Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/ Servicenämnden Budget 2014 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta internbudgeten 2014 för serviceförvaltningen enligt bilagt förslag, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget enligt framlagt budgetförslag. Bakgrund Bifogat återfinns förslag på internbudget 2014 för serviceförvaltningen. Internbudgeten utgår från 2013 års ram med förändringar/tillägg enligt framlagt budgetförslag till kommunfullmäktige. En justering har också gjort för ram som tillhör brandkåren, då denna verksamhet flyttats till kommunledningskontoret. Yvonne Norman Enhetschef ekonomi Bilaga Internbudget 2014 Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen, Tel vx

2

3 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 MÅL... 4 ORGANISATION... 5 BUDGET... 6 FÖRÄNDRINGAR AV TOTALSUMMAN FÖR DRIFTSBUDGETEN... 6 SAMMANDRAG AV DRIFTSBUDGET... 7 FÖRVALTNINGSLEDNING, NÄMND OCH ORGANISATION... 8 FASTIGHETSFÖRVALTNING... 9 FASTIGHETSAVDELNINGEN IT-AVDELNINGEN KONTAKTCENTER LOKALVÅRD- OCH KOSTAVDELNINGEN PRODUKTIONSAVDELNINGEN SUPPORTAVDELNINGEN Sidan 2(22)

4 Redo för nya utmaningar efter ett omtumlande år 2013 var ett omtumlande år för serviceförvaltningen. Många nya verksamheter, till exempel Kontaktcenter, IT-avdelning och Kustmiljö, fördes över till vår unga förvaltning, som bara funnits i tre år. Året innebar därför både att implementera de nya verksamheterna och sätta de befintliga. Gemensamma rutiner har fastställts och detta arbete fortsätter under Vår nya förvaltningschef Benny Wennberg tillträdde i september Samtidigt fördes brandkåren över till kommunledningskontoret. Kommunledningens stora investeringssatsningar påverkar förvaltningen mycket. Inte bara för alla intressanta byggnadsprojekt och uppdrag till fastighetsavdelningens projektledare utan även för utmaningen att klara den fortsatta driften. Den största investeringen gör serviceförvaltningen i Energitjänsteprojektet, som kommer att pågå fram till Satsningen innebär bland annat att gammal utrustning i cirka kvm skolor, förskolor och förvaltningsbyggnader ersätts med modern och energieffektiv utrustning. Detta innebär att energianvändningen minskar med cirka MWh/år samt att mellan 50 och 70 personer får direkt sysselsättning under projektets genomförande. Under 2014 kommer drygt en tredjedel av projektet vara genomfört. Flera besparande åtgärder kommer att utföras som till exempel solfångare för uppvärmning av varmvatten, tilläggsisolering av tak, nya ventiler, pumpar, ventilationsaggregat etc etc. Vi har även investerat i ett vindkraftverk i Rockneby vilket gör att vinden producerar cirka 20 procent av vårt elbehov. Detta är ett led i satsningen mot en fossilbränslefri region. Serviceförvaltningen har även fått en utökad ram för ny beläggning på gator, vägar, gång- och cykelvägar. En revisionsrapport i slutet av 2012 påpekade att det krävs cirka nio miljoner kronor om året för att underhålla kommunens vägnät, så denna ramökning gör att vi närmar oss målet. Produktionsavdelningen har fortsatta utmaningar under vinterväghållningen och fortsatta hanteringen av våra belysningsanläggningar. IT-avdelningen fortsätter arbetet med att gå över till ett system där användarna köper en tjänst där support, kapitalkostnad, systemkostnad med mera ingår. Vi kommer med detta system att på sikt få en modernare och mindre supportkrävande datorer hos våra användare. Inom kost och lokalvård pågår också stora investeringar, framförallt stora renoveringar av omsorgens kök. Stensberg invigdes i slutet av året och nu står totalrenovering av Oxhagshemmet på tur. Arbetet med en samlastningscentral går vidare. Nära knutet till det är e-portalen som startade i slutet av året där medarbetarna ska hantera allt från beställning till fakturahantering. Först in i e-portalen är livsmedelsleverantörerna Servera, Charkett, Arla samt Nilsson och Lindblom. Cirka 200 användare i våra 80 kök använder nu systemet som heter Vista. Nästa fas blir centralförrådet och då kommer antalet användare vara uppe i 1000 stycken. Kommunledningskontoret har gett förvaltningen i uppdrag att söka pengar till ett stort musselodlingsprojekt i Östersjön och samtidigt förklarat att det är inom det området de vill att Kalmar kommun ska ligga i framkant. Övriga kustmiljöprojekt kommer i större grad göras för att underlätta förvaltningens ordinarie verksamhet inom framförallt Produktionsavdelningen. Kalmar fortsätter att profilera sig som en evenemangsstad vilket i högsta grad påverkar serviceförvaltningen som gör allt för att både Kalmarbor och besökare ska trivas i Kalmar. Årets budget för evenemang är förstärkt med 500 tkr. Sidan 3(22)

5 Mål I kommunfullmäktiges budget för 2014 med plan för finns 14 kommunövergripande mål. Dock ska skrivningarna inom områdena Attraktiva Kalmar, Social Hållbarhet, Ekologisk Hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet som helhet betraktas som inriktningar och mål för verksamheten. Nedan följer en kortfattad beskrivning av målen. Attraktiva Kalmar Mål att öka Kalmars befolkning, planlägga för bostadsbyggande, ha lägre arbetslöshet än i liknande kommuner samt ligga i den övre tredjedelen i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning angående hur innevånarna upplever hur det är att leva och bo i kommunen. Socialt hållbar kommun Kalmar ska ligga i den övre tredjedelen i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning angående hur invånarna ser på möjlighet till inflytande i kommunens verksamhet, bli en av Sveriges bästa skolkommuner, förbättra resultatet i mätningarna Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet samt ha en jämställdhetssäkrad verksamhet. Ekologiskt hållbar kommun Kalmar kommun ska arbeta för en större musselodling och för att förverkliga fler våtmarker samt öka andelen resor med cykel och kollektivtrafik. Ekonomiskt hållbar kommun Begränsa nettokostnader till högst 98 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning samt att investeringar ska vara till 100 procent självfinansierade. Vilka mål som Serviceförvaltningen ska svara mot är ännu inte fastställt. När detta är klart kommer vi att bryta ner dessa övergripande mål till detaljerade mål och aktiviteter på förvaltningens avdelningar/enheter samt dokumentera detta i kommunens stödsystem Hypergene. Sidan 4(22)

6 Organisation Sidan 5(22)

7 Budget Förändringar av totalsumman för driftsbudgeten Sammanställningen nedan utgår ifrån serviceförvaltningens internbudget för Internbudget Förändring barn-/elevantal kost skola (efter mätning april 2013) Kost skola 460 Beslut kommunfullmäktige juni 2013: Beläggningsåtgärder Produktion Gång- och cykelvägar Produktion 800 Enskilda vägar Produktion Kompensation dyktillägg (ökad personalkostnad) Brandkåren 65 Internbudget november Beläggningsåtgärder Produktion Gång- och cykelvägar Produktion -800 Enskilda vägar Produktion Brandkåren överflyttad till kommunledningskontoret Brandkåren Brandkåren (50% förvaltningschef) Ledning 524 Förslag till beslut kommunfullmäktige november 2013 Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet Produktion 387 Beläggningsåtgärder Produktion Gång- och cykelvägar Produktion 300 Enskilda vägar Produktion Nya ytor Produktion Komp för insatser vid större evenmang Produktion 500 Förändring barn-/elevantal (utifrån ingångsvärde 2013) Kost skola Samlastningscentral Support -300 Förändring barn-/elevantal kost skola (efter mätning april 2013) -460 Internbudget 2014 (beslut november 2013) Vid nämndens beslut för reviderad internbudget i maj 2013 avseende budgetåret 2013 var förvaltningens budgetram tkr. Budgetramen har sedan dess förändrats enligt ovanstående sammanställning. Den totala ramen för budgetåret 2014 slutar nu på tkr. Att brandkåren har flyttats över till kommunledningskontoret innebär en större förändring i driftskostnadsramen. Den del av brandkårens budget som avsåg förvaltningschef räknas av från Brandkårens kostnadsram. Produktionsavdelningen har fått kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet med 387 tkr och för nya ytor med tkr. För underhålls- och reinvesteringsbehov har produktion tilldelats tkr, som fördelar sig med tkr för beläggning gatu- och vägnät, 300 tkr för gång- och cykelväg samt tkr bidrag till enskilda vägar. Produktionsavdelningen har också tilldelats kompensation för insatser vid större evenemang med 500 tkr. Kost skola har fått kompensation för förändring av antal barn och elever med tkr. Beloppet är beräknat på ingångsvärdet för 2013 som överfördes till serviceförvaltningen vid årets början. Projektet Samlastningscentral har tilldelats 900 tkr fördelat med 600 tkr år 2013 och 300 tkr år Med anledning av detta minskas ramen med 300 tkr år 2014 jämfört med I budgeten för fastighetsförvaltningen har lokal- och arrendeintäkterna räknats upp med 0 procent enligt KPI. Priserna för lokalvård höjs med antaget städindex på 3 procent. Timpriserna för enhet Transport och för enhet Verkstad är oförändrade jämfört med föregående år, likaså på enheterna Bygg och Fastighetsservice. Sidan 6(22)

8 Sammandrag av driftsbudget 2014 Sidan 7(22)

9 Förvaltningsledning, Nämnd och Administration Budget 2013 Budget 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Ledning, Nämnd, Administration Huvudverksamhet Administrationen ansvarar för förvaltningens övergripande frågor inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och IT/Telefon. Här finns administrationen kring nämnden och diariet samt kvalitets- och miljöledning. Förvaltningens projektledare för kustmiljö, Kalmar cykelstad samt social och etisk upphandling finns också här. Förvaltningen administrerar den bilpool som finns i stadshuskvarteret för kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen. Bilpoolen har elva bilar, som leasas av Transportavdelningen. Arbetet under 2013 I september fick förvaltningen en ny chef, Benny Wennberg, när Annette gick vidare till nya utmaningar som biträdande kommundirektör. Nämnden och ledningsgruppen gjorde i maj en studieresa till Gotland för att bland annat lyssna på hur de arbetat med evenemang, kontaktcenter och miljöprojekt. Dessutom gjorde nämnden en vandring för att titta på en del av förvaltningens pågående projekt, till exempel Kalmarsundsbryggan och Kattrumpan. Under året bildades Administrationens tre enheter; Ekonomi, Personal samt Kommunikation och hållbarhet. Utifrån kommunledningens övergripande mål om att förbättra bemötandet samt resultatet av den övergripande medarbetarenkäten 2012 har samtliga medarbetare genomgått två olika bemötandeutbildningar. Utifrån enkäten har enheten även jobbat med att definiera hur bemanningen ser ut inom de olika arbetsområdena samt vilken service som erbjuds idag och vilken service som ska erbjudas fortsättningsvis. För att förenkla och effektivisera personaladministrationen är nu alla inom Produktionsavdelningen inne i löneredovisningsprogrammet PS-Självservice. Även andra IT-lösningar används i verksamheterna för att effektivisera tidsrapporteringen. Tillsammans med berörda verksamheter har Administrationen förberett för det övergripande målet om önskad sysselsättningsgrad. Administrationen har arbetat med implementering och en översyn av de nya verksamheterna kustmiljö, IT och Kontaktcenter. När det gäller projekten som fördes över från kommunledningskontoret har Administrationen gjort en översyn när det gäller avslut och redovisningar samt diskuterat fortsatt arbete med projekt inom serviceförvaltningen. Invigning av gång- och cykelbron över E22 och installation av en cykelbarometer vid bron är två av de event som Kalmar cykelstad genomfört i år. Bilpoolen leasar från och med i år även en elbil av märket Toyota Prius. Sidan 8(22)

10 Verksamhetsplanering för 2014 Kostnader för att effektivisera kommunens administration, till exempel satsningar på e-portal och kontaktcenter har ökat för alla förvaltningar. Därför måste hela den administrativa verksamheten ses över. Detta påverkas också av politikernas uppdrag till kommundirektören att minska kostnaderna med 20 miljoner kronor Kommunledningskontoret ska under året föreslå en gemensam friskvårdssatsning för samtliga kommunanställda. I avvaktan på den fortsätter serviceförvaltningens Må-bra kampanj som tidigare. Däremot kan vi inte längre erbjuda medarbetarna massage. Årets stora utbildningsinsats för samtliga chefer blir friskfaktorer och systematiskt arbetsmiljöarbete. Administrationen kommer fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten. Till hösten 2014 kommer en ny medarbetarenkät. Kommunledningskontoret har gett en av våra projektledare i uppdrag att söka pengar till ett stort musselodlingsprojekt i Kalmarsund, och samtidigt förklarat att det är inom det området de vill att Kalmar kommun ska ligga i framkant. Projektledarna tillsammans med Produktionsavdelningen undersöker möjligheterna till att hitta finansiering till en rekonstruktion av Surrebäckens utlopp via våtmarksområdet vid Stävlö. Bilpoolen går med underskott och arbetsgruppen kommer att diskutera hur befintliga bilar används och om antalet ska förändras. Fastighetsförvaltning Budget 2013 Budget 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Fastighetsförvaltare adm Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Vindkraft Fastighetsförvaltning Huvudverksamhet Fastighetsförvaltningen förvaltar lokaler för grundskolor, gymnasieskolor, förskolor, äldreomsorg, kulturoch fritidslokaler, kontorslokaler, bostadsrätter, hyresrätter, arbets- och förvaltningslokaler. Förvaltningen omfattar också utarrenderad mark. I fastighetsförvaltningen ingår också planering avseende förändringar av fastighetsbeståndet tillsammans med hyresgästen (ny-/ombyggnationer). Sidan 9(22)

11 Hyresintäkterna regleras enligt upprättade avtal. Vid förändringar i lokaler enligt uppdrag från hyrestagare tecknas nya avtal baserat på dessa förändringar. Hyran inkluderar drift, kapitaltjänstkostnader, avhjälpande och planerat underhåll. Driftskostnaderna innefattar kostnader för uppvärmning, el, vatten och övriga driftskostnader. Några hyreskontrakt har avvikande innehåll vad gäller drift. I kapitaltjänstkostnader ingår kostnader för avskrivning och gällande internränta inom kommunen avseende investeringar inom fastighetsbeståndet. Avhjälpande underhåll avser underhåll som är av akut karaktär till skillnad mot Planerat underhåll som utförs enligt gällande plan. Fastighetsförvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att lämna ett överskott i verksamheten (4 522 tkr). Två områdesförvaltare delar upp ansvaret för Södra och Norra kommunen. Förvaltarna är också hyresvärdar och ägarrepresentanter för Kalmar kommuns fastighetsbestånd. En av förvaltarna fungerar dessutom som en övergripande fastighetssamordnare med funktionen att optimera hela kommunens lokalutnyttjande genom tecknande och bevakning av externt inhyrda lokaler. Den förvaltade ytan är 2013 cirka kvm. Arbetet under 2013 Under sommaren tillfördes en helt ny verksamhet för fastighetsförvaltningen genom förvärv av vindkraft. Denna verksamhet är ny för Kalmar kommun och ska bli mycket intressant att följa. Förutom en del om- och tillbyggnationer på fastighetsbeståndet så har också en del nya tillkommit under året. En ny sporthall har byggts vid Falkenbergsskolan. Ett nytt allaktivitetshuset i Rockneby med ny sporthall och ombyggt bibliotek är nu klart. Trekantens skola och Rinkabyholmsskolan har fått nya skolbyggnader och Östra Funkaboskolan en ny multiarena. Verksamhetsplanering för 2014 Från årsskiftet övergår Äventyrsbadet i kommunens ägo och tillförs fastighetsförvaltningen, som tecknar hyresavtal med Kalmar Familjebad blir första året som vindkraften kan följas för ett helt år. Även under 2014 är en hel del om- och tillbyggnationer planerade och energitjänsteprojektet går in i en aktiv fas som också påverkar fastighetsförvaltningen. Ljungbyholms förskola utökas med fyra avdelningar och inkluderar även kök, som beräknas stå färdigt efter sommaren. Fastighetsavdelningen Budget 2013 Budget 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Enhet Bygg Enhet Fastighetsservice Fastighetsavdelningen Huvudverksamhet Fastighetsavdelningens målsättning är att med givna medel förse kommunens verksamheter med anpassade lokaler som upprätthåller en god funktion och ett gott klimat. Detta gör avdelningen med hög kostnadsmedvetenhet och kompetent personal. Utmaningen ligger i att behålla vår konkurrenskraft utan att det påverkar vår servicenivå. Sidan 10(22)

12 Enhet Bygg ansvarar för ny- och ombyggnation samt planerat underhåll av kommunens fastigheter. Enheten är beställarombud och leder hela byggprojekt från projektering till slutbesiktning. De upphandlar projektörer och entreprenörer i enlighet med LOU, leder och samordnar byggprocessen. Enheten ansvarar för projektens genomförande med avtal, budget- och prognosarbete, tidplaner, uppföljning och kundkontakter. De fungerar också som internkonsulter och rådgivare i olika typer av utredningsuppdrag kopplat till byggprojekt. Enhet Fastighetsservice ansvarar för den löpande driften, skötseln och det akuta underhållet. Dygnet runt ska de åtgärda och förebygga fel och beställningar som kommer från både intern och externa hyresgäster. Här finns flera yrkeskompetenser samlade. Våra hantverkare; snickare, murare och rörmokare kan snabbt vara på plats för att åtgärda skadegörelser och uppdrag från verksamheterna, alltifrån mindre ombyggnader till olika vaktmästaruppdrag. Fastighetsskötarna sköter yttre underhåll av markanläggningarna såsom grönytor och lekplatsutrustningar. Driftteknikernas ansvar är att övervaka och åtgärda tekniska installationers funktion typ värme-, vatten-, luft- och elförsörjning. Enheten hanterar samtliga larmfunktioner som är anslutna till fastigheterna (brandlarm, värmeförsörjningens styrdatorlarm, passagesystem och till viss del skolornas inbrottslarm). Övriga ansvarsområden: Årliga besiktningar av kommunens samtliga lekplatser. Serviceavtal för bl a brandutrustning, sprinklers, kyla, storkök, dörrstängare, hissar, portar, glas och skadedjur. Skyddsrum, besiktningar Energianalyser Reservkraftverk, test av funktion varannan månad Arbetet under 2013 Årets arbete har innehållit flera intressanta byggnadsprojekt och uppdrag som bidragit till samhällsutvecklingen. Enhet Bygg har anställt en ny byggprojektledare efter en pensionsavgång. Fastighetsservice bistår nu med beredskap åt produktionsavdelningen dygnet runt, sju dagar i veckan. Med egna resurser har avdelningen anlagt bättre utemiljöer på både skolor och förskolor. Sommarens översvämningar tog hårt både på underhållsbudget och på personalens krafter. Bland de värst drabbade fastigheterna kan nämnas Gula skolan i Ljungbyholm, Flythska huset i Halltorp, Monokrom i Folkets park och källaren i Sportcenter. På Östra Funkaboskolan anlades en brand i ett soputrymme som orsakade skador i angränsande klassrum. Avdelningen har arbetat med elsäkerhet, där en tredjedel av de lokaler som kräver särskild kontroll är besiktigade, så elever och personal har fått en mer elsäker miljö. Kommunen erbjuder nu även en kurs i ämnet. Personal som utför icke behörighetskrävande elarbeten ska veta hur detta görs på ett säkert sätt Fas 2 i Energiprojektet är sjösatt. Avtal tecknades efter sommaren. De första projekterade åtgärderna är på väg fram kommer all inventering av yttre underhåll vara klar. En tydligare struktur av behoven kan nu skönjas där fortsatt fokus kommer att vara yttre underhåll i kombination med de tekniska åtgärder som hanteras inom energiprojektet. Projekt som avslutats under Trekanten skola, ny klassrumsbyggnad, 7 klassrum, om och tillbyggnad kök Förskolan Smedjan, Lindsdal, tillbyggnad av 2 avdelningar Förskolan Ljusglimten, Vimpeltorpet, tillbyggnad av 2 avdelningar Östra Funkaboskolan, multiarena Östra Funkaboskolan, säker skolväg Vasaskolan, ombyggnad för administrativa lokaler Rockneby förskola, nybyggnad 4 avdelningar Förskolan Lokomotivet, Berga, 2 avd paviljonger, tillbyggnad kök Skälby naturförskola, ombyggnad av fd caféet Sidan 11(22)

13 Hossmo idrottsplats, nybyggnad av omklädningsrum Rockneby allaktivitetshus, nybyggnad av sporthall och ombyggnad för bibliotek Falkenbergsskolan, nybyggnad av sporthall Rinkabyholmsskolan, ny skolbyggnad med 4 klassrum Stensbergshemmet, ombyggnad av storkök Verksamhetsplanering 2014 Den föreslagna investeringsbudgeten innehåller flera intressanta projekt som fastighetsavdelningen nu förbereder. Eftersläpningar i processarbetet ska sättas på plats och implementeras för att förbättra flödet i projektgången. Fastighetsservice har en viktig roll i de kommande valen. Vallokaler ska iordningställas och skyltas upp. Valmaterial ska levereras ut till skolor och butiker. Under året kommer drygt en tredjedel av Energitjänsteprojektet att vara genomfört. Flera besparande åtgärder kommer att utföras som till exempel solfångare för uppvärmning av varmvatten, tilläggsisolering av tak, nya ventiler, pumpar, ventilationsaggregat etc etc. Med anledning av energiprojektet kommer en stor del av budgeten bestå av underhållsåtgärder kopplade till projektet. Nya tekniska installationer kommer spara kostnader både i material och arbetstid. Ett orosmoment är sommarens upptäckt av vilket dåligt skick det är på stammar i vatten- och avloppssystemen. Äventyrsbadets fastighet kommer ingå i serviceförvaltningen. Ansvarsområdet blir yttre underhåll och fastighetsskötsel. Axplock av pågående och kommande projekt 2014: Nybyggnad av gräsplan i Rinkabyholm Nybyggnad av 6 avd förskola + nattis vid Lindöskolan Nybyggnad av 4 förskoleavdelningar i Ljungbyholm. Nybyggnad ny brandstation i Oxhagen Nybyggnad av sporthall och konstgräsplan i Ljungbyholm Nybyggnad av skollokaler, 7+3 klassrum, på Lindsdalsskolan Sjöängens förskola, etablering av 2 avd paviljong Till- och ombyggnad av Falkenbergsskolan, särskola och ersättning av skollokaler Hagbyskolan, tillbyggnad av 4 avdelningar och tillagningskök + matsal Nybyggnad av lokal för samordnad lekplatsorganisation Ombyggnad för hemtjänsten i fd Sjöbefäl, Lars Kagg Ombyggnad för gymnasieförbundets administration på Lars Kagg Ombyggnad av Östra Funkaboskolans tillagningskök Vasaskolan, multiarena Sidan 12(22)

14 IT-avdelningen Budget 2013 Budget 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto IT-avdelningen Huvudverksamhet IT-avdelningen består av tre enheter som tillsammans ansvarar för hela Kalmar kommuns IT-miljö och arbetar med att leverera stabil och säker IT-funktion till kommunens anställda och skolelever. Enhet Kundservice arbetar med första kontakten mot användaren. I Kundservice svarar man på inkommande samtal, installerar datorer, guidar användare att lägga till en ny skrivare, hjälper till med lösenord som gått ut och liknande uppgifter. Kundservice arbetar med kända lösningar och är ansiktet utåt. Enhet Klienthantering ansvarar för klientmaskinerna. En stor del av tiden går åt att paketera program (i dagsläget hanterar man över 400 olika program), leverera färdiga lösningar till Servicedesk samt ta fram nya lösningar enligt önskemål från användare och att utveckla plattformen löpande så att man hänger med i den föränderliga värld som IT handlar om. I Klienthantering ligger även ansvar för hela kommunens telefoni och det trådlösa nätverk som idag består av över 600 accesspunkter som dagligen förser tusentals elever och personal med nätverksanslutningar. Enhet Infrastruktur arbetar med drift och utveckling av serverparken samt kommunens nätverk. För servergänget går mesta tiden åt till uppgradering och drift av de cirka 200 servrar och de hundratals system man hanterar, underhåll av desamma och utveckling av nya funktioner samt att vara tillgängliga resurser i de många införandeprojekt som verksamheterna bedriver för att vidareutveckla arbetssätten för kommunens anställda. Nätverksteknikerna möjliggör datakommunikation för hela kommunen och arbetar ständigt med att säkerställa driftssäkra nätverkslösningar. En av de viktigaste frågorna i verksamhetens IT-stöd är att verka för utbyggnad av fibernätet så att alla kommunens verksamheter försörjs med bra nätverk. Arbetet under 2013 I samband med IT-verksamhetens övergång till serviceförvaltningen delades avdelningen upp i ett antal enheter med ansvariga enhetschefer. Detta har varit ett lyft då personalen kommit närmare sin chef samt att cheferna fått en bättre kontakt med medarbetaren. Ansvarsfördelningen från en person till fyra har inneburit en bättre kvalitet i chef-medarbetarerelationen. Den serverhall som byggdes under första halvan av året är i full drift vilket avsevärt ökat säkerheten inom ITleveransen. Arbetet med att byta ut antivirusprogrammet ligger i fas och det gamla kommer att vara helt borta innan avtalet går ut. Mobilitet har varit ett fokus under senare delen av året där man påbörjat arbete inom flera områden för att förenkla åtkomst av sina dokument vart man än befinner sig. En lösning som möjliggjort detta är Direct Access som löser denna åtkomst på ett nästan transparent sätt. För att förbättra IT-upplevelsen för verksamheterna ute så har IT-avdelningen påbörjat ett arbete där de ser över och uppgraderar samtliga nätförbindelser där det idag finns dålig bandbredd. Det handlar om 160 förbindelser som kommer att ses över och där det är möjligt uppgraderas från 2,3 Mbit till i många fall 24/3 Mbit, en kraftig ökning som kommer att märkas direkt av användarna på dessa adresser. Sidan 13(22)

15 I samband med omorganisationen på IT-avdelningen i början på året sattes mål upp för att se över processer och rutiner för att kunna effektivisera verksamheten så att en ökad servicegrad kan nås. I detta dedikerades en resurs på heltid för att styra avdelningens processer och rutiner mot ramverket ITIL, något som under slutet av året börja ge frukt. Verksamhetsplanering för 2014 Under 2014 kommer ett flertal större projekt att bedrivas. På central nivå på avdelningen kommer samverkan att vara ett hett ämne då det finns stora vinster att samverka med övriga kommuner i länet. Ett exempel på detta länssamarbete är en gemensam nätupphandling där samtliga nätanslutningar som kommunen har kommer att handlas upp. En annan upphandling som kommer att hanteras under året är kommunikation som tjänst med all telefoni i kommunen. Arbetet med att komma fram med IT som tjänst där verksamheterna får en paketerad leverans och möjligheter med självbetjäning kommer att ha fullt fokus under året. Det handlar om att IT-avdelningen äger samtliga datorer och hyr ut dessa till verksamheten som tjänst, i denna tjänst ingår centrala infrastrukturella kostnader, programhantering, support och andra centrala IT-kostnader. Allt för att förbättra och förenkla IT-leveransen. Inom Kundservice ses ärendehanteringsprocessen över på allvar, ärendehanteringssystemet byts ut och kraven på de två andra enheterna kommer att öka då man från Kundservices del kommer att ställa krav på enkelhet och automation. Man kommer att ansvara för hantering och leverans av de nya datorer som avdelningen äger i och med IT som tjänst. Funktionsarbetsplats kommer, utöver den normala driften och beställningsflödet, att fokusera hårt på att driva igenom det sista inom Windows 7-projektet då supporten på Windows XP kommer att avslutas i april Enheten kommer även att utöka sitt fokus mot att hantera och leverera mobilitetslösningar som förutom på PCsidan även kommer att innefatta mobiltelefoner och surfplattor. Det trådlösa nätet byggs ut med jämn takt och lösningar för hur man ska kunna leverera installationer till klienterna utan att Kundservice ska behöva agera mellanhand utvärderas. För Infrastruktur är utmaningarna att driva igenom en uppgradering i nätverket för att höja hastigheten på de 160 förbindelser som finns på adresser i kringområdena. Den uppgraderingen kommer att förbättra möjligheten att tillhandahålla bättre lösningar för användarna som idag sitter på sämre förbindelser. Det filter som tar hand om all skräppost kommer att bytas ut under första kvartalet Enheten jobbar vidare med att avveckla den gamla serverhallen och flytta all utrustning till den nya hallen. En serverhall i den nya brandstationen planeras också. Under året kommer upphandling av skrivare att genomföras. Kontaktcenter Budget 2013 Budget 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kontaktcenter Huvudverksamhet Kontaktcenters uppdrag är att vara kundens ingång till kommunen. Syftet med kontaktcentret är att öka tillgängligheten, ge ett bättre bemötande samt att klara av ärenden redan vid första kontakten. För kommunen ska kontaktcentret medföra ett minskat antal telefonsamtal genom att färre behöver ringa om igen för att få svar på sin fråga. Det ska också medföra en avlastning för specialisthandläggarna samt ge statistik över vilka frågor medborgaren/kunden ställer för en utveckling av webb och e-tjänster. Sidan 14(22)

