Läkemedelskostnader 2014H1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelskostnader 2014H1"

Transkript

1 1 (14) Läkemedelskostnader 2014H1 Denna rapport är framtagen av som ett komplement till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens halvårsrapport för 2014H1. Rapporten belyser främst kostnaderna för den allmänna receptförmånen liksom för rekvisitioner direkt till vårdgivare i länet såsom akutsjukhusen, avseende läkemedel. Rapporten grundas på försäljningsdata från landstingets uppföljningsdatabas VAL_LAK samt på uppgifter om landstingets kostnader för särskild läkemedelssubvention till länsinvånare ur tabellen Läkemedelskostnader i halvårsbokslutet. Stockholms läns landsting Box Stockholm \\gainas0003.gaia.sll.se\gaiusr3$\4mg7\dokument\rapporter period HSF\Halvårsrapport 2014\2014_Halvår\Rapport\Huvudrapport\Halvårsrapport_2014H!_final_ docx

2 2 (14) Nya behandlingsmöjligheter gav ökade läkemedelskostnader inom specialiserad vård första halvåret 2014 Ny kostsam terapi inom specialiserad vård gav ökade läkemedelskostnaderna första halvåret 2014 med 3,5 procent. TNF-hämmare och andra immunomodulerande medel mot bland annat reumatoid artrit och inflammatorisk tarmsjukdom, ny terapi mot avancerad prostatacancer liksom helt ny behandling av kronisk hepatit C är några exempel. Således steg kostnaderna för recept och rekvisitioner på akutsjukhusen med 4 respektive 7 procent. Effekter av utgående patent och påföljande generisk konkurrens liksom hög följsamhet till Kloka listan inom primärvården hade viss kostnadsdämpande effekt, men effekten var begränsad eftersom de flesta volymsmässigt stora läkemedel redan har förlorat sina patent. De nya läkemedlen har förbättrat behandlingsmöjligheterna för flera sjukdomar, men det är viktigt att säkerställa att de ges till de patienter som har nytta av behandlingen Svårt att prognosticera nya specialläkemedel Kostnadsutvecklingen för landstinget för läkemedel under första halvåret 2014 vände från en minskning 2013 (orsakad av försörjningsomläggning och patentutgångar) till ökning med totalt 3,5 procent varav 2,5 procent för receptläkemedel, Tabell 1. Kostnadsökningen kan i första hand knytas till specialiserad vård, Tabell 5. Det gäller bland annat reumatologi, onkologi och infektionssjukvård. Totalt steg vårdgivarnas kostnader för rekvisitionsläkemedel med 7 procent. Kostnadsutfallet för nya specialläkemedel kan vara beroende av ej förutsägbar tidpunkt för läkemedelsgodkännande och marknadsintroduktion samt av den ofta slumpmässiga variationen i antal patienter över tid för ensstaka mer sällsynta sjukdomar som går att behandla med läkemedel med hög kostnad. Tabell 1. Försäljning i Stockholms län av läkemedel och läkemedelsnära produkter 2014H1 jämfört med 2014H1. Källor: VAL/GUPS och Läkemedelshalvårsbokslut Varutyp, försäljningssätt Totalt, Mkr SLL kostnader, Mkr 2014H1 2013H1 Diff. % 2014H1 2013H1 Diff. % Läkemedel: Recept & dosdispenserat VAL ,9 Dosdispensering, tjänsten*) Fria läkemedel SLL**) Summa läkemedel recept , ,5 Rekvisitioner VAL ***) , ,9 Summa läkemedel , ,5 Läkemedelsnära: Recept/Hjälpmedelskort****) Rekvisitioner Summa läkemedelsnära Summa totalt , ,5 *) Källa: Läkemedelsbokslutet SLL resp helår / 2; K. Sollermark. Nytt avtal för dos-tjänster. **) Fria läkemedel enl. SML etc.källa: Läkemedelsbokslutet SLL , jmf. ovan; K. Sollermark. ***) Netto officiella centrala upphandlingsrabatter. ****) Avser endast varor utlämnade på apotek, utan subvention.

3 Mkr 3 (14) Tabell 2. Fördelning av totalbelopp för bas- respektive specialläkemedel* ) första halvåret år i Stockholms län samt jämförelse med , jämför, Tabell 1. Källa: VAL /GUPS *) För definitioner av begrepp inom läkemedelsuppföljning, se sidan 14. Typ av läkemedel Mkr 2014H1 2013H1 Diff. % 2012H1 2011H1 Basläkemedel recept , Basläkemedel rekvisition , Summa basläkemedel , Specialläkemedel recept , Specialläkemedel rekvisition , Summa specialläkemedel , Summa Beloppsandel läkemedel specialläkemedel (%) , % 55% 56% 58% H1 2012H1 2013H1 2014H1 Basläkemedel recept Specialläkemedel recept Basläkemedel rekvisition Specialläkemedel rekvisition Figur 1. Fördelning av totalbelopp per år mellan bas- och specialläkemedel i Stockholms län, netto landstingssamordnade rabatter för läkemedel på rekvisition Angiven procentsats avser andelen specialläkemedel i belopp. Försöksverksamhet med strukturerat införande av nya läkemedel förväntas resultera i ökade möjligheter att prognosticera insättningen av kostsamma nya specialläkemedel, men också säkerställa att behandlingarna ges till de patienter som har störst nytta av dem. Tidigare utveckling mot ökande kostnadsandel för specialläkemedel i Stockholms län fortsatte, Tabell 2, Figur 2. Detta är i linje med utvecklingen i riket (1). Kostnadsutfallet för några specifika nya specialläkemedel är preliminära då särskild retroaktiv tillverkarrabatt kan komma att utfalla enligt särskilda avtal. Effekterna av utlöpande patent och tillkommande generisk konkurrens blev allt mindre under perioden. Märkbar generisk kostnadsminskning kan dock noteras inom området andningssjukdomar (ATC grupp R ) samt för vissa typer av insulin.

4 Miljoner kroner 4 (14) H1 2014H Figur 2. Totalbelopp (recept befolkningen + rekvisitioner vårdgivare Stockholms län) för de största huvudgrupperna av läkemedel enligt ATC-systemet, netto officiella landstingssamordnade rabatter. *) Avser i huvudsak beredningar och licenser för specialiserad sjukhusvård. Källa: GUPS. Immunsuppressiva ökade ytterligare Läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet, ATC-grupp L, hade fortsatt den största andelen av läkemedelsbeloppet, 22 procent. Gruppen ökade med närmare 8 %, Figur 2, vilket innebar återgång till den utveckling som rådde några år tillbaka, före den ändrade försörjningen av läkemedel på rekvisition. Liksom tidigare var det främst TNF-hämmare som ökade, ATC-grupp L04 Figur3a och 4 samt Tabell 3 och 4. Dess största användningsområde är reumatoid artrit men andra användningsområden ökade, särskilt inflammatorisk tarmsjukdom. Golimumab och adalimumab var medel som ökade särskilt, Figur 3a. Beloppet för golimumab, som i huvudsak används vid reumatoid artrit, gäller före utfall av särskilt rabattavtal. Infliximab (Remicade) minskade i nettokostnad med -3 Mkr (-5 %), Figur 3b. Upphandlingsrabatterna vägde inte upp det ökade beloppet för övriga TNFhämmare före eventuell särskild rabatt för golimumab, +26 Mkr (+12%). Ökad användningen av annan immunomodulerande terapi mot reumatoid artrit såsom trientin mot reumatoid artrit (Syprine licens), Figur 3a, bidrog till ökningen för ATC-grupp L04. Medel mot tumörsjukdomar, ATC-grupp L01, visade återigen kraftig ökning i belopp (+14 procent). Det var främst rituximab med ursprunglig användning mot lymfom, (+9 Mkr), Fig. 4a, pertuzumab (Perjeta) mot bröstcancer (+4Mkr), bortezomib (Velcade) mot multipelt myelom (+3 Mkr) och trastezumab (Herceptin) mot

5 5 (14) Sofosbuvir ( SOVALDI ) - kronisk hepatit C Golimumab ( SIMPONI ) - reumatoid artrit Aflibercept ( EYLEA ) - åldersförändring av gula fläcken Adalimumab ( HUMIRA ) - reumatoid artrit Rituximab ( MABTHERA ) - tumörsjukdom grav reumatoid artrit Emtricitabin, tenofovir disoproxil och rilpivirin ( EVIPLERA ) - hiv Abirateron ( ZYTIGA ) - prostatacancer Koagulationsfaktor VIII ( REFACTO AF ) - blödarsjuka Övriga specifika antireumatiska medel ( SYPRINE ) - reumatoid artrit Simeprevir ( OLYSIO ) - kronisk hepatit C Rivaroxaban ( XARELTO ) - blodpropp Lisdexamfetamin ( ELVANSE ) - adhd Omalizumab ( XOLAIR ) - astma Mirabegron ( BETMIGA ) - trängningsinkontinens Metylfenidat ( RITALIN ) - adhd Basläkem. i Kloka Listan 2014 Basläkem. ej i Kloka Listan Spec.läkem. i Kloka Listan 2014 Spec.läkem. ej i Kloka Listan Förändring Mkr 2014H1 Figur 3a. Största ökningar första halvåret 2014 för läkemedel via recept och rekvisition i totalbelopp Mkr se ovan. Substansnamn och exempel på produkt, samt huvudanvändning. Rekommendationen av specialläkemedel gäller endast inom specialiserad vård. Källa: VAL/GUPS Infliximab ( REMICADE ) - reumatoid artrit Basläkem. i Kloka Listan 2014 Basläkem. ej i Kloka Listan Spec.läkem. i Kloka Listan 2014 Spec.läkem. ej i Kloka Listan Sildenafil ( VIAGRA ) - erektil dysfunktion Kandesartan och diuretika ( ATACAND PLUS ) - högt blodtryck Darbepoetin alfa ( ARANESP ) - anemi Rizatriptan ( MAXALT RAPITAB ) - migrän Somatropin ( GENOTROPIN MINIQUICK ) - tillväxtstörning Natalizumab ( TYSABRI ) - multipel skleros Koagulationsfaktor VIIa ( NOVOSEVEN ) - blödarsjuka Telaprevir ( INCIVO ) - kronisk hepatit C Montelukast ( MONTELUKAST TEVA ) - astma Ranibizumab ( LUCENTIS ) - åldersförändring av gula fläcken Mometason ( NASONEX ) - rinit Interferon beta-1a ( AVONEX ) - multipel skleros Memantin ( MEMANTINE SANDOZ ) - alzheimers demens Galantamin ( REMINYL ) - alzheimers demens Förändring Mkr 2014H1 Figur 3b. Största minskningar första halvåret 2014 för läkemedel via recept och rekvisition i totalbelopp Mkr se ovan. Substansnamn och exempel på produkt, samt huvudanvändning. Källa: VAL/GUPS

6 Recept + rekvisition Mkr 6 (14) H1 2010H1 2011H1 2012H1 2013H1 2014H1 Figur 4. Onkologiska och immunologiskt verkande medel (ATC-grupp L): Förändring av totalbelopp för dess undergrupper, 2013 exklusive distributionskostnad. Reservation för osäkra kostnader för ingående beredningar av cytostatika för Källa: GUPS. bröstcancer (+3 Mkr), som steg. Användning av rituximab förefaller främst ha varit mot MS. Det är exempel på ny användning av läkemedel som tidigare varit etablerat på andra indikationer. Samtidigt sjönk användningen av flera andra medel mot MS, Figur 3b samt för interferoner ATC-grupp L03 Figur 4. Endokrina läkemedel vid tumörsjukdomar (L02) steg med 24 %. En väsentlig orsak var introduktionen av arbirateron (Zytiga) mot prostatacancer, Figur 3a. Läkemedelskostnaden för arbirateron är preliminär och kan komma att reduceras enligt särskilt avtal om retroaktiv leverantörsrabatt. Vid behandling av kronisk hepatit C ersätts nu successivt tidigare terapi med interferoner, jämför minskningen av ATC-gupp L03Figur 4, och antivirala medel som teleprevir, Figur 3b, då ny antiviral terapi har tillkommit. Mest använd ny terapi var hittills simeprevir (Olysio) se Figur 3a. Läkemedlet ingår i ett nationellt projekt kring ordnat införande. Även vid HIV tillkom viss ny terapi, Figur 3a. Läkemedel inom gruppen B (Blod och antitrombotiska medel) steg med 4 %, Figur 2. Nya orala antikoagulantia (NOAK) ökade, främst inom specialiserad vård. Mest ökade rivaroxaban (Xarelto), Figur 3a, jämför Tabell 3 ATC-grupp B01. Fram till sommaren stod NOAK för hälften av alla nyinsättningar av antikoagulantia vid förmaksflimmer. Användningen av albumin, ATC-grupp B05, bidrog också till

7 7 (14) ökningen för B. Ökningar av medel mot blödarsjuka, Figur 3a, jämnades ut av effekten av prisjusteringar för Novoseven, Figur 3b samt Tabell 3 ATC-grupp B02. Tabell 3. Beloppsmässigt största undergrupper av läkemedel (ATC-3). Totalbelopp recept (förmånsbelopp + egenavgifter) + belopp för rekvisitioner netto rabatter 2012 och 2013, avrundade belopp Mkr. Källa: GUPS ATC-grupp 2014H1 2013H1 Diff. MKr Diff. (%) Immunomodulerare ( L04 ) Cytostatika ( L01 ) Medel mot astma/kol ( R03 ) Antivirala ( J05 ) Antidepressiva, demensmedel ( N06 ) Neuroleptika, medel mot oro/sömnsvårigheter ( N05 ) Hemostatika ( B02 ) Analgetika ( N02 ) Könshormoner ( G03 ) Diabetesmedel ( A10 ) Antikoagulantia ( B01 ) Ögonläkemedel ( S01 ) Antiepileptika ( N03 ) Antibiotika ( J01 ) Urologiska medel ( G04 ) Immunstimulerande medel ( L03 ) Hypofys-/hypotalamushormonerr ( H01 ) Plasma/vätskeprodukter ( B05 ) Medel vid anemi ( B03 ) Blodfettsänkare ( C10 ) Nervsystemets läkemedel, ATC-grupp N, hade närmast oförändrad utveckling, Figur 2. Medel mot ADHD steg med 16 % vilket dels berodde på 8 procentig volymökning inkluderande ny terapi, lisdexamfetamin, Figur 3a. Kostnadsökningen inom N- gruppen bromsades av minskade kostnader för medel vid Alzheimers demens på grund avgenerisk konkurrens, Figur 3b, - volymen för demensmedel steg med 7 %. Beloppet för neuroleptika förblev relativt oförändrat på grund av att volymökningar för aripiprazol och quetiapin balanserades av kostnadsminskningar för andra medel. Däremot steg sömnmedlen med 7 procent i kostnad trots oförändrad volym främst beroende på ökat bruk av melatonin. Läkemedel mot åldersförändring i ögats gula fläck, steg med 9 % till följd av övergång från ranibizumab, Figur 3b, till aflibercept Figur 3a, inkluderande volymökning. Mometason nässpray och montelukast sjönk båda i belopp, Figur 3b, trots oförändrad volym respektive 9 % volymökning, till följd av generisk konkurrens.

8 8 (14) Tabell 4 Läkemedel, recept + rekvisitioner med största totalbelopp 2014H1. Rek (S): Rekommenderat endast inom specialiserad vård. Basläkemedel: Se definition sid. 16. Källa: VAL. ATC-grupp Läkemedel ( PRODUKT - exempel ) - användningsområde Kloka Listan Basläkem. 2014H1 (B); Upphandl. Mkr (U) Diff 2013H1 Mkr L04AB04 Adalimumab ( HUMIRA ) - reumatoid artrit Rek (S), L04AB01 Etanercept ( ENBREL ) - reumatoid artrit, B02BD02 Koagulationsfaktor VIII ( REFACTO AF ) - blödarsjuka, L04AB02 Infliximab ( REMICADE ) - reumatoid artrit Rek (S), U L01XC02 Rituximab ( MABTHERA ) - tumörsjukdom, reumatoid artrit, L01XC03 Trastuzumab ( HERCEPTIN ) - tumörsjukdom (bröstcancer), J05A Virushämmande medel, direktverkande ( SOVALDI ) - kronisk hepatit C, N02BE01 Paracetamol ( ALVEDON ) - smärta, feber Rek B, U N03AX16 Pregabalin ( LYRICA ) - ångest, neuropatisk smärta, epilepsi B, B01AB04 Dalteparin ( FRAGMIN ) - blodpropp Rek B, U L01XE01 Imatinib ( GLIVEC ) - tumörsjukdom (leukemi), L03AB07 Interferon beta-1a ( AVONEX ) - multipel skleros, L04AB06 Golimumab ( SIMPONI ) - reumatoid artrit Rek (S), L04AA23 Natalizumab ( TYSABRI ) - multipel skleros, J05AR02 Lamivudin och abakavir ( KIVEXA ) - HIV, G03CA03 Östradiol ( VAGIFEM ) - östrogentillägg lokalbehandling Rek B, C07AB02 Metoprolol ( METOPROLOL SANDOZ ) - hjärtsvikt, hypertoni Rek A10AE04 Insulin, glargin ( LANTUS (SOLOSTAR) ) - diabetes mellitus Rek B, J05AR03 Tenofovirdisoproxil och emtricitabin ( TRUVADA ) - HIV, J05AR06 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz ( ATRIPLA ) - HIV, L04AX04 Lenalidomid ( REVLIMID ) - multipet myelom, D02AX Propylenglykoll ( PROPYLESS ) - uppmjukande Rek B, H01AC01 Somatropin ( GENOTROPIN MINIQUICK ) - tillväxtstörning, M03AX01 Botulinum toxin ( BOTOX ) - muskelförlamning, N05AX12 Aripiprazol ( ABILIFY ) - schizofreni, L04AD02 Takrolimus ( PROGRAF ) - transplantationsavstötning, L04AA27 Fingolimod ( GILENYA ) - multipel skleros, G04BE08 Tadalafil ( CIALIS ) - erektil dysfunktion Rek B, N05AH04 Quetiapin ( SEROQUEL DEPOT ) - schizofreni Rek (S), A12AX Kalcium, D-vitamin ( KALCIPOS-D ) - benskörhet Rek B, Diff (%) Kraftigt stigande kostnader inom specialiserad vård Läkemedelskostnaderna för akutsjukhusen steg med 5 procent, främst till följd av kostnadsökningar för nya terapier och som inte kunde balanseras av andra minskningar i läkemedelskostnad, eller av minskad vårdproduktion, Tabell 5 och

9 9 (14) Figur 5, jämför detaljer ovan. Kostnadsökningar för psykiatrin, +4%, synes i hög grad ha varit relaterade till behandling av ADHD. Primärvård och äldrevård sänkte sina läkemedelskostnader, sannolikt i huvudsak genom hög följsamhet till centrala terapirekommendationer, till följd av kostnadsansvar och som effekter av generisk priskonkurrens bland läkemedel inom primärvårdens område såsom mometason nässpray, Figur 6. Tabell 5. Fördelning av SLL-kostnader per vårdgren och varuslag. recept respektive rekvisitioner för läkemedel och vissa läkemedelsnära varor i Stockholms län. Beloppet för rekvisitioner är netto upphandlingsrabatter. Psykiatri innefattar privata specialistmottagningar. Urvalet för Geriatrik + SÄBO kan innefatta brister på grund av felaktiga arbetsplatskoder. Källa: VAL/MJH Vårdgren / varuslag (Mkr) Ordination 2014H1 Andel av Total (%) 2013H1 Diff. Diff. (%) Akutsjukhus Recept Rekvisitioner Akutsjukhus Summa Primärvård HLM/VC Recept Rekvisitioner Husläkarverksamheter Summa Psykiatri Recept Rekvisitioner Psykiatri Summa Geriatrik, SÄBO, ASIH Recept Rekvisitioner Geriatrik, SÄBO, ASIH Summa Övr. vårdgivare SLL Recept Rekvisitioner Övr. vårdgivare SLL Summa Övriga ej SLL Recept Rekvisitioner Övriga ej SLL Summa Uppgift saknas Recept Rekvisitioner Uppgift saknas Summa Totalt Recept Rekvisitioner Totalt Summa

10 Förmånskostnad resp. belopp Mkr 10 (14) H1 2014H1 Rekvisition Recept Figur 5. Landstingskostnad för recept- och rekvisitioner per vårdgren, Källa: VAL/MJH Zopiklon ( generisk ) - sömnsvårigheter Metoprolol ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Fenoximetylpenicillin ( Kåvepenin ) - infektion Simvastatin ( generisk ) - förhöjda blodfetter Acetylsalicylsyra ( Trombyl ) - förebygger blodpropp Omeprazol ( generisk ) - syrarelaterade symtom Levotyroxin, T4 ( Levaxin ) - för ämnesomsättningen Enalapril ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Propiomazin ( Propavan ) - sömnsvårigheter Amlodipin ( generisk ) - hypertoni Desloratadin ( generisk ) - allergi Mometason ( Nasonex ) - rinit Cyanokobalamin ( Betolvidon ) - vitamin B12-brist Naproxen ( generisk ) - inflammation Kodein, paracetamol ( Citodon ) - smärta Kalcium, vitamin D3 ( Kalcipos-D ) - benskörhet Propylenglykol ( Propyless ) - torr hud Estradiol ( Vagifem ) - östrogenbrist Etylmorfin, expektorantia ( Cocillana-Etyfin ) - hosta Terbutalin ( Bricanyl Turbuhaler ) - astma 2013H1; Ej Kloka Listan 2013H1; I Kloka Listan 2014H1; Ej Kloka listan 2014H1; I Kloka listan Andel av befolkningen; Antal individer / 1000 inv Figur 6. Läkemedel i topp första halvåret 2014 efter andel länsinvånare som erhållit på recept minst en gång under H1 014 resp Grön färg för läkemedel i Kloka Listan. Källa: VAL

11 11 (14) Kloka Listans läkemedel användes mest De läkemedel på recept som användes av flest stockholmare liksom de läkemedel på recept och rekvisition som såldes i störst volymer i länet, var som tidigare med enstaka undantag, medel som finns i Kloka Listan, Figur 6 och 7. Acetylsalicylsyra ( Trombyl ) - förebygger blodpropp Amlodipin ( generisk ) - hypertoni Enalapril ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Simvastatin ( generisk ) - förhöjda blodfetter Omeprazol ( generisk ) - syrarelaterade symtom Cyanokobalamin ( Betolvidon ) - vitamin B12-brist Kandesartan ( generisk ) - hypertoni, hjärtsvikt Furosemid ( generisk ) - vätskedrivande Levotyroxin ( Levaxin ) - för ämnesomsättningen Paracetamol ( Alvedon ) - smärta, feber Metoprolol ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Zopiklon ( generisk ) - sömnsvårigheter Ramipril ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Sertralin ( generisk ) - depression Kalcium, vitamin D ( Kalcipos-D ) - benskörhet Losartan ( generisk ) - hypertoni, hjärtsvikt Citalopram ( generisk ) - nedstämdhet Desloratadin ( generisk ) - allergi Felodipin ( generisk ) - hypertoni, kärlkramp Metformin ( generisk ) - diabetes mellitus 2013H1; Ej Kloka Listan 2013H1; I Kloka Listan 2014H1; Ej Kloka listan 2014H1; I Kloka listan Antal dygnsdoser DDD / 1000 inv & dag Figur 7. Läkemedels volym, recept + rekvisitioner, i topp per 1000 invånare och dag i Stockholms län 2014H1. Grön färg för läkemedel i Kloka Listan. Källa: GUPS. Fortsatt minskad förskrivning av antibiotika Det är ett nationellt mål att antalet utköpta antibiotikarecept ska vara högst 250 per 1000 invånare och år. Under 2014H1 fortsatte antibiotikaanvändningen i Stockholm att falla, Figur 8. Utvecklingen gynnades av frånvaron av influensaepidemier under perioden. Fortbildningsinsatser från förvaltningens kunskapsorganisation riktade mot främst husläkarverksamheterna synes ha bidragit till den positiva utvecklingen.

12 Antal recept antibiotika / 1000 invånare (senaste året) 12 (14) H Nationellt målvärde Figur 8 Antal antibiotikarecept per 1000 invånare de senaste tolv månaderna per månad. Källa: GUPS. Minskad användning av olämpliga läkemedel hos äldre I en nationell äldresatsning uppsatte regeringen mål för landstingen att minska bruket av läkemedel som Socialstyrelsen funnit vara olämpliga till äldre på grund av bristande säkerhet. Dessa läkemedel fortsatte att minska hos äldre i Stockholm under 2014H1, Figur 9. Det var främst propiomazin mot sömnsvårigheter (Propavan) och tramadol mot värk som minskade. För dessa båda läkemedel finns alternativ att byta till. Propiomazin fanns en gång i Kloka Listan. Den bristande lämpligheten av övriga olämpliga läkemedel hos äldre har varit känd länge. Många äldre som använder dessa medel kan därför ha fått dem insatta efter särskilda överväganden, till exempel att alternativen inte har tolererats. I andra fall kan många äldre ha haft dessa medel under lång tid utan toleransproblem och läkare är sådana fall obenägna att byta behandling. Det är faktorer som kan ha bidragit till den begränsade minskningen för antikolinerga läkemedel som flertalet medel mot inkontinens liksom långverkande bensodiazepiner som nitrazepam mot sömnsvårigheter.

13 Andel individer 75+ med olämpliga läkemedel (%) 13 (14) Totalt - Olämpliga läkemedel Antikolinerga läkemedel Tramadol och propiomazin Långverkande bensodiazepiner Figur 9 Andel invånare 75 år och äldre som fått olämpliga läkemedel på recept per kvartal. Källa: GUPS. Sten Ronge Apotekare Björn Wettermark Enhetschef, docent Referenser: Juahasz M. Andel rekvisitionskostnader för läkemedel av totalkostnad i riket Personligt meddelande, augusti 2014.

14 14 (14) Läkemedelsdefinitioner: Basläkemedel Enligt definition inom SLL, läkemedel som vanligtvis insättes inom primärvården. Omklassificering från specialläkemedel, beslutas av läkemedelskommittén. DDD Definierad Daglig Dygnsdos. Vedertaget volymmått för läkemedel vid sidan om antal receptposter. Fastsälls av WHO gäller i princip främst per oral terapi för dagligt bruk. DU90% Metod för uppföljning av följsamhet till rekommendationslista baserad på DDD som innebär att visst utrymme lämnas för att avvika från rekommendationerna på grund av bristande tolerans hos enskilda patienter och andra individuella faktorer. Följsamhet kan därmed endast baseras på terapi som är åsatt DDD, i praktiken per orala medel. Fria läkemedel SLL-kostnad Enligt Smittskyddslagen SML är landstingen skyldiga att kostnadsfritt tillhandahålla läkemedel mot smittfarliga sjukdomar. Därutöver har SLL beslutat att generellt för länsinvånarna subventionera vissa läkemedel som p-piller till unga eller vissa läkemedel till psykiskt sjuka utan sjukdomsinsikt. Landstinget subventionerar även vissa läkemedel i särskilda vårdärenden. Dessa kostnader redovisas ej i förmånsbeloppet inom den allmänna subventionen. Det är möjligt att de döljs i totalbeloppet för läkemedel i form av egenavgifter vid receptköp, vilka inte särredovisas i denna sammanställning. Beloppet är synligt i de fakturor som separat når HSF. I denna framställning förmånsbelopp vid receptförsäljning samt fakturerat belopp för rekvisitioner vårdgivare inom Stockholms län oavsett driftsform. Specialläkemedel Läkemedel som vanligtvis endast insättes inom specialiserad vård. Totalbelopp läkemedel Summan av förmånsbelopp och egenavgifter för receptförsäljning samt fakturabelopp för rekvisitioner netto eventuell upphandlingsrabatt SLL, för cytostatika ATC-grupp L01 är beloppet brutto rabatter, se text och tabeller. Upphandlingsrabatter SLL Avser endast läkemedel till rekvisition, i första hand till akutsjukhusen. Dessa ingår numera i rekvisitionsbeloppet (netto-belopp). Storleken totalt är därför svår att exakt uppskatta. VAL Landstingets databaser för sjukvårdsdata, för uppföljning och analys av vården.

Ökande kostnadstrend för basläkemedel under 2007

Ökande kostnadstrend för basläkemedel under 2007 1(14) Ökande kostnadstrend för basläkemedel under 2007 Landstingets samlade kostnader för läkemedel och läkemedelsnära varor på recept och apoteksrekvisition, ökade under 2007 med drygt 6 % till knappt

Läs mer

Läkemedelsutvecklingen 2008

Läkemedelsutvecklingen 2008 Läkemedelsutvecklingen Läkemedelsutvecklingen jämfört med Innehållsförteckning: Sammanfattning av kostnads- och volymutvecklingen Inledning Apotekens totala försäljning Per kundtyp och varutyp Läkemedel

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos September 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är uppföljning och utvärdering. Med detta avses uppföljningar

Läs mer

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 2010-03-22 Anna Lindhé, Läkemedelsenheten Lena Gustafsson, Läkemedelsenheten Lennart Andrén, Klinisk Farmakologi,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Maj 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är uppföljning och utvärdering. Med detta avses uppföljningar och

Läs mer

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010 1/25 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 21 Version januari - december 21 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

[Rubrik] Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2013-2014

[Rubrik] Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2013-2014 Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2013-2014 [Rubrik] Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-23 Diarienummer: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Björn Wettermark

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2014

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2014 Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara

Landstinget Blekinges egen subventionering av läkemedel eller annan vara s egen subventionering av läkemedel eller annan vara Kostnadsfria preventivmedel till folkbokförda kvinnor i Blekinge upp till den dag de fyller 26 år Subventionen omfattar produkter med godkänd indikation

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi?

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi? Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta - vad vet vi och vad gissar vi? Tröst och lindring till den äldre människan. Geriatriska nätverket 16. Oktober 2013 Socialstyrelsens definition av äldre De mest

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Läkemedelsrevisioner. Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv. patrik.midlov@skane.se. patrik.midlov@skane.se

Läkemedelsrevisioner. Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv. patrik.midlov@skane.se. patrik.midlov@skane.se Läkemedelsrevisioner Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv BAKGRUND Allmänläkare förskriver mer än hälften av alla läkemedel Allmänläkare förskriver 2/3 av alla läkemedel som förskrivs till

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014

för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 NAMN: KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI för erhållande av Receptarielegitimation 3 december 2014 Var vänlig kontrollera att alla frågor finns med! Del I, 1-11, 33p Del II, 12-18, 23p Del III, 19-22, 15p Glöm

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

Nya läkemedel - generiska läkemedel Hur styr vi mot en kostnadseffektiv användning? Patrik Olsson Verksamhetschef Läkemedelsenheten

Nya läkemedel - generiska läkemedel Hur styr vi mot en kostnadseffektiv användning? Patrik Olsson Verksamhetschef Läkemedelsenheten Nya läkemedel - generiska läkemedel Hur styr vi mot en kostnadseffektiv användning? Patrik Olsson Verksamhetschef Läkemedelsenheten 1 Utmaningar? Kastrationsresistent metastaserande prostatacancer Zytiga

Läs mer

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län?

Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? LEDNINGSKRAFT Hur får vi ännu bättre resultat i arbetet med läkemedel i Jönköpings län? EMA Social dept LOK K K K K K K Landstinget i Jönköpings Län K K K K K K K 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Norrbottens

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Riktlinjer om antibiotika

Riktlinjer om antibiotika LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING NR 193 SEPTEMBER 2014 Läkemedelskommittén i Region Örebro län NR 196 FEBRUARI 2015 Text: Sara Fors, Enheten för läkemedelsfrågor, ÖLL Text: Mårten Prag, Strama/Enheten

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2012-2013

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2012-2013 Prognos över kostnadsutvecklingen för läkemedel i SLL s. 1(69) Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2012-2013 1200 1000 800 600 400 200 0 Björn Wettermark, leg apotekare, docent, Marie

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Diabetes mellitus Multifaktoriell behandling Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom

Läs mer

SFAMs studiebrev. Läkemedel och äldre. av Patrik Midlöv. www.sfam.se

SFAMs studiebrev. Läkemedel och äldre. av Patrik Midlöv. www.sfam.se SFAMs studiebrev Läkemedel och äldre av Patrik Midlöv www.sfam.se Studiebrev om läkemedel och äldre Innehållsförteckning Inledning Målsättning Anvisningar Fallbeskrivningar Kommentarer Faktadel 1. Fysiologiska

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Undersökningsresultat

Undersökningsresultat Undersökningsresultat Studie av ED 40-69-åriga män -nr Ålder, år, senaste födelsedag V 1 Undersökningsdatum (åå-mm-dd) V 2 Antal timmar sedan deltagaren senast åt fast föda V 3 Längd, meter, utan skor,

Läs mer

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD.

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Klinisk farmakologi 20101004 Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Faktorer som påverkar hälsa Dahlgren och Whitehead, 1991 Lokalbedövning med adrenalin- relativa kontraindikationer Hyperkänslighet

Läs mer

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Syfte och övergripande information om tjänsten Tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan innehåller bedömningar

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-05-29 Diarienummer: HSN 1303-0311-9 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gustaf

Läs mer

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015

Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Vem behöver vad? underlag för bedömning av befolkningens behov av sjukvård, hälsofrämjande och förebyggande insatser åren 2010-2015 Barbara Rubinstein epidemiolog Karin Althoff vårddataanalytiker Rapportens

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

2015-04-14. Läkemedel 2015. Budget och kvalitetsindikatorer för läkemedel. framtagna av Läkemedelskommittén i Västernorrlands län

2015-04-14. Läkemedel 2015. Budget och kvalitetsindikatorer för läkemedel. framtagna av Läkemedelskommittén i Västernorrlands län 2015-04-14 Läkemedel 2015 Budget och kvalitetsindikatorer för läkemedel framtagna av Läkemedelskommittén i Västernorrlands län Innehåll Sida Läkemedelsbudget 2015 3 För specialläkemedel har sjukhusen kostnadsansvar.

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?...

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånen subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och patientgrupper om särskilda skäl finns. Omfattningen

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Folkpensionsanstaltens beslut

Folkpensionsanstaltens beslut Bilaga 4 Folkpensionsanstaltens beslut om de utredningar som behövs och de medicinska villkor som skall uppfyllas för att ersättning för begränsat specialersättningsgilla läkemedel skall beviljas Beslut

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

7 enkla råd för. Tema: Kloka Listan 2007. att förbättra din förskrivningsprofil. Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta!

7 enkla råd för. Tema: Kloka Listan 2007. att förbättra din förskrivningsprofil. Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta! Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 1 februari 2007 FiF Information från Sydvästra Läkemedelskommittén Farmaka i Fokus Tema:

Läs mer

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten

MIRA-projektet. Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten MIRA-projektet Jenny Hellman, Folkhälsomyndigheten Projektgruppen: Bo Aronsson, Otto Cars, Mats Hedlin, Jenny Hellman (projektledare), Christer Norman, Gunilla Skoog, Anders Ternhag 2 Recept/1000 invånare

Läs mer

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit

Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Abbotts Humira (adalimumab) godkänt i Europa för behandling av ulcerös kolit Humira blir det första och enda själv-injicerbara biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för urologi

Kloka Listan 2011. Expertrådet för urologi Kloka Listan 2011 Expertrådet för urologi Kloka Listan 2011 Expertrådet för urologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka

Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Flera ggr/vecka. Varje vecka 1 Tvillingen Läkare: Annan: Namn: Informatörsnr: Telefonnr: Relation: Bor du med tvillingen? Ja, sedan hur många år Nej => Har du bott med tvillingen Ja, år 19 till 19 Nej Hur länge har du känt tvillingen?

Läs mer

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05

TENTAMEN. 18 januari 2006. APEX och BVLP, ht 05 TENTAMEN 18 januari 2006 APEX och BVLP, ht 05 Block III: Integrativ biomedicin med farmakologisk inriktning Delkurs 5: Immunologi, infektion, tumörbiologi, och hematologi Kod: Max poäng: 77 Gränser (G/VG):

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Medborgarnas, beslutsfattarnas och sjukvårdens värderingar

Medborgarnas, beslutsfattarnas och sjukvårdens värderingar Medborgarnas, beslutsfattarnas och sjukvårdens värderingar 70% av PV-pat anser att varje individ har rätt att få sina behov tillfredsställda, även om de är bagatellartade 5 resp 6% av adm och läkare instämmer

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel

2012-06-15. Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland. Läkemedel och äldre MÅL. LMK - satsning på äldre och läkemedel Uppföljning av läkemedel och äldre i Sörmland Leg. apotekare Rim Alfarra Leg. apotekare Cecilia Olvén Läkemedelskommittén Sörmland Läkemedel och äldre LMK - satsning på äldre och läkemedel MÅL Öka kunskapen

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

MEDICIN & LÄKEMEDEL TEMA. nr 1 2013. Industrisponsrade studier visar oftare fördelar. Kloka Listan 2013

MEDICIN & LÄKEMEDEL TEMA. nr 1 2013. Industrisponsrade studier visar oftare fördelar. Kloka Listan 2013 nr 1 2013 MEDICIN & LÄKEMEDEL En tidning från Stockholms läns läkemedelskommitté hälso- och sjukvårdsförvaltningen Industrisponsrade studier visar oftare fördelar Uppdaterat sid 2 Tema Kloka Listan 2013

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Läkemedelsbulletinen. Läkemedel 2012 VÅR NUMMER 2013. Seminarier Boka in nu Se sidan 10. Se sidan 6-7. Sök på Drugline Se sidan 7. Läkemedel till barn

Läkemedelsbulletinen. Läkemedel 2012 VÅR NUMMER 2013. Seminarier Boka in nu Se sidan 10. Se sidan 6-7. Sök på Drugline Se sidan 7. Läkemedel till barn Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND www.ltv.se/lk VÅR NUMMER 2013 Seminarier Boka in nu Se sidan 10 Läkemedel 2012 Se sidan 6-7 Mellansvenskt Läkemedelsforum 2013 Se sidan

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 3/2 2015 Närvarande Familjeläkare Anna Janson, ordförande Familjeläkare Elisabet Ekman Överläkare Maria Söderlin Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

(O)hälsoutmaning: Norrbotten

(O)hälsoutmaning: Norrbotten (O)hälsoutmaning: Norrbotten Vi har mer hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck än i övriga riket. 61% av männen och 47 % kvinnorna är överviktiga/feta i åldern16-84 år. Var fjärde ung kvinna visar symptom

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting. Örebro 2 september 2005

Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting. Örebro 2 september 2005 Läkemedelsnivåer i vatten och miljöklassificering av läkemedel i Stockholms läns landsting Örebro 2 september 2005 läkemedel och miljö Varför bekymra sig om detta? Läkemedel primärt designade för att påverka

Läs mer

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel

Hälsa på lika villor? Norrbotten 2006 - Vård och läkemedel Hälsa på lika villor? 2006 - Vård och läkemedel Hälso- och sjukvården har en bred kontaktyta med invånarna - många personer har kontakter med hälso- och sjukvården. Under en tre - månaders period har hälften

Läs mer

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter

Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Frågor och svar TLV:s omprövning av subvention för läkemedlet Nexium, enterotabletter Offentliggörs 101020 TLV:s utredning och beslut om subvention av Nexium 1.Vad har TLV kommit fram till i omprövningen

Läs mer

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus

Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 2014 Öppenvård och sjukhus Antibiotikaförbrukning i Stockholms län (SLL) Kvartalsrapport 4 214 Öppenvård och sjukhus 45 4 35 Uthämtade antibiotikarecept* per 1 invånare och län 212-214 Källa: Concise, e-hälsomyndigheten Linjen indikerar

Läs mer

Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till patienter med psoriasis

Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till patienter med psoriasis IMS Health Rapport 905692: Inequality study in usage of biological drugs for treatment of KORTA FAKTA: Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till patienter med psoriasis Genomförd

Läs mer

Folkpensionsanstaltens beslut

Folkpensionsanstaltens beslut Folkpensionsanstaltens beslut om de medicinska villkor som en sjukdom skall uppfylla för att specialersättning för begränsat specialersättningsgilla läkemedel skall beviljas Beslut givet i Helsingfors

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Sömnstörningar hos barn. Bruno Hägglöf Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet

Sömnstörningar hos barn. Bruno Hägglöf Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet Sömnstörningar hos barn Bruno Hägglöf Barn och ungdomspsykiatri Umeå universitet Kunskapsdokument från Läkemedelsverket 2014, under tryckning Arbetsgrupp med barnläkare, allmänläkare, barnpsykiatriker,

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer