Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Under sommaren 2012 implementerade biblioteket ett så kallat Discoverysystem, ett system som upphandlades med förhoppning om att en samlad sökingång till våra resurser skulle ge enklare tillgång till vetenskaplig litteratur av hög kvalitet. Nu ser vi att detta också har skett, fulltextnedladdningar av tidskriftsartiklar har ökat med 30% 1 jämfört med 2012! Biblioteket är gränsöverskridande, alla som är knutna till vårt lärosäte behöver använda sig av bibliotekets resurser. Att vi då lyckas att öka användningen av våra resurser är viktigt för att Högskolans utbildning och forskning ska hålla en hög kvalitet. Biblioteket har gjort ett strategiskt val att fokusera mer på vårt forskarstöd. En intern arbetsgrupp för bibliotekets forskarstöd har bildats och den tidigare referensgruppen för DiVA har fått ett bredare diskussionsområde och heter numera Referensgrupp för bibliotekets forskarstöd. Arbetet har under året riktat sig till omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning och återkoppling till Högskolans forskare för att informera om det stöd vi kan ge. Kompetensutveckling har påbörjats genom att 3 bibliotekarier går en kurs på 7,5 HP om bibliometri och medarbetare har deltagit i konferenser om forskarstöd. Publiceringsstrategi för Högskolan Väst har tagits fram och information till institutionerna ges kontinuerligt. Även information till FFUN och RLR har getts. En del av den här informationen är nya webbsidor för publicering av forskningsresultat. Bibliotekets forskarstöd En grupp för bibliotekets forskarstöd har bildats. Forskargrupp har gett återkoppling vad gäller hur bibliotekets stöd till forskarna upplevs, om de är medvetna om vad vi har att erbjuda, hur stödfunktionerna upplevs och vilken typ av stöd de behöver. Ett första steg mot samverkan med Drivhuset har tagits i samband med projektet om att nyttiggöra forskningen. Publiceringsstrategi för högskolan väst har tagits fram och information till institutionerna ges kontinuerligt. Även information till FFUN och RLR har getts. o Underlag för affilieringsbeslut o Ny webbsida för publicering av forskningsresultat har publicerats o Haft besök av Pieta Eklund från Borås forskarstöd. o Besök av Anna Dåderman HV ang hur hon arbetar med publicering Workshop om e-böcker har genomförts för bibliotekets personal DiVA Registrering och granskning samt viss publicering av dissertationer och rapporter Förändring av Referensgrupp för DiVA till Referensgrupp för bibliotekets forskarstöd. Bibliometrikurs har påbörjats för tre av bibliotekarierna och en guide har påbörjats. Allmänt Bibliotekets öppettider och bemanning under 2013 har varit oförändrade: 8-20 måndag-torsdag, 8-17 fredag och lördag. Under öppethållandet är biblioteket alltid bemannat med ordinarie 1 Diagram till vissa av siffrorna som nämns i Verksamhetsberättelsen återfinns i slutet av dokumentet.

2 personal. Det är också möjligt att chatta med en bibliotekarie. IT-hjälpen har varit igång under terminstid måndag-fredag 3 timmar/dag. Tjänsten är mycket uppskattat av studenterna och ger en avlastning för Servicedesk. Som tidigare år har biblioteket hållit öppet hela sommaren, men med begränsade tider samt alla vardagar under jul- och nyårshelgerna. Besöksantalet är tillräckligt stort för att motivera öppethållande under dessa perioder. Kvällstid och på lördagar arbetar timanställda studenter med bl.a. bokuppsättning. Förändringar inom ledningsfunktionen har skett under året. Anna Carin Börjeson frånträdde som chef den 19 juni. Christina Ragnhildsdotter utsågs till tf bibliotekschef i avvaktan på att tjänsten kan tillsättas permanent. En tillfällig ledningsgrupp (TLG) skapades, bestående av Christina, Monica Ljung, systembibliotekarie och samordnare för gruppen Media och IT samt Elisabeth Näverå, pedagogisk utvecklare och samordnare av gruppen Lärande och bibliotek (LoB). (Dessa tre har tidigare ingått i samordningsgruppen, vilken letts av Anna Carin Börjeson). Antalet anställda är 15 personer. 10 bibliotekarier, 4 assistenter + 1 bibliotekschef. 1 bibliotekarie är tjänstledig 25 %, 1 bibliotekarie har sjukersättning 75% och 1 assistent har sjukersättning 50%. 1 bibliotekarie gick i pension från 1 oktober, tjänsten har besatts av den avgående chefen. Andra halvåret 2013 har vi varit 14 personer som arbetat i biblioteket inkl. tf bibliotekschef. Bibliotekets arbete har varit organiserat i tre grupper: Mediala gruppen Publika gruppen Lärande och biblioteket, LoB Under våren togs ett förslag som innebar att Publika gruppen lades ner och gruppens ärenden gick över till de två andra och i samband med det bytte Mediala gruppen namn till Media och IT. I och med att Anna Carin frånträdde chefsjobbet har inte denna förändring MBL-förhandlats. (En sådan förhandling skulle ske i samband med att Samordningsgruppen skulle bestå av tre ledamöter, inte fyra. Att annan ställföreträdande eller biträdande bibliotekschef skulle utses). En förändrad organisation för biblioteket får en ny bibliotekschef ta ställning till. Vision, strategier och handlingsplaner Bibliotekets vision togs 2012 och under första halvåret av 2013 har visionsgruppen tagit fram mål, strategier samt handlingsplaner för att sätta visionen i verket. Strategierna inskickade till diariet Dnr 2013/823 A 10 av den 11 september. Mål Studenter och personal skall bli informationskompetenta och bibliotekets pedagogiska verksamhet skall vara en självklar del i högskolans utbildningar. Bibliotekspersonalen skall ha hög kompetens. Biblioteket ska med sitt relevanta & aktuella mediebestånd vara ett centrum för informationsinhämtning överallt och dygnet runt. Varje student skall ha möjlighet till individuell vägledning. Biblioteket ska vara studenternas studiemiljö anpassad till/för olika lärstilar.

