E-HANDEL vs DETALJHANDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-HANDEL vs DETALJHANDEL"

Transkript

1 UPPSALA UNIVERSITET Magisteruppsats Företagsekonomiska Institutionen VT 2008 E-HANDEL vs DETALJHANDEL En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten vid köp av mobiltelefon och böcker Shara Baghdasarian Samuel Meytap Handledare Christine Holmström Företagsekonomiska Institutionen

2 SAMMANDRAG E-handeln har haft en enorm tillväxt de senaste åren och börjar konkurrera ut detaljhandeln på marknaden. Internets utveckling har bidragit till att konsumenter idag kan handla enklare och billigare genom e-handel. Ett problem som företagen ständigt står inför är att identifiera vilka faktorer som tillfredställer konsumentens behov på bästa möjliga sätt. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur faktorerna; avstånd, tid, pris, bra service och information i relation till varandra påverkar konsumentens val mellan e-handel respektive detaljhandel vid köp av mobiltelefon och böcker. Dessutom avser vi att studera likheter och skillnader mellan män och kvinnor. Resultatet från denna undersökning bygger på en kvantitativ enkätundersökning utförd med hjälp av studenter i Ekonomikum vid Uppsala Universitet. Studenter anser att pris och information är de viktigaste faktorerna vid köp av mobiltelefon, medan pris och tid är mest viktiga vid köp av böcker. Trots e-handelns fördelar avseende faktorerna pris, information och tid, väljer studenter att köpa mobiltelefon och böcker via detaljhandeln. Män och kvinnor har lika preferenser vid köp av mobiltelefon, medan vid köp av böcker skiljer de sig åt där bra service anses vara viktigare än avstånd för kvinnor. 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 TEORI... 7 E-handeln ur ett konsumentperspektiv... 7 Detaljhandeln ur ett konsumentperspektiv... 9 Upplevt värde för konsumenten...10 Påverkande faktorer av det upplevda värdet för konsumenten...11 Avstånd...11 Tid...12 Pris...12 Service...13 Information...13 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT...14 Datainsamling...14 Primärdata...15 Sekundärdata...15 Källkritik...15 Operationalisering...16 Val av respondenter...17 Val av produkter...17 Enkätens uppbyggnad...17 Bearbetning av insamlad data...18 RESULTAT...19 Grundläggande information om respondenterna...19 Resultat för mobiltelefon...20 Resultat för böcker...24 Rangordning...28 Resultat från rangordning för mobiltelefon...28 Resultat från rangordning för böcker

4 ANALYS AV RESULTAT...34 Första plats...35 Andra plats...35 Tredje plats...37 Fjärde plats...38 Femte plats...39 E-handel eller Detaljhandel?...40 SLUTSATS...42 Förslag till fortsatta studier...43 REFERENSLISTA...44 BILAGA...46 Bilaga

5 INLEDNING Internets framsteg och utveckling har banat väg för en konkurrenskraftig och modern typ av handelsplats som dök upp redan under 1960-talet, men det var inte förrän 1992 som den tog form och utvecklades till dagens mötesplats för olika marknader och konsumenter. 1 Elektronisk handel (e-handel) har möjliggjort att konsumenter idag kan sitta i sitt eget hem framför datorn för att med några enkla knapptryckningar beställa hemlevererade produkter och tjänster från ett brett sortiment. Följaktligen har det även inneburit att den fysiska närheten mellan konsument och företag har mindre betydelse för konsumtion av vissa produkter. Säljare kan idag befinna sig i USA medan konsumenten finns i Sverige. Emellertid kan konsumenter förknippa denna art av handel som opersonlig. 2 En negativ association med e-handel skulle kunna vara konsumenternas osäkerhet på vilka försäljningsvillkor som gäller, särskilt om villkoren avfattas av utländska aktörer. Trots detta fortsätter e-handeln att växa och vinna allt fler marknadsandelar från den traditionella detaljhandeln. 3 I artikeln Marketing Myopia från 1960 betonar Theodore Levitt betydelsen av att en företagsledning definierar sin marknad rätt. Levitt menar att istället för att vara kundorienterade har flertalet företag istället stirrat sig blinda på sin verksamhet och produkter, vilket i slutändan har lett till företagens fall. Levitt beskriver hur fenomenet supermarkets uppkom i USA i början av 1930-talet. Närbutikskedjor som var etablerade envisades med sitt koncept och trodde inte att människor skulle vara villiga att färdas flera kilometer för att inhandla mat. Detta visade sig vara fel. Det slutade med att de traditionella närbutikerna blev utkonkurrerade och förlorade sin betydelse för konsumenten just på grund av att supermarkets kunde tillfredställa konsumenternas behov på ett bättre sätt. I och med detta blev priset en viktig faktor för val av återförsäljare. Supermarkets kunde skära ner kostnaderna genom inköp av större volymer och i form av att de hade lokalerna belägna utanför staden. I takt med att fler aktörer växte fram 1 Fredholm, 2002, s.39 2 Konkurrensverket, 2001, s.19 3 Turban, 2002, s.27 4

6 pressades priserna ännu lägre, vilket blev slutet för närbutikens storhetstid. 4 Pris är en faktor som har stor påverkan på konsumentens köpbeteende. 5 Avstånd 6, tid 7, bra service och information är flera andra betydelsefulla faktorer för konsumenten vid köp av en produkt, vare sig det sker via e- handel eller via detaljhandel. 8 Dessa faktorer anses i sin tur påverka det upplevda värdet för konsumenten vilket i det flesta fall avgör det slutliga köpbeslutet. 9 Det upplevda värdet för konsumenten grundar sig på vad som mottages och vad som ges för konsumenten, 10 och uppfattas som ett utbyte mellan nytta och uppoffring. Det upplevda värdet för konsumenten kan ändras beroende på omständigheter för konsumenten och/eller konsumtionssituationen. 11 Konsumenten väljer att handla där denne anser få ut det största upplevda värdet vilket i sin tur anses vara en kraftfull förutsägelse för köpintentionen. 12 Vidare är preferenserna olika beroende på vilket segment företagen riktar in sig på och vilka produkter som säljs 13 vilket har lett till att etablerade detaljhandlare som exempelvis El-Giganten 14 och Akademibokhandeln 15 insett betydelsen av att följa med i utvecklingen på marknaden. Detta har idag föranlett att dem har börjat erbjuda försäljning via sina hemsidor för att på så sätt kunna påverka det upplevda värdet för konsumenten genom flertalet kanaler. Viktigt att påpeka är att vissa produkter inte har slagit igenom inom e-handel bland annat på grund av deras komplexitet. Försäljning av exempelvis livsmedel och hushållsvaror har en väldigt liten köpfrekvens genom e-handel. Därför innefattar inte e-handelns genomslagskraft alla produkter och tjänster som konsumeras idag. Hemelektronik samt böcker hör däremot till de produktkategorier med en hög köpfrekvens inom den svenska marknaden. 16 Konsumentens val mellan e-handel och detaljhandel vid köp av en produkt har blivit ett allt mer omdebatterat ämne idag främst på grund av e-handelns utveckling. Faktorerna avstånd 17, tid 18, pris 19, bra service och information återkommer ofta i litteraturen och anses enligt flertalet forskningsstudier ha en betydande påverkan för det upplevda värdet för en konsument vid köp av en produkt. 20 Det är viktigt för företag att utgå ifrån kundens behov. Företag står därför inför ett 4 Levitt, 1960, s Zeithaml, 1988, s.2 6 Cadwallader, 1975, s Keeney, 1999, s.534, Chen et al., 2003, s Chen et al., 2003, s Ibid. 10 Zeithaml, 1988, s Chen et al., 2003, s Chen et al., 2003, s Ibid. 14 El-Giganten 15 Akademibokhandeln 16 Arnberg et al., 2006, s Cadwallader, 1975, s Keeney, 1999, s.534, Chen et al., 2003, s Zeithaml, 1988, s.2 20 Chen et al., 2003, s.326 5

7 problem när de skall identifiera vilka faktorer som tillfredställer konsumentens behov på bästa möjliga sätt. 21 En del företag väljer exempelvis att satsa mer på att erbjuda ett lägre pris medan andra prioriterar att erbjuda bättre service på bekostnad att ett lägre pris. Denna avvägning avgör i slutändan hur företag väljer att marknadsföra sig mot konsumenter. Enligt våra efterforskningar förekommer det bristande kunskap när det gäller vilka faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten vid köp av mobiltelefon och böcker, vilket har bidragit till vårt intresse att vilja tillföra kunskap inom detta forskningsområde. Dessutom avser undersökningen skapa en klarhet i hur faktorerna avstånd 22, tid 23, pris 24, bra service 25 och information 26 påverkar valet mellan e- handel respektive detaljhandel. Utifrån en kvantitativ metod har vi för avsikt att studera urvalsgruppen studenter inom Ekonomikum i Uppsala Universitet genom en enkätundersökning. Vi anser att denna urvalsgrupp är intressant att studera på grund av att de vanligtvis tillhör den åldersgrupp som konsumerar allt mer genom e-handel. 27 Urvalsgruppen har även fördelen att tillhöra den generation som växt upp med Internet och e-handel och är idag en aktiv användare av dess tjänster. 28 Undersökningen avser innefatta konsumtion av produkterna mobiltelefon och böcker. Produkternas skilda egenskaper och komplexitet 29 blev avgörande för valet av avgränsning, men även på grund av deras höga köpfrekvens inom främst e-handel skapade detta ett intresse att forska vidare om. 30 Givet det som redan finns skrivet inom detta ämnesområde och utifrån vårt tidigare resonemang leder det oss till studerandet av följande syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur faktorerna; avstånd, tid, pris, bra service och information i relation till varandra påverkar konsumentens val mellan e-handel respektive detaljhandel vid köp av mobiltelefon och böcker. Dessutom avser vi att studera likheter och skillnader mellan män och kvinnor. 21 Levitt, 1960, s Cadwallader, 1975, s Keeney, 1999, s.534, Chen et al., 2003, s Zeithaml, 1988, s.2 25 Chen et al., 2003, s Ibid. 27 Arnberg et al., 2006, s Chen et al., 2003, s Tillman, 1998, s Arnberg et al., 2006, s.25 6

8 TEORI Detta kapitel behandlar inledningsvis en genomgång av e-handel respektive detaljhandel utifrån ett konsumentperspektiv, därefter behandlas de faktorer som påverkar det upplevda värdet för konsumenten E-handeln ur ett konsumentperspektiv E-handel har ständigt utvecklats sedan 1960-talet då det först uppkom. Med hjälp av Internet och den tekniska utvecklingen har det öppnats upp en ny marknad på nätet. 31 Internet uppskattas ha 750 miljoner användare idag och undersökningar visar att drygt 50 procent av alla Internetanvändare använder e-handel. 32 Den svenska befolkningen tillhör de främsta konsumenterna inom e-handel och Sverige sägs ligga långt fram i utvecklingen vad gäller Internetanvändandet. 33 E-handel har en omsättning idag som är högre än tidigare och det finns en kraftig tillväxt vad gäller försäljningen. Internethandel har en årlig ökningstakt på cirka 30 procent och år 2006 beräknades omsättningen till 12 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,5 procent av den totala detaljhandeln. 34 Livsmedelsbranschen har inte varit framgångsrik genom e- handel främst på grund av logistikproblem och svårigheter att skapa en efterfrågan till konsumenten. Men däremot hör hemelektronik samt böcker till de produktkategorier som handlas mest av svenska konsumenter enligt en undersökning av Arnberg et al. 35 Med sin förmåga att nå ut till hundratals miljoner människor världen över anses e-handel ha stora fördelar gentemot detaljhandeln för konsumenten 36, samtidigt som konsumenter i allt större utsträckning blir mer mogna för e-handel. 37 Turban menar att det finns vissa direkta fördelar för konsumenter som väljer e-handel framför detaljhandel. Fördelarna pekar på mer tillgänglighet för 31 Fredholm, 2002, s Turban, 2002, s Fredholm, 2002, s Arnberg et al., 2006, s.4 35 Arnberg et al., 2006, s Turban, 2002, s Arnberg et al., 2006, s.8 7

9 konsumenter som tillåts handla över nätet dygnet runt, alla dagar på året, från nästan vilken plats som helst. Konsumenten erbjuds även ett större utbud av leverantörer och produkter. Genom att samla all information på en och samma plats underlättas konkurrensen vilket resulterar i påtagligt lägre priser för konsumenten. Dessutom blir informationssökningen mycket enklare och smidigare då detta oftast kan skötas hemifrån. 38 Fördelarna med e-handel kan även ses i form av tidsbesparingar för konsumenten som snabbt och effektivt kommer åt information och kan jämföra produkter och priser mellan olika leverantörer. 39 Konsumenten anses med hjälp av e- handel ha förvandlats till en power customer, det vill säga en konsument som kan ställa krav och som kräver hög service. Andra fördelar som nämnas är att konsumenter med hjälp av e- handel kan vistas på internationella marknader där valmöjligheterna ökar samtidigt som det skapas ett mervärde åt kunden. 40 Arnberg et al. visar i sin studie att svenska konsumenter idag ser fler fördelar med e-handel framför detaljhandel. Fördelarna som konsumenterna främst syftar till är att det är billigare, enklare, bekvämare och mer tillgängligt med e-handel, samtidigt som konsumenten sparar tid och får ta del utav ett större utbud. 41 Det finns även vissa nackdelar och begränsningar med e-handel för konsumenten. Säkerheten och pålitligheten hos e-handelssystem är fortfarande på en utvecklingsnivå vilket skapar oro och osäkerhet för konsumenten. Det finns en risk för att den personliga interaktionen minimeras vilket kan skapa en distans mellan köpare och säljare. Telekommunikationsnäten är i många områden otillräcklig och en ytterligare viktig nackdel är att tillgången till Internet fortfarande är dyr och begränsad till vissa konsumentgrupper. 42 Denna diskussion utvecklas då det hävdas att en del grupper i samhället står utanför e-handelsutvecklingen och att det finns en rädsla bland dessa grupper av konsumenter för att e-handeln så småningom kommer att slå ut detaljhandeln. 43 Konsumenter relaterar oftast nackdelar till e-handel med faktorer som svårigheter med navigering och låg kundservice. Konsumenten upplever även svårigheter i att hitta specifika varor. 44 Den största nackdel som konsumenten stöter på är att inte ha möjlighet att känna på produkten innan köp. Konsumenten vill exempelvis oftast prova ett klädesplagg innan denne beslutar sig för ett köp. Andra nackdelar som nämns är tveksamheter hos konsumenten om att produkten eller tjänsten verkligen fungerar. Dåliga eller begränsade betalningsmöjligheter anses enligt konsumenter vara ett hinder vid köp via e-handel Turban, 2002, s Chen et al., 2003, s Fredholm, 2002, s Arnberg et al., 2006, s Turban, 2002, s Fredholm, 2002, s Balsvik, 2001, s.2 45 Arnberg et al., 2006, s.28 8

10 Detaljhandeln ur ett konsumentperspektiv Detaljhandeln har sedan länge haft en stor betydelse för konsumenters inköp. Den svenska konsumentens inköp från detaljhandeln utgör en tredjedel utav dennes disponibla inkomst 46 och konsumtionen av detaljhandeln motsvarar en tredjedel av den totala privata konsumtionen. 47 Detaljhandeln har gått från lokala företag i början på 1900-talet till en strukturomvandling som inneburit att de små butikerna ersattes av snabbköp med självbetjäning under 1900-talets andra hälft. 48 Konsekvenser av dagligvaruhandelns omvandling till byggandet av stora varuhus är ett större utbud och pressade priser. 49 Den svenska konsumenten utför i regel sina huvudsakliga inköp från 1-2 butiker och ytterligare 1-3 för de kompletterande inköpen. 50 Dagligvaror och livsmedel hör till den största delen av konsumentens inköp inom detaljhandeln. 51 Bergström et al. menar att detaljhandeln har inneburit en fördel för konsumenten då det är konsumenten som sätter ribban för detaljhandels utveckling. Detaljhandelns utveckling bestäms med andra ord av konsumentens konsumtionsbenägenhet. 52 Konsumenten har större möjlighet att bygga upp en relation till en detaljhandel jämfört med om försäljningen bedrevs på Internet. Samtidigt får konsumenten ta del av företagskänslan och bli mer personligt bemött. Vana detaljhandelskonsumenter får ett automatiserat agerade gentemot detaljhandeln i takt med erfarenhet och tid. Detta innebär att en bruten vana leder till en ansträngning för konsumenten. 53 Den hårda konkurrensen inom detaljhandeln har tvingat till sig en förändring som har lett till att allt fler detaljhandelsbutiker satsar på en upplevelsebaserad konsumtion. Detaljhandelsutbudet kompletteras med exempelvis ett utbud av biografer, restauranger och andra events. Konsumenten får samtidigt ta del utav denna upplevelse på plats, vilket inte går att uppleva via en e-handel. 54 Detaljhandels utveckling till allt större varuhus med ökat utbud och lägre priser har inneburit en nackdel för vissa konsumenter som inte har de förutsättningar som krävs för att dra nytta av bilsamhällets utbredning. Konsumenter har inte möjlighet att jämföra priser och produkter mellan olika leverantörer i samma utsträckning som via e-handel Bergström et al., 2003, s Svensson, 2004, s Bergström et al., 2003, s Svensson, 2004, s Svensson, 2004, s Bergström et al., 2003, s Ibid. 53 Hedlund, Bergström et al., 2003, s Svensson, 2004, s.4 9

11 Sammanfattning av för- och nackdelar mellan e-handel respektive detaljhandel E-handel Detaljhandel Fördelar Handla över nätet dygnet runt, alla dagar på året från nästan vilken plats som helst Större utbud av leverantörer och produkter, och generellt lägre priser Informationssökning är enklare och smidigare och kan oftast skötas hemifrån Snabbt och effektivt komma åt information och jämföra produkter och priser mellan leverantörer Fördelar Större möjlighet till att bygga upp en relation Mer personligt bemötande Upplevelsebaserad konsumtion Möjlighet till spontanköp Nackdelar Dåliga eller begränsade betalningsmöjligheter förekommer Personlig interaktion minimeras vilket skapar en distans mellan köpare och säljare Ingen möjlighet att känna på produkten innan köp Nackdelar Svårigheter i jämförelse av produkter och priser Detaljhandels utbredning är beroende av bilsamhället Begränsade öppettider jämfört med e-handel Upplevt värde för konsumenten Upplevt värde för konsumenten har på senare år fått allt större uppmärksamhet bland marknadsförare och forskare just på grund av dess stora roll när det gäller att förutspå konsumenters köpbeteende och att uppnå en hållbar konkurrensfördel. Ur marknadsföringssynpunkt innebär att skapa upplevt värde för konsumenten att kunna möta 10

12 konsumenternas behov på bästa sätt och samtidigt höja konsumentens tillfredställelse. 56 Zeithamls definition av begreppet upplevt värde för konsumenten är; det upplevda värdet för konsumtenten upplevs olika beroende på konsumentens preferenser och grundar sig på vad som mottas och vad som ges, 57 och att det upplevda värdet kan uppfattas som ett utbyte mellan nytta och uppoffring. 58 Woodruff vidareutvecklar begreppet och beskriver upplevt värde för konsumenten som en källa för konkurrensfördelar. Enligt författaren är upplevt värde för konsumenten en uppfattad preferens och värdering av de produktattribut, attributföreställningar och konsekvenser av produktanvändningen som underlättar för konsumenten att uppnå sina mål och syften i användarsituationen. 59 Alla faktorer, både kvalitativa och kvantitativa, subjektiva som objektiva, är det som utgör konsumentens erfarenhet av köpet och är därmed viktigt för företagen att informera sig om. 60 Påverkande faktorer av det upplevda värdet för konsumenten Det upplevda värdet för konsumenten påverkas som ovan nämnts av ett flertal faktorer. Vi har valt att gå vidare med fem av dessa i vår uppsats nämligen avstånd 61, tid 62, pris 63, bra service 64 och information 65. Avstånd Med avstånd menas konsumentens fysiska avstånd till försäljaren. Upplevt värde för konsumenten är ett dynamiskt fenomen som ändras beroende på konsumentens omständigheter och/eller köpsituation. 66 Tillgängligheten av produkten kan bli avgörande för konsumentens köp beroende på situationen. 67 Marknadsförare strävar ständigt efter att öka det upplevda värdet för konsumenten genom att öka produktens tillgänglighet. 68 Studier visar dock att konsumenter inte alltid väljer en försäljningsplats med det kortaste avståndet, vilket betyder att avståndet inte alltid påverkar valet av inköpsplats Chen et al., 2003, s Zeithaml, 1988, s Chen et al., 2003, s Chen et al., 2003, s Chen et al., 2003, s Cadwallader, 1975, s Keeney, 1999, s.534, Chen et al., 2003, s Zeithaml, 1988, s.2 64 Chen et al., 2003, s Ibid. 66 Ibid. 67 Guttman, 1999, s Guttman, 1999, s Cadwallader, 1975, s

13 Tid Med tid avses den tid konsumenten lägger ner för att erhålla en produkt, med andra ord den tid det tar att samla information om produkten, att välja produkten, och att köpa produkten. Enligt Keeney är tiden viktig för konsumenten som vill minimera tiden som lags ner vid ett köp för att istället lägga tid på andra intressen. 70 Tidspressen och en alltför komplicerad köpprocess kan oftast innebära en stor ansträngning för konsumenten som i sin tur kan sänka det upplevda värdet. Detta kan även innebära att ifall en konsument anser att valet mellan tillgänglighet av inköpsplats blir för ansträngande kan det sluta med att konsumenten ger upp sökandet. 71 Pris Med faktorn pris i detta sammanhang menas det pris i monetära termer som konsumenten får betala för att erhålla en produkt. Priset har en avgörande betydelse för konsumenters köpbeteende och produktval. Ur ett konsumentperspektiv är priset det som offras för att erhålla en produkt. 72 Konsumenter ser priset som en viktig kostnadskomponent och jämför gärna priset på en produkt hos skilda näringsidkare. Priset ses som en viktig motivation för konsumentens köp, och ett effektivt sätt att öka det upplevda värdet för konsumenten är att företagen erbjuder förmånliga priser. Detta innebär en fördel för e-handelsföretag som generellt sätt har 15 procent billigare priser än detaljhandeln. 73 Det hävdas att konsumenten inte alltid vet eller kommer ihåg produktpriser. Istället kodar konsumenten priset på ett sätt som är betydelsefullt för denne. Konsumentens uppmärksamhet, medvetenhet och kännedom om priset anses därför vara lägre än nödvändigt. Uppmärksamheten för priset mellan konsumenter åtskiljer sig bland olika demografiska grupper. Den grupp som är mest uppmärksam på priset är gifta medelålderskvinnor som inte jobbar utanför hemmet. Ju dyrare en produkt är desto större blir uppmärksamheten för priset. Det är viktigt att ha i åtanke att andra faktorer som exempelvis produktkomplexitet och brist på produktinformation kan ha betydelse för konsumentens kunskap om priset. Priset är inte den enda uppoffringen som konsumenten tvingas göra för att erhålla en produkt eller tjänst som leder till upplevt värde för konsumenten. Om en produkt inte finns tillgänglig på hyllan i en detaljhandel måste en uppoffring göras av konsumenten när denne får färdas en viss sträcka för att erhålla denna produkt. Om detta inte upplevs som en tillfredställelse eller hobby för konsumenten har en uppoffring skett Keeney, 1999, s Chen et al., 2003, s Zeithaml, 1988, s Chen et al., 2003, s Zeithaml, 1988, s.11 12

14 Service Med faktorn bra service i detta sammanhang menas den service som konsumenten erbjuds eller får ta del utav vid ett köp; kundservice, ångerrätt och garantier. Konsumenter förväntar sig vanligtvis bra service vid köp av en produkt eller tjänst. Service för konsumenter skiljer sig signifikant åt mellan e-handel och traditionell detaljhandel. Köp via e-handel innebär att konsumenter oftast fullföljer köpet utan någon direkt personlig interaktion med de anställda inom e-handelsföretaget. Servicen uppnås därför av konsumenten endast genom teknologins begränsade vägar. Konsumenter föredrar service genom någon form av personlig interaktion med e-handeln och tenderar att handla oftare ifall konsumenten får respons på sina frågor. 75 Information Med faktorn information i detta sammanhang menas den typ av information som konsumenten får ta del utav vid köp av en produkt; produktinformation, prisinformation och villkorsinformation. Chen et al. hävdar att konsumenter upplever att endast relevant information är användbar och värdefull. Detaljhandeln har fördelen att erbjuda information till konsumenter genom personlig interaktion. Informationen kan då anpassas efter konsumentens behov och krav. Sådan flexibilitet när det gäller information saknas eller är begränsad inom e-handeln. Konsumenter vill oftast vid köp av en produkt erhålla information om produkten, jämföra priser mellan olika försäljare, men även erhålla kunskap om vilka villkor som gäller. Information om detta har därför betydelse för konsumentens köpbeslut. Ifall det erbjuds för mycket irrelevant informationen till konsumenten anses detta ha en negativ inverkan. Det är mer troligt att en konsument köper en produkt som inte kräver mycket ansträngning vad gäller informationssökande. Därför har en snabb och lättillgänglig information på Internet haft en enorm betydelse för konsumentens positiva inställning till e-handel Chen et al., 2003, s Chen et al., 2003, s

15 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT I detta kapitel beskrivs och motiveras tillvägagångssättet för denna undersökning samt motivering till vald urvalsgrupp I inledningen har det beskrivits att vi med hjälp av en enkätundersökning vill undersöka hur faktorerna; avstånd, tid, pris, bra service och information i relation till varandra påverkar konsumentens val mellan e-handel respektive detaljhandel vid köp av mobiltelefon och böcker. Dessutom avser vi att studera likheter och skillnader mellan män och kvinnor. I detta avsnitt skall vi i fortsättningen redogöra för det tillvägagångssätt vi skall använda oss av för att uppfylla detta syfte. I upprättandet av detta avsnitt har vi använt Holme & Solvangs bok om Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder 77. Datainsamling För att uppfylla syftet med denna uppsats har vi valt att göra en kvantitativ enkätundersökning. Anledningen till att vi valt just en enkätstudie har sin förklaring i att vi i uppsatsen vill kunna omvandla informationen i siffror och mängder för att sedan i analysen kunna generalisera studenternas svar. En sådan generalisering är omöjlig att göra vid en kvalitativ metod på grund av att informationen som inhämtas oftast är från intervjuer som mestadels innebär en låg grad av formalisering, vilket inte skulle vara passande för uppsatsens syfte. Data till denna undersökning består av primärdata och artiklar, där primärdata består av vår enkätundersökning, och artiklarna utgör vår teori. Vi har även använt oss av sekundärdata som består statistiska undersökningar som avser e-handeln. Sekundärdata används som stöd för vår teori men ger även ett större underlag för vår analys. 77 Holme & Solvang,

16 Primärdata Enkätundersökningen är utformad utifrån en färdigställd enkät som är avsedd för en avhandling som skrivs av Therese Hansen, doktorand vid Uppsala Universitet. 78 Syftet med avhandlingen är att få en djupare förståelse för hur Internet har påverkat interaktionen mellan konsumenter och företag. Avhandlingens enkät har främst använts som hjälpmedel för oss att kunna forma en enkät som passar vår uppsats syfte. I utbyte skulle vi i samband med vår enkätundersökning även dela ut hennes enkät till studenter. De frågor som vi har använt oss av från Therese enkät har främst använts som bakgrundsfrågor. Fråga 1-3, 7-9 samt är från avhandlingens enkätundersökning, medan resten av frågorna är utformade av oss (se bilaga 1). En enkätundersökning användes med anledning av att det ansågs vara det bästa möjliga tillvägagångssättet för att samla in stora mängder information på kort tid. Enkäten delades ut till 202 stycken studenter på tre föreläsningstillfällen under två dagar för att effektivisera insamlandet av data. Målet var att få in minst 150 stycken svar. Vi fick in 166 stycken användbara svar (59 män och 107 kvinnor). Svarsfrekvensen uppgick till 82,2 procent, vilket resulterade i ett bortfall på 17,8 procent (36 stycken enkäter). Sekundärdata Undersökningen består även till en viss del av sekundärdata. Ett urval av forskningsrapporter och nationella undersökningar har gjorts där litteraturen består av forskningsstudier och omfattande konsumentundersökningar utförda av Konkurrensverket och Handelns utredningsinstitutet AB. Dess studier har använts för att ytterligare underbygga vårt teoriavsnitt. Källkritik Vår teori består mestadels av forskningsstudier som behandlar det upplevda värdet för konsumenten och e-handel respektive detaljhandel. Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka ett par faktorer som påverkar konsumenten, och som i sin tur påverkar valet av försäljare, sökte vi efter forskningsartiklar som behandlar samma ämne. Problemet med litteratur som behandlar e-handel och det upplevda värdet för konsumenten är att fenomenet e-handel är ungt och majoriteten av artiklarna är skrivna på 2000-talet vilket begränsar möjligheten för oss att se hur fenomenet utvecklats under ett längre tidsperspektiv. Vi har använt oss av två äldre forskningsartiklar i vår uppsats, vilket vi anser inte har varit en begränsning för uppsatsen. Den 78 Hansen,

17 första artikeln är från 1960-talet och heter Marketing Myopia 79. Artikeln är skriven av Theodore Levitt och refereras till även idag. Den andra artikeln, Consumer perceptions of prices, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence 80 är skriven av Valarie A. Zeithaml år Första gången vi fick kontakt med artikeln var efter att den hade refererats till i Chen et al. artikel A conceputal model of perceived consumer value in e-commerce: a preliminary investigation 81. Operationalisering Vi är medvetna om betydelsen av att vår egen uppfattning inte återseglar enkätens utformning och följaktligen resultatet av enkätundersökningen. I anslutning till det nämnda har vi ansett att mätvariablerna måste vara tydliga och precisa, så att tolkningsutrymmet för respondenten minskas så mycket som möjligt. I studien undersöks konsumentens upplevda värde utifrån fem faktorer; avstånd, tid, pris, bra service och information. Eftersom vissa faktorer kan uppfattas på olika sätt har vi valt en metod som tillser att respondentens subjektiva uppfattning av faktorn väsentligen minskar. Konkret har vi förenklat själva begreppen för att vi ansåg att olika associationer lätt kan uppstå i samband med de olika begreppen. I enkäten valde vi därför att benämna begreppen avstånd, tid, pris, information och service som tidsbesparande, kortare fysiskt avstånd, billigare pris, bättre information och bra service så att vi med god säkerhet kan fastställa frågans intention. Utöver denna metod valde vi även att definiera faktorerna i enkäten för att minska risken för skilda tolkningar och missförstånd ännu mer. Mätning av konsumentens upplevda värde kan mätas utifrån flera faktorer och forskningsartiklar har ofta tagit upp de psykosociala aspekterna som ligger bakom konsumentens beteende. Att vi just valde avstånd 82, tid 83, pris 84, bra service 85 och information 86 som mätfaktorer var ett medvetet val eftersom dels att dessa faktorer är mest återkommande i litteraturen och dels för att vi uppfattar att det oftast är dessa faktorer som företagen använder i sin marknadsföring för att locka konsumenterna. 79 Levitt, 1960, s Zeithaml, 1988, s Chen et al., 2003, s Cadwallader, 1975, s Keeney, 1999, s.534, Chen et al., 2003, s Zeithaml, 1988, s.2 85 Chen et al., 2003, s Ibid. 16

18 Val av respondenter Vi har för avsikt att studera urvalsgruppen studenter i vår undersökning. Enligt vår mening är denna urvalsgrupp intressant att studera på grund av att studenter vanligtvis tillhör den åldersgrupp som konsumerar allt mer genom e-handel. 87 Dessutom tillhör studenter den generation som har växt upp med Internet och e-handel och är idag en aktiv användare av dess tjänster. 88 Undersökningen har utförts med hjälp av studenter i Ekonomikum vid Uppsala Universitet på grund av att en stor del av urvalsgruppen finns samlad på en gemensam plats, vilket ger oss möjligheten till att nå ut till många studenter på så kort tid som möjligt. Val av produkter Undersökningen innefattar en avgränsning av konsumtionsprodukter till mobiltelefon och böcker. Produkternas höga köpfrekvens inom främst e-handel skapade ett intresse hos oss att forska vidare om. 89 Internetbokhandeln har haft en kraftig tillväxt och uppgick 2005 till cirka 15 procent av den totala marknaden, vilken var en 40 procentig ökning från För mobiltelefoner har det varit svårare att få fram tryckta siffror. Vidare vill vi göra undersökningen på två produkter som är etablerade på både e-handel och detaljhandeln, men som dessutom kan särskiljas på grund av skilda egenskaper och komplexitet. Mobiltelefon är ett exempel på en komplex produkt som består av många olika komponenter. Böcker är till skillnad från mobiltelefon inte en komplex produkt och innehåller ett begränsat antal komponenter och råvaror som exempelvis pappersprodukter. 91 Vi vill betona att vi är medvetna om att det finns olika sorters böcker och att studenter oftast associeras med kurslitteratur. Anledningen till att vi valde att generalisera böcker var för att vi ville få en helhetsbild avseende studenters preferenser på produkten. Enkätens uppbyggnad Enkäten är uppdelad i två delar, en del för mobiltelefon och en annan del för böcker. Inom varje del finns bakgrundsfrågor, attitydfrågor och en rangordningsfråga. Syftet med bakgrundsfrågorna är att ta reda på exempelvis kön, ålder, inkomst och Internetvana, medan attitydfrågorna är utformade med ett antal påståenden som respondenterna får instämma eller ta avstånd från på en femgradig skala, där 1 stämmer inte alls och 5 stämmer helt. Denna skala är känd som Lickert 87 Arnberg et al., 2006, s Chen et al., 2003, s Arnberg et al., 2006, s Svensk förening för informationsspecialister, Online- och webbnyheter, s Tillman, 1998, s.22 17

19 skalan 92. Avslutningsvis har vi en rangordningsfråga där vi ber respondenten att rangordna faktorerna där 1 är mest viktig och 5 är minst viktig. Vi vill uppmärksamma om att vi har frågat efter det fysiska avståndet till e-handel och inte till detaljhandel. Detta beror på att avsaknaden av det fysiska avståndet för e-handel ses som en fördel för val av e-handel framför detaljhandel. Bearbetning av insamlad data Det är ytterst viktigt att den insamlade informationen är pålitlig. Hög pålitlighet innebär att olika och oberoende mätningar av ett och samma fenomen skulle ge samma eller ungefärligen samma resultat. I annat fall blir risken att resultatet i uppsatsen är obetydlig i informationssyfte. I linje med det sagda har vi agerat noggrant med insamlad data. Med noggrannheten avses att vi vid insamlandet av enkätsvaren varit ytterst medvetna om riskerna för misstolkningar av svaren. Därför har vi in i det sista försökt att inte påverka svaren, utan strikt sammanställt respondenternas svar. I det konkreta tillvägagångssättet delade vi upp fullständiga och ofullständiga svar i två sektioner. De ofullständiga svaren bedömdes som bortfall. Vi ansåg att mängden bortfall inte var allt för stor för att enkätundersökningen skulle bedömas som intetsägande eller påverka undersökningen. Vidare har vi, i linje med försiktighet, sammanställt enkäterna i två processer. Först sammanställde ena uppsatspartnern svaren varefter den andre partnern kontrollerade den andres sammanställda svar. Den sammanställda datan delades först upp i män och kvinnor för att inte generalisera svaren för de båda könen. Denna metod ger även utrymme i analysen för jämförelser. Därefter sammanställdes dessa data i medelvärde och procent som senare lades in i tabeller och figurer. Medelvärde användes för att den har den egenskapen att summan av avvikelserna från medeltalet eller genomsnittet alltid är lika med noll, men då har alla värden och enheter tagits hänsyn till. Nackdelen med denna mätmetod är att exempelvis ett extremt högt värde kommer att höja medelvärdet trots att de flesta enheterna i fördelningen har värden som ligger under genomsnittet. För att minimera denna risk, har vi även valt att presentera spridningen i procenttal, vilken vi har sammanställt i form av tabeller. 92 Björkman, 2000, s.45 18

20 RESULTAT I detta kapitel återges resultatet från enkätundersökningen i tabeller och figurer. Studenterna har utformat sina svar efter en femgradig skala, där 1 stämmer inte alls och 5 stämmer helt. De har även rangordnat sina svar där 1 är mest viktig och 5 minst viktig Grundläggande information om respondenterna Respondenterna anser sig vara vana Internetanvändare där 94,9 procent av männen och 88,8 procent av kvinnorna instämmer helt. Hushållets sammanlagda månadsinkomst för män och kvinnor enligt enkätundersökningen Män Kvinnor ,9 procent 70,1 procent ,1 procent 15,0 procent ,5 procent 6,5 procent ,4 procent 4,7 procent ,1 procent 3,7 procent Enligt tabellen ovan framgår det att majoriteten av männen (55,9 procent) och kvinnorna (70,1 procent) har en sammanlagd månadsinkomst för hushållet på mindre än kronor. Enligt enkätundersökningen framgår det att en majoritet av männen, 56,0 procent, gjorde sitt senaste mobiltelefonköp i butik, medan 32,2 procent köpte via Internet och 11,8 procent via ett annat köpställe. Majoritet av kvinnorna, 59,8 procent, gjorde sitt senaste mobiltelefonköp i butik, medan 28,0 procent köpte via Internet och 12,2 procent via ett annat köpställe. Majoriteten av männen (59,3 procent) och kvinnorna (62,6 procent) instämmer att de använder Internet för att söka information om mobiltelefoner. 19

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI SVAR - HANDEL OCH EKONOMI s. 4, uppgift 2 en handel, -n en handlande, -n handla I en omsättning, -en - omsätta, - sätter, -satte, -satt en lagring 2; ett lager 5 en lagerhållare 5 lagra I en leverans 3

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln möter dagens livsmönster Idag omsätter den svenska distanshandeln nästan 15 miljarder kronor. E-handeln

Läs mer

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS?

Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Köpbeteende på internet - Är du en ROBBIS? Esmail Salehi-Sangari Åsa Wallström Avdelningen för industriell marknadsföring, e- handel och logistik Bakgrund Vi har en hög mognadsgrad av internetanvändning

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Internet - ett gigantiskt köpcentrum

Internet - ett gigantiskt köpcentrum Pedagogiska institutionen MINISTUDIE I PEDAGOGIK Internet - ett gigantiskt köpcentrum Stockholms universitet Pedagogiska institutionen Pedagogisk forskning II Vårtermin 2007 Examinator: Lars Jalmert Christin

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

på julhandeln 2014 2014-11-28

på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln 2014 2014-11-28 PostNord tar tempen på julhandeln METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2007 respondenter genomförd den 23-25 november 2014 med ett riksrepresentativt

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Tjänster i julhandeln

Tjänster i julhandeln Tjänster i julhandeln Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Konsumenterna efterfrågar tjänster i årets julhandel och är redo att betala...4 3. Detaljhandeln tjänstefieras...6 4. Presentkortsförsäljningen

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Stigande optimism i e-handeln

Stigande optimism i e-handeln + 4 % e-barometern Q2 2009 Stigande optimism i e-handeln Den ekonomiska krisen har pressat ner e-handelns kraftiga tillväxt till svagare nivåer men optimismen bland e-handlarna stiger trots detta. Försäljningen

Läs mer

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna?

Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? FORSKNINGSRAPPORT Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper och funktioner är viktiga för medborgarna? Maria Ek Styvén Åsa Wallström Anne Engström Esmail Salehi-Sangari Kommunala e-tjänster: Vilka egenskaper

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik

Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Kurslitteratur: En jämförelse mellan e-handel och fysisk butik Linköpings Universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Internationella Civilekonomprogrammet Marknadsföring 722G86

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende.

Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Har du hört den förut? En kvantitativ studie om bakgrundsmusik och dess påverkan på konsumenters emotioner och köpbeteende. Denna uppsats syfte undersöker via ett fältexperiment i en ICA-butik hur bakgrundsmusik

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

Distanshandeln i Norden 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln i Norden 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln i 2009 En rapport om nordbors vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln i 2009 3 Förord Posten har under en rad av år varit starkt delaktig i utvecklingen av den

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

e-barometern [konsument] april 2017

e-barometern [konsument] april 2017 April 2017 April-summering E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent, jämfört med april 2016. 63 procent av svenskarna e-handlade under månaden. Större andel apoteksvaruköp e-handlades under april jämfört

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2001:3

INFLATIONSRAPPORT 2001:3 ENKÄTSTUDIE ÖVER SVENSKA FÖRETAGS PRISSÄTTNINGSBETEENDE Företags prissättningsbeteende är en central fråga för att förstå vilka effekter penningpolitiken har på inflationen och hur prisnivån påverkas av

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Statistiska undersökningar - ett litet dokument

Statistiska undersökningar - ett litet dokument Statistiska undersökningar - ett litet dokument Olle the Greatest Donnergymnasiet, Sverige 28 december 2003 Innehåll 1 Olika moment 2 1.1 Förundersökning........................... 2 1.2 Datainsamling............................

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se

Stölder och annat svinn i svenska butiker. svenskhandel.se Stölder och annat svinn i svenska butiker 2013 svenskhandel.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Svinnets omfattning och utveckling... 6 3 Svinnets fördelning... 8 4 Stölder...

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Resultat från Apotekets kundpanel

Resultat från Apotekets kundpanel Resultat från Apotekets kundpanel värkundersökning oktober 2010 Apoteket AB Varför en undersökning om värk? Ta reda på svenska folkets preferenser och beteenden kring receptfria mediciner mot värk samt

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie

Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Lättöppnade förpackningar resultat från en enkätstudie Bakgrund Enkätstudien genomfördes under november månad år 2006 och riktade sig till leverantörer till dagligvaruhandeln. 100 företag fick ta del av

Läs mer

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler.

Handel på nätet. & Konvertering. Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket. tradedoubler. Handel på nätet & Konvertering Prestationsbaserad Marknadsföring från första annonsvisningen till sista klicket Europas shoppare vänder sig först till prestationsbaserade marknadsföringskanaler när de

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017

PostNord Sverige. e-barometern. [konsument] Januari 2017 PostNord Sverige e-barometern [konsument] Januari 2017 01 e-barometern [konsument] Är du kundbesatt? E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent i januari. Var femte paket skickades från en utländsk aktör.

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Småföretag om förmånsrättslagen

Småföretag om förmånsrättslagen Småföretag om förmånsrättslagen Jonas Frycklund oktober, 24 Resultat och analys av en undersökning om kreditgivningen till småföretag 1 Sammanfattning Riksdagen fattade förra året beslut om att införa

Läs mer

på julhandeln

på julhandeln PostNord tar tempen på julhandeln 2015 2015-11-27 E-handeln går mot kraftigt julrekord METOD Denna rapport bygger på en undersökning med 2002 respondenter genomförd den 23-25 november 2015 med ett riksrepresentativt

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten

Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Föräldrajuryn - om Skolan, barnen och maten Februari 2009 Konsumentföreningen Stockholm 0 Sammanfattning Vi har ställt totalt 12 frågor till Föräldrajuryn, samtliga frågor och svar redovisas på sidorna

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

e-barometern Q1 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut

e-barometern Q1 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut e-barometern Q1 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och Handelns Utredningsinstitut »FÖRORD Den nya e-barometern P osten

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:4

Policy Brief Nummer 2012:4 Policy Brief Nummer 2012:4 Export av livsmedel till vilket pris? Exporterande företag sätter ofta olika pris på en vara på olika marknader. Traditionellt tänker man sig att det beror på att företag anpassar

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner - Examensarbete av Lina Smith och Petra Hansson, socionomprogrammet inriktning verksamhetsutveckling, Malmö Högskola Kontakt:

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag April 2015 2015-01-16 Höjda arbetsgivaravgifter slår hårt mot lönsamhet och anställningar i handeln Framtidsindikatorn

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet

Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet 2017-03-27 Sammanfattning och slutsatser I denna rapport redogör vi för slutsatserna

Läs mer