Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket"

Transkript

1 Handlingsplan 2013 Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket Giltighetstid Handlingsplanen för Lika villkor gäller för 2013 och ska årligen uppdateras. Samverkan Planen har utarbetats av SLU-bibliotekets utskott för Lika villkor, i dialog med bibliotekets ledning. Planen levandegörs genom diskussioner i avdelningsmöten med alla anställda. Ansvar SLU:s styrelse och Rektor har ett övergripande ansvar för Lika villkorsarbetet. Överbibliotekarien och bibliotekets ledningsgrupp ansvarar för att aktivt Lika villkorsarbete innefattande planering, förankring och uppföljning bedrivs på alla nivåer inom biblioteket i det dagliga arbetet och i den strategiska planeringen. Alla chefer är ansvariga för att driva Lika villkorsfrågor inom sin verksamhet. Alla anställda och studenter vid SLU har ansvar för att vara delaktiga i att åstadkomma en god arbets- och studiemiljö utifrån ett Lika villkorsperspektiv. Lika villkorsarbetet i biblioteksverksamheten säkerställs genom bibliotekets Lika villkorsutskott. Ledamöterna i utskottet sitter på två år, därefter utvärderas deltagandet. Biträdande överbibliotekarien är ordförande i utskottet. Definitioner I begreppet Lika villkor ingår jämställdhet, mångfald och likabehanding av anställda och studenter i högskolan. Arbetet utgår från aktuell lagstiftning på området. Med begreppet Lika villkor avses här att alla anställda, studenter och sökande ska ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, etniskt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller ålder. Närmare definition framgår av SLU:s personalhandbok. Utvärdering Lika villkorsarbetet vid SLU-biblioteket ska årligen utvärderas inför revidering av Lika villkorsplanen med årets mål som utgångspunkt.

2 Nyckeltal, januari 2013 Nyckeltal för 2012 anges som jämförelse inom parantes. Ålders och könsfördelning Bibliotekets medarbetare är till 63% (62%) kvinnor och 37% (38%) män. Medelåldern är 46,6 år (46,6 år) för kvinnliga medarbetare och 53,1 år (51 år) för manliga medarbetare. Åldersfördelningen framgår av figur. Antal Fördelning på ålder och kön för SLU-bibliotekets medarbetare Kvinnor Män Totalt Ålder Biblioteket har 7 tjänster (ÖB, platschef, funktionschef) för ledning och samordning av verksamheten. Fördelningen av dessa tjänster enligt kön och ålder ser ut enligt figuren nedan. Antal 4 Chefer och samordningstjänster, ålders- och könsfördelning Kvinnor Män Ålder Lön, roll, kön - fördelning Huvudgrupperna av bibliotekets medarbetare tillhör någon av grupperna 1:e bibliotekarie 8st (8 st), bibliotekarie/dokumentalist 32 st (32 st) eller biblioteksassistent 5 st (6 st). Chefer ingår till största del i gruppen 1:e bibliotekarier. Vissa chefs- och samordningstjänster ingår i bibliotekarie/dokumentalistgruppen. Andra yrkeskategorier som arbetar inom biblioteket är mycket differentierade och ingår därför inte i sammanställningen nedan. Medellönerna är enligt tabell (löneläge januari 2013).

3 1:e bibliotekarie Bibliotekarie/dokumentalist Biblioteksassistent Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Medellön Lön, ålder fördelning En analys av löner fördelade på åldersgrupper är bara meningsfull i den största gruppen, bibliotekarie/dokumentalist, och ser ut som figur nedan Medellön i åldersgrupper för bibliotekarier/dokumentalister Ålder

4 Fortlöpande uppdrag till biblioteket Bibliotekets Lika villkorsutskott ska årligen revidera sin Lika villkorsplan, som fastställs av Överbibliotekarien. Denna ska ta sin utgångspunkt i den universitetsgemensamma strategin och handlingsplanen för Lika villkor. Media, webbplats, IT-system för publicering och sökning samt undervisning och bibliotekslokaler anpassas för att öka tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning. Bibliotekspersonal och biblioteksvärdar beaktar likabehandlingsfrågor i sitt arbete. De vet också var man hittar de handläggningsrutiner som gäller vid misstanke om diskriminering eller trakasserier. Mål och åtgärder 2013 Arbetsmiljö Mål: Skapa en inkluderande arbetsmiljö vid SLU-biblioteket. Fortsätta medarbetarskapsarbetet och bemötandearbetet (Chefer, Catharina I,, Katarina E, utskottet) Fortsätta hålla arbetsutvecklingssamtal och medarbetarsamtal inom hela organisationen (Catharina I, Funktionschefer, Platschefer,) Fördjupa värderingsdiskussionerna inom varje avdelning utifrån SLU:s värderingar och medarbetarskapsidé. (Chefer) Utbildning och information(internt SLUB) Mål: Integrera Lika villkor i alla medarbetares vardagliga arbete. Ta upp planen för 2013 vid alla arbetsplatsmöten. Tidpunkt våren.(catharina, utskottet) Avsluta projekt om främjartekniker/härskartekniker (Catharina, utskottet) Rekrytering och organisationsöversyner Mål: Biblioteksorganisationen ska vara en arbetsgivare där alla sökande och medarbetare ges samma möjligheter vid rekrytering och organisationsöversyner. Rekrytering i enlighet med kompetensförsörjningsstrategi sker inom hela SLUB, som stöd för Lika villkorsarbetet. (Catharina I, Chefer) Organisationsöversynen ska ske utifrån ett lika villkorsperspektiv. (ÖB, bitr. ÖB) Översyn av hur vår bemanning ser ut i olika arbetsgrupper utifrån ett lika villkorsperspektiv (Catharina, ledningsgruppen) Information & bemötande (utåt) Mål: Öka kompetensen inom SLU-bibliotekets personal om bemötande ur ett Lika villkorsperspektiv. Fortsätta arbeta med bemötandefrågor gentemot våra kunder (Katarina E)

5 Mål: Bibliotekets webbinformation ska vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Säkerställa att webbplatsen uppfyller Lika villkorsaspekten och uppdatera webbplatsen utifrån den LV-översyn som skett under ( Catharina I, webbredaktionen) Mål: Efterleva SLU:s språkpolicy i hela verksamheten. Se över skyltar, webben, automatiska meddelanden etc (lån-, webbansvariga, + alla). Funktionshinder Mål: Huvuddelen av bibliotekets lokaler ska uppfylla Handisams riktlinjer för tillgänglighet för funktionshindrade. Säkerställa att ombyggnationer sker i enlighet med detta (ÖB, PC) Bevaka att det arbete som sker på respektive campus även innefattar biblioteken. (PC i samarbete med avdelningen för infrastruktur) Säkerställa att bibliotekets möbler och färgsättning underlättar för funktionshindrade. (PC) Mål: Tillgång till anpassad litteratur, samt verktyg för medie- och informationsanvändning för studenter med funktionsnedsättning säkerställts. Bevaka utvecklingen på MTM (Myndigheten för tillgängliga medier, f.d. TPB) och tillhandahålla hjälp till lärare och studenter (Katarina E i samarbete med SUS) Samverka med samordnarna vid SUS när det gäller stöd för studenter med funktionshinder. (Katarina E i samarbete med SUS) Resursdatorer vid campus finns tillgänglig utanför kontorstid och bibliotekets personal har kompetens att stödja vid användandet. (Katarina E i samarbete med SUS)

6 Uppföljning av SLU:s lika villkorsplan 2012 Åtgärder Bibliotekets Lika villkorsutskott ska årligen revidera sin Lika villkorsplan, som fastställs av Överbibliotekarien. Denna ska ta sin utgångspunkt i den universitetsgemensamma strategin och handlingsplanen för Lika villkor. Lika villkorsplanen är reviderad och fastställd av Överbibliotekarien. https://internt.slu.se/sv/personalfragor/lika-villkor/handlingsplaner/ 2. Media, webbplats, IT-system för publicering och sökning samt undervisning och bibliotekslokaler anpassas för att öka tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning. Media Biblioteket har fortsatt satsningen på att förvärva och tillgängliggöra media i elektroniskt format. Detta bidrar till en förbättrad tillgång av media ur ett lika villkorsperspektiv (t.ex. genom talsyntes, möjligheter att anpassa textutseende och möjlighet att använda olika tekniska hjälpmedel som t.ex. surfplattor). Biblioteket fortsätter att tillsammans med SUS tillhandahålla anpassad litteratur till studenter med särskilda behov. Webbplats Under året har bibliotekets lika villkorsutskott gått igenom bibliotekets webbplats och kommit med förslag på förändringar. Åtgärder kommer genomföras under våren IT-system för publicering och sökning Söktjänsten Primo har under året ersatt bibliotekskatalogen Lukas. Primo är ett mer lättillgängligt system. Publikationsdatabasen SLUpub har under året utvecklats för att ersätta den gamla P-basen, även detta system är mer användarvänligt. Undervisning Sök- och skrivguiden har under året ersatt Söka, Samla, Sprida. Denna nya guide är betydligt mer lättnavigerad och tillgänglighetsanpassad. Bibliotekslokalen Meröppet har under 2012 genomförts vid veterinärbiblioteket och Ultunabiblioteket. Alnarp, Skara och Umeå har sedan tidigare haft Meröppet. Detta ökar tillgängligheten till biblioteket och dess samlingar även utanför öppettider och skapar lika villkor ur flera olika aspekter. 3. Bibliotekspersonal och biblioteksvärdar beaktar likabehandlingsfrågor i sitt arbete. De vet också var man hittar de riktlinjer som gäller vid misstanke om diskriminering eller trakasserier. Riktlinjer finns tillgängliga i kundtjänsten vid respektive campusbibliotek. Kompetensutveckling av bibliotekspersonalen har fortsatt under året, med bland annat följande insatser: Temamöten om främjartekniker/härskartekniker genomförs vid arbetsplatsmöten vid fem tillfällen från maj-november. Normkritiskt förhållningssätt inom undervisningen genomförs med alla undervisare inom biblioteket. Detta är ett efterarbete efter SLU-kursen Genus och jämställdhet i undervisningen som Lika villkorsutskottet deltog i. HBTQ-seminarium samt ett seminarium om interkulturella relationer genomförs i november för all bibliotekspersonal. Arbetsutvecklingssamtal (i grupp) och medarbetarsamtal (enskilda) genomförs inom hela biblioteksverksamheten, där Lika villkorsfrågan integrerats.

7 Genomförda åtgärder 2011 Tema 2011 Balans och kreativitet. Lika villkors aspekten har integrerats i arbetet. Samtalsdokument genomgångna. Arbetat vidare med att i det dagliga arbetet implementera en gemensam värdegrund. Utvecklat medarbetarskapet och individens leda mig själv i det egna arbetet och gentemot helheten. Arbetat vidare med bemötande av kollegor och kunder. Temamöte Lika villkor genomförd i delar av organisationen. Implementerat rekryteringsprocess för att klara lika villkorsperspektivet Utskottet deltog i föreläsning september då kommunikationsavdelningn bjöd in till en föreläsning med Gunilla Jarlbro som ett led i projektet Ett jämställt SLU. Infört meröppet i Umeå, (Alnarp och Skara genomfördes 2010). Diskussioner förs att genomföra Meröppet även på Ultuna. Meröppet ger lika villkor till en förbättrad studiemiljö på campus. (Meröppet= den tid (utöver ordinarie bemannade öppettider) som bibliotekets lokaler, samlingar, tekniska resurser etc finns tillgängliga för studenter och SLU-anställda via passerkort). Säkerställt att campuslicenser för skrivstöd (vid tex funktionshinder, svenska som andraspråk)fungerar och att personal finns som kan stödja användandet samt marknadsföra dessa. Fortsatt sin bevakning av utvecklingen på TPB (Tal och punktskriftsbiblioteket) för att tillsammans med SUS tillhandahålla hjälp till studenter med läs- och skrivsvårigheter. Rutiner kring trakasseri av student dessa har tagits upp vid avd möten i hela org. Böcker till barn, leksakslåda etc finns tillgängliga i bibliotekslokalen, för att underlätta för kunder som har barn med sig. Genomförda åtgärder 2010 Utarbetande och beslut av en Likavillkorsplan för biblioteket Utnämnande av en arbetsgrupp för Lika villkor på biblioteket Säkerställa Lika villkor i personal- och kompetensförsörjningsarbetet vid biblioteket o Implementera kompetensförsörjningsstrategi med nya processer för rekrytering, organisationsöversyner och fortlöpande personalutveckling o Implementera lönepolicy och lönesamtalsdokument Arbete med att föra ut tankarna och strategin för Lika villkor till varje medarbetare på biblioteket o Ta upp frågorna på avdelnings- och liknande möten o Medarbetarskapsseminarier för all personal o Läsecirkelverksamhet med aktuell litteratur, t.ex. om bemötande o Genomförande av seminariet se människan med alla medarbetare vid biblioteket Resursdatorer och anpassade datorprogram för studenter med läshinder (specifik uppgift till biblioteket under 2010) o Resursdatorerna i Umeå har gjorts tillgängliga för studenterna utanför kontorstider Inläsning av kompendier i talboksform (specifik uppgift till SUS och biblioteket under 2010) o Arbete med detta pågår fortlöpande men omfattningen och resurstillgången måste diskuteras