Läkemedelskostnader 2014H1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelskostnader 2014H1"

Transkript

1 1 (14) Läkemedelskostnader 2014H1 Denna rapport är framtagen av som ett komplement till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens halvårsrapport för 2014H1. Rapporten belyser främst kostnaderna för den allmänna receptförmånen liksom för rekvisitioner direkt till vårdgivare i länet såsom akutsjukhusen, avseende läkemedel. Rapporten grundas på försäljningsdata från landstingets uppföljningsdatabas VAL_LAK samt på uppgifter om landstingets kostnader för särskild läkemedelssubvention till länsinvånare ur tabellen Läkemedelskostnader i halvårsbokslutet. Stockholms läns landsting Box Stockholm \\gainas0003.gaia.sll.se\gaiusr3$\4mg7\dokument\rapporter period HSF\Halvårsrapport 2014\2014_Halvår\Rapport\Huvudrapport\Halvårsrapport_2014H!_final_ docx

2 2 (14) Nya behandlingsmöjligheter gav ökade läkemedelskostnader inom specialiserad vård första halvåret 2014 Ny kostsam terapi inom specialiserad vård gav ökade läkemedelskostnaderna första halvåret 2014 med 3,5 procent. TNF-hämmare och andra immunomodulerande medel mot bland annat reumatoid artrit och inflammatorisk tarmsjukdom, ny terapi mot avancerad prostatacancer liksom helt ny behandling av kronisk hepatit C är några exempel. Således steg kostnaderna för recept och rekvisitioner på akutsjukhusen med 4 respektive 7 procent. Effekter av utgående patent och påföljande generisk konkurrens liksom hög följsamhet till Kloka listan inom primärvården hade viss kostnadsdämpande effekt, men effekten var begränsad eftersom de flesta volymsmässigt stora läkemedel redan har förlorat sina patent. De nya läkemedlen har förbättrat behandlingsmöjligheterna för flera sjukdomar, men det är viktigt att säkerställa att de ges till de patienter som har nytta av behandlingen Svårt att prognosticera nya specialläkemedel Kostnadsutvecklingen för landstinget för läkemedel under första halvåret 2014 vände från en minskning 2013 (orsakad av försörjningsomläggning och patentutgångar) till ökning med totalt 3,5 procent varav 2,5 procent för receptläkemedel, Tabell 1. Kostnadsökningen kan i första hand knytas till specialiserad vård, Tabell 5. Det gäller bland annat reumatologi, onkologi och infektionssjukvård. Totalt steg vårdgivarnas kostnader för rekvisitionsläkemedel med 7 procent. Kostnadsutfallet för nya specialläkemedel kan vara beroende av ej förutsägbar tidpunkt för läkemedelsgodkännande och marknadsintroduktion samt av den ofta slumpmässiga variationen i antal patienter över tid för ensstaka mer sällsynta sjukdomar som går att behandla med läkemedel med hög kostnad. Tabell 1. Försäljning i Stockholms län av läkemedel och läkemedelsnära produkter 2014H1 jämfört med 2014H1. Källor: VAL/GUPS och Läkemedelshalvårsbokslut Varutyp, försäljningssätt Totalt, Mkr SLL kostnader, Mkr 2014H1 2013H1 Diff. % 2014H1 2013H1 Diff. % Läkemedel: Recept & dosdispenserat VAL ,9 Dosdispensering, tjänsten*) Fria läkemedel SLL**) Summa läkemedel recept , ,5 Rekvisitioner VAL ***) , ,9 Summa läkemedel , ,5 Läkemedelsnära: Recept/Hjälpmedelskort****) Rekvisitioner Summa läkemedelsnära Summa totalt , ,5 *) Källa: Läkemedelsbokslutet SLL resp helår / 2; K. Sollermark. Nytt avtal för dos-tjänster. **) Fria läkemedel enl. SML etc.källa: Läkemedelsbokslutet SLL , jmf. ovan; K. Sollermark. ***) Netto officiella centrala upphandlingsrabatter. ****) Avser endast varor utlämnade på apotek, utan subvention.

3 Mkr 3 (14) Tabell 2. Fördelning av totalbelopp för bas- respektive specialläkemedel* ) första halvåret år i Stockholms län samt jämförelse med , jämför, Tabell 1. Källa: VAL /GUPS *) För definitioner av begrepp inom läkemedelsuppföljning, se sidan 14. Typ av läkemedel Mkr 2014H1 2013H1 Diff. % 2012H1 2011H1 Basläkemedel recept , Basläkemedel rekvisition , Summa basläkemedel , Specialläkemedel recept , Specialläkemedel rekvisition , Summa specialläkemedel , Summa Beloppsandel läkemedel specialläkemedel (%) , % 55% 56% 58% H1 2012H1 2013H1 2014H1 Basläkemedel recept Specialläkemedel recept Basläkemedel rekvisition Specialläkemedel rekvisition Figur 1. Fördelning av totalbelopp per år mellan bas- och specialläkemedel i Stockholms län, netto landstingssamordnade rabatter för läkemedel på rekvisition Angiven procentsats avser andelen specialläkemedel i belopp. Försöksverksamhet med strukturerat införande av nya läkemedel förväntas resultera i ökade möjligheter att prognosticera insättningen av kostsamma nya specialläkemedel, men också säkerställa att behandlingarna ges till de patienter som har störst nytta av dem. Tidigare utveckling mot ökande kostnadsandel för specialläkemedel i Stockholms län fortsatte, Tabell 2, Figur 2. Detta är i linje med utvecklingen i riket (1). Kostnadsutfallet för några specifika nya specialläkemedel är preliminära då särskild retroaktiv tillverkarrabatt kan komma att utfalla enligt särskilda avtal. Effekterna av utlöpande patent och tillkommande generisk konkurrens blev allt mindre under perioden. Märkbar generisk kostnadsminskning kan dock noteras inom området andningssjukdomar (ATC grupp R ) samt för vissa typer av insulin.

4 Miljoner kroner 4 (14) H1 2014H Figur 2. Totalbelopp (recept befolkningen + rekvisitioner vårdgivare Stockholms län) för de största huvudgrupperna av läkemedel enligt ATC-systemet, netto officiella landstingssamordnade rabatter. *) Avser i huvudsak beredningar och licenser för specialiserad sjukhusvård. Källa: GUPS. Immunsuppressiva ökade ytterligare Läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet, ATC-grupp L, hade fortsatt den största andelen av läkemedelsbeloppet, 22 procent. Gruppen ökade med närmare 8 %, Figur 2, vilket innebar återgång till den utveckling som rådde några år tillbaka, före den ändrade försörjningen av läkemedel på rekvisition. Liksom tidigare var det främst TNF-hämmare som ökade, ATC-grupp L04 Figur3a och 4 samt Tabell 3 och 4. Dess största användningsområde är reumatoid artrit men andra användningsområden ökade, särskilt inflammatorisk tarmsjukdom. Golimumab och adalimumab var medel som ökade särskilt, Figur 3a. Beloppet för golimumab, som i huvudsak används vid reumatoid artrit, gäller före utfall av särskilt rabattavtal. Infliximab (Remicade) minskade i nettokostnad med -3 Mkr (-5 %), Figur 3b. Upphandlingsrabatterna vägde inte upp det ökade beloppet för övriga TNFhämmare före eventuell särskild rabatt för golimumab, +26 Mkr (+12%). Ökad användningen av annan immunomodulerande terapi mot reumatoid artrit såsom trientin mot reumatoid artrit (Syprine licens), Figur 3a, bidrog till ökningen för ATC-grupp L04. Medel mot tumörsjukdomar, ATC-grupp L01, visade återigen kraftig ökning i belopp (+14 procent). Det var främst rituximab med ursprunglig användning mot lymfom, (+9 Mkr), Fig. 4a, pertuzumab (Perjeta) mot bröstcancer (+4Mkr), bortezomib (Velcade) mot multipelt myelom (+3 Mkr) och trastezumab (Herceptin) mot

5 5 (14) Sofosbuvir ( SOVALDI ) - kronisk hepatit C Golimumab ( SIMPONI ) - reumatoid artrit Aflibercept ( EYLEA ) - åldersförändring av gula fläcken Adalimumab ( HUMIRA ) - reumatoid artrit Rituximab ( MABTHERA ) - tumörsjukdom grav reumatoid artrit Emtricitabin, tenofovir disoproxil och rilpivirin ( EVIPLERA ) - hiv Abirateron ( ZYTIGA ) - prostatacancer Koagulationsfaktor VIII ( REFACTO AF ) - blödarsjuka Övriga specifika antireumatiska medel ( SYPRINE ) - reumatoid artrit Simeprevir ( OLYSIO ) - kronisk hepatit C Rivaroxaban ( XARELTO ) - blodpropp Lisdexamfetamin ( ELVANSE ) - adhd Omalizumab ( XOLAIR ) - astma Mirabegron ( BETMIGA ) - trängningsinkontinens Metylfenidat ( RITALIN ) - adhd Basläkem. i Kloka Listan 2014 Basläkem. ej i Kloka Listan Spec.läkem. i Kloka Listan 2014 Spec.läkem. ej i Kloka Listan Förändring Mkr 2014H1 Figur 3a. Största ökningar första halvåret 2014 för läkemedel via recept och rekvisition i totalbelopp Mkr se ovan. Substansnamn och exempel på produkt, samt huvudanvändning. Rekommendationen av specialläkemedel gäller endast inom specialiserad vård. Källa: VAL/GUPS Infliximab ( REMICADE ) - reumatoid artrit Basläkem. i Kloka Listan 2014 Basläkem. ej i Kloka Listan Spec.läkem. i Kloka Listan 2014 Spec.läkem. ej i Kloka Listan Sildenafil ( VIAGRA ) - erektil dysfunktion Kandesartan och diuretika ( ATACAND PLUS ) - högt blodtryck Darbepoetin alfa ( ARANESP ) - anemi Rizatriptan ( MAXALT RAPITAB ) - migrän Somatropin ( GENOTROPIN MINIQUICK ) - tillväxtstörning Natalizumab ( TYSABRI ) - multipel skleros Koagulationsfaktor VIIa ( NOVOSEVEN ) - blödarsjuka Telaprevir ( INCIVO ) - kronisk hepatit C Montelukast ( MONTELUKAST TEVA ) - astma Ranibizumab ( LUCENTIS ) - åldersförändring av gula fläcken Mometason ( NASONEX ) - rinit Interferon beta-1a ( AVONEX ) - multipel skleros Memantin ( MEMANTINE SANDOZ ) - alzheimers demens Galantamin ( REMINYL ) - alzheimers demens Förändring Mkr 2014H1 Figur 3b. Största minskningar första halvåret 2014 för läkemedel via recept och rekvisition i totalbelopp Mkr se ovan. Substansnamn och exempel på produkt, samt huvudanvändning. Källa: VAL/GUPS

6 Recept + rekvisition Mkr 6 (14) H1 2010H1 2011H1 2012H1 2013H1 2014H1 Figur 4. Onkologiska och immunologiskt verkande medel (ATC-grupp L): Förändring av totalbelopp för dess undergrupper, 2013 exklusive distributionskostnad. Reservation för osäkra kostnader för ingående beredningar av cytostatika för Källa: GUPS. bröstcancer (+3 Mkr), som steg. Användning av rituximab förefaller främst ha varit mot MS. Det är exempel på ny användning av läkemedel som tidigare varit etablerat på andra indikationer. Samtidigt sjönk användningen av flera andra medel mot MS, Figur 3b samt för interferoner ATC-grupp L03 Figur 4. Endokrina läkemedel vid tumörsjukdomar (L02) steg med 24 %. En väsentlig orsak var introduktionen av arbirateron (Zytiga) mot prostatacancer, Figur 3a. Läkemedelskostnaden för arbirateron är preliminär och kan komma att reduceras enligt särskilt avtal om retroaktiv leverantörsrabatt. Vid behandling av kronisk hepatit C ersätts nu successivt tidigare terapi med interferoner, jämför minskningen av ATC-gupp L03Figur 4, och antivirala medel som teleprevir, Figur 3b, då ny antiviral terapi har tillkommit. Mest använd ny terapi var hittills simeprevir (Olysio) se Figur 3a. Läkemedlet ingår i ett nationellt projekt kring ordnat införande. Även vid HIV tillkom viss ny terapi, Figur 3a. Läkemedel inom gruppen B (Blod och antitrombotiska medel) steg med 4 %, Figur 2. Nya orala antikoagulantia (NOAK) ökade, främst inom specialiserad vård. Mest ökade rivaroxaban (Xarelto), Figur 3a, jämför Tabell 3 ATC-grupp B01. Fram till sommaren stod NOAK för hälften av alla nyinsättningar av antikoagulantia vid förmaksflimmer. Användningen av albumin, ATC-grupp B05, bidrog också till

7 7 (14) ökningen för B. Ökningar av medel mot blödarsjuka, Figur 3a, jämnades ut av effekten av prisjusteringar för Novoseven, Figur 3b samt Tabell 3 ATC-grupp B02. Tabell 3. Beloppsmässigt största undergrupper av läkemedel (ATC-3). Totalbelopp recept (förmånsbelopp + egenavgifter) + belopp för rekvisitioner netto rabatter 2012 och 2013, avrundade belopp Mkr. Källa: GUPS ATC-grupp 2014H1 2013H1 Diff. MKr Diff. (%) Immunomodulerare ( L04 ) Cytostatika ( L01 ) Medel mot astma/kol ( R03 ) Antivirala ( J05 ) Antidepressiva, demensmedel ( N06 ) Neuroleptika, medel mot oro/sömnsvårigheter ( N05 ) Hemostatika ( B02 ) Analgetika ( N02 ) Könshormoner ( G03 ) Diabetesmedel ( A10 ) Antikoagulantia ( B01 ) Ögonläkemedel ( S01 ) Antiepileptika ( N03 ) Antibiotika ( J01 ) Urologiska medel ( G04 ) Immunstimulerande medel ( L03 ) Hypofys-/hypotalamushormonerr ( H01 ) Plasma/vätskeprodukter ( B05 ) Medel vid anemi ( B03 ) Blodfettsänkare ( C10 ) Nervsystemets läkemedel, ATC-grupp N, hade närmast oförändrad utveckling, Figur 2. Medel mot ADHD steg med 16 % vilket dels berodde på 8 procentig volymökning inkluderande ny terapi, lisdexamfetamin, Figur 3a. Kostnadsökningen inom N- gruppen bromsades av minskade kostnader för medel vid Alzheimers demens på grund avgenerisk konkurrens, Figur 3b, - volymen för demensmedel steg med 7 %. Beloppet för neuroleptika förblev relativt oförändrat på grund av att volymökningar för aripiprazol och quetiapin balanserades av kostnadsminskningar för andra medel. Däremot steg sömnmedlen med 7 procent i kostnad trots oförändrad volym främst beroende på ökat bruk av melatonin. Läkemedel mot åldersförändring i ögats gula fläck, steg med 9 % till följd av övergång från ranibizumab, Figur 3b, till aflibercept Figur 3a, inkluderande volymökning. Mometason nässpray och montelukast sjönk båda i belopp, Figur 3b, trots oförändrad volym respektive 9 % volymökning, till följd av generisk konkurrens.

8 8 (14) Tabell 4 Läkemedel, recept + rekvisitioner med största totalbelopp 2014H1. Rek (S): Rekommenderat endast inom specialiserad vård. Basläkemedel: Se definition sid. 16. Källa: VAL. ATC-grupp Läkemedel ( PRODUKT - exempel ) - användningsområde Kloka Listan Basläkem. 2014H1 (B); Upphandl. Mkr (U) Diff 2013H1 Mkr L04AB04 Adalimumab ( HUMIRA ) - reumatoid artrit Rek (S), L04AB01 Etanercept ( ENBREL ) - reumatoid artrit, B02BD02 Koagulationsfaktor VIII ( REFACTO AF ) - blödarsjuka, L04AB02 Infliximab ( REMICADE ) - reumatoid artrit Rek (S), U L01XC02 Rituximab ( MABTHERA ) - tumörsjukdom, reumatoid artrit, L01XC03 Trastuzumab ( HERCEPTIN ) - tumörsjukdom (bröstcancer), J05A Virushämmande medel, direktverkande ( SOVALDI ) - kronisk hepatit C, N02BE01 Paracetamol ( ALVEDON ) - smärta, feber Rek B, U N03AX16 Pregabalin ( LYRICA ) - ångest, neuropatisk smärta, epilepsi B, B01AB04 Dalteparin ( FRAGMIN ) - blodpropp Rek B, U L01XE01 Imatinib ( GLIVEC ) - tumörsjukdom (leukemi), L03AB07 Interferon beta-1a ( AVONEX ) - multipel skleros, L04AB06 Golimumab ( SIMPONI ) - reumatoid artrit Rek (S), L04AA23 Natalizumab ( TYSABRI ) - multipel skleros, J05AR02 Lamivudin och abakavir ( KIVEXA ) - HIV, G03CA03 Östradiol ( VAGIFEM ) - östrogentillägg lokalbehandling Rek B, C07AB02 Metoprolol ( METOPROLOL SANDOZ ) - hjärtsvikt, hypertoni Rek A10AE04 Insulin, glargin ( LANTUS (SOLOSTAR) ) - diabetes mellitus Rek B, J05AR03 Tenofovirdisoproxil och emtricitabin ( TRUVADA ) - HIV, J05AR06 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz ( ATRIPLA ) - HIV, L04AX04 Lenalidomid ( REVLIMID ) - multipet myelom, D02AX Propylenglykoll ( PROPYLESS ) - uppmjukande Rek B, H01AC01 Somatropin ( GENOTROPIN MINIQUICK ) - tillväxtstörning, M03AX01 Botulinum toxin ( BOTOX ) - muskelförlamning, N05AX12 Aripiprazol ( ABILIFY ) - schizofreni, L04AD02 Takrolimus ( PROGRAF ) - transplantationsavstötning, L04AA27 Fingolimod ( GILENYA ) - multipel skleros, G04BE08 Tadalafil ( CIALIS ) - erektil dysfunktion Rek B, N05AH04 Quetiapin ( SEROQUEL DEPOT ) - schizofreni Rek (S), A12AX Kalcium, D-vitamin ( KALCIPOS-D ) - benskörhet Rek B, Diff (%) Kraftigt stigande kostnader inom specialiserad vård Läkemedelskostnaderna för akutsjukhusen steg med 5 procent, främst till följd av kostnadsökningar för nya terapier och som inte kunde balanseras av andra minskningar i läkemedelskostnad, eller av minskad vårdproduktion, Tabell 5 och

9 9 (14) Figur 5, jämför detaljer ovan. Kostnadsökningar för psykiatrin, +4%, synes i hög grad ha varit relaterade till behandling av ADHD. Primärvård och äldrevård sänkte sina läkemedelskostnader, sannolikt i huvudsak genom hög följsamhet till centrala terapirekommendationer, till följd av kostnadsansvar och som effekter av generisk priskonkurrens bland läkemedel inom primärvårdens område såsom mometason nässpray, Figur 6. Tabell 5. Fördelning av SLL-kostnader per vårdgren och varuslag. recept respektive rekvisitioner för läkemedel och vissa läkemedelsnära varor i Stockholms län. Beloppet för rekvisitioner är netto upphandlingsrabatter. Psykiatri innefattar privata specialistmottagningar. Urvalet för Geriatrik + SÄBO kan innefatta brister på grund av felaktiga arbetsplatskoder. Källa: VAL/MJH Vårdgren / varuslag (Mkr) Ordination 2014H1 Andel av Total (%) 2013H1 Diff. Diff. (%) Akutsjukhus Recept Rekvisitioner Akutsjukhus Summa Primärvård HLM/VC Recept Rekvisitioner Husläkarverksamheter Summa Psykiatri Recept Rekvisitioner Psykiatri Summa Geriatrik, SÄBO, ASIH Recept Rekvisitioner Geriatrik, SÄBO, ASIH Summa Övr. vårdgivare SLL Recept Rekvisitioner Övr. vårdgivare SLL Summa Övriga ej SLL Recept Rekvisitioner Övriga ej SLL Summa Uppgift saknas Recept Rekvisitioner Uppgift saknas Summa Totalt Recept Rekvisitioner Totalt Summa

10 Förmånskostnad resp. belopp Mkr 10 (14) H1 2014H1 Rekvisition Recept Figur 5. Landstingskostnad för recept- och rekvisitioner per vårdgren, Källa: VAL/MJH Zopiklon ( generisk ) - sömnsvårigheter Metoprolol ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Fenoximetylpenicillin ( Kåvepenin ) - infektion Simvastatin ( generisk ) - förhöjda blodfetter Acetylsalicylsyra ( Trombyl ) - förebygger blodpropp Omeprazol ( generisk ) - syrarelaterade symtom Levotyroxin, T4 ( Levaxin ) - för ämnesomsättningen Enalapril ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Propiomazin ( Propavan ) - sömnsvårigheter Amlodipin ( generisk ) - hypertoni Desloratadin ( generisk ) - allergi Mometason ( Nasonex ) - rinit Cyanokobalamin ( Betolvidon ) - vitamin B12-brist Naproxen ( generisk ) - inflammation Kodein, paracetamol ( Citodon ) - smärta Kalcium, vitamin D3 ( Kalcipos-D ) - benskörhet Propylenglykol ( Propyless ) - torr hud Estradiol ( Vagifem ) - östrogenbrist Etylmorfin, expektorantia ( Cocillana-Etyfin ) - hosta Terbutalin ( Bricanyl Turbuhaler ) - astma 2013H1; Ej Kloka Listan 2013H1; I Kloka Listan 2014H1; Ej Kloka listan 2014H1; I Kloka listan Andel av befolkningen; Antal individer / 1000 inv Figur 6. Läkemedel i topp första halvåret 2014 efter andel länsinvånare som erhållit på recept minst en gång under H1 014 resp Grön färg för läkemedel i Kloka Listan. Källa: VAL

11 11 (14) Kloka Listans läkemedel användes mest De läkemedel på recept som användes av flest stockholmare liksom de läkemedel på recept och rekvisition som såldes i störst volymer i länet, var som tidigare med enstaka undantag, medel som finns i Kloka Listan, Figur 6 och 7. Acetylsalicylsyra ( Trombyl ) - förebygger blodpropp Amlodipin ( generisk ) - hypertoni Enalapril ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Simvastatin ( generisk ) - förhöjda blodfetter Omeprazol ( generisk ) - syrarelaterade symtom Cyanokobalamin ( Betolvidon ) - vitamin B12-brist Kandesartan ( generisk ) - hypertoni, hjärtsvikt Furosemid ( generisk ) - vätskedrivande Levotyroxin ( Levaxin ) - för ämnesomsättningen Paracetamol ( Alvedon ) - smärta, feber Metoprolol ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Zopiklon ( generisk ) - sömnsvårigheter Ramipril ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Sertralin ( generisk ) - depression Kalcium, vitamin D ( Kalcipos-D ) - benskörhet Losartan ( generisk ) - hypertoni, hjärtsvikt Citalopram ( generisk ) - nedstämdhet Desloratadin ( generisk ) - allergi Felodipin ( generisk ) - hypertoni, kärlkramp Metformin ( generisk ) - diabetes mellitus 2013H1; Ej Kloka Listan 2013H1; I Kloka Listan 2014H1; Ej Kloka listan 2014H1; I Kloka listan Antal dygnsdoser DDD / 1000 inv & dag Figur 7. Läkemedels volym, recept + rekvisitioner, i topp per 1000 invånare och dag i Stockholms län 2014H1. Grön färg för läkemedel i Kloka Listan. Källa: GUPS. Fortsatt minskad förskrivning av antibiotika Det är ett nationellt mål att antalet utköpta antibiotikarecept ska vara högst 250 per 1000 invånare och år. Under 2014H1 fortsatte antibiotikaanvändningen i Stockholm att falla, Figur 8. Utvecklingen gynnades av frånvaron av influensaepidemier under perioden. Fortbildningsinsatser från förvaltningens kunskapsorganisation riktade mot främst husläkarverksamheterna synes ha bidragit till den positiva utvecklingen.

12 Antal recept antibiotika / 1000 invånare (senaste året) 12 (14) H Nationellt målvärde Figur 8 Antal antibiotikarecept per 1000 invånare de senaste tolv månaderna per månad. Källa: GUPS. Minskad användning av olämpliga läkemedel hos äldre I en nationell äldresatsning uppsatte regeringen mål för landstingen att minska bruket av läkemedel som Socialstyrelsen funnit vara olämpliga till äldre på grund av bristande säkerhet. Dessa läkemedel fortsatte att minska hos äldre i Stockholm under 2014H1, Figur 9. Det var främst propiomazin mot sömnsvårigheter (Propavan) och tramadol mot värk som minskade. För dessa båda läkemedel finns alternativ att byta till. Propiomazin fanns en gång i Kloka Listan. Den bristande lämpligheten av övriga olämpliga läkemedel hos äldre har varit känd länge. Många äldre som använder dessa medel kan därför ha fått dem insatta efter särskilda överväganden, till exempel att alternativen inte har tolererats. I andra fall kan många äldre ha haft dessa medel under lång tid utan toleransproblem och läkare är sådana fall obenägna att byta behandling. Det är faktorer som kan ha bidragit till den begränsade minskningen för antikolinerga läkemedel som flertalet medel mot inkontinens liksom långverkande bensodiazepiner som nitrazepam mot sömnsvårigheter.

13 Andel individer 75+ med olämpliga läkemedel (%) 13 (14) Totalt - Olämpliga läkemedel Antikolinerga läkemedel Tramadol och propiomazin Långverkande bensodiazepiner Figur 9 Andel invånare 75 år och äldre som fått olämpliga läkemedel på recept per kvartal. Källa: GUPS. Sten Ronge Apotekare Björn Wettermark Enhetschef, docent Referenser: Juahasz M. Andel rekvisitionskostnader för läkemedel av totalkostnad i riket Personligt meddelande, augusti 2014.

14 14 (14) Läkemedelsdefinitioner: Basläkemedel Enligt definition inom SLL, läkemedel som vanligtvis insättes inom primärvården. Omklassificering från specialläkemedel, beslutas av läkemedelskommittén. DDD Definierad Daglig Dygnsdos. Vedertaget volymmått för läkemedel vid sidan om antal receptposter. Fastsälls av WHO gäller i princip främst per oral terapi för dagligt bruk. DU90% Metod för uppföljning av följsamhet till rekommendationslista baserad på DDD som innebär att visst utrymme lämnas för att avvika från rekommendationerna på grund av bristande tolerans hos enskilda patienter och andra individuella faktorer. Följsamhet kan därmed endast baseras på terapi som är åsatt DDD, i praktiken per orala medel. Fria läkemedel SLL-kostnad Enligt Smittskyddslagen SML är landstingen skyldiga att kostnadsfritt tillhandahålla läkemedel mot smittfarliga sjukdomar. Därutöver har SLL beslutat att generellt för länsinvånarna subventionera vissa läkemedel som p-piller till unga eller vissa läkemedel till psykiskt sjuka utan sjukdomsinsikt. Landstinget subventionerar även vissa läkemedel i särskilda vårdärenden. Dessa kostnader redovisas ej i förmånsbeloppet inom den allmänna subventionen. Det är möjligt att de döljs i totalbeloppet för läkemedel i form av egenavgifter vid receptköp, vilka inte särredovisas i denna sammanställning. Beloppet är synligt i de fakturor som separat når HSF. I denna framställning förmånsbelopp vid receptförsäljning samt fakturerat belopp för rekvisitioner vårdgivare inom Stockholms län oavsett driftsform. Specialläkemedel Läkemedel som vanligtvis endast insättes inom specialiserad vård. Totalbelopp läkemedel Summan av förmånsbelopp och egenavgifter för receptförsäljning samt fakturabelopp för rekvisitioner netto eventuell upphandlingsrabatt SLL, för cytostatika ATC-grupp L01 är beloppet brutto rabatter, se text och tabeller. Upphandlingsrabatter SLL Avser endast läkemedel till rekvisition, i första hand till akutsjukhusen. Dessa ingår numera i rekvisitionsbeloppet (netto-belopp). Storleken totalt är därför svår att exakt uppskatta. VAL Landstingets databaser för sjukvårdsdata, för uppföljning och analys av vården.

Läkemedelskostnader 2014

Läkemedelskostnader 2014 1 (17) Läkemedelskostnader 214 Denna rapport är framtagen av Utvecklingsavdelningen som ett komplement till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens årsredovisning för 214. Rapporten belyser främst kostnaderna

Läs mer

Läkemedelskostnader 2013

Läkemedelskostnader 2013 1 (17) Läkemedelskostnader 213 Denna rapport är framtagen av Utvecklingsavdelningen som ett komplement till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens årsredovisning för 213. Rapporten belyser främst kostnaderna

Läs mer

Läkemedelskostnader 2012

Läkemedelskostnader 2012 1 (16) Läkemedelskostnader 2012 Denna rapport är framtagen av Utvecklingsavdelningen som ett komplement till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens årsredovisning för 2012. Rapporten belyser kostnadsutvecklingen

Läs mer

Läkemedelskostnader delårsrapport 2015:T2

Läkemedelskostnader delårsrapport 2015:T2 1 (19) Läkemedelskostnader delårsrapport 2015:T2 Nya läkemedel mot hepatit C gav kraftig kostnadsökning Läkemedelskostnaderna i SLL steg ackumulerat augusti med 6,9 procent vilket var över prognos. Det

Läs mer

Ökande kostnadstrend för basläkemedel under 2007

Ökande kostnadstrend för basläkemedel under 2007 1(14) Ökande kostnadstrend för basläkemedel under 2007 Landstingets samlade kostnader för läkemedel och läkemedelsnära varor på recept och apoteksrekvisition, ökade under 2007 med drygt 6 % till knappt

Läs mer

Läkemedelskostnader 2013:T1

Läkemedelskostnader 2013:T1 1 (19) Läkemedelskostnader 2013:T1 Denna rapport är framtagen av Utvecklingsavdelningen grundad på försäljningsdata inrapporterad till landstingets VAL-databas från i huvudsak Apotekens Service AB. Rapporten

Läs mer

Vilka läkemedel använder Stockholmarna?

Vilka läkemedel använder Stockholmarna? 1 Vilka läkemedel använder Stockholmarna? Björn Wettermark Enhetschef & Docent Utvecklingsavdelningen, HSF, SLL och CPE, Karolinska Institutet 2 Några frågor att besvara Hur stor andel av befolkningen

Läs mer

Läkemedelskostnader 2011

Läkemedelskostnader 2011 1 (15) Läkemedelskostnader 2011 Denna rapport är framtagen av Utvecklingsavdelningen som ett komplement till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens årsredovisning för 2011. Rapporten belyser kostnadsutvecklingen

Läs mer

Sex procent ökade totalkostnader för läkemedel trots att basläkemedlen steg en procent

Sex procent ökade totalkostnader för läkemedel trots att basläkemedlen steg en procent Halvårsrapport för läkemedelskostnader i Stockholms län januari juni 2006: Sex procent ökade totalkostnader för läkemedel trots att basläkemedlen steg en procent Kostnaderna för läkemedel i Stockholms

Läs mer

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008

Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Kortfattad rapport av läkemedelsförsäljningen 2008 Rapporten redovisar kortfattat de viktigaste förändringarna i läkemedelsförsäljningen under 2008. Utförligare information finns på Apoteket AB:s hemsida

Läs mer

Läkemedelskostnader årsrapport 2015

Läkemedelskostnader årsrapport 2015 Läkemedelskostnader årsrapport 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2016-02-01 Diarienummer: HSN 2016-0290-1 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Sten Ronge 08-123 135 85 sten.ronge@sll.se

Läs mer

Läkemedelskostnader i Region Skåne 2012

Läkemedelskostnader i Region Skåne 2012 Läkemedelskostnader i Region Skåne 2012 Region Skånes totala kostnader för läkemedel inom förmån och på rekvisition samt handelsvaror inom förmånen uppgick 2012 till 3,6 miljarder kronor, vilket var en

Läs mer

Analysmått - läkemedel 2014

Analysmått - läkemedel 2014 Analysmått - läkemedel 2014 Handläggare: Lena Alsén Melin Verksamhet: Ekonomienheten, ledningsstaben Datum: 2015-10-07 Diarienummer: RS 2015-749 www.regionostergotland.se Innehåll 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Fortsatt ökade kostnader för specialläkemedel 2008

Fortsatt ökade kostnader för specialläkemedel 2008 Fortsatt ökade kostnader för specialläkemedel 2008 Landstingets samlade kostnader för summan av läkemedelsförmånen och apoteksrekvirerade varor steg under 2008 med 7,0 procent till knappt 5,7 miljarder

Läs mer

Fler kvinnor än män behandlas med läkemedel

Fler kvinnor än män behandlas med läkemedel A ndel av befolkning en (% ) Fler kvinnor än män behandlas med läkemedel Fler kvinnor än män i Stockholms län fick läkemedel på recept under 2007 och kvinnor svarade för 57 procent av den totala läkemedelsanvändningen.

Läs mer

Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året

Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året 1(6) Knappt fyra procents ökning av läkemedelskostnaderna i Stockholm län under förra året Läkemedelskostnaderna ökade i genomsnitt 8 procent årligen under hela 90-talet. Under 2000 talets första år mattades

Läs mer

Prognosrapport. Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2014-2015

Prognosrapport. Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2014-2015 Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2014-2015 2014-04-01 Anna Lindhé, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Område Läkemedel Christian Lindberg, Hälso- och sjukvårdsavdelningen,

Läs mer

För uppgifter om landstingets totala faktiska kostnad för läkemedel hänvisar jag till Årsredovisningen.

För uppgifter om landstingets totala faktiska kostnad för läkemedel hänvisar jag till Årsredovisningen. LÄKEMEDELSUTVECKLINGEN I NORRBOTTEN Läkemedelsdata kan redovisas på många olika sätt beroende på bl.a syftet samt vilka datakällor som använts. De vanligaste måtten som används är kostnad och volym. Kostnaden

Läs mer

Snabb utveckling av nya DYRA läkemedel. Har vi råd? Karin Lindgren, Läkemedelsstrateg i Region Jämtland Härjedalen och leg Apotekare

Snabb utveckling av nya DYRA läkemedel. Har vi råd? Karin Lindgren, Läkemedelsstrateg i Region Jämtland Härjedalen och leg Apotekare Snabb utveckling av nya DYRA läkemedel Har vi råd? Karin Lindgren, Läkemedelsstrateg i Region Jämtland Härjedalen och leg Apotekare Kostnadsutveckling 2000-2014 i norra regionen 1 200 000 000 Alla humanläkemedel,

Läs mer

Läkemedelsutvecklingen 2008

Läkemedelsutvecklingen 2008 Läkemedelsutvecklingen Läkemedelsutvecklingen jämfört med Innehållsförteckning: Sammanfattning av kostnads- och volymutvecklingen Inledning Apotekens totala försäljning Per kundtyp och varutyp Läkemedel

Läs mer

Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2015-2016

Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2015-2016 Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2015-2016 2015-04-02 Anna Lindhé, Område Läkemedel och hjälpmedel, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christian Lindberg, Område

Läs mer

Uppdaterad prognos av läkemedelsförsäljningen i Sverige

Uppdaterad prognos av läkemedelsförsäljningen i Sverige Promemoria 2017-10-24 Dnr 5.3-24047/2017 1(9) Avdelningen för utvärdering och analys Almina Kalkan Almina.Kalkan@socialstyrelsen.se Uppdaterad prognos av läkemedelsförsäljningen i Sverige Sammanfattning

Läs mer

Pia Frisk Analys & Utvärdering Pia Frisk Analys & Utvärdering 1. 23% 2. 41% 3. 54% 4. 66% 5. 83%

Pia Frisk Analys & Utvärdering Pia Frisk Analys & Utvärdering 1. 23% 2. 41% 3. 54% 4. 66% 5. 83% 1 2 Läkemedelskommittéarbete & läkemedelsvärdering Disposition Läkemedelsanvändningen Hur påverkar man förskrivningen Läkemedelsarbetet i landstingen Läkemedelsvärdering i en läkemedelskommitté Kalmar

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos September 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är uppföljning och utvärdering. Med detta avses uppföljningar

Läs mer

Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare

Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare Marginell påverkan av LFN-beslut om syrahämmare Läkemedelsförmånsnämndens beslut att begränsa subventionen av syrahämmare på recept medförde totalt sett fortsatt ökad konsumtion. Förskrivningen av protonpumpshämmare

Läs mer

Läkemedel - trender och utmaningar

Läkemedel - trender och utmaningar Läkemedel - trender och utmaningar Landstingsfullmäktige utbildning 16 april 2015 Anders Bergström Läkemedelschef anders.bergstrom@nll.se Läkemedel Förebygga Bota Kompensera Lindra Läkemedel och lagstiftningen

Läs mer

Landstingets läkemedelskostnader upp 7,4 procent under första halvåret 2008

Landstingets läkemedelskostnader upp 7,4 procent under första halvåret 2008 Landstingets läkemedelskostnader upp 7,4 procent under första halvåret 2008 Landstingets kostnader för summan av läkemedelsförmånen och apoteksrekvirerade varor steg under första halvåret 2008 med 7,2

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011 1/26 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 211 Version januari - december 211 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

Prognosrapport. Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2013-2014. och sjukvårdsavdelningen, Område Läkemedel

Prognosrapport. Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2013-2014. och sjukvårdsavdelningen, Område Läkemedel Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2013-2014 2013-04-01 Anna Lindhé, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Område Läkemedel Christian Lindberg, Hälso- och sjukvårdsavdelningen,

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2011 1/25 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 211 Version januari - december 211 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

Läkemedelskostnader 2013:T2

Läkemedelskostnader 2013:T2 1 (8) Läkemedelskostnader 2013:T2 Denna tertialrapport är förkortad då fullständiga kostnadsuppgifter för läkemedel som levererats till sjukhusen på rekvisition fortfarande saknas för 2013. Rapporten som

Läs mer

STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2007:1. Läkemedel statistik för år 2006

STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2007:1. Läkemedel statistik för år 2006 STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2007:1 Läkemedel statistik för år 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten innehåller sifferuppgifter

Läs mer

Årsrapport läkemedel Jämtlands läns landsting 2009

Årsrapport läkemedel Jämtlands läns landsting 2009 Årsrapport läkemedel Jämtlands läns landsting 2009 Maria K Johansson, läkemedelsstrateg Läkemedels andel av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna är stor och ökar för varje år. I detta exempel inkluderar

Läs mer

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 2010-03-22 Anna Lindhé, Läkemedelsenheten Lena Gustafsson, Läkemedelsenheten Lennart Andrén, Klinisk Farmakologi,

Läs mer

Indikatorer - i vårdens tjänst

Indikatorer - i vårdens tjänst 1 Indikatorer - i vårdens tjänst Elin Dahlén (Björn Wettermark) Apotekare & doktorand, HSF/SLL Institutionen för medicin, Solna, KI 2 Disposition Vad vet vi om äldres läkemedelsanvändning? vilka läkemedel,

Läs mer

Detaljhandel med läkemedel 2015

Detaljhandel med läkemedel 2015 Detaljhandel med läkemedel 2015 Ett tabellverk baserat på försäljningsuppgifter från svenska öppenvårdsapotek och försäljningsställen för vissa receptfria läkemedel Citera gärna ur ehälsomyndighetens rapporter

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos September 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är uppföljning och utvärdering. Med detta avses uppföljningar

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

Receptlära och läkemedels- förmånerna

Receptlära och läkemedels- förmånerna Receptlära och läkemedels- förmånerna Marie-Louise Ovesjö öl, med dr Klinisk farmakologi, Södersjukhuset AB marie-louise.hakansson-ovesjo@sodersjukhuset.se Vem får förskriva läkemedel? Behöriga förskrivare

Läs mer

Prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader i Region Skåne

Prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader i Region Skåne Prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader i Region Skåne 2017-18 Enheten för läkemedelsstyrning gör årligen en omfattande prognos för utvecklingen av läkemedelskostnader under det kommande året.

Läs mer

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 26 maj 2015

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 26 maj 2015 Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 26 maj 2015 Närvarande Familjeläkare Anna Janson, ordförande Överläkare Maria Söderlin Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Maud Janzon

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos September 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är uppföljning och utvärdering. Med detta avses uppföljningar

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-04 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET... 4 4. SYFTE... 4 5.

Läs mer

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2015

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2015 BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2015 Bilageförteckning Bilaga 1 Befolkningsstatistik Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2015 Bilaga 3 Läkemedelskostnader 2015 Bilaga

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-07 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET...

Läs mer

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009

Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar. Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Genomgången av läkemedel vid blodfettrubbningar Presenterades 12 februari 2009 Besluten träder i kraft den 1 juni 2009 Det här gör TLV TLV är en myndighet under Socialdepartementet Beslutar om pris på

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté LUTS (lower urinary tract symptoms) och symtom av godartad prostataförstoring Nytt I första hand ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Maj 2011 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2005:1. Statistik över läkemedelsförsäljningen 2004

STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2005:1. Statistik över läkemedelsförsäljningen 2004 STATISTIK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2005:1 Statistik över läkemedelsförsäljningen 2004 Mars 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Statistik. Det innebär att rapporten

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté LUTS (lower urinary tract symptoms) och symtom av godartad prostataförstoring I första hand ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin

Läs mer

Läkemedelspeng 2015 Kapitel 8.1.2, samt Allmänläkemedel 2015

Läkemedelspeng 2015 Kapitel 8.1.2, samt Allmänläkemedel 2015 Läkemedelspeng 2015 Kapitel 8.1.2, samt Allmänläkemedel 2015 Hälsoval Blekinge Beslutad 2014-XX-XX LS 2014-XX-XX LF Dnr: 2014/XXXX 8.1.2 Läkemedelspeng Hälsoval Blekinge utgår från ett decentraliserat

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel

Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Maj 2013 Uppföljningsparametrar - öppenvårdsläkemedel Norrbottens Läkemedelskommitté har, tillsammans med adjungerade experter från länets sjukvård, och på begäran från Styrgrupp Läkemedel tagit fram en

Läs mer

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2010-2011

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2010-2011 1 (61) Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2010-2011 Final version 100331 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Mage-tarm & diabetes Blod Hjärta-kärl Hud Urin-könsorgan Hormoner

Läs mer

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL

Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL 1(5) Fortsatt ökad användning av protonpumpshämmare i SLL Försäljningen av protonpumpshämmare (PPI) fortsätter att öka. Under 5 sålde apoteken i länet 18,5 miljoner dygnsdoser, en så stor mängd att det

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2010 1/25 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 21 Version januari - december 21 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden 4 Tabell 1:2 Historisk

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013 En fördjupningsrapport baserad på försäljningsuppgifter från öppenvårdsapotek och försäljningsställen för vissa receptfria läkemedel. Citera gärna ur ehälsomyndighetens

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2015

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2015 Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs

Läs mer

Orsaker till skillnader i läkemedelskostnader mellan distriktsläkarmottagningarna i Primärvården Södra Bohuslän

Orsaker till skillnader i läkemedelskostnader mellan distriktsläkarmottagningarna i Primärvården Södra Bohuslän Orsaker till skillnader i läkemedelskostnader mellan distriktsläkarmottagningarna i Primärvården Södra Bohuslän Magnus Holke ST-arbete i allmänmedicin Maj 2009 Handledare Margareta Hellgren Sammanfattning

Läs mer

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen

Läs mer

Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR.

Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR. Översyn av Dosrecept 2005 Ett samarbetsprojekt mellan Apoteket AB och VGR. 1 Allmänt Inom ramen för lokalt avtal om dosdispensering har en översyn av dosrecept gjorts i samband med förlängning av ordinationer.

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Duvan, Fredrika Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-0-8 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under tidsperioden. Medelåldern var 87 år (82-00). Av individerna hade 77 % (0 st) ApoDos

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Stugan Åsele kommun Uppdragsrapport (LMG) har utförts på totalt st individer under tidsperioden. Medelåldern var 83 år (77-92). Av individerna hade 55 % (6 st) ApoDos (individuellt förpackade

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Maj 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är uppföljning och utvärdering. Med detta avses uppföljningar och

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2013 213 (version: januari - juni) 1/25 213-9-16 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 213 Version januari - juni 213 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden

Läs mer

Landstingsbeslutade subventioner 2015

Landstingsbeslutade subventioner 2015 2015 Landstingets lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Subventionsgrupper: Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år: hormonspiral/implantat

Läs mer

Behandlingsmål för läkemedels behandling i primärvården i Jämtlands län

Behandlingsmål för läkemedels behandling i primärvården i Jämtlands län jämtmedel nr 4/212. Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands läns landsting. www.jll.se/lakemedel Redaktör och ansvarig utgivare: Per Magnusson. Redaktion: s hälsocentral. Skolvägen 29. 83

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Patentutgångar - Lyrica och Cymbalta. Klassning av läkemedel

Läs mer

Regionstyrelsens uppföljning 2016 om läkemedel. Patientens samlade läkemedelslista: Alla patienter ska ha en komplett läkemedelslista i COSMIC/Pascal

Regionstyrelsens uppföljning 2016 om läkemedel. Patientens samlade läkemedelslista: Alla patienter ska ha en komplett läkemedelslista i COSMIC/Pascal 1(6) 2016-06-28 RS/1072/2016 Karin Lindgren Tfn: 063-154160 E-post: karin.lindgren@regionjh.se Regionstyrelsens uppföljning 2016 om läkemedel Uppföljningsrapporten ger en nulägesbeskrivning av läkemedelsområdet.

Läs mer

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011

NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 2011 Dnr 643-27 NYCKELTAL PSYKIATRI, INOMREGIONAL LÄNSSJUKVÅRD UTFALL 211 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Juli 212 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Begrepp... 3 Metod... 3 1. Konsumtion öppen vård per sjukhus

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2012

Läkemedelsförsäljningen i Sverige 2012 212 (version: januari - juni) 1/25 212-1-19 Läkemedelsförsäljningen i Sverige 212 Version januari - juni 212 sida Titel Sektion 1 - Läkemedel till människor, övergripande ekonomiska mått 3 Tabell 1:1 Försäljningsvärden

Läs mer

Ojämlik hälso- och sjukvård - En rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling. IMS Health Rapport, October 2010

Ojämlik hälso- och sjukvård - En rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling. IMS Health Rapport, October 2010 Ojämlik hälso- och sjukvård - En rapport om regionala skillnader i läkemedelsbehandling i Sverige 2009 IMS Health Rapport, October 2010 IMS Health är världens ledande leverantör av förskrivningsstatistik,

Läs mer

Regionbeslutade subventioner 2017

Regionbeslutade subventioner 2017 Regionbeslutade subventioner 2017 Regionens lokala subventioner av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Innehåll Antikonceptiska läkemedel kvinnor som fyllt 21 men

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

KOSTNADSUTVECKLINGEN FÖR LÄKEMEDEL I VÄSTERBOTTEN År 2014. Förmån och Rekvisition VLL

KOSTNADSUTVECKLINGEN FÖR LÄKEMEDEL I VÄSTERBOTTEN År 2014. Förmån och Rekvisition VLL KOSTNADSUTVECKLINGEN FÖR LÄKEMEDEL I VÄSTERBOTTEN År 2014 Förmån och Rekvisition VLL 500000000 450000000 400000000 350000000 300000000 Kr 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 2009-H1 2009-H2

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Nov 2008 mars 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95

Läs mer

I n f o r m a t i o n f r å n L ä k e m e d e l s k o m m i t t é n, L a n d s t i n g e t i J ö n k ö p i n g s l ä n. Lipitor

I n f o r m a t i o n f r å n L ä k e m e d e l s k o m m i t t é n, L a n d s t i n g e t i J ö n k ö p i n g s l ä n. Lipitor FÖRSKRIVAREN. I n f o r m a t i o n f r å n L ä k e m e d e l s k o m m i t t é n, L a n d s t i n g e t i J ö n k ö p i n g s l ä n Ökat fokus på simvastatin Lipitor simvastatin och Zocord Crestor Pravastatin

Läs mer

Prognos för besparing från sidoöverenskommelser helåret 2017

Prognos för besparing från sidoöverenskommelser helåret 2017 Datum Diarienummer 2017-06-30 01716/2017 Prognos för besparing från sidoöverenskommelser helåret 2017 Prognos 1, juni 2017 TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET Box 22520 [Fleminggatan 18], 104 22 Stockholm

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Tallmon Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-06-0 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under tidsperioden. Medelåldern var 84 år (7-96). Av individerna hade 62 % (8 st) ApoDos (individuellt

Läs mer

De äldres sjukdomspanorama Docent Inger Wårdh, avd för Gerodonti

De äldres sjukdomspanorama Docent Inger Wårdh, avd för Gerodonti De äldres sjukdomspanorama Docent Inger Wårdh, avd för Gerodonti Äldres sjukdomspanorama Tumörer Matsmältningsorganen Diabetes Blodbrist Hjärta och kärl Urinvägar Sköldkörtelsjukdomar Muskler och skelett

Läs mer

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar

Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar Öppna jämförelser Kroniska sjukdomar I många av indikatorerna inom psykiatrin har landstinget resultat i nivå med riket samt inom områdena; typ-1 diabetes, ortopedi, RA samt delvis inom hjärtsjukvård.

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken Eftermiddagen i tanken Verktyg för läkemedelsgenomgångar Praktiska tips vid läkemedelsbehandling hos äldre Terapigruppen Äldre och läkemedel Patientfall

Läs mer

Rapport Läkemedelsgenomgångar

Rapport Läkemedelsgenomgångar Rapport Läkemedelsgenomgångar Ale kommun 20-202 Författare: Apotekare Eva Wärmling eva.warmling@apoteket.se Sammanfattning Läkemedelsgenomgångarna genomfördes enligt Socialstyrelsens team-modell. Samarbetspartners

Läs mer

[Rubrik] Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2013-2014

[Rubrik] Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2013-2014 Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2013-2014 [Rubrik] Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-23 Diarienummer: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Björn Wettermark

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2014

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2014 Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (3) FÖRSLAG 2013:5 LS 1210-1333 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Läkemedelsstrategi 2013-2017 Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige beslutade år

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Åsele kommun 2009 Åseborg Åsele kommun Uppdragsrapport 2009-06-8 (LMG) har utförts på totalt 3 st individer under våren 2009. Medelåldern var 88 år (78-09). Av individerna hade 86 % (30 st) ApoDos (individuellt

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Efterlevnad av subventionsbegränsningar. Resultat mars 2013

Efterlevnad av subventionsbegränsningar. Resultat mars 2013 Efterlevnad av subventionsbegränsningar Resultat mars 2013 Innehåll Bakgrund Mål Metod Lyrica Targiniq Palexia Depot Långverkande insulinanaloger Läkemedel vid höga blodfetter Antidepressiva läkemedel

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer