VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA"

Transkript

1 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra kvalitet. Kommentar Verksamheten har fortsatt att öka vid biblioteket. Se statistik nedan. Under året har det nya bibliotekssystemet döpt till SOFIA tagits i bruk fullt ut och biblioteket i Vänersborg har flyttat in i nya, mer än dubbelt så stora lokaler. 2 ½ bibliotekarietjänst har tillsatts. Följande delmål finns (utan inbördes prioritering): Att rekrytera ytterligare personal. Att utöka mediabeståndet. Att ytterligare bli en del i den pedagogiska processen, stärka samarbetet med lärare m m. Att arbeta för att biblioteket blir adjungerat i institutionsnämnderna och GruF-nämnd. Att lägga fram en bibliotekspolicy. Att lägga fram ett måldokument för biblioteksverksamheten. Att etablera närmare samarbete med folkbibliotek/lärcenter, så att HTU:s distansstuderande får möjligheter till biblioteksservice via sitt närmaste folkbibliotek. Att fortsätta det kontaktarbete med omgivande samhälle som påbörjats inom EU-projektets ram under 2. Att fortsätta arbetet med kvalitet och utvärdering. Att ge biblioteket websidor av hög kvalitet och rikt innehåll, med bl a kurser i informationssökning. Kommentarer till delmålen Att rekrytera ytterligare personal. Under 2 tillsattes en systembibliotekarietjänst 5% finansierad inom ett EU-projekt och 5% finansierad av HTU. Fr o m är detta en heltidstjänst finansierad av HTU till 1%. En bibliotekarietjänst med ansvar för elektroniska media och bibliotekets webbsidor på 5% och resterande tid med tjänstgöring på Campus Trollhättan har tillsatts. Campus Vänersborg har fr o m fått ytterligare en bibliotekarie 1%. Biblioteket vid HTU har nu 17 anställda att jämföra med de 21 som biblioteksutredningen föreslår för år 21. Att utöka mediabeståndet. Bokbeståndet har fortsatt att växa från 54 6 till 71 5 exemplar. Antalet tryckta tidskrifter har minskat från 711 till 655, delvis p g a att biblioteket i stället når dem i någon av fulltextdatabaserna och därför sagt prenumerationerna, delvis p g a att vissa prenumerationer som funnits på mer än en ort sagts upp. Fulltextdatabaserna ger sammanlagt tillgång till drygt 4 tidskrifter, en mängd som inte varit tänkbar att prenumerera på i tryckt form. Att ytterligare bli en del i den pedagogiska processen, stärka samarbetet med lärare m m. Arbetet pågår ständigt på institutions- och avdelningsnivå. Det sammanlagda antalet undervisningstimmar har ökat från 198 timmar 2 till 236 timmar 21. Undervisning och information till lärargrupper har ökat i synnerhet i Trollhättan. Att arbeta för att biblioteket blir adjungerat i institutionsnämnderna och GruF-nämnd. Biblioteket får kallelse till och har rätt att närvara vid institutionsnämndsmöten på 4 av 5 institutioner, däremot inte vid GruF-nämndens möten.

2 2 Att lägga fram en bibliotekspolicy. Att lägga fram ett måldokument för biblioteksverksamheten. Detta arbete har påbörjats under hösten och skall slutföras under 22. Att etablera närmare samarbete med folkbibliotek/lärcenter, så att HTU:s distansstuderande får möjligheter till biblioteksservice via sitt närmaste folkbibliotek. Att fortsätta det kontaktarbete med omgivande samhälle som påbörjats inom EU-projektets ram under 2. Detta skulle gjorts inom ramen för ett EU-projekt som tyvärr blev framflyttat. Ansökan om medel görs på nytt under våren 22. Att fortsätta arbetet med kvalitet och utvärdering. Svensk biblioteksförening gav under året ut Handbok för utvärdering prestationsindikatorer för biblioteksverksamhet och initierade också ett samverkansprojekt kring denna. Projektet skall löpa under 3 år HTU:s bibliotek deltar i projektet tillsammans med 51 andra svenska bibliotek av olika storlek och typ från Stockholms universitetsbibliotek till Gnosjö och Säffle folkbibliotek Att ge biblioteket websidor av hög kvalitet och rikt innehåll, med bl a kurser i informationssökning. Inom ramen för ett EU-projekt som avslutades i och med 2 finansierades ett nytt bibliotekssystem som togs i bruk vid årsskiftet 2/21. Detta innebär att biblioteket nu har en gemensam katalog tillgänglig på webben. Låntagarna kan själva se vilka böcker och andra media som finns och var de finns. Låntagarna kan också själva reservera och sätta om sina lån utan att gå till biblioteket. Bibliotekets webb har gjorts om helt och hållet. Det har blivit lättare att hitta till databaser och e-tidskrifter. Det finns en sida med ämnesuppdelade länkar till andra informationskällor. En sida med allmän information om sökteknik har också lagts till. Arbetet fortsätter under 22 men tycks redan ha givit resultat. Statistik från bibliotekets databaser visar att användandet av dessa har ökat markant. Academic Search Elite är en ämnesgenerell databas med både bibliografiska referenser och artiklar i fulltext. Användandet av fulltextmaterial d v s framtagande av artiklar därifrån har ökat med 294 % (från till 5 31). Antalet sökningar i basen har ökat med 116 % (från 3 91till 6 684). Web of Science, också den en ämnesgenerell databas, har ökat med 13% från 2783 sökningar till Internationalisering Bibliotekets hemsidor är ännu inte översatts till engelska, däremot är det möjligt att söka i SOFIA från engelskspråkiga sidor. Kvalitetsarbetet Biblioteket har inväntat det samverkansprojekt som beskrivits ovan och som kommer att sträcka sig över tre år, Studentinflytande Studentrepresentanter skall finnas i de tre biblioteksråden, ett på varje campus, men det är svårt att rekrytera studenter till råden. Biblioteket har också haft studenter anställda som kvällsvakter. Stöd till studenter med funktionshinder I planeringen av nya lokaler har handikappaspekten beaktats. I Vänersborgs nya bibliotek finns en datorarbetsplats speciellt anpassad för rullstolsburna.

3 3 Personal Ordinarie bemanning var vid årets slut: Trollhättan: 2½ bibliotekarie, 1 assistent evalla: 3 bibliotekarier, 2 assistenter Vänersborg: 4 bibliotekarier, 2 assistenter Gemensamt: 1 bibliotekschef, 1 systembibliotekarie, ½webb-ansvarig bibliotekarie, 1 systemtekniker (formellt tillhörande IT-enheten). Studenter har arbetat som kvällsvakter vid samtliga tre bibliotek. Personalstyrkan har utökats med 2 ½ tjänst. Omsättningen av personal har varit hög. 2 assistenttjänster och 2 bibliotekarietjänster har blivit vakanta och återbesatts i evalla. Då båda assistenterna dessutom begärt tjänstledigt under hösten har vikarier tillsatts. Fortbildning Under året har personalen deltagit i diverse biblioteksrelaterade kurser och konferenser bl a gällande fjärrlån, databaser och nya Libris samt möten i olika BISAM-grupper d v s personal med samma arbetsuppgifter från mindre och medelstora högskolebibliotek. Systembibliotekarien har deltagit i ett flertal seminarier gällande bibliotekssystemet. En bibliotekarie i Vänersborg har påbörjat en 5-poängskurs i Medicinsk vetenskap i Uppsala. Biblioteket har varit representerat vid biblioteksinvigning på Gotland. Pedagogisk utveckling En undervisningsgrupp har bildats för att bl a utveckla bibliotekets undervisning både till studenter på campus och till distansstudenter. Bibliotekets webbsidor har arbetats om. Jämställdhetsarbete 1 ½ av de nya bibliotekarietjänsterna har tillsatts med män. Av 17 anställda är 2 män, ca 2%. Arbetsmiljöarbetet Om- och nybyggnader har medfört att samtliga anställda har nu egna arbetsplatser. Arbetet upplevs tidvis som mycket stressande. Biblioteket i Trollhättan har under året tagit på sig arbete som inte hunnits med i Vänersborg. Lokaler I Vänersborg flyttade biblioteket i december in i helt nya lokaler. Biblioteksytan är nu mer än dubbelt så stor som tidigare, 13 kvm att jämföra med 53 kvm. Man har en egen datasal för undervisning med 16 datorer, betydligt fler arbetsplatser både med och utan datorer för biblioteksanvändarna, en större tyst läsesal och en egen liten cafeteria. De anställda har fått egna arbetsrum, eget personalrum och ett sammanträdesrum. Arbetet med planering av de nya lokalerna i Vänersborg har tagit en mycket stor del av ordinarie arbetstid i anspråk. IT-utveckling Det nya bibliotekssystemet togs i bruk i december 2 och har fungerat tillfredsställande under hela året. Arbetet med att anpassa det till de lokala behoven har tagit systembibliotekariens hela tid i anspråk. Vid konverteringen till det nya systemet från de två tidigare systemen blev det en stor mängd felposter, som har rättats till under året. Valet av ett öppet system, med stora möjligheter till egna anpassningar, var medvetet, men ett sådant system kräver också tid. Det nya biblioteket i Vänersborg har utökat sitt datorbestånd och har nu 37 publika datorer, varav 16 st i datasalen. Övrigt Personalmöten för samtlig bibliotekspersonal har hållits 1 g / månad, i regel samma vecka som rektors råd har sammanträtt. Arbetsplatsträffar har hållits regelbundet på de tre biblioteken. En upptaktsträff på 2 dagar hölls i augusti. Då beslöts att bilda arbetsgrupper inom olika områden med en representant från varje bibliotek. Avsikten är att rationalisera arbetet och undvika att de olika biblioteken utvecklar olika rutiner. Grupperna skall vara både informationsmottagare och informationsförmedlare inom sina respektive områden. De grupper som bildades var: Kataloggrupp, Undervisningsgrupp, IT-grupp, Cirkulationsgrupp och Förvärv/fjärrlånegrupp. Protokoll från dessa grupper och personalmöten läggs ut på bibliotekets internwebb. Biblioteksråden har sammanträtt på samtliga bibliotek. Det är dock svårt att rekrytera studentrepresentanter.

4 4 Ekonomi Bibliotekets bokslut totalt ligger väl inom de minskade ramar som gavs efter kvartalsrapport 3. En stor del av bibliotekets driftkostnader ligger i början på året (abonnemang på tidskrifter och databaser t ex) men ett stopp för bokinköp infördes i oktober. Statistik Biblioteksverksamheten vid HTU fortsätter att öka. Se diagram nedan. Utlåningen ökade från 61 lån år 2 till 72 lån år 21, ca 18 %. Mediabeståndet växte från 54 6 ex år 2 till 71 4 ex den 31 december 21, ca 3 %. Antalet fjärrlån in har ökat, efter att ha minskat något de senaste åren. Detta beror troligen på ökat antal låntagare. Fjärrlån ut till andra bibliotek har ökat från 1 5 till 2 2, en effekt av att bibliotekets bestånd numera finns i Libris, den nationella samkatalogen. Någon statistik över antalet låntagare har inte tidigare förts, men är nu möjlig tack vara det nya bibliotekssystemet. Alla aktiva låntagare har registrerats i det nya systemet och fått nya lånekort. Vid årsskiftet 21/22 hade biblioteket låntagare. Totalt hade de tre biblioteken vid HTU ca 25 besök under året att jämföra med ca 23 år 2. Trollhättan Anna Carin Börjeson Bibliotekschef Biblioteket totalt Utlåning Mediabestånd Fjärrlån in Fjärrlån ut Antal låntagare

5 5 1 Utlåning/bibliotek Mediabestånd/bibliotek Fjärrlån, in/bibliotek

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Allmänt Biblioteket har under året sitt fått uppdrag av rektor - ett uppdrag där den pedagogiska verksamheten betonas: Bibliotekets pedagogiska

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Utvärdering av projektet Växtkraft

Utvärdering av projektet Växtkraft Utvärdering av projektet Växtkraft Lena Waldau Instititutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/bhs, Högskolan i Borås, 2009 1. Bakgrund Folkbiblioteken i de tre gästrikekommunerna Sandviken,

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg 2010 Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg Weine Sundell Länsbibliotek Sydost 2010 Innehåll Direktiv utredning om möjligheter till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge

Läs mer

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen Vi har sett projektet som ett förtroende från politikerna och som något viktigt att förvalta. inger edebro sikström, bibliotekschef,

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Närvarande: Lars Stehn, Andreas Thorsson, Kerstin Öhrling, Tobias Larsson, Terje Höiseth, Kerstin Hofgren, Ylva Sköld Eva Alerby, Mauritz

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Umeå universitetsbibliotek

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Umeå universitetsbibliotek VERKSAMHETSBERÄTTELSE 213 Umeå universitetsbibliotek MARS 214 2 Verksamhetsberättelse 213 Verksamheten vid Umeå universitetsbibliotek (UmUB) har under 213 bedrivits efter de mål som upprättats och de prioriteringar

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17

media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 media 2006 Från gröna lådor ti l l idéutby te framsteget 17 Innehåll 2 inledning 4 media 2006 bakgrund och förutsättningar 10 vad har hänt under 2006 16 nedslag i grupperna 25 2007 och vidare Under 2006

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Ett projekt i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

Arbetstidsmodell. Projektrapport

Arbetstidsmodell. Projektrapport Arbetstidsmodell Projektrapport Susanne Pohlman-Ericsson Projektledare September 2009 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Projektplanering... 6 Projektorganisation... 6 Milstolpeplan...

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer