Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy"

Transkript

1 Nr Ersätter nr Ansvarsfördelning mellan Eksjö kommun och Eksjö Kommunfastigheter AB, policy Antagen av kommunfullmäktige , Grundförutsättningar * Samtliga byggnader förvaltas av EKFAB (Eksjö Kommunfastigheter AB). I fastigheter där det bedrivs kommunal verksamhet ska fastigheterna i huvudsak ägas av EKFAB. * EKFAB har ett tydligt ägaransvar. Sektorerna får inte vidta åtgärder i lokalerna utan bolagets godkännande. * EKFAB ska hjälpa till att effektivisera lokalanvändningen, så att lokalerna används på ett ändamålsenligt sätt. Bolaget agerar som en servicepartner till sektorerna. * Samtliga strategiska fastighetsfrågor bereds politiskt och behandlas inom ramen för fastighetsgruppens uppdrag. I gruppen ingår kommundirektören och samtliga sektorschefer samt företrädare för EKFAB. Andra representanter adjungeras vid behov. Övriga fastighetsfrågor hanteras i första hand av respektive fastighetsansvarig. * EKFAB ansvarar för en lokalförsörjningsplan, där kommunkoncernens samtliga fastigheter ingår, liksom extern förhyrning, uppdateras med relevanta faktauppgifter och driftsnetton. Planen ligger till grund för fastighetsgruppens arbete. * Alla fastighetsfrågor över kr, som bekostas av sektorernas egna medel, ska godkännas av fastighetsgruppen innan EKFAB startar någon insats. Kalkyl upprättas alltid av EKFAF innan uppdrag verkställs och ett uppdragsformulär undertecknas av parterna. * Alla utredningar som genomförs, såväl interna som externa, och som inte blir byggprojekt betalas av sektorerna. Vid projekt ingår detta i investeringen. Tiden mellan utredning och genomförande ska vara max 6 månader. Sektorerna får i förväg information om vad utredningen kostar.

2 * Vid genomförande av mindre projekt är fastighetsansvarig vid EKFAB kontaktperson. Vid större projekt utses en projektledare från EKFAB. * EKFAB företräder alltid verksamheterna vid extern förhyrning. Ingen förhyrning får ske om den inte har behandlats av fastighetsgruppen. 2 Eksjö kommuns åtagande * Om sektorerna inom löpande avtalstid vill minska sina lokaler görs detta i samråd med EKFAB. Hyresreduktion sker, om inget annat har överenskommits, när ny hyresgäst är kontrakterad. * Sektorerna ska varje år informera bolaget om de behov som föreligger under ett till tre års sikt. * Om sektorerna, under pågående avtalsperiod, lämnar sina lokaler och investeringar/ombyggnadsåtgärder har utförts på sektorernas begäran, ska sektorn betala den del som återstår av investeringen/ombyggnadskostnaden i enlighet med avskrivningsplanen. * När någon åtgärd är helt avskriven har sektorn rätt att få minskad hyra. * Vid underhåll/investeringar i energibesparande åtgärder har EKFAB rätt till en skälig hyreshöjning vid påvisande av sänkta driftskostnader. Höjningen sker efter samråd med sektorerna. * I de fall lokalerna används av flera kommunala sektorer ska en av sektorerna vara hyresgäst gentemot EKFAB (undantag kök i vissa fastigheter). * Ansvar för fastighetstillbehör, lås, inbrottslarm etc. och utrustning fördelas enligt gränsdragningslista (BAF), om inget annat överenskommits. Lokalerna uthyrs utan, för verksamheten särskild avsedd inredning. * Sektorn ansvarar på egen bekostnad för åtgärder, som av försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö- och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan myndighet efter tillträdesdagen kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning. Sektorn samråder med EKFAB innan åtgärder vidtas. 3 Eksjö Kommunfastigheter AB:s åtagande * Bolaget ansvarar för långsiktig lokalförsörjningsplan som årligen uppdateras och en effektiv fastighetsförvaltning. All strategisk lokalplanering för kommunkoncernen samordnas via bolaget. * En stark teknikkompetens byggs upp inom bolagen bygg, teknik och förvaltning för att kunna utveckla fastigheterna på ett långsiktigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt. För att tillvarata kulturmiljön i fastigheterna anlitar EKFAB arkitekt vid färgsättning etc. * Samtliga fastigheter ska vara energideklarerade, ha godkänd OVK, och på sikt vara miljöklassificerade.

3 * Bolaget ska varje år informera sektorerna om vad som händer i fastigheterna på 1-3 års sikt. Kort information vid mindre reparationer. * EKFAB genomför årligen fastighetssyner som protokollförs. Åtgärdspunkterna läggs in i underhållsplanen och åtgärdas inom en treårsperiod. Planen finns tillgänglig på nätet och stäms av med sektorerna. Fastighetsronderingar sker en gång i månaden utifrån särskild checklista. Åtgärderna följs upp via arbetsledaren vid EKFAB. 4 Arbetssätt vid investeringar (om- och tillbyggnader, nyproduktion) * Sektorn och EKFAB initierar i samverkan investeringen utifrån sektorns behov som förs in i lokalförsörjningsplanen. * EKFAB utreder och föreslår lokallösning inkl. kostnadsberäkning och redovisar vad detta medför i hyreshöjning (ökad driftskostnad för sektorerna). Investeringar som kan sänka driftskostnaderna och ha positiva miljöeffekter ska alltid övervägas. * I processen att ta fram förslag ingår att samla in synpunkter från sektorerna, brukarna och allmänna tendenser inom området. Även skötsel och driftsfrågor ska beaktas i förslaget, så att detta är heltäckande även ur ett förvaltningsperspektiv. * Samtliga investeringar medför en höjd hyra. Respektive sektor ansvarar för att medel för höjd hyra finns i sektorns budget. * Avskrivningar sker enligt SKL-rekommendation. Avvikelse kan förekomma vid vissa kortsiktiga investeringar. Överenskommelse träffas med berörd sektor och EKFAB. * Sektorn och EKFAB informerar berört utskott och lämnar ett komplett beslutsunderlag med fakta, förslag, kalkyl och ny hyra. Sektorn svarar för verksamhetsuppgifter och EKFAB för fastighetsrelaterade uppgifter. * Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner investeringen och eventuell utökad borgensram, samt ökade driftskostnader. * En projektgrupp bildas som leds av EKFAB, där berörd sektor väljer sina deltagare. * Vid information till media och allmänheten upprättas med informationsenheten en gemensam informations- och kommunikationsplan, i samverkan. Sektorn svarar för verksamhetsrelaterade frågor och EKFAB för fastighetsrelaterade frågor. * Projektgruppen fastställer programhandlingar, vilka utgör grunden för upphandling enligt LOU. All upphandling annonseras digitalt via Opic. Gäller alla investeringar. * Återrapportering av projektets måluppfyllelse sker gemensamt av sektorn

4 och EKFAB till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 5 Arbetssätt vid underhåll/reparationer * EKFAB tar årligen fram en detaljerad underhållsplan per fastighet som redovisas för respektive sektor och enhet. I denna plan ingår också insatser som planeras för de kommande tre åren. Planen redovisas även i fastighetsgruppen. * Varje år genomförs fastighetssyn som dokumenteras och ligger till grund för olika insatser. Sektorerna väljer sina representanter att delta. EKFAB kallar till fastighetssynerna. * Kostnader för skadegörelse regleras i hyresavtalet. * Vissa investeringar kan genomföras av EKFAB för att stärka fastighetens värde och funktion utan att detta leder till hyreshöjning. * Vid underhåll/investeringar i energibesparande syfte har EKFAB rätt till en skälig hyreshöjning vid påvisandet av sänkta driftskostnader för sektorerna. Detta sker i samråd med sektorerna. * Inga åtgärder på fastigheter ska, enligt huvudregeln, göras av sektorerna. Efter särskild överenskommelse kan sektorn bekosta och utföra åtgärd som godkänts av EKFAB. Dessa insatser genomförs därefter av sektorn. * EKFAB:s ansvarar vid åtgärder enligt ovan för kontroll av kvalitet och utfall, så att fastigheterna säkras upp via slutbesiktningar och andra besiktningsformer.

5 Punkter för fastighetsrondering 1 Parkering/Garage * Skyltar och uppmärkning * Träräcken * Asfaltering * Portar och fasad (garage) * Markbrunnar 2 Utomhusmiljö/Gårdsmiljö * Lekplats * Plantering och grönytor * Gångar * Stängsel * Staket * Asfalt * Städning * Sopor * Belysning * Markbrunnar 3 Fasader/Tak * Stuprör * Entréer * Fönster * Sprickor/hål i fasad * Tak * Vindskivor * Balkong 4 Inomhusmiljö * Undercentral * Ventilation * Lås * Belysning * Tvättstugor * Källare/vind/trapphus * Värme * Toaletter * Innerdörrar

Investeringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25

Investeringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 Investeringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 INVESTERINGSPOLICY Inledning Detta dokument är en sammanställning av de anvisningar och regler som gäller i Skövde kommun avseende investeringar

Läs mer

Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun

Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun Revisionsrapport Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun April 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Revisionsfråga m m...5 4 Metod...6 5 Lokalarea...7 5.1

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND

DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN. SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND Svenska Kryssarklubben 1(4) DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKARAVTAL FÖR MALMA KVARN ÄGARE BRUKARE SVENSKA KRYSSARKLUBBEN nedan kallad SXK Box 1189 131 27 NACKA STRAND SVENSKA KRYSSARKLUBBENS STOCKHOLMSKRETS

Läs mer

Strategisk lokalförsörjning

Strategisk lokalförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Hans Forsström Cert. kommunal revisor Strategisk lokalförsörjning Skellefteå kommun Jonas Wallin Revisionskonsult februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning, revisionell

Läs mer

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE 2013-01-09 SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet Stockholms inköpscentral 1. Avtalets parter SKL Kommentus Inköpscentral AB (556819-4798) Hornsgatan 15 117 99 Stockholm Nacka

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige Regler för ekonomisk förvaltning Sida 1(18) Diarienr ST2008-1677/12 Fastställd av Styrelsen Datum 2007-05-24 Revidering VD godkänd av Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning, antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun

Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Revisionsrapport Inhyrda fastigheter Halmstads kommun Rebecca Lindström Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3 SAMARBETE

Läs mer

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen.

1 Inledning Kommunrevisionen i Vadstena kommun har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Räkenskapsår 2013 Datum 17 februari 2014 Från R Wallin 1 Inledning Kommunrevisionen i har beslutat genomföra en revision av frågor kring fastighetsunderhållet i kommunen. Fastigheter representerar sammantaget

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Plan- och genomförandeprocessen

Plan- och genomförandeprocessen Dnr KS-2013-362 Dpl 01 sid 1 (11) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-08-13 Olle Wikberg, 054-540 10 32 olle.wikberg@karlstad.se Plan- och genomförandeprocessen Dnr KS-2013-362 Dpl 01 Ärende Kommunledningsutskottet

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA ARBETSMILJÖ KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 2a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 3 BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram...

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Ärenden Hållbar ekonomi

Ärenden Hållbar ekonomi TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2015-08-03 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Hållbar ekonomi Beskrivning av ärendet

Läs mer

Antaget på den extra bolagsstämman 2013-12-18. Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Antaget på den extra bolagsstämman 2013-12-18. Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB Ägardirektiv för NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB Bakgrund och förutsättningar Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna

Läs mer

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden Eslövs kommun Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden 2015-2018 Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-30, omprövning sker vid behov under mandatperioden Inledning Syfte De ekonomiska styrprinciperna

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun 2012-01-20 reviderad KS 2012-10-02 KF 2012-10-24 2013-05-06 2014-02-04 2014-06-25 Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i kommunallagen. Där

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun

Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Intern kontroll i byggprocessen Tyresö kommun Revisionsrapport Mars 2011 Jan-Olov Larsén, revisionskonsult Jan Nilsson, certifierad kommunal revisor 0 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer