Revisionsrapport nr Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2010, S Johansson, R Wallin. Lönesamordning i KAK-området

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport nr 1 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2010, S Johansson, R Wallin. Lönesamordning i KAK-området"

Transkript

1 Revisionsrapport nr Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2010, S Johansson, R Wallin Lönesamordning i KAK-området

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning och syfte Bakgrund syfte Metod och avgränsning Hur stora var kostnaderna innan lönesamordningen beslutades? Kommentar Hur stor organisation finns idag för lönehanteringen? Rutiner kring lönehanteringen Kommentar Kostnaderna för samordningen nu jämfört med tidigare Kommentarer Hur uppfattas lönesamordningen i kommunerna? Kommunchefer Ekonomichefer Socialförvaltningen i Kungsör Vård- och omsorgsförvaltningen i Köping Socialförvaltningen i Arboga Kommentarer Kompetensutveckling och specialistfunktioner Kommentar Förbundets samordningsroll Kommentar Analys

3 1. Sammanfattning Kommunrevisorerna i Arbogas, Kungsörs och Köpings kommuner och revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund har låtit genomföra en granskning av effekterna av lönesamordningen från första januari Syftet har varit att granska vilka effekter som förändringen har inneburit. Den övergripande revisionsfrågan har varit: Har samordningen av lönehanteringen inneburit en effektivare hantering totalt sett? I granskningen framkommer följande. Antalet löneadministratörer har minskat från 16,85 till 13,62 - en minskning med 3,23 tjänster. Målsättningen var att minska bemanningskostnaderna med procent. Hur mycket av detta som uppnåtts till dags dato beror på beräkningsgrunden. I efterhand visar det sig svårt att klart fastställa vilken som var den faktiska kostnaden för lönehanteringen vid beslutet om samordningen. Oavsett det har personalstyrkan reducerats. Samtidigt har antalet tillsvidareanställda ökat så en effektivisering har skett inom förbundet. I samband med att förbundet tog över lönehanteringen kom en del uppgifter som tidigare hade utförts av löneadministratörerna att bli kvar i kommunen. Samtidigt innebar förändringen att all personal skulle rapportera sin frånvaro själva i systemet. Detta har sammantaget inneburit mer arbetsuppgifter i kommunerna. I granskningen har det inte varit möjligt at beräkna detta med någon större säkerhet. I ett försök till beräkning framkommer att dessa uppgifter sammantaget motsvarar ca fem heltidstjänster i de tre kommunerna. Sammantaget tyder de redovisade effekterna på att kostnadsreduceringar som skett inom förbundet kan uppvägas av kostnadsökningar inom kommunerna. Bland kommunchefer är uppfattningen överlag positiv till samordningen av lönehanteringen. Ekonomicheferna uttrycker mer tvivel till uppnådda samlade effekter. Inom verksamheterna finns delade meningar. De positiva pekar på att service och stöd från förbundet fungerar bra, det nya personalsystemet är lätt att arbeta med för personalen. Bland negativa synpunkter kan nämnas att man i verksamheten inte ser att uppgifterna blivit så mycket mindre med det nya sättet att arbeta, att förbundet ger olika besked i samma typ av frågor och att förbundet fortfarande arbetar utifrån traditionella kontaktvägar med kunderna. I kommunerna ser man inte så mycket av någon specialisering inom förbundet i lönefrågor. Förbundet arbetar löpande med kompetensutveckling av löneadministratörerna. Inom förbundet ser man att det skett en specialisering bland medarbetare. Till personalsystemet fogas fler och fler moduler som gör att kompetensen på systemområdet ökar. Förbundet tar fram analysrapporter till kommunerna och medverkar i möten i den utsträckning som efterfrågas. Förbundet producerar även ett nyhetsbrev. Granskningen visar att effektiviseringar skett av lönehanteringen inom förbundet. Samtidigt har kommunerna kommit att lägga mer tid på lönerapportering än tidigare till följd av byte av personalsystem. Granskningen visar vidare att det finns ett par aspekter som fortsatt behöver beaktas såväl av de berörda kommunerna som av förbundet. Kommunerna behöver överväga hur inrapporterade uppgifter kvalitetssäkras och förbundet behöver överväga hur specialiseringen bland lönehandläggarna skall fördjupas och marknadsföras så att kunderna kan ta del av dessa tjänster. 2

4 2. Inledning och syfte På uppdrag av revisorerna i Arbogas, Kungsörs och Köpings kommuner och revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund genomför Ernst & Young en granskning av effekterna av den beslutade lönesamordningen från första januari Vid beslutet om samordningen hade de tre kommunerna sammanlagda kostnader för lönehanteringen på ca 10,1 miljoner kronor inkl pensionshanteringen. Målsättningen var främst att effektivsera verksamheten med mellan 20 och 25 procent, beräknat på reducering av kostnaderna för bemanningen. I beslutsunderlaget antogs de samlade kostnaderna år 2008 uppgå till drygt 7,2 miljoner kronor för lönehanteringen Bakgrund Inför sammanslagningen av lönehanteringen i de tre kommunerna gjordes en utredning av en utomstående konsult. I utredningen pekades på tre skäl till en samordning, varav effektivisering var en viktig orsak. Utöver detta fanns det också två andra motiv för förändringen. Det ena var att skapa en mindre sårbar och mer kompetent organisation. En större och sammanhållen organisation skulle skapa förutsättningar för specialisering till gagn för de tre kommunerna. Det andra motivet var att åstadkomma en modernisering av löneadministrationen. Med en samordnad lönehantering skapades dessutom förutsättningar för kommunerna att gemensamt finansiera ett nytt personalsystem syfte Mot den bakgrunden har revisionen beslutat att närmare granska vilka effekter som förändringen har inneburit. Den övergripande revisionsfrågan är: - Har samordningen av lönehanteringen inneburit en effektivare hantering totalt sett? I granskningen skall följande frågor besvaras: - Hur stora var de centrala kostnaderna per kommun innan Kommunalförbundet tog över? - Hur stor organisation har Kommunalförbundet för hantering av lönefrågor idag? - Arbetar Kommunalförbundet med kompetensutveckling av de personer som arbetar med löneadministration till kommunerna och finns specialistfunktioner? - Vilka kostnader har förbundet för lönesamordningen och hur förhåller de sig till hur det var tidigare? - Hur uppfattas lönesamordningen i de tre berörda kommunerna? Är de nöjda? - Hur ser Kommunalförbundet på sin samordningsroll? 2.3. Metod och avgränsning Granskningen genomförs i form av genomgång av beslut, uppdrag, budget och andra relevanta styrdokument. Intervjuer görs med lönechef och administrativ chef för Kommunalförbundet, kommunchefer, ekonomichefer och förvaltningschefer och en del andra enhetschefer inom vård- och omsorgsområdet/motsvarande i de tre kommunerna. Rapporten har sakgranskats i verksamheten och kvalitetssäkrats inom Ernst & Young. 3

5 3. Hur stora var kostnaderna innan lönesamordningen beslutades? Inför bildandet tillsattes en utomstående utredare som fick till uppgift att belysa förutsättningarna innan ett ev. beslut om själva bildandet skulle tas. I den utredningen redovisades respektive kommuns samlade kostnader för lönehanteringen. Kostnad innan Bedömd kostnad Skillnad i kronor Skillnad i % bildandet vid samordning Köping ,8 Arboga ,9 Kungsör ,3 Totalt Anm: De redovisade kostnaderna omfattade personal, lokaler, program, teknik och overhead och är hämtade ur konsultrapporten Att kostnaderna skiljer sig åt så pass mycket mellan Köping och Arboga t.ex. beror förutom på skillnad i volym på att Köping arbetade med en decentraliserad modell där mycket av arbetet sköttes på olika förvaltningar medan Arboga arbetade efter en centraliserad modell för hela kommunen. I det beslutsunderlag som togs fram av kommuncheferna våren 2005 redovisades den sammanlagda kostnaden till lite drygt 9,5 miljoner kronor, dvs. närmare kronor mindre än vad som redovisades i utredningen. Kommuncheferna markerade i sitt beslutsunderlag att pensionshandläggningen också skall föras över till den gemensamma lönehanteringen. Kostnaden för detta angavs till kr per år. Med detta tillägg blev kostnaden för lönehanteringen 10,1 miljoner kronor år 2005 (9 534 plus 580 = ) Kommentar Det finns en viss osäkerhet om vad som var den faktiska kostnaden innan förändringen beslutades 9,5 mkr eller 10,1 mkr. I kommunchefernas beslutsunderlag anges ett tillägg med kr för pensionshandläggning till en tabell, men samtidigt framhålls i den förklarande texten att pensionshandläggningen i huvudsak är ett område som idag till största delen handläggas av löneadministratörer. Det skulle kunna tyda på att kostnaden för pensionshandläggningen redan är beaktad. Om så är fallet är pensionshandläggningen beräknad två gånger. Beroende på vilken siffra som används får man lite olika resultat när man beräknar den uppnådda effektviseringen. Det är lite otillfredsställande att det inte går att ange vad kostnaden faktiskt var innan förändringen gjordes. Det försvårar en stringent uppföljning. 4. Hur stor organisation finns idag för lönehanteringen? I en sammanställning som Kommunalförbundet gjort för år 2010 över organisationen framgår att den samordnade lönehanteringen består totalt av 13,62 tjänster, att jämföra med 16,85 tjänster vid bildandet. Det motsvarar en minskning med 3,23 tjänster eller 19 procent. I sifferuppgifterna ingår tjänster för pensionshantering. I stort sett överensstämmer den nuvarande organisationens bemanning numerärt och funktionellt mot vad som skisserades i utredningen. Den enda skillnaden är att den nuvarande organisationen behöver mer resurser för systemadministration än vad som bedömdes i utredningen för snart sex år sedan. 4

6 Direkt vid övergången till förbundet reducerades två tjänster. Därefter har ytterligare 1,23 tjänst dragits in på förbundet. Uttryckt i antal tjänster innebär den genomförda förändring i stort vad som åsyftades, om man strikt ser till antalet tjänster för löneadministration på förbundet. Förändringen har inneburit att löneadministratörerna blivit färre vilket i sin tur medfört att effektiviteten ökat. Hur mycket effektiviteten förbättrats är inte helt lätt att ange eftersom det saknas likvärdiga uppgifter för tiden före förändringen med tiden efter sammanslagningen. För att få ett mått på effektiviteten har vi i denna granskning gjort en beräkning av vad förändringen inneburit. Vi har utgått från antal tillsvidareanställningar i respektive kommun före förändringen ställt i relation till antalet tjänster för löneadministration år Vi har sedan jämfört detta med antalet tillsvidaretjänster år 2009 i de tre kommunerna ställt i relation till antalet löneadministratörer samma år. Uppgifterna över tillsvidaretjänster är hämtade från respektive kommuns årsredovisningar och uppgifter om antalet löneadministratörer är hämtade från förbundet. Före sammanslagningen hanterade varje löneadministratör 211 löner, räknat på samtliga tillsvidareanställda i de tre kommunerna år År 2009 hanterade varje löneadministratör 281 löner. Under samma tid har antalet tillsvidareanställda ökat totalt i de tre kommunerna från till Det är med andra ord fler tillsvidareanställda och färre löneadministratörer nu jämfört med före förändringen och där varje löneadministratör hanterar fler löner Rutiner kring lönehanteringen Vid förbundets bildande fördes alla registreringsuppgifter från kommunerna till förbundet. De första två åren arbetade lönehandläggarna med mycket manuella inregistreringsuppgifter utifrån pappers- och blankettunderlag. De uppgifter det rörde sig om var tjänstgöringsrapporter, uppgifter om anställningsavtal, omfattning i tjänstgöringsgrad, vikariat, ändringar av lön, inrapportering av frånvaroorsaker, kontroll och stöd till arbetsledare etc. etc. det mesta var manuellt inregistreringsarbete. I princip innebar dessa uppgifter ingen direkt skillnad mot när man arbetade i respektive kommun. Skillnaden var att man som lönehandläggare i kommunen också kom att utföra en del andra PA-administrativa uppgifter. Dessa uppgifter blev sedan kvar i kommunen då lönehanteringen samordnades i förbundet. I maj 2008 infördes ett nytt gemensamt personalsystem för de tre kommunerna. Lönekontoret hanterar driften av systemet med behörighetssystem. Utöver det hanterar lönekontoret följande integrerade system: PersonecP, PersonencF, WinLAS, TimeCare Planering och Time Care Pool. Förändringen har inneburit att lönekontoret kommit att lägga mer resurser på systemförvaltning och systemadministration. Grunden i personalsystemet är schemat och med detta som bas skall varje anställd rapportera in sin frånvaro i systemet. Tidigare skedde frånvarorapportering till en assistent på arbetsplatsen, med det nya personalsystemet skall den anställde själv rapportera in sin frånvaro. Varje chef skall sedan tillstyrka och bevilja de olika frånvaroorsakerna som sjukdom, semester, vård av sjukt barn etc. Den chef som har mycket underställd personal har en assistent som bland sina övriga uppgifter numera ofta också har att tillstyrka medarbetares frånvaroorsaker innan chefen till slut beviljar. För förbundet har det nya personalsystemet inneburit att allt tidigare inregistreringsarbete försvunnit. 5

7 Omkring den 17:e i varje månad stängs systemet av förbundet under tre arbetsdagar för att kontrollera uppgifter och rapportera rätt löneunderlag till banken. Den anställde kan fortsätta med sin självrapportering under tiden, men chefen kan under dessa dagar inte ta ut information ur systemet. Inledningsvis gick mycket tid inom förbundet åt att lägga in rätt schemarader för olika personalgrupper inom skola, barnomsorg och vård- och omsorg. Schemat styr löneutbetalningen. Enligt uppgift från systemadministratören var detta en mycket stor arbetsuppgift inledningsvis eftersom så många har så olika scheman med olika tjänstgöringsgrader. Som en konsekvens av det nya personalsystemet ändrades uppgifterna för lönehandläggarna. Det mesta av inregistreringsuppgifterna försvann, men kvar blev den manuella inregistreringen för timanställda och alla anställningsavtal. Under juli 2010 hanterades t.ex. totalt 900 timanställningar. Varje sommar är det omkring ett par hundra timanställda i vården och alla deras löner registreras direkt av löneadministratörerna, nu liksom i tidigare system. Totalt sett minskade arbetsmängden för inregistreringsuppgifter men den ersattes av andra uppgifter till följd av bytet som t.ex. kontroller, att svara på frågor från anställda om problem som uppstår vid självregistrering etc. Dessutom är det nya systemet mer tidskrävande vid registrering av timanställda än det gamla systemet var, enligt systemadministratören. Det går inte att få grepp om hur mycket av den samlade arbetstiden som på detta sätt ändrat kraktär, men det förefaller som förändringen varit neutral i tidsåtgång mellan det gamla och det nya. När de timanställda så småningom kan hanteras i Timecare Pool försvinner nuvarande inregistreringsuppgifter bland lönehandläggarna Kommentar Arbetet för lönehandläggarna har ändrat karaktär. Om uppgifterna förr i huvudsak handlade om inregistrering, kontroll och utbetalning handlar uppgifterna nu mer i huvudsak om stöd till chefer och anställda, kontroll, utbetalning och systemadministration. 5. Kostnaderna för samordningen nu jämfört med tidigare Ett av skälen till att föra samman lönehanteringen i förbundet var en önskan om effektivisering. Bedömningen var att reducera kostnaderna för bemanningen med mellan 20 och 25 procent. Nedan redovisas två sätt att beräkna kostnadsreduceringen för bemanningen. 1 I tabellen nedan anges de faktiska lönekostnader som varit under åren 2005 till och med Faktisk bemanningskostnad (löner och arbetsgivaravgifter m.m. för personal) 2005 jfr med utfall åren Köping Arboga Kungsör Totalt Uppgifterna bygger på underlag som förbundet lämnat. Kostnadsposterna är identiska under alla fem undersökta åren för att på så sätt få en beräkning där man jämför kostnaderna för samma sak under de aktuella åren. 2 I sakgranskningen framhåller förbundet att kostnaderna för pensionshandläggare inte ingår i kostnaderna för år Om hänsyn tas till pensionshandläggare till en kostnad av kr år 2005 blir skillnaden 15 procent. 6

8 Lönekostnaden totalt för bemanningen har minskat med ca sex procent mellan år 2005 och år Lönekostnaderna för Arboga har ökat under samma period med ca 20 procent. Kungsör är den kommun som redovisat den största kostnadsreduceringen på bemanningssidan mellan år 2005 och år Ett annat sätt att beräkna bemanningskostnaden är att också ta med övriga kostnader förknippade med personal som kostnader för program, teknik och bank - en sorts samlad overheadkostnad. Faktiska kostnader för löner, kontor, program, teknik och bank Köping Arboga Kungsör Totalt Anm: I tabellen ovan har vi bara sammanställt de faktiska kostnadsposterna under åren som överensstämmer med de beräkningar som fanns i den utredning som låg till grund för beslutet. Detta för att få en redovisning som innehåller samma kostnader både före förändringen och efter. Den totala kostnaden i praktiken är högre. Om man räknar på detta sätt blir den samlade kostnadsreduceringen ca 16 procent. I förhållande till beslutet innebär det en skillnad på ca kr i utebliven kostnadsreducering eller effektivisering, förutsatt att målet var att reducera bemanningskostnaderna med 20 procent. Om ambitionen var att pressa tillbaka kostnaderna med 25 procent skulle förbundet behöva effektivisera verksamheten i denna del med ca en miljon kr till, utöver de effektiviseringar som hittills gjorts. Tas hänsyn till att kostnaden för pensionshandläggare skall ingå i underlaget år 2005 blir effekten att kostnadsreduceringen blir 21 procent. Om målet var 25 procent behöver kostnaderna reduceras ytterligare något. Bland kommunerna har Kungsör gjort den största besparingen, Arboga nästan ingen alls och Köping en reducering motsvarande ca kr. Vid beräkningarna av de faktiska kostnaderna har även en beräkning utförts där hänsyn har tagits till den inflationstakt som förekommit mellan respektive år. I den beräkningen har inflationstakten under året multiplicerats förändringarna mellan respektive år. Vid denna beräkning har vi då erhållit ett värde där vi rensat bort inflationens påverkan. Mellan åren 2005 och 2008 har det varit inflation medan det mellan åren 2008 och 2009 har varit deflation. Detta har medfört att kostnadsminskningen dämpats under samtliga år förutom under 2008 och 2009 då kostnadsminskningen förstärkts något. De beräkningar som gjorts visar dock på mycket marginella förändringar varför vi valt att ej presentera dessa i utredningen. Förändringarna är i storleksordningen totalt på 0,01 % för Kungsör, 0,02 % avseende Köping och 0,03 % för Arboga. 3 Förbundet framhåller i sakgranskningen att kostnaderna för pensionshandläggare inte ingår år

9 FAKTURERAD KOSTNAD AVSEENDE LÖNEKONTORET KUNGSÖR Fakturerad kostnad Beräknad kostnad Faktiskt utfall kommunens andel Differens beräknad kostnad och fakturerat belopp Differens faktiskt utfall och fakturerat belopp KÖPING Fakturerad kostnad Beräknad/förväntad kostnad Faktiskt utfall kommunens andel Differens beräknad kostnad och fakturerat belopp Differens faktiskt utfall och fakturerat belopp ARBOGA Fakturerad kostnad Beräknad/förväntad kostnad Faktiskt utfall kommunens andel Differens beräknad kostnad och fakturerat belopp Differens faktiskt utfall och fakturerat belopp TOTAL KAK, tkr Budgeterad kostnad/fakturerat belopp Faktiskt utfall, totala kostnader Differens mellan fakturerat belopp och faktiskt utfall, totala kostnader Anm: Uppgifterna hämtade från förbundet Kommentarer Beräkningarna visar att förbundet har reducerat kostnaderna och i den meningen blivit effektivare, men resultatet kan tolkas något olika beroende på vad som används i beräkningsunderlaget. I bästa fall har förändringen inneburit en minskad kostnad motsvarande ca 2,1 mkr. I sämsta fall en kostnadsreducering med ca kr. Skillnaderna beror på hur man räknar och om kostnaderna för pensionshandläggare ingår eller inte. Utöver de förändringar som skett i och med sammanslagningen har då inte effekterna i kommunerna beaktats. Så t.ex. har personal och chefer i verksamheten fått mer uppgifter 8

10 efter införandet av det nya personalsystemet. Dessutom tog lönehandläggarna inte med sig alla uppgifter till förbundet utan bara dem som rörde själva lönedelen. De övriga PAuppgifterna övertogs av annan personal i kommunerna, utom i Kungsör och delvis också Arboga. I dessa båda kommuner kom löneadministratörerna även fortsättningsvis att stötta kommunerna i en del andra PA-frågor, trots att de organisatoriskt tillhörde förbundet. Det har inte gått att få fram några beräkningar över den tid som personal avsätter i kommunerna efter samordningen av löneadministrationen, några sådana uppgifter finns överhuvud taget inte samlade. Försiktiga beräkningar har gjorts i kommunerna utifrån följande antaganden. Varje anställd avsätter tio minuter per månad för att rapportera in uppgifter i personalsystemet. Varje chef avsätter tre minuter per anställd för kontroll och avstämning. Med detta följer att Kungsör avsätter motsvarande en årsarbetare, Arboga ca 1,5 och Köping ca tre. Beräkningarna bygger på underlag från kommunernas ekonomichefer. I sammanhanget kan påpekas att den utredning som låg till grund för beslutet var teoretisk, reduceringarna var matematiskt framräknade på hundradelen när och verkligheten är mer komplicerad än så. En aspekt som inte beaktades var de uppgifter som löneadministratörerna utförde inom verksamheten före övergången. Dessa uppgifter försvann inte i och med att lönefrågorna fördes till förbundet utan resulterade i att annan personal i kommunen fick ta över dessa. Hur mycket tid detta motsvarar är inte möjlig att få fram i denna granskning, men kommunföreträdare framhåller att även dessa uppgifter tar tid i anspråk. En annan aspekt är att kostnadsreduceringen förutsatte införande av ett nytt personaladministrativt system. Det infördes De huvudsakliga neddragningar som skett i personalstyrkan inom förbundet skedde i samband med övergången till förbundet. Det nya personaladministrativa systemet innebär tidsbesparing för lönehandläggarna, men har inte medfört någon påtaglig ytterligare reducering av arbetsstyrkan. Arbetsuppgifterna har snarare ändrat karaktär samtidigt som antalet anställda ökat i kommunerna. Sammantaget gör detta att det är tveksamt om kommunerna har kunnat gottgöra sig de effektivitetsvinster som förändringen syftade till. Med de antaganden som är gjorda ovan framgår att de vinster förbundet gjort motsvaras av effektivitetsförluster inom kommunerna. Erfarenheten från andra håll visar att beräknade effektiviseringar ofta inte fungerar linjärt i verkligheten. 6. Hur uppfattas lönesamordningen i kommunerna? I granskningen har följande funktioner intervjuats: ekonomichefer och kommunchefer i de tre kommunerna samt ett urval av förvaltningar med stora personalgrupper. I detta fall har intervjuer skett med företrädare för socialförvaltning och vård- och omsorgsförvaltning eftersom dessa förvaltningar sysselsätter mycket personal Kommunchefer Bland kommunchefer är uppfattningen att lönesamordningen via Kommunalförbundet överlag fungerat så som det var tänkt. Inledningsvis fanns en del inkörningsproblem både i förbundet och i kommunen, men när dessa väl var lösta har verksamheten motsvarat de krav man ställde. Ett av de problem som kommunen hade att hantera var att den personal som gick över till förbundet som löneredogörare tidigare också hade arbetat med en del andra PA-frågor. Så var fallet i Kungsör. Vid övergången till förbundet försvann denna kompetens i kommunen. Numera har Kungsörs kommun rekryterat en personalstrateg för att täcka upp en del av des- 9

11 sa frågor, men i huvudsak hänger denna rekrytering inte ihop med att förbundet tog över lönehanteringen, kommunen hade behövt en personalstrateg ändå som stöd till personalchefen. Samordningen har resulterat i lägre kostnader och bättra stabilitet i personalgruppen när flera arbetar med samma sak, enligt kommunchefen i Köping. I Köping t.ex. har samordningen resulterat i att kommunen minskat personalresurserna med tre tjänster och att kommunen fortsättningsvis endast har personalstrategiska frågor kvar i ledningen. Kommunen betalar mindre till förbundet via indexuppräkningen och den effektivisering som skedde genom personalreduceringen har hämtats hem i förbundet. När systemet med självrapporteringen infördes medförde det visst merarbete i verksamheten för kontroll av riktigheten i uppgifterna. Enligt kommunchefen i Arboga har assistenter behövt kontrollera att lämnade uppgifter om semester, sjukskrivning etc. är korrekta. Självservicesystemet uppfattas kräva mer kontroll av lämnade uppgifter. Hur stor samlad arbetsinsats detta motsvarar kan inte bedömas i dagsläget. Detta är en uppfattning som inte delas av kommunchefen i Köping. Kommuncheferna får information en gång om året via förbundet om hur verksamheten fungerar. I något fall konstateras att lönesamordningen numera hanteras av förbundet och kommuncheferna blir endast indirekt berörda. Ur styrnings- och ledningssynpunkt är det direktionen i förbundet som ansvarar för lönesamordningen numera Ekonomichefer Enligt ekonomichefen i Kungsör har förändringen totalt resulterat i en neddragning med ca tre tjänster, vilket motsvarar ca 20 procent i förhållande till situationen vid beslutet om samordningen. I så måtto har förändringen inneburit en effektivisering. En annan tanke med förändringen var att den skulle leda till ökad specialisering, men under de år förbundet skött lönesamordningen har de tidigare lönehandläggarna fortsatt arbeta med sina gamla kommuner. Det har inte skett någon specialisering. All personal i kommunen har fått utbildning i tre dagar kring självrapporteringen och de närmaste cheferna har fått en utbildning på sju dagar. Utbildningskostnaden har kommunen stått för. Någon rapportering av klagomål har inte hörts från personalen, däremot saknas rapporter ur själva systemet, enligt ekonomichefen. Ingen bryr sig om att ta ut dessa, vilket gör att det råder viss osäkerhet hur kvalitetssäkrad informationen är. Det finns exempel på personer som inte registrerat all frånvaro, vilket ger merkostnader för kommunen. Hur stora eller små dessa kostnader är går inte att ge svar på. Det saknas rutiner för denna kvalitetssäkring. Kommunen har också kvar en del overheadkostnader när verksamheten fördes över till förbundet. Risken för fusk är inte större i det nya systemet än i det tidigare, enligt ekonomichefen i Köping. Däremot finns en uppfattning i kommunen att, trots att man lämnat över lönefrågorna till förbundet, får man fortfarande hantera en del småfrågor i anslutning till lönefrågorna något som lönehandläggarna skötte när kommunen organiserade verksamheten. Felkonteringar t.ex. får kommunen hantera själv. Det saknas redovisningar från förbundet på gjorda effektiviseringar av organisationsförändringen, enligt ekonomichefen i Köping. I Köpings kommun har man inte uppfattat att den nya organisationen medfört någon ökad specialisering. 10

12 Ekonomichefen i Arboga konstaterar att kommunerna hade problem vid bytet av lönesystem Det gick t.ex. inte att få ut uppgifter om sjukfrånvaron år 2008 utan den fick beräknas, vilket uppfattades som allvarligt. Som en följd av lönesamordningen har man inom kommunerna fått mer arbetsuppgifter i organisationen än man hade innan till följd av självrapporteringen. Kommunerna borde ha varit tydligare på vad man ville uppnå med förändringen än man var, menar ekonomichefen i intervjun. Den specialisering som man eftersträvade vid bildandet har inte kommit till stånd i förbundet. Samma lönehandläggare jobbar med samma kommuner som före samordningen, vilket gör att det blir lite olika svar på samma typ av fråga beroende på tidigare lokal variation. De effekter som man ville uppnå med samordningen har inte uppfyllts ännu, enligt ekonomichefen i Arboga Socialförvaltningen i Kungsör I Kungsör uppfattar man överlag att den genomförda lönesamordningen fungerar bra. Personalen har fått utbildning i hur rapporteringen skall gå till. Systemet med självrapportering uppfattas genomgående positivt av personalen, enligt en enhetschef i kommunen och samtliga enhetschefer anser att Kommunalförbundet har bättre förutsättningar att ge svar och vara ett aktivt stöd. Tidigare, när lönehanteringen sköttes i kommunen, var det inte ovanligt att lönehanteraren inte kunde ge omedelbart svar, utav var i sin tur tvungen att kontrollera en sakfråga innan de kunde lämna besked. Nu kan lönekontoret ge besked direkt och personalen där uppfattas både kompetent och mycket serviceinriktad. De olika lönesamordnarna fungerar som kontaktpersoner för särskilda enheter. I kommunen slipper man numera de tidsödande lönerapporterna men å andra sidan tar anställningsfrågorna tid. Fortfarande skall blanketter fyllas i vid nyanställning, förändring av vikariat och förändring av tjänstgöringsgrader blanketthanteringen är inte automatisk. I denna del uppfattas hanteringen byråkratisk. När en vikarie efter en vikariatstid skall tillbaka på sin ordinarie tjänst skall en ny blankett fyllas i, även om det på första blanketten framgår när stopptiden är. En annan nackdel är att enhetschefer har fått mer att göra vid förändringar i schemaläggningen med den samordande lönehanteringen. Vid en förändring i schemat måste hela schemat läggas om innan uppgifterna kan rapporteras till lönekontoret. Detta medför merarbete hur mycket är svårt att ange eftersom det varierar från gång till annan - men det inträffar var fjärde eller femte vecka. Men trots detta har förändringen i sig inneburit en minskning av den tid som totalt avsätts för personaladministrativa uppgifter, enligt en enhetschef. Med självrapportering följer en viss risk att en del fel kan inträffa, t.ex. att en som är sjuk inte sjukanmäler sig samtidigt som kommunen tar in en vikarie. Enhetscheferna har ansvar att kontrollera och följa upp detta, men enligt socialchefen saknas ännu en helt fungerande rutin för detta. Problemet uppfattas emellertid inte särskilt stort, eftersom lönelistorna kontrolleras av enhetscheferna. Sedan lönerna samordnas via Kommunalförbundet har den samlade överblicken blivit bättre för cheferna i deras planering Vård- och omsorgsförvaltningen i Köping På förvaltningen pekar man både på för- och nackdelar med att lönehantering är samordnad i förbundet. En klar fördel är att de tre kommunerna kan göra gemensamma upphandlingar 11

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 samt uppföljning av etapp 1 Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Ansvarig nämnd/styrelse 2 5. Genomförd granskning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) 164 LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 De fem kommunerna

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Arbetstidsmodell. Projektrapport

Arbetstidsmodell. Projektrapport Arbetstidsmodell Projektrapport Susanne Pohlman-Ericsson Projektledare September 2009 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Projektplanering... 6 Projektorganisation... 6 Milstolpeplan...

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud Datum 11-09-30 Heltidsprojektet Slutrapport Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusgatan 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 50 00 www.avesta.se Orgnr: 2120002262

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Missiv 1 (2) Landstingets löneadministration Granskning av interna kontrollen

Missiv 1 (2) Landstingets löneadministration Granskning av interna kontrollen Missiv 1 (2) Landstingets revisorer 2009-12-15 Dnr REV/18/2009 Tf Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-147528 Landstingets löneadministration Granskning av interna kontrollen Jämtlands läns landsting

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16 Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning KPMG AB Antal sidor: 16 2010 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Gemensam administration vid utlandsmyndigheterna i Bryssel 2001:25

Gemensam administration vid utlandsmyndigheterna i Bryssel 2001:25 Gemensam administration vid utlandsmyndigheterna i Bryssel 2001:25 MISSIV DATUM DIARIENR 2001-10-17 2001/206-5 ERT DATUM 2001-04-10 ER BETECKNING Regeringskansliet Utrikesdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Den nya Försäkringskassan

Den nya Försäkringskassan 2009:19 Den nya Försäkringskassan i rätt riktning men långt kvar MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-30 2005/298-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-10-16 S2007/9787/SF (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget.

Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget. Landstingsstyrelsens förvaltning Personalstrategiska avdelningen Rapport om kartläggning av arbetstidslösningar inom landstinget. Version 2005-09-29 2 Innehåll Sammanfattning Sammanfattande förslag till

Läs mer

Heltidsprojektet i Avesta

Heltidsprojektet i Avesta Datum 2011-04-15 Heltidsprojektet i Avesta Heltid och Kvalité Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusg 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 56 61 E-post: sven.fernlund-skagerud@avesta.se

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne

Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne Granskning av anlitandet av bemanningsföretag vid sjukvårdsenheter i Region Skåne INREGIA AB på uppdrag av Revisorerna Region Skåne Paula Bucht och Olle Löfgren November 2002 Sammanfattning Inregia har

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet Anders Johrén Labora Konsultforum AB på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013 Sida 1 av 33 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Anställning på lika villkor?

Anställning på lika villkor? Anställning på lika villkor? Fakta och debatt: En jämförande studie om orsakerna till det stora antalet tillfälliga anställningar i äldre- och handikappomsorgen. En rapport av Elisabeth Schantz 1 Anställning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer