Granskning av verksamheten i Lönesamverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av verksamheten i Lönesamverkan"

Transkript

1 Revisionsrapport* Granskning av verksamheten i Lönesamverkan HUL 18 februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking

2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod Sammanfattning av den revisionella bedömningen vid granskningen 2006 med aktuell komplettering Hur ser tidplanen ut för införandet av det nya PA-systemet? Finns beredskap för om det nya systemet inte fungerar? Hur kommer informationen och utbildningen att ske? Hur ser tidplanen ut för rekrytering av en lönechef för HUL? Vilka kostnader har hittills belastat den gemensamma nämnden?...6 Hur har finansieringen skett?...6 Jämförelse av kostnaden per löneutbetalning Övriga synpunkter Vår sammanfattande bedömning...7

3 1 Bakgrund, revisionsfråga och metod Kommunerna i Lessebo, Högsby och Uppvidinge har kommit överens om att inrätta en gemensam nämnd för samverkan i löneadministrationen. Revisorerna genomförde en granskning under år 2006 som bl.a. skulle ge svar på hur införandet av ett nytt PA-system hade skett, hur finansieringen varit och hur utbildningen och informationen hade hanterats. En revisionsrapport daterad den 19 december 2006 presenterades för revisorerna, som i sitt missiv till den gemensamma nämnden skrev att de hade för avsikt att följa upp granskningen under år Denna uppföljning ska ge svar på om revisorernas synpunkter från granskningen 2006 har beaktats. Granskningen ska också redovisa hur det fortsatta införandet av systemet har skett och vad som har fungerat bra respektive dåligt. Den gemensamma nämndens protokoll har gåtts igenom, det ekonomiska utfallet för år 2007 och fördelningen av kostnader har också kontrollerats. Vidare har vi intervjuat lönechefen för HUL och den gemensamma nämndens ordförande samt representanter från de ingående kommunernas brukare för att få en uppfattning om vad dessa anser om systemet. Rapporten är i sin faktadel avstämd med lönechefen. 2 Sammanfattning av den revisionella bedömningen vid granskningen 2006 med aktuell komplettering 2.1 Hur ser tidplanen ut för införandet av det nya PA-systemet? Det fanns en tidplan mellan WM-data och HUL som var indelad i 4 faser med en produktionsskörning den 1 januari Det fanns en del problem som innebar att Högsby kommun inte kunde använda systemet vid detta tillfälle, på grund av att det inte var möjligt att konvertera över uppgifterna i kommunens dåvarande system till det som hade upphandlats. Det var också klart i december 2006 att traditionell avvikelserapportering skulle ske, då modulen med självservice som fanns inte skulle vara i drift vid införandet. Nulägesbeskrivning I Högsby kommun kom systemet i drift den 1 maj Vissa moduler t.ex. LAS- modulen och löneöversynsmodulen kom i drift under våren i Lessebo och Uppvidinge kommuner. För Högsbys del infördes dessa moduler senare. Förtroendemannarutinen började användas av alla tre kommunerna under april Fortfarande är det emellertid vissa moduler som inte är i drift. Behandlingen av deltidsbrandmännen och de timavlönade är heller inte löst i resurshanteringen. I december 2007 konstaterade den gemensamma nämnden 3

4 att den fortfarande var i införandefasen när det gällde systemet. Förhandlingar pågår mellan WM-data och representanter för HUL och systemet är fortfarande inte leveransgodkänt på grund av de oklarheter och brister som fanns i avtalet. Projekttiden har också förlängts t.o.m. 31 maj Projektledarens uppdrag förlängdes också till samma tidpunkt. I realiteten avslutades projektet den 30 juni Projektledaren återgick till sin tjänst i Högsby kommun den 31 maj HUL-kontoret har på grund av de problem och förseningar som förekommit fått förstärkas med personal under 2007 och även ytterligare några månader under Gemensamma nämnden beslöt vidare i november 2007 att anställa en ambulerande samordnare med uppgiften att vara verksamhetsstöd under 6-12 månader. Personen har varit utbildare i Lessebo kommun och har under införandet av systemet förstärkt personalkontoret i Högsby kommun. Kostnaden för samordnartjänsten delas mellan de tre kommunerna med en anställning i Lessebo kommun. Synpunkter från intervjuerna Många har haft synpunkter på införandet av systemet och den tidplan som fanns. Med facit i hand hade det varit bättre om systemet hade tagits i bruk successivt. Att arbetssättet samtidigt förändrades från centraliserat till decentraliserat komplicerade införandet ytterligare. Det visar sig också att det var enklare när Högsby kommun började använda sig av systemet för då fanns erfarenheter som man kunde ta tillvara. Flera av de intervjuade framhåller också att WM-data har bytt projektledare flera gånger vilket har varit negativt för införandet. 2.2 Finns beredskap för om det nya systemet inte fungerar? Det fanns möjligheter för kommunerna att förlänga sina dåvarande avtal, men det bedömdes inte nödvändigt att göra detta för Lessebo och Uppvidinge kommuner. Högsby kommun hade möjlighet att använde sitt dåvarande system ytterligare några månader. Nulägesbeskrivning Högsby kommun fick använda sitt gamla system i ytterligare fyra månader och fick därmed merkostnader i form av personal för denna försening. Denna merkostnad ingår i de ekonomiska krav som ställts på leverantören. 2.3 Hur kommer informationen och utbildningen att ske? Det fanns en utbildningsplan fastställd och 10 personer specialutbildades som internutbildare. Dessa utbildare skulle sedan var användarstöd när systemet infördes. 4

5 Nulägesbeskrivning Av de personer som specialutbildades har flera hoppat av, vilket inneburit att endast några få har funnits kvar som utbildare och användarstöd. I exempelvis både Lessebo och Uppvidinge kommuner finns en person kvar som även under början av år 2008 har denna uppgift. Vi kan också konstatera att det var förhållandevis få personer i Uppvidinge kommun som gick internutbildningen. Utbildaren i Lessebo kommun är den personen som numera anställts som ambulerande samordnare. I Högsby utbildades två personer varav den ena hoppade av innan utbildningarna startade. Det har också visat sig att de specialutbildade personerna har behövts under längre tid än som planerades från början. Synpunkter från intervjuerna En del framhåller att det borde vara personal från HUL som svarar för supporten nu. Vidare menar användarna att den support som lämnas av den ambulerande samordnare är mycket värdefull. Någon pekar på att de tre kommunerna hade olika ambitionsnivå när det gäller internutbildningen. Detta kan också utläsas av den statistik som finns vid de olika utbildningstillfällena. I Uppvidinge kommun, som har högst antal anställda, var det minst antal personer som gick internutbildningen. Det har också framkommit att det finns behov av att genomföra ytterligare utbildningar som komplement för de som redan fått utbildning och de som nyanställts i kommunerna. I Högsby planeras en utbildningsomgång under våren Hur ser tidplanen ut för rekrytering av en lönechef för HUL? En lönechef anställdes fr.o.m. den 1 juni 2006 på ett plus ett år med eventuell tillsvidareanställning. Vidare anställdes tre lönekonsulter från samma tidpunkt. Nulägesbeskrivning Lönechefen har fått en tillsvidareanställning fr.o.m. 1 juni 2007 eftersom Uppvidinge kommun inte beviljade tjänstledigt ytterligare ett år. I och med de problem som förekommit och fortfarande förekommer med systemet har HUL-kontoret haft ytterligare en person anställd under hela år 2007 och denna person beräknas vara kvar till och med mars Under granskningens gång har det vidare framkommit att en av lönekonsulterna sagt upp sig från sin tjänst, så det behövs en nyrekrytering till kontoret. 5

6 2.5 Vilka kostnader har hittills belastat den gemensamma nämnden? Hur har finansieringen skett? Jämförelse av kostnaden per löneutbetalning Vid granskningen år 2006 framfördes synpunkter på att utbildningskostnaderna skulle belasta driftbudgeten i stället för att aktiveras och därmed belasta HUL s driftkostnader som avskrivningar under åtta år. Dessutom konstaterades att det fanns kostnader som betalats av HUL som borde ha betalats av UppCom AB. Vidare framhöll vi att de varit en brist att projektledaren inte har haft budgetansvar under projekttiden. Inför beslutet att bilda Lönesamverkan HUL gjordes en beräkning över vad respektive kommun hade för kostnader för sina dåvarande system. Följande kostnader redovisades: Uppvidinge kommun Lessebo kommun Högsby kommun 132 kronor per lönespecifikation (1 350 enligt uppgift) 107 kronor per lönespecifikation (1 100 enligt uppgift) 124 kronor per lönespecifikation (900 enligt uppgift) Nulägesbeskrivning De synpunkter som framfördes angående utbildningskostnaderna och fakturorna som borde ha betalats av UppCom AB har inte reglerats. Utbildningskostnaderna ligger fortfarande kvar som tidigare i investeringskostnaden och UppCom AB har inte belastats med kostnader som är hänförliga till dem. Som vi tidigare konstaterat har projekttiden förlängts till 30 juni Den totala investeringskostnaden för projektet uppgår till tkr. Budgeten var på totalt tkr alltså ett överskridande med tkr i förhållande till budgeten. Under andra halvåret 2007 har driftkostnaderna brutto uppgått till totalt 2 262,7 tkr och under samma period har de tre kommunerna och bolagen debiterats totalt 1 733,2 tkr. Verksamheten redovisar alltså ett underskott på 529,5 tkr. Faktureringarna bygger på den beräknade driftkostnaden enligt budget på totalt 3 466,4 tkr för hela år Som underlag för avskrivningarna och internräntan ingår investeringskostnader på tkr. För att täcka det underskott som redovisats på driften och de ökade investeringskostnaderna som uppkommit borde kr ha fakturerats ytterligare varje månad under det halvår som debitering har skett. När budgeten fastställdes för år 2007 beräknade den gemensamma nämnden att ta ut en ersättning per lönespecifikation på 72:93. Den ersättning som fakturerats är 76:50 per lönespecifikation och månad. Om merkostnaderna fördelas på antalet lönespecifikationer i 6

7 juli 2007, som var 3 776, blir priset per specifikation omkring 101 kronor. Till dessa 101 kronor kommer respektive kommuns egna kostnader för att hantera en löneutbetalning t.ex. inrapportering av scheman, avvikelsehantering m.m. 2.6 Övriga synpunkter Vid intervjuerna har det framkommit mycket kritiska synpunkter, men en del har försökt lyfta fram positiva saker. I det följande sammanfattar vi de synpunkter som har framförts. Positivt - I grunden ett bra system. - De anställda får rätt lön. - Ett bra system om det utvecklas, vid införandet inte färdigt på marknaden. - Inga bekymmer med systemet egentligen, men det måste utvecklas. - Tillgång till uppgifter på ett annat sätt än tidigare. - Fick bra utbildning. Negativt - Snäv tidplan. - Ingen håller idag ihop alla lösa trådar. - Personalen på HUL-kontoret upplever sig som lönehanterare. - Det har varit för lite diskussioner i kommunerna om de olika rollerna (vad ska en chef respektive assistent göra). - Kort tid att genomföra en så omfattande förändring. - Hur pålitligt är systemet? - Känner inte tillit till systemet. - Tveksamt om rätt lön går ut. - Systemet inte användarvänligt, är inte logiskt. - Måste få mer utbildning. - För sårbart i kommunerna (inga ersättare för cheferna t.ex.). - Att inte kommunerna såg till att ha tillräckligt med utbildare. 3 Vår sammanfattande bedömning Införandet av det nya PA-systemet har inneburit en hel del bekymmer och merarbete, vilket har lett till att brukarna i många fall är mycket kritiska till Lönesamverkan HUL. Kritiken är inte alltid hänförlig till HUL utan egentligen finns det brister i den egna kommunen. Vi bedömer att det idag saknas någon inom HUL och i kommunerna, som driver och utvecklar projektet vidare och känner därför oro för HUL s framtid. 7

8 Vidare konstaterar vi att den gemensamma nämnden fattar beslut som sedan inte effektueras. Vi tänker då t.ex. på ett beslut i nämnden den 23 maj 2007 om att en utvärdering av projektet skulle göras 31 oktober. Detta har inte skett. Vi bedömer att ansvarsfördelningen mellan HUL och kommunerna behöver klaras ut en gång för alla. Det dokument som finns anser vi beskriver detta på ett tydligt sätt. Vi menar vidare att det är anmärkningsvärt att ingen hänsyn tagits till våra synpunkter när det gäller att utbildningskostnaderna inte borde ha aktiverats och att det finns kostnader som är direkt hänförbara till UppCom AB och därmed inte bör belasta projektet. Projektet har kostat 30 procent mer än budgeterat och för det andra halvåret har också driftkostnaderna överskridits med drygt 30 procent mot budgeterat belopp. Vi är medvetna om att kostnadsökningen beror på de bekymmer och förseningar som förekommit vid införandet och att den gemensamma nämnden ställt ekonomiska krav på WM-data på grund av detta. Vi kan efter denna granskning inte uttala oss om verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Vi bedömer att den interna kontrollen inte är tillräcklig. 8

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20

Region Skåne. HR-Fönster etapp 2 och 3 samt uppföljning av etapp 1. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 samt uppföljning av etapp 1 Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2013-11-28 Antal sidor: 20 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Ansvarig nämnd/styrelse 2 5. Genomförd granskning

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Inhyrd personal - läkarförsörjning

Inhyrd personal - läkarförsörjning Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisionsrapport Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 9 september 2009 Eva Gustafsson Silja Savela 2009-09-09 Pär Sturesson Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1

Läs mer

Örebro Läns Landsting

Örebro Läns Landsting www.pwc.com/se Örebro Läns Landsting Plats för ev. klientlogo eller bildtext Utredningsuppdrag angående Landstingets upphandling och införande av nytt personaladministrativt system 2005-2010 Rapport 16

Läs mer

Heltidsprojektet i Avesta

Heltidsprojektet i Avesta Datum 2011-04-15 Heltidsprojektet i Avesta Heltid och Kvalité Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusg 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 56 61 E-post: sven.fernlund-skagerud@avesta.se

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

Granskning administrativa processer

Granskning administrativa processer www.pwc.com/se Granskning administrativa processer Revisionsrapport Torsås kommun September 2012 Caroline Liljebjörn Carl-Magnus Stensson Lisa Åberg Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 1. Inledning

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

Statliga IT-projekt som överskrider budget

Statliga IT-projekt som överskrider budget Statliga IT-projekt som överskrider budget RiR 2011:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Förslag om införande av planeringssystem i hemtjänsten

Förslag om införande av planeringssystem i hemtjänsten 1 (13) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Jan Idefjärd, Jan Nilsson Vård- och omsorgsnämnden Förslag om införande av planeringssystem i hemtjänsten I denna pm redovisas en uppföljning av försöksverksamhet

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16

Landstinget Dalarna. Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-02-01 Antal sidor: 16 Granskning av personalplanering och arbetstidsförläggning KPMG AB Antal sidor: 16 2010 KPMG AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Granskning av Fokusprojektet

Granskning av Fokusprojektet Revisionsrapport Granskning av Fokusprojektet Nyköpings kommun Februari 2009 Ove Axelsson Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt

PROJEKTRAPPORT NR 06/2013. Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt PROJEKTRAPPORT NR 06/2013 N Konsultanvändningen i trafiknämndens projekt Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder och bolagsstyrelser.

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning av föreningar KN-KFÖ-2014-00959 Sammanfattning

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun

Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor. Tyresö kommun Revisionsrapport Interkommunala ersättningar och ersättningar till friskolor Tyresö kommun November 2011 Frida Enocksson Wikström Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler

Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström, certifierad kommunal revisor April 2013 Hyressättning och lokalnyttjande för verksamhetslokaler Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer