Det svenska banksystemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det svenska banksystemet"

Transkript

1 Det svenska banksystemet

2 Bankernas tillgångar i förhållande till BNP December 211, procent Schweiz Cypern Storbritannien Nederländerna Sverige Spanien Danmark Frankrike Tyskland Österrike Irland Portugal Medelvärde Grekland Italien Belgien Luxemburg Slovenien Finland Lettland Ungern Polen Bulgarien Rumänien Slovakien Litauen Estland Tjeckien De svenska storbankernas utländska verksamheter Diagram 1 Källor: ECB, EU-kommissionen, Schweiz Nationalbank och Riksbanken

3 De svenska storbankernas utlåning uppdelad på låntagarkategori Mars 213 Företag exklusive fastighetsbolag 32 % Hushåll 48 % Fastighetsbolag 2 % Diagram 2 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

4 De svenska storbankernas marknadsfinansiering via svenska moder- och dotterbolag Miljarder kronor Svenska kronor Utländsk valuta Diagram 3 Källor: SCB och Riksbanken

5 Kapitel 1 Stabilitetsbedömning och rekommendationer

6 Stabilitetsväv Makroekonomisk utveckling De svenska bankerna Finansiella marknader De svenska bankernas låntagare Finansiell stabilitet 212:1 Finansiell stabilitet 212:2 Finansiell stabilitet 213:1 Diagram 1:1 Källa: Riksbanken

7 Europeiskt stressindex Ranking Penningmarknaden Obligationsmarknaden Aktiemarknaden Finansiella intermediärer Valutamarknaden Stressindex Diagram 1:2 Källa: ECB

8 Systemriskindikator för det svenska finansiella systemet Sannolikhet, procent Diagram 1:3 Källa: Riksbanken

9 Transparensindex likviditetsrapportering, europeiska banker Mars 213 Swedbank SEB Nordea Handelsbanken Diagram 1:4 Källa: Liquidatum

10 De fyra av Basel III-måtten Juni 212, procent Diagram 1:5 Källor: EBA, Finansinspektionen och Riksbanken

11 Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II December 212, procent UBS Handelsbanken Swedbank Credit Suisse SEB Danske Bank Nordea HSBC Commerzbank Lloyds BNP Paribas Deutsche Bank DNB Intesa Sanpaolo UniCredit BBVA Barclays Société Générale Raiffeisen Banco Santander RBS Crédit Agricole Diagram 1:6 Källor: SNL Financial och Riksbanken

12 Eget kapital i relation till totala tillgångar December 212, procent Swedbank Nordea SEB Handelsbanken Diagram 1:7 Källa: Liquidatum

13 Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de svenska storbankerna enligt huvudscenariot Rullande fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, mars Resultat före kreditförluster Kreditförluster Huvudscenario kreditförluster Finansiell stabilitet 212:2 Diagram 1:8 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

14 Kreditgap för Sverige Procent av BNP Icke finansiella företag Hushåll Övriga Totalt Diagram 1:9 Källor: SCB och Riksbanken

15 Hushållens skulder December 211, procent av disponibel inkomst Danmark Nederländerna Irland Norge Schweiz Sverige Storbritannien Kanada Portugal Spanien Japan USA Finland Frankrike Belgien Österrike Tyskland Italien Diagram 1:1 Källa: OECD

16 Svenska bankers marknadsfinansiering i utländsk valuta Procent av BNP Diagram 1:11 Källor: SCB och Riksbanken

17 Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III Procent Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Mars 212 Juni 212 September 212 December 212 Mars 213 Diagram 1:12 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

18 Riksbankens strukturella likviditetsmått Procent Diagram 1:13 Handelsbanken Nordea SEB Swedbank December 21 December 211 December 212 Källor: Liquidatum och Riksbanken

19 De svenska storbankernas riskvägda tillgångar Mars 213, miljarder kronor Basel III Basel II utan övergångsregler Basel II med övergångsregler Basel I Diagram R1:1 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

20 De svenska storbankernas primärkapitalrelationer Mars 213, procent Basel II med övergångsregler Basel II utan övergångsregler Diagram R1:2 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

21 Kärnprimärkapitalrelation och bruttosoliditet Juni 212, procent Diagram R1:3 Källor: Bankernas resultatrapporter, EBA och Riksbanken

22 Kapitel 2 Finansiella marknader

23 Börsutveckling Index, 1 juni 211= jun-11 sep-11 dec-11 mar-12 jun-12 sep-12 dec-12 mar-13 jun-13 USA - S&P5 Sverige - OMXS3 Europa - STOXX6 Tillväxtländer - MSCI Diagram 2:1 Källa: Bloomberg

24 Svenskt stressindex Ranking Diagram 2:2 Källor: Reuters EcoWin, Bloomberg och Riksbanken

25 Emissionsvolymer och finansieringskostnad för europeiska företag Miljarder euro och räntepunkter Emissioner - Hög kreditvärdighet Emissioner - Övriga Räntor - Företag, BBB Emissioner - Högavkastande obligationer Räntor - Företag, AA Diagram 2:3 Källor: Barclays Research, Dealogic och Riksbanken

26 Balanser i Target2 Miljarder euro Diagram 2:4 Källa: Bloomberg

27 Räntor på tvååriga statsobligationer Procent Irland Italien Portugal Spanien Tyskland Frankrike Diagram 2:5 Källa: Reuters EcoWin

28 Räntor på tioåriga statsobligationer Procent Diagram 2:6 Källa: Reuters EcoWin

29 Offentlig skuld i förhållande till BNP Procent Sverige Spanien Portugal Italien Irland Grekland Frankrike Tyskland Diagram 2:7 Källa: Reuters EcoWin

30 Ägandestruktur för Italiens statsskuld Miljarder euro dec 21 jan 213 Utländska ägare Inhemska banker Inhemska finansföretag Italienska centralbanken Övriga inhemska ägare Diagram 2:8 Källor: Banca d Italia och Riksbanken

31 Insättningar i cypriotiska banker Miljarder euro Inhemska Andra euroländer Övriga länder Diagram 2:9 Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

32 ECB-utlåning till banksektorn och bankernas utlåning till allmänheten i euroområdet ECB-utlåning i procent av banktillgångar. Bankutlåning: Index, 1 januari 21= jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Bankutlåning kärnländer ECB-utlåning kärnländer Bankutlåning skuldtyngda länder ECB-utlåning skuldtyngda länder Diagram 2:1 Källor: ECB, Bloomberg och Riksbanken

33 Räntor på företagslån i ett urval av euroländer Procent Diagram 2:11 Källa: ECB

34 Ränta på säkerställda obligationer Räntepunkter Diagram 2:12 Källa: Barclays Research

35 Femåriga CDS-premier för banker Räntepunkter Diagram 2:13 Källor: Bloomberg och Riksbanken

36 Ränta på svenska bankers säkerställda obligationer Räntepunkter Två års löptid Fem års löptid Diagram 2:14 Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

37 Riskpremier på interbankmarknaden Räntepunkter jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 USA Euroområdet Storbritannien Sverige Diagram 2:15 Källa: Bloomberg och Riksbanken

38 Amerikanska penningmarknadsfonders exponeringar Miljarder amerikanska dollar Sverige Euroområdet Övriga Europa Diagram 2:16 Källa: Crane Data, ICI och Riksbanken

39 Interbank- och centralbankslån Procent av totala banktillgångar jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 Interbanklån, skuldtyngda länder Centralbankslån, skuldtyngda länder Interbanklån, kärnländer Centralbankslån, kärnländer Diagram 2:17 Källor: Bloomberg, Reuters EcoWin och Riksbanken

40 Europeiska bankers tillgångar som hålls för handelsändamål och tillgångar tillgängliga för försäljning December 211, procent av totala tillgångar RBS BNP Paribas Barclays Société Générale HSBC Nordea Crédit Agricole Commerzbank Danske Bank Standard Chartered KBC Group Monte dei Paschi di Siena BBVA ING Santander UniCredit Intesa Sanpaolo SEB Erste Group Bank Swedbank Rabobank Lloyds Raiffeisen UBI Handelsbanken Diagram R2:1 Källa: SNL Financial

41 Kapitel 3 De svenska bankernas låntagare

42 Reala bostadspriser Index, januari 25= Kompositindex Bostadsrätter Villor Diagram 3:1 Källor: Valueguard och Riksbanken

43 Antal nya bostäder Tusental Diagram 3:2 Källa: SCB

44 Bostadsbestånd efter hustyp och upplåtelseform Index, 199=1 Diagram 3:3 Källor: SCB och Riksbanken

45 Hushållens skulder Procent Månadsförändring i procent uppräknad i årstakt Årlig procentuell förändring Diagram 3:4 Källor: SCB och Riksbanken

46 Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt Procent av disponibel inkomst Skuldkvot (vänster skala) Räntekvot (höger skala) Diagram 3:5 Källor: SCB och Riksbanken

47 Fördelning av skuldkvoter för nya bolånetagare, 212 Andel låntagare, procent Diagram 3:6 Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

48 Hushållens sparande Procent av disponibel inkomst Diagram 3:7 Källa: Riksbanken

49 Hushållens tillgångar och skulder Procent av disponibel inkomst Total förmögenhet, exkl kollektiv försäkring Real förmögenhet Likvid förmögenhet Skuld Diagram 3:8 Källor: SCB och Riksbanken

50 Hushåll med underskott vid olika räntepåslag fördelat på skuldkvoter Andel hushåll med underskott, procent Diagram 3:9 Källa: Finansinspektionen

51 Hushåll med underskott vid olika räntepåslag givet olika levnadskostnader Andel hushåll med underskott, procent Räntespåslag, procentenheter Genomsnitt av bankernas schablonvärden HUT 29 (konsumtionsjusterade) Diagram 3:1 Källor: Finansinspektionen, SCB och Riksbanken

52 Företagens skulder från kreditinstitut och fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring Diagram 3:11 Källor: SCB och Riksbanken

53 Konkursgrad för svenska företag Antal företag, procent Diagram 3:12 Källa: Riksbanken

54 Antal företagskonkurser Tolv månaders glidande medelvärde, index, medelvärde år 27 = Sverige Danmark Finland Norge Spanien Storbritannien Tyskland Diagram 3:13 Källor: Reuters EcoWin, Destatis Statistches Bundesamt och Riksbanken

55 Företagens upplåning Årlig procentuell förändring Sverige Danmark Finland Norge Diagram 3:14 Källor: Reuters EcoWin, Finlands Bank och Riksbanken

56 Reala huspriser Index, kvartal = Sverige Danmark Finland Norge Diagram 3:15 Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

57 Betalningsförseningar Procent av utestående utlåning Estland (mer än 6 dagar) Litauen (mer än 6 dagar) Lettland (mer än 9 dagar) Diagram 3:16 Källor: Eesti Pank, Financial and Capital Market Commission och Lietuvos Bankas

58 Utlåning i förhållande till inlåning Procent Diagram 3:17 Källor: Eesti Pank, Latvijas Banka, Lietuvos Bankas och Riksbanken

59 Inhemsk och utländsk inlåning i Lettland Miljoner lettiska lats Inlåning från utländska medborgare (exkl. MFI och offentlig sektor) Inlåning från inhemska medborgare (exkl. MFI och offentlig sektor) Diagram 3:18 Källa: Latvijas Banka

60 Kapitel 4 Utvecklingen i de svenska bankkoncernerna

61 De svenska storbankernas intäkter och kostnader samt prognos enligt Riksbankens huvudscenario Rullande fyra kvartal, miljarder kronor Kostnader Övriga intäkter Provisionsnetto Räntenetto Diagram 4:1 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

62 Uppdelning av räntan på nya bolån med tre månaders räntebindning Procent Reporänta Finansieringskostnad över reporäntan Bruttomarginal Diagram 4:2 Källor: Bankernas resultatrapporter, Reuters EcoWin och Riksbanken

63 Avkastning på eget kapital Rullande fyra kvartal, procent Diagram 4:3 Källor: SNL Financial och Riksbanken

64 Värdering på aktiemarknaden i förhållande till bokfört värde Procent Diagram 4:4 Källor: SNL Financial och Riksbanken

65 De svenska storbankernas räntabilitet på eget kapital, 27 och 212 Procent ROE december 27 Bidrag från lägre ROA Bidrag från lägre skuldsättningsgrad ROE december 212 Diagram 4:5 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

66 Årlig förändring av de svenska storbankernas utlåning samt prognos enligt Riksbankens huvudscenario Procent Diagram 4:6 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

67 Förändring av de svenska storbankernas utlåning mellan 29 och 212 Procent Sverige Övriga Norden De baltiska länderna Övriga länder Totalt Diagram 4:7 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

68 De svenska storbankernas kreditförluster, geografisk uppdelning Miljarder kronor per kvartal Diagram 4:8 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

69 Fördelning av de svenska storbankernas kreditförluster i Riksbankens huvudscenario Miljarder kronor Sverige Norge Danmark Finland Estland Lettland Litauen Övriga länder Diagram 4:9 Anm. Avser perioden Källa: Riksbanken

70 Den lägsta primärkapitalrelationen för en svensk storbank efter det att en annan storbank ställt in sina betalningar Procent Diagram 4:1 Källa: Riksbanken

71 Förändring av kärnprimärkapitalrelationer för de svenska storbankerna Procent Diagram 4:11 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

72 De svenska storbankernas utlåning och riskvägda tillgångar Miljarder kronor 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Riskvägda tillgångar (Basel II) Utlåning till allmänheten Diagram 4:12 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

73 Kärnprimärkapitalrelationer och bruttosoliditet December 212, procent Diagram 4:13 Källor: Liquidatum, SNL Financial och Riksbanken

74 De svenska storbankernas utestående emitterade värdepapper Mars 213, miljarder kronor och procent av totala emitterade värdepapper Diagram 4:14 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

75 De svenska storbankernas likviditetsbuffertar Miljarder kronor Diagram 4:15 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

76 De svenska storbankernas likviditetstäckningsgrad (LCR) Mars 213, procent Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Diagram 4:16 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

77 Riksbankens strukturella likviditetsmått Procent Handelsbanken Nordea SEB Swedbank December 21 December 211 December 212 Diagram 4:17 Källor: Liquidatum och Riksbanken

78 Löptidsfördelning på de svenska storbankernas marknadsfinansiering Procent mån 3-12 mån 1-5 år Över 5 år Diagram 4:18 Källor: Liquidatum och Riksbanken

79 Kortfristigt likviditetsmått (dagar) Riksbankens kortfristiga och strukturella likviditetsmått December Handelsbanken SEB Nordea Swedbank Strukturellt likviditetsmått (procent) Diagram 4:19 Källor: Liquidatum och Riksbanken

80 De svenska storbankernas skulder i dollar December 212, miljarder kronor Diagram R4:1 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

81 De svenska storbankernas likvida tillgångar i dollar December 212, miljarder kronor Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Diagram R4:2 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

82 Löptid för de svenska storbankernas emitterade certifikat i dollar December 212, procent Diagram R4:3 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

83 De svenska storbankernas illikvida tillgångar i dollar December 212, miljarder kronor Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Diagram R4:4 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

84 Hypotetisk balansräkning för banker och pensions-och försäkringsbolag efter valutaswap Pensions- och försäkringsbolagen Bankerna Tillgångar Skulder Placering/ utlåning kronor Emitterade värdepapper dollar Poster i balansräkningen Fordran/utlåning i dollar i swap Skuld/upplåning i kronor i swap Poster utanför balansräkningen Placering/innehav av värdepapper i dollar Skuld i kronor till försäkringstagare Poster i balansräkningen Fordran/utlåning i kronor i swap Skuld/upplåning i dollar i swap Poster utanför balansräkningen Diagram R4:5 Källa: Riksbanken

85 De svenska storbankernas tillgångar och skulder i dollar December 212, miljarder kronor Diagram R4:6 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

86 Kostnad att låna svenska kronor Procent Diagram R4:7 Källor: Bloomberg och Riksbanken

87 Flöden vid värdepappersemission i dollar och valutaswap Investerare i USDcertifikat Utlåning/ placering SEK Bank Dollarflöde idag Framtida dollarflöde Kronflöde idag Framtida kronflöde Försäkringsbolag/ pensionsbolag Figur R4:1

88 Appendix Stresstest av bankernas kapitalrelationer

89 Arbetslösheten i stresstestet och i huvudscenariot Index, 212= Sverige Övriga Norden Baltikum Övriga länder Diagram A:1 Källa: Riksbanken

90 Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de svenska storbankerna enligt stresstestet Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, mars 213 Diagram A:2 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

91 Kärnprimärkapitalrelation enligt Basel III, initialt och i stresstestet Procent Kv Kv Kv Kv Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Diagram A:3 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

92 Förändring i de svenska storbankerna kärnprimärkapitalrelationer i stresstestet Procent ,8-8, ,4 11, ,9 4 2 Kärnprimärkapitalrelation Kv Förändring av riskvägda tillgångar Resutlat före kreditförluster Kreditförluster Kärnprimärkapitalrelation 215 Diagram A:4 Källa: Riksbanken

93 Viktade medelvärden för de svenska storbankernas kärnprimärkapitalrelationer, initialt och i stresstestet, givet olika antaganden om en minskning av resultaten före kreditförluster Procent % 2 % 3 % Start Diagram A:5 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

94 De svenska storbankernas kreditförlustnivåer i stresstestet Andel av total utlåning, procent Kreditförlustnivå Stresstest Diagram A:6 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

95 Effekten av ett bostadsprisfall på 2 procent på bankernas kreditförluster Rullande fyra kvartal, miljarder kronor, löpande priser Kreditförluster Stresstest Stresstest utan bostadsprisfall Diagram A:7 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

96 De svenska storbankernas kreditförluster i stresstestet med ett beräknat osäkerhetsintervall Rullande över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, mars 213 Diagram A:8 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Stabilitetsväv. Makroekonomisk utveckling. Finansiella marknader. Banker. Bankernas låntagare FSR 2012:1 FSR 2012:2

Stabilitetsväv. Makroekonomisk utveckling. Finansiella marknader. Banker. Bankernas låntagare FSR 2012:1 FSR 2012:2 Kapitel 1 Stabilitetsväv Makroekonomisk utveckling Banker Finansiella marknader Bankernas låntagare FSR 212:1 FSR 212:2 Diagram 1:1 Källa: Riksbanken Europeiskt stressindex 1..9.8.7.6.5.4.3.2.1. 7 8 9

Läs mer

Det svenska banksystemet 2013-11-28

Det svenska banksystemet 2013-11-28 Det svenska banksystemet 213-11-28 Bankernas tillgångar i förhållande till BNP December 212, procent Schweiz Cypern Nederländerna Sverige Storbritannien Spanien Danmark Frankrike Tyskland Österrike Portugal

Läs mer

Finansiell stabilitet 2014:1. Kapitel

Finansiell stabilitet 2014:1. Kapitel Finansiell stabilitet 2014:1 Kapitel 1 2014-06-04 Europeiskt stressindex Rankning (1=hög stress, 0=låg stress) 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 07 08 09 10 11 12 13 14 Penningmarknaden Obligationsmarknaden

Läs mer

Kapitel 1 2014-12-04

Kapitel 1 2014-12-04 Kapitel 1 2014-12-04 Europeiskt stressindex Rankning (1=hög stress, 0=låg stress) Diagram 1:1 Källa: Europeiska centralbanken (ECB) Förväntad volatilitet på aktie- och obligationsmarknaden Index Diagram

Läs mer

Diagramunderlag till Samverkansrådet

Diagramunderlag till Samverkansrådet Diagramunderlag till Samverkansrådet Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Diagramunderlag till Samverkansrådet

Diagramunderlag till Samverkansrådet Diagramunderlag till Samverkansrådet Innehåll Diagramförteckning... 3 Makroekonomiska och makrofinansiella förutsättningar... 5 Makroekonomiska förutsättningar i Sverige... 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Finansiell stabilitet 2015:2. Diagramappendix

Finansiell stabilitet 2015:2. Diagramappendix Finansiell stabilitet 2:2 Diagramappendix 25 NOVEMBER 2 Följande diagram i appendixet ingår även i rapporten Finansiell stabilitet 2:2. A5 - Aktieindex 1:1 A9 - Femåriga CDS-premier för banker 1:5 A13

Läs mer

Finansiell stabilitet 2016:2

Finansiell stabilitet 2016:2 FINANSIELL STABILITET /16 1 Finansiell stabilitet 16: Diagramappendix 3 november 16 FINANSIELLA MARKNADER Finansiella marknader 1 Diagram A1. Centralbankers balansomslutning i förhållande till BNP Diagram

Läs mer

Finansiell stabilitet 2017:1

Finansiell stabilitet 2017:1 FINANSIELL STABILITET 1/217 1 Finansiell stabilitet 217:1 Diagramappendix 24 maj 217 2 FINANSIELLA MARKNADER Finansiella marknader 1 Diagram A1. Centralbankers balansomslutning i förhållande till BNP Diagram

Läs mer

Finansiell stabilitet DIAGRAMBILAGA

Finansiell stabilitet DIAGRAMBILAGA Finansiell stabilitet DIAGRAMBILAGA S V E R I Finansiell G stabilitet, E S diagrambilaga R 1--1 I K 1S B A N K KAPITEL 1 Diagram 1:1. Riksbankslånens och garantiprogrammets utestående volym Miljarder

Läs mer

Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix

Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix Finansiell stabilitet :1 Diagramappendix 3 JUNI Finansiella marknader FINANSIELL STABILITET 1/ Fortsatt expansiv penningpolitik 8 7 5 3 1 Diagram A1. Centralbankers balansomslutning i förhållande till

Läs mer

Finansiell stabilitet 2017:1. Kapitel 1 Det aktuella ekonomiska och finansiella läget

Finansiell stabilitet 2017:1. Kapitel 1 Det aktuella ekonomiska och finansiella läget Finansiell stabilitet 2017:1 Kapitel 1 Det aktuella ekonomiska och finansiella läget 1:1 Börsutveckling Index, 2 januari 2015 = 100 Källor: Macrobond och Thomson Reuters 1:2 Svenskt stressindex Ranking

Läs mer

Finansiell stabilitet 2017:2

Finansiell stabilitet 2017:2 FINANSIELL STABILITET 2/217 1 Finansiell stabilitet 217:2 Diagramappendix 22 nov 217 2 FINANSIELLA MARKNADER Finansiella marknader 1 8 Diagram A1. Centralbankers balansomslutning i förhållande till BNP

Läs mer

Finansiell stabilitet 2016:2. Kapitel 1. Nulägesbedömning

Finansiell stabilitet 2016:2. Kapitel 1. Nulägesbedömning Finansiell stabilitet 2016:2 Kapitel 1 Nulägesbedömning 1:1 Börsutveckling Index, 2 januari 2015 = 100 Källor: Macrobond och Thomson Reuters 1:2 Svenskt stressindex Ranking (0 = låg stress, 1 = hög stress)

Läs mer

Finansiell stabilitet 2017:2. Kapitel 1 Det aktuella ekonomiska och finansiella läget

Finansiell stabilitet 2017:2. Kapitel 1 Det aktuella ekonomiska och finansiella läget Finansiell stabilitet 2017:2 Kapitel 1 Det aktuella ekonomiska och finansiella läget 1:1 Börsutveckling Index, 2 januari 2015 = 100 Källor: Macrobond och Thomson Reuters 1:2 Prisutveckling på bostäder

Läs mer

Finansiell stabilitet 2015:2 - Kapitel 1 Nulägesbedömning

Finansiell stabilitet 2015:2 - Kapitel 1 Nulägesbedömning Finansiell stabilitet 2015:2 - Kapitel 1 Nulägesbedömning 1:1. Aktieindex Index, 1 januari 2000 = 100 Källor: Bloomberg och Riksbanken 1:2. Svenskt stressindex Ranking (0=låg stress, 1=hög stress) Anm.

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015 Finansiell Stabilitet 2015:1 3 juni 2015 Aktieindex Index, 1 januari 2000 = 100 Anm. Benchmarkobligationer. Löptiderna kan därmed periodvis vara olika. Källor: Bloomberg och Riksbanken Tioåriga statsobligationsräntor

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016

Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Ekonomin, räntorna och fastigheterna vart är vi på väg? Fastighetsvärlden, den 2 juni 2016 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationsmålet är värt att försvara Ett gemensamt ankare för pris-

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Finansiell stabilitet 2012:1 S V E R I G E S R I K S B A N K

Finansiell stabilitet 2012:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Finansiell stabilitet 2:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Finansiell stabilitet 2012:2

Finansiell stabilitet 2012:2 Finansiell stabilitet 212:2 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Utmaningar för banker och svensk finanssektor. Hans Lindberg Vd

Utmaningar för banker och svensk finanssektor. Hans Lindberg Vd Utmaningar för banker och svensk finanssektor Hans Lindberg Vd Två utmaningar Basel 4 Finansiell skatt 2 Mer än sju svåra år i världsekonomin Procent 6 Procent 6 4 4 2 2 0 0-2 -2-4 -4-6 -6 Årlig förändring

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

Finansiell stabilitet 2013:1

Finansiell stabilitet 2013:1 Finansiell stabilitet 213:1 S v e r i g e s R i k s b a n k Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Penningpolitisk rapport. April 2015

Penningpolitisk rapport. April 2015 Penningpolitisk rapport April 2015 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Finansiell stabilitet 2011:2 S V E R I G E S R I K S B A N K

Finansiell stabilitet 2011:2 S V E R I G E S R I K S B A N K Finansiell stabilitet 211:2 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport om finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-11-06 statliga stabilitetsåtgärderna Tionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER 4 Marknadsräntornas utveckling 4 Bankernas

Läs mer

Redogörelse för penningpolitiken 2016

Redogörelse för penningpolitiken 2016 Redogörelse för penningpolitiken 2016 Diagram 1.1. BNP utveckling i Sverige och i omvärlden Index, 2007 kv4 = 100, säsongsrensade och kalenderkorrigerade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat,

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Penningpolitisk rapport April 2016

Penningpolitisk rapport April 2016 Penningpolitisk rapport April 2016 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors

Läs mer

Finansiell stabilitet 2014:1

Finansiell stabilitet 2014:1 Finansiell stabilitet 214:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Uppdaterad 214-6-4, 15:45 Sidan 21, första stycket: 5,7 ska vara 5,9 14 2 ska vara 15 5 21 8 ska vara 21 9 Riksbankens rapport Finansiell stabilitet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Bolånestatistik januari augusti 2004

Bolånestatistik januari augusti 2004 1 Bolånestatistik januari augusti 2004 Presentation hos Bankföreningen 16 september 2004 2 Bostadsutlåning från bostadsinstitut och banker Utlåning mot säkerhet i bostad, miljarder kronor, augusti 2003

Läs mer

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008

Annika Falkengren. Resultatpresentation. Jan Sep 2008 Annika Falkengren Resultatpresentation Jan Sep 28 1 Extremt krävande marknader Utvalda aktieindex OMX NORDIC FTSE W.EUROPE BANKS 13 MSCI World 12 11 1 9 8 7 6 5 4 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-05-13 statliga stabilitetsåtgärderna Andra rapporten 2011 Avser första kvartalet 2011 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERING Marknadsräntornas utveckling

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Skulder, bostadspriser och penningpolitik

Skulder, bostadspriser och penningpolitik Översikt Skulder, bostadspriser och penningpolitik Lars E.O. Svensson Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats www.larseosvensson.net

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Kommentar till situationen i Grekland

Kommentar till situationen i Grekland Kommentar till situationen i Grekland Finansminister Magdalena Andersson 29 juni 2015 AGENDA Vad har hänt? Möjliga följder för Sverige 3 Allvarligt läge 26 juni Tsipras meddelar folkomröstning den 5 juli

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid

Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid Samhällsbygget för trygghet och en hållbar framtid Presentation av vårbudgeten 2017 Magdalena Andersson 18 april 2017 Foto: Maskot / Folio 1 I korthet Överskott hela mandatperioden Styrkan i Sveriges ekonomi

Läs mer

Finansiell stabilitet 2013:2

Finansiell stabilitet 2013:2 Finansiell stabilitet 213:2 S v e r i g e s R i k s b a n k Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2010-11-12 statliga stabilitetsåtgärderna Fjärde rapporten 2010 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas utveckling 5 Emissioner av

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Finansiell stabilitet 2016:1

Finansiell stabilitet 2016:1 FINANSIELL STABILITET 1/16 1 Finansiell stabilitet 16:1 Diagramappendix Maj 16 FINANSIELLA MARKNADER Finansiella marknader 1 8 6 Diagram A1. Centralbankers balansomslutning i förhållande till BNP Diagram

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns?

Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankens kompletterande penningpolitik - Vad kan en centralbank göra när styrräntan ligger nära sin nedre gräns? Riksbankschef Stefan Ingves SNS/SIFR Finanspanel SNS 6 mars 2015 Vad kan en centralbank

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198 26 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år 8 % Finland 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 2.5.25/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 ARBETSLÖSHETSGRAD

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Penningpolitisk rapport december Kapitel 1

Penningpolitisk rapport december Kapitel 1 Penningpolitisk rapport december 217 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Hushållens räntekänslighet

Hushållens räntekänslighet Hushållens räntekänslighet 7 Den nuvarande mycket låga räntan bidrar till att hålla nere hushållens ränteutgifter och stimulera konsumtionen. Men hög skuldsättning, i kombination med en stor andel bolån

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Finansiell stabilitet 2013:2

Finansiell stabilitet 2013:2 Finansiell stabilitet 213:2 S v e r i g e s R i k s b a n k Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Läget i ekonomin ur ett centralbanksperspektiv

Läget i ekonomin ur ett centralbanksperspektiv Läget i ekonomin ur ett centralbanksperspektiv Erkki Liikanen, Åland 13.6.211 13.6.211 Erkki Liikanen BNP-tillväxten i världen Totalproduktion Euroområdet USA Japan Kina* 6 Kvartalsförändring i procent

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid

Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Penningpolitiska överväganden i en ovanlig tid Mälardalens högskola Västerås 7 oktober 2015 Vice riksbankschef Martin Flodén Agenda Om Riksbanken Inflationsmålet Penningpolitiken den senaste tiden: minusränta

Läs mer

Den senaste utvecklingen på den korta interbankmarknaden

Den senaste utvecklingen på den korta interbankmarknaden 26 7 6 5 4 3 2 2 7 6 5 4 3 2 Diagram R1:1. Skillnaden mellan den korta interbankräntan och Riksbankens reporänta 3 4 Grå yta i detalj 5 6 jan apr jul okt jan apr jul Anm. Grafen illustrerar skillnaden

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Oktober 2014

Penningpolitisk rapport. Oktober 2014 Penningpolitisk rapport Oktober 2014 Diagram 1.1. Tillväxt i olika länder och regioner Kvartalsförändring i procent uppräknad till årstakt, säsongrensade data Anm. KIX är en sammanvägning av länder som

Läs mer

Finansiell stabilitet 2011:1 S V E R I G E S R I K S B A N K

Finansiell stabilitet 2011:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Finansiell stabilitet 211:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 13 Mars 213 (kv4, 212) 13 mars 213 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från hushåll

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 8 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198-25 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 75 7 Finland EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 1.12.24/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

Dags att skrota inflationsmålet? Swedbank 7 december 2016

Dags att skrota inflationsmålet? Swedbank 7 december 2016 Dags att skrota inflationsmålet? Swedbank 7 december 2016 Per Jansson Vice riksbankschef Två delar Del 1: Den svenska penningpolitiska debatten Negativ reporänta i synnerhet Del 2: Blick framåt penningpolitikens

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år

Andel av befolkningen med högre utbildning efter ålder Högskoleutbildning, kortare år år år år år 196 Bilaga A Tabeller Tabell 5.1 Andel av befolkningen med högre efter ålder 2001 Andel i procent Högskole, kortare 25 64 år 25 34 år 35 44 år 45 54 år 55 64 år Australien 10 10 10 10 9 Belgien 1 15 19

Läs mer