Mål för Servicenämnden för perioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014"

Transkript

1 ESLÖVS KOMMUN Service och Teknik Kurt Strömberg SOT Dnr 1( () 0.11 Ink 2011 Servicenämnden Mål för Servicenämnden för perioden Ärendebeskrivning Servicenämnden skall under mandatperioden arbeta för att inom sitt ansvarsområde fullfölja de kommunfullmäktige fastställda målen. Beslutsunderlag Bilaga till tjänsteskrivelse daterad "Mål för Servicenämnden för perioden " Beredning Ärendet har diskuterats av nämnden i anslutning till sammanträde den 9 mars samt därefter av nämndens presidium den 31 mars och den 29 april. Förslag till besiut Servicenämnden föreslår härmed kommunfullmäktige att fastställa följande mål för mandatperioden Långsiktigt hållbart Eslöv o Energiförbrukningen per kvm skall minska mcd 20 procent till 2014 o Vid nybyggnad skall kraven för Green Building uppfyllas o Samtliga tjänstefordon inom SoT skall vid utgången av 2012 vara miljöfordon o 2014 skall 95 procent av de personbilar som SoT/Bilpoolen tillhandahåller vara miljöfordon o Senast vid utgången av 2011 skall ett underlag för en kostpolicy ha behandlats av nämnden Bo och verka i Eslöv o Service och Teknik skall årligen tillhandahålla 25 feriearbeten Förvaltning Postadress Eslöv Telefon Webb 1 (2)

2 - o Icke heltidsanställningar skall årligen redovisas och analyseras o Balansen mellan fritid och arbete skall mätas årligen Mångfald o Service och Teknik skall fortlöpande informera och utbilda om barns och ungdomars kulturoch uttryckssätt Medborgarfokus och bemötande o Senast under 2014 skall Servicenämnden behandla en plan för att alla elever skall kunna äta i matsal o SoT/Fastighet skall under 2011 presentera en e-tjänst för felanmälan o SoT/Måltid skall senast under 2012 ha lanserat en e-tjänst för information om måltidsverksamhet o SoT/IT skall senast under 2013 presentera en plan för öppna trådlösa nätverk i kommunens större byggnader God ekonomisk hushållning o Samtliga verksamheter skall vid utgången av 2011 ha leveransavtal som motsvarar villkoren inom respektive bransch o SoT/Fastighet skall senast under 2012 presentera en plan som visar hur fastighetsunderhållet kan vara i balans o Av SoT/Projekts investeringsärenden skall lägst 60 procent upphandlas i direkt konkurens och högst 40 procent via traditionella ramavtal 1:1) Kurt S ömberg Förvaltningschef Förvaltning Postadress Eslöv Telefon Webb 2 (2)

3 ESLÖVS KSePvic Meo e Mch Nk n i k Kurt Strömberg Bilaga till Dnr: SOT (3) Mål för Servicenämnden för perioden Bakgrund För mandatperioden finns gemensamma mål antagna av kommunfullmäktige. Detta material har utgjort stommen för de diskussioner som servicenämnden genomförde den 9 mars Nämndernas och kommunstyrelsernas presidier har därefter ( ) haft gemensamma överläggningar för att samordna målarbetet inom de olika nämnderna. Avdelningarna inom Service och Teknik har under april haft möjlighet att diskutera och precisera hur avdelningarna kan arbeta mot de kotnmungemensamma målen. Servicenämnden skall vid sammanträde den 11 maj föreslå nämndens mål. Dessa skall fastställas av kommunfullmäktige i juni Inom Service och Teknik skall målen därefter bearbetas så att den enskilde medarbetaren kan medverka i arbetet. Tidsmässigt skall målen beaktas i budgetarbetet och följas upp i samband med års- och delårsredovisning. 1. Långsiktigt hållbart Eslöv Servicenämnden svarar för en mycket stor del av kommunens påverkan på den omgivande miljön, genom sina byggnader, fordon och användande av kemikalier och hvsmedel. Det är således naturligt att nämnden lägger stor vikt vid detta mål. För våra byggnader föreslås följande mål: Energiförbrukningen (förbrukning/kvm) skall minska med 20 % fram till 2014 (med 2010 som basår) Vid nybyggnad skall kraven för att kunna ansöka om att bli en Green Building-partner (ca 25 % lägre energiförbrukning än motsvarande konventionell byggnad) uppfyllas. För våra fordon gäller att:

4 2 (3) Samtliga tjänste fordon som används inom Service och Teknik skall vid utgången av 2012 vara miljöfordon enligt gällande officiell definition. För Bilpoolens fordon skall 95 procent av personbilarna vara miljöfordon vid utgången av För vår livsmedelshantering skall följande mål gälla: Under 2011 skall servicenämnden ha medverkat till ett underlag som gör det möjligt för kommunfullmäktige anta en kostpolicy för Eslövs kommuns måltidsverksamhet. Med iakttagande av kostpolicyn skall servicenämnden senast under våren 2012 ta fram preciserade mål för livsmedelshanteringen inom förvaltningen (t.ex.andel ekologiskt och/eller rutiner för klimatsmart måltidsverksamhet). Bo och verka i Eslöv Service och Teknik skall varje år under perioden anställa minst 25 feriearbetare. Varje avdelning skall årligen redovisa och analysera icke heltidsanställningar. Service och Teknik skall årligen mäta balans mellan fritid och arbete genom den gemensamma medarbetarenkäten. Mångfald Service och Teknik skall fortlöpande informera och utbilda berörd personal om barn och ungdomars kultur- och uttryckssätt. Medborgarfokus och bemötande Servicenämnden skall ta fram en plan för att alla elever skall kunna äta i matsal vid utgången av Kostpolicyn för Eslövs kommun kommer att ge underlag för servicenämnden att precisera ytterligare mål vad avser inåltidsverksamheten för perioden fram till Fastighetsavdelningen skall under 2011 presentera en e-tjänst för felanmälan riktad mot interna kunder. Postadress Eslöv Besöksadress Stadshuset, Gröna Torg 2 Telefon Tefefax E-post webb se

5 3 (3) Service och Teknik skall senast vid utgången av 2012 ha lanserat en modern (och flerspråkig) e-tjänst för information till medborgarna om måltidsverksamheten. Service och Teknik skall senast vid utgången av 2013 presentera en plan för hur Eslövs kommun kan erbjuda ett öppet trådlöst närverk i kommunens större byggnader. God ekonomisk hushållning Samtliga verksamheter inom servicenämndens ansvar skall senast vid utgången av 2011 ha avtal och villkor som motsvarar respektive bransch. Senast vid utgången av 2012 skall Service och Teknik presentera en plan för hur underhållet av kommunens fastigheter vara i balans (dvs. ingen eftersläpning och årlig avsättning mot branschens nyckeltal), så att kommunfullmäktige kan beakta detta i budgetarbetet för 2014 eller tidigare. Under skall lägst 60 procent av SoT/Projekts investeringsärenden upphandlas i direkt konkurrens och högst 40 procent via traditionella ramavtal. Kurt Str berg Förvaltningschef Postadress Eslöv Besöksadress Stadshuset, Grona Torg 2 Telefon Telefax E-post webb se

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden Eslövs kommun Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden 2015-2018 Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-30, omprövning sker vid behov under mandatperioden Inledning Syfte De ekonomiska styrprinciperna

Läs mer

1 1993 års internhyressystem

1 1993 års internhyressystem Handläggare 0413/62385 2011-05-27 Fyll i adress här Internhyra samarbetsformer, principer och spelregler för lokalupplåtelser 1 1993 års internhyressystem Nu gällande principer är från 1993-06-21. Målet

Läs mer

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar 2013-12-11 Kommunfullmäktiges presidium KS13.1069 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild 2018

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning

Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning 2014-05-08 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2013/96 Social- och äldrenämnden Översyn av kundvalet inom hemtjänst, ledsagning och avlösning Förslag till beslut Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering

Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering Tjänsteskrivelse -01-21 KFN 2013.0085 Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått -2016 - Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer