Studentbostadsutredningen 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentbostadsutredningen 2013"

Transkript

1 Studentbostadsutredningen 2013 Behovet av studentbostäder i Örebro idag, imorgon och i framtiden. ÖREBRO STUDENTKÅR October 15, 2013 Författare: Jacob Höglund

2

3 Studentbostadsuntredningen 2013 är rapport som behandlar studentbostadssituationen i Örebro med en utblick mot framtiden. Syftet med rapporten är att bringa klarhet på Örebros studentbostadsmarknad. Uppdraget är ett sammarbete mellan Örebro studentkår, Örebro universitet och Örebro kommun inom ramen för Universitetsstadsrådet i Örebro. Rapporten har genomförts av Örebro studentkår. FÖRFATTARE Jacob Höglund Örebro studentkår Besöksadress: Fakultetsgatan 3, Örebro e-post: Grafisk form JACOB HÖGLUND Omslagsbild ANDREAS LUNDGREN, ÖREBRO STUDENTKÅR Tryck Endast elektronisk publikation Elektronisk publikation wp-content/themes/studentkaren/content

4 SAMMANFATTNIG Studentbostadsutredningen 2013 är gemensamt initiativ av universitetsstadsrådet för att skapa klarhet i Örebros studentbostadssituation. I universitetsstadsrådet ingår Örebro kommun, Örebro universitet och Örebro studentkår. I Örebro finns det 2830 studentbostäder varav 137 är tillgängliga för alla som studerar eftergymnasial utbildning inom regionen. Idag finns det akut behov av 500 nya studentbostäder och fram till 2016 är det planerat att byggas 352 nya studentbostäder varav 89 är påbörjade. På Örebros bostadsmarknad finns flera aktörer och majoriteten av dem vill bygga nya studentbostäder. Örebro kommun och Örebro universitet växer båda vilket innebär att fler människor kommer konkurera om bostäder på en redan hårt pressad marknad, något som kommer drabba studenter som på relativit kort tid måste skaffa sig en bostad innan deras studier påbörjas. Idag bor en majoritet av Örebros studenter inte i en studentbostad. Örebro har en brist av studentbostäder, den är inte i klass med de klassiska universitetsstäderna men om inte gemensamma insatser från kommun, fastighetsägare, universitet och studentkår genomför kan situationen komma att förvärras något som skulle kunna vara skadligt för Örebro som en attraktiv studieort.

5 FÖRORD Tillgång till studentbostäder, ett välfungerande skyddsnät för studenter och rättsäkerhet är faktorer som ligger till grund för en trygg tillvaro för studenterna. Så lyder delen om Den trygga studenten i Örebro studentkårs visionsdokument. Hemmet ska vara varje människas trygghet, den plats där hen kan känna sig säker, kan koppla av och lugna ner sig samt fina ro, detsamma gäller för studenter. Varje student ska ha rätten till en bostad. I Örebro har vi under längre tid varit besparade från den allvarligare studentbostadskrisen som andra klassiska universitetsstäder årligen upplever men i takt med att både stad och universitet växer har även Örebro fått ta del av en allt besvärligare studentbostadssituation. Örebro studentkår vill tillsammans med Örebros beslutfattare, fastighetsägare och universitet inte bara göra Örebro till en universitetsstad utan till en universitetsstad där studenter känner trygghet och vet att de har ett boende värt namnet. För att en trygg student med bra förutsättningar presterar bättre både i sin utbildning och på sin fritid. Hen utvecklas bättre och tillsammans utvecklar hen sin omgivning. Genom att erbjuda studenter en bra bostad erbjuder vi dem mer än bara en plats att sova på, vi erbjuder dem trygghet. Studentbostadsutredningen 2013 är ett viktigt steg för att skap en samlad bild av studentbostadssituationen i Örebro, som vi sedan gemensamt kan utveckla. Ordförande Örebro studentkår Louise Hammar

6 RAPPORT FRÅN ÖREBRO STUDENTKÅR INNEHÅLL Rapport 2013:1 Studentbostadsutredning 2013 Behovet av studentbostäder i Örebro idag, imorgon och i framtiden. Sammanfattnig... 4 Förord... 5 Rapport från Örebro studentkår... 6 Figurförteckning... 7 Tabellförteckning... 7 Inledning... 7 Bakgrund... 7 Student och Studentbostad, definition Vad är en studentbostad?... 7 Hur definierar Örebros fastighetsbolag en student?... 9 ÖrebroBostäder Ab (Öbo)... 9 Husherren Fastigheter AB... 9 John Ekström Bygg AB Asplund Fastigheter AB Behrn Fastigheter AB Svenska Kyrkan studentbostäder Definition av studentbotad Hur ser det ut i Örebro idag? Nyproduktion i Örebro Går det att beräkna behovet av studentbostäder i Örebro? Sammanfattning Enkätundersökning Syfte Population och utfall Analysmetod Program för analys Resultat... 21

7 Slutsats av bakgrundsdatan Bostadssituationen i Örebro Slutsats av bostadssituationen i Örebro Framtidens studentboende Slutsats framtidens studentboende Slutsats Inledning Studentbostadssituationen i Örebro idag Studentbostadssituationen i Örebro i framtiden Sammanfattning Förslag Referenslista Litteraturreferenser Internetreferenser Intervjuer E-post Bilaga 1: Webbenkät FIGURFÖRTECKNING Figur 1: Studentlägenheter i Örebro Figur 2: Könsfördelning bland de svarande Figur 3: Åldersfördelningen på de svarande Figur 4: Antalet föräldrar bland de svarande Figur 5: Antalet av de svarande som har flyttat till Örebro för studier Figur 6: Under vilken termin de svarande studerar Figur 7: Hur de svarande försörjer sig under sin studietid Figur 8: Vilken typ av boende de svarande har Figur 9: Varför de svarande valde den bostaden de bor i idag Figur 10: Om de svarande är nöjda med sitt boende Figur 11: Vilket typ av boende föredrar under sin studietid Figur 12: Vilken typ av boendeform de föredrar under sin studietid TABELLFÖRTECKNING Tabell 1: Ålder föräldrar Tabell 2: Vad de svarande tycker är viktigt/mycket viktigt när de väljer sin bostad under studietiden

8

9 INLEDNING Studentbostadsutredningen 2013 är en rapport som belyser studentbostadssituationen i Örebro och undersöker behovet av studentbostäder idag och i framtiden. Rapporten redovisar även en webbaserad enkätundersökning gällande bostadssituationen för studenter i Örebro, enkätundersökningen genomfördes under september och oktober Enkäten riktade sig till samtliga studenter vid Örebro universitet och undersöker hur deras nuvarande boendesituation ser ut och vad för typ av boende de vill ha under sina studier. I rapporten redovisas endast de svar som är relevant för rapportens syfte. Hela undersökningen finns med i en bilaga till rapporten. BAKGRUND Bakgrunden till studien är att det råder en oklarhet runt behovet av studentbostäder i Örebro. Årligen rapporteras det både om bostadsbrist bland studenter och att marknaden för studentbostäder är i full balans beroende på vem du frågar. Situationen är svår att bedöma då det är flera aktörer som ska enas om vad en brist är och vilket behov som finns samt att de olika aktörerna uppger olika behov till olika undersökningar. Student och Studentbostad, definition. Det finns flera olika definitioner av studentbostäder beroende på vilken aktör du frågar samt att kraven för att klassas som student varierar kraftigt från organisation till organisation. I kommande del följer en kort redogörelse för de olika definitionerna av student och studentbostad. Vad är en studentbostad? Det finns flera olika definitioner av studentbostäder beroende på vilken organisation eller person du frågar. Några organisationer väljer att fokusera på upplåtelseformen medan andra sätter fokus att boendeformen skall vara kopplad till en specifik utbildningsform. Studentbostadsföretagen är en branschorganisation för de företag som äger och förvaltar studentbostäder i Sverige, totalt har de 50 medlemmar som Örebro studentkår 7

10 tillsammans äger och förvaltar ca 75% av alla studentbostäder i Sverige. Deras definition av en studentbostad är följande: 1 Enligt Studentbostadsföretagen är en studentbostad en bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning. Studentbostaden skall upplåtas med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier. 2 Nationalencyklopedin definierar en studentbostad som en hyresbostad för studenter vid universitet och högskolor. 3 Från statens sida finns det få skriftliga regleringar av vad som klassas som en studentbostad antogs förordningen om investeringsstimulans för byggandet av mindre hyresbostäder och studentbostäder. Förordningen definierar studentbostäder som bostadslägenheter för studenter vid universitet eller högskola, om bostäderna uteslutande upplåts med hyresrätt. 4 Sveriges förenade studentkårer (SFS) har en egen klassificering av studentbostäder genom sin bostadsgaranti. Boendeformen ska vara hyresrätt, hyran ska uppgå till max 1/3 av studiemedlet, det ska vara rimligt avstånd till lärosättet (30 minuter), kontraktet ska vara ett permanent förstahandskontrakt och studenten ska minst ha bedriva studier på 15hp/termin, motsvarande en studietakt på 50%. 5 Boverket har sedan början av 2013, på regeringens uppdrag, utrett hur byggnationen av studentbostäder och ungdomslägenheter kan underlättas. I utredningen som överlämnades till regeringen den 1 juli har Boverket bland annat förslagit en definition av begreppet studentbostad ska föras in i 1 kap. 4 PBL. Förslaget lyder: 1 Om studentbostadsföretagen, Studentbostadsföretagen, (Hämtat ) 2 Vad är en studentbostad?, Studentbostadsföretagen, (Hämtad ) 3 Studentbostad, Nationalencyklopedin, (Hämtad ) 4 SFS 2003:506. Förordningen om investeringsstimulans för byggandet av mindre hyresbostäder och studentbostäder, Stockholm, Socialdepartementet 5 SFS bostadsrapport 2013, Stockholm, Sveriges förenade studentkårer 8 Örebro studentkår

11 Studentbostad: bostad avsedd för studerande vid universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Boverket resonerar att begreppet studentbostäder inte ska avse en särskild upplåtelseform så som hyresbostäder, trots att en överväldigande majoriteten av alla de bostäder som upplåts för studenter är hyresrätter, då det kan innebär en begräsning i möjligheten att skapa nya studentbostäder. Boverket ser inte heller behovet att skriva in en speciell del om besittningsrätt, t.ex. att boende endast kan villkoras om den boende bedriver studier i viss utsträckning, då det redan idag finns en generalklausul i besittningsskydd enligt 12 kap. 46 Jordabalken som säger att det i annat fall inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon anledning är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. 6 Hur definierar Örebros fastighetsbolag en student? Totalt finns det sex olika fastighetsbolag som erbjuder studentbostäder i Örebro. De olika fastighetsbolag har olika krav på vad som krävs för att klassas som student och därmed få tillgång till respektive fastighetsbolags studentbostäder samt att de olika företagen riktar sig till olika stora grupper. Nedan följer en kort redogörelse av de sex olika bostadsföretagen. ÖrebroBostäder Ab (Öbo) det företag i Örebro som har den klaraste definitionen av vem som klassas som student är och därmed får tillgång till deras bestånd av studentbostäder. Öbo:s krav är att du ska ha fyllt minst 18 år och samt att du kan uppvisa intyg som styrker att du är antagen till alternativt studerar minst 15 högskolepoäng vid Örebro universitet, motsvarande en studietakt på 50%. 7 Husherren Fastigheter AB klassar vem som helst som kan uppvisa någon form av antagningsbesked eller studieintyg som student och ställer inga krav på att deras hyresgäster ska uppnå en vis studietakt. 8 6 Rapport 2013:20 Regeringsuppdrag Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter, Karlskrona, Boverket 7 Riktlinjer för uthyrning, Öbo, Student/Studentbostader/Policy-for-studentuthyrning/, (Hämtad ) 8 Karlsson, Per; Fastighetsägare Husherren AB Intervjuad 12 september. Örebro studentkår 9

12 John Ekström Bygg AB klassar vem som helst som kan uppvisa någon form av antagningsbesked eller studieintyg som student och ställer inga krav på att deras hyresgäster ska uppnå en vis studietakt. 9 Asplund Fastigheter AB klassar vem som helst som kan uppvisa någon form av antagningsbesked eller studieintyg som student och ställer inga krav på att deras hyresgäster ska uppnå en vis studietakt. 10 Behrn Fastigheter AB klassar vem som helst som kan uppvisa att de är inskrivna vid Örebro universitet som student och ställer inga krav på att deras hyresgäster ska uppnå en vis studietakt. Om Behrn upplever att en person bot längre än normalt i deras studentbostäder begär de in studieintyg annars utför de inga större kontroller bland sitt studentbostadsbestond. 11 Svenska Kyrkan studentbostäder i Örebro är tillgängliga för studenter vid all eftergymnasial utbildning i Örebro området, t.ex. Örebro universitet, Örebro teologiska högskola och folkhögskolor i regionen. Svenska kyrkan ställer kravet att deras hyresgäster ska studera minst 10,5 hp varje termin, vilket motsvarar en studietakt på 35%. Svenska kyrkan begär årligen in studieintyg från sina hyresgäster för att kontrollera om de fortfarande är studenter. Efter studierna erbjuder de även studenterna möjligheten att under 6 månader bo kvar medan de söker ny bostad. Svenska kyrkan tillåter även andrahands uthyrning under kortare tid. T.ex. under sommaren och under ferieperiod. 12 Definition av studentbotad Olika klassificeringar av studentbostäder och olika krav från fastighetsbolag för att få tillgång till respektives studentbostäder gör att marknaden är både krånglig svåranalyserad. Beroende på vilken organisation du frågar kan resultatet av antalet studentbostäder variera. Boverkets förslag till definition 9 Rünell, Irene; Ekonomiassistent John Ekströms Bygg AB Intervjuad 4 september. 10 Bogren, Per; VD Asplunds fastigheter AB Intervjuad 12 september. 11 Lena; Studentbostadsansvarig Behrn fastigheter AB Intervjuad 5 september. 12 Malmeström, Therese; Utredningssekreterare Kyrkokansliet Svenska kyrkans bostäder Intervjuad 5 september. 10 Örebro studentkår

13 av studentbostad visar på att det finns en bred av olika typer av boende former som kan nyttjas som studentbostäder samt komplexiteten på marknaden. Den tydliggör att en studentbostad inte alltid endast är reserverad till ett specifikt lärosäte utan att det i finns möjlighet för studenter från olika lärosäten att konkurera om samma bostad. Problematiken med ett vidgat begreppet av studentbostäder är att översynen och vem som bestämmer att det faktiskt är en studentbostad försvåras avsevärt. I Studentbostadutredningen 2013 kommer en studentbostad definieras efter studentbostadsföretagens riktlinjer. Studentbostadsföretagens definition lägger tyngdpunkt på tre saker, upplåtelseformen hyresrätt, att den boende studerar vid studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning samt att besittningsrätt är kopplad till hyresgästens fortsatta studier. Det här återspeglar den marknad och det utbud som finns i Örebro och gör det även möjligt att lätt få en överblick av studentbostadsbeståndet. I Örebro finns det flera olika aktörer på marknaden, alla med egna krav på vilka som har besittningsrätt på respektives studentbostäder, en del har krav på att en vis studietakt skall bedrivas och andra upplåter sina studentbostäder till alla som studerar på eftergymnasial utbildning. Hur ser det ut i Örebro idag? I Örebro finns det idag totalt studentbostäder fördelade på sju olika aktörer. Öbo som är den enskilt största aktören äger och förvaltar st studentbostäder motsvarande 77% av studentbostadsbeståndet medan resterande sex aktörer äger och förvaltar mellan studentbostäder vardera 13. De senaste studentbostäderna, 102 st, som färdigställdes i Örebro var av Asplunds Fastigheter AB Sedan dess har det inte färdigställts några nya studentbostäder. Av dessa studentbostäder är exklusivt till för studenterna vid Örebro universitet medan 137 är till för alla som studerar vid en eftergymnasial utbildning i Örebro området. 13 Information om studentbostäder i Örebro, Örebro, Örebro kommun Örebro studentkår 11

14 Studentlägenheter Endast för Örebro universitet För all eftergymnasial utbildning i regionen Figur 1: Studentlägenheter i Örebro Örebro universitet har under de senast åren gjort en stor omställning från att vara ett regionalt rekryterande universitet till att bli ett nationellt rekryterande universitet med utbildningar som tillhör några av Sveriges mest ansökta. Den regionala rekryteringen till Örebro har minskat från att HT 2003 vara hela 35% 14 till att HT 2012 ligga på 26% 15, på VT 2012 är den regionala rekryteringen ännu lägre, 16,1%. 16 Det här innebär att antalet studenter som flyttar till Örebro för studier har ökat både till antal, då universitetet tar in fler studenter än 2005, samt till andelen av alla studenter som börjar vid Örebro universitet. Totalt sett finns det idag registrerade studenter vid Örebro universitet av dessa är campusstudenter varav 299 studerar vid campus grythyttan och distansstudenter. 17 Ett annat av fokus områdena har varit att avveckla de korta 2åriga programen och distansutbildningar till förmån för längre professionsutbildningar, något som inneburit att studenter i större grad 14 UKÄ Regional rekrytering - Högskolans nybörjare Örebro universitet HT 2003, (Hämtad ) 15 UKÄ Regional rekrytering - Högskolans nybörjare Örebro universitet HT 2012, (Hämtad ) 16 UKÄ Regional rekrytering - Högskolans nybörjare Örebro universitet VT 2012, (Hämtad ) 17 Eriksson, Lars Örebro studentkår

15 befinner sig på campus under en längre tid. Örebro universitet uppger att de tror på en fortsatt tillväxt av den nationella rekryteringen under de kommande åren samt att man kommer fortsätta att skola om universitetets utbildningar till längre professionsutbildningar. Örebro universitet ser inte heller att antalet studenter vid Örebro universitet kommer minska till följd av politiska beslut då de ligger väl i linje med den rådande högskolepolitiken nationellt, de bedömer inte heller att de kommer minska antalet studenter till följd av de minskande årskullarna då de idag är ett nationellt etablerat universitet. 18 Sammanfattningsvis ser universitetet att det kommer flytta in fler studenter till Örebro som kommer befinna sig längre tid på studieorten än tidigare. Örebro kommun växer, Örebro är den kommun i Sverige som har 2:a störst, till antalet, folkökning efter de fyra storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Totalt ökade Örebro med 1 831, endast Linköping ligger förre med en folkökning på Även i sina egna prognosser räknar man med att kommunen kommer att fortsätta växa, något som kommer ställa höga krav på skapandet av nya bostäder uppgav Örebro till Boverket, som frågar samtliga 43 kommuner med högskoleutbildning om de har tillräckligt med studentbostäder, att det då rådde en brist på studentbostäder i Örebro. 20 Däremot uppgav Örebro kommun i samma undersökning 2013 att det inte råder någon brist på studentbostäder i Örebro detta trots att det under den perioden inte skapats några nya studentbostäder på orten. 21 I Örebro kommuns Boendeplanering i Örebro kommun till 2020 med utblick mot 2035, som ges ut stadsbyggnadskontoret och har för syfte att ge en lägesrapport över situationen i Örebro, bedöms det inte behövdas några nya studentbostäder inom den kommande tiden då studentpopulationen, enligt deras egna prognoser, inte kommer att förändas märkvärt. 22 Stadsbyggnadskontoret har sedan den senaste boendeplaneringen 18 Kindgren, Joakim; Planeringschef Örebro universitet Intervjuad 21 augusti. 19 Folkmängd Top december 2012, SCB, aspx (hämtad ) 20 pdf 21 Rapport 2013:19 Bostadsmarkanade med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2013, Karlskrona, Boverket 22 Boendeplanering i Örebro kommun till 2020 med utblick mot 2035, Örebro, Örebro kommun Örebro studentkår 13

16 publicerades valt att börja arbeta på ett nytt sätt när det handlar om framtidsprognoser, dock är boendeplaneringen från 2011 den senast publicerade handlingen inom detta område (studentbostäder) för Örebro kommun och det som fram tills dagens datum gäller. 23 I Nerikes Allahanda, den 11 september 2013, uttalar sig Hannah Ljung, ordförande i byggnadsnämnden om situationen på statsbyggnadskontoret. Enligt Hannah Ljung ligger statsbyggnadskontoret efter i sitt arbete med detaljplaner något som leder till att byggnämnden inte kan bevilja bygglov till projekt som ansöker, trots att de ser en poäng med bygget. 24 Studentbostadsföretagen, där flera av Örebros fastighetsägare är medlemmar bl.a. Öbo 25, återkommer årligen med en genomgång av studentbostadssituationen på de orter där det finns högskoleutbildning. Studboguiden 2013 uppger att det i Örebro råder en brist på studentbostäder och att det totalt saknas 500 studentbostäder. Behovet i hela Örebro ligger på 500 bostäder, men byggkostnader och höga tillgänglighetskrav anges som hinder för att bygga mer än vad man idag har möjlighet till. 26 Redan 2012 uppgav studentbostadsföretagen att det fanns en stor brist på studentbostäder i Örebro, då ansåg de att det behövdes 300 nya studentbostäder för att marknaden skulle hamna i balans. I samband med det uppgav de även att det inte fanns några hinder i för nyproduktion i form av höga kostnader och tillgänglighetskrav, något som har förändrats fram till Öbo bedömer att det finns en brist på studentbostäder i Örebro. För ett par år sedan genomfördes en intern utredning på hur många studentbostäder det behövs i regionen de kommande åren, antalet uppskattas till mellan st. Öbo varit tvungen att konvertera mellan vanliga lägenheter till studentbostäder, något som man i längden inte kan fortsätta med då Öbo:s 23 Gimberger, Christin; Planeringsingenjör Örebro kommun Intervjuad 30 augusti. 24 Tenor, Carina. Behov av minst 600 nya lägenheter varje år. Nerikes Allahanda. Nr 246 (2013): sid.9 25 Våra medlemmar, Studentbostadsföretagen, (Hämtad ) 26 Studboguiden 2013 Örebro, Göteborg, Studentbostadsföretagen 27 Studboguiden 2012 Örebro, Göteborg, Studentbostadsföretagen 14 Örebro studentkår

17 vanliga bostadsbestånd är under hårt tryck. 28 Öbo har tillsammans med Örebro universitet utvecklat en egen bostadsgaranti, den ska inte blandas ihop med SFS bostadsgaranti. Öbo:s bostadsgaranti innebär att den sökande inom en månad från den dagen de anmäler sig ska erbjudas en lägenhet de får bo i under den första terminen, därefter ska de ha hittat ett eget boende. Under hösten 2013 är det 649 st studenter anmälda till bostadsgarantin, 140 st av dem har blivit erbjudna och skrivit bostadskontrakt och Öbo själva räknar med att ytterligare mellan studenter kommer skriva bostadskontrakt inom ramen för bostadsgarantin. Enligt Öbo ligger det här i linje med hur det har sett ut tidigare år. 29 Fastighetsägarna, branchorganisationen, i Örebro bedömer även dom att det finns en brist av studentbostäder men har ingen exakt siffra på hur många studentbostäder det saknas. De ser överhuvudtaget att det är problematiskt på bostadsmarknaden där det finns väldigt få vakanser. Något som drabbar studenter som inte bor i specifika studentbostäder. Fastighetsägarna vet att deras medlemmar vill bygga, både studentbostäder och vanliga bostäder, men att det stora problemet är finansieringen då banker är ovilliga att låna ut till långsiktiga projekt. 30 Enligt Örebro studentkår är bostadssituationen i Örebro inte optimal. Det råder en brist på studentbostäder men det är inte lika illa som i de klassiska universitetsstäderna eller Stockholm. Under hösten 2013 har Örebro studentkår ca 110 st studenter i sitt akutboende, något, det är den siffran som studentkåren har haft tidigare år. Studentkåren som har drivit akutboendet sen 90-talets slut anser att behovet av akutboendet är en tydlig signal att studentbostadsmarknaden är överbelastad. Örebro studentkår ser också hur situationen på den vanliga bostadsmarknaden drabbar studenter, många bor i dagsläget bland det vanliga bostadsbeståndet något som blir mindre vanligt då konkurrensen för att få en bostad i Örebro har ökat. Det hela leder i sin tur till att trycket ökar ytterligare på det begränsade studentbostadsbeståndet. De ser även en ökning av studenter som enbart skriver in sig på kurser vid 28 Looström, Mattias; Distriktschef Öbo Intervjuad 11 september 29 Looström, Mattias Ström, Ola; Näringspolitisk chef Fastighetsägarna Intervjuad 11 september. Örebro studentkår 15

18 universitetet för att kunna bo kvar i sina studentlägenheter då det inte finns några vanliga lägenheter att flytta till. 31 SFS släpper varje år sin studentbostadsrapport där de bedömer bostadssituationen på varje ort med högskoleutbildning. SFS bedömer respektive ort efter sin definition av bostadsgaranti som är en kombination av tiden till tillträde till bostaden till bostadens läge sett från lärosättet och hyran. I Örebro bedöms studentbostadssituationen som gul vilket innebär att situationen är ansträngd men att majoriteten av studenterna får bostad inom den första terminen. 32 Nyproduktion i Örebro Antalet planerade studentbostadsprojekt är flera, alla i varierande stadier av planprocessen. I rapporten har de tillfrågade fastighetsägarna endast fått ta med de bostäder som påbörjats alternativ prövas i för bygglov i kommunens byggnämnd. Asplunds Fastigheter Ab planerar att bygga 57 nya studentbostäder i centrala Örebro. För tillfället väntar de på att få bygglov för bygget men beräknar att studentbostäderna ska vara klara för inflyt till HT BoTrygg, ett nytt företag på marknaden i Örebro, planerar för tillfället att bygga 66 st studentbostäder med byggstart Öbo bygger för tillfället 89 st nya studentbostäder dessa beräknas vara färdigställda med inflyt till hösten Husherren Fastigheter AB planerar att bygga ett nytt flerlägenhetshus med studentbostäder vid campus, där de redan idag har två flerlägenhetshus de sk. muttrarna. Totalt skulle det innebära 50 nya studentbostäder. Projektet väntar på bygglov och förväntas vara klart sent hösten Hammar, Louise; Ordförande Örebro studentkår Intervjuad 12 september. 32 SFS bostadsrapport 2013 Örebro, Stockholm, Sveriges förenade studentkårer 33 Bogren, Per; VD Asplunds fastigheter AB Intervjuad 12 september. 34 Kv. Lagerbladet, BoTrygg, (Hämtad ) 35 Studentcity, Öbo, (Hämtad ) 36 Karlsson, Per; Fastighetsägare Husherren AB Intervjuad 12 september. 16 Örebro studentkår

19 John Ekström Bygg AB planerar även de att bygga 90 studentlägenheter i stadsdelen Ladugårdsängen där det idag sker en stor utbyggnad. Bygget beräknas vara klart med inflyt hösten Om alla dessa projekt skulle stå klara enligt de olika företagens planering skulle det till hösten 2015 innebära att 352 st nya studentbostäder ska ha tillkommit i Örebro. Inom den kommande framtiden finns det även fler projekt som fastighetsbolagen vill genomföra men många av dem är på skissnivå och några har inte kommit så långt ännu. Går det att beräkna behovet av studentbostäder i Örebro? I en studie från Högskolan i Borås försöker universitetsadjunkt Peter Sigrén att beräkna behovet av antalet studentbostäder i Borås. I studien ska bostaden uppnå SFS krav i bostadsgarantin för att räknas som en studentbostad, se tidigare avsnitt. Behovet kan beräknas enligt två modeller, den första genom att ta antalet studenter(x) gånger antalet campusstudenter i procent (Y) gånger antalet studenter som uppgett att de flyttat till Borås i procent, siffrorna angående inflyt till Borås kommer från en parallell enkätundersökning. Den andra modellen är liknande men istället för antalet studenter använder Peter Sigrén antalet helårstudenter (HST) vid lärosätet gånger antalet campusstudenter i procent (Y) gånger antalet studenter som uppgett att de flyttat till Borås i procent. 38 Oavsett vilken av de två olika sätten man väljer att använda sig av blir en matematiskauppställning blir som följer: 37 Ekström, Steig Rapport 2013:19 Studentbostadsutredning 2013, Borås, Högskolan i Borås Örebro studentkår 17

20 X * Y * Z = Behovet av studentbostäder + ev. bostäder för internationella studenter X = Antalet studenter alt. HST vid lärosätet Y = Antalet studenter alt. HST som studerar vid campus, i procent Z = Antalet studenter som är inflyttande, i procent Om vi skulle applicera de två modellerna på situationen i Örebro skulle resultatet bli som följande: Vid Örebro universitet finns det idag registrerade studenter av dessa är i studenter aktiva vid campus resterande är distansstudenter. Detta motsvarar att 86,4% av Örebro universitets studenter studerar vid campus Örebro. I studentbostadsundersökningen, en enkätundersökning som gick ut till samtliga registrerade studenter vid Örebro universitet september 2013 uppger 78% att de är inflytande till Örebro för studier *0,864*0,78= 6 700,11 Enligt modellen finns det ett behov av studentbostäder i Örebro. Då det idag redan finns studentbostäder i Örebro blir det totala behovet av studentbostäder som behöver byggas 3 870st. Om vi utgår från antalet HST blir resultatet följande: Vid Örebro universitet fanns det 2012 (senaste officiella siffran) anslagsfinansierade HST 39, av dessa är ii HST aktiva vid campus resterande 715 HST är distansstudenter. Detta motsvarar att 92,3% av Örebro universitets HST studerar vid campus. I Studentbostadsundersökningen, en enkätundersökning som gick ut till samtliga registrerade studenter vid Örebro universitet september 2013 uppger 78% att de är inflytande till Örebro för studier *0,923*0,78= 6 691,84 Enligt den modellen finns det ett behov av studentbostäder i Örebro. Då det idag redan finns studentbostäder i Örebro blir det totala behovet av studentbostäder som behöver byggas st. Om vi endast utgår från :3 Statistisk analys Betydande minskning av helårsstudenter Stockholm, Universitetskanslerämbetet. 18 Örebro studentkår

21 universitetsadjunkt Peter Sigrén modeller skulle behovet av nya studentbostäder i Örebro uppgå till mellan styckena. Modellerna går att diskutera då de inte tar hänsyn till att flera studenter kan bo i en studentbostad, till exempel i samboboende eller komboboende. Modellerna beräknar snarare behovet av antalet sängplatser än studentbostäder. Den tar även för givet att alla studenter som flyttar till en studieort ska bo i en studentbostad. Detta till trots ger modellen oss i alla fall en fingervisning av att behovet av studentbostäder i Örebro är stort samt hur stort behovet är om samtliga studenter skulle bo i en studentbostad. SAMMANFATTNING I finns idag studentbostäder varav 137 av dessa är tillgängliga för alla som studera någon form av eftergymnasial utbildning i regionen. Fram till och med 2015 är 352 st nya studentbostäder planerade att stå färdiga i Örebro, av dessa är 89 påbörjade. Totalt finns det registrerade studenter vid Örebro universitet, av dessa är 299 studenter förlagda vid campus Grythyttan samt 1384 är distansstudenter. Totalt sett finns det studenter vid campus Örebro i Örebro kommun. Örebro universitet har sedan tidigare påbörjat en förändring av sitt kursutbud vilket kommer resultera i fler långa campusförlagda professionsutbildningar. De ser även hur antalet studenter som kommer utifrån regionen har ökat de senaste åren, från 70% till 80% och de räknar med att den trenden kommer hålla i sig. Det råder delade meningar om hur behovet av nya studentbostäder ser ut i Örebro, samtliga tillfrågade fastighetsägare och intresseorganisationer hävdar att det finns ett behov av nya studentbostäder idag. Öbo och Studentbostadsbolagen säger att det för tillfället saknas 500 studentbostäder i Örebro. Stadsbyggnadskontoret i Örebro släppte 2011 en prognos över bostadssituationen de kommande åren i Örebro som säger däremot att de inte finns något behov av nya studentbostäder både i dagslägget och på längre sikt. Stadsbyggnadskontoret har efter rapporten uppmärksammat att deras tidigare prognoser har byggt på felaktiga siffror och arbetar i dagsläget för att utveckla nya beräkningsmetoder, något som i framtiden kan komma att påverka deras prognoser. Universitetsadjunkt Peter Sigrén vid Högskolan i Borås har i en liknande rapport utvecklat två modeller för att beräkna behovet av studentbostäder vid Örebro studentkår 19

22 lärosätet i Borås. Enligt hans modeller finns det ett behov av mellan studentbostäder i Örebro. Modellerna tar dock inte hänsyn till att en bostad kan inrymma flera studenter utan visar snarare behovet av antalet sängplatser. ENKÄTUNDERSÖKNING SYFTE Syftet med enkätundersökningen är få en bild av hur behovet av studentbostäder i Örebro ser ut. Enkäten försöker även ta reda på hur studentpopulationen ser ut, hur/var de bor och varför de bor där de bor. Enkätundersökningen fick namnet Studentbostadsundersökningen Avslutningsvis undersöker enkäten hur studenterna vill bo och vad de prioriterar i ett boende om de fritt får välja. Detta för att skapa en bild av hur morgondagens studentboende bör se ut och för att passa studenter bäst som kan användas vid påverkan av kommande studentbostadsprojekt. POPULATION OCH UTFALL Undersökningen riktar sig till samtliga studenter vid Örebro universitet som i september fanns registrerade i universitetets ladok-system. Totalt skickades webbenkäten ut till studenter. Studenter som uppgav att de studerade vid Restauranghögskolan/campus Grythyttan plockades bort från resultatet då de inte berörs av studentbostadssituationen i Örebro. Av de studenter som enkäten skickades ut till påbörjade studenter enkäten och fullföljde enkätundersökningen i sin helhet, det motsvarar en svarsfrekvens på 11,5 % av universitetets samtliga studenter. Av de svarande kom 25 från Restauranghögskolan vid campus Grythyttan, då de inte berörs av undersökningen som bara gäller området inom Örebro kommun har deras svar lyfts ut ur datan som har bearbetats. Maximalt antal svarande på en fråga kan vara Enligt SurveyMonkey, ett globalt företag som jobbar med enkätundersökningar, behövs det vid en undersökning som riktar sig till en målgrupp på individer 370 svar för att uppnå en felmarginal på 5%, för att uppnå en felmarginal på 1% behövs det svarande. För att uppnå 20 Örebro studentkår

23 en konfidensintervallen, återspegling av populationen som undersökningen riktar sig till, på 99% behövs 623 svarande av Sett till dessa siffror har studentbostadsundersökningen 2013 en felmarginal på mellan 5-1% samt en konfidensintervall på under 99% något som gör att resultatet får betraktas som högst trovärdigt. ANALYSMETOD Studentbostadsundersökning 2013 redovisas i figurer och tabeller med tillhörande text, det är traditionell deskriptiv analys som beskriver de resultat som har inkommit. Endast de resultat som har svar som är relevanta för Studentbostadsutredningen 2013 redovisas med kommentarer och text. För samtliga svar utan kommentarer se Bilaga 1: Webbenkät. Program för analys Webbenkäten för insamlingen av data har utvecklats i Wufoo, ett internetbaserat webbenkätsprogram. Vid bearbetningen av den insamlade datan har Microsoft Excel använts. RESULTAT Bakgrundsfrågor Inget av de ovanstående Tredje kön Man Kvinna 3 4 Kön Figur 2: Könsfördelning bland de svarande N=1124 Könsfördelning följer den könsfördelning mellan kvinnor och män som finns inom högskolesektorn på studentnivå. 70% är kvinnor och 30% är män. 40 Gruppstorlek för enkät, SurveyMonkey, https://sv.surveymonkey.com/mp/sample-size/ (Hämtad ) Örebro studentkår 21

24 Hur gammal är du? Figur 3: Åldersfördelningen på de svarande. N=1127 Fördelningen av studenter är relativt jämn, en klar majoritet av de svarande är under 27 och av dem är flest mellan Jämfört med ett nationellt snitt av en studerandes ålder ligger undersökningen svarande lite lägre. 22 Örebro studentkår

25 Är du förälder? Ja 81 Nej 1042 Figur 4: Antalet föräldrar bland de svarande N=1123 Av de svarande uppger 81st att de är föräldrar, det motsvarar ca 8%. Andelen föräldrar inom studentgruppen motsvarar den andel studenter som uppgett att de är föräldrar i liknande studier vid andra lärosäten, senast vid lärosätena vid Stockholm. Genom att korstabellera de som uppgett att de är föräldrar med uppgiven ålder kan vi se att majoriteten av som studerar och är förälder är över 30, i de yngre åldrarna under finns en jämn spridning av föräldrar. Tabell 1: Ålder föräldrar N=81 Ålder föräldrar Antal Totalt 81 Örebro studentkår 23

26 Är du inflyttad till Örebro för studier eller är du bosatt i Örebro sen tidigare? Bosatt i Örebro sen tidigare 239 Inflyttad 851 Figur 5: Antalet av de svarande som har flyttat till Örebro för studier. N=1090 En klar majoritet av alla svarande uppger att de har flyttat till Örebro för att studera, 78%. Enligt UKÄ:s rapport om regionalrekrytering hade Örebro universitet en nationellrekryteringsgrad på 74% HT De som svarade på enkäten uppger endast att de har flyttat till Örebro vilket kan innebära att de tidigare bott inom regionen för att sedan flytta till Örebro stad/kommun. UKÄ:s siffror visar endast hur många som har rekryterats till universitetet vid varje terminsstart medan undersökningen har riktat sig till samtliga studenter vid universitetet. Detta skulle kunna betyda att antalet studenter som kommer utanför Örebro för att flytta hit är större än vad som tidigare uppgetts. 24 Örebro studentkår

27 Under vilken termin studerar du? Figur 6: Under vilken termin de svarande studerar. N=1124 Antalet förstaterminsstudenter utgör den största delen av de svarande. De jämna terminerna, 2, 4, 6, är antagna vid vårterminen då ett färre antal studenter antas jämfört med höstterminsantagningen, termin 1, 3, 5, vilket kan förklara varför det är färre studenter som svarar på undersökningen vid dessa terminer. Örebro studentkår 25

28 Hur försörjer du dig under din studietid? Figur 7: Hur de svarande försörjer sig under sin studietid. N=1008 Majoriteten av alla svarande försörjer sig med hjälp av studiemedel, bidrag och lån. En stor del av de svarande jobbar på sidan om samt nyttjar det klassiska studiemedlet, undersökningen undersöker inte varför folk jobbar vid sidan av sina studier. Slutsats av bakgrundsdatan. Spridningen av de svarande är liknande den inom studentpopulationen, främst när det kommer till ålder och könsfördelningen. En viss överrepresentation av förstaterminsstudenter finns med bland de svarande. Majoriteten av alla svarande 78% är inflyttade till Örebro och 8% är föräldrar. 26 Örebro studentkår

29 Bostadssituationen i Örebro I vilken typ av bostad bor du? Studentbostad (Kommunal) Hyresrätt (Privat) Studentbostad (Privat) Hyresrätt (Kommunal) Inneboende (hyr enskilt rum) Bostadsrätt 2:a hand Egen villa Annat alternativ Öbo:s bostadsgaranti Figur 8: Vilken typ av boende de svarande har. N=1124 Majoriteten av alla svarande bor i det kommunal studentbostadsbeståndet, en stor del av de svarande bor i hyresrätter som ägs av en privat fastighetsägare. Totalt sett är det fler (57%) av de svarande som bor i en vanlig bostad än de som bor i boenden som är speciellt tillägnade studenter. Sett till antalet studentbostäder som finns, 2830, och antalet studenter är det inte förvånande att fler bor utanför studentbostadsbeståndet då det inte finns tillräckligt med studentbostäder för alla studenter i Örebro. Örebro studentkår 27

30 Varför valde du den bostaden du bor i idag? Annat alternativ 70 Bostadens läge 214 Bostadens storlek 24 Det var den som passade mina behov 319 Det var det enda alternativet 398 Låg hyra 90 Figur 9: Varför de svarande valde den bostaden de bor i idag. N=1115 Vid frågan om varför de svarande valde den bostad de idag bor uppger hela 36% att det var det enda alternativet som fanns. Om man djupstuderar datan kan man se att det är fördelat på alla typer av boendeformer, 2:a hand som bostadsrätt. Nästan lika många uppger att anledningen till att de valde sin bostad var att det var det alternativ som passade dem bäst. 28 Örebro studentkår

31 Är du nöjd med din nuvarande bostad? Ja 838 Nej 205 Vet ej 77 Figur 10: Om de svarande är nöjda med sitt boende. N=1120 En stor majoritet är nöjda med sitt boende och endast 18% uppger att de inte är nöjda med sitt boende. Jämfört med föregående figur där 36% uppgav att anledningen till att de bodde i den bostad de gjorde var att det inte fanns något annat alternativ är många av dem nöjda med bostaden. Slutsats av bostadssituationen i Örebro. Majoriteten av alla svarande bor inte i studentbostäder utan i en blandning av vanliga hyresrätter, bostadsrätter och 2:a hands kontrakt. 36% av de svarande har uppgett att anledningen till att de bor där de bor är för att det inte fanns något annat alternativ. De svarande är i allmänhet nöjda med sina boenden endast 18% uppger att de inte är nöjda med sitt boende. Örebro studentkår 29

32 Framtidens studentboende. Om du fick välja hur du skulle bo, vilken typ av boende skulle du då föredra? Villa Vet ej Rum i korridorsboende Egen lägenhet (3 r.o.k.) Egen lägenhet (2 r.o.k.) Egen lägenhet (1 r.o.k.) Delad lägenhet med vänner/partner Delad lägenhet med blandat folk Annat typ av boende Figur 11: Vilken typ av boende föredrar under sin studietid. N=1125 Det finns två typer av bostadsformer som sticker ut, de svarande vill antingen bo i en lägenhet alternativt bo i en lägenhet som de kan dela med en/flera vänner eller sin partner. Det här en trend som inte bara gäller i Örebro utan tidigare har tydliggjorts av andra trendspaningsföretag, bland annat Cairos future. De svarande vill inte ha ett boende där de tvinigas bo med människor de inte känner sen tidigare, så som korridorsboenden eller lägenheter som delas med blandade människor. 30 Örebro studentkår

33 Om du fick välja hur du skulle bo idag, efter dina rådande förutsättningar (ekonomi m.m), vilken typ av boendeform skulle du då föredra? Villa Vet ej Studentbostad Hyresrätt Bostadsrätt Annat alternativ 2:a hand Figur 12: Vilken typ av boendeform de föredrar under sin studietid. N=1122 Majoriteten av de svarande vill bo i en bostad de hyr, de vill främst bo i en studentbostad men inte långt därefter vill de svarande bo i en vanlig hyresrätt. En liten minoritet vill bo i någon annan boendeform. En av anledningarna till att de svarande vill bo i vanliga hyresrätter kan vara för att överlätta övergången från studier till arbetsliv. Örebro studentkår 31

34 Tabell 2: Vad de svarande tycker är viktigt/mycket viktigt när de väljer sin bostad under studietiden. N=1062 Hur viktiga är följande faktorer när du ska välja bostad nästa gång du flyttar under studietiden? Hyra 79% Bostadens standard 59% Läget i förhållande till lärosätet 54% Läget i förhållande till kommunikationer 49% Bostadens storlek 37% Yttre omgivningar 32% Läget i förhållande till centrum 32% Läget i förhållande till vänner/familj 23% Gemensamhetsutrymmen för de boende 9% När de svarande fick prioritera vad de tycker är viktigt/mycket viktigt när de väljer sin bostad var det tre kategorier som stack ut. Hyran, bostadens standard och läget i förhållandet till lärosätet. De svarande vill att hyran ska vara rimlig, lägenheten ska hålla en hög standard och ligga när i förhållande till lärosätet. De som var mindre viktigt var läget i förhållandet till centrum, vänner/familj och att det fanns gemensamhetsutrymmen för de boende. Slutsats framtidens studentboende. Morgondagens studenter vill bo enskilt eller med människor de själva väljer, vänner eller partner. De vill inte bo med människor de inte känner och något som är väldigt tydligt i tabell 2 är att behovet av gemensamhetsutrymmen är nästintill obefintligt. De svarande vill att deras boende ska ligga nära lärosätet. 32 Örebro studentkår

35 SLUTSATS INLEDNING Syftet med Studentbostadsutredningen 2013 har varit att ta fram en bild av hur studentbostadssituationen ser ut i Örebro idag och hur den kommer se ut i framtiden samt ta reda på hur studenter i Örebro bor idag och vill bo imorgon. För att ta reda på hur studenterna i Örebro bor och hur de vill bo har en webbenkät genomförts, svarsfrekvensen var 11,5% och totalt svarade studenter, ett resultat som är mycket bra och gjort att resultatet återspeglar den gemensamma studentpopulationen. Dock är undersökningen inte en vetenskaplig studie utan får snarare ses som ett första steg för att samla in studenternas åsikter om boende under sin studietid. Studentbostadssituationen i Örebro idag. Idag råder det en brist på studentbostäder i Örebro, totalt saknas det i dagsläget runt 500 studentbostäder i Örebro. Det byggs för tillfället 89 st nya studentbostäder och ytterligare 263 bostäder är planerade, totalt ska det fram till och med hösten 2015 färdigställas 352 st studentbostäder. Om samtliga av dessa studentbostäder genomförs skulle det fortfarande saknas 148 st studentbostäder för att täcka dagens behov. Totat finns det studentbostäder Örebro och vid campus i Örebro finns det studenter. Enligt universitetsadjunkt Peter Sigrén vid Högskolan i Borås modeller för att beräkna studentbostadsbehovet skulle det behövas mellan studentbostäder. Detta förutsätter dock att alla studenter skulle bo i en studentbostad och att varje studentbostad endast kunde inhysa en student, något som inte är troligt. En majoritet av alla studenter vid Örebro universitet bor idag inte i studentbostäder utan i bandning av vanliga hyresrätter, 2a handskontrakt, bostadsrätter och mindre kollektiv. Detta till trots ger Peter Sigrén beräkningsmodeller oss en bild av hur behovet skulle se ut om den vanliga bostadsmarknaden inte har kapaciteten att bidra med bostäder åt studenter. Studentbostadssituationen i Örebro i framtiden. Både Örebro universitet och Örebro kommun expanderar. Örebro universitet är ett lärosäte som de senaste åren har blivit ett nationellt rekryterande universitet, det här betyder att även om universitetet inte blir tilldelade fler Örebro studentkår 33

36 utbildningsplatser kommer antalet studenter som rekryteras nationellt öka till bekostnad på den regionala rekryteringen. Antalet studenter kommer även öka tills dess att Örebro universitets läkarprogram är fullt utbyggt. Även uppstarten av ett civilingenjörsprogram skulle öka antalet studenter som rekryteras nationellt till Örebro. Fler studenter kommer komma från resten av Sverige för att studera i Örebro. Örebro kommun är den kommun i Sverige som har 2:a störst, sett till antalet, folkökning efter de fyra storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Totalt ökade Örebro med 1 831, endast Linköping ligger förre med en folkökning på Samtidigt som Örebro växer expansivt kommer varningssignaler från Örebros stadsbyggnadskontor att deras prognoser är felaktiga samt att de inte hinner med sina uppgifter något som i längden har lett till att flera byggen i Örebro har fått nekat bygglov trots att byggnämnden har sett behovet av dem. Bristen på nybyggnationer i Örebro tillsammans med att antalet invånare ökar kommer troligen medföra att konkurrensen om de vanliga hyresrätterna hårdnat rejält. Något som kommer slå hårt mot studenter som med relativt kortvarsel ska söka bostad innan och under sin studietid. Om både universitetets och kommunens expansiva trender fortsätter kommer behovet av renodlade studentbostäder öka ytterligare i Örebro från dagens 500. Det är svårt att ge en exakt siffra men om utbudet av vanliga hyresrätter minskar kommer behovet av nya studentbostäder öka i ungefär samma omfattning. Sammanfattning. Idag saknas det 500 studentbostäder i Örebro. Om Örebro universitetet och Örebro kommun fortsätter sin expansiva tillväxt kommer behovet av nya studentbostäder öka. En större studentbostadsbrist i likhet med Umeå, Lund och Växsjö skulle kunna få skadliga effekter för Örebro universitet något som inte är önskvärt. 41 Folkmängd Top december 2012, SCB, aspx (hämtad ) 34 Örebro studentkår

37 FÖRSLAG Gemensamt ansvar. Samla alla berörda parter (Fastighetsägarna, Örebro kommun, Örebro universitet, Örebro studentkår m.fl.) och skapa en gemensam plattform för studentbostäder, där långsiktiga strategiska diskussioner kan genomföras. Någon forma av gemensamt handslag för säkerställande av studentbostäder både idag och imorgon. Studentbostäder är till för studenter. Privata fastighetsägare behöver genomföra knotroller av sina hyresgäster och tillse att de uppfyller kraven på att vara student. Tillsammans med det första förslaget skulle ett gemensamt studentbostadsreglemente kunna utvecklas så att alla fastighetsägare ställer samma krav för att klassas som student. Fortsatt utredning. En fördjupad studie bör genomföras för att ta reda på mer exakt hur studenterna i Örebro bor och vill bo för att kunna möta behovet så bra som möjligt. Stadsbyggnadskontoret och kommunen. Många av stadsbyggnadskontorets prognoser och siffror stämmer inte överens med verkligenheten något som skadar möjligheten att få ut korrekt information och genomföra projekt som behövs. Det finns även en oklarhet och brist av information inom kommunen när det kommer till frågor som gäller studentbostäder. Kunskapsnivån måste höjas för att Örebro ska kunna tillse det behov som finns. Örebro studentkår 35

38 REFERENSLISTA LITTERATURREFERENSER Andresson, J. (2013). SFS bostadsrapport 2013 Örebro,. Stockholm: Sveriges förenade studentkårer. Boverket. (2013). Rapport 2013:19 Bostadsmarkanade med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten Karlskrona: Boverket. Boverket. (2013). Rapport 2013:20 Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter. Karlskrona: Boverket. Mikael-Bergström, C. (2013). Information om studentbostäder i Örebro. Örebro: Örebro kommun. Regenringskansliet. (2003). Förordningen om investeringsstimulans för byggandet av mindre hyresbostäder och studentbostäder. Stockholm: Socialdepartementet. Sigrén, P. (2013). Rapport 2013:19 Studentbostadsutredning 2013,. Borås: Högskolan i Borås. Studentbostadsföretagen. (2012). Studboguiden Göteborg: Studentbostadsföretagen. Studentbostadsföretagen. (2013). Studboguiden Göteborg: Studentbostadsföretagen. Tenor, C. (den ). Behov av minst 600 nya lägenheter varje år. Nerikes Allahanda, s. 9. Universitetskanslerämbetet. (2012). Statistisk analys Betydande minskning av helårsstudenter Stockholm: Universitetskanslerämbetet. Örebro kommun. (2011). Boendeplanering i Örebro kommun till 2020 med utblick mot 2035, Örebro, Örebro kommun. Örebro: Örebro kommun, Stadsbyggnadskontoret. 36 Örebro studentkår

39 INTERNETREFERENSER BoTrygg. (den ). Kv. Lagerbladet. Hämtat från BoTrygg: Boverket. (den ). Hämtat från udenter.pdf Studentbostadsföretagen. (den ). Om studentbostadsföretagen. Hämtat från den Studentbostadsföretagen. (den ). Vad är en studentbostad? Hämtat från tad den Studentbostadsföretagen. (den ). Våra medlemmar. Hämtat från Studentbostadsföretagen: r (Hämtad ) Universitetskanslerämbetet. (den ). Regional rekrytering - Högskolans nybörjare Örebro universitet HT Hämtat från den Universitetskanslerämbetet. (den ). Regional rekrytering - Högskolans nybörjare Örebro universitet HT Hämtat från den Universitetskanslerämbetet. (den ). Regional rekrytering - Högskolans nybörjare Örebro universitet VT Hämtat från den Örebro studentkår 37

40 Öbo. (den ). Riktlinjer för uthyrning. Hämtat från Student/Studentbostader/Policy-for-studentuthyrning/ den Öbo. (den ). Studentcity. Hämtat från Öbo: INTERVJUER Bogren, P. (den ). VD Asplunds fastigheter AB. (J. Höglund, Intervjuare) Gimberger, C. (den ). Planeringsingenjör Örebro kommun. (J. Höglund, Intervjuare) Hammar, L. (den ). Ordförande Örebro studentkår. (J. Höglund, Intervjuare) Karlsson, P. (den ). Fastighetsägare Husherren AB. (J. Höglund, Intervjuare) Kindgren, J. (den ). Planeringschef Örebro universitet. (J. Höglund, Intervjuare) Lena. (den ). Studentbostadsansvarig Behrn fastigheter AB. (J. Höglund, Intervjuare) Looström, M. (den ). Distriktschef Öbo. (J. Höglund, Intervjuare) Malmeström, T. (den ). Utredningssekreterare Kyrkokansliet Svenska kyrkans bostäder. (J. Höglund, Intervjuare) Rünell, I. (den ). Ekonomiassistent John Ekströms Bygg AB. (J. Höglund, Intervjuare) Ström, O. (den ). Näringspolitisk chef Fastighetsägarna. (J. Höglund, Intervjuare) 38 Örebro studentkår

41 E-POST Ekström, S. (den ). Örebro. Eriksson, L. (den ). Looström, M. (den ). Distriktschef Öbo. Örebro. Örebro studentkår 39

42 BILAGA 1: WEBBENKÄT Inget av de ovanstående Tredje kön Man Kvinna 3 4 Kön Könsfördelning bland de svarande N=1124 Hur gammal är du? Åldersfördelningen på de svarande. N= Örebro studentkår

43 Är du förälder? Ja 81 Nej 1042 Antalet föräldrar bland de svarande N=1123 Är du skriven i Örebro? Ja 814 Nej 283 Vet ej 24 Antalet av de svarande som är skrivna i Örebro N=1121 Örebro studentkår 41

44 Är du inflyttad till Örebro för studier eller är du bosatt i Örebro sen tidigare? Bosatt i Örebro sen tidigare 239 Inflyttad 851 Antalet av de svarande som har flyttat till Örebro för studier. N=1090 Under vilken institution studerar du? HumUs 330 JPS Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin (IHM) Handelshögskolan Natur och Teknik Institutionen för Läkarutbildningen (ILU) Musikhögskolan Vid vilken institution de svarande studerar. N= Örebro studentkår

45 Under vilken termin studerar du? Under vilken termin de svarande studerar. N=1124 Hur försörjer du dig under din studietid? Övrigt Endast Studiebidrag och jobb Endast Studiebidrag och sparade pengar Studiebidrag, lån och sparade pengar Studiebidrag, lån och jobb Studiebidrag och lån 400 Hur de svarande försörjer sig under sin studietid. N=1008 Örebro studentkår 43

46 Hur många procent studerar du? <150% % % % >50% Hur många procent de svarande studerar N=1126 Läser du programbaserade studier eller fristående kurser? Fristående kurser 109 Program 1013 Vad för typ av studier de svarande bedriver. N= Örebro studentkår

47 I vilken typ av bostad bor du? Studentbostad (Kommunal) 366 Hyresrätt (Privat) 233 Studentbostad (Privat) 111 Hyresrätt (Kommunal) 83 Inneboende (hyr enskilt rum) 76 Bostadsrätt 73 2:a hand 58 Egen villa 37 Annat alternativ 31 Öbo:s bostadsgaranti 28 Vilken typ av boende de svarande har. N=1124 Hur bor du? Inget boende Släkt Med familjen Annat alternativ Med föräldrar Inneboende (hyr enskilt rum) Korridorsboende Med en eller flera andra Med min partner Själv Hur de svarande bor. N=1123 Örebro studentkår 45

48 Hur hög är hyran per månaden för ditt boende? Över kr/månaden Antal kr/månaden Antal kr/månaden Antal kr/månaden Antal kr/månaden Antal kr/månaden Antal kr/månaden Antal kr/månaden Antal Upp till kr/månaden Antal Hur hög hyra de svarande betalar per månad. N=1103 Varför valde du den bostaden du bor i idag? Annat alternativ 70 Bostadens läge 214 Bostadens storlek 24 Det var den som passade mina behov 319 Det var det enda alternativet 398 Låg hyra 90 Varför de svarande valde den bostaden de bor i idag. N= Örebro studentkår

49 Är du nöjd med din nuvarande bostad? Ja 838 Nej 205 Vet ej 77 Antalet svarande som är nöjda med sitt boende. N=1120 Upplever du att det finns en brist av studentbostäder i Örebro? Vet ej 204 Nej 81 Ja 834 Antalet svarande som upplever att det är en brist på studentbostäder i Örebro. N=1119 Örebro studentkår 47

50 Om du fick välja hur du skulle bo, vilken typ av boende skulle du då föredra? Villa Vet ej Rum i korridorsboende Egen lägenhet (3 r.o.k.) Egen lägenhet (2 r.o.k.) Egen lägenhet (1 r.o.k.) Delad lägenhet med vänner/partner Delad lägenhet med blandat folk Annat typ av boende Vilken typ av boende föredrar under sin studietid. N=1125 Om du fick välja hur du skulle bo idag, efter dina rådande förutsättningar (ekonomi m.m), vilken typ av boendeform skulle du då föredra? Villa 29 Vet ej 28 Studentbostad 478 Hyresrätt 442 Bostadsrätt 104 Annat alternativ 32 2:a hand 9 Vilken typ av boendeform de föredrar under sin studietid. N= Örebro studentkår

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

Bostadsundersökning studenter Kalmar kommun 2013

Bostadsundersökning studenter Kalmar kommun 2013 Bostadsundersökning studenter Kalmar kommun 2013 Mark- och planering Kommunledningskontoret Adress Tel 0480-45 00 00 vx 2 (45) Sammanfattning Studien syftar till att undersöka studenternas bostadssituation

Läs mer

SFS bostadsrapport 2013

SFS bostadsrapport 2013 SFS bostadsrapport 2013 Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna

Läs mer

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A

Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A Boverket Regeringsuppdrag Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A Student söker bostad Boverket

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

Boverket. Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena

Boverket. Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Boverket Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Boverket månad år 2008 Titel: Första

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen.

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen. UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad Johan Selin Kurs: 2KU031: C-uppsats, 15 hp Termin: VT2015 ABSTRACT Selin,

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

ungas boende i storstäder och högskoleorter

ungas boende i storstäder och högskoleorter örebrobostäder ab ungas boende i storstäder och högskoleorter En lägesrapport från några kommunala bostadsbolag s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Frågan om ungas boende är het just nu.

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter?

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket januari 2009 Titel: Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Utgivare: Boverket januari 2009 Upplaga:

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47

Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bostadsförsörjningsprogram för 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 26 april 2011 47 Bilderna i bostadsförsörjningsprogrammet är från www.smalandsbilder.se 1 SAMMANFATTNING... 4 ANSVAR... 4 BOSTADSBESTÅND...

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner Titel: Utgiven av: Författare: Copyright: Varför byggs det inte på detaljplanelagd mark i Skåne? Exempel från åtta kommuner

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR

Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Foto: Marie Åkerström-Olsson BOENDESOCIALA FRÅGOR Resultatet av en workshop 31 mars 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Många bostäder, men inte till alla? 3 Unga vuxna 8 Trångboddhet 12 Hemlöshet 16 Vad gör vi?

Läs mer

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Rapport 2013:7 Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Boverket februari 2013 Titel: Utvärdering av investeringsstödet för äldrebostäder

Läs mer