Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0986 0480-45 05 72"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/ Servicenämnden Budget 2014 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta internbudgeten 2014 för serviceförvaltningen enligt bilagt förslag, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget enligt framlagt budgetförslag. Bakgrund Bifogat återfinns förslag på internbudget 2014 för serviceförvaltningen. Internbudgeten utgår från 2013 års ram med förändringar/tillägg enligt framlagt budgetförslag till kommunfullmäktige. En justering har också gjort för ram som tillhör brandkåren, då denna verksamhet flyttats till kommunledningskontoret. Yvonne Norman Enhetschef ekonomi Bilaga Internbudget 2014 Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen, Tel vx

2

3 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 MÅL... 4 ORGANISATION... 5 BUDGET... 6 FÖRÄNDRINGAR AV TOTALSUMMAN FÖR DRIFTSBUDGETEN... 6 SAMMANDRAG AV DRIFTSBUDGET... 7 FÖRVALTNINGSLEDNING, NÄMND OCH ORGANISATION... 8 FASTIGHETSFÖRVALTNING... 9 FASTIGHETSAVDELNINGEN IT-AVDELNINGEN KONTAKTCENTER LOKALVÅRD- OCH KOSTAVDELNINGEN PRODUKTIONSAVDELNINGEN SUPPORTAVDELNINGEN Sidan 2(22)

4 Redo för nya utmaningar efter ett omtumlande år 2013 var ett omtumlande år för serviceförvaltningen. Många nya verksamheter, till exempel Kontaktcenter, IT-avdelning och Kustmiljö, fördes över till vår unga förvaltning, som bara funnits i tre år. Året innebar därför både att implementera de nya verksamheterna och sätta de befintliga. Gemensamma rutiner har fastställts och detta arbete fortsätter under Vår nya förvaltningschef Benny Wennberg tillträdde i september Samtidigt fördes brandkåren över till kommunledningskontoret. Kommunledningens stora investeringssatsningar påverkar förvaltningen mycket. Inte bara för alla intressanta byggnadsprojekt och uppdrag till fastighetsavdelningens projektledare utan även för utmaningen att klara den fortsatta driften. Den största investeringen gör serviceförvaltningen i Energitjänsteprojektet, som kommer att pågå fram till Satsningen innebär bland annat att gammal utrustning i cirka kvm skolor, förskolor och förvaltningsbyggnader ersätts med modern och energieffektiv utrustning. Detta innebär att energianvändningen minskar med cirka MWh/år samt att mellan 50 och 70 personer får direkt sysselsättning under projektets genomförande. Under 2014 kommer drygt en tredjedel av projektet vara genomfört. Flera besparande åtgärder kommer att utföras som till exempel solfångare för uppvärmning av varmvatten, tilläggsisolering av tak, nya ventiler, pumpar, ventilationsaggregat etc etc. Vi har även investerat i ett vindkraftverk i Rockneby vilket gör att vinden producerar cirka 20 procent av vårt elbehov. Detta är ett led i satsningen mot en fossilbränslefri region. Serviceförvaltningen har även fått en utökad ram för ny beläggning på gator, vägar, gång- och cykelvägar. En revisionsrapport i slutet av 2012 påpekade att det krävs cirka nio miljoner kronor om året för att underhålla kommunens vägnät, så denna ramökning gör att vi närmar oss målet. Produktionsavdelningen har fortsatta utmaningar under vinterväghållningen och fortsatta hanteringen av våra belysningsanläggningar. IT-avdelningen fortsätter arbetet med att gå över till ett system där användarna köper en tjänst där support, kapitalkostnad, systemkostnad med mera ingår. Vi kommer med detta system att på sikt få en modernare och mindre supportkrävande datorer hos våra användare. Inom kost och lokalvård pågår också stora investeringar, framförallt stora renoveringar av omsorgens kök. Stensberg invigdes i slutet av året och nu står totalrenovering av Oxhagshemmet på tur. Arbetet med en samlastningscentral går vidare. Nära knutet till det är e-portalen som startade i slutet av året där medarbetarna ska hantera allt från beställning till fakturahantering. Först in i e-portalen är livsmedelsleverantörerna Servera, Charkett, Arla samt Nilsson och Lindblom. Cirka 200 användare i våra 80 kök använder nu systemet som heter Vista. Nästa fas blir centralförrådet och då kommer antalet användare vara uppe i 1000 stycken. Kommunledningskontoret har gett förvaltningen i uppdrag att söka pengar till ett stort musselodlingsprojekt i Östersjön och samtidigt förklarat att det är inom det området de vill att Kalmar kommun ska ligga i framkant. Övriga kustmiljöprojekt kommer i större grad göras för att underlätta förvaltningens ordinarie verksamhet inom framförallt Produktionsavdelningen. Kalmar fortsätter att profilera sig som en evenemangsstad vilket i högsta grad påverkar serviceförvaltningen som gör allt för att både Kalmarbor och besökare ska trivas i Kalmar. Årets budget för evenemang är förstärkt med 500 tkr. Sidan 3(22)

5 Mål I kommunfullmäktiges budget för 2014 med plan för finns 14 kommunövergripande mål. Dock ska skrivningarna inom områdena Attraktiva Kalmar, Social Hållbarhet, Ekologisk Hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet som helhet betraktas som inriktningar och mål för verksamheten. Nedan följer en kortfattad beskrivning av målen. Attraktiva Kalmar Mål att öka Kalmars befolkning, planlägga för bostadsbyggande, ha lägre arbetslöshet än i liknande kommuner samt ligga i den övre tredjedelen i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning angående hur innevånarna upplever hur det är att leva och bo i kommunen. Socialt hållbar kommun Kalmar ska ligga i den övre tredjedelen i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning angående hur invånarna ser på möjlighet till inflytande i kommunens verksamhet, bli en av Sveriges bästa skolkommuner, förbättra resultatet i mätningarna Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet samt ha en jämställdhetssäkrad verksamhet. Ekologiskt hållbar kommun Kalmar kommun ska arbeta för en större musselodling och för att förverkliga fler våtmarker samt öka andelen resor med cykel och kollektivtrafik. Ekonomiskt hållbar kommun Begränsa nettokostnader till högst 98 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning samt att investeringar ska vara till 100 procent självfinansierade. Vilka mål som Serviceförvaltningen ska svara mot är ännu inte fastställt. När detta är klart kommer vi att bryta ner dessa övergripande mål till detaljerade mål och aktiviteter på förvaltningens avdelningar/enheter samt dokumentera detta i kommunens stödsystem Hypergene. Sidan 4(22)

6 Organisation Sidan 5(22)

7 Budget Förändringar av totalsumman för driftsbudgeten Sammanställningen nedan utgår ifrån serviceförvaltningens internbudget för Internbudget Förändring barn-/elevantal kost skola (efter mätning april 2013) Kost skola 460 Beslut kommunfullmäktige juni 2013: Beläggningsåtgärder Produktion Gång- och cykelvägar Produktion 800 Enskilda vägar Produktion Kompensation dyktillägg (ökad personalkostnad) Brandkåren 65 Internbudget november Beläggningsåtgärder Produktion Gång- och cykelvägar Produktion -800 Enskilda vägar Produktion Brandkåren överflyttad till kommunledningskontoret Brandkåren Brandkåren (50% förvaltningschef) Ledning 524 Förslag till beslut kommunfullmäktige november 2013 Kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet Produktion 387 Beläggningsåtgärder Produktion Gång- och cykelvägar Produktion 300 Enskilda vägar Produktion Nya ytor Produktion Komp för insatser vid större evenmang Produktion 500 Förändring barn-/elevantal (utifrån ingångsvärde 2013) Kost skola Samlastningscentral Support -300 Förändring barn-/elevantal kost skola (efter mätning april 2013) -460 Internbudget 2014 (beslut november 2013) Vid nämndens beslut för reviderad internbudget i maj 2013 avseende budgetåret 2013 var förvaltningens budgetram tkr. Budgetramen har sedan dess förändrats enligt ovanstående sammanställning. Den totala ramen för budgetåret 2014 slutar nu på tkr. Att brandkåren har flyttats över till kommunledningskontoret innebär en större förändring i driftskostnadsramen. Den del av brandkårens budget som avsåg förvaltningschef räknas av från Brandkårens kostnadsram. Produktionsavdelningen har fått kompensation för kostnadsökning vid köp av verksamhet med 387 tkr och för nya ytor med tkr. För underhålls- och reinvesteringsbehov har produktion tilldelats tkr, som fördelar sig med tkr för beläggning gatu- och vägnät, 300 tkr för gång- och cykelväg samt tkr bidrag till enskilda vägar. Produktionsavdelningen har också tilldelats kompensation för insatser vid större evenemang med 500 tkr. Kost skola har fått kompensation för förändring av antal barn och elever med tkr. Beloppet är beräknat på ingångsvärdet för 2013 som överfördes till serviceförvaltningen vid årets början. Projektet Samlastningscentral har tilldelats 900 tkr fördelat med 600 tkr år 2013 och 300 tkr år Med anledning av detta minskas ramen med 300 tkr år 2014 jämfört med I budgeten för fastighetsförvaltningen har lokal- och arrendeintäkterna räknats upp med 0 procent enligt KPI. Priserna för lokalvård höjs med antaget städindex på 3 procent. Timpriserna för enhet Transport och för enhet Verkstad är oförändrade jämfört med föregående år, likaså på enheterna Bygg och Fastighetsservice. Sidan 6(22)

8 Sammandrag av driftsbudget 2014 Sidan 7(22)

9 Förvaltningsledning, Nämnd och Administration Budget 2013 Budget 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Ledning, Nämnd, Administration Huvudverksamhet Administrationen ansvarar för förvaltningens övergripande frågor inom områdena ekonomi, personal, kommunikation och IT/Telefon. Här finns administrationen kring nämnden och diariet samt kvalitets- och miljöledning. Förvaltningens projektledare för kustmiljö, Kalmar cykelstad samt social och etisk upphandling finns också här. Förvaltningen administrerar den bilpool som finns i stadshuskvarteret för kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen. Bilpoolen har elva bilar, som leasas av Transportavdelningen. Arbetet under 2013 I september fick förvaltningen en ny chef, Benny Wennberg, när Annette gick vidare till nya utmaningar som biträdande kommundirektör. Nämnden och ledningsgruppen gjorde i maj en studieresa till Gotland för att bland annat lyssna på hur de arbetat med evenemang, kontaktcenter och miljöprojekt. Dessutom gjorde nämnden en vandring för att titta på en del av förvaltningens pågående projekt, till exempel Kalmarsundsbryggan och Kattrumpan. Under året bildades Administrationens tre enheter; Ekonomi, Personal samt Kommunikation och hållbarhet. Utifrån kommunledningens övergripande mål om att förbättra bemötandet samt resultatet av den övergripande medarbetarenkäten 2012 har samtliga medarbetare genomgått två olika bemötandeutbildningar. Utifrån enkäten har enheten även jobbat med att definiera hur bemanningen ser ut inom de olika arbetsområdena samt vilken service som erbjuds idag och vilken service som ska erbjudas fortsättningsvis. För att förenkla och effektivisera personaladministrationen är nu alla inom Produktionsavdelningen inne i löneredovisningsprogrammet PS-Självservice. Även andra IT-lösningar används i verksamheterna för att effektivisera tidsrapporteringen. Tillsammans med berörda verksamheter har Administrationen förberett för det övergripande målet om önskad sysselsättningsgrad. Administrationen har arbetat med implementering och en översyn av de nya verksamheterna kustmiljö, IT och Kontaktcenter. När det gäller projekten som fördes över från kommunledningskontoret har Administrationen gjort en översyn när det gäller avslut och redovisningar samt diskuterat fortsatt arbete med projekt inom serviceförvaltningen. Invigning av gång- och cykelbron över E22 och installation av en cykelbarometer vid bron är två av de event som Kalmar cykelstad genomfört i år. Bilpoolen leasar från och med i år även en elbil av märket Toyota Prius. Sidan 8(22)

10 Verksamhetsplanering för 2014 Kostnader för att effektivisera kommunens administration, till exempel satsningar på e-portal och kontaktcenter har ökat för alla förvaltningar. Därför måste hela den administrativa verksamheten ses över. Detta påverkas också av politikernas uppdrag till kommundirektören att minska kostnaderna med 20 miljoner kronor Kommunledningskontoret ska under året föreslå en gemensam friskvårdssatsning för samtliga kommunanställda. I avvaktan på den fortsätter serviceförvaltningens Må-bra kampanj som tidigare. Däremot kan vi inte längre erbjuda medarbetarna massage. Årets stora utbildningsinsats för samtliga chefer blir friskfaktorer och systematiskt arbetsmiljöarbete. Administrationen kommer fortsätta arbetet med att jämställdhetsintegrera verksamheten. Till hösten 2014 kommer en ny medarbetarenkät. Kommunledningskontoret har gett en av våra projektledare i uppdrag att söka pengar till ett stort musselodlingsprojekt i Kalmarsund, och samtidigt förklarat att det är inom det området de vill att Kalmar kommun ska ligga i framkant. Projektledarna tillsammans med Produktionsavdelningen undersöker möjligheterna till att hitta finansiering till en rekonstruktion av Surrebäckens utlopp via våtmarksområdet vid Stävlö. Bilpoolen går med underskott och arbetsgruppen kommer att diskutera hur befintliga bilar används och om antalet ska förändras. Fastighetsförvaltning Budget 2013 Budget 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Fastighetsförvaltare adm Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Vindkraft Fastighetsförvaltning Huvudverksamhet Fastighetsförvaltningen förvaltar lokaler för grundskolor, gymnasieskolor, förskolor, äldreomsorg, kulturoch fritidslokaler, kontorslokaler, bostadsrätter, hyresrätter, arbets- och förvaltningslokaler. Förvaltningen omfattar också utarrenderad mark. I fastighetsförvaltningen ingår också planering avseende förändringar av fastighetsbeståndet tillsammans med hyresgästen (ny-/ombyggnationer). Sidan 9(22)

11 Hyresintäkterna regleras enligt upprättade avtal. Vid förändringar i lokaler enligt uppdrag från hyrestagare tecknas nya avtal baserat på dessa förändringar. Hyran inkluderar drift, kapitaltjänstkostnader, avhjälpande och planerat underhåll. Driftskostnaderna innefattar kostnader för uppvärmning, el, vatten och övriga driftskostnader. Några hyreskontrakt har avvikande innehåll vad gäller drift. I kapitaltjänstkostnader ingår kostnader för avskrivning och gällande internränta inom kommunen avseende investeringar inom fastighetsbeståndet. Avhjälpande underhåll avser underhåll som är av akut karaktär till skillnad mot Planerat underhåll som utförs enligt gällande plan. Fastighetsförvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag att lämna ett överskott i verksamheten (4 522 tkr). Två områdesförvaltare delar upp ansvaret för Södra och Norra kommunen. Förvaltarna är också hyresvärdar och ägarrepresentanter för Kalmar kommuns fastighetsbestånd. En av förvaltarna fungerar dessutom som en övergripande fastighetssamordnare med funktionen att optimera hela kommunens lokalutnyttjande genom tecknande och bevakning av externt inhyrda lokaler. Den förvaltade ytan är 2013 cirka kvm. Arbetet under 2013 Under sommaren tillfördes en helt ny verksamhet för fastighetsförvaltningen genom förvärv av vindkraft. Denna verksamhet är ny för Kalmar kommun och ska bli mycket intressant att följa. Förutom en del om- och tillbyggnationer på fastighetsbeståndet så har också en del nya tillkommit under året. En ny sporthall har byggts vid Falkenbergsskolan. Ett nytt allaktivitetshuset i Rockneby med ny sporthall och ombyggt bibliotek är nu klart. Trekantens skola och Rinkabyholmsskolan har fått nya skolbyggnader och Östra Funkaboskolan en ny multiarena. Verksamhetsplanering för 2014 Från årsskiftet övergår Äventyrsbadet i kommunens ägo och tillförs fastighetsförvaltningen, som tecknar hyresavtal med Kalmar Familjebad blir första året som vindkraften kan följas för ett helt år. Även under 2014 är en hel del om- och tillbyggnationer planerade och energitjänsteprojektet går in i en aktiv fas som också påverkar fastighetsförvaltningen. Ljungbyholms förskola utökas med fyra avdelningar och inkluderar även kök, som beräknas stå färdigt efter sommaren. Fastighetsavdelningen Budget 2013 Budget 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Enhet Bygg Enhet Fastighetsservice Fastighetsavdelningen Huvudverksamhet Fastighetsavdelningens målsättning är att med givna medel förse kommunens verksamheter med anpassade lokaler som upprätthåller en god funktion och ett gott klimat. Detta gör avdelningen med hög kostnadsmedvetenhet och kompetent personal. Utmaningen ligger i att behålla vår konkurrenskraft utan att det påverkar vår servicenivå. Sidan 10(22)

12 Enhet Bygg ansvarar för ny- och ombyggnation samt planerat underhåll av kommunens fastigheter. Enheten är beställarombud och leder hela byggprojekt från projektering till slutbesiktning. De upphandlar projektörer och entreprenörer i enlighet med LOU, leder och samordnar byggprocessen. Enheten ansvarar för projektens genomförande med avtal, budget- och prognosarbete, tidplaner, uppföljning och kundkontakter. De fungerar också som internkonsulter och rådgivare i olika typer av utredningsuppdrag kopplat till byggprojekt. Enhet Fastighetsservice ansvarar för den löpande driften, skötseln och det akuta underhållet. Dygnet runt ska de åtgärda och förebygga fel och beställningar som kommer från både intern och externa hyresgäster. Här finns flera yrkeskompetenser samlade. Våra hantverkare; snickare, murare och rörmokare kan snabbt vara på plats för att åtgärda skadegörelser och uppdrag från verksamheterna, alltifrån mindre ombyggnader till olika vaktmästaruppdrag. Fastighetsskötarna sköter yttre underhåll av markanläggningarna såsom grönytor och lekplatsutrustningar. Driftteknikernas ansvar är att övervaka och åtgärda tekniska installationers funktion typ värme-, vatten-, luft- och elförsörjning. Enheten hanterar samtliga larmfunktioner som är anslutna till fastigheterna (brandlarm, värmeförsörjningens styrdatorlarm, passagesystem och till viss del skolornas inbrottslarm). Övriga ansvarsområden: Årliga besiktningar av kommunens samtliga lekplatser. Serviceavtal för bl a brandutrustning, sprinklers, kyla, storkök, dörrstängare, hissar, portar, glas och skadedjur. Skyddsrum, besiktningar Energianalyser Reservkraftverk, test av funktion varannan månad Arbetet under 2013 Årets arbete har innehållit flera intressanta byggnadsprojekt och uppdrag som bidragit till samhällsutvecklingen. Enhet Bygg har anställt en ny byggprojektledare efter en pensionsavgång. Fastighetsservice bistår nu med beredskap åt produktionsavdelningen dygnet runt, sju dagar i veckan. Med egna resurser har avdelningen anlagt bättre utemiljöer på både skolor och förskolor. Sommarens översvämningar tog hårt både på underhållsbudget och på personalens krafter. Bland de värst drabbade fastigheterna kan nämnas Gula skolan i Ljungbyholm, Flythska huset i Halltorp, Monokrom i Folkets park och källaren i Sportcenter. På Östra Funkaboskolan anlades en brand i ett soputrymme som orsakade skador i angränsande klassrum. Avdelningen har arbetat med elsäkerhet, där en tredjedel av de lokaler som kräver särskild kontroll är besiktigade, så elever och personal har fått en mer elsäker miljö. Kommunen erbjuder nu även en kurs i ämnet. Personal som utför icke behörighetskrävande elarbeten ska veta hur detta görs på ett säkert sätt Fas 2 i Energiprojektet är sjösatt. Avtal tecknades efter sommaren. De första projekterade åtgärderna är på väg fram kommer all inventering av yttre underhåll vara klar. En tydligare struktur av behoven kan nu skönjas där fortsatt fokus kommer att vara yttre underhåll i kombination med de tekniska åtgärder som hanteras inom energiprojektet. Projekt som avslutats under Trekanten skola, ny klassrumsbyggnad, 7 klassrum, om och tillbyggnad kök Förskolan Smedjan, Lindsdal, tillbyggnad av 2 avdelningar Förskolan Ljusglimten, Vimpeltorpet, tillbyggnad av 2 avdelningar Östra Funkaboskolan, multiarena Östra Funkaboskolan, säker skolväg Vasaskolan, ombyggnad för administrativa lokaler Rockneby förskola, nybyggnad 4 avdelningar Förskolan Lokomotivet, Berga, 2 avd paviljonger, tillbyggnad kök Skälby naturförskola, ombyggnad av fd caféet Sidan 11(22)

13 Hossmo idrottsplats, nybyggnad av omklädningsrum Rockneby allaktivitetshus, nybyggnad av sporthall och ombyggnad för bibliotek Falkenbergsskolan, nybyggnad av sporthall Rinkabyholmsskolan, ny skolbyggnad med 4 klassrum Stensbergshemmet, ombyggnad av storkök Verksamhetsplanering 2014 Den föreslagna investeringsbudgeten innehåller flera intressanta projekt som fastighetsavdelningen nu förbereder. Eftersläpningar i processarbetet ska sättas på plats och implementeras för att förbättra flödet i projektgången. Fastighetsservice har en viktig roll i de kommande valen. Vallokaler ska iordningställas och skyltas upp. Valmaterial ska levereras ut till skolor och butiker. Under året kommer drygt en tredjedel av Energitjänsteprojektet att vara genomfört. Flera besparande åtgärder kommer att utföras som till exempel solfångare för uppvärmning av varmvatten, tilläggsisolering av tak, nya ventiler, pumpar, ventilationsaggregat etc etc. Med anledning av energiprojektet kommer en stor del av budgeten bestå av underhållsåtgärder kopplade till projektet. Nya tekniska installationer kommer spara kostnader både i material och arbetstid. Ett orosmoment är sommarens upptäckt av vilket dåligt skick det är på stammar i vatten- och avloppssystemen. Äventyrsbadets fastighet kommer ingå i serviceförvaltningen. Ansvarsområdet blir yttre underhåll och fastighetsskötsel. Axplock av pågående och kommande projekt 2014: Nybyggnad av gräsplan i Rinkabyholm Nybyggnad av 6 avd förskola + nattis vid Lindöskolan Nybyggnad av 4 förskoleavdelningar i Ljungbyholm. Nybyggnad ny brandstation i Oxhagen Nybyggnad av sporthall och konstgräsplan i Ljungbyholm Nybyggnad av skollokaler, 7+3 klassrum, på Lindsdalsskolan Sjöängens förskola, etablering av 2 avd paviljong Till- och ombyggnad av Falkenbergsskolan, särskola och ersättning av skollokaler Hagbyskolan, tillbyggnad av 4 avdelningar och tillagningskök + matsal Nybyggnad av lokal för samordnad lekplatsorganisation Ombyggnad för hemtjänsten i fd Sjöbefäl, Lars Kagg Ombyggnad för gymnasieförbundets administration på Lars Kagg Ombyggnad av Östra Funkaboskolans tillagningskök Vasaskolan, multiarena Sidan 12(22)

14 IT-avdelningen Budget 2013 Budget 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto IT-avdelningen Huvudverksamhet IT-avdelningen består av tre enheter som tillsammans ansvarar för hela Kalmar kommuns IT-miljö och arbetar med att leverera stabil och säker IT-funktion till kommunens anställda och skolelever. Enhet Kundservice arbetar med första kontakten mot användaren. I Kundservice svarar man på inkommande samtal, installerar datorer, guidar användare att lägga till en ny skrivare, hjälper till med lösenord som gått ut och liknande uppgifter. Kundservice arbetar med kända lösningar och är ansiktet utåt. Enhet Klienthantering ansvarar för klientmaskinerna. En stor del av tiden går åt att paketera program (i dagsläget hanterar man över 400 olika program), leverera färdiga lösningar till Servicedesk samt ta fram nya lösningar enligt önskemål från användare och att utveckla plattformen löpande så att man hänger med i den föränderliga värld som IT handlar om. I Klienthantering ligger även ansvar för hela kommunens telefoni och det trådlösa nätverk som idag består av över 600 accesspunkter som dagligen förser tusentals elever och personal med nätverksanslutningar. Enhet Infrastruktur arbetar med drift och utveckling av serverparken samt kommunens nätverk. För servergänget går mesta tiden åt till uppgradering och drift av de cirka 200 servrar och de hundratals system man hanterar, underhåll av desamma och utveckling av nya funktioner samt att vara tillgängliga resurser i de många införandeprojekt som verksamheterna bedriver för att vidareutveckla arbetssätten för kommunens anställda. Nätverksteknikerna möjliggör datakommunikation för hela kommunen och arbetar ständigt med att säkerställa driftssäkra nätverkslösningar. En av de viktigaste frågorna i verksamhetens IT-stöd är att verka för utbyggnad av fibernätet så att alla kommunens verksamheter försörjs med bra nätverk. Arbetet under 2013 I samband med IT-verksamhetens övergång till serviceförvaltningen delades avdelningen upp i ett antal enheter med ansvariga enhetschefer. Detta har varit ett lyft då personalen kommit närmare sin chef samt att cheferna fått en bättre kontakt med medarbetaren. Ansvarsfördelningen från en person till fyra har inneburit en bättre kvalitet i chef-medarbetarerelationen. Den serverhall som byggdes under första halvan av året är i full drift vilket avsevärt ökat säkerheten inom ITleveransen. Arbetet med att byta ut antivirusprogrammet ligger i fas och det gamla kommer att vara helt borta innan avtalet går ut. Mobilitet har varit ett fokus under senare delen av året där man påbörjat arbete inom flera områden för att förenkla åtkomst av sina dokument vart man än befinner sig. En lösning som möjliggjort detta är Direct Access som löser denna åtkomst på ett nästan transparent sätt. För att förbättra IT-upplevelsen för verksamheterna ute så har IT-avdelningen påbörjat ett arbete där de ser över och uppgraderar samtliga nätförbindelser där det idag finns dålig bandbredd. Det handlar om 160 förbindelser som kommer att ses över och där det är möjligt uppgraderas från 2,3 Mbit till i många fall 24/3 Mbit, en kraftig ökning som kommer att märkas direkt av användarna på dessa adresser. Sidan 13(22)

15 I samband med omorganisationen på IT-avdelningen i början på året sattes mål upp för att se över processer och rutiner för att kunna effektivisera verksamheten så att en ökad servicegrad kan nås. I detta dedikerades en resurs på heltid för att styra avdelningens processer och rutiner mot ramverket ITIL, något som under slutet av året börja ge frukt. Verksamhetsplanering för 2014 Under 2014 kommer ett flertal större projekt att bedrivas. På central nivå på avdelningen kommer samverkan att vara ett hett ämne då det finns stora vinster att samverka med övriga kommuner i länet. Ett exempel på detta länssamarbete är en gemensam nätupphandling där samtliga nätanslutningar som kommunen har kommer att handlas upp. En annan upphandling som kommer att hanteras under året är kommunikation som tjänst med all telefoni i kommunen. Arbetet med att komma fram med IT som tjänst där verksamheterna får en paketerad leverans och möjligheter med självbetjäning kommer att ha fullt fokus under året. Det handlar om att IT-avdelningen äger samtliga datorer och hyr ut dessa till verksamheten som tjänst, i denna tjänst ingår centrala infrastrukturella kostnader, programhantering, support och andra centrala IT-kostnader. Allt för att förbättra och förenkla IT-leveransen. Inom Kundservice ses ärendehanteringsprocessen över på allvar, ärendehanteringssystemet byts ut och kraven på de två andra enheterna kommer att öka då man från Kundservices del kommer att ställa krav på enkelhet och automation. Man kommer att ansvara för hantering och leverans av de nya datorer som avdelningen äger i och med IT som tjänst. Funktionsarbetsplats kommer, utöver den normala driften och beställningsflödet, att fokusera hårt på att driva igenom det sista inom Windows 7-projektet då supporten på Windows XP kommer att avslutas i april Enheten kommer även att utöka sitt fokus mot att hantera och leverera mobilitetslösningar som förutom på PCsidan även kommer att innefatta mobiltelefoner och surfplattor. Det trådlösa nätet byggs ut med jämn takt och lösningar för hur man ska kunna leverera installationer till klienterna utan att Kundservice ska behöva agera mellanhand utvärderas. För Infrastruktur är utmaningarna att driva igenom en uppgradering i nätverket för att höja hastigheten på de 160 förbindelser som finns på adresser i kringområdena. Den uppgraderingen kommer att förbättra möjligheten att tillhandahålla bättre lösningar för användarna som idag sitter på sämre förbindelser. Det filter som tar hand om all skräppost kommer att bytas ut under första kvartalet Enheten jobbar vidare med att avveckla den gamla serverhallen och flytta all utrustning till den nya hallen. En serverhall i den nya brandstationen planeras också. Under året kommer upphandling av skrivare att genomföras. Kontaktcenter Budget 2013 Budget 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kontaktcenter Huvudverksamhet Kontaktcenters uppdrag är att vara kundens ingång till kommunen. Syftet med kontaktcentret är att öka tillgängligheten, ge ett bättre bemötande samt att klara av ärenden redan vid första kontakten. För kommunen ska kontaktcentret medföra ett minskat antal telefonsamtal genom att färre behöver ringa om igen för att få svar på sin fråga. Det ska också medföra en avlastning för specialisthandläggarna samt ge statistik över vilka frågor medborgaren/kunden ställer för en utveckling av webb och e-tjänster. Sidan 14(22)

16 Arbetet under 2013 Den 31 januari invigdes kontaktcentret. Förberedelsetiden inför uppstarten av kontaktcentret var förhållandevis kort och upplägget har varit att efter hand utveckla både vilka ärenden som kan besvaras samt informationen i kontaktcentrets ärendesystem. Utbildning av kommunvägledare samt uppbyggnad av ärendesystemet pågick under hela våren, parallellt med detta sköttes växelfunktionen. Utbildning och uppdatering är dock en ständigt pågående process. Under året har kontaktcentret tagit över kommunens officiella e-post samt följer och besvarar inlägg på Facebook och Twitter. Verksamhetsplanering för 2014 För att öka tillgängligheten kommer kontaktcentret tillsammans med förvaltningarna att fortsätta ta fram fler ärenden som kan lösas redan i första kontakten. Genom detta kommer andelen lösta ärenden i kontaktcentret att succesivt öka och tack vare det blir kunderna nöjdare och det frigörs tid för handläggarna på förvaltningarna. Fortsatt kompetenshöjande utbildningar kommer att genomföras. Under 2014 kommer även synpunktshanteringen att hanteras via kontaktcentret. Varje kommunvägledare har ett ansvarsområde tillsammans med en förvaltning som garanterar att kontaktcentret har den senaste informationen. Samarbetet kommer ständigt att utvecklas för att säkerställa kvaliteten i de svar kontaktcentret ger. Samarbetet med förvaltningarna är avgörande för utvecklingen av kontaktcentret och då framförallt för att öka lösningsgraden av frågorna redan i första kontakten med kommunen. Lokalvård- och kostavdelningen Budget 2013 Budget 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Lokalvård Kost Skola Kost Omsorg Lokalvård och Kostavdelning Huvudverksamhet Avdelningen har cirka 300 medarbetare från Rockneby i norr till Halltorp i söder. Huvudsyftet med verksamheten är att serva kommunens förvaltningar med lokalvård och kost samt vara behjälplig med frågor rörande dessa områden. Enhet Lokalvård är indelad i fem geografiska områden. Yttre södra, Yttre norra, Centrala Kalmar, Södra och mellersta Kalmar samt Gymnasieskolor. Varje område leds av en städledare. Enheten har cirka 110 medarbetare, och ansvarar för städning av cirka m 2. Enheten utför städning åt kommunens skolor och förskolor samt erbjuder tjänster åt kommunens övriga förvaltningar och bolag. Personalen är yrkescertifierad enligt SRY och/eller PRYL. Enheten kan även erbjuda utbildning till övriga förvaltningars personal inom lokalvård. Sidan 15(22)

17 Enhet Kost skola är indelat i sex geografiska områden; Norra kommundelen, Norra centralorten, Mellersta centralorten, Södra centralorten, Mellersta kommundelen och Södermöre. Varje område leds av en kökschef och enheten har cirka 120 medarbetare som arbetar med att servera drygt lunchportioner varje dag. Dessutom serverar enheten frukost och mellanmål till förskolebarn och fritidselever. Enhet Kost omsorg är indelad i två geografiska områden; Omsorg norra och Omsorg södra. Varje område leds av en kökschef. Enheten har cirka 70 medarbetare fördelade på tio kök. Enheten lagar i huvudsak mat till äldre och medborgare med funktionshindrade. Arbetet under 2013 Lokalvård Under året har städledarna fått utökad beslutsrätt och bättre ekonomisk insikt, jämfört med tidigare då de endast tillsatte vikarier och skötte daglig drift. Med denna förändring behövde inte planerarens tjänst ersättas när denne blev enhetschef. Tidigare saknades det bra kalkyler till de avtal enheten har med kunden. Generellt så lades det ut för mycket personaltimmar i förhållande till intäkterna. Kostnader för material, maskiner och kemikalier täcktes inte, vilket medfört att enheten dragits med en ansträngd ekonomisk situation. Nu mäts lokalerna igen och ritningarna uppdateras, eftersom det har byggts om väldigt mycket genom åren och det har inte uppdaterats i avtalen utan endast räknats om ekonomiskt. När ombyggnationer görs idag ändras kalkyler/ritningar fullt ut. Genom denna översikt är nu budgeten i balans och uttjänta maskiner och städvagnar har börjat bytas ut. I maj 2012 anställdes fem fasta pooltjänstmedarbetare istället för att ringa in korttidsvikarier då ordinarie personal blev sjuk. Fördelen med detta är att städledarna inte längre behöver visa nya vikarier i samma utsträckning och att kunden inte behöver ha olika personal som städar när ordinarie är frånvarande. Poolpersonalen har även möjlighet att utföra extrabeställda tjänster från kund på lediga stunder. Under maj månad 2012 infördes kvalitetsmätningar regelbundet ute hos kund. Beroende på objektets storlek görs mätningar två, sex eller tio gånger per år. Kunden har utsett en kontaktperson som bjudits in att närvara vid varje mätning. Barn- och ungdomsförvaltningen har valt att redovisa resultatet från dessa mätningar, eftersom miljöbalken säger att varje förskola/skola ska genomföra egenkontroller på städning. Vårt mål är att ha SRY- eller Prylutbildad personal och efter att tidigare köpt in denna utbildning externt har nu en ur personalen utbildats till SRY certifierare. Detta innebär att kostnaden för att utbilda personalen är en bråkdel av kostnaden externa företag tar för samma utbildning. Även övriga internutbildningar erbjuds för att höja kompetensen bland medarbetarna. Ett annat mål i verksamheten är att erbjuda kunderna ett bredare serviceutbud. Utöver regelmässig lokalvård och periodiskt underhåll av lokalerna, kan enheten även erbjuda tjänster som gardintvätt, övrig textiltvätt, skötsel av kaffeautomater och diskmaskiner, tvätt av arbetskläder samt höjdstäd med skylift. Det senaste tillskott av servicetjänster är ett konferenspaket i samarbete med kosten, som erbjuder olika matalternativ i anslutning till möten. Det senaste året har det tillkommit många nya objekt, vilket avdelningen ser väldigt positivt på. Omsättningen har ökat med tre miljoner bara under 2013 och som det ser ut framåt kommer det fortsätta att öka då det byggs nya förskolor och skolor samt att det rör på sig i olika förvaltningar. Kost Personalen i köken fick en ny kökschef som ansvarar för ekonomi, verksamhet och personal i köken. Kökschefen har utbildning i området och lång erfarenhet av liknande arbete. Att alla kök inom Kalmar kommun samlas under samma ledning innebär en gemensam styrning som underlättar åtföljandet av gemensamma riktlinjer och avtal. Alla kök har tillgång till en gemensam vikarielista vilket underlättar tillsättningen av korttidsvikarier. I oktober 2013 gick kostverksamheten med i Time Care Pool. Ökat samarbete och fler heltidstjänster innebär ökat nyttjande av den egna personalens kompetens istället för att ta in vikarier utifrån. Sidan 16(22)

18 Köken har infört kostdataprogrammet Mashie, som används för näringsberäkning och som ett arbetsredskap i köket. Detta innebär ökad ekonomisk medvetenhet samt ökad kost- och livsmedelssäkerhet. I praktiken innebär det att rätt mängd tillagas, på ett säkert sätt och rätt mat till rätt matgäst. Genom Mashie ges också möjlighet att uppfylla lagkrav och rekommendationer om spårbarhet och näringsinnehåll. Under 2013 har arbeten påbörjats för att öka andelen maträtter som lagats från grunden och för att införa en gemensam rammatsedel för omsorg och skola. En gemensam matsedel innebär att alla matgäster får tillgång till samma maträtter och övrigt sortiment. Detta leder till en bättre organisation i köken, där vi samarbetar i tillagningen samt underlättar ökat framtida samarbete mellan köken. Matsedlarna är näringsberäknade och anpassade till matgästerna för att säkerställa att deras energi- och näringsbehov tillgodoses. All kökspersonal får kontinuerlig utbildning i livsmedelshygien och dietkunskap i form av både teori och praktik. Detta gynnar såväl medarbetare och matgäster. Alla medarbetare i Kost Skola har erbjudits en utbildning i de nya riktlinjerna för skolmat. Inköp av nya arbetskläder innebär en gemensam klädkod som visar tillhörigheten både internt och externt. Under maj 2013 till oktober 2014 pågår en totalrenovering av köket på Stensberg. För att klara en tillfällig omorganisation och flytt av portioner upprustades Smedängens och Norrlidshemmets kök. Renoveringen innebär flytt av personal, vilket tränar rörligheten och flexibiliteten i organisationen för framtiden samt ökar kunskapsutbytet mellan individer och grupper. Flytt av portioner innebär också matlagning närmare matgäst. Under våren 2013 infördes kyld mat i delar av matdistributionen. Det underlättade renoveringen av Stensberg och en kommande renovering av Oxhagshemmets kök. Det innebar också en möjlighet att prova den kylda maten gentemot interna och externa kunder. Verksamhetsplanering för 2014 Enhet Lokalvård: Försöka att hålla en god investeringstakt avseende maskiner. Fortsatt uppdatering av kundregister samt kompletterande av kalkyler. Heltidstjänster ska vara införda och måste kunna hanteras på ett bra och kostnadseffektivt sätt. Se till att lokalvårdsenheten står sig väl mot jämförelsekommunerna. Enhet Kost skola: 2014 ska 48 procent vara ekologiskt/närproducerat och 2020 ska det vara 70 procent (2013 var målet 45 procent). Utmaningar för att uppnå näringsriktig skolmat: Högre andel järn i maten (blodpudding eller lever en gång/fyra veckor) Mer vitamin D (berikad mjölk/margarin, fet fisk) Mer fibrer (grovt bröd, fullkornspasta, rotfrukter och grövre grönsaker) Mer folat (gröna bladgrönsaker, kål, baljväxter) Mindre mättat fett (nyckelhålsmärkta produkter) Mer fleromättat (fet fisk, oljebaserad dressing) Enhet Kost omsorg: Gå över till kyld mat i Södermöre till de omsorgstagare som får mat hem. Fler ombyggnader står på tur. Vilket innebär stora påfrestningar för organisationen. Ny Taxi-upphandling måste göras för att säkerställa den nya logistiken. Arbetet med heltidstjänsterna kommer att fortsätta för att få organisationen så optimal som möjligt. Arbetet med Time-care samt time-care pool för vikarier kommer att fortsätta. Sidan 17(22)

19 Produktionsavdelningen Budget 2013 Budget 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Enhet Park Enhet Fritid Enhet TME Produktionsavdelningen Huvudverksamhet Produktionsavdelningen består av fyra enheter och stödfunktioner. I avdelningen arbetar cirka 70 tillsvidareanställda. Då avdelningen är en stor mottagare av bland annat arbetsmarknadspolitiska åtgärder är antal personer cirka 120 i snitt över året. Avdelningens huvudansvar ligger på drift och underhåll, men det genomförs nybyggnation och exploateringsarbeten samt uppdrag åt andra avdelningar vilket är en förutsättning för att rymma verksamheten inom rambudgeten. Enhet Gata ansvarar bland annat för kommunens gator och vägar, gång- och cykelvägar, broar, industrispår, busshållplatser, dagvattenbrunnar, dagvattenpumpstationer och enskilda vägar samt kommunens vinterberedskap. I kommunen finns cirka hundra vägföreningar med en väglängd på 398 km som får kommunalt och statsbidrag. Med enbart kommunalt bidrag finns cirka 140 föreningar med en väglängd på 199 km. Dessutom sköter kommunen 7 st med statsbidrag där längden är 19 km. Enhet Park ansvarar bland annat för grönytor, lekplatser, parker, tätortsnära skogar, växthus, djurhagar, naturreservat, fornlämningar, odlingslotter, stadsträd, utsmyckning, fontäner, julbelysning och flaggning. Enheten utför arbeten åt avdelningsexterna kunder (främst Fastighetsavdelningen och KIFAB) där förvaltningen har åtaganden i avtal/kontrakt. Enhet Fritid ansvarar bland annat för badplatser, motionsspår, vandringsleder, kommunens produktionsskogar, ishall, sporthallar, fotbollsplaner, träbroar/bryggor, kustmiljö, vassbekämpning, dämmen, inre sjöleder, båtplatser och fritidsbåtshamnar. Kostnader utöver arbetstid, bilar, arbetsmaskiner etc som behövs till idrottsanläggningarna såsom fotbollsplaner, sporthallar med mera står kultur- och fritidsförvaltningen för. Enhet TME (Trafik, Markupplåtelse och Evenemang) ansvarar bland annat för trafikärenden, lokala trafikföreskrifter, trafikanordningsplaner, parkeringstillstånd, avstängningar, polistillstånd, fordonsflytt, markupplåtelse, evenemang, torghandel, vägmärken, vägvisning, trafikljus, parkering och parkeringsautomater. Sidan 18(22)

20 TME är förvaltningens representant i trafikärendegruppen där synpunkter och förslag från allmänheten gällande trafiksäkerhet, parkering med mera behandlas tillsammans med representanter från samhällsbyggnadskontoret. Enheten handlägger upplåtelse av allmän platsmark och har även en samordnande roll för kommunen när det gäller handläggning av kommunens yttrande kring polistillstånd enligt ordningslagen. Enheten är samordnare när det gäller förvaltningens delaktighet i alla evenemang som anordnas i staden såsom stadsfesten, Kalmar triathlon mm. Enheten ansvarar för förvaltningens arbete med utfärdande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter och övriga väghållarbeslut samt ansvarar på delegation från samhällsbyggnadsnämnden för utfärdande av permanenta lokala trafikföreskrifter. Arbetet under var ett år med ekonomiska konsekvenser inte minst på grund av mycket snö. Vintern har dessutom under flera år gått illa åt vägar där underhållsunderskottet redan var problematiskt. Glädjande för året var de extra medel till vägar som kommunfullmäktige sköt till. Det blev också en extra satsning på cykelvägar och enskilda vägar. Sommaren har än mer präglats av ökade insatser för arrangemang och budgetunderskott för Dam EM samt en hårt ansträngd arbetsledning. Under året har vi även fått känna på ett kraftigt regn och ett stormigt väder. Regnet visade på ett antal brister i dagvattenhanteringen som vi inte har resurser att reda ut. Det var ett kännbart regn, men inte alls vad det skulle kunna ha varit vid till exempel ett 20-års regn eller värre. Stormen Simone innebar att många träd blåste ner. Åtta av kommunens 13 motionsspår fick neddragna belysningsledningar. Asfaltslagningarna efter ledningsgrävningar har fortsatt varit omfattande med många uppgrävda gator vilket leder till klagomål. Antal felanmälningar på vägbelysningar fortsätter att öka och vi ser i det ett växande behov av reinvestering i ledningsnätet då många långvariga fel kan härledas till gammalt ledningsnät, men också åldrande belysningsinstallationer. Arbeten har fortsatt i Ljusstaden för att färdigställa gator och parkområden. Nya vägar har byggts bland annat i Snättebro (Läckeby), Sjöslätten (Boholmarna) och Jakobsberg (Smedby). Arbeten har utförts för att färdigställa efter byggnation av bostäder i bl.a. kvarteren Stenbiten, Berga strandpark, Lillviken samt Fjölebro. Fler parkeringsplatser har byggts vid Jenny Nyströmsskolan, Pingstkyrkan och Stagneliusskolan. Återställningen av gator efter Kalmar Vattens sanering av ledningar har fortsatt bland annat på Ängö. Återställning av torg och parkering vid ny ishall är slutfört. Arbetet med enkelt avhjälpta hinder vid busshållplatser och övergångställen har rullat på, liksom arbetet i cykelprojektet. I slutet av 2013 påbörjades genomförandet av hastighetsplanen i Lindsdal, Rinkabyholm, Smedby och Kalmar. Det har även skett en satsning för att förbättra trafiklinjemålning och trafiksignaler. Inom flera områden ser vi ett fortstatt växande Kalmar som ger nya driftområden och ökade kravställningar. I detta även mer grönytor i biltrafikmiljöer som innebär ökade arbetsmiljörisker och svårigheter med etableringen. Skälby lekplats med sin sagopark är ett populärt besöksmål och där finns det nu tillgång till fler toaletter. På Skälby har ett antal boulebanor byggts med finansiering från kultur- och fritidsförvaltningen. Fjölebro har en färdigställd park och en lekplats liksom Gustavbergsparken. För tredje året i rad genomförs de bryggprojekt som är initierade som en arbetsmarknadsåtgärd. Årets insats var Kalmarsundsbadet med sin 180 meter långa brygga. Omfattningen, bottenförhållandena och väderberoendet innebar dessvärre att bryggan inte kunde färdigställas under året. Uppskattningen av det utbyggda badet blev ändå tydligt med många besökare och positiva kommentarer i de sociala medierna. Hall på Pumpen för gemensam lekplatsverksamhet är påbörjad för att få till sammanslagningseffekterna med enhet Fastighetsservice. Verksamhetsplanering för 2014 Ingången på 2014 ser bra ut avseende det fortsatta arbetet med beläggningsåtgärder då budgetramen blir markant förstärkt. Vi planerar också för en total inventering av gatunätet för att kunna dokumentera status och optimera driftåtgärderna. Ett eventuellt övertagande av belysningsanläggningar från Kalmar Energi kommer förhandlas vilket drar med sig många frågeställningar och konsekvenser, inte minst budgetmässigt. Vi behöver minska kostnaden i gatubelysningen genom utbyte till energisnålare lampor och armaturer samt förändrade tändtider och tider för felavhjälpning. Sidan 19(22)

Komplettering av årsrapport 2013

Komplettering av årsrapport 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-10-13 SFN 2014/0832 0480-450572 Servicenämnden Komplettering av årsrapport 2013 Förslag till beslut Servicenämnen beslutar att godkänna

Läs mer

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun

Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johan Råberg 2014-08-11 SFN 2014/0665 0480-450476 Servicenämnden Etablering av samlastningscentral för Kalmar kommun Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Internbudget inklusive mål för 2015

Internbudget inklusive mål för 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-02-16 SFN 2015/0088 0480-450572 Servicenämnden Internbudget inklusive mål för 2015 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att

Läs mer

Budgetuppföljning efter mars

Budgetuppföljning efter mars TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-04-16 SFN 2013/0321 0480-45 05 72 Servicenämnden Budgetuppföljning efter mars Förslag till beslut Inga beslut fattas med anledning

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2012

Ekonomisk rapport efter september 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Ottosson 2012-11-01 BUN 2012/1205 0480-45 30 32 Barn- och ungdomsnämnden Ekonomisk rapport efter september 2012 Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond

Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-12-20 KS 2013/0462 50100 Kommunfullmäktige Begäran om disponering av medel ur resultatutjämningsfond och begäran om utökad budgetram

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

3. Attestförteckning, uppdatering 130528 Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: Yvonne Norman

3. Attestförteckning, uppdatering 130528 Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: Yvonne Norman KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 15:00 Plats Hamnhotellet Visby Enligt uppdrag Anna Sandstedt (0480-45 05 35) Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler

Riktlinjer för lokalförsörjningstrategi, interna hyror samt tomställda lokaler Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Lokalförsörjningsstrategi Melleruds kommuns strategi för lokalförsörjning utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar

Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jan Botö Röjås 2012-11-08 KFN 2012/0010 0480-450625 Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbidrag till föreningsägda anläggningar 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Prioritering av detaljplaner

Prioritering av detaljplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-04 KS 2014/0528 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Nr 1-2013 Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-29, 185 1 Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge 2012-09-11 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/102 Fritidsnämnden Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att avslå ansökan från Compass

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer

2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 22 oktober 2014 kl. 09:00 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1. Information om Södermöre

Läs mer

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 ESLÖVS KOMMUN Service och Teknik Kurt Strömberg SOT.2011.0087 2011-05-02 Dnr 1( () 0.11 Ink 2011 Servicenämnden Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 Ärendebeskrivning Servicenämnden skall under

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-08-10 KS 2015/0432 Kommunfullmäktige Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri fruktstund Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar

Läs mer

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL KAPITEL 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 10 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Ledning för grävning i Tyresö (LÄNK) 2010-03-30,

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Konsekvenser av ett större elavbrott i Malmö. Jan-Peter Stål

Konsekvenser av ett större elavbrott i Malmö. Jan-Peter Stål Konsekvenser av ett större elavbrott i Malmö Jan-Peter Stål Beredskap Tänkbara händelser Konsekvenser Normala fel i det lokala elnätet Små Större fel i det lokala elnätet Lindriga-stora Driftstörningar

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende

Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-18 Social- och omsorgskontoret Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Produktionsstart av tillbyggnad av Wijbackens vård- och omsorgsboende Dnr: ÄON

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

Verksamhetsplan Servicenämnden Sammanfattning Servicenämndens arbete fortsätter även under 2013 att struktureras och skapa goda förutsättningar för fullföljande och utveckling av uppdraget som tillförts

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Larmcentral Kalmar kommun

Larmcentral Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gert Friberg 2013-08-19 SFN 2012/0227 0480-45 75 21 Servicenämnden Larmcentral Kalmar kommun Förslag till beslut Brandkåren har utrett den kommunala

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Granskning av kommunens brandberedskap

Granskning av kommunens brandberedskap Granskning av kommunens brandberedskap Kalmar kommun Juni 2007 Pär Sturesson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Tillvägagångssätt...3 3. Lagar och förordningar...3 3.1 Lagen om skydd

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv

Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Måltider på sjukhus i Stockholms läns landsting Ett strategiskt perspektiv Lena Halvardson Rensfelt Samordnare, Landstingsdirektörens stab Lena.Halvardson-rensfelt@sll.se Stockholms läns landsting, SLL

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Att bo i bostadsra tt

Att bo i bostadsra tt Att bo i bostadsra tt Vi hoppas att denna information ska vara till nytta för dig som boende i bostadsrättsföreningen Röbäckshus 5. Vad är en bostadsrätt? Att bo i bostadsrätt innebär kort sagt att du

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 9 mars, 2011 WTC Stockholm 2011-03-10 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare ca 7000 kommunanställda

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall

Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Teknisk Nämnd Avstämning förvaltningsmål Mål beslutade av nämnden Nuläges nivå Målnivå Uppföljningsintervall Tekniska kontoret ska upprätthålla god tillgänglighet och en säker trafik- och gatumiljö. 20

Läs mer

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter

Skellefteå kommun. 71 966 invånare (06-12-31) Yta 7 217 km 2. 2 159 inflyttade 2006. 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Skellefteå kommun Skellefteå kommun 71 966 invånare (06-12-31) 35 514 i Skellefteå 36 452 i övriga orter Yta 7 217 km 2 1 500 sjöar 5 stora kustmynnande älvar 36 mil kust -5 medeltemperatur i januari +15

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2

Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-09-15 SFN 2014/0748 0480-450572 Servicenämnden Delårsbokslut och budgetuppföljning efter augusti inkl måluppföljning efter tertial

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor.

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor. Verksamhetsplan 2014-10-02 Kostenheten 2014 SAMMANFATTNING Kostenheten består av skolrestauranger, äldrekök och Sandbyhovs vaktmästeri. Enheten planerar, tillagar, transporterar och serverar mat till förskolan,

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Remiss Kostutredning 13-10-17

Remiss Kostutredning 13-10-17 Remiss Kostutredning 13-10-17 Svar från Moderata Samlingspartiet i Ljusnarsberg 13-09-25 beslutade KS (KS 191) att en kompletterad kostutredning skulle sändas på remiss till kommunens politiska partier

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2015 Samt plan 2016-2017 Kumla är en blomstrande kommun som under flera år har gjort mycket attraktiva och kända satsningar med att bygga nytt och bygga om, på det har vi

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101

71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101 1 (2) UTDRAG ur protokoll Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-05-28 71 Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Dnr SFN 2013/0101 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2013-05-14

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer