Studentbostadsutredningen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studentbostadsutredningen 2013"

Transkript

1 Studentbostadsutredningen 2013 Behovet av studentbostäder i Örebro idag, imorgon och i framtiden. ÖREBRO STUDENTKÅR October 15, 2013 Författare: Jacob Höglund

2

3 Studentbostadsuntredningen 2013 är rapport som behandlar studentbostadssituationen i Örebro med en utblick mot framtiden. Syftet med rapporten är att bringa klarhet på Örebros studentbostadsmarknad. Uppdraget är ett sammarbete mellan Örebro studentkår, Örebro universitet och Örebro kommun inom ramen för Universitetsstadsrådet i Örebro. Rapporten har genomförts av Örebro studentkår. FÖRFATTARE Jacob Höglund Örebro studentkår Besöksadress: Fakultetsgatan 3, Örebro e-post: Grafisk form JACOB HÖGLUND Omslagsbild ANDREAS LUNDGREN, ÖREBRO STUDENTKÅR Tryck Endast elektronisk publikation Elektronisk publikation wp-content/themes/studentkaren/content

4 SAMMANFATTNIG Studentbostadsutredningen 2013 är gemensamt initiativ av universitetsstadsrådet för att skapa klarhet i Örebros studentbostadssituation. I universitetsstadsrådet ingår Örebro kommun, Örebro universitet och Örebro studentkår. I Örebro finns det 2830 studentbostäder varav 137 är tillgängliga för alla som studerar eftergymnasial utbildning inom regionen. Idag finns det akut behov av 500 nya studentbostäder och fram till 2016 är det planerat att byggas 352 nya studentbostäder varav 89 är påbörjade. På Örebros bostadsmarknad finns flera aktörer och majoriteten av dem vill bygga nya studentbostäder. Örebro kommun och Örebro universitet växer båda vilket innebär att fler människor kommer konkurera om bostäder på en redan hårt pressad marknad, något som kommer drabba studenter som på relativit kort tid måste skaffa sig en bostad innan deras studier påbörjas. Idag bor en majoritet av Örebros studenter inte i en studentbostad. Örebro har en brist av studentbostäder, den är inte i klass med de klassiska universitetsstäderna men om inte gemensamma insatser från kommun, fastighetsägare, universitet och studentkår genomför kan situationen komma att förvärras något som skulle kunna vara skadligt för Örebro som en attraktiv studieort.

5 FÖRORD Tillgång till studentbostäder, ett välfungerande skyddsnät för studenter och rättsäkerhet är faktorer som ligger till grund för en trygg tillvaro för studenterna. Så lyder delen om Den trygga studenten i Örebro studentkårs visionsdokument. Hemmet ska vara varje människas trygghet, den plats där hen kan känna sig säker, kan koppla av och lugna ner sig samt fina ro, detsamma gäller för studenter. Varje student ska ha rätten till en bostad. I Örebro har vi under längre tid varit besparade från den allvarligare studentbostadskrisen som andra klassiska universitetsstäder årligen upplever men i takt med att både stad och universitet växer har även Örebro fått ta del av en allt besvärligare studentbostadssituation. Örebro studentkår vill tillsammans med Örebros beslutfattare, fastighetsägare och universitet inte bara göra Örebro till en universitetsstad utan till en universitetsstad där studenter känner trygghet och vet att de har ett boende värt namnet. För att en trygg student med bra förutsättningar presterar bättre både i sin utbildning och på sin fritid. Hen utvecklas bättre och tillsammans utvecklar hen sin omgivning. Genom att erbjuda studenter en bra bostad erbjuder vi dem mer än bara en plats att sova på, vi erbjuder dem trygghet. Studentbostadsutredningen 2013 är ett viktigt steg för att skap en samlad bild av studentbostadssituationen i Örebro, som vi sedan gemensamt kan utveckla. Ordförande Örebro studentkår Louise Hammar

6 RAPPORT FRÅN ÖREBRO STUDENTKÅR INNEHÅLL Rapport 2013:1 Studentbostadsutredning 2013 Behovet av studentbostäder i Örebro idag, imorgon och i framtiden. Sammanfattnig... 4 Förord... 5 Rapport från Örebro studentkår... 6 Figurförteckning... 7 Tabellförteckning... 7 Inledning... 7 Bakgrund... 7 Student och Studentbostad, definition Vad är en studentbostad?... 7 Hur definierar Örebros fastighetsbolag en student?... 9 ÖrebroBostäder Ab (Öbo)... 9 Husherren Fastigheter AB... 9 John Ekström Bygg AB Asplund Fastigheter AB Behrn Fastigheter AB Svenska Kyrkan studentbostäder Definition av studentbotad Hur ser det ut i Örebro idag? Nyproduktion i Örebro Går det att beräkna behovet av studentbostäder i Örebro? Sammanfattning Enkätundersökning Syfte Population och utfall Analysmetod Program för analys Resultat... 21

7 Slutsats av bakgrundsdatan Bostadssituationen i Örebro Slutsats av bostadssituationen i Örebro Framtidens studentboende Slutsats framtidens studentboende Slutsats Inledning Studentbostadssituationen i Örebro idag Studentbostadssituationen i Örebro i framtiden Sammanfattning Förslag Referenslista Litteraturreferenser Internetreferenser Intervjuer E-post Bilaga 1: Webbenkät FIGURFÖRTECKNING Figur 1: Studentlägenheter i Örebro Figur 2: Könsfördelning bland de svarande Figur 3: Åldersfördelningen på de svarande Figur 4: Antalet föräldrar bland de svarande Figur 5: Antalet av de svarande som har flyttat till Örebro för studier Figur 6: Under vilken termin de svarande studerar Figur 7: Hur de svarande försörjer sig under sin studietid Figur 8: Vilken typ av boende de svarande har Figur 9: Varför de svarande valde den bostaden de bor i idag Figur 10: Om de svarande är nöjda med sitt boende Figur 11: Vilket typ av boende föredrar under sin studietid Figur 12: Vilken typ av boendeform de föredrar under sin studietid TABELLFÖRTECKNING Tabell 1: Ålder föräldrar Tabell 2: Vad de svarande tycker är viktigt/mycket viktigt när de väljer sin bostad under studietiden

8

9 INLEDNING Studentbostadsutredningen 2013 är en rapport som belyser studentbostadssituationen i Örebro och undersöker behovet av studentbostäder idag och i framtiden. Rapporten redovisar även en webbaserad enkätundersökning gällande bostadssituationen för studenter i Örebro, enkätundersökningen genomfördes under september och oktober Enkäten riktade sig till samtliga studenter vid Örebro universitet och undersöker hur deras nuvarande boendesituation ser ut och vad för typ av boende de vill ha under sina studier. I rapporten redovisas endast de svar som är relevant för rapportens syfte. Hela undersökningen finns med i en bilaga till rapporten. BAKGRUND Bakgrunden till studien är att det råder en oklarhet runt behovet av studentbostäder i Örebro. Årligen rapporteras det både om bostadsbrist bland studenter och att marknaden för studentbostäder är i full balans beroende på vem du frågar. Situationen är svår att bedöma då det är flera aktörer som ska enas om vad en brist är och vilket behov som finns samt att de olika aktörerna uppger olika behov till olika undersökningar. Student och Studentbostad, definition. Det finns flera olika definitioner av studentbostäder beroende på vilken aktör du frågar samt att kraven för att klassas som student varierar kraftigt från organisation till organisation. I kommande del följer en kort redogörelse för de olika definitionerna av student och studentbostad. Vad är en studentbostad? Det finns flera olika definitioner av studentbostäder beroende på vilken organisation eller person du frågar. Några organisationer väljer att fokusera på upplåtelseformen medan andra sätter fokus att boendeformen skall vara kopplad till en specifik utbildningsform. Studentbostadsföretagen är en branschorganisation för de företag som äger och förvaltar studentbostäder i Sverige, totalt har de 50 medlemmar som Örebro studentkår 7

10 tillsammans äger och förvaltar ca 75% av alla studentbostäder i Sverige. Deras definition av en studentbostad är följande: 1 Enligt Studentbostadsföretagen är en studentbostad en bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning. Studentbostaden skall upplåtas med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier. 2 Nationalencyklopedin definierar en studentbostad som en hyresbostad för studenter vid universitet och högskolor. 3 Från statens sida finns det få skriftliga regleringar av vad som klassas som en studentbostad antogs förordningen om investeringsstimulans för byggandet av mindre hyresbostäder och studentbostäder. Förordningen definierar studentbostäder som bostadslägenheter för studenter vid universitet eller högskola, om bostäderna uteslutande upplåts med hyresrätt. 4 Sveriges förenade studentkårer (SFS) har en egen klassificering av studentbostäder genom sin bostadsgaranti. Boendeformen ska vara hyresrätt, hyran ska uppgå till max 1/3 av studiemedlet, det ska vara rimligt avstånd till lärosättet (30 minuter), kontraktet ska vara ett permanent förstahandskontrakt och studenten ska minst ha bedriva studier på 15hp/termin, motsvarande en studietakt på 50%. 5 Boverket har sedan början av 2013, på regeringens uppdrag, utrett hur byggnationen av studentbostäder och ungdomslägenheter kan underlättas. I utredningen som överlämnades till regeringen den 1 juli har Boverket bland annat förslagit en definition av begreppet studentbostad ska föras in i 1 kap. 4 PBL. Förslaget lyder: 1 Om studentbostadsföretagen, Studentbostadsföretagen, (Hämtat ) 2 Vad är en studentbostad?, Studentbostadsföretagen, (Hämtad ) 3 Studentbostad, Nationalencyklopedin, (Hämtad ) 4 SFS 2003:506. Förordningen om investeringsstimulans för byggandet av mindre hyresbostäder och studentbostäder, Stockholm, Socialdepartementet 5 SFS bostadsrapport 2013, Stockholm, Sveriges förenade studentkårer 8 Örebro studentkår

11 Studentbostad: bostad avsedd för studerande vid universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning. Boverket resonerar att begreppet studentbostäder inte ska avse en särskild upplåtelseform så som hyresbostäder, trots att en överväldigande majoriteten av alla de bostäder som upplåts för studenter är hyresrätter, då det kan innebär en begräsning i möjligheten att skapa nya studentbostäder. Boverket ser inte heller behovet att skriva in en speciell del om besittningsrätt, t.ex. att boende endast kan villkoras om den boende bedriver studier i viss utsträckning, då det redan idag finns en generalklausul i besittningsskydd enligt 12 kap. 46 Jordabalken som säger att det i annat fall inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon anledning är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. 6 Hur definierar Örebros fastighetsbolag en student? Totalt finns det sex olika fastighetsbolag som erbjuder studentbostäder i Örebro. De olika fastighetsbolag har olika krav på vad som krävs för att klassas som student och därmed få tillgång till respektive fastighetsbolags studentbostäder samt att de olika företagen riktar sig till olika stora grupper. Nedan följer en kort redogörelse av de sex olika bostadsföretagen. ÖrebroBostäder Ab (Öbo) det företag i Örebro som har den klaraste definitionen av vem som klassas som student är och därmed får tillgång till deras bestånd av studentbostäder. Öbo:s krav är att du ska ha fyllt minst 18 år och samt att du kan uppvisa intyg som styrker att du är antagen till alternativt studerar minst 15 högskolepoäng vid Örebro universitet, motsvarande en studietakt på 50%. 7 Husherren Fastigheter AB klassar vem som helst som kan uppvisa någon form av antagningsbesked eller studieintyg som student och ställer inga krav på att deras hyresgäster ska uppnå en vis studietakt. 8 6 Rapport 2013:20 Regeringsuppdrag Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter, Karlskrona, Boverket 7 Riktlinjer för uthyrning, Öbo, Student/Studentbostader/Policy-for-studentuthyrning/, (Hämtad ) 8 Karlsson, Per; Fastighetsägare Husherren AB Intervjuad 12 september. Örebro studentkår 9

12 John Ekström Bygg AB klassar vem som helst som kan uppvisa någon form av antagningsbesked eller studieintyg som student och ställer inga krav på att deras hyresgäster ska uppnå en vis studietakt. 9 Asplund Fastigheter AB klassar vem som helst som kan uppvisa någon form av antagningsbesked eller studieintyg som student och ställer inga krav på att deras hyresgäster ska uppnå en vis studietakt. 10 Behrn Fastigheter AB klassar vem som helst som kan uppvisa att de är inskrivna vid Örebro universitet som student och ställer inga krav på att deras hyresgäster ska uppnå en vis studietakt. Om Behrn upplever att en person bot längre än normalt i deras studentbostäder begär de in studieintyg annars utför de inga större kontroller bland sitt studentbostadsbestond. 11 Svenska Kyrkan studentbostäder i Örebro är tillgängliga för studenter vid all eftergymnasial utbildning i Örebro området, t.ex. Örebro universitet, Örebro teologiska högskola och folkhögskolor i regionen. Svenska kyrkan ställer kravet att deras hyresgäster ska studera minst 10,5 hp varje termin, vilket motsvarar en studietakt på 35%. Svenska kyrkan begär årligen in studieintyg från sina hyresgäster för att kontrollera om de fortfarande är studenter. Efter studierna erbjuder de även studenterna möjligheten att under 6 månader bo kvar medan de söker ny bostad. Svenska kyrkan tillåter även andrahands uthyrning under kortare tid. T.ex. under sommaren och under ferieperiod. 12 Definition av studentbotad Olika klassificeringar av studentbostäder och olika krav från fastighetsbolag för att få tillgång till respektives studentbostäder gör att marknaden är både krånglig svåranalyserad. Beroende på vilken organisation du frågar kan resultatet av antalet studentbostäder variera. Boverkets förslag till definition 9 Rünell, Irene; Ekonomiassistent John Ekströms Bygg AB Intervjuad 4 september. 10 Bogren, Per; VD Asplunds fastigheter AB Intervjuad 12 september. 11 Lena; Studentbostadsansvarig Behrn fastigheter AB Intervjuad 5 september. 12 Malmeström, Therese; Utredningssekreterare Kyrkokansliet Svenska kyrkans bostäder Intervjuad 5 september. 10 Örebro studentkår

13 av studentbostad visar på att det finns en bred av olika typer av boende former som kan nyttjas som studentbostäder samt komplexiteten på marknaden. Den tydliggör att en studentbostad inte alltid endast är reserverad till ett specifikt lärosäte utan att det i finns möjlighet för studenter från olika lärosäten att konkurera om samma bostad. Problematiken med ett vidgat begreppet av studentbostäder är att översynen och vem som bestämmer att det faktiskt är en studentbostad försvåras avsevärt. I Studentbostadutredningen 2013 kommer en studentbostad definieras efter studentbostadsföretagens riktlinjer. Studentbostadsföretagens definition lägger tyngdpunkt på tre saker, upplåtelseformen hyresrätt, att den boende studerar vid studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning samt att besittningsrätt är kopplad till hyresgästens fortsatta studier. Det här återspeglar den marknad och det utbud som finns i Örebro och gör det även möjligt att lätt få en överblick av studentbostadsbeståndet. I Örebro finns det flera olika aktörer på marknaden, alla med egna krav på vilka som har besittningsrätt på respektives studentbostäder, en del har krav på att en vis studietakt skall bedrivas och andra upplåter sina studentbostäder till alla som studerar på eftergymnasial utbildning. Hur ser det ut i Örebro idag? I Örebro finns det idag totalt studentbostäder fördelade på sju olika aktörer. Öbo som är den enskilt största aktören äger och förvaltar st studentbostäder motsvarande 77% av studentbostadsbeståndet medan resterande sex aktörer äger och förvaltar mellan studentbostäder vardera 13. De senaste studentbostäderna, 102 st, som färdigställdes i Örebro var av Asplunds Fastigheter AB Sedan dess har det inte färdigställts några nya studentbostäder. Av dessa studentbostäder är exklusivt till för studenterna vid Örebro universitet medan 137 är till för alla som studerar vid en eftergymnasial utbildning i Örebro området. 13 Information om studentbostäder i Örebro, Örebro, Örebro kommun Örebro studentkår 11

14 Studentlägenheter Endast för Örebro universitet För all eftergymnasial utbildning i regionen Figur 1: Studentlägenheter i Örebro Örebro universitet har under de senast åren gjort en stor omställning från att vara ett regionalt rekryterande universitet till att bli ett nationellt rekryterande universitet med utbildningar som tillhör några av Sveriges mest ansökta. Den regionala rekryteringen till Örebro har minskat från att HT 2003 vara hela 35% 14 till att HT 2012 ligga på 26% 15, på VT 2012 är den regionala rekryteringen ännu lägre, 16,1%. 16 Det här innebär att antalet studenter som flyttar till Örebro för studier har ökat både till antal, då universitetet tar in fler studenter än 2005, samt till andelen av alla studenter som börjar vid Örebro universitet. Totalt sett finns det idag registrerade studenter vid Örebro universitet av dessa är campusstudenter varav 299 studerar vid campus grythyttan och distansstudenter. 17 Ett annat av fokus områdena har varit att avveckla de korta 2åriga programen och distansutbildningar till förmån för längre professionsutbildningar, något som inneburit att studenter i större grad 14 UKÄ Regional rekrytering - Högskolans nybörjare Örebro universitet HT 2003, (Hämtad ) 15 UKÄ Regional rekrytering - Högskolans nybörjare Örebro universitet HT 2012, (Hämtad ) 16 UKÄ Regional rekrytering - Högskolans nybörjare Örebro universitet VT 2012, (Hämtad ) 17 Eriksson, Lars Örebro studentkår

15 befinner sig på campus under en längre tid. Örebro universitet uppger att de tror på en fortsatt tillväxt av den nationella rekryteringen under de kommande åren samt att man kommer fortsätta att skola om universitetets utbildningar till längre professionsutbildningar. Örebro universitet ser inte heller att antalet studenter vid Örebro universitet kommer minska till följd av politiska beslut då de ligger väl i linje med den rådande högskolepolitiken nationellt, de bedömer inte heller att de kommer minska antalet studenter till följd av de minskande årskullarna då de idag är ett nationellt etablerat universitet. 18 Sammanfattningsvis ser universitetet att det kommer flytta in fler studenter till Örebro som kommer befinna sig längre tid på studieorten än tidigare. Örebro kommun växer, Örebro är den kommun i Sverige som har 2:a störst, till antalet, folkökning efter de fyra storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Totalt ökade Örebro med 1 831, endast Linköping ligger förre med en folkökning på Även i sina egna prognosser räknar man med att kommunen kommer att fortsätta växa, något som kommer ställa höga krav på skapandet av nya bostäder uppgav Örebro till Boverket, som frågar samtliga 43 kommuner med högskoleutbildning om de har tillräckligt med studentbostäder, att det då rådde en brist på studentbostäder i Örebro. 20 Däremot uppgav Örebro kommun i samma undersökning 2013 att det inte råder någon brist på studentbostäder i Örebro detta trots att det under den perioden inte skapats några nya studentbostäder på orten. 21 I Örebro kommuns Boendeplanering i Örebro kommun till 2020 med utblick mot 2035, som ges ut stadsbyggnadskontoret och har för syfte att ge en lägesrapport över situationen i Örebro, bedöms det inte behövdas några nya studentbostäder inom den kommande tiden då studentpopulationen, enligt deras egna prognoser, inte kommer att förändas märkvärt. 22 Stadsbyggnadskontoret har sedan den senaste boendeplaneringen 18 Kindgren, Joakim; Planeringschef Örebro universitet Intervjuad 21 augusti. 19 Folkmängd Top december 2012, SCB, aspx (hämtad ) 20 pdf 21 Rapport 2013:19 Bostadsmarkanade med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2013, Karlskrona, Boverket 22 Boendeplanering i Örebro kommun till 2020 med utblick mot 2035, Örebro, Örebro kommun Örebro studentkår 13

16 publicerades valt att börja arbeta på ett nytt sätt när det handlar om framtidsprognoser, dock är boendeplaneringen från 2011 den senast publicerade handlingen inom detta område (studentbostäder) för Örebro kommun och det som fram tills dagens datum gäller. 23 I Nerikes Allahanda, den 11 september 2013, uttalar sig Hannah Ljung, ordförande i byggnadsnämnden om situationen på statsbyggnadskontoret. Enligt Hannah Ljung ligger statsbyggnadskontoret efter i sitt arbete med detaljplaner något som leder till att byggnämnden inte kan bevilja bygglov till projekt som ansöker, trots att de ser en poäng med bygget. 24 Studentbostadsföretagen, där flera av Örebros fastighetsägare är medlemmar bl.a. Öbo 25, återkommer årligen med en genomgång av studentbostadssituationen på de orter där det finns högskoleutbildning. Studboguiden 2013 uppger att det i Örebro råder en brist på studentbostäder och att det totalt saknas 500 studentbostäder. Behovet i hela Örebro ligger på 500 bostäder, men byggkostnader och höga tillgänglighetskrav anges som hinder för att bygga mer än vad man idag har möjlighet till. 26 Redan 2012 uppgav studentbostadsföretagen att det fanns en stor brist på studentbostäder i Örebro, då ansåg de att det behövdes 300 nya studentbostäder för att marknaden skulle hamna i balans. I samband med det uppgav de även att det inte fanns några hinder i för nyproduktion i form av höga kostnader och tillgänglighetskrav, något som har förändrats fram till Öbo bedömer att det finns en brist på studentbostäder i Örebro. För ett par år sedan genomfördes en intern utredning på hur många studentbostäder det behövs i regionen de kommande åren, antalet uppskattas till mellan st. Öbo varit tvungen att konvertera mellan vanliga lägenheter till studentbostäder, något som man i längden inte kan fortsätta med då Öbo:s 23 Gimberger, Christin; Planeringsingenjör Örebro kommun Intervjuad 30 augusti. 24 Tenor, Carina. Behov av minst 600 nya lägenheter varje år. Nerikes Allahanda. Nr 246 (2013): sid.9 25 Våra medlemmar, Studentbostadsföretagen, (Hämtad ) 26 Studboguiden 2013 Örebro, Göteborg, Studentbostadsföretagen 27 Studboguiden 2012 Örebro, Göteborg, Studentbostadsföretagen 14 Örebro studentkår

17 vanliga bostadsbestånd är under hårt tryck. 28 Öbo har tillsammans med Örebro universitet utvecklat en egen bostadsgaranti, den ska inte blandas ihop med SFS bostadsgaranti. Öbo:s bostadsgaranti innebär att den sökande inom en månad från den dagen de anmäler sig ska erbjudas en lägenhet de får bo i under den första terminen, därefter ska de ha hittat ett eget boende. Under hösten 2013 är det 649 st studenter anmälda till bostadsgarantin, 140 st av dem har blivit erbjudna och skrivit bostadskontrakt och Öbo själva räknar med att ytterligare mellan studenter kommer skriva bostadskontrakt inom ramen för bostadsgarantin. Enligt Öbo ligger det här i linje med hur det har sett ut tidigare år. 29 Fastighetsägarna, branchorganisationen, i Örebro bedömer även dom att det finns en brist av studentbostäder men har ingen exakt siffra på hur många studentbostäder det saknas. De ser överhuvudtaget att det är problematiskt på bostadsmarknaden där det finns väldigt få vakanser. Något som drabbar studenter som inte bor i specifika studentbostäder. Fastighetsägarna vet att deras medlemmar vill bygga, både studentbostäder och vanliga bostäder, men att det stora problemet är finansieringen då banker är ovilliga att låna ut till långsiktiga projekt. 30 Enligt Örebro studentkår är bostadssituationen i Örebro inte optimal. Det råder en brist på studentbostäder men det är inte lika illa som i de klassiska universitetsstäderna eller Stockholm. Under hösten 2013 har Örebro studentkår ca 110 st studenter i sitt akutboende, något, det är den siffran som studentkåren har haft tidigare år. Studentkåren som har drivit akutboendet sen 90-talets slut anser att behovet av akutboendet är en tydlig signal att studentbostadsmarknaden är överbelastad. Örebro studentkår ser också hur situationen på den vanliga bostadsmarknaden drabbar studenter, många bor i dagsläget bland det vanliga bostadsbeståndet något som blir mindre vanligt då konkurrensen för att få en bostad i Örebro har ökat. Det hela leder i sin tur till att trycket ökar ytterligare på det begränsade studentbostadsbeståndet. De ser även en ökning av studenter som enbart skriver in sig på kurser vid 28 Looström, Mattias; Distriktschef Öbo Intervjuad 11 september 29 Looström, Mattias Ström, Ola; Näringspolitisk chef Fastighetsägarna Intervjuad 11 september. Örebro studentkår 15

18 universitetet för att kunna bo kvar i sina studentlägenheter då det inte finns några vanliga lägenheter att flytta till. 31 SFS släpper varje år sin studentbostadsrapport där de bedömer bostadssituationen på varje ort med högskoleutbildning. SFS bedömer respektive ort efter sin definition av bostadsgaranti som är en kombination av tiden till tillträde till bostaden till bostadens läge sett från lärosättet och hyran. I Örebro bedöms studentbostadssituationen som gul vilket innebär att situationen är ansträngd men att majoriteten av studenterna får bostad inom den första terminen. 32 Nyproduktion i Örebro Antalet planerade studentbostadsprojekt är flera, alla i varierande stadier av planprocessen. I rapporten har de tillfrågade fastighetsägarna endast fått ta med de bostäder som påbörjats alternativ prövas i för bygglov i kommunens byggnämnd. Asplunds Fastigheter Ab planerar att bygga 57 nya studentbostäder i centrala Örebro. För tillfället väntar de på att få bygglov för bygget men beräknar att studentbostäderna ska vara klara för inflyt till HT BoTrygg, ett nytt företag på marknaden i Örebro, planerar för tillfället att bygga 66 st studentbostäder med byggstart Öbo bygger för tillfället 89 st nya studentbostäder dessa beräknas vara färdigställda med inflyt till hösten Husherren Fastigheter AB planerar att bygga ett nytt flerlägenhetshus med studentbostäder vid campus, där de redan idag har två flerlägenhetshus de sk. muttrarna. Totalt skulle det innebära 50 nya studentbostäder. Projektet väntar på bygglov och förväntas vara klart sent hösten Hammar, Louise; Ordförande Örebro studentkår Intervjuad 12 september. 32 SFS bostadsrapport 2013 Örebro, Stockholm, Sveriges förenade studentkårer 33 Bogren, Per; VD Asplunds fastigheter AB Intervjuad 12 september. 34 Kv. Lagerbladet, BoTrygg, (Hämtad ) 35 Studentcity, Öbo, (Hämtad ) 36 Karlsson, Per; Fastighetsägare Husherren AB Intervjuad 12 september. 16 Örebro studentkår

19 John Ekström Bygg AB planerar även de att bygga 90 studentlägenheter i stadsdelen Ladugårdsängen där det idag sker en stor utbyggnad. Bygget beräknas vara klart med inflyt hösten Om alla dessa projekt skulle stå klara enligt de olika företagens planering skulle det till hösten 2015 innebära att 352 st nya studentbostäder ska ha tillkommit i Örebro. Inom den kommande framtiden finns det även fler projekt som fastighetsbolagen vill genomföra men många av dem är på skissnivå och några har inte kommit så långt ännu. Går det att beräkna behovet av studentbostäder i Örebro? I en studie från Högskolan i Borås försöker universitetsadjunkt Peter Sigrén att beräkna behovet av antalet studentbostäder i Borås. I studien ska bostaden uppnå SFS krav i bostadsgarantin för att räknas som en studentbostad, se tidigare avsnitt. Behovet kan beräknas enligt två modeller, den första genom att ta antalet studenter(x) gånger antalet campusstudenter i procent (Y) gånger antalet studenter som uppgett att de flyttat till Borås i procent, siffrorna angående inflyt till Borås kommer från en parallell enkätundersökning. Den andra modellen är liknande men istället för antalet studenter använder Peter Sigrén antalet helårstudenter (HST) vid lärosätet gånger antalet campusstudenter i procent (Y) gånger antalet studenter som uppgett att de flyttat till Borås i procent. 38 Oavsett vilken av de två olika sätten man väljer att använda sig av blir en matematiskauppställning blir som följer: 37 Ekström, Steig Rapport 2013:19 Studentbostadsutredning 2013, Borås, Högskolan i Borås Örebro studentkår 17

20 X * Y * Z = Behovet av studentbostäder + ev. bostäder för internationella studenter X = Antalet studenter alt. HST vid lärosätet Y = Antalet studenter alt. HST som studerar vid campus, i procent Z = Antalet studenter som är inflyttande, i procent Om vi skulle applicera de två modellerna på situationen i Örebro skulle resultatet bli som följande: Vid Örebro universitet finns det idag registrerade studenter av dessa är i studenter aktiva vid campus resterande är distansstudenter. Detta motsvarar att 86,4% av Örebro universitets studenter studerar vid campus Örebro. I studentbostadsundersökningen, en enkätundersökning som gick ut till samtliga registrerade studenter vid Örebro universitet september 2013 uppger 78% att de är inflytande till Örebro för studier *0,864*0,78= 6 700,11 Enligt modellen finns det ett behov av studentbostäder i Örebro. Då det idag redan finns studentbostäder i Örebro blir det totala behovet av studentbostäder som behöver byggas 3 870st. Om vi utgår från antalet HST blir resultatet följande: Vid Örebro universitet fanns det 2012 (senaste officiella siffran) anslagsfinansierade HST 39, av dessa är ii HST aktiva vid campus resterande 715 HST är distansstudenter. Detta motsvarar att 92,3% av Örebro universitets HST studerar vid campus. I Studentbostadsundersökningen, en enkätundersökning som gick ut till samtliga registrerade studenter vid Örebro universitet september 2013 uppger 78% att de är inflytande till Örebro för studier *0,923*0,78= 6 691,84 Enligt den modellen finns det ett behov av studentbostäder i Örebro. Då det idag redan finns studentbostäder i Örebro blir det totala behovet av studentbostäder som behöver byggas st. Om vi endast utgår från :3 Statistisk analys Betydande minskning av helårsstudenter Stockholm, Universitetskanslerämbetet. 18 Örebro studentkår

21 universitetsadjunkt Peter Sigrén modeller skulle behovet av nya studentbostäder i Örebro uppgå till mellan styckena. Modellerna går att diskutera då de inte tar hänsyn till att flera studenter kan bo i en studentbostad, till exempel i samboboende eller komboboende. Modellerna beräknar snarare behovet av antalet sängplatser än studentbostäder. Den tar även för givet att alla studenter som flyttar till en studieort ska bo i en studentbostad. Detta till trots ger modellen oss i alla fall en fingervisning av att behovet av studentbostäder i Örebro är stort samt hur stort behovet är om samtliga studenter skulle bo i en studentbostad. SAMMANFATTNING I finns idag studentbostäder varav 137 av dessa är tillgängliga för alla som studera någon form av eftergymnasial utbildning i regionen. Fram till och med 2015 är 352 st nya studentbostäder planerade att stå färdiga i Örebro, av dessa är 89 påbörjade. Totalt finns det registrerade studenter vid Örebro universitet, av dessa är 299 studenter förlagda vid campus Grythyttan samt 1384 är distansstudenter. Totalt sett finns det studenter vid campus Örebro i Örebro kommun. Örebro universitet har sedan tidigare påbörjat en förändring av sitt kursutbud vilket kommer resultera i fler långa campusförlagda professionsutbildningar. De ser även hur antalet studenter som kommer utifrån regionen har ökat de senaste åren, från 70% till 80% och de räknar med att den trenden kommer hålla i sig. Det råder delade meningar om hur behovet av nya studentbostäder ser ut i Örebro, samtliga tillfrågade fastighetsägare och intresseorganisationer hävdar att det finns ett behov av nya studentbostäder idag. Öbo och Studentbostadsbolagen säger att det för tillfället saknas 500 studentbostäder i Örebro. Stadsbyggnadskontoret i Örebro släppte 2011 en prognos över bostadssituationen de kommande åren i Örebro som säger däremot att de inte finns något behov av nya studentbostäder både i dagslägget och på längre sikt. Stadsbyggnadskontoret har efter rapporten uppmärksammat att deras tidigare prognoser har byggt på felaktiga siffror och arbetar i dagsläget för att utveckla nya beräkningsmetoder, något som i framtiden kan komma att påverka deras prognoser. Universitetsadjunkt Peter Sigrén vid Högskolan i Borås har i en liknande rapport utvecklat två modeller för att beräkna behovet av studentbostäder vid Örebro studentkår 19

22 lärosätet i Borås. Enligt hans modeller finns det ett behov av mellan studentbostäder i Örebro. Modellerna tar dock inte hänsyn till att en bostad kan inrymma flera studenter utan visar snarare behovet av antalet sängplatser. ENKÄTUNDERSÖKNING SYFTE Syftet med enkätundersökningen är få en bild av hur behovet av studentbostäder i Örebro ser ut. Enkäten försöker även ta reda på hur studentpopulationen ser ut, hur/var de bor och varför de bor där de bor. Enkätundersökningen fick namnet Studentbostadsundersökningen Avslutningsvis undersöker enkäten hur studenterna vill bo och vad de prioriterar i ett boende om de fritt får välja. Detta för att skapa en bild av hur morgondagens studentboende bör se ut och för att passa studenter bäst som kan användas vid påverkan av kommande studentbostadsprojekt. POPULATION OCH UTFALL Undersökningen riktar sig till samtliga studenter vid Örebro universitet som i september fanns registrerade i universitetets ladok-system. Totalt skickades webbenkäten ut till studenter. Studenter som uppgav att de studerade vid Restauranghögskolan/campus Grythyttan plockades bort från resultatet då de inte berörs av studentbostadssituationen i Örebro. Av de studenter som enkäten skickades ut till påbörjade studenter enkäten och fullföljde enkätundersökningen i sin helhet, det motsvarar en svarsfrekvens på 11,5 % av universitetets samtliga studenter. Av de svarande kom 25 från Restauranghögskolan vid campus Grythyttan, då de inte berörs av undersökningen som bara gäller området inom Örebro kommun har deras svar lyfts ut ur datan som har bearbetats. Maximalt antal svarande på en fråga kan vara Enligt SurveyMonkey, ett globalt företag som jobbar med enkätundersökningar, behövs det vid en undersökning som riktar sig till en målgrupp på individer 370 svar för att uppnå en felmarginal på 5%, för att uppnå en felmarginal på 1% behövs det svarande. För att uppnå 20 Örebro studentkår

23 en konfidensintervallen, återspegling av populationen som undersökningen riktar sig till, på 99% behövs 623 svarande av Sett till dessa siffror har studentbostadsundersökningen 2013 en felmarginal på mellan 5-1% samt en konfidensintervall på under 99% något som gör att resultatet får betraktas som högst trovärdigt. ANALYSMETOD Studentbostadsundersökning 2013 redovisas i figurer och tabeller med tillhörande text, det är traditionell deskriptiv analys som beskriver de resultat som har inkommit. Endast de resultat som har svar som är relevanta för Studentbostadsutredningen 2013 redovisas med kommentarer och text. För samtliga svar utan kommentarer se Bilaga 1: Webbenkät. Program för analys Webbenkäten för insamlingen av data har utvecklats i Wufoo, ett internetbaserat webbenkätsprogram. Vid bearbetningen av den insamlade datan har Microsoft Excel använts. RESULTAT Bakgrundsfrågor Inget av de ovanstående Tredje kön Man Kvinna 3 4 Kön Figur 2: Könsfördelning bland de svarande N=1124 Könsfördelning följer den könsfördelning mellan kvinnor och män som finns inom högskolesektorn på studentnivå. 70% är kvinnor och 30% är män. 40 Gruppstorlek för enkät, SurveyMonkey, (Hämtad ) Örebro studentkår 21

24 Hur gammal är du? Figur 3: Åldersfördelningen på de svarande. N=1127 Fördelningen av studenter är relativt jämn, en klar majoritet av de svarande är under 27 och av dem är flest mellan Jämfört med ett nationellt snitt av en studerandes ålder ligger undersökningen svarande lite lägre. 22 Örebro studentkår

25 Är du förälder? Ja 81 Nej 1042 Figur 4: Antalet föräldrar bland de svarande N=1123 Av de svarande uppger 81st att de är föräldrar, det motsvarar ca 8%. Andelen föräldrar inom studentgruppen motsvarar den andel studenter som uppgett att de är föräldrar i liknande studier vid andra lärosäten, senast vid lärosätena vid Stockholm. Genom att korstabellera de som uppgett att de är föräldrar med uppgiven ålder kan vi se att majoriteten av som studerar och är förälder är över 30, i de yngre åldrarna under finns en jämn spridning av föräldrar. Tabell 1: Ålder föräldrar N=81 Ålder föräldrar Antal Totalt 81 Örebro studentkår 23

26 Är du inflyttad till Örebro för studier eller är du bosatt i Örebro sen tidigare? Bosatt i Örebro sen tidigare 239 Inflyttad 851 Figur 5: Antalet av de svarande som har flyttat till Örebro för studier. N=1090 En klar majoritet av alla svarande uppger att de har flyttat till Örebro för att studera, 78%. Enligt UKÄ:s rapport om regionalrekrytering hade Örebro universitet en nationellrekryteringsgrad på 74% HT De som svarade på enkäten uppger endast att de har flyttat till Örebro vilket kan innebära att de tidigare bott inom regionen för att sedan flytta till Örebro stad/kommun. UKÄ:s siffror visar endast hur många som har rekryterats till universitetet vid varje terminsstart medan undersökningen har riktat sig till samtliga studenter vid universitetet. Detta skulle kunna betyda att antalet studenter som kommer utanför Örebro för att flytta hit är större än vad som tidigare uppgetts. 24 Örebro studentkår

27 Under vilken termin studerar du? Figur 6: Under vilken termin de svarande studerar. N=1124 Antalet förstaterminsstudenter utgör den största delen av de svarande. De jämna terminerna, 2, 4, 6, är antagna vid vårterminen då ett färre antal studenter antas jämfört med höstterminsantagningen, termin 1, 3, 5, vilket kan förklara varför det är färre studenter som svarar på undersökningen vid dessa terminer. Örebro studentkår 25

28 Hur försörjer du dig under din studietid? Figur 7: Hur de svarande försörjer sig under sin studietid. N=1008 Majoriteten av alla svarande försörjer sig med hjälp av studiemedel, bidrag och lån. En stor del av de svarande jobbar på sidan om samt nyttjar det klassiska studiemedlet, undersökningen undersöker inte varför folk jobbar vid sidan av sina studier. Slutsats av bakgrundsdatan. Spridningen av de svarande är liknande den inom studentpopulationen, främst när det kommer till ålder och könsfördelningen. En viss överrepresentation av förstaterminsstudenter finns med bland de svarande. Majoriteten av alla svarande 78% är inflyttade till Örebro och 8% är föräldrar. 26 Örebro studentkår

29 Bostadssituationen i Örebro I vilken typ av bostad bor du? Studentbostad (Kommunal) Hyresrätt (Privat) Studentbostad (Privat) Hyresrätt (Kommunal) Inneboende (hyr enskilt rum) Bostadsrätt 2:a hand Egen villa Annat alternativ Öbo:s bostadsgaranti Figur 8: Vilken typ av boende de svarande har. N=1124 Majoriteten av alla svarande bor i det kommunal studentbostadsbeståndet, en stor del av de svarande bor i hyresrätter som ägs av en privat fastighetsägare. Totalt sett är det fler (57%) av de svarande som bor i en vanlig bostad än de som bor i boenden som är speciellt tillägnade studenter. Sett till antalet studentbostäder som finns, 2830, och antalet studenter är det inte förvånande att fler bor utanför studentbostadsbeståndet då det inte finns tillräckligt med studentbostäder för alla studenter i Örebro. Örebro studentkår 27

30 Varför valde du den bostaden du bor i idag? Annat alternativ 70 Bostadens läge 214 Bostadens storlek 24 Det var den som passade mina behov 319 Det var det enda alternativet 398 Låg hyra 90 Figur 9: Varför de svarande valde den bostaden de bor i idag. N=1115 Vid frågan om varför de svarande valde den bostad de idag bor uppger hela 36% att det var det enda alternativet som fanns. Om man djupstuderar datan kan man se att det är fördelat på alla typer av boendeformer, 2:a hand som bostadsrätt. Nästan lika många uppger att anledningen till att de valde sin bostad var att det var det alternativ som passade dem bäst. 28 Örebro studentkår

31 Är du nöjd med din nuvarande bostad? Ja 838 Nej 205 Vet ej 77 Figur 10: Om de svarande är nöjda med sitt boende. N=1120 En stor majoritet är nöjda med sitt boende och endast 18% uppger att de inte är nöjda med sitt boende. Jämfört med föregående figur där 36% uppgav att anledningen till att de bodde i den bostad de gjorde var att det inte fanns något annat alternativ är många av dem nöjda med bostaden. Slutsats av bostadssituationen i Örebro. Majoriteten av alla svarande bor inte i studentbostäder utan i en blandning av vanliga hyresrätter, bostadsrätter och 2:a hands kontrakt. 36% av de svarande har uppgett att anledningen till att de bor där de bor är för att det inte fanns något annat alternativ. De svarande är i allmänhet nöjda med sina boenden endast 18% uppger att de inte är nöjda med sitt boende. Örebro studentkår 29

32 Framtidens studentboende. Om du fick välja hur du skulle bo, vilken typ av boende skulle du då föredra? Villa Vet ej Rum i korridorsboende Egen lägenhet (3 r.o.k.) Egen lägenhet (2 r.o.k.) Egen lägenhet (1 r.o.k.) Delad lägenhet med vänner/partner Delad lägenhet med blandat folk Annat typ av boende Figur 11: Vilken typ av boende föredrar under sin studietid. N=1125 Det finns två typer av bostadsformer som sticker ut, de svarande vill antingen bo i en lägenhet alternativt bo i en lägenhet som de kan dela med en/flera vänner eller sin partner. Det här en trend som inte bara gäller i Örebro utan tidigare har tydliggjorts av andra trendspaningsföretag, bland annat Cairos future. De svarande vill inte ha ett boende där de tvinigas bo med människor de inte känner sen tidigare, så som korridorsboenden eller lägenheter som delas med blandade människor. 30 Örebro studentkår

33 Om du fick välja hur du skulle bo idag, efter dina rådande förutsättningar (ekonomi m.m), vilken typ av boendeform skulle du då föredra? Villa Vet ej Studentbostad Hyresrätt Bostadsrätt Annat alternativ 2:a hand Figur 12: Vilken typ av boendeform de föredrar under sin studietid. N=1122 Majoriteten av de svarande vill bo i en bostad de hyr, de vill främst bo i en studentbostad men inte långt därefter vill de svarande bo i en vanlig hyresrätt. En liten minoritet vill bo i någon annan boendeform. En av anledningarna till att de svarande vill bo i vanliga hyresrätter kan vara för att överlätta övergången från studier till arbetsliv. Örebro studentkår 31

34 Tabell 2: Vad de svarande tycker är viktigt/mycket viktigt när de väljer sin bostad under studietiden. N=1062 Hur viktiga är följande faktorer när du ska välja bostad nästa gång du flyttar under studietiden? Hyra 79% Bostadens standard 59% Läget i förhållande till lärosätet 54% Läget i förhållande till kommunikationer 49% Bostadens storlek 37% Yttre omgivningar 32% Läget i förhållande till centrum 32% Läget i förhållande till vänner/familj 23% Gemensamhetsutrymmen för de boende 9% När de svarande fick prioritera vad de tycker är viktigt/mycket viktigt när de väljer sin bostad var det tre kategorier som stack ut. Hyran, bostadens standard och läget i förhållandet till lärosätet. De svarande vill att hyran ska vara rimlig, lägenheten ska hålla en hög standard och ligga när i förhållande till lärosätet. De som var mindre viktigt var läget i förhållandet till centrum, vänner/familj och att det fanns gemensamhetsutrymmen för de boende. Slutsats framtidens studentboende. Morgondagens studenter vill bo enskilt eller med människor de själva väljer, vänner eller partner. De vill inte bo med människor de inte känner och något som är väldigt tydligt i tabell 2 är att behovet av gemensamhetsutrymmen är nästintill obefintligt. De svarande vill att deras boende ska ligga nära lärosätet. 32 Örebro studentkår

35 SLUTSATS INLEDNING Syftet med Studentbostadsutredningen 2013 har varit att ta fram en bild av hur studentbostadssituationen ser ut i Örebro idag och hur den kommer se ut i framtiden samt ta reda på hur studenter i Örebro bor idag och vill bo imorgon. För att ta reda på hur studenterna i Örebro bor och hur de vill bo har en webbenkät genomförts, svarsfrekvensen var 11,5% och totalt svarade studenter, ett resultat som är mycket bra och gjort att resultatet återspeglar den gemensamma studentpopulationen. Dock är undersökningen inte en vetenskaplig studie utan får snarare ses som ett första steg för att samla in studenternas åsikter om boende under sin studietid. Studentbostadssituationen i Örebro idag. Idag råder det en brist på studentbostäder i Örebro, totalt saknas det i dagsläget runt 500 studentbostäder i Örebro. Det byggs för tillfället 89 st nya studentbostäder och ytterligare 263 bostäder är planerade, totalt ska det fram till och med hösten 2015 färdigställas 352 st studentbostäder. Om samtliga av dessa studentbostäder genomförs skulle det fortfarande saknas 148 st studentbostäder för att täcka dagens behov. Totat finns det studentbostäder Örebro och vid campus i Örebro finns det studenter. Enligt universitetsadjunkt Peter Sigrén vid Högskolan i Borås modeller för att beräkna studentbostadsbehovet skulle det behövas mellan studentbostäder. Detta förutsätter dock att alla studenter skulle bo i en studentbostad och att varje studentbostad endast kunde inhysa en student, något som inte är troligt. En majoritet av alla studenter vid Örebro universitet bor idag inte i studentbostäder utan i bandning av vanliga hyresrätter, 2a handskontrakt, bostadsrätter och mindre kollektiv. Detta till trots ger Peter Sigrén beräkningsmodeller oss en bild av hur behovet skulle se ut om den vanliga bostadsmarknaden inte har kapaciteten att bidra med bostäder åt studenter. Studentbostadssituationen i Örebro i framtiden. Både Örebro universitet och Örebro kommun expanderar. Örebro universitet är ett lärosäte som de senaste åren har blivit ett nationellt rekryterande universitet, det här betyder att även om universitetet inte blir tilldelade fler Örebro studentkår 33

36 utbildningsplatser kommer antalet studenter som rekryteras nationellt öka till bekostnad på den regionala rekryteringen. Antalet studenter kommer även öka tills dess att Örebro universitets läkarprogram är fullt utbyggt. Även uppstarten av ett civilingenjörsprogram skulle öka antalet studenter som rekryteras nationellt till Örebro. Fler studenter kommer komma från resten av Sverige för att studera i Örebro. Örebro kommun är den kommun i Sverige som har 2:a störst, sett till antalet, folkökning efter de fyra storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Totalt ökade Örebro med 1 831, endast Linköping ligger förre med en folkökning på Samtidigt som Örebro växer expansivt kommer varningssignaler från Örebros stadsbyggnadskontor att deras prognoser är felaktiga samt att de inte hinner med sina uppgifter något som i längden har lett till att flera byggen i Örebro har fått nekat bygglov trots att byggnämnden har sett behovet av dem. Bristen på nybyggnationer i Örebro tillsammans med att antalet invånare ökar kommer troligen medföra att konkurrensen om de vanliga hyresrätterna hårdnat rejält. Något som kommer slå hårt mot studenter som med relativt kortvarsel ska söka bostad innan och under sin studietid. Om både universitetets och kommunens expansiva trender fortsätter kommer behovet av renodlade studentbostäder öka ytterligare i Örebro från dagens 500. Det är svårt att ge en exakt siffra men om utbudet av vanliga hyresrätter minskar kommer behovet av nya studentbostäder öka i ungefär samma omfattning. Sammanfattning. Idag saknas det 500 studentbostäder i Örebro. Om Örebro universitetet och Örebro kommun fortsätter sin expansiva tillväxt kommer behovet av nya studentbostäder öka. En större studentbostadsbrist i likhet med Umeå, Lund och Växsjö skulle kunna få skadliga effekter för Örebro universitet något som inte är önskvärt. 41 Folkmängd Top december 2012, SCB, aspx (hämtad ) 34 Örebro studentkår

37 FÖRSLAG Gemensamt ansvar. Samla alla berörda parter (Fastighetsägarna, Örebro kommun, Örebro universitet, Örebro studentkår m.fl.) och skapa en gemensam plattform för studentbostäder, där långsiktiga strategiska diskussioner kan genomföras. Någon forma av gemensamt handslag för säkerställande av studentbostäder både idag och imorgon. Studentbostäder är till för studenter. Privata fastighetsägare behöver genomföra knotroller av sina hyresgäster och tillse att de uppfyller kraven på att vara student. Tillsammans med det första förslaget skulle ett gemensamt studentbostadsreglemente kunna utvecklas så att alla fastighetsägare ställer samma krav för att klassas som student. Fortsatt utredning. En fördjupad studie bör genomföras för att ta reda på mer exakt hur studenterna i Örebro bor och vill bo för att kunna möta behovet så bra som möjligt. Stadsbyggnadskontoret och kommunen. Många av stadsbyggnadskontorets prognoser och siffror stämmer inte överens med verkligenheten något som skadar möjligheten att få ut korrekt information och genomföra projekt som behövs. Det finns även en oklarhet och brist av information inom kommunen när det kommer till frågor som gäller studentbostäder. Kunskapsnivån måste höjas för att Örebro ska kunna tillse det behov som finns. Örebro studentkår 35

38 REFERENSLISTA LITTERATURREFERENSER Andresson, J. (2013). SFS bostadsrapport 2013 Örebro,. Stockholm: Sveriges förenade studentkårer. Boverket. (2013). Rapport 2013:19 Bostadsmarkanade med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten Karlskrona: Boverket. Boverket. (2013). Rapport 2013:20 Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter. Karlskrona: Boverket. Mikael-Bergström, C. (2013). Information om studentbostäder i Örebro. Örebro: Örebro kommun. Regenringskansliet. (2003). Förordningen om investeringsstimulans för byggandet av mindre hyresbostäder och studentbostäder. Stockholm: Socialdepartementet. Sigrén, P. (2013). Rapport 2013:19 Studentbostadsutredning 2013,. Borås: Högskolan i Borås. Studentbostadsföretagen. (2012). Studboguiden Göteborg: Studentbostadsföretagen. Studentbostadsföretagen. (2013). Studboguiden Göteborg: Studentbostadsföretagen. Tenor, C. (den ). Behov av minst 600 nya lägenheter varje år. Nerikes Allahanda, s. 9. Universitetskanslerämbetet. (2012). Statistisk analys Betydande minskning av helårsstudenter Stockholm: Universitetskanslerämbetet. Örebro kommun. (2011). Boendeplanering i Örebro kommun till 2020 med utblick mot 2035, Örebro, Örebro kommun. Örebro: Örebro kommun, Stadsbyggnadskontoret. 36 Örebro studentkår

39 INTERNETREFERENSER BoTrygg. (den ). Kv. Lagerbladet. Hämtat från BoTrygg: Boverket. (den ). Hämtat från udenter.pdf Studentbostadsföretagen. (den ). Om studentbostadsföretagen. Hämtat från den Studentbostadsföretagen. (den ). Vad är en studentbostad? Hämtat från tad den Studentbostadsföretagen. (den ). Våra medlemmar. Hämtat från Studentbostadsföretagen: r (Hämtad ) Universitetskanslerämbetet. (den ). Regional rekrytering - Högskolans nybörjare Örebro universitet HT Hämtat från den Universitetskanslerämbetet. (den ). Regional rekrytering - Högskolans nybörjare Örebro universitet HT Hämtat från den Universitetskanslerämbetet. (den ). Regional rekrytering - Högskolans nybörjare Örebro universitet VT Hämtat från den Örebro studentkår 37

40 Öbo. (den ). Riktlinjer för uthyrning. Hämtat från Student/Studentbostader/Policy-for-studentuthyrning/ den Öbo. (den ). Studentcity. Hämtat från Öbo: INTERVJUER Bogren, P. (den ). VD Asplunds fastigheter AB. (J. Höglund, Intervjuare) Gimberger, C. (den ). Planeringsingenjör Örebro kommun. (J. Höglund, Intervjuare) Hammar, L. (den ). Ordförande Örebro studentkår. (J. Höglund, Intervjuare) Karlsson, P. (den ). Fastighetsägare Husherren AB. (J. Höglund, Intervjuare) Kindgren, J. (den ). Planeringschef Örebro universitet. (J. Höglund, Intervjuare) Lena. (den ). Studentbostadsansvarig Behrn fastigheter AB. (J. Höglund, Intervjuare) Looström, M. (den ). Distriktschef Öbo. (J. Höglund, Intervjuare) Malmeström, T. (den ). Utredningssekreterare Kyrkokansliet Svenska kyrkans bostäder. (J. Höglund, Intervjuare) Rünell, I. (den ). Ekonomiassistent John Ekströms Bygg AB. (J. Höglund, Intervjuare) Ström, O. (den ). Näringspolitisk chef Fastighetsägarna. (J. Höglund, Intervjuare) 38 Örebro studentkår

41 E-POST Ekström, S. (den ). Örebro. Eriksson, L. (den ). Looström, M. (den ). Distriktschef Öbo. Örebro. Örebro studentkår 39

42 BILAGA 1: WEBBENKÄT Inget av de ovanstående Tredje kön Man Kvinna 3 4 Kön Könsfördelning bland de svarande N=1124 Hur gammal är du? Åldersfördelningen på de svarande. N= Örebro studentkår

43 Är du förälder? Ja 81 Nej 1042 Antalet föräldrar bland de svarande N=1123 Är du skriven i Örebro? Ja 814 Nej 283 Vet ej 24 Antalet av de svarande som är skrivna i Örebro N=1121 Örebro studentkår 41

44 Är du inflyttad till Örebro för studier eller är du bosatt i Örebro sen tidigare? Bosatt i Örebro sen tidigare 239 Inflyttad 851 Antalet av de svarande som har flyttat till Örebro för studier. N=1090 Under vilken institution studerar du? HumUs 330 JPS Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin (IHM) Handelshögskolan Natur och Teknik Institutionen för Läkarutbildningen (ILU) Musikhögskolan Vid vilken institution de svarande studerar. N= Örebro studentkår

45 Under vilken termin studerar du? Under vilken termin de svarande studerar. N=1124 Hur försörjer du dig under din studietid? Övrigt Endast Studiebidrag och jobb Endast Studiebidrag och sparade pengar Studiebidrag, lån och sparade pengar Studiebidrag, lån och jobb Studiebidrag och lån 400 Hur de svarande försörjer sig under sin studietid. N=1008 Örebro studentkår 43

46 Hur många procent studerar du? <150% % % % >50% Hur många procent de svarande studerar N=1126 Läser du programbaserade studier eller fristående kurser? Fristående kurser 109 Program 1013 Vad för typ av studier de svarande bedriver. N= Örebro studentkår

47 I vilken typ av bostad bor du? Studentbostad (Kommunal) 366 Hyresrätt (Privat) 233 Studentbostad (Privat) 111 Hyresrätt (Kommunal) 83 Inneboende (hyr enskilt rum) 76 Bostadsrätt 73 2:a hand 58 Egen villa 37 Annat alternativ 31 Öbo:s bostadsgaranti 28 Vilken typ av boende de svarande har. N=1124 Hur bor du? Inget boende Släkt Med familjen Annat alternativ Med föräldrar Inneboende (hyr enskilt rum) Korridorsboende Med en eller flera andra Med min partner Själv Hur de svarande bor. N=1123 Örebro studentkår 45

48 Hur hög är hyran per månaden för ditt boende? Över kr/månaden Antal kr/månaden Antal kr/månaden Antal kr/månaden Antal kr/månaden Antal kr/månaden Antal kr/månaden Antal kr/månaden Antal Upp till kr/månaden Antal Hur hög hyra de svarande betalar per månad. N=1103 Varför valde du den bostaden du bor i idag? Annat alternativ 70 Bostadens läge 214 Bostadens storlek 24 Det var den som passade mina behov 319 Det var det enda alternativet 398 Låg hyra 90 Varför de svarande valde den bostaden de bor i idag. N= Örebro studentkår

49 Är du nöjd med din nuvarande bostad? Ja 838 Nej 205 Vet ej 77 Antalet svarande som är nöjda med sitt boende. N=1120 Upplever du att det finns en brist av studentbostäder i Örebro? Vet ej 204 Nej 81 Ja 834 Antalet svarande som upplever att det är en brist på studentbostäder i Örebro. N=1119 Örebro studentkår 47

50 Om du fick välja hur du skulle bo, vilken typ av boende skulle du då föredra? Villa Vet ej Rum i korridorsboende Egen lägenhet (3 r.o.k.) Egen lägenhet (2 r.o.k.) Egen lägenhet (1 r.o.k.) Delad lägenhet med vänner/partner Delad lägenhet med blandat folk Annat typ av boende Vilken typ av boende föredrar under sin studietid. N=1125 Om du fick välja hur du skulle bo idag, efter dina rådande förutsättningar (ekonomi m.m), vilken typ av boendeform skulle du då föredra? Villa 29 Vet ej 28 Studentbostad 478 Hyresrätt 442 Bostadsrätt 104 Annat alternativ 32 2:a hand 9 Vilken typ av boendeform de föredrar under sin studietid. N= Örebro studentkår

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/0910 SFS Bostadsrapport 2009 Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport av hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. SFS har frågat representanter

Läs mer

Dnr: 15/16:I.B.1.1. Studentbostadsutredning 2015. Örebro studentkår

Dnr: 15/16:I.B.1.1. Studentbostadsutredning 2015. Örebro studentkår Dnr: 15/16:I.B.1.1 Studentbostadsutredning 2015 Studentbostadsutredningen 2015 är en rapport som har till syfte att följa upp den bostadsutredning som lades fram av hösten 2013 och därmed ge en aktuell

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT STUDBOGUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter 2013 BRIST BALANS ÖVERSKOTT Inledning Läget på studentbostadsmarknaden måste ses ur ett årligt perspektiv. Det är något

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011. En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn

BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011. En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011 En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn Innehållet i denna broschyr bygger på resultaten av en rapport

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/1112 SFS Bostadsrapport 2011 Förord I dagarna börjar fler studenter än någonsin att studera vid Sveriges universitet och högskolor. Många av dem kommer att stå utan bostad då endast 4 av 30

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder Regeringsbeslut IV:3 2012-11-22 S2012/8156/PBB (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

SFS bostadsrapport 2013

SFS bostadsrapport 2013 SFS bostadsrapport 2013 Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna

Läs mer

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping?

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? Maykil Al-Magdasi, Evelina Guander Svärm, Anton Högberg och Elisabeth Öhman Seminariegrupp 3D 2012-03-20 2 Sammanfattning

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering,

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren Katarina Borne/ Analys och utvärdering, ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför våren 217 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Enheten för utvärdering och lärarutbildning PM: 216:8, Dnr V 216/839 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt

Läs mer

Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter

Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN 2015 En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter 1 Inledning I Studboguiden ges en överblick av den svenska studentbostadsmarknaden ur ett helårsperspektiv.

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

SFS bostadspolitiska ställningstaganden

SFS bostadspolitiska ställningstaganden SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter... 3 2.1 Boende

Läs mer

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-10- 05 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår

Läs mer

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG?

VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? VAD HINDRAR NYPRODUKTIONEN I GÖTEBORG? INLEDNING OCH SAMMANFATTNING De senaste decennierna har inflyttningen från landsbygd till stad ökat. Det gör att Sveriges befolkning och produktion allt mer koncentreras

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Läs mer

Organiserat studentboende i Skövde

Organiserat studentboende i Skövde Rapport Organiserat studentboende i Skövde Lägesbeskrivning höstterminen 2014 2015-11-20 Dnr HS 2015/1071 Högskolan i Skövde är en av Skövderegionens mest betydelsefulla tillväxtmotorer. Det är därför

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

SFS bostadsrapport 2015

SFS bostadsrapport 2015 SFS bostadsrapport 2015 Bostadssituationen för landets studenter. RÖD = Kan inte erbjuda ett boende under höstterminen. GUL = Erbjuder ett boende någon gång under höstterminen. GRÖN = Erbjuder ett tryggt

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Beräkning av behovet av nya bostäder Öppet forum för boendeplanering 21 september Bengt J Eriksson, analytiker

Beräkning av behovet av nya bostäder Öppet forum för boendeplanering 21 september Bengt J Eriksson, analytiker Beräkning av behovet av nya bostäder Öppet forum för boendeplanering 21 september 2016 Bengt J Eriksson, analytiker Bakgrund Boverket har gjort långsiktiga regionala byggbehovsanalyser sedan 1995. Regionala

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA 2006 RAPPORT

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA 2006 RAPPORT UPPSALA STUDENTKÅR BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA RAPPORT Årsskiftet / 2007 P0806 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Uppsala studentkår genomförde en undersökning om bostadssituationen för studenter

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 1 Övergripande värdering Allmänt rykte Anseende 2 3 Personligt intryck Lita på Känslomässig samhörighet Anseendeindex 90 86 90 78 70 50 30 4 5 Kvalitet

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

Förslag på ändringar för fler bostäder åt unga och studenter (Regeringsuppdrag, Boverket, rapport 2013:20)

Förslag på ändringar för fler bostäder åt unga och studenter (Regeringsuppdrag, Boverket, rapport 2013:20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 2013-09-12 Diarienummer: S2012/8156/PBB Nedan följer Studentbostadsföretagens yttrande över: Förslag på ändringar för fler bostäder åt unga och studenter (Regeringsuppdrag,

Läs mer

Studentbostäder i Uppsala

Studentbostäder i Uppsala Studentbostäder i Uppsala Slutrapport 2015-06-05 1 Innehåll Uppdraget Bedömning av hur antalet studenter och forskare kommer att utvecklas över tid Befintligt och planerat utbud av nya bostäder till målgruppen

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Bilagor till Student söker bostad

Bilagor till Student söker bostad Boverket Regeringsuppdrag Bilagor till Student söker bostad Beskrivning av de utvalda högskoleorterna Planlösningar lägenheter mindre än 35 m² En analys av produktionskostnader i 25 studentbostadsprojekt

Läs mer

Hur hittar man en bostad?

Hur hittar man en bostad? Hur hittar man en bostad? Boplats syfte Presentera ett samlat utbud av lediga bostäder från såväl kommunala som privata hyresvärdar (bostadsrätter) Informera om planerade och pågående nyproduktion Informera

Läs mer

Studboguide 2014 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter

Studboguide 2014 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter Studboguide 2014 STUDBOGUIDEN 2014 En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter 1 Inledning Ambitionen med Studboguiden är precis som tidigare år att ge en så rättvisande bild av läget

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13 Inledning Nulägesanalys Fallstudie: intervju Solna Fallstudie: intervju - Järntorget Kommunal bostadspolitik åtgärder för nybyggnation 3 4-6 7-8 9-10 11-13 Sammanfattning Källor 14 15 Bostadsrapport hösten

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Hemlös student. Linköpings Universitet 2014-03-20 Det svenska politiska systemet

Hemlös student. Linköpings Universitet 2014-03-20 Det svenska politiska systemet Linköpings Universitet 2014-03-20 Det svenska politiska systemet Hemlös student Linda Åkerström Andrea Stenekvist Beatrice Waldenström Seminariegrupp 3 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 1. Bakgrund...

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

SFS bostadsrapport 2014

SFS bostadsrapport 2014 SFS bostadsrapport 2014 Bostadssituationen för landets studenter. Röd = Kan inte erbjuda ett studentboende under höstterminen. Gul = Erbjuder ett studentboende någon gång under höstterminen. Grön = Bostadsgaranti,

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth UKÄs utredning om MOOCs Uppdraget fick UKÄ våren 2015 (överfördes från Lars Haikolas förkortade utredning

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås Inledning I denna artikel presenteras statistik över utbildningsnivå och studiedeltagande för befolkningen som bor i Västerås. Underlaget kommer från Statistiska

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Svår bostadssituation för unga Bostadssituationen för unga människor är tuff i hela landet. I år bedömer 119 kommuner att de har brist på bostäder 1.

Läs mer

Dnr: PA1-1/1011. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/1011. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/1011 SFS Bostadsrapport 2010 Förord Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport om hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. I år har SFS valt

Läs mer

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012 Kommunfullmäktige 2007-03-26 57 104 Kommunstyrelsen 2007-03-12 71 144 2007-02-19 17 36 Stadsbyggnadskontoret 06.960 21 marsks19 Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering,

Läs mer

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder Vad är en studentbostad? En studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigad eftergymnasial

Läs mer

STUDBOGUIDEN EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER

STUDBOGUIDEN EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER STUDBOGUIDEN 2017 EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER OM STUDBOGUIDEN Studboguiden är rapporten där de som själva hyr ut studentbostäderna ger sin bild av läget. Och de gör

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Ledamöter i Lärarhögskolans styrelse Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade Lärarhögskolans ledningsgrupp har gjort bedömningen

Läs mer

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi - EUROSTUDENT V Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer