PM: uppföljning av granskning av upphandlingsfrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM: uppföljning av granskning av upphandlingsfrågor"

Transkript

1 Ref R Wallin PM: uppföljning av granskning av sfrågor Inledning Kommunrevisionen har beslutat genomföra en uppföljning av den granskning som gjordes år 2010 av sfrågorna. I granskningen 2010 rekommenderades kommunstyrelsen vidta följande åtgärder: Aktualisera riktlinjerna så att dessa står i samklang med gällande lagstiftning Skärp internkontrollen vid direkt Skaffa ett inköpssystem som stöder ramstroheten Aktuellthållande av en samlad förteckning över giltiga ram i kommunen Återkommande uppföljning av ramstroheten Utbildning i LOU till berörda En förstärkning av samordningsfunktionen i kommunen för att erbjuda kompetensstöd vid frågor om direkt, suppföljning etc. Syfte Kommunrevisionen vill nu ta reda på vilka åtgärder som vidtagits med anledning av granskningen år Genomförande Uppföljningen har genomförts i form av genomgång av aktuella styrdokument, intervjuer med sstrateg och stickprovskontroll av ett antal leverantörs under januari, mars och maj Stickprovskontrollen omfattar alla under de tre månaderna till belopp överstigande skr. Fakturorna stäms av mot befintliga ram. Alla som lämnat underlag och intervjuats har sakgranskat utkastet till promemorian. Aktualisering av riktlinjer Kommun har aktualiserat riklinjerna. År 2011 togs beslut om ny spolicy av fullmäktige , 55. I policyn klargörs mål med, vad den omfattar, samarbetet med Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, scenter, förhållningssätt och olika organs ansvar i sfrågor, beloppsgränser, planering och skrav bl.a.

2 Policyn kompletteras med tillämpningsföreskrifter som anger rutiner, dokumentationskrav och anvisningar för handläggningen av sfrågorna. Föreskrifterna beslutades av kommunstyrelsen Det är tillfredsställande att kommunen har aktualiserat spolicyn och också kompletterat den med tillämpningsföreskrifter. Skärp internkontrollen vid direkt I granskningen år 2010 framkom att en del direktar skett utan tydligt beaktande av lagen om offentlig, LOU, bl.a. utan dokumentation om att skett i konkurrens. Vid uppföljningen nu konstateras att det i tillämpningsföreskrifterna framgår vilka rutiner som gäller. Det är tillfredsställande. Inköpssystem som stärker ramstroheten och samlat system för alla ram Granskningen för tre år sedan visade att det saknades ett samlat grepp om samtliga och att det också enbart fanns kunskap om de lokala verksamhetsen i de olika verksamheterna. Vid uppföljningen nu visar det sig att det inte finns något specifikt system för samtliga. Kommunen har heller inte bedömt, enligt sstrategen, att det är nödvändigt med hänvisning till att många av en finns i externa databaser. Ärendehanteringssystemet Castor är nytt och där samlas numera alla som de olika sektorerna sluter på egen hand. Till det finns sedan tidigare alla via E-avrop samlade på ett ställe. Likaså finns sedan tidigare alla nationella samlade i särskilda databaser, t.ex. Kommentus. Med tillskapandet av ärendehanteringssystemet Castor kan man numera snabbt få en överblick av vilka som finns via E-avrop, de nationella databaserna och de verksamhetsspecifika lokala en via Castor. Det har skett en förbättring av rutinerna vilket är tillfredsställande Den rutin som finns bedöms tillräcklig. Uppföljning av stroheten I kommunens internkontrollplan sägs att ramstroheten skall följas upp två gånger per år. Uppföljning skall göras slumpvis med ett urval av 25 leverantörer per tillfälle, dvs. sammanlagt 50 under ett år. Kommunen har genomfört en uppföljning utifrån internkontrollplanen. Den visade att tre av fyra leverantörer saknade ram. Inköpsvärdet för dessa leverantörer varierade mellan ca 200 kr och kr vid granskningstillfället.

3 Det är tillfredsställande att kontroll görs, men frekvensen är lägre än den beslutade. Resultatet av kontrollen indikerar att det hade varit värdefullt att man fördjupat analysen med tanke på att så många i urvalet härrörde från leverantörer som saknar ram. Stickprovskontroll vid uppföljningen I den här uppföljningsgranskningen har stickprovskontroller skett i januari, mars och maj Stickprovskontrollen omfattar ur leverantörssystemet uppgående till mer än kr per faktura. Kontrollen visar följande resultat. Januari 2013 Ram Ej ram via E-avrop *Hyres behöver inte upphandlas enligt LOU. Regleras via LUF **En direktplacering avser ett samägt kommunalt försäkringsbolag där det är tveksamt om krävs. Den sammanlagda faktureringen för de sexton na uppgår till ca 6,5 mkr för januari månad. Av sammanlagt 16 omfattas hälften av ram. Fyra avser interkommunala ar. Det är två som kan anses avvika från en strikt tillämpning av LOU. Mars 2013 Ram Särskild *Hyres behöver inte upphandlas enligt LOU. Regleras via LUF **Avser placering av ungdom med kort varsel. Den sammanlagda faktureringen under mars uppgår till ca 24 mkr. En av na avser pensionsinbetalningar motsvarande drygt 8 mkr. I några fall finns inte någon specifikation av den levererade tjänsten, trots att beloppen är betydande. Vid närmare kontroll visar det sig att det rör sig om placering på behandlingshem där Migrationsverket står för alla kostnader slutänden. Maj 2013 Ram Särskild Friskole Direkt** Friskole Direkt** Friskole Direkt** *Hyres behöver inte upphandlas enligt LOU. Regleras via LUF **Avser bl.a placering av ungdom med kort varsel men också rena direktar av tjänster Den sammanlagda faktureringen under maj uppgår till ca 12,7 mkr.

4 Summering De tre granskade månaderna redovisar till ett sammanlagt belopp på närmare 43 mkr. Då är enbart med större belopp än kr inkl moms resp månad redovisade. Om man enbart bedömer stroheten kring ar utifrån krav enligt LOU är stroheten de tre granskade månaderna 72 procent. Beräkningen bygger på från ram enligt E-avrop, särskild, lokalt och direkt. Några generella iakttagelser är att oftare skett via lokala än via tecknade av kommuner i samverkan. En annan iakttagelse är att det ändå förekommer en inte obetydlig utan vare sig lokalt eller via kommuner i samverkan. Utbildning i sregler Någon formellt anordnat utbildning bland chefer och närmast berörd personal har inte skett. Däremot anses kunskapen bland anställda ha ökat med framtagande och kommunicering av policy och tillämpningsföreskrifter, enligt den sansvarige som också framhåller att information om sfrågor även lämnas i samband med bokslutsgenomgångar. De insatser som är gjorda bedöms vara tillfredsställande men med tanke på att närmare 30 procent av alla ar sker direkt och det dessutom i dessa fall rör sig om relativt stora belopp behöver förståelsen för och efterlevnaden av lagkraven förbättras. Ernst & Young rekommenderar kommunen fortsatta satsningar på utbildning kring LOU för berörd personal. Förstärkning av samordningsfunktionen I granskningen år 2010 konstaterades att samordningsfunktionen behövde förstärkas. Därefter har arbetet kring sfrågor fått en tydligare struktur med aktuell policy, tydliga tillämpningsföreskrifter och en klarare ansvarsfördelning. De förändringar som är genomförda bedöms tillfredsställande. Slutkommentar Uppföljningen visar att kommunen vidtagit flertalet av de förslag till förbättringar som revisionen lämnade vid den förra granskningen. Av föreslagna sju förbättringar har kommunstyrelsen vidtagit sex så här långt. Det är tillfredsställande. Kommunstyrelsen bedöms därför ha stärkt styrningen över dessa frågor. Kommunstyrelsen rekommenderas genomföra hela kontrollen av stroheten i enlighet med gällande internkontrollplan. Kommunstyrelsen rekommenderas också överväga behovet av återkommande utbildningsinsatser för chefer och personal i sfrågor.

5

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar

Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin. Valdemarsviks kommun Leasingbilar Revisionsrapport nr 1, 2013, slutversion R Wallin Valdemarsviks kommun Leasingbilar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Revisionsfrågor... 3 2.2. Metod... 3 3. Bakgrund... 3 4. Utgångspunkter/revisionsbevis...

Läs mer

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans

PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans PM: Granskning av policy och riktlinjer för s.k. personalförmåner som kreditkort, mobiltelefoner och arbete på distans Vadstena kommun Räkenskapsår 2013 Datum 20 juni 2013 Till Kommunrevisionen i Vadstena

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Höga statstjänstemäns representation och förmåner. RiR 2004:12

Höga statstjänstemäns representation och förmåner. RiR 2004:12 Höga statstjänstemäns representation och förmåner RiR 2004:12 RiR 2004:12 Höga statstjänstemäns representation och förmåner ISBN 91 7086 014 9 RiR 20004:12 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Landstingsanställdas bisysslor

Landstingsanställdas bisysslor Revisionsrapport Landstingsanställdas bisysslor Norrbottens läns landsting Mars 2010 Per Ståhlberg, Certifierad kommunal revisor Carina Olausson, Certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander, Revisionskonsult

Läs mer

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning.

Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Rapport avseende granskning av rutiner för bilanvändning. Forshaga kommun Maj 2014 David Bäcker Pontus Ericsson Innehåll Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och revisionsfrågor...

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun

Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Härryda kommun Granskning av arbetssituationen för biståndsbedömarna inom Härryda kommun Januari 2014 Torbjörn Bengtsson och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 2. Granskningsresultat...7

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor

Vetlanda kommun. Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, handkassor Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning av rutiner avseende kreditkort/drivmedelskort, körjournaler och handkassor Innehåll

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer