Läkemedelskostnader 2014H1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelskostnader 2014H1"

Transkript

1 1 (14) Läkemedelskostnader 2014H1 Denna rapport är framtagen av som ett komplement till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens halvårsrapport för 2014H1. Rapporten belyser främst kostnaderna för den allmänna receptförmånen liksom för rekvisitioner direkt till vårdgivare i länet såsom akutsjukhusen, avseende läkemedel. Rapporten grundas på försäljningsdata från landstingets uppföljningsdatabas VAL_LAK samt på uppgifter om landstingets kostnader för särskild läkemedelssubvention till länsinvånare ur tabellen Läkemedelskostnader i halvårsbokslutet. Stockholms läns landsting Box Stockholm \\gainas0003.gaia.sll.se\gaiusr3$\4mg7\dokument\rapporter period HSF\Halvårsrapport 2014\2014_Halvår\Rapport\Huvudrapport\Halvårsrapport_2014H!_final_ docx

2 2 (14) Nya behandlingsmöjligheter gav ökade läkemedelskostnader inom specialiserad vård första halvåret 2014 Ny kostsam terapi inom specialiserad vård gav ökade läkemedelskostnaderna första halvåret 2014 med 3,5 procent. TNF-hämmare och andra immunomodulerande medel mot bland annat reumatoid artrit och inflammatorisk tarmsjukdom, ny terapi mot avancerad prostatacancer liksom helt ny behandling av kronisk hepatit C är några exempel. Således steg kostnaderna för recept och rekvisitioner på akutsjukhusen med 4 respektive 7 procent. Effekter av utgående patent och påföljande generisk konkurrens liksom hög följsamhet till Kloka listan inom primärvården hade viss kostnadsdämpande effekt, men effekten var begränsad eftersom de flesta volymsmässigt stora läkemedel redan har förlorat sina patent. De nya läkemedlen har förbättrat behandlingsmöjligheterna för flera sjukdomar, men det är viktigt att säkerställa att de ges till de patienter som har nytta av behandlingen Svårt att prognosticera nya specialläkemedel Kostnadsutvecklingen för landstinget för läkemedel under första halvåret 2014 vände från en minskning 2013 (orsakad av försörjningsomläggning och patentutgångar) till ökning med totalt 3,5 procent varav 2,5 procent för receptläkemedel, Tabell 1. Kostnadsökningen kan i första hand knytas till specialiserad vård, Tabell 5. Det gäller bland annat reumatologi, onkologi och infektionssjukvård. Totalt steg vårdgivarnas kostnader för rekvisitionsläkemedel med 7 procent. Kostnadsutfallet för nya specialläkemedel kan vara beroende av ej förutsägbar tidpunkt för läkemedelsgodkännande och marknadsintroduktion samt av den ofta slumpmässiga variationen i antal patienter över tid för ensstaka mer sällsynta sjukdomar som går att behandla med läkemedel med hög kostnad. Tabell 1. Försäljning i Stockholms län av läkemedel och läkemedelsnära produkter 2014H1 jämfört med 2014H1. Källor: VAL/GUPS och Läkemedelshalvårsbokslut Varutyp, försäljningssätt Totalt, Mkr SLL kostnader, Mkr 2014H1 2013H1 Diff. % 2014H1 2013H1 Diff. % Läkemedel: Recept & dosdispenserat VAL ,9 Dosdispensering, tjänsten*) Fria läkemedel SLL**) Summa läkemedel recept , ,5 Rekvisitioner VAL ***) , ,9 Summa läkemedel , ,5 Läkemedelsnära: Recept/Hjälpmedelskort****) Rekvisitioner Summa läkemedelsnära Summa totalt , ,5 *) Källa: Läkemedelsbokslutet SLL resp helår / 2; K. Sollermark. Nytt avtal för dos-tjänster. **) Fria läkemedel enl. SML etc.källa: Läkemedelsbokslutet SLL , jmf. ovan; K. Sollermark. ***) Netto officiella centrala upphandlingsrabatter. ****) Avser endast varor utlämnade på apotek, utan subvention.

3 Mkr 3 (14) Tabell 2. Fördelning av totalbelopp för bas- respektive specialläkemedel* ) första halvåret år i Stockholms län samt jämförelse med , jämför, Tabell 1. Källa: VAL /GUPS *) För definitioner av begrepp inom läkemedelsuppföljning, se sidan 14. Typ av läkemedel Mkr 2014H1 2013H1 Diff. % 2012H1 2011H1 Basläkemedel recept , Basläkemedel rekvisition , Summa basläkemedel , Specialläkemedel recept , Specialläkemedel rekvisition , Summa specialläkemedel , Summa Beloppsandel läkemedel specialläkemedel (%) , % 55% 56% 58% H1 2012H1 2013H1 2014H1 Basläkemedel recept Specialläkemedel recept Basläkemedel rekvisition Specialläkemedel rekvisition Figur 1. Fördelning av totalbelopp per år mellan bas- och specialläkemedel i Stockholms län, netto landstingssamordnade rabatter för läkemedel på rekvisition Angiven procentsats avser andelen specialläkemedel i belopp. Försöksverksamhet med strukturerat införande av nya läkemedel förväntas resultera i ökade möjligheter att prognosticera insättningen av kostsamma nya specialläkemedel, men också säkerställa att behandlingarna ges till de patienter som har störst nytta av dem. Tidigare utveckling mot ökande kostnadsandel för specialläkemedel i Stockholms län fortsatte, Tabell 2, Figur 2. Detta är i linje med utvecklingen i riket (1). Kostnadsutfallet för några specifika nya specialläkemedel är preliminära då särskild retroaktiv tillverkarrabatt kan komma att utfalla enligt särskilda avtal. Effekterna av utlöpande patent och tillkommande generisk konkurrens blev allt mindre under perioden. Märkbar generisk kostnadsminskning kan dock noteras inom området andningssjukdomar (ATC grupp R ) samt för vissa typer av insulin.

4 Miljoner kroner 4 (14) H1 2014H Figur 2. Totalbelopp (recept befolkningen + rekvisitioner vårdgivare Stockholms län) för de största huvudgrupperna av läkemedel enligt ATC-systemet, netto officiella landstingssamordnade rabatter. *) Avser i huvudsak beredningar och licenser för specialiserad sjukhusvård. Källa: GUPS. Immunsuppressiva ökade ytterligare Läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet, ATC-grupp L, hade fortsatt den största andelen av läkemedelsbeloppet, 22 procent. Gruppen ökade med närmare 8 %, Figur 2, vilket innebar återgång till den utveckling som rådde några år tillbaka, före den ändrade försörjningen av läkemedel på rekvisition. Liksom tidigare var det främst TNF-hämmare som ökade, ATC-grupp L04 Figur3a och 4 samt Tabell 3 och 4. Dess största användningsområde är reumatoid artrit men andra användningsområden ökade, särskilt inflammatorisk tarmsjukdom. Golimumab och adalimumab var medel som ökade särskilt, Figur 3a. Beloppet för golimumab, som i huvudsak används vid reumatoid artrit, gäller före utfall av särskilt rabattavtal. Infliximab (Remicade) minskade i nettokostnad med -3 Mkr (-5 %), Figur 3b. Upphandlingsrabatterna vägde inte upp det ökade beloppet för övriga TNFhämmare före eventuell särskild rabatt för golimumab, +26 Mkr (+12%). Ökad användningen av annan immunomodulerande terapi mot reumatoid artrit såsom trientin mot reumatoid artrit (Syprine licens), Figur 3a, bidrog till ökningen för ATC-grupp L04. Medel mot tumörsjukdomar, ATC-grupp L01, visade återigen kraftig ökning i belopp (+14 procent). Det var främst rituximab med ursprunglig användning mot lymfom, (+9 Mkr), Fig. 4a, pertuzumab (Perjeta) mot bröstcancer (+4Mkr), bortezomib (Velcade) mot multipelt myelom (+3 Mkr) och trastezumab (Herceptin) mot

5 5 (14) Sofosbuvir ( SOVALDI ) - kronisk hepatit C Golimumab ( SIMPONI ) - reumatoid artrit Aflibercept ( EYLEA ) - åldersförändring av gula fläcken Adalimumab ( HUMIRA ) - reumatoid artrit Rituximab ( MABTHERA ) - tumörsjukdom grav reumatoid artrit Emtricitabin, tenofovir disoproxil och rilpivirin ( EVIPLERA ) - hiv Abirateron ( ZYTIGA ) - prostatacancer Koagulationsfaktor VIII ( REFACTO AF ) - blödarsjuka Övriga specifika antireumatiska medel ( SYPRINE ) - reumatoid artrit Simeprevir ( OLYSIO ) - kronisk hepatit C Rivaroxaban ( XARELTO ) - blodpropp Lisdexamfetamin ( ELVANSE ) - adhd Omalizumab ( XOLAIR ) - astma Mirabegron ( BETMIGA ) - trängningsinkontinens Metylfenidat ( RITALIN ) - adhd Basläkem. i Kloka Listan 2014 Basläkem. ej i Kloka Listan Spec.läkem. i Kloka Listan 2014 Spec.läkem. ej i Kloka Listan Förändring Mkr 2014H1 Figur 3a. Största ökningar första halvåret 2014 för läkemedel via recept och rekvisition i totalbelopp Mkr se ovan. Substansnamn och exempel på produkt, samt huvudanvändning. Rekommendationen av specialläkemedel gäller endast inom specialiserad vård. Källa: VAL/GUPS Infliximab ( REMICADE ) - reumatoid artrit Basläkem. i Kloka Listan 2014 Basläkem. ej i Kloka Listan Spec.läkem. i Kloka Listan 2014 Spec.läkem. ej i Kloka Listan Sildenafil ( VIAGRA ) - erektil dysfunktion Kandesartan och diuretika ( ATACAND PLUS ) - högt blodtryck Darbepoetin alfa ( ARANESP ) - anemi Rizatriptan ( MAXALT RAPITAB ) - migrän Somatropin ( GENOTROPIN MINIQUICK ) - tillväxtstörning Natalizumab ( TYSABRI ) - multipel skleros Koagulationsfaktor VIIa ( NOVOSEVEN ) - blödarsjuka Telaprevir ( INCIVO ) - kronisk hepatit C Montelukast ( MONTELUKAST TEVA ) - astma Ranibizumab ( LUCENTIS ) - åldersförändring av gula fläcken Mometason ( NASONEX ) - rinit Interferon beta-1a ( AVONEX ) - multipel skleros Memantin ( MEMANTINE SANDOZ ) - alzheimers demens Galantamin ( REMINYL ) - alzheimers demens Förändring Mkr 2014H1 Figur 3b. Största minskningar första halvåret 2014 för läkemedel via recept och rekvisition i totalbelopp Mkr se ovan. Substansnamn och exempel på produkt, samt huvudanvändning. Källa: VAL/GUPS

6 Recept + rekvisition Mkr 6 (14) H1 2010H1 2011H1 2012H1 2013H1 2014H1 Figur 4. Onkologiska och immunologiskt verkande medel (ATC-grupp L): Förändring av totalbelopp för dess undergrupper, 2013 exklusive distributionskostnad. Reservation för osäkra kostnader för ingående beredningar av cytostatika för Källa: GUPS. bröstcancer (+3 Mkr), som steg. Användning av rituximab förefaller främst ha varit mot MS. Det är exempel på ny användning av läkemedel som tidigare varit etablerat på andra indikationer. Samtidigt sjönk användningen av flera andra medel mot MS, Figur 3b samt för interferoner ATC-grupp L03 Figur 4. Endokrina läkemedel vid tumörsjukdomar (L02) steg med 24 %. En väsentlig orsak var introduktionen av arbirateron (Zytiga) mot prostatacancer, Figur 3a. Läkemedelskostnaden för arbirateron är preliminär och kan komma att reduceras enligt särskilt avtal om retroaktiv leverantörsrabatt. Vid behandling av kronisk hepatit C ersätts nu successivt tidigare terapi med interferoner, jämför minskningen av ATC-gupp L03Figur 4, och antivirala medel som teleprevir, Figur 3b, då ny antiviral terapi har tillkommit. Mest använd ny terapi var hittills simeprevir (Olysio) se Figur 3a. Läkemedlet ingår i ett nationellt projekt kring ordnat införande. Även vid HIV tillkom viss ny terapi, Figur 3a. Läkemedel inom gruppen B (Blod och antitrombotiska medel) steg med 4 %, Figur 2. Nya orala antikoagulantia (NOAK) ökade, främst inom specialiserad vård. Mest ökade rivaroxaban (Xarelto), Figur 3a, jämför Tabell 3 ATC-grupp B01. Fram till sommaren stod NOAK för hälften av alla nyinsättningar av antikoagulantia vid förmaksflimmer. Användningen av albumin, ATC-grupp B05, bidrog också till

7 7 (14) ökningen för B. Ökningar av medel mot blödarsjuka, Figur 3a, jämnades ut av effekten av prisjusteringar för Novoseven, Figur 3b samt Tabell 3 ATC-grupp B02. Tabell 3. Beloppsmässigt största undergrupper av läkemedel (ATC-3). Totalbelopp recept (förmånsbelopp + egenavgifter) + belopp för rekvisitioner netto rabatter 2012 och 2013, avrundade belopp Mkr. Källa: GUPS ATC-grupp 2014H1 2013H1 Diff. MKr Diff. (%) Immunomodulerare ( L04 ) Cytostatika ( L01 ) Medel mot astma/kol ( R03 ) Antivirala ( J05 ) Antidepressiva, demensmedel ( N06 ) Neuroleptika, medel mot oro/sömnsvårigheter ( N05 ) Hemostatika ( B02 ) Analgetika ( N02 ) Könshormoner ( G03 ) Diabetesmedel ( A10 ) Antikoagulantia ( B01 ) Ögonläkemedel ( S01 ) Antiepileptika ( N03 ) Antibiotika ( J01 ) Urologiska medel ( G04 ) Immunstimulerande medel ( L03 ) Hypofys-/hypotalamushormonerr ( H01 ) Plasma/vätskeprodukter ( B05 ) Medel vid anemi ( B03 ) Blodfettsänkare ( C10 ) Nervsystemets läkemedel, ATC-grupp N, hade närmast oförändrad utveckling, Figur 2. Medel mot ADHD steg med 16 % vilket dels berodde på 8 procentig volymökning inkluderande ny terapi, lisdexamfetamin, Figur 3a. Kostnadsökningen inom N- gruppen bromsades av minskade kostnader för medel vid Alzheimers demens på grund avgenerisk konkurrens, Figur 3b, - volymen för demensmedel steg med 7 %. Beloppet för neuroleptika förblev relativt oförändrat på grund av att volymökningar för aripiprazol och quetiapin balanserades av kostnadsminskningar för andra medel. Däremot steg sömnmedlen med 7 procent i kostnad trots oförändrad volym främst beroende på ökat bruk av melatonin. Läkemedel mot åldersförändring i ögats gula fläck, steg med 9 % till följd av övergång från ranibizumab, Figur 3b, till aflibercept Figur 3a, inkluderande volymökning. Mometason nässpray och montelukast sjönk båda i belopp, Figur 3b, trots oförändrad volym respektive 9 % volymökning, till följd av generisk konkurrens.

8 8 (14) Tabell 4 Läkemedel, recept + rekvisitioner med största totalbelopp 2014H1. Rek (S): Rekommenderat endast inom specialiserad vård. Basläkemedel: Se definition sid. 16. Källa: VAL. ATC-grupp Läkemedel ( PRODUKT - exempel ) - användningsområde Kloka Listan Basläkem. 2014H1 (B); Upphandl. Mkr (U) Diff 2013H1 Mkr L04AB04 Adalimumab ( HUMIRA ) - reumatoid artrit Rek (S), L04AB01 Etanercept ( ENBREL ) - reumatoid artrit, B02BD02 Koagulationsfaktor VIII ( REFACTO AF ) - blödarsjuka, L04AB02 Infliximab ( REMICADE ) - reumatoid artrit Rek (S), U L01XC02 Rituximab ( MABTHERA ) - tumörsjukdom, reumatoid artrit, L01XC03 Trastuzumab ( HERCEPTIN ) - tumörsjukdom (bröstcancer), J05A Virushämmande medel, direktverkande ( SOVALDI ) - kronisk hepatit C, N02BE01 Paracetamol ( ALVEDON ) - smärta, feber Rek B, U N03AX16 Pregabalin ( LYRICA ) - ångest, neuropatisk smärta, epilepsi B, B01AB04 Dalteparin ( FRAGMIN ) - blodpropp Rek B, U L01XE01 Imatinib ( GLIVEC ) - tumörsjukdom (leukemi), L03AB07 Interferon beta-1a ( AVONEX ) - multipel skleros, L04AB06 Golimumab ( SIMPONI ) - reumatoid artrit Rek (S), L04AA23 Natalizumab ( TYSABRI ) - multipel skleros, J05AR02 Lamivudin och abakavir ( KIVEXA ) - HIV, G03CA03 Östradiol ( VAGIFEM ) - östrogentillägg lokalbehandling Rek B, C07AB02 Metoprolol ( METOPROLOL SANDOZ ) - hjärtsvikt, hypertoni Rek A10AE04 Insulin, glargin ( LANTUS (SOLOSTAR) ) - diabetes mellitus Rek B, J05AR03 Tenofovirdisoproxil och emtricitabin ( TRUVADA ) - HIV, J05AR06 Emtricitabin, tenofovirdisoproxil och efavirenz ( ATRIPLA ) - HIV, L04AX04 Lenalidomid ( REVLIMID ) - multipet myelom, D02AX Propylenglykoll ( PROPYLESS ) - uppmjukande Rek B, H01AC01 Somatropin ( GENOTROPIN MINIQUICK ) - tillväxtstörning, M03AX01 Botulinum toxin ( BOTOX ) - muskelförlamning, N05AX12 Aripiprazol ( ABILIFY ) - schizofreni, L04AD02 Takrolimus ( PROGRAF ) - transplantationsavstötning, L04AA27 Fingolimod ( GILENYA ) - multipel skleros, G04BE08 Tadalafil ( CIALIS ) - erektil dysfunktion Rek B, N05AH04 Quetiapin ( SEROQUEL DEPOT ) - schizofreni Rek (S), A12AX Kalcium, D-vitamin ( KALCIPOS-D ) - benskörhet Rek B, Diff (%) Kraftigt stigande kostnader inom specialiserad vård Läkemedelskostnaderna för akutsjukhusen steg med 5 procent, främst till följd av kostnadsökningar för nya terapier och som inte kunde balanseras av andra minskningar i läkemedelskostnad, eller av minskad vårdproduktion, Tabell 5 och

9 9 (14) Figur 5, jämför detaljer ovan. Kostnadsökningar för psykiatrin, +4%, synes i hög grad ha varit relaterade till behandling av ADHD. Primärvård och äldrevård sänkte sina läkemedelskostnader, sannolikt i huvudsak genom hög följsamhet till centrala terapirekommendationer, till följd av kostnadsansvar och som effekter av generisk priskonkurrens bland läkemedel inom primärvårdens område såsom mometason nässpray, Figur 6. Tabell 5. Fördelning av SLL-kostnader per vårdgren och varuslag. recept respektive rekvisitioner för läkemedel och vissa läkemedelsnära varor i Stockholms län. Beloppet för rekvisitioner är netto upphandlingsrabatter. Psykiatri innefattar privata specialistmottagningar. Urvalet för Geriatrik + SÄBO kan innefatta brister på grund av felaktiga arbetsplatskoder. Källa: VAL/MJH Vårdgren / varuslag (Mkr) Ordination 2014H1 Andel av Total (%) 2013H1 Diff. Diff. (%) Akutsjukhus Recept Rekvisitioner Akutsjukhus Summa Primärvård HLM/VC Recept Rekvisitioner Husläkarverksamheter Summa Psykiatri Recept Rekvisitioner Psykiatri Summa Geriatrik, SÄBO, ASIH Recept Rekvisitioner Geriatrik, SÄBO, ASIH Summa Övr. vårdgivare SLL Recept Rekvisitioner Övr. vårdgivare SLL Summa Övriga ej SLL Recept Rekvisitioner Övriga ej SLL Summa Uppgift saknas Recept Rekvisitioner Uppgift saknas Summa Totalt Recept Rekvisitioner Totalt Summa

10 Förmånskostnad resp. belopp Mkr 10 (14) H1 2014H1 Rekvisition Recept Figur 5. Landstingskostnad för recept- och rekvisitioner per vårdgren, Källa: VAL/MJH Zopiklon ( generisk ) - sömnsvårigheter Metoprolol ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Fenoximetylpenicillin ( Kåvepenin ) - infektion Simvastatin ( generisk ) - förhöjda blodfetter Acetylsalicylsyra ( Trombyl ) - förebygger blodpropp Omeprazol ( generisk ) - syrarelaterade symtom Levotyroxin, T4 ( Levaxin ) - för ämnesomsättningen Enalapril ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Propiomazin ( Propavan ) - sömnsvårigheter Amlodipin ( generisk ) - hypertoni Desloratadin ( generisk ) - allergi Mometason ( Nasonex ) - rinit Cyanokobalamin ( Betolvidon ) - vitamin B12-brist Naproxen ( generisk ) - inflammation Kodein, paracetamol ( Citodon ) - smärta Kalcium, vitamin D3 ( Kalcipos-D ) - benskörhet Propylenglykol ( Propyless ) - torr hud Estradiol ( Vagifem ) - östrogenbrist Etylmorfin, expektorantia ( Cocillana-Etyfin ) - hosta Terbutalin ( Bricanyl Turbuhaler ) - astma 2013H1; Ej Kloka Listan 2013H1; I Kloka Listan 2014H1; Ej Kloka listan 2014H1; I Kloka listan Andel av befolkningen; Antal individer / 1000 inv Figur 6. Läkemedel i topp första halvåret 2014 efter andel länsinvånare som erhållit på recept minst en gång under H1 014 resp Grön färg för läkemedel i Kloka Listan. Källa: VAL

11 11 (14) Kloka Listans läkemedel användes mest De läkemedel på recept som användes av flest stockholmare liksom de läkemedel på recept och rekvisition som såldes i störst volymer i länet, var som tidigare med enstaka undantag, medel som finns i Kloka Listan, Figur 6 och 7. Acetylsalicylsyra ( Trombyl ) - förebygger blodpropp Amlodipin ( generisk ) - hypertoni Enalapril ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Simvastatin ( generisk ) - förhöjda blodfetter Omeprazol ( generisk ) - syrarelaterade symtom Cyanokobalamin ( Betolvidon ) - vitamin B12-brist Kandesartan ( generisk ) - hypertoni, hjärtsvikt Furosemid ( generisk ) - vätskedrivande Levotyroxin ( Levaxin ) - för ämnesomsättningen Paracetamol ( Alvedon ) - smärta, feber Metoprolol ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Zopiklon ( generisk ) - sömnsvårigheter Ramipril ( generisk ) - hjärtsvikt, hypertoni Sertralin ( generisk ) - depression Kalcium, vitamin D ( Kalcipos-D ) - benskörhet Losartan ( generisk ) - hypertoni, hjärtsvikt Citalopram ( generisk ) - nedstämdhet Desloratadin ( generisk ) - allergi Felodipin ( generisk ) - hypertoni, kärlkramp Metformin ( generisk ) - diabetes mellitus 2013H1; Ej Kloka Listan 2013H1; I Kloka Listan 2014H1; Ej Kloka listan 2014H1; I Kloka listan Antal dygnsdoser DDD / 1000 inv & dag Figur 7. Läkemedels volym, recept + rekvisitioner, i topp per 1000 invånare och dag i Stockholms län 2014H1. Grön färg för läkemedel i Kloka Listan. Källa: GUPS. Fortsatt minskad förskrivning av antibiotika Det är ett nationellt mål att antalet utköpta antibiotikarecept ska vara högst 250 per 1000 invånare och år. Under 2014H1 fortsatte antibiotikaanvändningen i Stockholm att falla, Figur 8. Utvecklingen gynnades av frånvaron av influensaepidemier under perioden. Fortbildningsinsatser från förvaltningens kunskapsorganisation riktade mot främst husläkarverksamheterna synes ha bidragit till den positiva utvecklingen.

12 Antal recept antibiotika / 1000 invånare (senaste året) 12 (14) H Nationellt målvärde Figur 8 Antal antibiotikarecept per 1000 invånare de senaste tolv månaderna per månad. Källa: GUPS. Minskad användning av olämpliga läkemedel hos äldre I en nationell äldresatsning uppsatte regeringen mål för landstingen att minska bruket av läkemedel som Socialstyrelsen funnit vara olämpliga till äldre på grund av bristande säkerhet. Dessa läkemedel fortsatte att minska hos äldre i Stockholm under 2014H1, Figur 9. Det var främst propiomazin mot sömnsvårigheter (Propavan) och tramadol mot värk som minskade. För dessa båda läkemedel finns alternativ att byta till. Propiomazin fanns en gång i Kloka Listan. Den bristande lämpligheten av övriga olämpliga läkemedel hos äldre har varit känd länge. Många äldre som använder dessa medel kan därför ha fått dem insatta efter särskilda överväganden, till exempel att alternativen inte har tolererats. I andra fall kan många äldre ha haft dessa medel under lång tid utan toleransproblem och läkare är sådana fall obenägna att byta behandling. Det är faktorer som kan ha bidragit till den begränsade minskningen för antikolinerga läkemedel som flertalet medel mot inkontinens liksom långverkande bensodiazepiner som nitrazepam mot sömnsvårigheter.

13 Andel individer 75+ med olämpliga läkemedel (%) 13 (14) Totalt - Olämpliga läkemedel Antikolinerga läkemedel Tramadol och propiomazin Långverkande bensodiazepiner Figur 9 Andel invånare 75 år och äldre som fått olämpliga läkemedel på recept per kvartal. Källa: GUPS. Sten Ronge Apotekare Björn Wettermark Enhetschef, docent Referenser: Juahasz M. Andel rekvisitionskostnader för läkemedel av totalkostnad i riket Personligt meddelande, augusti 2014.

14 14 (14) Läkemedelsdefinitioner: Basläkemedel Enligt definition inom SLL, läkemedel som vanligtvis insättes inom primärvården. Omklassificering från specialläkemedel, beslutas av läkemedelskommittén. DDD Definierad Daglig Dygnsdos. Vedertaget volymmått för läkemedel vid sidan om antal receptposter. Fastsälls av WHO gäller i princip främst per oral terapi för dagligt bruk. DU90% Metod för uppföljning av följsamhet till rekommendationslista baserad på DDD som innebär att visst utrymme lämnas för att avvika från rekommendationerna på grund av bristande tolerans hos enskilda patienter och andra individuella faktorer. Följsamhet kan därmed endast baseras på terapi som är åsatt DDD, i praktiken per orala medel. Fria läkemedel SLL-kostnad Enligt Smittskyddslagen SML är landstingen skyldiga att kostnadsfritt tillhandahålla läkemedel mot smittfarliga sjukdomar. Därutöver har SLL beslutat att generellt för länsinvånarna subventionera vissa läkemedel som p-piller till unga eller vissa läkemedel till psykiskt sjuka utan sjukdomsinsikt. Landstinget subventionerar även vissa läkemedel i särskilda vårdärenden. Dessa kostnader redovisas ej i förmånsbeloppet inom den allmänna subventionen. Det är möjligt att de döljs i totalbeloppet för läkemedel i form av egenavgifter vid receptköp, vilka inte särredovisas i denna sammanställning. Beloppet är synligt i de fakturor som separat når HSF. I denna framställning förmånsbelopp vid receptförsäljning samt fakturerat belopp för rekvisitioner vårdgivare inom Stockholms län oavsett driftsform. Specialläkemedel Läkemedel som vanligtvis endast insättes inom specialiserad vård. Totalbelopp läkemedel Summan av förmånsbelopp och egenavgifter för receptförsäljning samt fakturabelopp för rekvisitioner netto eventuell upphandlingsrabatt SLL, för cytostatika ATC-grupp L01 är beloppet brutto rabatter, se text och tabeller. Upphandlingsrabatter SLL Avser endast läkemedel till rekvisition, i första hand till akutsjukhusen. Dessa ingår numera i rekvisitionsbeloppet (netto-belopp). Storleken totalt är därför svår att exakt uppskatta. VAL Landstingets databaser för sjukvårdsdata, för uppföljning och analys av vården.

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 2010-03-22 Anna Lindhé, Läkemedelsenheten Lena Gustafsson, Läkemedelsenheten Lennart Andrén, Klinisk Farmakologi,

Läs mer

[Rubrik] Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2013-2014

[Rubrik] Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2013-2014 Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2013-2014 [Rubrik] Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-04-23 Diarienummer: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Björn Wettermark

Läs mer

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-05-29 Diarienummer: HSN 1303-0311-9 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gustaf

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2014

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2014 Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 4b BILAGEFÖRTECKNING TILL ÅRSREDOVISNING 2014 FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Bilaga 1 Befolkningsstatistik Bilaga 2 Rapport om tillgänglighet 2014 Bilaga 3 Nationell patientsäkerhetssatsning 2014 Bilaga

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Substans 3-5 6-7. Läkemedelsbehandling till barn pågående regionalt arbete. Status för den digitala REKlistan. Nr.2 april 2015

Substans 3-5 6-7. Läkemedelsbehandling till barn pågående regionalt arbete. Status för den digitala REKlistan. Nr.2 april 2015 Substans En tidning från Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen Nr.2 april 2015 Läkemedelsbehandling till barn pågående regionalt arbete Status för den digitala REKlistan Läkemedelskommittén lanserade

Läs mer

Sår gör antibiotika nytta?

Sår gör antibiotika nytta? LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING Nr 186 FEBRUARI 2013 INNEHÅLL 1-3 Sår gör antibiotika nytta? Referat från Läkemedelsinformation på våra villkor 3 Antibiotikaprofylax mot endokardit upphör

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer

UTVÄRDERING - LÄKEMEDELSSERVICE PÅ SJUKHUSEN I NORRBOTTEN 2011-05-26 1 UTVÄRDERING 2010 LÄKEMEDELSSERVICE PÅ SJUKHUSEN I NORRBOTTEN

UTVÄRDERING - LÄKEMEDELSSERVICE PÅ SJUKHUSEN I NORRBOTTEN 2011-05-26 1 UTVÄRDERING 2010 LÄKEMEDELSSERVICE PÅ SJUKHUSEN I NORRBOTTEN UTVÄRDERING - LÄKEMEDELSSERVICE PÅ SJUKHUSEN I NORRBOTTEN 2011-05-26 1 UTVÄRDERING 2010 LÄKEMEDELSSERVICE PÅ SJUKHUSEN I NORRBOTTEN UTVÄRDERING - LÄKEMEDELSSERVICE PÅ SJUKHUSEN I NORRBOTTEN 2011-05-26

Läs mer

Akuta koronara syndrom

Akuta koronara syndrom nr 4 2012 En tidning från Stockholms läns läkemedelskommitté hälso- och sjukvårdsförvaltningen Centrumbildning för mer medkänsla i vården Uppdaterat sid 2 TEMA: Akuta koronara syndrom förbättringspotential

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun

Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun 2012-10-23 Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Del B Läkemedelsrapport Apotekare Christina Lindqvist Örndahl Ansvarig för Norrtäljestudien Yvonne Lindholm FoUU chef FoUU-rapport 2012:1

Läs mer

NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI-rapport: Diabetesmedel - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993. Stiftelsen NEPI

Läs mer

jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län blabla xx årgång 38 nr 1 mars 2013

jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län blabla xx årgång 38 nr 1 mars 2013 jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län årgång 38 nr 1 mars 2013 U R I N N E H Å L L E T: blabla xx blabla blabla xx xx I N N E H Å L L Ekonomiska styrmedel minskar kreativitet...3

Läs mer

Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999

Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999 ANALYSERAR 2001:5 Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999 hälsoekonomiskt underlag och internationella priser I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings-

Läs mer

Bengt Jönsson och Nils Wilking

Bengt Jönsson och Nils Wilking Bengt Jönsson och Nils Wilking Maj 2013 Rapport från SNS forskningsprogram SNS är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik,

Läs mer

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2011 2012 etapp 1

Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2011 2012 etapp 1 1 Ärende 4 Bo Hallin, Anna Lindhé 2011-05-30 RSK 594-2008 Ordnat införande av nya läkemedel, metoder och riktlinjer 2011 2012 etapp 1 Bakgrund I regionens budget 2010 anges att nya metoder inom medicin

Läs mer

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011 nr 5 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é h ä l s o - o c h s j u k v å r d s f ö r v a lt n i n g e n TEMA Äldre

Läs mer

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd

Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Förskrivning av centralstimulerande läkemedel vid adhd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Vi främjar hälsa och hushåller med samhällets resurser genom att granska och ta beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska

Vi främjar hälsa och hushåller med samhällets resurser genom att granska och ta beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska Årsredovisning 28 Vi främjar hälsa och hushåller med samhällets resurser genom att granska och ta beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska subventioneras. ÅRSREDOVISNING 28 Innehåll

Läs mer

Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2011

Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2011 NEPI Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI-rapport februari 2012: Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2011 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993.

Läs mer

Kostnadseffektivitetens betydelse vid prioritering av läkemedel

Kostnadseffektivitetens betydelse vid prioritering av läkemedel 1182 Läkemedelsanvändning Kostnadseffektivitetens betydelse vid prioritering av läkemedel Lars Borgquist, Allmänmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Per Carlsson, Prioriteringscentrum,

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak Pocketversion 2012 Följ de gröna plupparna i Cosmic Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-8 Blod - blodbildande organ... 8 Demens...9-10 Diabetes och tyreoideasjukdom...11 Gynekologi...

Läs mer

Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2012

Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2012 NEPI Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI- rapport januari 2013: Läkemedel vid ADHD m.m. i Sverige 2006-2012 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad

Läs mer

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Rapport 2013:1 Vem har vårdvalet gynnat? En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Reumatoid artrit, biologisk behandling och förlorade arbetsdagar exempel på användning av svenska hälsodataregister

Reumatoid artrit, biologisk behandling och förlorade arbetsdagar exempel på användning av svenska hälsodataregister Reumatoid artrit, biologisk behandling och förlorade arbetsdagar exempel på användning av svenska hälsodataregister Februari 2013 Rapport från SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel Martin Neovius

Läs mer

Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare

Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare Beskrivning läkemedelsindikatorer Dokumentversion 2014-03-07 Uppföljning av nationella läkemedelsstrategin på mål- och insatsnivå Indikator: Antibiotikarecept per 1000 invånare 1. Bakgrund I samordningsuppdraget

Läs mer