Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie"

Transkript

1 Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson

2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov 8 Strategi och handlingsplan 10 Uppföljning 13 Bedömning 14 Källförteckning 15

3 Bakgrund Kompetensförsörjning är en betydande utmaning för många kommuner. Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp. Det innefattar en organisations förmåga att tillse att den har personal i tillräcklig omfattning samt att personalen har tillräcklig kompetens för att utföra befintliga och nya uppgifter i enlighet med organisationens mål och de krav som sälls på verksamheten. Om kommunen inte har den kompetens som fordras finns risk att kommunen inte klarar av att uppnå verksamhetens mål och tillhandahålla den service kommunen är skyldig. 3

4 Syfte Syftet med granskningen är att få en övergripande bild av kommunens kompetensförsörjningsarbete för att ta ställning till om det ska ske en fördjupad granskning. 4

5 Metod Datainsamling har skett genom intervjuer med personalchef, kommunchef samt kommunstyrelsens ordförande. I källförteckning framgår vika dokument som granskats. En summering av datainsamlingen dokumenterades och delgavs revisorerna inför den hearing som hölls den 28 augusti. Då deltog de intervjuade samt den nytillträdda kommunschefen de förtroendevalda revisorerna och sakkunnig från Ernst & Young. 5

6 Frågeställningar Omvärldsanalys Hur analyserar kommunen vilka förändringar kommunens verksamheter står inför och vilka krav som kommer att ställas på kompetens för att möta dessa? Analys av kompetensbehov Hur kartläggs kompetensbehoven idag? I vilken omfattning fordras rekryteringar på kort och lång sikt? Vilken kompetensutveckling behövs för att svara mot dagens krav och framtida krav? Strategi och handlingsplan Har kommunen en strategi för att säkra att kommunen har nödvändig kompetens på kort och lång sikt? Vilka åtgärder genomförs? Vilka resurser har avsatts? Uppföljning Hur följs genomförda åtgärder upp? Ger åtgärderna önskad effekt? 6

7 Omvärldsanalys Kommunen följer aktivt det arbete som SKL bedriver om världens viktigaste jobb. Det handlar om hur sektorn ska säkra kompetensförsörjningen. Befolkningsprognosen är en del i planeringen av verksamheten. Den används för att bedöma inom vilka verksamheter det blir volymförändringar vilket påverkar behovet av kompetens. Det finns behov av flera platser vid boenden för äldre vilket kommer kräva rekrytering. Kommunen har analyserat vilka konsekvenser en långkonjunktur får för inoch utflyttning och därmed för befolkningens storlek och sammansättning. Förvaltningarna fångar upp och ansvarar för att anpassa verksamheten till nationella förändringar som påverkar kompetens, t ex förändringar i läroplanerna och införande av lärarlegitimation. De förändringar som sker inom skolan kommer att kräva kompetenshöjande insatser för en del lärare. 7

8 Analys av kompetensbehov Personalfunktionen har analyserat pensionsavgångarna för kommunen som helhet t o m 2015 och inom BUN och SOC t o m De senare förvaltningarna har de största avgångarna. Antagandet är att medarbetarna slutar vid 65. Pensionsavgångarna för kommunen som helhet är; Inom BUN och SOC för de efterföljande åren:

9 Strategi och handlingsplan rekrytering Det finns ingen dokumenterad strategi eller handlingsplan men det genomförs många aktiviteter, systematiken i arbetet skiftar dock. Hittills har det inte varit svårt att rekrytera till de stora verksamheterna vård och omsorg samt skola/förskola. Vikariepoolen är en rekryteringsbas för vård och omsorgsverksamheten. Det är dock en utmaning att rekrytera specialister till en liten kommun varför samarbete sker med Arboga och Köping. Det finns risk att det uppstår brist på förskolelärare. Kommunens löneläge är ett problem för vissa yrkesgrupper och bör ses över, enligt ett par intervjuade. Ett arbete har inletts för att ta fram en strategi för att marknadsföra kommunen som arbetsgivare inom U-län. Två viktiga områden har identifierats: Hur rekryterar och behåller vi strategiskt viktiga specialistkompetenser? Hur kan vi arbeta mer tillsammans för att stärka den kommunala verksamheten som arbetsgivare? En grupp har just tillsatts som ska jobba med employer branding, d.v.s. att stärka bilden av kommunen som arbetsgivare. 9

10 Strategi och handlingsplan rekrytering Tandemrekrytering med kommunerna Köping och Arboga samt företagen i kommunerna har inletts. Det syftar till att försöka erbjuda arbete till den medföljande parten när någon rekryteras till det geografiska området. Närhet till och samarbete med högskolor är viktigt för att möta rekryteringsbehov. Företrädare för kommunen deltar på högskolornas arbetsmarknadsdagar och vid informationstillfällen på gymnasiet och högstadiet. Här finns behov av större samordning internt för att få ut maximalt av kommunikationen, enligt personalchefen. Vård- och omvårdnadscollege samt Teknikcollege bidrar till tillgången på kompetens. 10

11 Strategi och handlingsplan kompetensutveckling Kommunstyrelsen ansvarar för kompetensutvecklingen av kommunens cirka 40 chefer. Det finns en årlig utbildningsplan som personalchefen arbetar fram med gemensamma utbildningsinsatser genomgick alla en chefsutbildning, därefter har mediaträning genomförts och utbildning i arbetsmiljö ska ske. Ett utbildningsprogram är under framtagande för arbetsledare, det påminner om det program cheferna genomgått. En aspirantutbildning genomförs för potentiella chefer i samarbete med flera kommuner där Västerås stad är navet. Kungsör deltar för första gången 2012 för att ta ställning om kommunen ska skicka deltagare framgent. Inom socialförvaltningen tas en kompetensutvecklingsplan fram för medarbetarna vart annat år. Den baseras på utvecklingssamtalen samt den kompetenskartläggning som gjorts av alla medarbetare. Nationella medel för omvårdnadspersonal har senaste åren inneburit mer utbildning. Inom skolan sker gemensamma utbildningar för olika personalgrupper som baseras på den kompetensutvecklingsplanering som förvaltningens ledningsgrupp tar fram. Denna bygger på information från medarbetarsamtal. 11

12 Uppföljning Medarbetarenkäten är ett instrument för att följa upp hur kommunen uppfattas som arbetsgivare och arbetsplats. I senaste undersökningen, som gjordes 2011 och presenterades 2012, upplevde 3,6 på en 5-gradig skala att de den får den kompetensutveckling de behöver för att uträtta ett bra arbete. 4,4 upplevde att de har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att utföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Den sammantagna nöjdheten med kommunen som arbetsgivare uppgick till 3,4. Nöjdheten varierar mellan förvaltningarna. I oktober ska enheterna presentera sina analyser och åtgärder till respektive förvaltningschef. Återkoppling ska ske till personalfunktionen som ska bedöma om det fordras gemensamma åtgärder i kommunen. Det finns inget beslut om med vilken frekvens medarbetarundersökningen ska ske. Personalchefen bedömer att vart annat år är ett lämpligt intervall. Ett stödmaterial har tagits fram som chefer kan använda när de arbetar vidare med enkätresultatet på arbetsplatserna tillammans med medarbetarna. Chefsutbildningar följs upp, likaså de utbildningsinsatser som sker på förvaltningarna. 12

13 Bedömning Den kommunövergripande omvärldsanalysen är begränsad. Respektive förvaltning svarar för att följa omvärldsförändringar som kan påverka verksamheten. Vi ser att det finns förtjänster med att utveckla den gemensamma omvärldsbevakningen. Det är en styrka om det finns en gemensam bild av förändringar och utmaningar som kommunen behöver hantera. Omvärldsbevakning som med fördel kan vara utgångspunkten för budgetprocessen. Kommunledningen följer upp pensionsavgångarna. Respektive förvaltning följer upp hur dessa fördelas mellan olika funktioner. Den omvärldsbevakning som förvaltningarna gör ger kännedom om exempelvis förändrade lagkrav som ställer krav på ökad kompetens. Det sker ett löpande arbete med kompetensförsörjning och på senare tid har aktiviteten ökat. Det regionala perspektivet och samverkan över kommungränser är en styrka. Vi bedömer att en strategi bör tas fram för att synliggöra vad som görs men också för att öka systematiken samt se om det finns ytterligare aktivteter som bör genomföras, likaså om det finns förtjänster med att i högre grad än idag arbeta över förvaltningsgränser. 13

14 Bedömning Uppföljningarna av aktiviteterna bör utvecklas vilket underlättas om det finns en strategi som utgångspunkt. Det finns ingen uppföljning som fångar kostnaden för samtliga aktiviteter. Här skiljer sig inte Kungsör från andra kommuner. Det finns inget mål som handlar om kompetensförsörjning eller om att vara en attraktiv arbetsgivare. Vår erfarenhet är att om det finns mål eller på annat sätt uttalade ambitioner ökar både systematiken och aktivitetsnivån i kompetensförsörjningsarbetet och det sker en systematisk redovisning till kommunledningen av aktiviteter och resultat. Vi bedömer inte att det finns anledning att i nuläget genomföra en fördjupad granskning inom detta område. 14

15 Källförteckning Sammanställning pensionsavgångar BUN och SOC t.o.m Implementering av läroplan (ej daterad) Framtida rekrytering Konsekvensbedömning av långkonjunktur i Kungsör Utvärdering av ledarskapsprogram (ej daterad) Medarbetarenkät, resultat 2011 Utbildningssatsningar inom socialförvaltningen Aspirantprogrammet 2012 Tandemrekrytering som metod för att underlätta framtida kompetensbehov. 15

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Strategisk kompetens- försörjning

Strategisk kompetens- försörjning Strategisk kompetens- försörjning Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning 1 2. Uppdrag och bakgrund 3 2.1. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning Revisionsrapport Kompetensförsörjning Skellefteå kommun Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Maria Strömbäck Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning 1 2. Bakgrund och uppdrag 5 2.1.

Läs mer

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg

Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Granskning av förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap inom Vård- och omsorg Carl-Gustaf Folkeson Båstads kommun Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 2 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

RAPPORT. Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad

RAPPORT. Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind RAPPORT Förutsättningar för ledarskap i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-35 71 54 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av HR-funktionen Innehåll Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Revisionsfrågor... 3 1.4 Avgränsning... 4 1.5

Läs mer

Granskning av personalförsörjningen

Granskning av personalförsörjningen SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-03-12 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Granskning

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson

Revisionsrapport. Marks kommun. Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet. Februari 2010 Hans Axelsson Revisionsrapport Styrning och uppföljning av jämställdhetsarbetet Marks kommun Februari 2010 Hans Axelsson 1 Sammanfattande bedömning Vi uppfattar att det finns kompetens, engagemang och en vilja att göra

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg om äldre

Kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg om äldre Kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg om äldre Lägesrapport 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation

Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation Kalmar kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Revisionsrapport* Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Vänersborgs kommun November 2007 Lotta Wall *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner

Konsultrapport. Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland Hälsingerådet samtliga sex Hälsingekommuner Rolf Hammar Annika Smedman Torsten Sjöström oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

2012-10-09. 1. Personalchefernas sammanställning av pensionsavgångar 2012 2016

2012-10-09. 1. Personalchefernas sammanställning av pensionsavgångar 2012 2016 Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2012-10-09 Ledamöter personalberedning Personalchefer Kallelse/inbjudan Personalberedning VKL Tisdag 16 oktober Kl 13 16 Rådhuset Köping Ärenden 1. Personalchefernas

Läs mer