaser bl a ArtikelSök fått sägas upp. Totalt hade biblioteket vid årsskiftet 2012/ e-böcker och tryckta böcker i sina samlingar. Antalet e-böcker har ökat med ca från föregående år. Lånen av e- böcker har ökat från 239 lån 2009 till drygt under 2012.

2 Antalet utlån från det egna beståndet har minskat något. Den ökade utlåningen av elektroniskt material är troligen en bidragande orsak. Fjärrlån av artiklar in och ut samt böcker in visar inga stora förändringar. Fjärrlån av böcker ut till andra bibliotek har däremot minskat betydligt. Antalet nedladdade artiklar i fulltext har ökat markant de senast åren från år 2009 till år En stor gallring av tryckta böcker har skett under året i samband med omklassificering och chippning (vid övergången till nytt lånesystem har samtliga böcker försetts med ett datachip). Vid årsskiftet fanns 203 tryckta tidskrifter och tillgång till e-tidskrifter via olika databaser. Beståndet av tryckta tidskrifter minskar stadigt medan e-tidskrifterna ökar i antal. För mer statistik och kommentarer, se diagram nedan. Biblioteksrådet med lärar- och studentrepresentanter från de olika institutionerna har under året haft 3 möten. Tyngdpunkten ligger på pedagogik och bibliotekets användarutbildning. Det har varit svårt att rekrytera studentrepresentanter till rådet. Bibliotekets pedagogiska uppgift ses helt enligt uppdraget som en kärnverksamhet och antalet undervisningstimmar har de senaste åren ökat ständigt och är för 2012 uppe i 247 timmar. Antalet deltagare i undervisning är efter en topp 2011 åter på 2010 års nivå deltagare. Under året har formerna för undervisningen utvecklats och bibliotekarierna arbetar alltmer i team. Samarbetet med lärarna har ökat och att ytterligare integrera bibliotekets undervisning i studenternas övriga undervisning är ett ständigt pågående arbete. Samtliga undervisande bibliotekarier har träffats två gånger/termin i Pedagogiskt forum, en mötesplats för diskussioner kring den pedagogiska utvecklingen, ofta med en artikel som utgångspunkt. Sökverkstaden, öppen två timmar varje torsdag, har varit dåligt besökt. Till höstterminen 2012 ändrades den till att vara en heldag 2 gånger/ termin. Utvärdering sker i slutet av Biblioteket har arrangerat work-shops om referenshanteringssystemet EndNote, informerat om hur man registrerar sitt arbete i DiVA och bjudit på morgonfika för att informera om e- böcker. Som tidigare har biblioteket medverkat vid välkomstdagarna för nya studenter. För första gången har biblioteket deltagit i högskolans internationella utbyte. En bibliotekarie, Eva Lindahl, har besökt Högskolen i Vestfold, Tönsberg och två bibliotekarier, Elisabeth Näverå och Margareta Melén, har besökt St John University i York. Biblioteket har bjudit all personal på Vårcafé och Luciaglögg och arrangerat en tävling i pepparkakshusbygge.

3 Från bibliotekets VP Övriga mål Vision och övergripande mål Bibliotekets nuvarande visionsdokument är 5 år gammalt och måste omarbetas. Under 2012 skall ett nytt visionsdokument med övergripande mål arbetas fram Detta har gjorts, visionen är godkänd av rektor och lyder: Högskolans bibliotek är ett öppet och uppdaterat kunskapsnav vars pedagogiska verksamhet präglas av arbetsintegrerat lärande (AiL) och lärande i ett livslångt perspektiv med fokus på DIN framtid. Arbetet med mål och strategier fortsätter under Dewey 2011 började biblioteket klassificera all nyförvärvad media enligt Dewey-systemet. Under året påbörjades även den retrospektiva klassificeringen vilken kommer att pågå under hela den kommande treårsperioden. Under skall den retrospektiva klassificeringen fortsätta Arbetet har pågått under hela året och beräknas pågå under hela den kommande treårsperioden. I samband med klassificeringen pågår också ett omfattande gallringsarbete samt omflyttning av böckerna. Två bibliotekarier har gått en kurs i klassificering enligt Dewey (7,5 hp). Aleph Under Skall bibliotekssystemet Aleph eventuellt uppgraderas Detta kommer att ske under 2013

4 Discoverysystem Under 2011 har upphandling skett av ett discoverysystem, där man genom en samlad sökingång ges tillgång till huvuddelen av bibliotekets många olika typer av resurser. Studenter och forskare får snabbare och enklare tillgång till vetenskaplig litteratur av hög kvalitet. Under 2012 skall detta system implementeras Söktjänsten Primo implementerades i juli När man gör en sökning i Primo söker man bland följande: Före detta bokkatalogen SOFIA E-böcker Högskolans uppsatser (från DiVA) Vetenskapliga publikationer från svenska högskolor och universitet (från SwePub) Miljontals vetenskapliga artiklar från ett stort antal fulltextdatabaser Då Primo ersätter vår bokkatalog är det nu med en inloggning i Primo man kan se sina nuvarande lån och beställningar och även göra nya beställningar. Här ser man när böcker ska vara åter och kan kontrollera att adressuppgifter är aktuella. Under en sökning i Primo kan man alltid gå in och se sina sökningar och även välja att spara dem. Man kan också lägga objekt i en E-hylla och där spara ner relevanta träffar och göra mappsystem efter ämnen. Objekt i E-hyllan kan sedan skickas till t.ex. EndNote. DiVA DiVA, det Digitala Vetenskapliga Arkivet, gemensamt för ett flertal universitet och högskolor i Sverige, är ett sätt att göra forskningen vid Högskolan Väst synlig och ligger till grund för anslagstilldelning och till ett av styrelsens kvantifierbara mål, M4: Kostnaden för refereegranskade publikationer ställt i relation till statliga forskningsanslaget. Biblioteket kvalitetsgranskar samtliga referenser. I DiVA skall också studentuppsatser och examensarbeten publiceras. Detta sker inte i så hög grad som vore önskvärt. I biblioteksrådet diskuteras frågan om hur publiceringen skall bli bättre. Under 2012 Skall biblioteket i samverkan med lärare genom bl a biblioteksrådet verka för att allt fler uppsatser läggs in i DiVA. En arbetsgrupp har bildats bestående av personal från bibliotek, utbildningsadministration och arkiv med uppdrag att arbeta fram förslag till beslut att alla uppsatser och examenarbeten skall registreras i DiVA samt att ta fram rutiner för hur detta skall göras.

5 Under Skall biblioteket arbeta vidare med att göra DiVA till ett högkvalitativt arkiv över högskolans forskning En referensgrupp för DiVA har under året bildats med representanter för forskningen vid högskolan. DiVA används allt mer. Ökningen från 2011 till 2012 är markant. Se diagram 10. Forskarskolan Högskolan har under 2011 fått examinationsrättigheter för doktorsexamen inom områdena Produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande. Kursen Informationssökning och informationshantering 3 hp har tidigare givits med bra utvärdering inom ramen för Forskarskolan Under Skall biblioteket fortsätta att erbjuda kursen Informationssökning och informationshantering 3 hp. Någon kurs har inte genomförts under Biblioteket har anmält intresse för deltagande på motsvarande sätt i den nya forskarutbildningen. Bibliotekets webbplats Under 2011 har ett intensivt arbete med ny webbplats för biblioteket pågått. Under 2012 skall bibliotekets nya webbplats lanseras med studentperspektivet i fokus. Arbetet med bibliotekets webb var pilotprojekt inför arbetet med högskolans nya webb och bibliotekswebben sjösattes i april 2012 efter ett gediget förarbete. Sökrutan har lyfts fram och textmängden och antal länkar minskats ner. Strukturen är indelad i Fråga & Kontakta, Söka, Låna, Skriva och Om biblioteket. Omarbetningar har gjorts i form av t ex helt nya

6 ämnesguider i form av Libguides, levande dokument som uppdateras regelbundet. Besöken på webben har ökat markant från 2011 till Se diagram 9. I samband med den nya webben gavs också ut en ny biblioteksfolder. IT-support Studenternas behov av IT-support är stort. Eftersom biblioteket är lättillgängligt söker sig studenterna dit med sina frågor. Att låta timanställda studenter arbeta med IT-support i biblioteket vissa fastställda tider, ger till en relativt låg kostnad betydligt bättre service. Under 2012 skall detta genomföras i samarbete med IT-avdelningen. Under höstterminen 2012 har studenter bemannat en IT-supportdisk i biblioteket måndagtorsdag Deras arbete har avlastat bibliotekspersonalen IT-frågorna som t ex hur skriva ut schema från Disco och hur göra sidnumreringar i Word. Supporten fortsätter även under 2013 och skall utvärderas under våren. Nytt lånesystem/rfid Bibliotekets låneautomater börjar bli slitna, tillverkningen har upphört och reservdelar är inte längre tillgängliga. Sedan ett antal år tillbaka finns en annan typ av system på marknaden, baserat på radiovågor RFID. Denna teknik används idag på ett stort antal bibliotek. Ett litet datachip fungerar i dessa system både som streckkod och larm. Under 2012 skall biblioteket införa RFID. Möjlighet finns att avropa det avtal som Göteborgs universitet har och som är giltigt fram till Införandet av RFID kommer att innebära byte av all hårdvara dvs självbetjäningsapparater, larmbågar och lånediskens scannrar. All media skall också förses med chip. Under juni/juli 2012 chippades samtliga böcker med hjälp av timanställda studenter och skolungdomar, nya larmbågar, scannrar och självbetjäningsapparater installerades och i juli kunde det nya lånesystemet, vilket förenklar både lån och återlämning, tas i bruk. Larmet har blivit säkrare och de automatiska besöksräknarna i larmbågarna ger en bra statistik över besök olika tider på dagen.

7 Kvalitetsarbete Biblioteket har 3 arbetsgrupper. I gruppernas uppdrag ingår att utveckla och utvärdera verksamheten. Att göra studenter, lärare och forskare informationskompetenta räknar vi till kvalitetsarbete. En informationskompetent lärare blir en bättre handledare åt studenten och en informationskompetent student skriver en bättre uppsats som i sin tur eventuellt granskas av Högskoleverket. Bibliotekets undervisning utvärderas kontinuerligt. Under 2012 skall biblioteket börja använda sig av utvärderingsinstrumentet EvaSys. Så har inte skett pga problem med EvaSys och svårigheten att få studenterna att delta i utvärderingarna. En översyn av utvärderingen av undervisningen pågår. Skall biblioteket vidareutveckla sitt kvalitetsarbete Arbetsmiljö och bemötande, både vad gäller personal och studenter, har varit i fokus under året. Personalen har haft sk kollegial observation vilket innebär att en kollega under en timme iakttar en annan kollega under ett arbetspass i disken och efteråt kommer med feed back. Deltagandet har varit frivilligt men upplevts som positivt av dem som deltagit. Vi har också haft en diskussionscirkel kring en bok: Fisk!: Fånga energi och frigör potential. Studenterna har besvarat en enkät ang arbetsmiljön på biblioteket. Resultatet av denna blev en del ommöbleringar och inköp av 4 sittsäckar (Fatboys). Det har under året blivit möjligt att boka vissa grupprum on-line. Ett klotterplank (whiteboard) har inköpts för att vid några tillfällen under året ställas ut och ge studenterna möjligheter att på ett enkelt sätt komma med synpunkter på biblioteket. Skyltningen har utökats pga omflyttningar och ny verksamhet (IT-hjälpen) 4 ggr/år räknas antalet frågor och av vilken typ de är. All personal har deltagit i hyllstädning 3 ggr/år då också antalet feluppställda böcker räknas. En viss ökning noteras för 2011 och 2012 troligen beroende på omsigneringar och omflyttningar var ca 5,5% av böckerna felplacerade (SAB 4% och Dewey 5%) att jämföra med 2% Studentinflytande Biblioteket har redan nu många kontaktytor gentemot studenterna. De är timanställda som biblioteksvakter, de finns representerade i biblioteksrådet och vi samarbetar med studentkåren kring konstutställningar och andra arrangemang.

8 Bibliotekets undervisning utvärderas kontinuerligt. Bibliotekets förvärv är till stor del användarstyrt, vilket ger goda möjligheter att påverka mediabeståndet. Under skall studenter anställas för IT-support i biblioteket skall biblioteket vidareutveckla studentinflytandet Under höstterminen 2012 har studenter varit IT-support i biblioteket måndag-torsdag Deras arbete har avlastat bibliotekspersonalen IT-frågorna. Supporten fortsätter även under 2013 och skall utvärderas under våren. En översyn av utvärderingen av undervisningen pågår. Kurser och konferenser 2012 Organisation och ledarskap 15 hp, 1 medarbetare, Umeå Dewey klassifikationssystem 7,5 hp, 2 medarbetare, Borås Statistik över elektroniska resurser, SUB, 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm Mötesplats Open Access, 1 medarbetare, 1 dag, Norrköping Dewey klassifikationssystem, 1 medarbetare, 1 dag, Borås Webbens lärresurser, 1 medarbetare, 1 dag, Göteborg Libris inspirationsdagar, KB, 1 medarbetare, 2 dagar, Stockholm Lund online, 1 medarbetare, 2 dagar, Lund Libris konsortiedagar, KB, 1 medarbetare, 2 dagar, Stockholm Nyttovärdering 2.0. Utvärdering för sociala medier, 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm Biblioteksföreningens forskardag, Sv. Biblioteksförening, 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm ChALS Chalmers Annual Library Seminar, 1 medarbetare, 1 dag, Göteborg Bok & Bibliotek, 8 medarbetare, Göteborg Bemötande av personer med funktionsnedsättning, 1 medarbetare, 1 dag, Växjö Parallellpublicering,1 medarbetare, 1 dag, Stockholm NU 2012, Högskolepedagogisk konferens, 2 medarbetare, 2 dagar, Göteborg Teknikdag: tema e-böcker. SFIS (Svenska föreningen för informationsspecialister), 1 medarbetare, 1 dag, Norrköping Open Access, 2 medarbetare, 1 dag, Stockholm PRIMO/SFX-kurs, KTH, 2 medarbetare, 2 dagar, Stockholm Höstkonferens SFIS (Svenska föreningen för informationsspecialister),1 medarbetare, 1 dag, Borås DAISY-konsortiets årskonferens, 1 medarbetare, 1 dag, Stockholm

9 Dessutom ett antal möten inom olika arbetsgrupper och nätverk: bibliotek inom lärarutbildningarna, DiVA, transportbibliotek, medicinska bibliotek, juridiska bibliotek, AlephSwe, PRIMO, Suniweb samt internationellt utbyte med England och Norge Bibliotekschefen har deltagit i Statistik över e-resurser Forum för bibliotekschefer, SUHF Mötesplats Borås Systemägarmöte DiVA KB:s årliga chefsmöte Statistik Ordinarie personal : 16 personer, oförändrat från bibliotekarier, 4 assistenter + 1 bibliotekschef. 1 bibliotekarie är tjänstledig 25%, 1 bibliotekarie har haft sjukersättning 75% och 1 assistent har haft sjukersättning 50%. Susanna Schlehaider har slutat och tjänsten har återbesatts med Jessica Thorn. Timanställda: Kvällstid arbetar timanställda studenter med bl a bokuppsättning. Under höstterminen har IThjälp införts. Studenter hjälper studenter med IT-relaterade frågor måndag-torsdag 3 timmar/dag. Under juni-juli timanställdes studenter för att hjälpa till med chippningen av samtliga böcker. Besök. Diagram 1. Besöksantalet har sjunkit och är för 2012 det lägsta som varit på Campus Trollhättan. Vad detta beror på är svårt att säga. Under året har byte av besöksräknare skett vilket kan vara en förklaring. Att allt fler gör sina biblioteksärenden via webben (diagram 9) kan vara en annan. Undervisning. Diagram 2. Antalet deltagare i undervisning är efter en topp 2011 åter på 2010 års nivå deltagare. Färre helårsstudenter kan vara en förklaring. Sökverkstäder och Boka bibliotekarie. Diagram 3 o 4. Sökverkstad visar en klart sjunkande tendens och inför hösten 2012 ändrades den från en fast tid varje vecka till en heldag 2 gånger/ termin. Utvärdering sker i slutet av Boka bibliotekarie ökar glädjande nog, främst vad avser antal tillfällen. Det är förmodligen enklare att boka en tid än att hålla reda på vilken dag och tid biblioteket har sökverkstad. Denna tid skall dessutom passa den enskilde.

10 Utlåning. Diagram 5 o 6. Både de initiala lånen och utlåningen totalt har minskat efter en topp Den totala utlåningen är högre än Färre helårsstudenter kan även här vara en förklaring samt den ökade tillgången till e-böcker. Lån till allmänheten håller en relativt konstant nivå de senaste fem åren på 18-19%. Fjärrlån in och ut. Diagram 7 o 8. Fjärrlån av artiklar in och ut samt böcker in visar inga stora förändringar. Fjärrlån av böcker ut till andra bibliotek har däremot minskat betydligt. Vi får helt enkelt färre förfrågningar. Trots detta lånar vi fortfarande ut mer än vi lånar in. Skillnaden ligger på lån. Kompensationen för detta utgår från Kungliga biblioteket var denna kompensation kronor. Besök på Diagram 9. Besöken på webben har ökat markant från 2011 till 2012, från till Användningen var hög under hela 2012, alltså även innan den nya webben sjösattes. Det är glädjande att fler och fler upptäcker webbens möjligheter. De ökande webbesöken kan vara en av orsakerna till att de fysiska besöken i biblioteken minskat (diagram 1) Nedladdade fulltexter i DiVA. Diagram 10. DiVA används alltmer. Ökningen från 2011 till 2012 är markant. Trollhättan Anna Carin Börjeson Bibliotekschef

11 1. 2.

12 3. 4.

13 5. 6.

14 7. Utlån gult, inlån svart 8

15 9. 10.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST 1(11) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST 2(11) Allmänt Öppettiderna har varit oförändrade: dvs 8-20 måndag-torsdag, 8-17 fredag och 10-14 lördag. Biblioteket har även varit öppet,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Under sommaren 2012 implementerade biblioteket ett så kallat Discoverysystem, ett system som upphandlades med förhoppning om att en samlad

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Under sommaren 2012 implementerade biblioteket ett så kallat Discoverysystem, ett system som upphandlades med förhoppning om att en samlad

Läs mer

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bakgrund och mål Bibliotekets mål är att erbjuda studenter och doktorander kurser i informationssökning som följer högskolelagens

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset.

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset. E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse 2006 E-husets bibliotek E-huset bibliotek@ehuset.lth.se 2 Verksamhetsberättelse för E-husets bibliotek 2006 E-husets bibliotek finns lokaliserat i E-huset vid LTH

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 Dnr: UmU 500-2855-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy 2012-01-01

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Inledning Högskolebibliotekets kvalitetssystem ska se till att den service och det stöd som ges via biblioteket håller hög kvalitet. Högskolebiblioteket arbetar

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET

VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Kommentarer: Verksamheten fortsätter att växa vid de tre biblioteken. Antalet utlån t o m oktober 2001 (59 600) är redan nästan lika många som under hela 2000 (60

Läs mer

Open access ett nationellt perspektiv

Open access ett nationellt perspektiv Open access ett nationellt perspektiv SFIS Höstkonferens, Borås 8 november 2012 Aina Svensson, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access? Fri tillgång till

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2016: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Borås 2-3 oktober 2002. Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola

Borås 2-3 oktober 2002. Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola 0g7(63/$76,1)g5)5$07,'(1 Borås 2-3 oktober 2002 Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola 6DPDUEHWVSURMHNWHWNULQJ+DQGERNI UXWYlUGHULQJ 3UHVHQWDWLRQDYRVVVMlOYD

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 HANDLINGSPLAN 2017-03-09 Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 Fastställd av styrelsen

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2011 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Frågorna... 3 Redovisningen... 3 Svaren... 4 Antal svar... 4 Fördelning mellan orterna... 5 Kön...

Läs mer

Viktigt om informationssökning

Viktigt om informationssökning Introduktion till UB Saker du behöver veta om UB:s webb, Söktjänsten och vår katalog Album samt Artikelsök. Helen Hed Bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek, vt 2016 Viktigt om informationssökning Sker

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bibliotek och IT Malmö högskola Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö

Läs mer

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov.

Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans behov. HANDLINGSPLAN 2009-2010 1. Biblioteket ska vara skolans informationscentrum Biblioteket ska ha ett allsidigt, aktuellt och lättillgängligt mediabestånd (böcker, tidskrifter, databaser) anpassat efter skolans

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys

Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys Bakgrund och syfte... 4 Bakgrund... 4 Mål... 4 Metod och genomförande... 4 Skala... 5 Undersökningsområden... 5 Bakgrundsfaktorer...

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret 2017 2018 Innehållsförteckning Ny organisation...3 Kursutbud för lärare...3 Pedagogisk utveckling...5

Läs mer

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Tillhandahåller akademiskt stöd för vetenskaplig publicering och utveckling av studenters och

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten

Open access vid svenska lärosäten Open access vid svenska lärosäten Open access-krav dialog mellan forskningsfinansiärer och lärosäten, 12 oktober 2011 Aina Svensson Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Arbetsgruppen

Läs mer

DSpace som system för årsredovisning av forskning. Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola. Mötesplats Open Access 12-13 april 2007

DSpace som system för årsredovisning av forskning. Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola. Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 DSpace som system för årsredovisning av forskning Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 Malmö högskolas forskningsmiljöer, ett urval Medicin Biomaterial

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket VERKSAMHETSPLAN 2017 Skapat av KTH bibliotekets ledningsgrupp Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket 1 (9) Inledning Utgångspunkten för detta dokument är KTH:s visionsarbete och ECE-skolans utvecklingsplan

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar

Läs mer

PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422

PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422 PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422 BAKGRUND 1961 Göteborgs universitetsbibliotek Tradition av starka institutionsbibliotek Forskarnas

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

Våra strategiska satsningar 2015-2017

Våra strategiska satsningar 2015-2017 Våra strategiska satsningar 2015-2017 För kommande verksamhetsperiod har högskolan avsatt strategiska medel motsvarande cirka 12 mnkr/år. Rektors ledningsråd kom den 26 augusti 2014 fram till prioriterade

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen

Student. DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post. IT-avdelningen IT-introduktion Student DisCo, Mitt konto, Min sida, Studentportal, Office 365 - e-post 2015 IT-avdelningen Med den här foldern till hands hoppas vi att du som ny student ska få hjälp med att komma igång

Läs mer

Vision & mål

Vision & mål Universitetsbiblioteket Lärande- och resurscentrum Vision & mål 2011-2014 2011-03-14 INNEHÅLL Förord... 3 Vision... 4 Övergripande mål... 4 Delmål för universitetsbiblioteket... 5 Medier... 5 Undervisning

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Var vänlig och återsänd besvarad enkät tillsammans med aktuell prislista senast den 16 juni 2006 till: Kungl. biblioteket/bibsam

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Anna Lundén, samordnare, Kungliga biblioteket Sidnummer 1 På agendan Information om BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Sammanfattning - problemområden

Läs mer

Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ

Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ Utvärdering av biblioteksverksamheten vid HÅ år 2012 utgående från Strategi för biblioteket vid HÅ 2011-2013 Verksamhetsidé Biblioteket skall erbjuda varje studerande vid Högskolan på Åland (HÅ), så väl

Läs mer

Att bygga en länsövergripande sjukhusbiblioteksverksamhet

Att bygga en länsövergripande sjukhusbiblioteksverksamhet Helena Kettner Rudberg Sjukhusbiblioteken i Sörmland helena.rudberg@dll.se 2010 Att bygga en länsövergripande sjukhusbiblioteksverksamhet en resurs för landstingsanställda, patienter och en och annan student

Läs mer

Informations- och artikelsökning

Informations- och artikelsökning 1 Informations- och artikelsökning Kort introduktion till UmUB:s webb och sökverktyg Innehåll Inledning... 2 Var börjar man?... 2 Val av databas(-er):... 2 HUVUDTIPS... 3 Umeå UB:s startsida:... 4 Logga

Läs mer

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2013 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12

Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Svensk övergång till DDC. Underlag Nationella referensgruppens möte 2008-11-19 Version 2008-11-12 Sammanfattning Målen med en övergång till DDC är Internationalisering Rationalisering av arbetet med klassifikation

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Verksamhetsberättelse 2008 Bibliotek och IT Malmö högskola Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer

Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 2006

Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 2006 Biologibiblioteket Biologibibliotekets Verksamhetsberättelse för 26 pdf finns på: http://www.bibl.biol.lu.se/verksamhetsber26.pdf 26 års Verksamhetsberättelse är kortfattad. För att få en allmän översikt

Läs mer

Inriktningsdokument för Linköpings universitetsbibliotek

Inriktningsdokument för Linköpings universitetsbibliotek 16-04-14 1(6) Inriktningsdokument för Linköpings universitetsbibliotek Detta inriktningsdokument utgör grunden för det strategiska arbetet på universitetsbiblioteket (UB) vid Linköpings universitet (LiU).

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Linköpings Universitet

Linköpings Universitet Samlingsbild - Index Nöjd student 8 Nöjd student - Filfak 78 Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med? Bas: Samtliga (9-7) Negativa % Positiva % 010 008 * livet som student på LiU? 8 9 8 81

Läs mer

Innehåll. Källkritik och vetenskaplighet. Introduktion till UB

Innehåll. Källkritik och vetenskaplighet. Introduktion till UB Introduktion till UB Saker du behöver veta om UB:s webb, Söktjänsten och vår katalog Album samt Artikelsök. Helen Hed Bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek, ht 2015 Innehåll Källkritik Vetenskapliga

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Nationell databrunn - möjligheter och behov

Nationell databrunn - möjligheter och behov Förstudie Enheten för LIBRISsystemen och databaslicenser 2010-02-08 Marja Haapalainen Christer Larsson Henrik Lindström Anders Söderbäck Nationell databrunn - möjligheter och behov Underhandsrapport Syfte

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

Borås 2-3 oktober 2002

Borås 2-3 oktober 2002 0g7(63/$76,1)g5)5$07,'(1 Borås 2-3 oktober 2002 Annelie Janred, Lindholmenbiblioteket, Göteborg Elisabeth Saalman, Chalmers bibliotek, Göteborg 3URMHNWSUHVHQWDWLRQI UGHQQDWLRQHOODNRQIHUHQVHQ 0 WHVSODWVLQI

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH PEDAGOGISK UTVECKLING Delprojekt i Strategiska vägval: en utredning

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: 150910 BESLUTAD AV: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål för

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för Ekonomikums bibliotek 2012

Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för Ekonomikums bibliotek 2012 Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för Ekonomikums bibliotek 2012 Innehåll 1. Inledning 1 2. Samlingarna. 2 3. Undervisning.. 3 4. Informationstjänst.. 4 5. Information och kommunikation..

Läs mer

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek

Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Bibliotekets resurser för filosofistudenter vt 2009 Catrin Andersson Umeå universitetsbibliotek Allmänt hemsidan Öppettider Kartor UB Boka grupprum Resurslabb Lånekort Urval referensböcker Filosofilexikonet

Läs mer

Workshop sjukhusbibliotek och akademiska bibliotek, var möts vi? 22 april 2016

Workshop sjukhusbibliotek och akademiska bibliotek, var möts vi? 22 april 2016 Workshop sjukhusbibliotek och akademiska bibliotek, var möts vi? 22 april 2016 Lotta Åstrand, KIB & Petra Wallgren-Björk Danderyds sjukhusbibliotek Workshopbeskrivning: Akademiska och kliniska bibliotek

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning bildades 2012. Sammanlagt fyra expertgruppsmöten har ägt

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik!

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in och ändra e-postadressen om du inte är rätt kontaktperson. Där ser du också

Läs mer

Prenumerera och publicera två sidor av samma mynt?

Prenumerera och publicera två sidor av samma mynt? Prenumerera och publicera två sidor av samma mynt? Ulf Kronman, samordnare för programmet OpenAccess.se Anna Lundén, samordnare BIBSAM-konsortiet Kungliga biblioteket Mötesplats Open Access, Göteborg 2013-04-17

Läs mer