16 Arbetet under 2013 Den 31 januari invigdes kontaktcentret. Förberedelsetiden inför uppstarten av kontaktcentret var förhållandevis kort och upplägget har varit att efter hand utveckla både vilka ärenden som kan besvaras samt informationen i kontaktcentrets ärendesystem. Utbildning av kommunvägledare samt uppbyggnad av ärendesystemet pågick under hela våren, parallellt med detta sköttes växelfunktionen. Utbildning och uppdatering är dock en ständigt pågående process. Under året har kontaktcentret tagit över kommunens officiella e-post samt följer och besvarar inlägg på Facebook och Twitter. Verksamhetsplanering för 2014 För att öka tillgängligheten kommer kontaktcentret tillsammans med förvaltningarna att fortsätta ta fram fler ärenden som kan lösas redan i första kontakten. Genom detta kommer andelen lösta ärenden i kontaktcentret att succesivt öka och tack vare det blir kunderna nöjdare och det frigörs tid för handläggarna på förvaltningarna. Fortsatt kompetenshöjande utbildningar kommer att genomföras. Under 2014 kommer även synpunktshanteringen att hanteras via kontaktcentret. Varje kommunvägledare har ett ansvarsområde tillsammans med en förvaltning som garanterar att kontaktcentret har den senaste informationen. Samarbetet kommer ständigt att utvecklas för att säkerställa kvaliteten i de svar kontaktcentret ger. Samarbetet med förvaltningarna är avgörande för utvecklingen av kontaktcentret och då framförallt för att öka lösningsgraden av frågorna redan i första kontakten med kommunen. Lokalvård- och kostavdelningen Budget 2013 Budget 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Lokalvård Kost Skola Kost Omsorg Lokalvård och Kostavdelning Huvudverksamhet Avdelningen har cirka 300 medarbetare från Rockneby i norr till Halltorp i söder. Huvudsyftet med verksamheten är att serva kommunens förvaltningar med lokalvård och kost samt vara behjälplig med frågor rörande dessa områden. Enhet Lokalvård är indelad i fem geografiska områden. Yttre södra, Yttre norra, Centrala Kalmar, Södra och mellersta Kalmar samt Gymnasieskolor. Varje område leds av en städledare. Enheten har cirka 110 medarbetare, och ansvarar för städning av cirka m 2. Enheten utför städning åt kommunens skolor och förskolor samt erbjuder tjänster åt kommunens övriga förvaltningar och bolag. Personalen är yrkescertifierad enligt SRY och/eller PRYL. Enheten kan även erbjuda utbildning till övriga förvaltningars personal inom lokalvård. Sidan 15(22)

17 Enhet Kost skola är indelat i sex geografiska områden; Norra kommundelen, Norra centralorten, Mellersta centralorten, Södra centralorten, Mellersta kommundelen och Södermöre. Varje område leds av en kökschef och enheten har cirka 120 medarbetare som arbetar med att servera drygt lunchportioner varje dag. Dessutom serverar enheten frukost och mellanmål till förskolebarn och fritidselever. Enhet Kost omsorg är indelad i två geografiska områden; Omsorg norra och Omsorg södra. Varje område leds av en kökschef. Enheten har cirka 70 medarbetare fördelade på tio kök. Enheten lagar i huvudsak mat till äldre och medborgare med funktionshindrade. Arbetet under 2013 Lokalvård Under året har städledarna fått utökad beslutsrätt och bättre ekonomisk insikt, jämfört med tidigare då de endast tillsatte vikarier och skötte daglig drift. Med denna förändring behövde inte planerarens tjänst ersättas när denne blev enhetschef. Tidigare saknades det bra kalkyler till de avtal enheten har med kunden. Generellt så lades det ut för mycket personaltimmar i förhållande till intäkterna. Kostnader för material, maskiner och kemikalier täcktes inte, vilket medfört att enheten dragits med en ansträngd ekonomisk situation. Nu mäts lokalerna igen och ritningarna uppdateras, eftersom det har byggts om väldigt mycket genom åren och det har inte uppdaterats i avtalen utan endast räknats om ekonomiskt. När ombyggnationer görs idag ändras kalkyler/ritningar fullt ut. Genom denna översikt är nu budgeten i balans och uttjänta maskiner och städvagnar har börjat bytas ut. I maj 2012 anställdes fem fasta pooltjänstmedarbetare istället för att ringa in korttidsvikarier då ordinarie personal blev sjuk. Fördelen med detta är att städledarna inte längre behöver visa nya vikarier i samma utsträckning och att kunden inte behöver ha olika personal som städar när ordinarie är frånvarande. Poolpersonalen har även möjlighet att utföra extrabeställda tjänster från kund på lediga stunder. Under maj månad 2012 infördes kvalitetsmätningar regelbundet ute hos kund. Beroende på objektets storlek görs mätningar två, sex eller tio gånger per år. Kunden har utsett en kontaktperson som bjudits in att närvara vid varje mätning. Barn- och ungdomsförvaltningen har valt att redovisa resultatet från dessa mätningar, eftersom miljöbalken säger att varje förskola/skola ska genomföra egenkontroller på städning. Vårt mål är att ha SRY- eller Prylutbildad personal och efter att tidigare köpt in denna utbildning externt har nu en ur personalen utbildats till SRY certifierare. Detta innebär att kostnaden för att utbilda personalen är en bråkdel av kostnaden externa företag tar för samma utbildning. Även övriga internutbildningar erbjuds för att höja kompetensen bland medarbetarna. Ett annat mål i verksamheten är att erbjuda kunderna ett bredare serviceutbud. Utöver regelmässig lokalvård och periodiskt underhåll av lokalerna, kan enheten även erbjuda tjänster som gardintvätt, övrig textiltvätt, skötsel av kaffeautomater och diskmaskiner, tvätt av arbetskläder samt höjdstäd med skylift. Det senaste tillskott av servicetjänster är ett konferenspaket i samarbete med kosten, som erbjuder olika matalternativ i anslutning till möten. Det senaste året har det tillkommit många nya objekt, vilket avdelningen ser väldigt positivt på. Omsättningen har ökat med tre miljoner bara under 2013 och som det ser ut framåt kommer det fortsätta att öka då det byggs nya förskolor och skolor samt att det rör på sig i olika förvaltningar. Kost Personalen i köken fick en ny kökschef som ansvarar för ekonomi, verksamhet och personal i köken. Kökschefen har utbildning i området och lång erfarenhet av liknande arbete. Att alla kök inom Kalmar kommun samlas under samma ledning innebär en gemensam styrning som underlättar åtföljandet av gemensamma riktlinjer och avtal. Alla kök har tillgång till en gemensam vikarielista vilket underlättar tillsättningen av korttidsvikarier. I oktober 2013 gick kostverksamheten med i Time Care Pool. Ökat samarbete och fler heltidstjänster innebär ökat nyttjande av den egna personalens kompetens istället för att ta in vikarier utifrån. Sidan 16(22)

18 Köken har infört kostdataprogrammet Mashie, som används för näringsberäkning och som ett arbetsredskap i köket. Detta innebär ökad ekonomisk medvetenhet samt ökad kost- och livsmedelssäkerhet. I praktiken innebär det att rätt mängd tillagas, på ett säkert sätt och rätt mat till rätt matgäst. Genom Mashie ges också möjlighet att uppfylla lagkrav och rekommendationer om spårbarhet och näringsinnehåll. Under 2013 har arbeten påbörjats för att öka andelen maträtter som lagats från grunden och för att införa en gemensam rammatsedel för omsorg och skola. En gemensam matsedel innebär att alla matgäster får tillgång till samma maträtter och övrigt sortiment. Detta leder till en bättre organisation i köken, där vi samarbetar i tillagningen samt underlättar ökat framtida samarbete mellan köken. Matsedlarna är näringsberäknade och anpassade till matgästerna för att säkerställa att deras energi- och näringsbehov tillgodoses. All kökspersonal får kontinuerlig utbildning i livsmedelshygien och dietkunskap i form av både teori och praktik. Detta gynnar såväl medarbetare och matgäster. Alla medarbetare i Kost Skola har erbjudits en utbildning i de nya riktlinjerna för skolmat. Inköp av nya arbetskläder innebär en gemensam klädkod som visar tillhörigheten både internt och externt. Under maj 2013 till oktober 2014 pågår en totalrenovering av köket på Stensberg. För att klara en tillfällig omorganisation och flytt av portioner upprustades Smedängens och Norrlidshemmets kök. Renoveringen innebär flytt av personal, vilket tränar rörligheten och flexibiliteten i organisationen för framtiden samt ökar kunskapsutbytet mellan individer och grupper. Flytt av portioner innebär också matlagning närmare matgäst. Under våren 2013 infördes kyld mat i delar av matdistributionen. Det underlättade renoveringen av Stensberg och en kommande renovering av Oxhagshemmets kök. Det innebar också en möjlighet att prova den kylda maten gentemot interna och externa kunder. Verksamhetsplanering för 2014 Enhet Lokalvård: Försöka att hålla en god investeringstakt avseende maskiner. Fortsatt uppdatering av kundregister samt kompletterande av kalkyler. Heltidstjänster ska vara införda och måste kunna hanteras på ett bra och kostnadseffektivt sätt. Se till att lokalvårdsenheten står sig väl mot jämförelsekommunerna. Enhet Kost skola: 2014 ska 48 procent vara ekologiskt/närproducerat och 2020 ska det vara 70 procent (2013 var målet 45 procent). Utmaningar för att uppnå näringsriktig skolmat: Högre andel järn i maten (blodpudding eller lever en gång/fyra veckor) Mer vitamin D (berikad mjölk/margarin, fet fisk) Mer fibrer (grovt bröd, fullkornspasta, rotfrukter och grövre grönsaker) Mer folat (gröna bladgrönsaker, kål, baljväxter) Mindre mättat fett (nyckelhålsmärkta produkter) Mer fleromättat (fet fisk, oljebaserad dressing) Enhet Kost omsorg: Gå över till kyld mat i Södermöre till de omsorgstagare som får mat hem. Fler ombyggnader står på tur. Vilket innebär stora påfrestningar för organisationen. Ny Taxi-upphandling måste göras för att säkerställa den nya logistiken. Arbetet med heltidstjänsterna kommer att fortsätta för att få organisationen så optimal som möjligt. Arbetet med Time-care samt time-care pool för vikarier kommer att fortsätta. Sidan 17(22)

19 Produktionsavdelningen Budget 2013 Budget 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Enhet Park Enhet Fritid Enhet TME Produktionsavdelningen Huvudverksamhet Produktionsavdelningen består av fyra enheter och stödfunktioner. I avdelningen arbetar cirka 70 tillsvidareanställda. Då avdelningen är en stor mottagare av bland annat arbetsmarknadspolitiska åtgärder är antal personer cirka 120 i snitt över året. Avdelningens huvudansvar ligger på drift och underhåll, men det genomförs nybyggnation och exploateringsarbeten samt uppdrag åt andra avdelningar vilket är en förutsättning för att rymma verksamheten inom rambudgeten. Enhet Gata ansvarar bland annat för kommunens gator och vägar, gång- och cykelvägar, broar, industrispår, busshållplatser, dagvattenbrunnar, dagvattenpumpstationer och enskilda vägar samt kommunens vinterberedskap. I kommunen finns cirka hundra vägföreningar med en väglängd på 398 km som får kommunalt och statsbidrag. Med enbart kommunalt bidrag finns cirka 140 föreningar med en väglängd på 199 km. Dessutom sköter kommunen 7 st med statsbidrag där längden är 19 km. Enhet Park ansvarar bland annat för grönytor, lekplatser, parker, tätortsnära skogar, växthus, djurhagar, naturreservat, fornlämningar, odlingslotter, stadsträd, utsmyckning, fontäner, julbelysning och flaggning. Enheten utför arbeten åt avdelningsexterna kunder (främst Fastighetsavdelningen och KIFAB) där förvaltningen har åtaganden i avtal/kontrakt. Enhet Fritid ansvarar bland annat för badplatser, motionsspår, vandringsleder, kommunens produktionsskogar, ishall, sporthallar, fotbollsplaner, träbroar/bryggor, kustmiljö, vassbekämpning, dämmen, inre sjöleder, båtplatser och fritidsbåtshamnar. Kostnader utöver arbetstid, bilar, arbetsmaskiner etc som behövs till idrottsanläggningarna såsom fotbollsplaner, sporthallar med mera står kultur- och fritidsförvaltningen för. Enhet TME (Trafik, Markupplåtelse och Evenemang) ansvarar bland annat för trafikärenden, lokala trafikföreskrifter, trafikanordningsplaner, parkeringstillstånd, avstängningar, polistillstånd, fordonsflytt, markupplåtelse, evenemang, torghandel, vägmärken, vägvisning, trafikljus, parkering och parkeringsautomater. Sidan 18(22)

20 TME är förvaltningens representant i trafikärendegruppen där synpunkter och förslag från allmänheten gällande trafiksäkerhet, parkering med mera behandlas tillsammans med representanter från samhällsbyggnadskontoret. Enheten handlägger upplåtelse av allmän platsmark och har även en samordnande roll för kommunen när det gäller handläggning av kommunens yttrande kring polistillstånd enligt ordningslagen. Enheten är samordnare när det gäller förvaltningens delaktighet i alla evenemang som anordnas i staden såsom stadsfesten, Kalmar triathlon mm. Enheten ansvarar för förvaltningens arbete med utfärdande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter och övriga väghållarbeslut samt ansvarar på delegation från samhällsbyggnadsnämnden för utfärdande av permanenta lokala trafikföreskrifter. Arbetet under var ett år med ekonomiska konsekvenser inte minst på grund av mycket snö. Vintern har dessutom under flera år gått illa åt vägar där underhållsunderskottet redan var problematiskt. Glädjande för året var de extra medel till vägar som kommunfullmäktige sköt till. Det blev också en extra satsning på cykelvägar och enskilda vägar. Sommaren har än mer präglats av ökade insatser för arrangemang och budgetunderskott för Dam EM samt en hårt ansträngd arbetsledning. Under året har vi även fått känna på ett kraftigt regn och ett stormigt väder. Regnet visade på ett antal brister i dagvattenhanteringen som vi inte har resurser att reda ut. Det var ett kännbart regn, men inte alls vad det skulle kunna ha varit vid till exempel ett 20-års regn eller värre. Stormen Simone innebar att många träd blåste ner. Åtta av kommunens 13 motionsspår fick neddragna belysningsledningar. Asfaltslagningarna efter ledningsgrävningar har fortsatt varit omfattande med många uppgrävda gator vilket leder till klagomål. Antal felanmälningar på vägbelysningar fortsätter att öka och vi ser i det ett växande behov av reinvestering i ledningsnätet då många långvariga fel kan härledas till gammalt ledningsnät, men också åldrande belysningsinstallationer. Arbeten har fortsatt i Ljusstaden för att färdigställa gator och parkområden. Nya vägar har byggts bland annat i Snättebro (Läckeby), Sjöslätten (Boholmarna) och Jakobsberg (Smedby). Arbeten har utförts för att färdigställa efter byggnation av bostäder i bl.a. kvarteren Stenbiten, Berga strandpark, Lillviken samt Fjölebro. Fler parkeringsplatser har byggts vid Jenny Nyströmsskolan, Pingstkyrkan och Stagneliusskolan. Återställningen av gator efter Kalmar Vattens sanering av ledningar har fortsatt bland annat på Ängö. Återställning av torg och parkering vid ny ishall är slutfört. Arbetet med enkelt avhjälpta hinder vid busshållplatser och övergångställen har rullat på, liksom arbetet i cykelprojektet. I slutet av 2013 påbörjades genomförandet av hastighetsplanen i Lindsdal, Rinkabyholm, Smedby och Kalmar. Det har även skett en satsning för att förbättra trafiklinjemålning och trafiksignaler. Inom flera områden ser vi ett fortstatt växande Kalmar som ger nya driftområden och ökade kravställningar. I detta även mer grönytor i biltrafikmiljöer som innebär ökade arbetsmiljörisker och svårigheter med etableringen. Skälby lekplats med sin sagopark är ett populärt besöksmål och där finns det nu tillgång till fler toaletter. På Skälby har ett antal boulebanor byggts med finansiering från kultur- och fritidsförvaltningen. Fjölebro har en färdigställd park och en lekplats liksom Gustavbergsparken. För tredje året i rad genomförs de bryggprojekt som är initierade som en arbetsmarknadsåtgärd. Årets insats var Kalmarsundsbadet med sin 180 meter långa brygga. Omfattningen, bottenförhållandena och väderberoendet innebar dessvärre att bryggan inte kunde färdigställas under året. Uppskattningen av det utbyggda badet blev ändå tydligt med många besökare och positiva kommentarer i de sociala medierna. Hall på Pumpen för gemensam lekplatsverksamhet är påbörjad för att få till sammanslagningseffekterna med enhet Fastighetsservice. Verksamhetsplanering för 2014 Ingången på 2014 ser bra ut avseende det fortsatta arbetet med beläggningsåtgärder då budgetramen blir markant förstärkt. Vi planerar också för en total inventering av gatunätet för att kunna dokumentera status och optimera driftåtgärderna. Ett eventuellt övertagande av belysningsanläggningar från Kalmar Energi kommer förhandlas vilket drar med sig många frågeställningar och konsekvenser, inte minst budgetmässigt. Vi behöver minska kostnaden i gatubelysningen genom utbyte till energisnålare lampor och armaturer samt förändrade tändtider och tider för felavhjälpning. Sidan 19(22)

Komplettering av årsrapport 2013

Komplettering av årsrapport 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-10-13 SFN 2014/0832 0480-450572 Servicenämnden Komplettering av årsrapport 2013 Förslag till beslut Servicenämnen beslutar att godkänna

Läs mer

Serviceförvaltningens budgetmål 2014

Serviceförvaltningens budgetmål 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-02-13 SFN 2013/1052 0480-45 05 74 Servicenämnden Serviceförvaltningens budgetmål 2014 Förslag till beslut Servicenämnden fastställer

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Budgetuppföljning efter februari

Budgetuppföljning efter februari TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-03-16 SFN 2015/0156 0480-450572 Servicenämnden efter februari Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter november

Budgetuppföljning och prognos efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-12-07 SFN 2015/0965 0480-450572 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar

Läs mer

Servicenämnden. Behandling av mötesärende 1(7) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA. Tid Onsdagen den 23 maj 2012 kl. 8:15. Plats Magistern.

Servicenämnden. Behandling av mötesärende 1(7) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA. Tid Onsdagen den 23 maj 2012 kl. 8:15. Plats Magistern. 1(7) Servicenämnden Tid Onsdagen den 23 maj 2012 kl. 8:15 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt Bilagor till ärendena ligger sist i handlingarna. Behandling av mötesärende 1 Val av protokollsjusterare

Läs mer

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johan Råberg 2014-08-11 SFN 2014/0665 0480-450476 Servicenämnden Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Serviceförvaltningens budgetmål Uppföljning efter tertial 1

Serviceförvaltningens budgetmål Uppföljning efter tertial 1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Martina Adiels Balk 2014-05-19 SFN 2014/0420 0480-450574 Servicenämnden Serviceförvaltningens budgetmål 2014 - Uppföljning efter tertial 1 Förslag till

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Internbudget för 2016 inklusive mål

Internbudget för 2016 inklusive mål TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-11-16 SFN 2015/0903 50572 Servicenämnden Internbudget för 2016 inklusive mål Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att fastställa

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Internbudget inklusive mål för 2015

Internbudget inklusive mål för 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-02-16 SFN 2015/0088 0480-450572 Servicenämnden Internbudget inklusive mål för 2015 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Budgetuppföljning efter mars

Budgetuppföljning efter mars TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-04-16 SFN 2013/0321 0480-45 05 72 Servicenämnden Budgetuppföljning efter mars Förslag till beslut Inga beslut fattas med anledning

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2013-06-11 ON 2013/0071 53510 Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015

Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-02-17 KS 2014/1043 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 Förslag till

Läs mer

Åtgärder med anledning av minskad budgetram år 2012

Åtgärder med anledning av minskad budgetram år 2012 Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Westberg/Mattias Ask 2011-11-09 TJÄNSTESKRIVELSE Tel 0480-45 29 02 Mobil 0703-83 33 36 Södermöre kommundelsnämnd Åtgärder med anledning av minskad budgetram år

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Christine Kittel-Olsson 2015-05-08 SKDN 2015/0007 0480-452904 Södermöre kommundelsnämnd Budgetmål 2015 Förslag till beslut Södermöre kommundelsförvaltning

Läs mer

Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg

Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg Handläggare Datum Mattias Ask 2013-05-14 0480-452901 Analys kostnad per brukare för Södermöres äldreomsorg 1. Kostnad per brukare i Södermöre 2012 resultat Kostnad per brukare 2012 2011 2010 Hemtjänst

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda etapp 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Jill Linde Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel till en om- och tillbyggnad av Berghultsskolan Floda

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2012

Ekonomisk rapport efter september 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017

Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-12-02 SFN 2016/0918 0480-45 05 16 Servicenämnden Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017 Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johan Råberg 2014-08-11 SFN 2014/0665 0480-450476 Servicenämnden Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Åtgärdsplan för minskad budgetram år 2013 och minskad avvikelse mot standardkostnad

Åtgärdsplan för minskad budgetram år 2013 och minskad avvikelse mot standardkostnad Handläggare Datum 0480-452900 2012-05-11 Åtgärdsplan för minskad budgetram år 2013 och minskad avvikelse mot standardkostnad 1. Bakgrund Kostnaderna för äldreomsorgen i Södermöre kommundelsnämnd och omsorgsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 ESLÖVS KOMMUN Service och Teknik Kurt Strömberg SOT.2011.0087 2011-05-02 Dnr 1( () 0.11 Ink 2011 Servicenämnden Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 Ärendebeskrivning Servicenämnden skall under

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler.

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler. KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Kommunchef Roland Karlsson Dokumentansvarig Förvaltningschef Annette Andersson Datum 2011-08-15 1 (8) Lösa verksamhetens behov av lokaler - process Syfte

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Budgetuppföljning efter november

Budgetuppföljning efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-12-09 SFN 2014/0993 0480-450572 Servicenämnden efter november Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Serviceförvaltningen Handläggare Datum 2016-02-02 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Serviceförvaltningen 2015 Sammanställt av kommunhälsan Ann-Sofi Carlsson Kommunhälsan Kommunledningskontoret Adress

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige )

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige ) REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28 20) Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter i frågor rörande mark och byggnader, gator och vägar, parker,

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond

Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-12-20 KS 2013/0462 50100 Kommunfullmäktige Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond och begäran om utökad budgetram

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Anmälan av projekt för anbudsräkning

Anmälan av projekt för anbudsräkning 1 (1) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-04 Dnr Sbn 2013-7 Erik Bjäresten Samhällsbyggnadsnämnden Anmälan av projekt för anbudsräkning Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen får härmed anmäla

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28

Gator och vägar. Södertörns nyckeltal 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-28 Gator och vägar Södertörns nyckeltal 29 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 21-9-28 2 1. INLEDNING... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. VÄGYTOR... 5 4. BELÄGGNING... 7 5. VINTERVÄGHÅLLNING... 9 6. GATUBELYSNING...

Läs mer

Investeringar

Investeringar 1 (5) Datum 2016-06-01 Diarienummer KFN 2016-71 Handläggare Johan Persson Direkttelefon 0380-51 81 84 E-postadress johan.persson@nassjo.se Kultur- och fritidsnämnden Investeringar 2017-2021 Sammanfattning

Läs mer

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola

Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Utlåtande 2002:117 RI (Dnr 2850/02) Centralupphandling av nytt IT-system som stöd för stadens verksamhet inom förskola och grundskola Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Upphandling

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017

Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Miljöpartiet de grönas förslag till Grön feministisk Budgetram 2015 med investeringsplan 2015-2017 Ett grönt, hållbart och feministiskt Gnesta 2015-2017 Vår gröna feministiska framtidsplan och budget ser

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30-9:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 2-7 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

1... 2... 2... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6 2 I Kommunplan 2015-2017 gav Kommunfullmäktige ett uppdrag 2015:1, Fastighetsbolag Utreda och successivt införa en bolagisering av kommunens

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

3) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö Direkt ska lokaliseras i kommunhuset.

3) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö Direkt ska lokaliseras i kommunhuset. 2013-09-30 Daniel Lindqvist Kommunsekreterare 08 560 39 194 daniel.lindqvist@ekero.se Kommunstyrelsen Kontaktcenter Ekerö kommun Dnr KS13/134-001 Förslag till beslut 1) Kommunstyrelsen ger kommundirektören

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER

Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Hyresmodell FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Gäller fr.o.m. 2010 1 2 Gavlefastigheter Gävle kommun AB, 2010 Produktion: Gavlefastigheter Foto: Gavlefastigheter Tryck: Sandvikens Tryckeri INNEHÅLL Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Underhåll av gator och vägar. Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Kalmar kommun. Underhåll av gator och vägar. Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Underhåll av gator och vägar Kalmar kommun Åsa Bejvall Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.1.1 Revisionskriterier 1 1.2 Metod

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker

Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker Ansvarsutredning Alingsås verksamhetsparker 1 Bakgrund Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Investeringsbeslut och startbesked byggnation av ny förskola med åtta avdelningar på Lots- Galärvägen och provisorisk gång- och cykelväg, sydöstra Boo

Investeringsbeslut och startbesked byggnation av ny förskola med åtta avdelningar på Lots- Galärvägen och provisorisk gång- och cykelväg, sydöstra Boo 2013-09-12 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/269-224 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Investeringsbeslut och startbesked byggnation av ny förskola med åtta avdelningar på Lots- Galärvägen och provisorisk

Läs mer

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter.

Kumla kommun. Uppföljning Kommunfastigheter Revisionsrapport. Audit KPMG AB Antal sidor: 9. Rapport Kommunfastigheter. Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 9 Rapport Kommunfastigheter.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Revisionskriterier 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod 3 7. Projektorganisation

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

2. Åtgärder mot gäss Informationsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Tomas Lexinger, Bo Ericsson, Sbk

2. Åtgärder mot gäss Informationsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Tomas Lexinger, Bo Ericsson, Sbk KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 12 december 2012 kl. 8:15 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt (0480-45 75 12) Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS 2016-04-20 1(5) Ks 134 Dnr: KS.2016.72 Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder Ärendebeskrivning En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på dem vi är till för, effektivitet,

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun

Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-07 KS 2013/0824 Kommunfullmäktige Medfinansieringsavtal avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun Förslag

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer