Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell stabilitet 2015:1. Diagramappendix"

Transkript

1 Finansiell stabilitet :1 Diagramappendix 3 JUNI

2

3 Finansiella marknader FINANSIELL STABILITET 1/ Fortsatt expansiv penningpolitik Diagram A1. Centralbankers balansomslutning i förhållande till BNP Riksbanken ECB Federal Reserve Bank of England Bank of Japan Källor: Nationella centralbanker och Reuters EcoWin Diagram A3. Tioåriga statsobligationsräntor 7 3,5 1,5 1,5 Diagram A. Styrräntor och ränteförväntningar enligt terminprissättning -, Sverige Euroområdet USA Storbritannien Anm. Terminsräntorna beskriver förväntad dagslåneränta, vilket inte alltid motsvarar den officiella styrräntan. Heldragna linjer avser senaste skattning, streckade linjer avser informationsstopp för FSR 1: (1-11-1). Källor: Macrobond och Riksbanken Diagram A. Förväntad volatilitet på obligationsoch aktiemarknaden Index USA Storbritannien Tyskland Sverige Anm. Benchmarkobligationer. Löptiderna kan därmed periodvis vara olika. Källa: Macrobond VIX, amerikanska aktiemarknaden MOVE, amerikanska statsobligationer (höger skala) VSTOXX, aktiemarknaden i euroområdet OMX, svenska aktiemarknaden Källa: Reuters EcoWin

4 APPENDIX Investerarnas efterfrågan på mer riskfyllda tillgångar har ökat vilket delvis är en avsedd effekt med penningpolitiken Diagram A5. Aktieindex Index, 1 januari = Sverige - OMXS3 Europa - Stoxx Europe Källor: Bloomberg och Riksbanken USA - S&P5 Diagram A7. Emissioner på den svenska marknaden för företagsobligationer Genomsnitt per månad, miljarder kronor Diagram A. Ränteskillnad mellan företagsobligationer med högre och lägre kreditvärdighet Räntepunkter Amerikanska dollar Euro Anm. Serierna visar ränteskillnaden mellan företagsobligationer med olika kreditvärdighet emitterade i olika valutor. De streckade linjerna visar medelvärdet för serierna sedan januari 1. Källa: Bloomberg Diagram A8. Riskpremien på svenska företagsobligationer Räntepunkter Högre kreditvärdighet Lägre kreditvärdighet Anm. En del obligationer saknar ett kreditbetyg från ett kreditinstitut, för dessa är uppdelningen i högre eller lägre kreditvärdighet baserad på bankernas kreditbedömning av företagen. Emissioner till och med maj ingår för. Källa: Dealogic Anm. Index bygger på indikativa priser på sekundärmarknaden och avspeglar skillnaden mellan den genomsnittliga räntan på ett urval av svenska företagsobligationer och en ränteswap med motsvarande löptid. Källor: Nasdaq OMX och Bloomberg

5 FINANSIELL STABILITET 1/ Diagram A9. Månatliga fondflöden i förhållande till fondförmögenhet för svenska investerare - jan-13 jul-13 jan-1 jul-1 jan- Penningmarknadsfonder Övriga fonder 3-månader Stibor Anm. Övriga fonder avser aktiefonder, blandfonder och obligationsfonder. Källor: Fondbolagens förening och Macrobond Ett ökat risktagande kan samtidigt medföra risker om tillgångspriser blåses upp eller om risker inte prissätts fullt ut Diagram A1. P/E-tal för aktieindex P/E-tal, priset på en aktie i förhållande till det senaste årets vinst per aktie Sverige, OMXS3 Euroområdet, Euro Stoxx 5 USA, S&P Diagram A11. Aktieindex i amerikanska dollar Index, 1 januari = Sverige - OMXS3 Europa - Stoxx Europe USA - S&P5 Källa: Bloomberg Källor: Bloomberg och Riksbanken

6 APPENDIX Diagram A1. Omsättning på obligationsmarknader i förhållande till utestående volym Företagsobligationer Statsobligationer Bostadsobligationer Anm. Omsättningen avser spotmarknaden. Riksbankens köp av statsobligationer är exkluderade. Källor: SCB och Riksbanken Diagram A13. Korrelation mellan indikatorer för finansiell stress i Sverige respektive euroområdet =låg (negativ), 1=hög 1,,8,,,, Sverige Euroområdet Anm. Diagrammet sammanfattar korrelationen mellan indikatorerna som ingår i det svenska respektive europeiska stressindexet på en skala mellan noll och ett. Metoden bekom de båda skattade linjerna skiljer sig något åt. Källor: ECB och Riksbanken Volatiliteten har ökat på de finansiella marknaderna till följd av divergerande penningpolitik och en apprecierande amerikansk dollar Diagram A1. Svenskt stressindex Ranking (=låg stress, 1=hög stress) 1, Diagram A. Europeiskt stressindex Rankning (1=hög stress, =låg stress) 1,,8,8,,,,,,, Stressindex Obligationsmarknaden Valutamarknaden Penningmarknaden Aktiemarknaden Anm. Det svenska stressindexet är framtaget av Riksbanken enligt en liknande metod som för ECB:s europeiska stressindex. Se Johansson, Tor och Bonthron, Fredrik (13), Vidareutveckling av indexet för finansiell stress för Sverige, Penning- och valutapolitik 13:1. Sveriges riksbank. Källor: Bloomberg och Riksbanken, Stressindex Finansiella intermediärer Obligationsmarknaden Valutamarknaden Penningmarknaden Aktiemarknaden Anm. Det europeiska stressindexet publiceras bland annat i ESRB:s Risk Dashboard. Stressnivån vid en viss tidpunkt tar ett värde mellan noll och ett där ett betyder en historiskt högsta stressnivå och noll betyder en historiskt lägsta stressnivå. Se Holló et al, CISS - A composite indicator of systemic stress in the financial system, Working Paper Series nr 1, Mars 1, ECB. Källa: Europeiska centralbanken (ECB)

7 FINANSIELL STABILITET 1/ Diagram A1. Volatilitet på finansiella marknader Standardiserade mått USA aktiemarknaden Diagram A17. Valutakurser för tillväxtländer Index 1 = Jan 1, USD per lokal valuta 1 1 USDSEK Euroområdet aktiemarknaden 8 EURSEK USA obligationsmarknaden Valutamarknaden globalt Innan finanskrisen Finanskrisen FSR 1: FSR :1 Anm. Innan finanskrisen avser perioden januari 3 till augusti 7 och finanskrisen avser perioden augusti 7 till december 9. Källor: Bloomberg och Riksbanken jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan- apr- Sydafrika Brasilien Ukraina Källa: Macrobond Indien Ryssland Fallande oljepriser, geopolitiska konflikter och situationen i Grekland har haft begränsad påverkan på finansiella marknader utöver de marknader som är direkt berörda Diagram A18. Tioåriga statsobligationsräntor, skillnad mot Tyskland jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan- apr- Frankrike Spanien Portugal Irland Italien Grekland Källor: Macrobond och Riksbanken Diagram A19. Femåriga CDS-premier för banker Räntepunkter jan-13 jul-13 jan-1 jul-1 jan- Sverige Tyskland Frankrike Italien Spanien Anm. Genomsnitt av jämförbara storbanker hemmahörande i respektive land. Källor: Bloomberg, Reuters Ecowin och Fitch

8 APPENDIX Diagram A. Femåriga CDS-premier för stater Räntepunkter jan-13 jul-13 jan-1 jul-1 jan- Finland Ryssland Estland Lettland Litauen Ukraina (höger axel) Källor: Reuters Ecowin och Fitch Diagram A1. Riskpremien på obligationer emitterade av energibolag och icke-finansiella företag Räntepunkter jan-1 apr-1 jul-1 okt-1 jan- apr- Energibolag Lägre kreditvärdighet Högre kreditvärdighet Anm. Riskpremien avspeglar skillnaden mellan den genomsnittliga räntan på olika urval av företagsobligationer och en ränteswap med motsvarande löptid. Källa: Bloomberg

9 De svenska bankkoncernernas låntagare Hushållens skulder fortsätter att öka från höga nivåer Diagram A. Utlåning till hushåll i Sverige Diagram A3. Utlåning till hushåll fördelade på säkerhetstyp i Sverige Årlig procentuell förändring Årlig procentuell förändring Månadsförändring uppräknat i årstakt Anm. Avser lån från monetära finansinstitut (MFI). Källor: SCB och Riksbanken Diagram A. Hushållens skuldkvot i Sverige av disponibel inkomst Anm. Den streckade linjen avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken Total Lån med småhus som säkerhet Lån med bostadsrätt som säkerhet Anm. Avser lån från monetära finansinstitut (MFI). Källor: SCB och Riksbanken Diagram A5. Hushållens skulder i Sverige av BNP Källor: SCB oh Riksbanken

10 APPENDIX Diagram A. Genomsnittlig skuldkvot för hushåll med bolån i Sverige av disponibel inkomst Diagram A7. Genomsnittlig skuldkvot för hushåll med bolån i olika inkomstgrupper i Sverige av disponibel inkomst Anm. Medelvärden för skuldsatta hushåll i juli varje år. Källa: Riksbanken Anm. Den höga skuldkvoten i den lägsta inkomstgruppen bör tolkas med viss försiktighet eftersom denna grupp bland annat inkluderar hushåll som har väldigt varierande inkomster, exempelvis hushåll med negativ inkomst. Källa: Riksbanken Diagram A8. Andel nya bolåntagare med en skuldkvot över en viss nivå i Sverige över % över 3 % över % över 5 % över % Anm. Den vertikala axeln visar hur stor andel av nya låntagare som ligger över den givna skuldkvoten. Data är baserad på Finansinspektionens stickprov på nya bolånetagare under 9, 11, 1, 13 och 1. Värden för 1 är interpolerade mellan värden och 9 och 11. Skuldkvoterna är winsoriserade vid 99:e percentilen för varje år. Källor: Finansinspektionen och Riksbanken Diagram A9. Andel nya bolåntagare med en belåningsgrad över en viss nivå i Sverige över 5 % över 7 % över 85 % Anm. Den vertikala axeln visar hur stor andel av nya låntagare som ligger över den givna belåningsgraden Data är baserad på Finansinspektionens stickprov på nya bolånetagare under 9, 11, 1, 13 och 1. Värden för 1 är interpolerade mellan värden och 9 och 11. Skuldkvoterna är winsoriserade vid 99:e percentilen för varje år. Källor: Finansinspektionen och Riksbanken

11 FINANSIELL STABILITET 1/ Diagram A3. Återbetalningstid för individer med bolån i Sverige Diagram A31. Hushållens sparande i Sverige av disponibel inkomst Totalt sparande Eget sparande Eget finansiellt sparande Anm. Eget finansiellt sparande är totalt sparande exklusive kollektivt sparande och nettoinvesteringar i bostäder. Källor: SCB och Riksbanken Anm. Återbetalningstiden avser den tid det skulle ta för en individ att återbetala sina lån givet den skuldförändring som observerats mellan tidsperioderna. Källa: Riksbanken Diagram A3. Hushållens tillgångar och skulder i Sverige av disponibel inkomst 7 5 Diagram A33. Bolåneräntor till hushåll i Sverige Totala tillgångar Reala tillgångar Finansiella tillgångar Skulder Kontanter och bankinlåning Källa: SCB =< 3 månader > 5 år Genomsnittlig bolåneränta Anm. Totala tillgångar är exklusive kollektiva försäkringar. Finansiella tillgångar avser huvudsakligen kontanta medel, bankinlåning, obligationer, fonder och aktier. Reala tillgångar avser villor, bostadsrätter och fritidshus. Källor: SCB och Riksbanken

12 APPENDIX Diagram A3. Räntebindningstider för nya bolån i Sverige, andel bolån 1 Diagram A35. Räntebindningstider i bolånestocken i Sverige, andel bolån >=5 år >3 månader <5 år <= 3 månader Bunden Rörlig Källa: SCB Källa: SCB 1 Diagram A3. Hushållens ränteutgifter i Sverige av disponibel inkomst Historiskt genomsnitt Räntekvot Anm. Ränteutgifterna är efter skatt. Källor: SCB och Riksbanken

13 FINANSIELL STABILITET 1/ Bostadspriserna ökar i en allt snabbare takt Diagram A37. Bostadspriser i Sverige Index, januari 5= Bostadsrätter Villor Anm. Bostadspriserna är säsongsjusterade. Källor: Valueguard och Riksbanken Diagram A38. Bostadspriser i Sverige Årlig procentuell förändring Bostadsrätter Villor Källa: Valueguard Diagram A39. Realt Fastighetsprisindex och statistisk trend i Sverige Index, kvartal 1 = Realt fastighetsprisindex Trend Anm. Fastighetsprisindex är deflaterat med KPIF och avser prisutvecklingen på småhus. Den långsiktiga trenden beräknas genom ett ensidigt HP-filter med hjälp av en utjämningsparameter satt till. Källor: SCB och Riksbanken Diagram A1. Bostadsbyggande i Sverige Antal påbörjade bostäder per år Flerbostadshus Småhus Diagram A. Hushållens förväntningar på bostadspriserna i Sverige Nettotal Boprisindikator Anm. Nettotal definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser och andelen hushåll som tror på fallande bostadspriser. Källa: SEB Diagram A. Utlåning till företag i Sverige Årlig procentuell förändring Anm. Avser lån från monetära finansinstitut (MFI) Källa: SCB Källor: SCB och Riksbanken

14 APPENDIX Ökad kredittillväxt i företagssektorn och bättre finansieringsvillkor Diagram A3. Räntor på nya lån till icke-finansiella företag i Sverige <= 3 mån >1 år - <= 3 år >3 år - <= 5 år Anm. Avser lån från monetära finansinstitut (MFI) Källa: SCB Diagram A5. Bankernas bedömning om utlåning till icke-finansiella företag i Sverige Nettotal Nuvarande kvartal Nästkommande kvartal Nästkommande fyra kvartal Anm. Nettotal definieras som skillnaden mellan andelen bankchefer som bedömer att utlåningen kommer att öka eller öka mycket den kommande perioden och andelen som bedömer att utlåningen kommer att minska eller minska mycket den kommande perioden. Källa: ALMI låneindikator Diagram A. Finansieringsvillkor för ickefinansiella företag i Sverige Nettotal Totala näringslivet Anm. Nettotal definieras som skillnaden mellan andelen företag som bedömer att finansieringsvillkoren är bättre eller mycket bättre än normalt och andelen som bedömer att finansieringsvillkoren är sämre eller mycket sämre än normalt. Källa: Konjunkturinstitutet Diagram A. Icke-finansiella företags skulder i Sverige av BNP Marknadsfinansiering Banklån Anm. Banklån avser lån på kort och på lång sikt. Marknadsfinansiering avser certifikat och obligationer. Källor: SCB och Riksbanken

15 FINANSIELL STABILITET 1/ Diagram A7. Konkursgrad för icke-finansiella företag i Sverige 3,,5, 1,5 1, 3,5 1,5 1,5 Diagram A8. Konkurssannolikheter för börsnoterade icke-finansiella företag i Sverige EDF, Konkursgrad Anm. Konkursgrad definieras som antalet konkurser dividerat med antalet företag. Källor: Bolagsverket, SCB och Riksbanken Diagram A9. Värdeförändring på kommersiella fastigheter i Sverige Index, 198= Butiker Kontor Industri Bostäder Övrigt Icke-finansiella företag Fastighetsbolag Anm. Konkurssannolikheterna är beräknat utifrån en representativ portfölj av börsnoterade icke-finansiella företag. Källa: Moody's KMV Diagram A5. Transaktionsvolymer på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige Miljarder kronor Kv1 Svenska köpare Utländska köpare Källa: Pangea Property Research Anm. Serierna är deflaterade med KPI. Källor: IPD och Riksbanken

16

17 Utvecklingen i de svenska bankkoncernern Fortsatt goda resultat hos de svenska storbankerna Diagram A51. De svenska storbankernas intäkter och kostnader Miljarder kronor Resultat före kreditförluster Räntenetto Provisionsnetto Övriga intäkter Kostnader Anm. De skuggade staplarna visar Riksbankens prognos. Källor: Bankernas resultatrapporter, SME direkt och Riksbanken Diagram A53. Avkastning på eget kapital Rullande fyra kvartal, procent De svenska storbankerna Prognos, de svenska storbankerna Andra europeiska banker Anm. Oviktat genomsnitt. Den blå linjen avser ett urval av europeiska banker, se fotnot 19 i Finansiell stabilitet 1:1. Prognosen baseras på att utlåningen fortsätter växa i samma takt som under de senaste två åren. Källor: SNL Financial, SME Direkt och Riksbanken Diagram A5. Kostnad i förhållande till intäkter Rullande fyra kvartal, procent ,8 1, 1, 1, 1,8,,, De svenska storbankerna Prognos, de svenska storbankerna Andra europeiska banker Anm. Oviktat genomsnitt. Den blå linjen avser ett urval av europeiska banker, se fotnot 19 i Finansiell stabilitet 1:1. Prognosen baseras på att bankerna följer sina utdelningsmål, alternativt delar ut lika stor andel av vinsten som de har delat ut under det senaste året. Källor: SNL Financial, SME direkt och Riksbanken Diagram A5. Kreditförluster i förhållande till utlåning till allmänheten Rullande fyra kvartal, procent -, De svenska storbankerna Prognos, de svenska storbankerna Andra europeiska banker Anm. Oviktat genomsnitt. Den blå linjen avser ett urval av europeiska banker, se fotnot 19 i Finansiell stabilitet 1:1. Prognosen baseras på att utlåningen fortsätter växa i samma takt som under de senaste två åren. Källor: SNL Financial, SME direkt och Riksbanken

18 APPENDIX Diagram A55. De svenska storbankernas kreditförluster Miljarder kronor per kvartal Sverige Danmark Norge Finland Baltikum Övriga länder Anm. Kategorin övriga länder avser dels kreditförluster från de övriga länder där bankerna har verksamhet, dels kreditförluster från utlåning som inte är allokerad till ett specifikt land i bankernas offentliga rapportering. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram A57. Svenska storbankernas utlåning geografiskt Diagram A58. 1 Diagram A5. De svenska storbankernas utlåning till allmänheten Miljarder kronor Utlåning utomlands Övrig utlåning, Sverige Icke-finansiella företag, Sverige Svenska bolån Källor: SCB, bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram A58. Resultat före kreditförluster och kreditförluster i de svenska storbankerna Rullande fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, mars Sverige Norge Danmark Finland Baltikum Storbritannien Övrigt Resultat före kreditförluster Kreditförluster Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Anm. Streckade linjer avser prognos. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

19 FINANSIELL STABILITET 1/ Diagram A59. Utlåning i förhållande till inlåning December 1, procent Handelsbanken Nordea Swedbank DNB Intesa Sanpaolo SEB Banco Santander UniCredit Raiffeisen Bank Lloyds Danske Bank Société Générale BNP Paribas Banco Bilbao Erste Group Barclays Commerzbank RBS Deutsche Bank UBS HSBC Credit Suisse Crédit Agricole 5 1 Anm. Genomsnitt över de fyra senaste kvartalen. Källor: SNL Financial och Riksbanken Uppåtgående trend i kärnprimärkapitalrelationer men låg bruttosoliditet Diagram A. De svenska storbankernas kärnprimärkapitalrelationer samt kärnprimärkapital i förhållande till totala tillgångar Kärnprimärkapital/Riskvägt exponeringsbelopp Kärnprimärkapital/Totala tillgångar Anm. Viktat genomsnitt. Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken RJD Diagram A1. Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III Nordea SHB SEB Swedbank 1 kv 1 kv3 1 kv Källa: Bankernas resultatrapporter kv1

20 APPENDIX Diagram A. Redovisad bruttosoliditet Mars, procent SHB Nordea SEB Swedbank Källa: Bankernas resultatrapporter Diagram A. Bruttosoliditet Mars, procent Crédit Agricole Société Générale BNP Paribas Handelsbanken Lloyds SEB Nordea Danske Bank Swedbank Barclays Credit Suisse Deutsche Bank UBS Commerzbank DNB UniCredit Erste Group Bank Royal Bank of Scotland HSBC Intesa Sanpaolo Raiffeisen Bank Banco Bilbao 8 Anm. Måttet är definierat av SNL som en uppskattning av bankernas bruttosoliditet och avser primärkapital i förhållande till totala tillgångar, exklusive derivat. För vissa banker är data från det fjärde kvartalet 1. Källor: SNL Financial och Riksbanken Diagram A3. Utveckling av de svenska storbankernas kärnprimärkapitalrelationer, Basel III, Kärnprimärkapitalrelation, december 13 1, Förändring av kärnprimärkapital, Förändring av genomsnittliga riskvikter -1, Förändring av totala tillgångar Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken 17, Kärnprimärkapitalrelation, december 1 Diagram A5. Eget kapital i relation till totala tillgångar, svenska banker Källor: Hortlund, Do Inflation and High Taxes Increase Bank Leverage?, SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No, November 5 och Riksbanken Diagram A. Bankernas tillgångar i förhållande till BNP December 13, procent Schweiz Nederländerna Sverige Storbritannien Spanien Frankrike Danmark Cypern Österrike Tyskland Portugal Grekland Luxemburg Medelvärde Irland Italien Belgien Slovenien Finland Lettland Ungern Polen Bulgarien Tjeckien Slovakien Litauen Rumänien Estland Anm. I banktillgångar inkluderas landets bankkoncerners samtliga tillgångar, det vill säga både tillgångar inom och utom landet. Den skuggade delen av den blåa stapeln visar de fyra storbankernas tillgångar utomlands i förhållande till Sveriges BNP. Källa: Bankernas resultatrapporter

21 FINANSIELL STABILITET 1/ Bankerna kan hantera en mycket kort likviditetsstress däremot kvarstår de strukturella riskerna 5 Diagram A7. De svenska storbankernas LCR Mars, procent 5 Diagram A8. De svenska storbankernas genomsnittliga LCR per valuta Mars, procent RJD SHB Swedbank Nordea SEB Totalt Amerikanska dollar Euro LCR Totalt LCR USD LCR EUR Källa: Bankernas resultatrapporter Källa: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken 3 Diagram A9. De svenska storbankernas LCR i kronor 11 Diagram A7. De svenska storbankernas lägsta, genomsnittliga och högsta månatliga NSFR Oktober 1 till april, procent nov-1 dec-1 jan- feb- mar- apr- Månadens högsta enskilda observation Genomsnitt per månad, alla banker Månadens lägsta enskilda observation Anm. De svenska storbankernas genomsnittliga dagliga LCR i kronor per månad, samt de enskilt högsta och lägsta observationerna varje månad. Källa: Bankernas resultatrapporter Högsta månatlig NSFR Genomsnittlig månatlig NSFR Lägsta månatlig NSFR Anm. Riksbanken samlar sedan november 1 varje månad in storbankernas NSFR enligt Baselkommitténs slutgiltiga definition. Diagrammet visar genomsnittet sedan dess för samtliga banker, samt den högsta och lägsta enskilda månatliga observationen. Källa: Riksbanken

22 APPENDIX Diagram A71. Riksbankens strukturella likviditetsmått 1 Diagram A7. Riksbankens strukturella likviditetsmått December 1, procent 1 8 Medel jan-1 jan-13 jan-1 Anm. Måttet jämför en banks stabila finansiering med dess illikvida tillgångar. Ju högre resultat en bank får i måttet desto mindre är dess strukturella likviditetsrisker. Källa: Riksbanken Handelsbanken Nordea Swedbank SEB Anm. De röda staplarna visar ett urval av europeiska banker. Källor: Liquidatum och Riksbanken Diagram A73. Amerikanska penningmarknadsfonders exponeringar Miljarder kronor mar-13 jun-13 sep-13 dec-13 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar- Sverige Eurozonen Övriga Europa Källa: Investment Company Institute och Riksbanken

23 FINANSIELL STABILITET 1/ Stor andel marknadsfinansiering hos svenska banker varav en stor andel är i utländsk valuta Diagram A7. De svenska storbankernas finansiering Mars, procent Diagram A75. De svenska storbankernas marknadsfinansiering via svenska moder- och dotterbolag Miljarder kronor Certifikat Säkerställda obligationer Inlåning Interbank, netto Icke säkerställda obligationer Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Diagram A7. Ägare av svenska säkerställda obligationer December 1, procent Utländsk valuta Svenska kronor Källor: SCB och Riksbanken Diagram A77. Genomsnittlig löptid på utestående svenska säkerställda obligationer Antal år 3, ,,5, 1,5 7 1, Svenska banker Svenska försäkringsbolag Andra finansinstitut inkl. svenska fonder Offentlig sektor inkl. AP-fonderna Utländska investerare,5, Löptid säkerställda obligationer Källa: Association of Swedish Covered Bond Issuers Källor: SCB och Riksbanken Diagram A78. De svenska storbankernas motpartsexponeringar genom värdepappersinnehav Miljarder kronor Övriga motparter De största motparterna, exkl. de svenska storbankerna De svenska storbankerna Anm. Diagrammet visar hur storbankernas totala värdepappersinnehav fördelar sig uppdelat utifrån vem som har emitterat värdepappret. Källa: Riksbanken

24 APPENDIX Stresstest Diagram A79. Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III, initialt och i stresstestet 18,8-1, +1, 17, 1 5 Kärnprimärkapitalrelation Kv 1 Kreditförluster -1, Förändring av Resultat före riskvägt kreditförluster exponeringsbelopp Kärnprimärkapitalrelation Kv Diagram A8. Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III, initialt och i stresstestet Kv Kv Kv Kv Handelsbanken Nordea SEB Swedbank Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

Finansiell stabilitet 2014:1

Finansiell stabilitet 2014:1 Finansiell stabilitet 214:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Uppdaterad 214-6-4, 15:45 Sidan 21, första stycket: 5,7 ska vara 5,9 14 2 ska vara 15 5 21 8 ska vara 21 9 Riksbankens rapport Finansiell stabilitet

Läs mer

Finansiell stabilitet 2011:1 S V E R I G E S R I K S B A N K

Finansiell stabilitet 2011:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Finansiell stabilitet 211:1 S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens rapport Finansiell stabilitet Riksbankens rapport Finansiell stabilitet publiceras två gånger om året. I rapporten ger Riksbanken

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning 5 december 213 (Kv 3, 213) 5 december 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från hushåll och företag 9 Marknads-

Läs mer

Stabiliteten i det finansiella systemet

Stabiliteten i det finansiella systemet Stabiliteten i det finansiella systemet 12 JUNI 214 12 juni 214 Dnr 14-999 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Ett stort och sammanlänkat system 5 Buffertar skapas i banksystemet 5 Skuldsättning och realekonomin

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning NOVEMBER 212 (KV 3, 212) November 212 Dnr 12-5725 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 UTLÅNING, INLÅNING OCH RÄNTOR 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Företagens övriga

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2013

Risker i det finansiella systemet 2013 Risker i det finansiella systemet 213 14 november 213 14 november 213 Dnr 13-185 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Risker för den finansiella stabiliteten 4 Risker för konsumenter 5 Utvecklingen under

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Trenden med stigande bostadspriser fortsätter och hushållens skuldsättning blir allt högre. Den här utvecklingen innebär risker för både den finansiella stabiliteten och makroekonomin.

Läs mer

Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport

Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport Februari Titel: Tiden med billiga rörliga bolån är över, Marknadsrapport, februari Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson:

Läs mer

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Ida Hilander* Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer På senare tid har det blivit allt vanligare att svenska hushåll väljer rörlig ränta på sina bolån. I den här ekonomiska kommentaren studeras hushållens val av räntebindningstider,

Läs mer

Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport

Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport Maj 29 Titel: Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport, maj 29 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson, 8-545 13 765 BKN:s Marknadsrapport

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12 Statsupplåning Prognos och analys 2015:2 Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2 Måttlig global tillväxt 2 Stabil tillväxt i svensk ekonomi 3 Något lägre nettolånebehov 5 Prognosförändringar i nettolånebehovet

Läs mer

Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv

Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv Skuggbanker ur ett svenskt perspektiv Daniel Hansson, Louise Oscarius och Jonas Söderberg* Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik och på avdelningen för finansiell stabilitet. Den globala

Läs mer

Penning- och valutapolitik 2012:3

Penning- och valutapolitik 2012:3 Penning- och valutapolitik 2012:3 s v e r i g e s r i k s b a n k Penning- och valutapolitik webbtidskrift utgiven av sveriges riksbank 2012:3 1 PENNING- OCH VALUTAPOLITIK utges av Sveriges riksbank. ANSVARIG

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Bankernas betydelse för Sverige

Bankernas betydelse för Sverige Bankernas betydelse för Sverige Bankerna är motorn i det finansiella systemet. De har en betydande roll för tillväxten i svensk ekonomi och för att öka människors välfärd. De svenska bankerna är en viktig

Läs mer

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Riksbanksstudier, april 2014 s v e r i g e s r i k s b a n k Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och

Läs mer

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26

SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FINANSIELL STABILITET 2/2008. Finansiell stabilitet 2008:2 2008-11-26 SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING 1 Finansiell stabilitet 28:2 28-11-26 2 Innehåll SAMMANFATTANDE STABILITETSBEDÖMNING FÖRORD 5 3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV FINANSIELL STABILITET 7 FINANSIELLA MARKNADER

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder

Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder Riksbankens kompletterande penningpolitiska åtgärder PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 215 39 Riksbankens direktion har beslutat att göra penningpolitiken mer expansiv. Om detta inte räcker för att inflationen

Läs mer