Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Under sommaren 2012 implementerade biblioteket ett så kallat Discoverysystem, ett system som upphandlades med förhoppning om att en samlad sökingång till våra resurser skulle ge enklare tillgång till vetenskaplig litteratur av hög kvalitet. Nu ser vi att detta också har skett, fulltextnedladdningar av tidskriftsartiklar har ökat med 30% 1 jämfört med 2012! Biblioteket är gränsöverskridande, alla som är knutna till vårt lärosäte behöver använda sig av bibliotekets resurser. Att vi då lyckas att öka användningen av våra resurser är viktigt för att Högskolans utbildning och forskning ska hålla en hög kvalitet. Biblioteket har gjort ett strategiskt val att fokusera mer på vårt forskarstöd. En intern arbetsgrupp för bibliotekets forskarstöd har bildats och den tidigare referensgruppen för DiVA har fått ett bredare diskussionsområde och heter numera Referensgrupp för bibliotekets forskarstöd. Arbetet har under året riktat sig till omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning och återkoppling till Högskolans forskare för att informera om det stöd vi kan ge. Kompetensutveckling har påbörjats genom att 3 bibliotekarier går en kurs på 7,5 HP om bibliometri och medarbetare har deltagit i konferenser om forskarstöd. Publiceringsstrategi för Högskolan Väst har tagits fram och information till institutionerna ges kontinuerligt. Även information till FFUN och RLR har getts. En del av den här informationen är nya webbsidor för publicering av forskningsresultat. Bibliotekets forskarstöd En grupp för bibliotekets forskarstöd har bildats. Forskargrupp har gett återkoppling vad gäller hur bibliotekets stöd till forskarna upplevs, om de är medvetna om vad vi har att erbjuda, hur stödfunktionerna upplevs och vilken typ av stöd de behöver. Ett första steg mot samverkan med Drivhuset har tagits i samband med projektet om att nyttiggöra forskningen. Publiceringsstrategi för högskolan väst har tagits fram och information till institutionerna ges kontinuerligt. Även information till FFUN och RLR har getts. o Underlag för affilieringsbeslut o Ny webbsida för publicering av forskningsresultat har publicerats o Haft besök av Pieta Eklund från Borås forskarstöd. o Besök av Anna Dåderman HV ang hur hon arbetar med publicering Workshop om e-böcker har genomförts för bibliotekets personal DiVA Registrering och granskning samt viss publicering av dissertationer och rapporter Förändring av Referensgrupp för DiVA till Referensgrupp för bibliotekets forskarstöd. Bibliometrikurs har påbörjats för tre av bibliotekarierna och en guide har påbörjats. Allmänt Bibliotekets öppettider och bemanning under 2013 har varit oförändrade: 8-20 måndag-torsdag, 8-17 fredag och lördag. Under öppethållandet är biblioteket alltid bemannat med ordinarie 1 Diagram till vissa av siffrorna som nämns i Verksamhetsberättelsen återfinns i slutet av dokumentet.

2 personal. Det är också möjligt att chatta med en bibliotekarie. IT-hjälpen har varit igång under terminstid måndag-fredag 3 timmar/dag. Tjänsten är mycket uppskattat av studenterna och ger en avlastning för Servicedesk. Som tidigare år har biblioteket hållit öppet hela sommaren, men med begränsade tider samt alla vardagar under jul- och nyårshelgerna. Besöksantalet är tillräckligt stort för att motivera öppethållande under dessa perioder. Kvällstid och på lördagar arbetar timanställda studenter med bl.a. bokuppsättning. Förändringar inom ledningsfunktionen har skett under året. Anna Carin Börjeson frånträdde som chef den 19 juni. Christina Ragnhildsdotter utsågs till tf bibliotekschef i avvaktan på att tjänsten kan tillsättas permanent. En tillfällig ledningsgrupp (TLG) skapades, bestående av Christina, Monica Ljung, systembibliotekarie och samordnare för gruppen Media och IT samt Elisabeth Näverå, pedagogisk utvecklare och samordnare av gruppen Lärande och bibliotek (LoB). (Dessa tre har tidigare ingått i samordningsgruppen, vilken letts av Anna Carin Börjeson). Antalet anställda är 15 personer. 10 bibliotekarier, 4 assistenter + 1 bibliotekschef. 1 bibliotekarie är tjänstledig 25 %, 1 bibliotekarie har sjukersättning 75% och 1 assistent har sjukersättning 50%. 1 bibliotekarie gick i pension från 1 oktober, tjänsten har besatts av den avgående chefen. Andra halvåret 2013 har vi varit 14 personer som arbetat i biblioteket inkl. tf bibliotekschef. Bibliotekets arbete har varit organiserat i tre grupper: Mediala gruppen Publika gruppen Lärande och biblioteket, LoB Under våren togs ett förslag som innebar att Publika gruppen lades ner och gruppens ärenden gick över till de två andra och i samband med det bytte Mediala gruppen namn till Media och IT. I och med att Anna Carin frånträdde chefsjobbet har inte denna förändring MBL-förhandlats. (En sådan förhandling skulle ske i samband med att Samordningsgruppen skulle bestå av tre ledamöter, inte fyra. Att annan ställföreträdande eller biträdande bibliotekschef skulle utses). En förändrad organisation för biblioteket får en ny bibliotekschef ta ställning till. Vision, strategier och handlingsplaner Bibliotekets vision togs 2012 och under första halvåret av 2013 har visionsgruppen tagit fram mål, strategier samt handlingsplaner för att sätta visionen i verket. Strategierna inskickade till diariet Dnr 2013/823 A 10 av den 11 september. Mål Studenter och personal skall bli informationskompetenta och bibliotekets pedagogiska verksamhet skall vara en självklar del i högskolans utbildningar. Bibliotekspersonalen skall ha hög kompetens. Biblioteket ska med sitt relevanta & aktuella mediebestånd vara ett centrum för informationsinhämtning överallt och dygnet runt. Varje student skall ha möjlighet till individuell vägledning. Biblioteket ska vara studenternas studiemiljö anpassad till/för olika lärstilar.

3 Strategier Studenternas tillgängliga bibliotek o Tillgängliggörande av biblioteket och dess resurser Med fokus på studiemiljön, öppettider, lätta att hitta, enkla kommunikationsvägar o Bibliotekspersonalens ska vara positiv, lyhörd och flexibel tillgänglig via olika kanaler och kommunicera på olika sätt o Studentinflytande Pedagogisk utveckling o Individuell anpassning av pedagogiken såväl för studenter som forskare Avser mötet med studenten såväl i biblioteket som i undervisningssituationen o Integration i planeringsarbetet med de olika programmen och kurserna o Definiera AIL och livslångt lärande utifrån bibliotekets perspektiv Bibliotekets personal o Bibliotekspersonalen ska vara engagerade, ha lösningsfokus, vara nytänkande och förändringsbenägna Viktigt hålla sig à jour, ha överblick och utblick Satsning på Nyfikenhet på ny teknik o Kompetens- och rekryteringsplan Media o Prioritera fulltexttillgång o Användarstyrt förvärv o Satsa på ny teknik för tillgänglighet o Aktivt involvera all bibliotekspersonal i förvärvsprocessen Visionsgruppen upplöstes 20 augusti och handlingsplansarbetet fortsatte i grupperna Lärande och biblioteket och Media och IT. De övergripande frågorna togs om hand i Tillfälliga ledningsgruppen. Under hösten har personalgruppen arbetat fram vilka handlingsplaner som vi ska fokusera på under På personalmöte i september tog vi gemensamt fram vilka handlingsplaner vi behöver fokusera på först och alla medarbetare fick välja sina favoriter. Förverkligandet av dessa handlingsplaner startar Arbetsprocesser Chalmers bjöd in till Front2014 för erfarenhetsutbyte när det gäller strategiska framtidsvisioner kring tjänster/system. 16 bibliotek, inklusive vårt, deltog i detta, Tanken med projektet var att man skulle identifiera kärnprocesser genom att värdera och kvantifiera i syfte att förbättra nuvarande arbetsflöden.

4 Projektet avsåg främst olika tekniska system men det var också upp till varje bibliotek att se på andra processer. Vi valde då att se över våra egna arbetsflöden. Front2014-gruppen bestod av Monica Ljung, systembibliotekarie och Hanna Gadd, webbibliotekarie. Inför att se över hela flödet i bibliotekets arbete förstärktes gruppen med Christina Ragnhildsdotter och Elisabeth Näverå. Gruppen kallade sig Front2014 med Bifff där Bifff står för Bibliotek i förändring för framtiden och jobbade utifrån: förändring förenkling förbättring. Från oktober 2012 till oktober i år sågs 17 identifierade arbetsområden inom biblioteket över. Personerna som jobbar med uppgiften har träffats och med hjälp av ett frågebatteri, som letts av någon i Bifff-gruppen, gått igenom arbetsprocessen. De som höll i genomgången arbetade inte praktiskt med uppgiften för att kunna ta ett utanför perspektiv och ställa kritiska frågor. Genomgångarna fungerade mycket bra och medarbetarna uttryckte att det var både nyttigt och roligt att ordentligt gå igenom det man jobbar med. Projektet avslutades nationellt i maj med en slutkonferens där vi presenterade vårt arbete. Resultatet har dokumenterats väl och visar på att vi i biblioteket redan jobbar utifrån förändringförenkling-förbättring. Vi har stärkt upp en del skrivningar för vissa arbetsuppgifter, skapat riktlinjer för en del andra (som t e x fjärrlånet). Övergripande arbetsuppgifter som påverkar hela biblioteket har TLG arbetat med efter diskussioner vid personalmöten Integrering bibliotek-institutioner Kontaktbibliotekarier har vi haft på biblioteket sedan starten. I det arbetet ingår att delta i institutionernas möten för att få information om vad som kan ha betydelse för bibliotekets verksamhet. Vid dessa möten berättar vi om vad biblioteket har på gång och om nyheter gällande bibliotekets resurser och arbetar för att initiera undervisning i informationssökning. I dagsläget har vi två kontaktbibliotekarier mot EI och IS och en mot IV respektive OHK. Vi har under sista åren jobbat hårt på att bli ännu mer integrerade i planeringen av undervisning i informationssökning. Det är viktigt att undervisning sker vid rätt tidpunkt och innehåller en uppgift, oerhört viktigt är också att lärare deltar vid undervisningstillfället. Detta har gett bra resultat främst för EI under senaste året. OHK har alltid varit mycket aktiva i att använda bibliotekariernas kompetens och bibliotekets resurser. Vi jobbar också hårt på att få till stånd ytterligare insatser för främst lärarprogrammet. För IV finns bra upparbetade kanaler, utbildningarnas innehåll gör det litet svårare att få till lämpliga undervisningstillfällen. Bibliotekets pedagogiska uppgift är en kärnverksamhet och antalet undervisningstimmar har de senaste åren ökat ständigt och är för 2013 uppe i 289 timmar, 2012 var det 247 timmar. Antalet deltagare i undervisning slog också i topp med 5123 personer.. Detta visar på att arbetet med integrering och goda kontakter med institutionerna bär frukt. Biblioteket har under året tagit fram riktlinjer för hur vi ska arbeta angående antal bibliotekarier/klass/undervisningstillfälle men också beslutat om hur mycket planeringstid som får läggas per undervisningstillfälle. Biblioteket har börjat arbeta med begreppet MIK Medie och Informationskunnighet som är ett begrepp som sätter in vår undervisning angående sökprocessen i ett större sammanhang och visar hur det hänger ihop med det livslånga lärandet.

5 Pedagogiskt Forum De undervisande bibliotekarierna bildar tillsammans Pedagogiskt Forum, en artikelcirkel där man läser vetenskapliga artiklar med fokus på informationskompetens/lärande. Det hela dokumenteras och kopplas i möjligaste mån till vidareutveckling av bibliotekets pedagogiska verksamhet. Artikelcirkeln har ett övergripande tema Pedagogisk samverkan mellan bibliotek och fakultet. Artikelcirkeln startades upp för att fungera som en inspirationskälla till en sådan samverkan. Då bibliotekets utvärderingsfrågor inte togs med i EvaSys har man fortsatt att arbeta med egna utvärderingar på papper men nu också i bibliotekets ämnesguider. Artikelcirkel där vi läst vetenskapliga artiklar med fokus på informationskompetens/lärande. Det hela dokumenteras och kopplas i möjligaste mån till vidareutveckling av bibliotekets pedagogiska verksamhet. Artikelcirkeln har ett övergripande tema Pedagogisk samverkan mellan bibliotek och fakultet. Artikelcirkeln startades upp för att fungera som en inspirationskälla till en sådan samverkan. Tagit fram ny mall för utvärdering såväl på papper som i ämnesguiderna Deltagit i konferensen Creating Knowledge i Lund många aspekter kunde tas med från konferensens olika delar. o Phd on Track o Nya tankar och begrepp inom vårt område arbeta vidare med Styrt upp och tagit fram angående undervisningen o Riktlinjer antal bibliotekarier/klass/ undervisningstillfälle. o Riktlinjer ang. planering undervisning: Beslut om 3 tim planeringstid för en timme undervisning/workshop och per bibliotekarie Arbetat vidare med integreringsfrågor! Bättre samverkan ger studenterna bättre studieresultat Biblioteksrådet Tyngdpunkten för biblioteksrådet ligger på pedagogik och bibliotekets integration i utbildningarna på högskolan. Rådet har haft 2 möten under året där bl.a. kontaktbibliotekarier från IV och OHK har beskrivit och diskuterat med lärarrepresentanterna från dessa institutioner hur undervisningen i informationssökning går till och kan utvecklas. Lärande och bibliotek (LoB) Inom LoB har mycket arbete lagts på bibliotekets guider för att hålla dem uppdaterade och korrekta. En ny guide har färdigställts, Referera, som främst går igenom hur man refererar enligt Harvard. Inom gruppen sker också en hel del korrektur av webbtexter och översättning till engelska. Under året hade gruppen två workshops med fokus på att skapa OER (Open Education Resources) lärobjekt och flera filmer blev gjorda. De ligger nu under rubriken Lär dig med en film på webbsidan. En satsning på kompetenshöjning för all undervisande personal gjordes genom deltagande i konferensen Creating Knowledge i Lund i augusti.

6 LoB BoL Gjort klart Trestegsraketens text på engelska Arbetat med ämnesguiderna för att hålla dem uppdaterade och levande Färdigställt Harvardguide på svenska och engelska (Hanna) Haft visningar för all bibliotekspersonal av ämnesguiderna Korrekturläst webbtexter på såväl svenska som engelska Haft workshop med fokus på att skapa OER (Open Education Resources) lärobjekt och flera filmer blev gjorda. De ligger nu under rubriken Lär dig med en film Varit aktiva deltagare i workshop o E-böcker Lagt ner Bibliotekets sökverkstad för en större satsning på Boka Bibliotekarie De flesta i bibliotekspersonalen har varit med och gjort Kollegial observation i syfte att ge feedback på hur vi jobba ri våra diskar och under vår undervisning. Marknadsfört e-böcker på ett mer aktivt sätt. Utskrifter av omslag i kombination med QRkoder för enklare tillgång till böckerna. Tagit fram webbformulär för undervisningsbeställningar Ändrat i strukturen på LoB så gruppen nu har två undergrupperingar o Pedagogiskt forum o Bemötande och lokal Uppmärksamma forskarna bl a genom att göra utställningar i mindre format i samband med disputationer, docentföreläsningar etc. Information fås i steg ett genom Kalendern på Anställd. Tagit fram prioriterade handlingsplaner för LoB. Efter omfattande arbete i arbetsprocessgrupper. Många praktiska uppgifter utförda t ex utökad skyltning, bättre belysning samt större omflyttningar av böcker Se listan över de eluttag vi önskade komplettera med alla dessa kom på plats sommaren 2013 Bokhylla borttagen på våning 3 efter flytt av böcker under sommaren. Där blev då plats för en fotpall och fåtöljer. Med eluttag. Nya lampor: o Mer ljus ovanför IT-hjälpen o Lysrör utanför dagstidningarna Efter QW, nya skyltar: o Bokvagnar med återlämnade böcker har fått tydligare text på och ovanför o Kopieringsskylten våning 2 flyttad o Blivit mer tydlig i avsändare på tillfällig skyltning o Flera nya skyltar beställda, kommer januari 2014 Personalen visas med bild och text i biblioteket marknadsför och synliggör personal Ny uppställning väntehyllan, böcker sätts upp strikt efter nummer vilket gör att låntagare med västkort respektive lånekort hämtar på samma ställe

7 Ny mötesform, korta möten där vi har promenerat under mötet, ute plus inne i biblioteket för genomgångar av saker som ska göras. Lyckat. Påbörjat arbete för att under 2014 arbeta med flexibel studiemiljö, studiebesök till Jönköping bokat. Evenemang såsom Pepparkakstävling och glögg. 10 goda skäl att använda biblioteket har tagits fram Media Upphandling via Göteborgs universitetsbibliotek av leverantörer för böcker blev klart under året. Inom E-handelsprojektet försökte man få till en funktion så att biblioteket skulle kunna handla böcker från Adlibris via Visma, det verkar dock vara omöjligt att till stånd en lösning som fungerar för biblioteksverksamhet. Under året har förvärvsrutinerna genom Dawson2Libris ändrats för både för Dawson och Adlibris. Detta tar bort en hel del arbetsuppgifter i förvärvsmodulen i Aleph och ger kortare och snabbare vägar Av mediabudgeten går nästan 70 procent till det elektroniska materialet! Det blir därför viktigt att arbeta med system för att hantera detta material. Flera för mediaförsörjningen viktiga system har uppgraderats eller köpts in; inköp av ERM-system. upphandling av SFX-server och uppgradering av Aleph. Mycket arbete läggs också på uppgradering av Primo som släpps nästa år. E-böckerna blir viktigare och viktigare för våra användare men tyvärr är det ibland mycket arbete för att få det att fungera tillfredsställande. Åtstramningar i utlån från vissa förlag och tekniska problem med Shibbolet är några problem vi ställts för under året. Samtidigt marknadsför vi aktivt våra e- böcker, t.ex. med utskrifter av omslag i kombination med QR-koder för enklare tillgång till böckerna. I slutet av året köpte vi in fler backfiles, vissa kollektioner från Taylor & Francis och Jstor. Workshop om e-böcker har genomförts för bibliotekets personal. Det har handlat om att fördjupa kunskaperna i hur de system som vi köper e-böcker i fungerar och varför, både på datorer och mer mobila verktyg. Utifrån det kan vi ännu bättre svara på våra användares frågor. Bemötande, studentinflytande och bibliotekets lokal. Som alltid arbetar vi vidare med bemötandefrågor, i år har vi i likhet med 2012 arbetat med Kollegial observation. Medarbetare har deltagit i bemötande kurs för att bemöta besvärliga personer och sedan haft genomgång med övrig personal. Biblioteket arbetar med våra studenter som t.ex. har läsoch skrivsvårigheter och har därför varit på konferens om hur vi kan fortsätta att underlätta deras studier. För att uppmärksamma forskningen på skolan har vi gjort utställningar i mindre format i samband med disputationer, docentföreläsningar etc. Vi känner att biblioteket som rum är ett bra ställe att visa upp den forskning som bedrivs. Vi försöker också synliggöra bibliotekets personal genom att visa upp oss med bild och text i biblioteket.

8 Bibliotekets rum uppdateras ständigt efter dialog med studenter och undersökningar. För att förbättra studiemiljön har vi under året utökat skyltningen, möblerat om, förbättrat belysning och kompletterat med många eluttag. Arbetet med bibliotekets studiemiljö kommer att intensifieras nästa år. Som tidigare år bjöd vi in Högskolan Väst personal till glögg vid lucia och till vårfika, avslappnade träffar där man kan träffas över institutionsgränser och få tillfälle att ha trevligt och nätverka. Både personal och studenter kunde tävla i pepparkaksbygge som skedde för andra året, en kul tävling där många kom till prisutdelningen och vi räknade in 330 röstsedlar. Kompetensutveckling/kurser/konferenser Under året åkte personalen som vanligt på ett flertal kurser och konferenser. Det är en viktig bit av vår kompetensutveckling och omvärldsbevakning men också viktigt för att knyta samarbetskontakter. Flera av dessa kurser har nämnts tidigare i texten men vi har också deltagit på nedanstående: Biblioteket har många systemträffar och aktiva nätverk som träffas under året. Ett nätverk hade sitt höstmöte här på Högskolan Väst, Kommunikation, information och marknadsföring på högskoleoch universitetsbibliotek. Andra nätverksträffar under året var för biblioteken för t.ex. lärarutbildning, ekonomi och vårdutbildningar. Vi var med på kurser för t.ex. nytt ramavtal för böcker, fjärrlån, olika aspekter på katalogisering, Open Access, DiVA, e-böcker, Aleph och Primo. Förutom den poänggivande bibliometrikursen har medarbetare gått poängkurser i webbdesign och den högskolepedagogiska kursen här på Högskolan Väst. Resor och utbyte sker också för att utöka vår samverkan med andra bibliotek och akademiska institutioner. Vi har t.ex. haft två medarbetare i ett Erasmusutbyte i Aydin University Library i Istanbul, studiebesök till högskolebiblioteket Kristianstad gällande integrering och pedagogisk utveckling, deltagande i Akademisk högtid på Strömstads akademi och kontakter med Bibliotekshögskolan i Borås (mentor åt studenter och föreläsning). Ledningsgruppen var med på Biblioteksdagarna och bibliotekschefen var på Bibliotekschefskonferensen. En medarbetare har påbörjat ett nätverk för blivande bibliotekschefer inom SUHF. Alla kurser/konferenser: JT går den högskolepedagogiska kursen HG Nätverk för blivande bibliotekschefer AO/AR ramavtalsupphandling för böcker, till GBG 23 jan HG mentordag Borås 1 feb. HG Bibliotekskonferens 19 mars HG nätverksträff för UB informatörerna mars CR/ML E-bokseminarium på Chalmers 21 mars AR Användarmöte för Dewey på Kungliga biblioteket 9 april EL/CÅ Erasmusutbyte Aydin University Library i Istanbul 6-12 april EN/HG SFIS vårkonferens om forskning 6-10 april

9 EL fjärrlånekonferens Sthlm 15 april AO/AR mötesplats Open Access 2013, april JT grundkurs i Libriskatalogisering april EL/AR nätverksträff för lärarutbildningsbibliotek april ML ELUGSWE årsmöte april EN DIVA-specialistmöte april EN/CR/ML/ACB Biblioteksdagarna i Örebro maj HG föreläsning för blivande bibliotekarier på Bibliotekshögskolan i Borås, 16 maj. HG Avslutning av FRONT2014, maj MM/EN Nationell nätverksträff för ekonomi- och statistikbibliotek maj HG/ELF kurs i att hantera besvärliga personer, 29 maj EN/MM studiebesök högskolebiblioteket Kristianstad gällande integrering och pedagogisk utveckling 13 juni JT/CÅ Kontaktbibliotekarieträff för vårdbibliotek, 18 juni EN deltagande i Akademisk högtid på Strömstads akademi juni JT/EN/EL/AO/MM Creating Knowledge, augusti JT högskolepedagogisk kurs ht 2013-vt 2014 HG CHALS 25 sep Alla som önskade åkte på Bokmässan AR Ett RÅ-are Sverige, RDA på svenska bibliotek 18 sep EN DIVA-möte Uppsala sep EN DiVA-möte Norrköping okt ML ELUGSWEmöte 23 okt HG SUHFT bibliotekschefsnätverk okt MM Konferens Forskadagen 2013:Bibliotekens betydelse för medie- och informationskunnighet 7 nov EN/AR/AO bibliometrikurs på distans via Högskolan i Borås 18 nov-9 januari HG alla pratar UX konferens nov KA Daisy-konsortiets årliga konferens nov CR Bibliotekschefskonferens nov ML HG Primo kurs Biblioteket på Högskolan Väst stod värd för konferensen KIMHUB nov Högskolan Västs verksamhetsplan Uppdrag B2 Utveckla modeller och arbetsformer med mål om att väsentligt höja publiceringsgraden bland högskolans forskare. ska biblioteket bidra till forskarnas informationskompetens genom att utbilda i och informera om DiVA, Open Access, End Note referenshanteringssystem, parallellpublicering mm. LoB-gruppen (Lärande och bibliotek) ska utveckla modeller och arbetsformer för riktade insatser. Detta fortgår kontinuerligt. Se även Referensgrupp för bibliotekets forskarstöd ovan.

10 Uppdrag C3 Översyn av existerande samarbeten med andra lärosäten, nationellt och internationellt, i syfte att fördjupa och utveckla dessa. Bibliotek har sedan länge ett mycket gott samarbete. Ett exempel är fjärrlåneverksamheten dvs lån bibliotek emellan, nationellt och internationellt, i regel utan alltför stora kostnader. Nedan följer exempel på nätverk och andra samverkansformer som biblioteket vid Högskolan Väst redan deltar i: Via Kungliga biblioteket: BIBSAM-konsortiet - arbetar med utveckling och förvaltning av nationella licensavtal för tillgång till bland annat elektroniska tidskrifter. Libris - de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog, uppdateras dagligen. De registrerande biblioteken, varav vi är ett, bidrar gemensamt till uppbyggnaden av innehållet. Dewey - på nationell nivå finns samarbete med internationella Dewey-gruppen för utveckling av Dewey decimalklassifikationssystem. Dessutom ingår vi i EDUG - the European Dewey User GROUP, med bl a årliga möten. För Dewey finns även en blogg för alla inblandade bibliotek. Dessutom: DiVA användargrupp och systemägargrupp, nätverk för open access och parallellpublicering. Aleph och PRIMO vårt bibliotekssystem samt det nya discoverysystemet är internationella och det finns både en svensk och en internationell användargrupp FRONT ett projekt med syfte att kartlägga, värdera och formulera tänkbara scenarion för hur bibliotekens systeminfrastruktur skall se ut Forum för bibliotekschefer inom SUHF Nätverk där olika typer av forskningsbibliotek träffas regelbundet nätverk för teknikbibliotek, medicinska bibliotek, bibliotek för lärarutbildning, juridiska bibliotek mm ska vi arbeta för fortsatt utbytesverksamhet i synnerhet med de lärosäten i York och Tönsberg som vi besökt under 2012, men även med andra och då med fokus på pedagogisk utveckling. EL och CÅ i Turkiet York inte längre med i samarbetet Uppdrag D2 Verksamhetsutveckling ska generellt prioriteras för att stödja följande dimensioner: forskarutbildning, samproduktion, pedagogisk förnyelse och innovationsfrågor.

11 ska biblioteket ge forskarservice utifrån kompetenserna Endnote, Open Access, parallellpublicering, upphovsrätt mm. Bibliotekarier, som jobbar med detta skall ges fortsatt kompetensutveckling. Kompetensutveckling: Kurs i Bibliometri, konferenser Aktivt med i DiVAs utvecklingsarbete följer upp genom att delta i kurser och konferenser ska biblioteket ge kontaktbibliotekarierna kompetenshöjning för pedagogisk förnyelse. Konferensen Creating knowledge 2013 ingår i denna kompetenshöjning. -x antal bibliotekarier varit på denna konferens. Plus ämnesnätverken Uppdrag D3 Under perioden göra insatser för att befästa och utveckla högskolans position som en god och attraktiv arbetsplats. Här skall hälsofrämjande och inkluderande perspektiv särskilt beaktas. ska bibliotekspersonalen få fortsatt goda kompetensutvecklingsmöjligheter, inte enbart i rena biblioteksfrågor utan även inom bemötande och arbete med funktionsnedsatta ska personalen ges fortsatt möjlighet till friskvårdstimme och massage Detta sker Biblioteket är arbetsmiljö även för studenterna ska vi arbeta för en god arbetsmiljö för studenterna, med utrymme för olika lärstilar ska vi fortsätta arbetet för god tillgänglighet för funktionsnedsatta KA gått kurs för Daisy 2.b: Arbetsenhet Biblioteket A. Grundutbildning Informationskompetens I enlighet med rektors uppdrag ska biblioteket vara ett instrument att säkra kvaliteten på studenternas studieresultat. ska bibliotekarier fortsätta att regelbundet och i samråd med lärarna genomföra undervisning i informationssökning. ska bibliotekarierna verka för ökad integrering och för att tidigt komma med i planeringsarbetet för att nå målet informationskompetenta studenter. ska bibliotekets ämnesguider på webben vidareutvecklas som ett komplement/hjälpmedel till undervisningen. Detta sker

12 B. Forskning och utbildning på forskarnivå Doktorsexamen Rättigheterna att utfärda doktorsexamen ställer nya, högre krav på biblioteket vad gäller mediabeståndet. De senaste åren har beståndet av såväl abonnemang på databaser som förvärv av både tryckta och elektroniska böcker kunnat bibehållas men under de närmaste åren väntar neddragningar. ska en översyn ske. Biblioteket kommer att ge forskarna en så god informationsförsörjning som möjligt inom befintliga budgetramar. Vid önskemål om ytterligare databaser kommer andra finansieringsmöjligheter att krävas. Denna situation ännu ej uppstått. Riktlinjer för media kommer att tas under 2014 DiVA En referensgrupp för DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, bestående av representanter för institutionernas forskare, bibliotekarier, bibliotekschef, forskningsrådgivare och forskningskommunikatör har under 2012 bildats med syfte att fortsätta förbättra arbetet med detta arkiv. ska arbetet i DiVA-gruppen fortsätta med kontinuerliga möten och levande diskussioner. ska biblioteket öppna vägar för att nå forskarna med information om parallellpublicering, Open Access mm. EN utveckla det Informationssökning och informationshantering Biblioteket har tidigare inom ramen för Forskarskolan erbjudit en kurs, Informationssökning och informationshantering 3 hp. ska biblioteket arbeta för att kursen i informationssökning och informationshantering finns med som obligatorium i kursutbudet i forskarutbildningen. Detta sker samt en översyn inför framtida kurs C. Omvärld ska biblioteket undersöka informationsförsörjningen till co-opstudenter ska en undersökning göras hur och om biblioteket ska öka synligheten i sociala medier. Sociala medier- med på Högskolans Facebbok. Ej undersökt informationsförsörjningen för co-opstudenter p g a turbulensen för bibliotekets ledning

13 D. Personal och organisering ska bibliotekets totala verksamhet ses över p g a minskade resurser de närmast kommande åren. Vad kan förändras/förenklas/förbättras? I samband med ett nationellt projekt, FRONT2014, har en modell tagits fram vilken ska användas i alla arbetsgrupper och vid alla arbetsprocesser. ska organisationen för bibliotekets ledning och arbetsgrupper ses över och förändras. ska verksamheten med timanställda studenter som IT-support i biblioteket utvärderas. Gått igenom våra arbetsprocesser Organisationen för bibliotekets ledning och grupper har ändrats, dock ej helt klart p g a det tillfälliga chefskapet utvärdering av IT-supporten? E. Annat område/rubrik som inte faller in under ovanstående A-D ska avtal tecknas för länkserver sedan Kungliga biblioteket upphandlat ramavtal. En länkserver gör det möjligt att länka vidare från en referens i en databas direkt till informationskällan och förbättrar och förenklar på så sätt tillgängligheten till det ständigt ökande beståndet av e-resurser. En länkserver är ett oundgängligt hjälpmedel för alla, såväl studenter som lärare och forskare. ska den retrospektiva klassificeringen från SAB till Dewey fortsätta. ska bibliotekssystemet Aleph uppgraderas. ska bibliotekets användarutbildning utvärderas genom att frågor arbetas fram och läggs in i kursens totala utvärdering i EvaSys. Ska kassasystemet bytas ut för att anpassas till m-handelsprojektet. Avtal för länkserver blev inte klart under 2013, problem med avtalstexten DDK fortsätter Aleph uppdaterad EvaSys- ingen fråga för biblioteket. Översyn av hur vi utvärderar vår informationssökningsundervisning sker Kassasystemet utbytt men inte med koppling till m-handelsprojektet Tabell: Område Detaljer E-media Neddladdade fulltext artiklar Läsa e-böcker Media Antal elektroniska titlar Antal e-böcker

14 Budget för media Lån Fjärrlån Undervisning Besökare Tryckta tidskrifter Tryckta böcker Tryckt material Elektroniskt Media(böcker, filmer mm) Distansstudent Allmänhet Inlån (från andra bibliotek) Utlån (till andra bibliotek) Antal deltagare Timmar Bibliotekets guider Filmer Besökare i biblioteket Trollhättan Hanna Gadd tf bibliotekschef

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Under sommaren 2012 implementerade biblioteket ett så kallat Discoverysystem, ett system som upphandlades med förhoppning om att en samlad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Allmänt Biblioteket har under året sitt fått uppdrag av rektor - ett uppdrag där den pedagogiska verksamheten betonas: Bibliotekets pedagogiska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST 1(11) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST 2(11) Allmänt Öppettiderna har varit oförändrade: dvs 8-20 måndag-torsdag, 8-17 fredag och 10-14 lördag. Biblioteket har även varit öppet,

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Dnr: 815-15 Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Verksamhetsplan för Biblioteket 2016-2018 Verksamhetsplanen för biblioteket baseras på styrdokumentet Verksamhetsplan 2016-2018

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket

Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Kvalitetsprogram 2012-2015 Högskolebiblioteket Inledning Högskolebibliotekets kvalitetssystem ska se till att den service och det stöd som ges via biblioteket håller hög kvalitet. Högskolebiblioteket arbetar

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Våra strategiska satsningar 2015-2017

Våra strategiska satsningar 2015-2017 Våra strategiska satsningar 2015-2017 För kommande verksamhetsperiod har högskolan avsatt strategiska medel motsvarande cirka 12 mnkr/år. Rektors ledningsråd kom den 26 augusti 2014 fram till prioriterade

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & HUV Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-02-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 HANDLINGSPLAN 2017-03-09 Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 Fastställd av styrelsen

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

Vision & mål

Vision & mål Universitetsbiblioteket Lärande- och resurscentrum Vision & mål 2011-2014 2011-03-14 INNEHÅLL Förord... 3 Vision... 4 Övergripande mål... 4 Delmål för universitetsbiblioteket... 5 Medier... 5 Undervisning

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & NMT Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-10-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

sida KA 1(2)

sida KA 1(2) Anteckningar Bibliotekets utvecklingsråd 2017-02-27 sida KA 1(2) Tid: måndagen den 27 februari 2017 kl. 9-11 Plats: Sorbonne E303 Närvarande ledamöter Jan Theliander, prorektor, förvaltningen Christoffer

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket

Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket VERKSAMHETSPLAN 2017 Skapat av KTH bibliotekets ledningsgrupp Verksamhetsplan 2017 KTH biblioteket 1 (9) Inledning Utgångspunkten för detta dokument är KTH:s visionsarbete och ECE-skolans utvecklingsplan

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2016 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2016: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bibliotek och IT Malmö högskola Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö

Läs mer

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset.

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset. E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse 2006 E-husets bibliotek E-huset bibliotek@ehuset.lth.se 2 Verksamhetsberättelse för E-husets bibliotek 2006 E-husets bibliotek finns lokaliserat i E-huset vid LTH

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning bildades 2012. Sammanlagt fyra expertgruppsmöten har ägt

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

SAMMANFATTNING... 2 UPPDRAGET... 3 DE 18 INDIKATORERNA... 6

SAMMANFATTNING... 2 UPPDRAGET... 3 DE 18 INDIKATORERNA... 6 Kvalitetsindex Universitetsbiblioteket 2016 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 2 UPPDRAGET... 3 DE 18 INDIKATORERNA... 6 1. Hur stor del av de tidskrifter och konferensbidrag som citerar MIUN:s forskning har UB?

Läs mer

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Var vänlig och återsänd besvarad enkät tillsammans med aktuell prislista senast den 16 juni 2006 till: Kungl. biblioteket/bibsam

Läs mer

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016.

Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. dnr 1001-14 Birgitta Påhlsson Högskolegemensam handlingsplan för hållbar utveckling 2015-2016. Detta underlag är baserat på Högskolans övergripande måldokumentet för hållbar utveckling och avser aktiviteter

Läs mer

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kunskap för evigheten Lag om pliktleverans av tryckt material 1661 Lag om pliktleverans av radio och TV - 1979 Lag om pliktleverans av e-material

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

SAMMANFATTNING... 2 UPPDRAGET... 3 DE 18 INDIKATORERNA... 6

SAMMANFATTNING... 2 UPPDRAGET... 3 DE 18 INDIKATORERNA... 6 Kvalitetsindex Universitetsbiblioteket 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 2 UPPDRAGET... 3 DE 18 INDIKATORERNA... 6 1. Hur stor del av de tidskrifter och konferensbidrag som citerar MIUN:s forskning har UB?

Läs mer

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret

Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret Avdelningen Utbildningsnära tjänster (UNT) vid Universitetsbiblioteket (UB) Utbildningsutbud för lärare läsåret 2017 2018 Innehållsförteckning Ny organisation...3 Kursutbud för lärare...3 Pedagogisk utveckling...5

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bakgrund och mål Bibliotekets mål är att erbjuda studenter och doktorander kurser i informationssökning som följer högskolelagens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2011-12-20 Dnr: UmU 500-2855-11 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy 2012-01-01

Läs mer

Bedömning av arbetsprestationer

Bedömning av arbetsprestationer 2014-10-30 Bedömning av arbetsprestationer Lönekriterier som grund för lönesamtalet Varje medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och hur hon eller han kan påverka sin lön. Inför en lönerevision

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek - LUB Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar

Läs mer

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet

Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Anna Lundén, samordnare, Kungliga biblioteket Sidnummer 1 På agendan Information om BIBSAM-konsortiet Workflow-cykler för BIBSAM-konsortiet Sammanfattning - problemområden

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Wedborn, Campus Valla, Linköpings universitetsbibliotek INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH PEDAGOGISK UTVECKLING Delprojekt i Strategiska vägval: en utredning

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET

VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET VERKSAMHETSPLAN 2002 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Kommentarer: Verksamheten fortsätter att växa vid de tre biblioteken. Antalet utlån t o m oktober 2001 (59 600) är redan nästan lika många som under hela 2000 (60

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsplan 2016 Snabbt, innovativt och relevant Snabbt, innovativt och relevant Godkänd av biblioteksstyrelsen 3 december 2015 www.sub.su.se 1 Inledning I universitetsledningens strategidokument står det att Universitetsbiblioteket spelar en nyckelroll

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan för Biblioteket

Verksamhetsplan för Biblioteket Högskolan i Borås Verksamhetsstöd Bibliotek Svante Kristensson Dnr: xxx-xx Verksamhetsplan för Biblioteket 2015-2017 Högskolans bibliotek är en avdelning inom enheten Verksamhetsstöd. Verksamhetsplanen

Läs mer

Sektionsstyrelsen 2012-01-19

Sektionsstyrelsen 2012-01-19 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1/2012 Sektionen för lärarutbildning fört vid sammanträde Sektionsstyrelsen 2012-01-19 Datum 2012-01-19 Tid Kl. 9-12 Plats Q 436 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Ej

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april)

Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen för utbildningsstöd 2012 (per april) HÖGSKOLAN I BORÅS UPPFÖLJNING 1 (5) Gemensamma förvaltningen Avd för utbildningsstöd Jane Edström, tf avdelningschef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för avdelningen

Läs mer

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA

AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Malmö 2014-12-12 Bibliotek och IT AKTIVITETSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR BIBLIOTEK OCH IT VID MALMÖ HÖGSKOLA Om Bibliotek och IT Biblioteks- och IT-verksamheterna vid Malmö högskola är samorganiserade i ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Verksamhetsberättelse 2008 Bibliotek och IT Malmö högskola Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö

Läs mer

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen

Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek. Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutveckling inom Lunds Universitets Bibliotek Karin Ohrt Biblioteksdirektionen Kompetensutvecklingsinsatser 200 000 avsatt i budget för Biblioteksdirektionen Stöd från ESF 50 utbildningar per år

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012

Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012 1 Blåsenhusbiblioteket/Uppsala universitetsbibliotek Verksamhetsberättelse 2012 Blåsenhusbiblioteket har ett självständigt ansvar för biblioteksservice för institutionen för pedagogik, didaktik utbildningsstudier

Läs mer

Open access ett nationellt perspektiv

Open access ett nationellt perspektiv Open access ett nationellt perspektiv SFIS Höstkonferens, Borås 8 november 2012 Aina Svensson, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access? Fri tillgång till

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och )

Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad , reviderad och ) 1(5) Ansvarsområden vid Statistiska institutionen (beslutad 2012-09-12, reviderad 2013-11-13 och ) Institutionsstyrelsen Det högsta beslutande organet vid institutionen enligt delegationsordning samhällsvetenskapliga

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: 150910 BESLUTAD AV: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål för

Läs mer

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes.

Önskemål om bokhyllor för exponering av avhandlingar och nya böcker framfördes. UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan N Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-05-28 Plats: Akvariet, Geocentrum Närvarande: Roger Herbert Marie Ottosson Eva Nordgren (ordf.) Cecilia Natvig

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik

Verksamhetsplan Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Verksamhetsplan 2017 Litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och estetik Allmänt Litteraturvetenskap är det största ämnet inom Institutionen för kultur och estetik (IKE) sett både till antalet anställda

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010

Vart är vi på väg? pt. 2. Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Vart är vi på väg? pt. 2 Anders Söderbäck, LIBRIS inspirationsdagar 2010 Samsök Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Utvärdering av Samsök 2009, Margareta Nelke Margareta Nelkes rekommendationer

Läs mer

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016 Inför Reglabs medlemsmöte Stockholm 14 september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning av arbetet 1 Akademi för Regional utveckling 1 Förslag på pilot 1 Nästa steg Sammanfattning - Utbildningsformer MOOC (=öppna

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS

Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Ö Ö Ö Ö CECILIA GÄRDÉN KAREN NOWÉ HEDVALL HÖGSKOLAN I BORÅS Karen Nowé Hedvall Cecilia Gärdén Mikael Gunnarsson Utvärdering av biblioteksprojekt, följeforskning, lärande och kompetensutveckling samt kunskapsorgansation.

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 1 (5) Protokoll 2014-09-04 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-09-04 Dnr SU 525 1.3.2 2014-03 Sammanträdesrum 668, kl. 9.00

Läs mer

LÄGESRAPPORT JUNI 2004

LÄGESRAPPORT JUNI 2004 LÄGESRAPPORT JUNI 2004 Projektets syfte Citat ur projektansökan till Finansdepartementet: "Det är ett projekt där biblioteken genom ökad samverkan ska kunna tillhandahålla ett större utbud av boktitlar,

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Inriktningsdokument för Linköpings universitetsbibliotek

Inriktningsdokument för Linköpings universitetsbibliotek 16-04-14 1(6) Inriktningsdokument för Linköpings universitetsbibliotek Detta inriktningsdokument utgör grunden för det strategiska arbetet på universitetsbiblioteket (UB) vid Linköpings universitet (LiU).

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Open Access i Sverige

Open Access i Sverige Open Access i Sverige Jan Hagerlid Avdelningen för Nationell samverkan, KB Samordnare för programmet OpenAccess.se SUB den 5 oktober 1 Vem gör vad? Policy för Open Access Utveckling av öppna fulltextarkiv

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten

Open access vid svenska lärosäten Open access vid svenska lärosäten Open access-krav dialog mellan forskningsfinansiärer och lärosäten, 12 oktober 2011 Aina Svensson Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Arbetsgruppen

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer