Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Under sommaren 2012 implementerade biblioteket ett så kallat Discoverysystem, ett system som upphandlades med förhoppning om att en samlad sökingång till våra resurser skulle ge enklare tillgång till vetenskaplig litteratur av hög kvalitet. Nu ser vi att detta också har skett, fulltextnedladdningar av tidskriftsartiklar har ökat med 30% 1 jämfört med 2012! Biblioteket är gränsöverskridande, alla som är knutna till vårt lärosäte behöver använda sig av bibliotekets resurser. Att vi då lyckas att öka användningen av våra resurser är viktigt för att Högskolans utbildning och forskning ska hålla en hög kvalitet. Biblioteket har gjort ett strategiskt val att fokusera mer på vårt forskarstöd. En intern arbetsgrupp för bibliotekets forskarstöd har bildats och den tidigare referensgruppen för DiVA har fått ett bredare diskussionsområde och heter numera Referensgrupp för bibliotekets forskarstöd. Arbetet har under året riktat sig till omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning och återkoppling till Högskolans forskare för att informera om det stöd vi kan ge. Kompetensutveckling har påbörjats genom att 3 bibliotekarier går en kurs på 7,5 HP om bibliometri och medarbetare har deltagit i konferenser om forskarstöd. Publiceringsstrategi för Högskolan Väst har tagits fram och information till institutionerna ges kontinuerligt. Även information till FFUN och RLR har getts. En del av den här informationen är nya webbsidor för publicering av forskningsresultat. Bibliotekets forskarstöd En grupp för bibliotekets forskarstöd har bildats. Forskargrupp har gett återkoppling vad gäller hur bibliotekets stöd till forskarna upplevs, om de är medvetna om vad vi har att erbjuda, hur stödfunktionerna upplevs och vilken typ av stöd de behöver. Ett första steg mot samverkan med Drivhuset har tagits i samband med projektet om att nyttiggöra forskningen. Publiceringsstrategi för högskolan väst har tagits fram och information till institutionerna ges kontinuerligt. Även information till FFUN och RLR har getts. o Underlag för affilieringsbeslut o Ny webbsida för publicering av forskningsresultat har publicerats o Haft besök av Pieta Eklund från Borås forskarstöd. o Besök av Anna Dåderman HV ang hur hon arbetar med publicering Workshop om e-böcker har genomförts för bibliotekets personal DiVA Registrering och granskning samt viss publicering av dissertationer och rapporter Förändring av Referensgrupp för DiVA till Referensgrupp för bibliotekets forskarstöd. Bibliometrikurs har påbörjats för tre av bibliotekarierna och en guide har påbörjats. Allmänt Bibliotekets öppettider och bemanning under 2013 har varit oförändrade: 8-20 måndag-torsdag, 8-17 fredag och lördag. Under öppethållandet är biblioteket alltid bemannat med ordinarie 1 Diagram till vissa av siffrorna som nämns i Verksamhetsberättelsen återfinns i slutet av dokumentet.

2 personal. Det är också möjligt att chatta med en bibliotekarie. IT-hjälpen har varit igång under terminstid måndag-fredag 3 timmar/dag. Tjänsten är mycket uppskattat av studenterna och ger en avlastning för Servicedesk. Som tidigare år har biblioteket hållit öppet hela sommaren, men med begränsade tider samt alla vardagar under jul- och nyårshelgerna. Besöksantalet är tillräckligt stort för att motivera öppethållande under dessa perioder. Kvällstid och på lördagar arbetar timanställda studenter med bl.a. bokuppsättning. Förändringar inom ledningsfunktionen har skett under året. Anna Carin Börjeson frånträdde som chef den 19 juni. Christina Ragnhildsdotter utsågs till tf bibliotekschef i avvaktan på att tjänsten kan tillsättas permanent. En tillfällig ledningsgrupp (TLG) skapades, bestående av Christina, Monica Ljung, systembibliotekarie och samordnare för gruppen Media och IT samt Elisabeth Näverå, pedagogisk utvecklare och samordnare av gruppen Lärande och bibliotek (LoB). (Dessa tre har tidigare ingått i samordningsgruppen, vilken letts av Anna Carin Börjeson). Antalet anställda är 15 personer. 10 bibliotekarier, 4 assistenter + 1 bibliotekschef. 1 bibliotekarie är tjänstledig 25 %, 1 bibliotekarie har sjukersättning 75% och 1 assistent har sjukersättning 50%. 1 bibliotekarie gick i pension från 1 oktober, tjänsten har besatts av den avgående chefen. Andra halvåret 2013 har vi varit 14 personer som arbetat i biblioteket inkl. tf bibliotekschef. Bibliotekets arbete har varit organiserat i tre grupper: Mediala gruppen Publika gruppen Lärande och biblioteket, LoB Under våren togs ett förslag som innebar att Publika gruppen lades ner och gruppens ärenden gick över till de två andra och i samband med det bytte Mediala gruppen namn till Media och IT. I och med att Anna Carin frånträdde chefsjobbet har inte denna förändring MBL-förhandlats. (En sådan förhandling skulle ske i samband med att Samordningsgruppen skulle bestå av tre ledamöter, inte fyra. Att annan ställföreträdande eller biträdande bibliotekschef skulle utses). En förändrad organisation för biblioteket får en ny bibliotekschef ta ställning till. Vision, strategier och handlingsplaner Bibliotekets vision togs 2012 och under första halvåret av 2013 har visionsgruppen tagit fram mål, strategier samt handlingsplaner för att sätta visionen i verket. Strategierna inskickade till diariet Dnr 2013/823 A 10 av den 11 september. Mål Studenter och personal skall bli informationskompetenta och bibliotekets pedagogiska verksamhet skall vara en självklar del i högskolans utbildningar. Bibliotekspersonalen skall ha hög kompetens. Biblioteket ska med sitt relevanta & aktuella mediebestånd vara ett centrum för informationsinhämtning överallt och dygnet runt. Varje student skall ha möjlighet till individuell vägledning. Biblioteket ska vara studenternas studiemiljö anpassad till/för olika lärstilar.

3 Strategier Studenternas tillgängliga bibliotek o Tillgängliggörande av biblioteket och dess resurser Med fokus på studiemiljön, öppettider, lätta att hitta, enkla kommunikationsvägar o Bibliotekspersonalens ska vara positiv, lyhörd och flexibel tillgänglig via olika kanaler och kommunicera på olika sätt o Studentinflytande Pedagogisk utveckling o Individuell anpassning av pedagogiken såväl för studenter som forskare Avser mötet med studenten såväl i biblioteket som i undervisningssituationen o Integration i planeringsarbetet med de olika programmen och kurserna o Definiera AIL och livslångt lärande utifrån bibliotekets perspektiv Bibliotekets personal o Bibliotekspersonalen ska vara engagerade, ha lösningsfokus, vara nytänkande och förändringsbenägna Viktigt hålla sig à jour, ha överblick och utblick Satsning på Nyfikenhet på ny teknik o Kompetens- och rekryteringsplan Media o Prioritera fulltexttillgång o Användarstyrt förvärv o Satsa på ny teknik för tillgänglighet o Aktivt involvera all bibliotekspersonal i förvärvsprocessen Visionsgruppen upplöstes 20 augusti och handlingsplansarbetet fortsatte i grupperna Lärande och biblioteket och Media och IT. De övergripande frågorna togs om hand i Tillfälliga ledningsgruppen. Under hösten har personalgruppen arbetat fram vilka handlingsplaner som vi ska fokusera på under På personalmöte i september tog vi gemensamt fram vilka handlingsplaner vi behöver fokusera på först och alla medarbetare fick välja sina favoriter. Förverkligandet av dessa handlingsplaner startar Arbetsprocesser Chalmers bjöd in till Front2014 för erfarenhetsutbyte när det gäller strategiska framtidsvisioner kring tjänster/system. 16 bibliotek, inklusive vårt, deltog i detta, Tanken med projektet var att man skulle identifiera kärnprocesser genom att värdera och kvantifiera i syfte att förbättra nuvarande arbetsflöden.

4 Projektet avsåg främst olika tekniska system men det var också upp till varje bibliotek att se på andra processer. Vi valde då att se över våra egna arbetsflöden. Front2014-gruppen bestod av Monica Ljung, systembibliotekarie och Hanna Gadd, webbibliotekarie. Inför att se över hela flödet i bibliotekets arbete förstärktes gruppen med Christina Ragnhildsdotter och Elisabeth Näverå. Gruppen kallade sig Front2014 med Bifff där Bifff står för Bibliotek i förändring för framtiden och jobbade utifrån: förändring förenkling förbättring. Från oktober 2012 till oktober i år sågs 17 identifierade arbetsområden inom biblioteket över. Personerna som jobbar med uppgiften har träffats och med hjälp av ett frågebatteri, som letts av någon i Bifff-gruppen, gått igenom arbetsprocessen. De som höll i genomgången arbetade inte praktiskt med uppgiften för att kunna ta ett utanför perspektiv och ställa kritiska frågor. Genomgångarna fungerade mycket bra och medarbetarna uttryckte att det var både nyttigt och roligt att ordentligt gå igenom det man jobbar med. Projektet avslutades nationellt i maj med en slutkonferens där vi presenterade vårt arbete. Resultatet har dokumenterats väl och visar på att vi i biblioteket redan jobbar utifrån förändringförenkling-förbättring. Vi har stärkt upp en del skrivningar för vissa arbetsuppgifter, skapat riktlinjer för en del andra (som t e x fjärrlånet). Övergripande arbetsuppgifter som påverkar hela biblioteket har TLG arbetat med efter diskussioner vid personalmöten Integrering bibliotek-institutioner Kontaktbibliotekarier har vi haft på biblioteket sedan starten. I det arbetet ingår att delta i institutionernas möten för att få information om vad som kan ha betydelse för bibliotekets verksamhet. Vid dessa möten berättar vi om vad biblioteket har på gång och om nyheter gällande bibliotekets resurser och arbetar för att initiera undervisning i informationssökning. I dagsläget har vi två kontaktbibliotekarier mot EI och IS och en mot IV respektive OHK. Vi har under sista åren jobbat hårt på att bli ännu mer integrerade i planeringen av undervisning i informationssökning. Det är viktigt att undervisning sker vid rätt tidpunkt och innehåller en uppgift, oerhört viktigt är också att lärare deltar vid undervisningstillfället. Detta har gett bra resultat främst för EI under senaste året. OHK har alltid varit mycket aktiva i att använda bibliotekariernas kompetens och bibliotekets resurser. Vi jobbar också hårt på att få till stånd ytterligare insatser för främst lärarprogrammet. För IV finns bra upparbetade kanaler, utbildningarnas innehåll gör det litet svårare att få till lämpliga undervisningstillfällen. Bibliotekets pedagogiska uppgift är en kärnverksamhet och antalet undervisningstimmar har de senaste åren ökat ständigt och är för 2013 uppe i 289 timmar, 2012 var det 247 timmar. Antalet deltagare i undervisning slog också i topp med 5123 personer.. Detta visar på att arbetet med integrering och goda kontakter med institutionerna bär frukt. Biblioteket har under året tagit fram riktlinjer för hur vi ska arbeta angående antal bibliotekarier/klass/undervisningstillfälle men också beslutat om hur mycket planeringstid som får läggas per undervisningstillfälle. Biblioteket har börjat arbeta med begreppet MIK Medie och Informationskunnighet som är ett begrepp som sätter in vår undervisning angående sökprocessen i ett större sammanhang och visar hur det hänger ihop med det livslånga lärandet.

5 Pedagogiskt Forum De undervisande bibliotekarierna bildar tillsammans Pedagogiskt Forum, en artikelcirkel där man läser vetenskapliga artiklar med fokus på informationskompetens/lärande. Det hela dokumenteras och kopplas i möjligaste mån till vidareutveckling av bibliotekets pedagogiska verksamhet. Artikelcirkeln har ett övergripande tema Pedagogisk samverkan mellan bibliotek och fakultet. Artikelcirkeln startades upp för att fungera som en inspirationskälla till en sådan samverkan. Då bibliotekets utvärderingsfrågor inte togs med i EvaSys har man fortsatt att arbeta med egna utvärderingar på papper men nu också i bibliotekets ämnesguider. Artikelcirkel där vi läst vetenskapliga artiklar med fokus på informationskompetens/lärande. Det hela dokumenteras och kopplas i möjligaste mån till vidareutveckling av bibliotekets pedagogiska verksamhet. Artikelcirkeln har ett övergripande tema Pedagogisk samverkan mellan bibliotek och fakultet. Artikelcirkeln startades upp för att fungera som en inspirationskälla till en sådan samverkan. Tagit fram ny mall för utvärdering såväl på papper som i ämnesguiderna Deltagit i konferensen Creating Knowledge i Lund många aspekter kunde tas med från konferensens olika delar. o Phd on Track o Nya tankar och begrepp inom vårt område arbeta vidare med Styrt upp och tagit fram angående undervisningen o Riktlinjer antal bibliotekarier/klass/ undervisningstillfälle. o Riktlinjer ang. planering undervisning: Beslut om 3 tim planeringstid för en timme undervisning/workshop och per bibliotekarie Arbetat vidare med integreringsfrågor! Bättre samverkan ger studenterna bättre studieresultat Biblioteksrådet Tyngdpunkten för biblioteksrådet ligger på pedagogik och bibliotekets integration i utbildningarna på högskolan. Rådet har haft 2 möten under året där bl.a. kontaktbibliotekarier från IV och OHK har beskrivit och diskuterat med lärarrepresentanterna från dessa institutioner hur undervisningen i informationssökning går till och kan utvecklas. Lärande och bibliotek (LoB) Inom LoB har mycket arbete lagts på bibliotekets guider för att hålla dem uppdaterade och korrekta. En ny guide har färdigställts, Referera, som främst går igenom hur man refererar enligt Harvard. Inom gruppen sker också en hel del korrektur av webbtexter och översättning till engelska. Under året hade gruppen två workshops med fokus på att skapa OER (Open Education Resources) lärobjekt och flera filmer blev gjorda. De ligger nu under rubriken Lär dig med en film på webbsidan. En satsning på kompetenshöjning för all undervisande personal gjordes genom deltagande i konferensen Creating Knowledge i Lund i augusti.

6 LoB BoL Gjort klart Trestegsraketens text på engelska Arbetat med ämnesguiderna för att hålla dem uppdaterade och levande Färdigställt Harvardguide på svenska och engelska (Hanna) Haft visningar för all bibliotekspersonal av ämnesguiderna Korrekturläst webbtexter på såväl svenska som engelska Haft workshop med fokus på att skapa OER (Open Education Resources) lärobjekt och flera filmer blev gjorda. De ligger nu under rubriken Lär dig med en film Varit aktiva deltagare i workshop o E-böcker Lagt ner Bibliotekets sökverkstad för en större satsning på Boka Bibliotekarie De flesta i bibliotekspersonalen har varit med och gjort Kollegial observation i syfte att ge feedback på hur vi jobba ri våra diskar och under vår undervisning. Marknadsfört e-böcker på ett mer aktivt sätt. Utskrifter av omslag i kombination med QRkoder för enklare tillgång till böckerna. Tagit fram webbformulär för undervisningsbeställningar Ändrat i strukturen på LoB så gruppen nu har två undergrupperingar o Pedagogiskt forum o Bemötande och lokal Uppmärksamma forskarna bl a genom att göra utställningar i mindre format i samband med disputationer, docentföreläsningar etc. Information fås i steg ett genom Kalendern på Anställd. Tagit fram prioriterade handlingsplaner för LoB. Efter omfattande arbete i arbetsprocessgrupper. Många praktiska uppgifter utförda t ex utökad skyltning, bättre belysning samt större omflyttningar av böcker Se listan över de eluttag vi önskade komplettera med alla dessa kom på plats sommaren 2013 Bokhylla borttagen på våning 3 efter flytt av böcker under sommaren. Där blev då plats för en fotpall och fåtöljer. Med eluttag. Nya lampor: o Mer ljus ovanför IT-hjälpen o Lysrör utanför dagstidningarna Efter QW, nya skyltar: o Bokvagnar med återlämnade böcker har fått tydligare text på och ovanför o Kopieringsskylten våning 2 flyttad o Blivit mer tydlig i avsändare på tillfällig skyltning o Flera nya skyltar beställda, kommer januari 2014 Personalen visas med bild och text i biblioteket marknadsför och synliggör personal Ny uppställning väntehyllan, böcker sätts upp strikt efter nummer vilket gör att låntagare med västkort respektive lånekort hämtar på samma ställe

7 Ny mötesform, korta möten där vi har promenerat under mötet, ute plus inne i biblioteket för genomgångar av saker som ska göras. Lyckat. Påbörjat arbete för att under 2014 arbeta med flexibel studiemiljö, studiebesök till Jönköping bokat. Evenemang såsom Pepparkakstävling och glögg. 10 goda skäl att använda biblioteket har tagits fram Media Upphandling via Göteborgs universitetsbibliotek av leverantörer för böcker blev klart under året. Inom E-handelsprojektet försökte man få till en funktion så att biblioteket skulle kunna handla böcker från Adlibris via Visma, det verkar dock vara omöjligt att till stånd en lösning som fungerar för biblioteksverksamhet. Under året har förvärvsrutinerna genom Dawson2Libris ändrats för både för Dawson och Adlibris. Detta tar bort en hel del arbetsuppgifter i förvärvsmodulen i Aleph och ger kortare och snabbare vägar Av mediabudgeten går nästan 70 procent till det elektroniska materialet! Det blir därför viktigt att arbeta med system för att hantera detta material. Flera för mediaförsörjningen viktiga system har uppgraderats eller köpts in; inköp av ERM-system. upphandling av SFX-server och uppgradering av Aleph. Mycket arbete läggs också på uppgradering av Primo som släpps nästa år. E-böckerna blir viktigare och viktigare för våra användare men tyvärr är det ibland mycket arbete för att få det att fungera tillfredsställande. Åtstramningar i utlån från vissa förlag och tekniska problem med Shibbolet är några problem vi ställts för under året. Samtidigt marknadsför vi aktivt våra e- böcker, t.ex. med utskrifter av omslag i kombination med QR-koder för enklare tillgång till böckerna. I slutet av året köpte vi in fler backfiles, vissa kollektioner från Taylor & Francis och Jstor. Workshop om e-böcker har genomförts för bibliotekets personal. Det har handlat om att fördjupa kunskaperna i hur de system som vi köper e-böcker i fungerar och varför, både på datorer och mer mobila verktyg. Utifrån det kan vi ännu bättre svara på våra användares frågor. Bemötande, studentinflytande och bibliotekets lokal. Som alltid arbetar vi vidare med bemötandefrågor, i år har vi i likhet med 2012 arbetat med Kollegial observation. Medarbetare har deltagit i bemötande kurs för att bemöta besvärliga personer och sedan haft genomgång med övrig personal. Biblioteket arbetar med våra studenter som t.ex. har läsoch skrivsvårigheter och har därför varit på konferens om hur vi kan fortsätta att underlätta deras studier. För att uppmärksamma forskningen på skolan har vi gjort utställningar i mindre format i samband med disputationer, docentföreläsningar etc. Vi känner att biblioteket som rum är ett bra ställe att visa upp den forskning som bedrivs. Vi försöker också synliggöra bibliotekets personal genom att visa upp oss med bild och text i biblioteket.

8 Bibliotekets rum uppdateras ständigt efter dialog med studenter och undersökningar. För att förbättra studiemiljön har vi under året utökat skyltningen, möblerat om, förbättrat belysning och kompletterat med många eluttag. Arbetet med bibliotekets studiemiljö kommer att intensifieras nästa år. Som tidigare år bjöd vi in Högskolan Väst personal till glögg vid lucia och till vårfika, avslappnade träffar där man kan träffas över institutionsgränser och få tillfälle att ha trevligt och nätverka. Både personal och studenter kunde tävla i pepparkaksbygge som skedde för andra året, en kul tävling där många kom till prisutdelningen och vi räknade in 330 röstsedlar. Kompetensutveckling/kurser/konferenser Under året åkte personalen som vanligt på ett flertal kurser och konferenser. Det är en viktig bit av vår kompetensutveckling och omvärldsbevakning men också viktigt för att knyta samarbetskontakter. Flera av dessa kurser har nämnts tidigare i texten men vi har också deltagit på nedanstående: Biblioteket har många systemträffar och aktiva nätverk som träffas under året. Ett nätverk hade sitt höstmöte här på Högskolan Väst, Kommunikation, information och marknadsföring på högskoleoch universitetsbibliotek. Andra nätverksträffar under året var för biblioteken för t.ex. lärarutbildning, ekonomi och vårdutbildningar. Vi var med på kurser för t.ex. nytt ramavtal för böcker, fjärrlån, olika aspekter på katalogisering, Open Access, DiVA, e-böcker, Aleph och Primo. Förutom den poänggivande bibliometrikursen har medarbetare gått poängkurser i webbdesign och den högskolepedagogiska kursen här på Högskolan Väst. Resor och utbyte sker också för att utöka vår samverkan med andra bibliotek och akademiska institutioner. Vi har t.ex. haft två medarbetare i ett Erasmusutbyte i Aydin University Library i Istanbul, studiebesök till högskolebiblioteket Kristianstad gällande integrering och pedagogisk utveckling, deltagande i Akademisk högtid på Strömstads akademi och kontakter med Bibliotekshögskolan i Borås (mentor åt studenter och föreläsning). Ledningsgruppen var med på Biblioteksdagarna och bibliotekschefen var på Bibliotekschefskonferensen. En medarbetare har påbörjat ett nätverk för blivande bibliotekschefer inom SUHF. Alla kurser/konferenser: JT går den högskolepedagogiska kursen HG Nätverk för blivande bibliotekschefer AO/AR ramavtalsupphandling för böcker, till GBG 23 jan HG mentordag Borås 1 feb. HG Bibliotekskonferens 19 mars HG nätverksträff för UB informatörerna mars CR/ML E-bokseminarium på Chalmers 21 mars AR Användarmöte för Dewey på Kungliga biblioteket 9 april EL/CÅ Erasmusutbyte Aydin University Library i Istanbul 6-12 april EN/HG SFIS vårkonferens om forskning 6-10 april

9 EL fjärrlånekonferens Sthlm 15 april AO/AR mötesplats Open Access 2013, april JT grundkurs i Libriskatalogisering april EL/AR nätverksträff för lärarutbildningsbibliotek april ML ELUGSWE årsmöte april EN DIVA-specialistmöte april EN/CR/ML/ACB Biblioteksdagarna i Örebro maj HG föreläsning för blivande bibliotekarier på Bibliotekshögskolan i Borås, 16 maj. HG Avslutning av FRONT2014, maj MM/EN Nationell nätverksträff för ekonomi- och statistikbibliotek maj HG/ELF kurs i att hantera besvärliga personer, 29 maj EN/MM studiebesök högskolebiblioteket Kristianstad gällande integrering och pedagogisk utveckling 13 juni JT/CÅ Kontaktbibliotekarieträff för vårdbibliotek, 18 juni EN deltagande i Akademisk högtid på Strömstads akademi juni JT/EN/EL/AO/MM Creating Knowledge, augusti JT högskolepedagogisk kurs ht 2013-vt 2014 HG CHALS 25 sep Alla som önskade åkte på Bokmässan AR Ett RÅ-are Sverige, RDA på svenska bibliotek 18 sep EN DIVA-möte Uppsala sep EN DiVA-möte Norrköping okt ML ELUGSWEmöte 23 okt HG SUHFT bibliotekschefsnätverk okt MM Konferens Forskadagen 2013:Bibliotekens betydelse för medie- och informationskunnighet 7 nov EN/AR/AO bibliometrikurs på distans via Högskolan i Borås 18 nov-9 januari HG alla pratar UX konferens nov KA Daisy-konsortiets årliga konferens nov CR Bibliotekschefskonferens nov ML HG Primo kurs Biblioteket på Högskolan Väst stod värd för konferensen KIMHUB nov Högskolan Västs verksamhetsplan Uppdrag B2 Utveckla modeller och arbetsformer med mål om att väsentligt höja publiceringsgraden bland högskolans forskare. ska biblioteket bidra till forskarnas informationskompetens genom att utbilda i och informera om DiVA, Open Access, End Note referenshanteringssystem, parallellpublicering mm. LoB-gruppen (Lärande och bibliotek) ska utveckla modeller och arbetsformer för riktade insatser. Detta fortgår kontinuerligt. Se även Referensgrupp för bibliotekets forskarstöd ovan.

10 Uppdrag C3 Översyn av existerande samarbeten med andra lärosäten, nationellt och internationellt, i syfte att fördjupa och utveckla dessa. Bibliotek har sedan länge ett mycket gott samarbete. Ett exempel är fjärrlåneverksamheten dvs lån bibliotek emellan, nationellt och internationellt, i regel utan alltför stora kostnader. Nedan följer exempel på nätverk och andra samverkansformer som biblioteket vid Högskolan Väst redan deltar i: Via Kungliga biblioteket: BIBSAM-konsortiet - arbetar med utveckling och förvaltning av nationella licensavtal för tillgång till bland annat elektroniska tidskrifter. Libris - de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog, uppdateras dagligen. De registrerande biblioteken, varav vi är ett, bidrar gemensamt till uppbyggnaden av innehållet. Dewey - på nationell nivå finns samarbete med internationella Dewey-gruppen för utveckling av Dewey decimalklassifikationssystem. Dessutom ingår vi i EDUG - the European Dewey User GROUP, med bl a årliga möten. För Dewey finns även en blogg för alla inblandade bibliotek. Dessutom: DiVA användargrupp och systemägargrupp, nätverk för open access och parallellpublicering. Aleph och PRIMO vårt bibliotekssystem samt det nya discoverysystemet är internationella och det finns både en svensk och en internationell användargrupp FRONT ett projekt med syfte att kartlägga, värdera och formulera tänkbara scenarion för hur bibliotekens systeminfrastruktur skall se ut Forum för bibliotekschefer inom SUHF Nätverk där olika typer av forskningsbibliotek träffas regelbundet nätverk för teknikbibliotek, medicinska bibliotek, bibliotek för lärarutbildning, juridiska bibliotek mm ska vi arbeta för fortsatt utbytesverksamhet i synnerhet med de lärosäten i York och Tönsberg som vi besökt under 2012, men även med andra och då med fokus på pedagogisk utveckling. EL och CÅ i Turkiet York inte längre med i samarbetet Uppdrag D2 Verksamhetsutveckling ska generellt prioriteras för att stödja följande dimensioner: forskarutbildning, samproduktion, pedagogisk förnyelse och innovationsfrågor.

11 ska biblioteket ge forskarservice utifrån kompetenserna Endnote, Open Access, parallellpublicering, upphovsrätt mm. Bibliotekarier, som jobbar med detta skall ges fortsatt kompetensutveckling. Kompetensutveckling: Kurs i Bibliometri, konferenser Aktivt med i DiVAs utvecklingsarbete följer upp genom att delta i kurser och konferenser ska biblioteket ge kontaktbibliotekarierna kompetenshöjning för pedagogisk förnyelse. Konferensen Creating knowledge 2013 ingår i denna kompetenshöjning. -x antal bibliotekarier varit på denna konferens. Plus ämnesnätverken Uppdrag D3 Under perioden göra insatser för att befästa och utveckla högskolans position som en god och attraktiv arbetsplats. Här skall hälsofrämjande och inkluderande perspektiv särskilt beaktas. ska bibliotekspersonalen få fortsatt goda kompetensutvecklingsmöjligheter, inte enbart i rena biblioteksfrågor utan även inom bemötande och arbete med funktionsnedsatta ska personalen ges fortsatt möjlighet till friskvårdstimme och massage Detta sker Biblioteket är arbetsmiljö även för studenterna ska vi arbeta för en god arbetsmiljö för studenterna, med utrymme för olika lärstilar ska vi fortsätta arbetet för god tillgänglighet för funktionsnedsatta KA gått kurs för Daisy 2.b: Arbetsenhet Biblioteket A. Grundutbildning Informationskompetens I enlighet med rektors uppdrag ska biblioteket vara ett instrument att säkra kvaliteten på studenternas studieresultat. ska bibliotekarier fortsätta att regelbundet och i samråd med lärarna genomföra undervisning i informationssökning. ska bibliotekarierna verka för ökad integrering och för att tidigt komma med i planeringsarbetet för att nå målet informationskompetenta studenter. ska bibliotekets ämnesguider på webben vidareutvecklas som ett komplement/hjälpmedel till undervisningen. Detta sker

12 B. Forskning och utbildning på forskarnivå Doktorsexamen Rättigheterna att utfärda doktorsexamen ställer nya, högre krav på biblioteket vad gäller mediabeståndet. De senaste åren har beståndet av såväl abonnemang på databaser som förvärv av både tryckta och elektroniska böcker kunnat bibehållas men under de närmaste åren väntar neddragningar. ska en översyn ske. Biblioteket kommer att ge forskarna en så god informationsförsörjning som möjligt inom befintliga budgetramar. Vid önskemål om ytterligare databaser kommer andra finansieringsmöjligheter att krävas. Denna situation ännu ej uppstått. Riktlinjer för media kommer att tas under 2014 DiVA En referensgrupp för DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, bestående av representanter för institutionernas forskare, bibliotekarier, bibliotekschef, forskningsrådgivare och forskningskommunikatör har under 2012 bildats med syfte att fortsätta förbättra arbetet med detta arkiv. ska arbetet i DiVA-gruppen fortsätta med kontinuerliga möten och levande diskussioner. ska biblioteket öppna vägar för att nå forskarna med information om parallellpublicering, Open Access mm. EN utveckla det Informationssökning och informationshantering Biblioteket har tidigare inom ramen för Forskarskolan erbjudit en kurs, Informationssökning och informationshantering 3 hp. ska biblioteket arbeta för att kursen i informationssökning och informationshantering finns med som obligatorium i kursutbudet i forskarutbildningen. Detta sker samt en översyn inför framtida kurs C. Omvärld ska biblioteket undersöka informationsförsörjningen till co-opstudenter ska en undersökning göras hur och om biblioteket ska öka synligheten i sociala medier. Sociala medier- med på Högskolans Facebbok. Ej undersökt informationsförsörjningen för co-opstudenter p g a turbulensen för bibliotekets ledning

13 D. Personal och organisering ska bibliotekets totala verksamhet ses över p g a minskade resurser de närmast kommande åren. Vad kan förändras/förenklas/förbättras? I samband med ett nationellt projekt, FRONT2014, har en modell tagits fram vilken ska användas i alla arbetsgrupper och vid alla arbetsprocesser. ska organisationen för bibliotekets ledning och arbetsgrupper ses över och förändras. ska verksamheten med timanställda studenter som IT-support i biblioteket utvärderas. Gått igenom våra arbetsprocesser Organisationen för bibliotekets ledning och grupper har ändrats, dock ej helt klart p g a det tillfälliga chefskapet utvärdering av IT-supporten? E. Annat område/rubrik som inte faller in under ovanstående A-D ska avtal tecknas för länkserver sedan Kungliga biblioteket upphandlat ramavtal. En länkserver gör det möjligt att länka vidare från en referens i en databas direkt till informationskällan och förbättrar och förenklar på så sätt tillgängligheten till det ständigt ökande beståndet av e-resurser. En länkserver är ett oundgängligt hjälpmedel för alla, såväl studenter som lärare och forskare. ska den retrospektiva klassificeringen från SAB till Dewey fortsätta. ska bibliotekssystemet Aleph uppgraderas. ska bibliotekets användarutbildning utvärderas genom att frågor arbetas fram och läggs in i kursens totala utvärdering i EvaSys. Ska kassasystemet bytas ut för att anpassas till m-handelsprojektet. Avtal för länkserver blev inte klart under 2013, problem med avtalstexten DDK fortsätter Aleph uppdaterad EvaSys- ingen fråga för biblioteket. Översyn av hur vi utvärderar vår informationssökningsundervisning sker Kassasystemet utbytt men inte med koppling till m-handelsprojektet Tabell: Område Detaljer E-media Neddladdade fulltext artiklar Läsa e-böcker Media Antal elektroniska titlar Antal e-böcker

14 Budget för media Lån Fjärrlån Undervisning Besökare Tryckta tidskrifter Tryckta böcker Tryckt material Elektroniskt Media(böcker, filmer mm) Distansstudent Allmänhet Inlån (från andra bibliotek) Utlån (till andra bibliotek) Antal deltagare Timmar Bibliotekets guider Filmer Besökare i biblioteket Trollhättan Hanna Gadd tf bibliotekschef

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Allmänt Biblioteket har under året sitt fått uppdrag av rektor - ett uppdrag där den pedagogiska verksamheten betonas: Bibliotekets pedagogiska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST 1(11) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST 2(11) Allmänt Öppettiderna har varit oförändrade: dvs 8-20 måndag-torsdag, 8-17 fredag och 10-14 lördag. Biblioteket har även varit öppet,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET

VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Kommentarer: Verksamheten fortsätter att växa vid de tre biblioteken. Antalet utlån t o m oktober 2001 (59 600) är redan nästan lika många som under hela 2000 (60

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen

Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Ansvarar för högskolans vetenskapliga informationsförsörjning och den informationstekniska infrastrukturen Tillhandahåller akademiskt stöd för vetenskaplig publicering och utveckling av studenters och

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2013 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Bibliotek och ITs informationssökningswebb

Bibliotek och ITs informationssökningswebb Bibliotek och ITs informationssökningswebb 1. Hur det började I kontakt med högskolans studenter uppmärksammades under 2002 problem med bibliotekets dåvarande informationssökningswebb. Tankar väcktes om

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys

Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys Högskolebibliotekets användarundersökning 2013. Personal Resultat och analys Bakgrund och syfte... 4 Bakgrund... 4 Mål... 4 Metod och genomförande... 4 Skala... 5 Undersökningsområden... 5 Bakgrundsfaktorer...

Läs mer

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Ö Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Karen Nowé Hedvall Cecilia Gärdén Mikael Gunnarsson Utvärdering av biblioteksprojekt, följeforskning, lärande och kompetensutveckling samt kunskapsorgansation.

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken

Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Kommunikationsplan Införandet av Libris på Götabiblioteken Detta dokument beskriver kommunikationsplaneringen för Librisprojektet på Götabiblioteken. Under sep 2014 till jun 2015 pågår projektet som syftar

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek Upphovsrätt i praktiken en biblioteksfråga http://mediaeducationlab.com/copyright Lagen om

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Upphandling av översättningstjänster

Upphandling av översättningstjänster Upphandling av översättningstjänster 2011 Ebba Melchior ebba.melchior@gu.se Helena Åberg helena.aaberg@gu.se Bakgrund Informationsenhetens behov av översättningar växte De direktköpsavtal som fanns hade

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET DATUM: 2013-12- 04 AVSÄNDARE: Lena Rogström KONTAKTPERSON: Lena Rogström FORSKNING SOM PÅVERKAR Vi har påbörjat arbetet med att etablera

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

IT-baserad distansutbildning

IT-baserad distansutbildning IT-baserad distansutbildning Bilder och exempel rörande organisation, samordning, stöd och support Fokus: Organisation Högskolan i Gävle Learning Center Learning Center är ett treårigt projekt som ska

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Navets verksamhetsberättelse 2005

Navets verksamhetsberättelse 2005 Navet - Nätverk för administratörer vid Umeå universitet NAVET Umeå universitets administratörer bildade i februari 2000 ett nätverk som går under namnet Navet. Det krävs inget medlemskap, utan nätverket

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner

Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner Visioner Mål Nuläge Kompetensutveckling Investeringar Skola 2011 Lgr 11 Framtidsplaner Ur Lgr 11: Skolans uppdrag är bl.a. att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper..

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012

BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012 BMC-biblioteket vid Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse för 2012 Länge såg det ut som 2012 skulle bli året då beslut om nylokalisering av biblioteket, efter flera års diskussioner, skulle

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005

NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005 NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005 Plats: Kungl. biblioteket Tid: 10.00-15.00 Deltagare: Kerstin Andersson, utredare (punkt 4) Louise Brunes, Södertörns högskolebibliotek

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1

Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Stockholms universitetsbibliotek 2006-06-30 1 Slutrapport för projektet Studenterna och biblioteken ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och Stockholms stadsbibliotek (BIBSAMs dnr

Läs mer

Det här ska du kunna i morgon bibliotekarie! Bibliotekens framtid och verksamhetsutveckling Lund 12/10-11, Anna Åkerberg

Det här ska du kunna i morgon bibliotekarie! Bibliotekens framtid och verksamhetsutveckling Lund 12/10-11, Anna Åkerberg Det här ska du kunna i morgon bibliotekarie! Bibliotekens framtid och verksamhetsutveckling Lund 12/10-11, Anna Åkerberg Digitalisering Digitalisering Teknisk kompetens, egna färdigheter samt förmåga att

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek

Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Från IDÈ-bibliotek till Mediatek Mediatekets uppgift och syfte Specifikt handlar det om att öka barns/elevers nyfikenhet, läslust, lust till ett livslångt lärande, - stödja läsfrämjande verksamhet - vara

Läs mer

Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation

Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation med särskild hänsyn till Resource Description and Access (RDA) 19 maj 2014 1.Inledning Arbetsgruppen för resursbeskrivning och åtkomst (RÅ) har

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket

Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Stora konferensrummet, Centralbiblioteket Biblioteksnämnden Håkan Carlsson ÄRENDELISTA 145 1 / 1 2012-03-19 Sammanträdesdatum 2012-03-26 Sammanträdestid 14.00-16.00 Lokal: Stora konferensrummet, Centralbiblioteket 1. Mötets öppnande samt utseende

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11 Service Desk Malmö högskola 212-1-31 Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT7, HT8, HT9, HT1, HT11 Beskrivning: Mål: Frekvens: Enkätundersökning med avsikt att mäta hur kunden upplever Service

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen?

Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen? Eva Huntington Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen? Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Inledning Under de 17 år som jag arbetat som bibliotekarie har biblioteksverksamheten

Läs mer