3 Strategier Studenternas tillgängliga bibliotek o Tillgängliggörande av biblioteket och dess resurser Med fokus på studiemiljön, öppettider, lätta att hitta, enkla kommunikationsvägar o Bibliotekspersonalens ska vara positiv, lyhörd och flexibel tillgänglig via olika kanaler och kommunicera på olika sätt o Studentinflytande Pedagogisk utveckling o Individuell anpassning av pedagogiken såväl för studenter som forskare Avser mötet med studenten såväl i biblioteket som i undervisningssituationen o Integration i planeringsarbetet med de olika programmen och kurserna o Definiera AIL och livslångt lärande utifrån bibliotekets perspektiv Bibliotekets personal o Bibliotekspersonalen ska vara engagerade, ha lösningsfokus, vara nytänkande och förändringsbenägna Viktigt hålla sig à jour, ha överblick och utblick Satsning på Nyfikenhet på ny teknik o Kompetens- och rekryteringsplan Media o Prioritera fulltexttillgång o Användarstyrt förvärv o Satsa på ny teknik för tillgänglighet o Aktivt involvera all bibliotekspersonal i förvärvsprocessen Visionsgruppen upplöstes 20 augusti och handlingsplansarbetet fortsatte i grupperna Lärande och biblioteket och Media och IT. De övergripande frågorna togs om hand i Tillfälliga ledningsgruppen. Under hösten har personalgruppen arbetat fram vilka handlingsplaner som vi ska fokusera på under På personalmöte i september tog vi gemensamt fram vilka handlingsplaner vi behöver fokusera på först och alla medarbetare fick välja sina favoriter. Förverkligandet av dessa handlingsplaner startar Arbetsprocesser Chalmers bjöd in till Front2014 för erfarenhetsutbyte när det gäller strategiska framtidsvisioner kring tjänster/system. 16 bibliotek, inklusive vårt, deltog i detta, Tanken med projektet var att man skulle identifiera kärnprocesser genom att värdera och kvantifiera i syfte att förbättra nuvarande arbetsflöden.

4 Projektet avsåg främst olika tekniska system men det var också upp till varje bibliotek att se på andra processer. Vi valde då att se över våra egna arbetsflöden. Front2014-gruppen bestod av Monica Ljung, systembibliotekarie och Hanna Gadd, webbibliotekarie. Inför att se över hela flödet i bibliotekets arbete förstärktes gruppen med Christina Ragnhildsdotter och Elisabeth Näverå. Gruppen kallade sig Front2014 med Bifff där Bifff står för Bibliotek i förändring för framtiden och jobbade utifrån: förändring förenkling förbättring. Från oktober 2012 till oktober i år sågs 17 identifierade arbetsområden inom biblioteket över. Personerna som jobbar med uppgiften har träffats och med hjälp av ett frågebatteri, som letts av någon i Bifff-gruppen, gått igenom arbetsprocessen. De som höll i genomgången arbetade inte praktiskt med uppgiften för att kunna ta ett utanför perspektiv och ställa kritiska frågor. Genomgångarna fungerade mycket bra och medarbetarna uttryckte att det var både nyttigt och roligt att ordentligt gå igenom det man jobbar med. Projektet avslutades nationellt i maj med en slutkonferens där vi presenterade vårt arbete. Resultatet har dokumenterats väl och visar på att vi i biblioteket redan jobbar utifrån förändringförenkling-förbättring. Vi har stärkt upp en del skrivningar för vissa arbetsuppgifter, skapat riktlinjer för en del andra (som t e x fjärrlånet). Övergripande arbetsuppgifter som påverkar hela biblioteket har TLG arbetat med efter diskussioner vid personalmöten Integrering bibliotek-institutioner Kontaktbibliotekarier har vi haft på biblioteket sedan starten. I det arbetet ingår att delta i institutionernas möten för att få information om vad som kan ha betydelse för bibliotekets verksamhet. Vid dessa möten berättar vi om vad biblioteket har på gång och om nyheter gällande bibliotekets resurser och arbetar för att initiera undervisning i informationssökning. I dagsläget har vi två kontaktbibliotekarier mot EI och IS och en mot IV respektive OHK. Vi har under sista åren jobbat hårt på att bli ännu mer integrerade i planeringen av undervisning i informationssökning. Det är viktigt att undervisning sker vid rätt tidpunkt och innehåller en uppgift, oerhört viktigt är också att lärare deltar vid undervisningstillfället. Detta har gett bra resultat främst för EI under senaste året. OHK har alltid varit mycket aktiva i att använda bibliotekariernas kompetens och bibliotekets resurser. Vi jobbar också hårt på att få till stånd ytterligare insatser för främst lärarprogrammet. För IV finns bra upparbetade kanaler, utbildningarnas innehåll gör det litet svårare att få till lämpliga undervisningstillfällen. Bibliotekets pedagogiska uppgift är en kärnverksamhet och antalet undervisningstimmar har de senaste åren ökat ständigt och är för 2013 uppe i 289 timmar, 2012 var det 247 timmar. Antalet deltagare i undervisning slog också i topp med 5123 personer.. Detta visar på att arbetet med integrering och goda kontakter med institutionerna bär frukt. Biblioteket har under året tagit fram riktlinjer för hur vi ska arbeta angående antal bibliotekarier/klass/undervisningstillfälle men också beslutat om hur mycket planeringstid som får läggas per undervisningstillfälle. Biblioteket har börjat arbeta med begreppet MIK Medie och Informationskunnighet som är ett begrepp som sätter in vår undervisning angående sökprocessen i ett större sammanhang och visar hur det hänger ihop med det livslånga lärandet.

5 Pedagogiskt Forum De undervisande bibliotekarierna bildar tillsammans Pedagogiskt Forum, en artikelcirkel där man läser vetenskapliga artiklar med fokus på informationskompetens/lärande. Det hela dokumenteras och kopplas i möjligaste mån till vidareutveckling av bibliotekets pedagogiska verksamhet. Artikelcirkeln har ett övergripande tema Pedagogisk samverkan mellan bibliotek och fakultet. Artikelcirkeln startades upp för att fungera som en inspirationskälla till en sådan samverkan. Då bibliotekets utvärderingsfrågor inte togs med i EvaSys har man fortsatt att arbeta med egna utvärderingar på papper men nu också i bibliotekets ämnesguider. Artikelcirkel där vi läst vetenskapliga artiklar med fokus på informationskompetens/lärande. Det hela dokumenteras och kopplas i möjligaste mån till vidareutveckling av bibliotekets pedagogiska verksamhet. Artikelcirkeln har ett övergripande tema Pedagogisk samverkan mellan bibliotek och fakultet. Artikelcirkeln startades upp för att fungera som en inspirationskälla till en sådan samverkan. Tagit fram ny mall för utvärdering såväl på papper som i ämnesguiderna Deltagit i konferensen Creating Knowledge i Lund många aspekter kunde tas med från konferensens olika delar. o Phd on Track o Nya tankar och begrepp inom vårt område arbeta vidare med Styrt upp och tagit fram angående undervisningen o Riktlinjer antal bibliotekarier/klass/ undervisningstillfälle. o Riktlinjer ang. planering undervisning: Beslut om 3 tim planeringstid för en timme undervisning/workshop och per bibliotekarie Arbetat vidare med integreringsfrågor! Bättre samverkan ger studenterna bättre studieresultat Biblioteksrådet Tyngdpunkten för biblioteksrådet ligger på pedagogik och bibliotekets integration i utbildningarna på högskolan. Rådet har haft 2 möten under året där bl.a. kontaktbibliotekarier från IV och OHK har beskrivit och diskuterat med lärarrepresentanterna från dessa institutioner hur undervisningen i informationssökning går till och kan utvecklas. Lärande och bibliotek (LoB) Inom LoB har mycket arbete lagts på bibliotekets guider för att hålla dem uppdaterade och korrekta. En ny guide har färdigställts, Referera, som främst går igenom hur man refererar enligt Harvard. Inom gruppen sker också en hel del korrektur av webbtexter och översättning till engelska. Under året hade gruppen två workshops med fokus på att skapa OER (Open Education Resources) lärobjekt och flera filmer blev gjorda. De ligger nu under rubriken Lär dig med en film på webbsidan. En satsning på kompetenshöjning för all undervisande personal gjordes genom deltagande i konferensen Creating Knowledge i Lund i augusti.

6 LoB BoL Gjort klart Trestegsraketens text på engelska Arbetat med ämnesguiderna för att hålla dem uppdaterade och levande Färdigställt Harvardguide på svenska och engelska (Hanna) Haft visningar för all bibliotekspersonal av ämnesguiderna Korrekturläst webbtexter på såväl svenska som engelska Haft workshop med fokus på att skapa OER (Open Education Resources) lärobjekt och flera filmer blev gjorda. De ligger nu under rubriken Lär dig med en film Varit aktiva deltagare i workshop o E-böcker Lagt ner Bibliotekets sökverkstad för en större satsning på Boka Bibliotekarie De flesta i bibliotekspersonalen har varit med och gjort Kollegial observation i syfte att ge feedback på hur vi jobba ri våra diskar och under vår undervisning. Marknadsfört e-böcker på ett mer aktivt sätt. Utskrifter av omslag i kombination med QRkoder för enklare tillgång till böckerna. Tagit fram webbformulär för undervisningsbeställningar Ändrat i strukturen på LoB så gruppen nu har två undergrupperingar o Pedagogiskt forum o Bemötande och lokal Uppmärksamma forskarna bl a genom att göra utställningar i mindre format i samband med disputationer, docentföreläsningar etc. Information fås i steg ett genom Kalendern på Anställd. Tagit fram prioriterade handlingsplaner för LoB. Efter omfattande arbete i arbetsprocessgrupper. Många praktiska uppgifter utförda t ex utökad skyltning, bättre belysning samt större omflyttningar av böcker Se listan över de eluttag vi önskade komplettera med alla dessa kom på plats sommaren 2013 Bokhylla borttagen på våning 3 efter flytt av böcker under sommaren. Där blev då plats för en fotpall och fåtöljer. Med eluttag. Nya lampor: o Mer ljus ovanför IT-hjälpen o Lysrör utanför dagstidningarna Efter QW, nya skyltar: o Bokvagnar med återlämnade böcker har fått tydligare text på och ovanför o Kopieringsskylten våning 2 flyttad o Blivit mer tydlig i avsändare på tillfällig skyltning o Flera nya skyltar beställda, kommer januari 2014 Personalen visas med bild och text i biblioteket marknadsför och synliggör personal Ny uppställning väntehyllan, böcker sätts upp strikt efter nummer vilket gör att låntagare med västkort respektive lånekort hämtar på samma ställe

7 Ny mötesform, korta möten där vi har promenerat under mötet, ute plus inne i biblioteket för genomgångar av saker som ska göras. Lyckat. Påbörjat arbete för att under 2014 arbeta med flexibel studiemiljö, studiebesök till Jönköping bokat. Evenemang såsom Pepparkakstävling och glögg. 10 goda skäl att använda biblioteket har tagits fram Media Upphandling via Göteborgs universitetsbibliotek av leverantörer för böcker blev klart under året. Inom E-handelsprojektet försökte man få till en funktion så att biblioteket skulle kunna handla böcker från Adlibris via Visma, det verkar dock vara omöjligt att till stånd en lösning som fungerar för biblioteksverksamhet. Under året har förvärvsrutinerna genom Dawson2Libris ändrats för både för Dawson och Adlibris. Detta tar bort en hel del arbetsuppgifter i förvärvsmodulen i Aleph och ger kortare och snabbare vägar Av mediabudgeten går nästan 70 procent till det elektroniska materialet! Det blir därför viktigt att arbeta med system för att hantera detta material. Flera för mediaförsörjningen viktiga system har uppgraderats eller köpts in; inköp av ERM-system. upphandling av SFX-server och uppgradering av Aleph. Mycket arbete läggs också på uppgradering av Primo som släpps nästa år. E-böckerna blir viktigare och viktigare för våra användare men tyvärr är det ibland mycket arbete för att få det att fungera tillfredsställande. Åtstramningar i utlån från vissa förlag och tekniska problem med Shibbolet är några problem vi ställts för under året. Samtidigt marknadsför vi aktivt våra e- böcker, t.ex. med utskrifter av omslag i kombination med QR-koder för enklare tillgång till böckerna. I slutet av året köpte vi in fler backfiles, vissa kollektioner från Taylor & Francis och Jstor. Workshop om e-böcker har genomförts för bibliotekets personal. Det har handlat om att fördjupa kunskaperna i hur de system som vi köper e-böcker i fungerar och varför, både på datorer och mer mobila verktyg. Utifrån det kan vi ännu bättre svara på våra användares frågor. Bemötande, studentinflytande och bibliotekets lokal. Som alltid arbetar vi vidare med bemötandefrågor, i år har vi i likhet med 2012 arbetat med Kollegial observation. Medarbetare har deltagit i bemötande kurs för att bemöta besvärliga personer och sedan haft genomgång med övrig personal. Biblioteket arbetar med våra studenter som t.ex. har läsoch skrivsvårigheter och har därför varit på konferens om hur vi kan fortsätta att underlätta deras studier. För att uppmärksamma forskningen på skolan har vi gjort utställningar i mindre format i samband med disputationer, docentföreläsningar etc. Vi känner att biblioteket som rum är ett bra ställe att visa upp den forskning som bedrivs. Vi försöker också synliggöra bibliotekets personal genom att visa upp oss med bild och text i biblioteket.

8 Bibliotekets rum uppdateras ständigt efter dialog med studenter och undersökningar. För att förbättra studiemiljön har vi under året utökat skyltningen, möblerat om, förbättrat belysning och kompletterat med många eluttag. Arbetet med bibliotekets studiemiljö kommer att intensifieras nästa år. Som tidigare år bjöd vi in Högskolan Väst personal till glögg vid lucia och till vårfika, avslappnade träffar där man kan träffas över institutionsgränser och få tillfälle att ha trevligt och nätverka. Både personal och studenter kunde tävla i pepparkaksbygge som skedde för andra året, en kul tävling där många kom till prisutdelningen och vi räknade in 330 röstsedlar. Kompetensutveckling/kurser/konferenser Under året åkte personalen som vanligt på ett flertal kurser och konferenser. Det är en viktig bit av vår kompetensutveckling och omvärldsbevakning men också viktigt för att knyta samarbetskontakter. Flera av dessa kurser har nämnts tidigare i texten men vi har också deltagit på nedanstående: Biblioteket har många systemträffar och aktiva nätverk som träffas under året. Ett nätverk hade sitt höstmöte här på Högskolan Väst, Kommunikation, information och marknadsföring på högskoleoch universitetsbibliotek. Andra nätverksträffar under året var för biblioteken för t.ex. lärarutbildning, ekonomi och vårdutbildningar. Vi var med på kurser för t.ex. nytt ramavtal för böcker, fjärrlån, olika aspekter på katalogisering, Open Access, DiVA, e-böcker, Aleph och Primo. Förutom den poänggivande bibliometrikursen har medarbetare gått poängkurser i webbdesign och den högskolepedagogiska kursen här på Högskolan Väst. Resor och utbyte sker också för att utöka vår samverkan med andra bibliotek och akademiska institutioner. Vi har t.ex. haft två medarbetare i ett Erasmusutbyte i Aydin University Library i Istanbul, studiebesök till högskolebiblioteket Kristianstad gällande integrering och pedagogisk utveckling, deltagande i Akademisk högtid på Strömstads akademi och kontakter med Bibliotekshögskolan i Borås (mentor åt studenter och föreläsning). Ledningsgruppen var med på Biblioteksdagarna och bibliotekschefen var på Bibliotekschefskonferensen. En medarbetare har påbörjat ett nätverk för blivande bibliotekschefer inom SUHF. Alla kurser/konferenser: JT går den högskolepedagogiska kursen HG Nätverk för blivande bibliotekschefer AO/AR ramavtalsupphandling för böcker, till GBG 23 jan HG mentordag Borås 1 feb. HG Bibliotekskonferens 19 mars HG nätverksträff för UB informatörerna mars CR/ML E-bokseminarium på Chalmers 21 mars AR Användarmöte för Dewey på Kungliga biblioteket 9 april EL/CÅ Erasmusutbyte Aydin University Library i Istanbul 6-12 april EN/HG SFIS vårkonferens om forskning 6-10 april

9 EL fjärrlånekonferens Sthlm 15 april AO/AR mötesplats Open Access 2013, april JT grundkurs i Libriskatalogisering april EL/AR nätverksträff för lärarutbildningsbibliotek april ML ELUGSWE årsmöte april EN DIVA-specialistmöte april EN/CR/ML/ACB Biblioteksdagarna i Örebro maj HG föreläsning för blivande bibliotekarier på Bibliotekshögskolan i Borås, 16 maj. HG Avslutning av FRONT2014, maj MM/EN Nationell nätverksträff för ekonomi- och statistikbibliotek maj HG/ELF kurs i att hantera besvärliga personer, 29 maj EN/MM studiebesök högskolebiblioteket Kristianstad gällande integrering och pedagogisk utveckling 13 juni JT/CÅ Kontaktbibliotekarieträff för vårdbibliotek, 18 juni EN deltagande i Akademisk högtid på Strömstads akademi juni JT/EN/EL/AO/MM Creating Knowledge, augusti JT högskolepedagogisk kurs ht 2013-vt 2014 HG CHALS 25 sep Alla som önskade åkte på Bokmässan AR Ett RÅ-are Sverige, RDA på svenska bibliotek 18 sep EN DIVA-möte Uppsala sep EN DiVA-möte Norrköping okt ML ELUGSWEmöte 23 okt HG SUHFT bibliotekschefsnätverk okt MM Konferens Forskadagen 2013:Bibliotekens betydelse för medie- och informationskunnighet 7 nov EN/AR/AO bibliometrikurs på distans via Högskolan i Borås 18 nov-9 januari HG alla pratar UX konferens nov KA Daisy-konsortiets årliga konferens nov CR Bibliotekschefskonferens nov ML HG Primo kurs Biblioteket på Högskolan Väst stod värd för konferensen KIMHUB nov Högskolan Västs verksamhetsplan Uppdrag B2 Utveckla modeller och arbetsformer med mål om att väsentligt höja publiceringsgraden bland högskolans forskare. ska biblioteket bidra till forskarnas informationskompetens genom att utbilda i och informera om DiVA, Open Access, End Note referenshanteringssystem, parallellpublicering mm. LoB-gruppen (Lärande och bibliotek) ska utveckla modeller och arbetsformer för riktade insatser. Detta fortgår kontinuerligt. Se även Referensgrupp för bibliotekets forskarstöd ovan.

10 Uppdrag C3 Översyn av existerande samarbeten med andra lärosäten, nationellt och internationellt, i syfte att fördjupa och utveckla dessa. Bibliotek har sedan länge ett mycket gott samarbete. Ett exempel är fjärrlåneverksamheten dvs lån bibliotek emellan, nationellt och internationellt, i regel utan alltför stora kostnader. Nedan följer exempel på nätverk och andra samverkansformer som biblioteket vid Högskolan Väst redan deltar i: Via Kungliga biblioteket: BIBSAM-konsortiet - arbetar med utveckling och förvaltning av nationella licensavtal för tillgång till bland annat elektroniska tidskrifter. Libris - de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog, uppdateras dagligen. De registrerande biblioteken, varav vi är ett, bidrar gemensamt till uppbyggnaden av innehållet. Dewey - på nationell nivå finns samarbete med internationella Dewey-gruppen för utveckling av Dewey decimalklassifikationssystem. Dessutom ingår vi i EDUG - the European Dewey User GROUP, med bl a årliga möten. För Dewey finns även en blogg för alla inblandade bibliotek. Dessutom: DiVA användargrupp och systemägargrupp, nätverk för open access och parallellpublicering. Aleph och PRIMO vårt bibliotekssystem samt det nya discoverysystemet är internationella och det finns både en svensk och en internationell användargrupp FRONT ett projekt med syfte att kartlägga, värdera och formulera tänkbara scenarion för hur bibliotekens systeminfrastruktur skall se ut Forum för bibliotekschefer inom SUHF Nätverk där olika typer av forskningsbibliotek träffas regelbundet nätverk för teknikbibliotek, medicinska bibliotek, bibliotek för lärarutbildning, juridiska bibliotek mm ska vi arbeta för fortsatt utbytesverksamhet i synnerhet med de lärosäten i York och Tönsberg som vi besökt under 2012, men även med andra och då med fokus på pedagogisk utveckling. EL och CÅ i Turkiet York inte längre med i samarbetet Uppdrag D2 Verksamhetsutveckling ska generellt prioriteras för att stödja följande dimensioner: forskarutbildning, samproduktion, pedagogisk förnyelse och innovationsfrågor.

11 ska biblioteket ge forskarservice utifrån kompetenserna Endnote, Open Access, parallellpublicering, upphovsrätt mm. Bibliotekarier, som jobbar med detta skall ges fortsatt kompetensutveckling. Kompetensutveckling: Kurs i Bibliometri, konferenser Aktivt med i DiVAs utvecklingsarbete följer upp genom att delta i kurser och konferenser ska biblioteket ge kontaktbibliotekarierna kompetenshöjning för pedagogisk förnyelse. Konferensen Creating knowledge 2013 ingår i denna kompetenshöjning. -x antal bibliotekarier varit på denna konferens. Plus ämnesnätverken Uppdrag D3 Under perioden göra insatser för att befästa och utveckla högskolans position som en god och attraktiv arbetsplats. Här skall hälsofrämjande och inkluderande perspektiv särskilt beaktas. ska bibliotekspersonalen få fortsatt goda kompetensutvecklingsmöjligheter, inte enbart i rena biblioteksfrågor utan även inom bemötande och arbete med funktionsnedsatta ska personalen ges fortsatt möjlighet till friskvårdstimme och massage Detta sker Biblioteket är arbetsmiljö även för studenterna ska vi arbeta för en god arbetsmiljö för studenterna, med utrymme för olika lärstilar ska vi fortsätta arbetet för god tillgänglighet för funktionsnedsatta KA gått kurs för Daisy 2.b: Arbetsenhet Biblioteket A. Grundutbildning Informationskompetens I enlighet med rektors uppdrag ska biblioteket vara ett instrument att säkra kvaliteten på studenternas studieresultat. ska bibliotekarier fortsätta att regelbundet och i samråd med lärarna genomföra undervisning i informationssökning. ska bibliotekarierna verka för ökad integrering och för att tidigt komma med i planeringsarbetet för att nå målet informationskompetenta studenter. ska bibliotekets ämnesguider på webben vidareutvecklas som ett komplement/hjälpmedel till undervisningen. Detta sker

12 B. Forskning och utbildning på forskarnivå Doktorsexamen Rättigheterna att utfärda doktorsexamen ställer nya, högre krav på biblioteket vad gäller mediabeståndet. De senaste åren har beståndet av såväl abonnemang på databaser som förvärv av både tryckta och elektroniska böcker kunnat bibehållas men under de närmaste åren väntar neddragningar. ska en översyn ske. Biblioteket kommer att ge forskarna en så god informationsförsörjning som möjligt inom befintliga budgetramar. Vid önskemål om ytterligare databaser kommer andra finansieringsmöjligheter att krävas. Denna situation ännu ej uppstått. Riktlinjer för media kommer att tas under 2014 DiVA En referensgrupp för DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, bestående av representanter för institutionernas forskare, bibliotekarier, bibliotekschef, forskningsrådgivare och forskningskommunikatör har under 2012 bildats med syfte att fortsätta förbättra arbetet med detta arkiv. ska arbetet i DiVA-gruppen fortsätta med kontinuerliga möten och levande diskussioner. ska biblioteket öppna vägar för att nå forskarna med information om parallellpublicering, Open Access mm. EN utveckla det Informationssökning och informationshantering Biblioteket har tidigare inom ramen för Forskarskolan erbjudit en kurs, Informationssökning och informationshantering 3 hp. ska biblioteket arbeta för att kursen i informationssökning och informationshantering finns med som obligatorium i kursutbudet i forskarutbildningen. Detta sker samt en översyn inför framtida kurs C. Omvärld ska biblioteket undersöka informationsförsörjningen till co-opstudenter ska en undersökning göras hur och om biblioteket ska öka synligheten i sociala medier. Sociala medier- med på Högskolans Facebbok. Ej undersökt informationsförsörjningen för co-opstudenter p g a turbulensen för bibliotekets ledning

13 D. Personal och organisering ska bibliotekets totala verksamhet ses över p g a minskade resurser de närmast kommande åren. Vad kan förändras/förenklas/förbättras? I samband med ett nationellt projekt, FRONT2014, har en modell tagits fram vilken ska användas i alla arbetsgrupper och vid alla arbetsprocesser. ska organisationen för bibliotekets ledning och arbetsgrupper ses över och förändras. ska verksamheten med timanställda studenter som IT-support i biblioteket utvärderas. Gått igenom våra arbetsprocesser Organisationen för bibliotekets ledning och grupper har ändrats, dock ej helt klart p g a det tillfälliga chefskapet utvärdering av IT-supporten? E. Annat område/rubrik som inte faller in under ovanstående A-D ska avtal tecknas för länkserver sedan Kungliga biblioteket upphandlat ramavtal. En länkserver gör det möjligt att länka vidare från en referens i en databas direkt till informationskällan och förbättrar och förenklar på så sätt tillgängligheten till det ständigt ökande beståndet av e-resurser. En länkserver är ett oundgängligt hjälpmedel för alla, såväl studenter som lärare och forskare. ska den retrospektiva klassificeringen från SAB till Dewey fortsätta. ska bibliotekssystemet Aleph uppgraderas. ska bibliotekets användarutbildning utvärderas genom att frågor arbetas fram och läggs in i kursens totala utvärdering i EvaSys. Ska kassasystemet bytas ut för att anpassas till m-handelsprojektet. Avtal för länkserver blev inte klart under 2013, problem med avtalstexten DDK fortsätter Aleph uppdaterad EvaSys- ingen fråga för biblioteket. Översyn av hur vi utvärderar vår informationssökningsundervisning sker Kassasystemet utbytt men inte med koppling till m-handelsprojektet Tabell: Område Detaljer E-media Neddladdade fulltext artiklar Läsa e-böcker Media Antal elektroniska titlar Antal e-böcker

14 Budget för media Lån Fjärrlån Undervisning Besökare Tryckta tidskrifter Tryckta böcker Tryckt material Elektroniskt Media(böcker, filmer mm) Distansstudent Allmänhet Inlån (från andra bibliotek) Utlån (till andra bibliotek) Antal deltagare Timmar Bibliotekets guider Filmer Besökare i biblioteket Trollhättan Hanna Gadd tf bibliotekschef

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Allmänt Biblioteket har under året sitt fått uppdrag av rektor - ett uppdrag där den pedagogiska verksamheten betonas: Bibliotekets pedagogiska

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek www.sub.su.se 01 02 03 04 05 06 07 08 Organisationsskiss s. 3 Ny mediepolicy s. 4 och publiceringsstöd under

Läs mer

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Närvarande: Lars Stehn, Andreas Thorsson, Kerstin Öhrling, Tobias Larsson, Terje Höiseth, Kerstin Hofgren, Ylva Sköld Eva Alerby, Mauritz

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Innehållsförteckning Universitetsbibliotekarien har ordet... 3 1. Inledning... 4 2012 - ett övergångsår för LUB... 4 Strategisk plan 2009-2012...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Årsredovisning 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 3 Verksamheten 2013 Det gångna året innebar

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Universitets- och högskolebibliotek

Universitets- och högskolebibliotek Universitets- och högskolebibliotek nu och i framtiden Slutrapport från verksamhetsgruppen för universitets- och högskolebibliotek Svensk Biblioteksförening 2010 Innehåll Förord 3 1. Universitets- och

Läs mer

Virtuella möten och fysiska träffar

Virtuella möten och fysiska träffar Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Box 194, 871 24 Härnösand Telefon 0611-34 95 00 ISBN 91-975425-5-5 Rapport 2005 Christina Jönsson Adrial (redaktör ) Virtuella möten och fysiska träffar - Biblioteksstöd

Läs mer

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling

Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling 1 Samsök under luppen en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling Margareta Nelke, I.C. at Once 2009 12 01 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari 2008 30 juni 2010 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek

Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek 2011 Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek Stockholms universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Ingår i Stockholms universitetsbiblioteks rapportserie,

Läs mer

Stadsbiblioteket Malmö

Stadsbiblioteket Malmö Stadsbiblioteket Malmö Strategiuppdatering 2012 2016 Datum: Ansvarig: Enhet: Förvaltning: 2012-03-07 Elsebeth Tank Stadsbiblioteket Kulturförvaltningen Foto: Lotte Lekholm 1 Innehållsförteckning Stadsbiblioteket

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN 09 341 065 Projektledare: Monica Landergård Text: Ingmar Bergman Silvia Klinkott Lise von Krusenstjerna Monica Landergård Heelena Nilsson Annika Ulltin Form &

Läs mer

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland.

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. December 2013 Ingvor Jansson Bibliotekarie Kultur i Väst Innehåll Inledning

Läs mer

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet

Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar Slutrapport PAVA projektet Carin Björklund, Jörgen Eriksson, Peter Linde, Aina Svensson och Anneli Åström Projektrapport till Kungl. biblioteket, Programmet

Läs mer