Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012"

Transkript

1 Datum Dnr (14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS VISBY Visborgsallén

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAGET 3 REDOVISNING AV KRAV PÅ KOMMUN OCH LÄNSSTYRELSE 4 UTMANINGAR I BOSTADSPLANERINGEN 4 DEN GOTLÄNDSKA BOSTADSMARKNADEN 5 BRIST PÅ HYRESRÄTTER KVARSTÅR 7 BOSTADSMARKNADEN FÖR UNGDOMAR 7 BOSTADSMARKNAD FÖR NYANLÄNDA 10 HEMLÖSHET 11 KÄLLOR 14

3 3 Uppdraget Länsstyrelsens redovisning om bostadsmarknaden i länet sker enligt förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2011:1160). Denna anger att Länsstyrelsen i en skriftlig rapport ska analysera bostadsmarknaden i länet. Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år. Gotland har särskilda förutsättningar jämfört med andra län. Samma gränser gäller för län, region och kommun. Gotland utgör också en egen arbetsmarknadsregion. Gotlands kommun heter sedan 1 januari 2011 Region Gotland varför detta används i den fortsatta texten. Det geografiska läget gör att det inte finns några angränsande län som direkt berör eller berörs av länets bostadsbyggande. Analysen har till stor del bostadsmarknadsenkäten (BME) som utgångspunkt. Länsstyrelsen har i årets analys valt att fokusera på de grupper i bostadsmarknadsenkäten som, under ett flertal år, angivits att de har särskilt svårt att få en bostad. Särskild fokus ligger också på de särskilda uppdrag Länsstyrelsen fått under året inom bostadsförsörjning som berör hemlöshet och nyanlända invandrare. Analysen har sammanställts av planhandläggare Elin Sander, deltagit har även Elin Turesson, särskilt sakkunnig i jämställdhet, samordnare för kvinnofrid och integration.

4 4 Redovisning av krav på kommun och länsstyrelse Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun bland annat planera och anta riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod. Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen Region Gotland arbetar för tillfället med att ta fram en ny bostadsförsöjningsplan. Denna planeras att samrådas om under hösten Den nuvarande planen gäller för perioden I den arbetsgrupp som tar fram bostadsförsöjningsplanen ingår representanter för ledningskontoret, översiktsplaneavdelningen, socialförvaltningen och det kommunala bostadsbolaget. Länsstyrelsen har under våren träffat arbetsgruppen för att informera om Länsstyrelsens särskilda uppdrag om hemlöshet och nyanlända. Utmaningar i bostadsplaneringen Kommunerna har ansvaret för planering och genomförande av bostadsförsörjning med målsättningen att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. I Gotlands län har det under de senaste åren byggts relativt mycket bostäder, särskilt under perioden , framförallt i Visby och i attraktiva lägen längs kusterna. Det som byggts har dock varit i första hand bostadsrätter och äganderätter i form av småhus. De få hyresrätter som har byggts har varit större lägenheter i attraktiva lägen med hög hyra eller specialbostäder för äldre. Bostadsrättsmarknaden har under det senaste året mättats i Visby och prisuppgången avstannat, vilket tyder på att behovet har fyllts. Däremot kvarstår problemen för de grupper som behöver ett flexibelt boende och de som ska etablera sig på bostadsmarknaden. Det har under ett antal år varit brist på hyresrätter, vilket bland annat påverkar unga, ensamstående med barn och de som vill flytta till kommunen. Framöver finns också en utmaning att få fram bostäder till den äldre generationen som vill flytta till ett mindre och mer flexibelt boende. Behovet av s.k. trygghetsboenden förväntas också öka. Det finns inte heller beredskap för att ta emot nyanlända invandrare i den omfattning som är överenskommet, även om man löser bostäder för det fåtal nyanlända som kommer hit idag. Framförallt finns det svårigheter med att ta emot ensamstående personer, p.g.a. brist på små lägenheter. Generellt så behövs fler insatser och nya idéer om lösningar för att tillmötesgå de bostadsbehov som finns. En mer flexibel bostadsmarknad är eftersträvansvärd. Att bygga fler hyresrätter är ett sätt, men det kan behöva kombineras med andra lösningar. Ett gott exempel på något som har skett i länet är den ungdomskö som startats med små billiga lägenheter i det befintliga hyresbeståndet.

5 5 Goda exempel för hur man framöver kan arbeta med bostäder för ungdomar, nyanlända invandrare och hemlösa finns att hämta från andra delar av landet. Det är också viktigt att de som har kunskap om dessa gruppers behov och önskemål deltar i planeringen för bostadsförsörjningen. Den gotländska bostadsmarknaden Sedan år 2000 är det bostadsbrist i centralorten Visby. År 2009 var första gången sedan år 2001 som Region Gotland angav i BME att bostadsmarknaden i kommunen som helhet är i balans. Det är troligt att det stora trycket på bostäder i Visby även har effekt på omkringliggande orter, vilket har gjort att bostadsöverskottet minskat här. Totalt Centralort Övriga kommundelar 2000 Balans Brist Överskott 2001 Balans Brist Överskott 2002 Brist Brist Balans 2003 Brist Brist Brist 2004 Brist Brist Brist 2005 Brist Brist Brist 2006 Brist Brist Brist 2007 Brist Brist Balans 2008 Brist Brist Balans 2009 Balans Brist Överskott 2010 Balans Brist Överskott 2011 Balans Brist Balans 2012 Balans Brist Balans Källa: BME Region Gotland har angett i BME att man inte förväntar sig några påtagliga förändringar på bostadsmarknaden under år Varje år i bostadsmarknadsenkäten ställs frågan Är det någon eller några av följande grupper som har särskilt svårt att få en bostad?. När Länsstyrelsen följt upp svaren lämnade i enkäten är det tre grupper som utmärker sig genom att varje år under perioden har bedömts haft det särskilt svårt att få bostad. För ungdomar, stora barnfamiljer och hushåll som kommer inflyttade till kommunen (arbetskraftsinflyttning) har Region Gotland åren svarat att det är särskilt svårt att få en bostad. 2 Under 2012 har det förekommit en debatt i Gotländsk media om att skapa en inflyttarservice och att inflyttande som flyttar för 1 BME BME

6 6 arbete ska få förtur till en lägenhet. Det är alltså svårt även för personer som är etablerade på arbetsmarknaden att få ett lämpligt boende. Många är hänvisade till andrahandsmarknaden som dessutom påverkas kraftigt av efterfrågan på boende på Gotland under sommarmånaderna. År 2012 har Region Gotland även bedömt att det är svårt för medelålders och äldre som vill flytta till en mindre bostad. Denna brist förväntas enligt Region Gotland öka under de närmaste åren. Även behovet av nya platser i särskilt boende bedöms öka vilket kommer att kräva att det inom de närmsta sex åren byggs nya platser för särskilt boende Ungdomar Ja Nej Ja Ja Ja Ja Studenter Nej Nej Nej Nej Nej Nej Stora barnfamiljer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ensamstående med barn Ja Ja Nej Nej Nej Ja Hushåll som kommer inflyttande (arbetskraft) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Flyktingar som fått uppehållstillstånd Ja Nej Nej Nej Nej Nej Medelålders och äldre som vill flytta till mindre Ja Nej nej Nej Nej Ja Hushåll som ställer krav på god tillgänglighet (i bostad och utemiljö) Ja Ja Nej Nej Nej Nej Hushåll som har höga krav på attraktivt läge Ja Nej Nej Nej Nej Nej Källa: BME Det finns ingen bostadsförmedling i Gotlands län, varken i kommunal eller privat regi. Det kommunala bostadsbolaget, Gotlandshem förmedlar sina bostäder efter ett kösystem. Kösystem är visserligen personneutrala och på så sätt rättvisa, men det finns en problematik i att det krävs en mycket lång kötid för att få ett hyreslägenhetskontrakt. Detta gör sig tydligt genom att flera grupper har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, t.ex. unga och de som flyttar in till kommunen. Det kan 3 Region Gotland Plan för särskilt boende för äldre inom Region Gotland

7 7 också ställa till problem för den vars livssituation plötsligt förändras och ett akut behov av en bostad uppstår. Det finns dock ett förturssystem som innebär att vissa grupper bostadssökande kan beviljas förtur i bostadskön. I förturssystemet finns hushåll som pga. skilsmässa behöver bostad, flyktingar som ingår i det kommunala flyktingmottagande samt personer med starka sociala skäl eller medicinsk förtur. 4 Brist på hyresrätter kvarstår Under år 2011 färdigställdes 117 lägenheter i Gotlands län, av dessa var 26 lägenheter i småhus och 91 lägenheter i flerbostadshus. Av de 91 lägenheterna som färdigställdes i flerbostadshus var 50 st specialbostäder för äldre eller funktionshindrade. SCB anger att byggandet av små lägenheter under år 2011 var det lägsta i Sverige på 23 år, totalt i landet färdigställdes lägenheter med ett rum och kök/kokvrå. I Gotlands län färdigställdes under år 2011 inga sådana små lägenheter i det vanliga beståndet. 5 Den typ av bostäder det är brist på i länet är särskilt hyresrätter och framförallt små (1-2 rok) samt stora (4 rok) sådana. I Gotlands län har endast ett fåtal hyresrätter uppförts under de senaste åren, under år 2011 uppförde det allmännyttiga bostadsbolaget inte någon hyresrätt. Region Gotland anger att det sannolikt kommer att fortsätta vara en större efterfrågan på hyresrätter än vad som planeras. Region Gotland beräknar liksom tidigare år att behovet av nybyggnation av hyresrätter är mellan st under det närmsta året. I projektlistorna till BME kan utläsas att det endast finns ett säkert projekt med hyresrätter under år Detta ska generera 17 lägenheter. För år 2013 finns ett projekt med 30 lägenheter i småhus planerat, detta är dock angivet som ett osäkert projekt och detaljplan är ännu ej klar. 6 Flera grupper på bostadsmarknaden efterfrågar hyresrätten som boendeform. Hyresrätter gör det möjligt för nya hushåll att komma in på bostadsmarknaden och för hushåll med begränsad ekonomi är hyresrätten kanske det enda alternativet för att finna en bostad. Boverket anger att hyresrätt den vanligaste boendeformen när ungdomar flyttar hemifrån, oavsett deras bakgrund. 7 Bostadsmarknaden för ungdomar I Gotlands län fanns år 2011 i åldersguppen år män och kvinnor. Sedan år 2000 har antalet ungdomar i denna åldersgrupp ökat med totalt cirka personer. Gruppen unga är därmed den största sedan år Under perioden har det varit bostadsbrist i centralorten Visby och sedan år BME SCB Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden BO 20 SM BME Boverket SCB, regional befolkningsstatistik

8 8 har ungdomar bedömts vara en av grupperna som har särskilt svårt att få en bostad. 9 Det är enligt Region Gotland brist på sådana bostäder som ungdomar efterfrågar. Vidare anges att lediga mindre bostäder är för dyra för ungdomar och att produktionskostnaderna är höga för att nyproducera små lägenheter. 10 I åldersgruppen år är det många som flyttar från länet. Åren har det årligen varit ett negativt flyttningsnetto för åldersgruppen, gruppen unga kvinnor har minskat mer än gruppen unga män under perioden. 11 Inrikes flyttningsnetto för Gotland, ungdomar år År Kvinnor Män Källa: Regionfakta I ungdomsstyrelsens rapport Fokus 11, en analys av ungdomars boendesituation beskrivs unga som en grupp som drabbas särskilt hårt av bostadsbrist. Deras begränsade ekonomiska konkurrenskraft gör dem särskilt utsatta jämfört med andra grupper på bostadsmarknaden. Samtidigt som arbetsmarknaden blivit sämre för ungdomar har det också blivit svårare att etablera sig på bostadsmarknaden. 12 Om man ser till förvärvsfrekvensen bland ungdomar var den för år 2010 något högre bland ungdomar i Gotlands län jämfört med riket, särskilt i åldersgruppen år. Andelen arbetslösa ungdomar (18-24 år) i länet ökade dock under 2011 jämfört med 2010 från 14,8 procent av arbetskraften till 17,6 procent (Riket 18,2 procent). 13 Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2010 för Gotland indelat i åldersgrupper, andelen i riket inom parantes Kvinnor Män Totalt år 24,5 (19,7) 22,2 (17,1) 23,3 (18,3) år 57,7 (55,6) 56,9 (57,2) 57,3 (56,4) 9 BME BME Regionfakta 12 Ungdomsstyrelsen Arbetsförmedlingen PROGNOS hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter Gotlands län 2012

9 9 Källa: SCB Ungdomsstyrelsen beskriver att ungas situation på bostadsmarknaden under senare tid blivit osäkrare och att färre har besittningsrätt till sitt boende. Desto starkare bostadsmarknad det är i en region desto högre är åldern för att flytta hemifrån. I Ungdomsstyrelsens rapport om ungas bostadssituation finns Gotland med i gruppen starka bostadsmarknader. Gruppen starka bostadsmarknader kännetecknas av antingen större städer eller mindre men attraktiva kommuner där prisnivån (efterfrågan) är relativt hög. Kategorin starka bostadsmarknader hade under 2010 ett genomsnittligt pris för småhus på 2,1 miljoner kronor. 14 Genomsnittspriset för en villa i Gotlands län var 1,9 miljoner kr år I Gotlands län visar också statistik att både unga kvinnor och unga män bor kvar hemma längre än genomsnittet i riket. Ungdomar som bor kvar hos biologiska föräldrar Ålder år 21 år 28 år 21 år 28 år 21 år 28 år 21 år 15% 10% 14% 10% 24% 23% 28% 26% 54% 58% 51% 48% 70% 72% 66% 67% Pojkar Flickor 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andel i procent Källa: Statistik från SCB hämtad ur Länsstyrelsen i Gotlands läns Kön spelar roll 2005,2007, 2009/10 samt 2012 Kvinnorna flyttar dock hemifrån tidigare än männen och särskilt tydlig är skillnaden från 20 års ålder. Bland 21-åringarna bor 54 procent av kvinnorna och 70 procent av männen i länet fortfarande hemma enligt statistik från SCB Sedan 2003 har andelen hemmaboende i länet ökat något bland såväl kvinnor som män. Ser man till den senaste treårsperioden har andelen hemmaboende 21-åringar minskat, detta gäller såväl för kvinnor som män. Relativt stor andel av dem som är 28 år bor fortfarande hemma Ungdomsstyrelsen 2011, 15 Svensk Mäklarstatistik AB 16 Statistik från SCB hämtad ur Länsstyrelsen Gotlands Kön spelar roll 2005,2007, 2009/10 samt 2012

10 10 Den 1 januari 2010 startade Gotlandshem en särskild ungdomskö för ungdomar mellan år. Då avsattes 50 små och billiga lägenheter i det befintliga beståndet i Visby. 17 Lägenheterna hyrdes ut relativt snabbt och i ett pressmeddelande i mars 2012 skrev Gotlandshem att de flesta lägenheterna gått till unga i den övre delen av åldersspannet, eftersom de hunnit samla på sig längre kötid. Därför beslutade man den 1 mars 2012 att ändra reglerna så att kön enbart omfattar ungdomar mellan år. Detta med hänvisning till behovet att hjälpa de yngsta i åldersgruppen att få en lägenhet. Då avsatte man dessutom ytterligare 25 lägenheter till kön. 18 Det är positivt att den ungdomskö har startats, men det är troligt att det behövs fler insatser för att motverka bostadsbristen för ungdomar. Ser man till statistiken för hemmaboende är det även svårt för äldre ungdomar att komma ut på bostadsmarknaden. Från andra kommuner finns det exempel på att arbeta med hyresrabatter, att plombera rum och ha särskild bostadsinformation för ungdomar. Vissa kommuner arbetar även med att ungdomar ska kunna stå gemensamt på kontraktet för lägenheten, s.k. kompisbo, där varje person skriver kontrakt för sitt rum i lägenheten samt del i gemensamhetsytorna. Bostadsmarknad för nyanlända Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommuner att ta emot nyanlända invandrare. Länsstyrelsen träffar överenskommelser med kommuner om flyktingmottagandet och förhandlar om mottagandet av ensamkommande barn. Den tidigare överenskommelsen som Region Gotland har tecknat sträcker sig till och med år 2012 och ska därefter förhandlas om. Överenskommelsen anger att Region Gotland ska ha beredskap att ta emot totalt 60 nyanlända invandrare varav 30 beräknas bosätta sig själva och 30 ska kunna bosättas efter anvisning. Länsstyrelsen samordnar ett nätverk där aktörer som är viktiga för mottagningen av nyanlända invandrare och ensamkommande barn möts. I nätverket har dialogen kring bostadsproblematiken intensifierats det senaste året. Antalet personer som anvisas till Gotland har under flera år varit lågt och under det antal som anges i överenskommelsen. Men det finns en ambition och önskan om att öka antalet nyanlända invandrare som kommer till Gotland. Flyktingmottagandet är en central del för Gotlands utveckling och en del av visionen att bli invånare. 17 BME Gotlands Tidningar

11 11 Mottagandet består både av nyanlända vuxna och ensamkommande flyktingbarn. Majoriteten är ensamkommande, vilket är något som har bidragit ytterligare till behovet av små lägenheter på bostadsmarkanden. Det finns sedan tidigare ett regelbundet samarbete mellan socialtjänsten som ansvarar för flyktingmottagandet, och det kommunala bostadsbolaget om lägenheter till målgruppen. Den kö som finns för s.k. förturer i samarbetet mellan socialtjänsten och Region Gotland är lång och flera olika målgrupper kan sägas konkurrera om bostäder. Region Gotland uppger att samarbetet med det kommunala bostadsbolaget tillfredsställer behoven så till vida att antalet lägenheter räcker till det låga antal nyanlända invandrare som i dagsläget kommer till Gotland. Men om inflödet av personer skulle närma sig det antal som det finns angivet i överenskommelsen att det ska finnas en beredskap för räcker inte antalet bostäder till. Framförallt blir det svårt att ta emot ensamstående personer, pga. brist på små lägenheter. Enligt Region Gotland finns inget regelbundet samarbete med privata hyresvärdar, däremot tas kontakt med privata hyresvärdar när behov finns. Några andra lösningar för att hitta bostäder till nyanlända känner Länsstyrelsen inte till. Ett mer kreativt och målinriktat arbete med att hitta bostäder till nyanlända bedöms som nödvändigt om mottagandet ska kunna uppfylla överenskommelsen. Antalet s.k. EBOs, nyanlända som bosätter sig på egen hand, är få och därför bedöms det som mest relevant att sträva efter att få fler personer anvisade till Gotland och då är tillgång till bostäder en förutsättning. I början av året arrangerades ett möte med länsledningen, Arbetsförmedlingen, Region Gotland och det kommunala bostadsbolaget där flyktingmottagandet diskuterades. Bostadsfrågan var ett ämne som togs upp. Mötet resulterade i en planerad satsning på ett utvecklingsarbete där en del är tänkt att handla om att hitta nya sätt och strategier för att hitta bostäder till nyanlända invandrare. När samarbetet med det kommunala bostadsbolaget inte räcker till krävs nya vägar för att få fram bostadslösningar. I vissa kommuner i landet finns t.ex. närmare samarbete med olika privata hyresvärdar. Fler bostadslösningar på andra ställen än Visby tätort är också ett sätt. Utgångspunkten för anvisning av nyanlända är att det ska vara inom pendlingsavstånd till arbete. Då är bostadslösningar på hela Gotland tänkbara. Det kan också tänkas att mer tillfälliga lösningar för den första tiden kan vara ett sätt att kunna ta emot personer och att de sedan med stöd från kommun och kontakter kan hitta en mer långsiktig bostadslösning. En annan central del är att ha en gemensam bild av vilket behov som finns. Om utgångspunkten är det nuvarande inflödet av nyanlända invandrare är bostadsbristen inte lika svår, men om ambitionen är att ha beredskap enligt den överenskommelse som finns, ser problembilden annorlunda ut. En gemensam problembild är avgörande för att ett utvecklingsarbete ska ge resultat och om ambitionen att öka mottagandet av nyanlända invandrare ska bli verklighet. Hemlöshet

12 12 Länsstyrelserna har under 2012 fått ett uppdrag att stödja kommunerna i planeringen av arbetet med att motverka hemlöshet. Socialstyrelsen presenterade 2011 rapporten Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Socialstyrelsen har använt sig av en bred definition där fyra olika hemlöshetssituationer har använts. Situationerna beskrivs som: Akut hemlöshet situation 1 Institutionsvistelse och kategoriboende situation 2 Långsiktiga boendelösningar situation 3 Eget ordnat kortsiktigt boende situation 4 För de närmare definitionerna av ovanstående sitautioner hänvisas till Socialstyrelsens rapport. Enligt kartläggningen räknas totalt 116 personer i Gotlands län som hemlösa och det återfinns personer inom alla de olika hemlöshetssituationerna. Det vanligaste är dock att befinna sig i situation 3, vilket cirka 40 % av personerna i kartläggningen anges göra. 19 Majoriteten av de hemlösa är män över 40 år med missbruksproblem eller psykisk ohälsa, men enligt Region Gotland ökar gruppen kvinnor, pensionärer och unga. Enligt Region Gotland finns det i dagsläget inte några personer som är uteliggare på ön. 20 Region Gotland har i bostadsmarknadsenheten att det finns ett regelbundet samarbete mellan kommunen och hyresvärdar, både allmännyttiga och privata, för att få fram bostäder till de som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. För närvarande finns cirka 150 lägenheter som hyrs ut i andra hand under särskilda villkor, av dessa är runt 130 lägenheter i det ordinära beståndet och cirka 20 platser i gruppboende. 21 Avsikten har, i de flesta fall, angetts vara att den boende på sikt ska ta över hyreskontraktet. Länsstyrelsen har gått igenom svaren i de senaste årens BME och sett att 53 andrahandshyresgäster totalt under perioden tagit över hyreskontraktet, dvs. cirka 10 personer/hushåll per år. 22 I övrigt arbetar Region Gotland med hyresgarantier och uppsökandeverksamhet för att förebygga vräkningar. 23 När det gäller hemlöshet har kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för personer som helt saknar bostad, men de saknar verktyg för att planera bostadsbyggande eller att påverka bostadsmarknaden. Genom att involvera socialtjänsten i samhällsplaneringsprocesser och ta tillvara den kunskap som finns där kan planeringen förbättras. Det är därför positivt att socialtjänsten inom Region Gotland deltar i arbetet med framtagande av bostadsförsörjningsplan och översiktsplan. 19 Socialstyrelsen 2011 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011 omfattning och karaktär 18 Radio Gotland Intervju med Per-Johan Fernström chef för beroendeenheten Region Gotland, 21 BME Uppgifter från BME BME 2012

13 13

14 14 Källor Arbetsförmedlingen PROGNOS hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter Gotlands län 2012 Boverket Bostadsmarknadsenkäten, för Gotlands kommun Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Gotlands tidningar , artikel Fler lägenheter till de unga Länsstyrelsen i Gotlands län Kön spelar roll. Statistik om kvinnor och män på Gotland Upplagorna 2005, 2008, 2009/2010 samt Regionfakta statistik för Gotlands län Statistiska centralbyrån (SCB) Statistiska meddelanden BO 20 SM 1201 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik Regional statistik Radio Gotland Intervju med Per-Johan Fernström chef för beroendeenheten Region Gotland. Region Gotland Plan för särskilt boende för äldre inom Region Gotland Socialstyrelsen 2011 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden omfattning och karaktär. Svensk Mäklarstatistik AB Ungdomsstyrelsen 2011 Fokus 11, en analys av ungdomars boendesituation

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2013

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2013 Datum 2013-06-15 1(29) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2013 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS 621 85 VISBY Visborgsallén

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014 Datum 2014-06-10 1(28) Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS 621 85 VISBY Visborgsallén 4 010-2239000

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015 Omslagsbild: Fasad från Gruvgatan i Falun målad av f.d. stadsarkitekt Håkan Olsson. Foto: Irené Svedjelöv Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Rapport 2013:3. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012

Rapport 2013:3. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012 Rapport 2013:3 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012 Boverket januari 2013 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012 Rapport: 2013:3 Utgivare:

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 Rapport 2013:3 Rapporten Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 vänder sig till kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Övergångsbostäder ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Vi tar gemensamt ansvar mot hemlöshet och utanförskap Alla människor har rätt till en bostad. På den öppna bostadsmarknaden finns

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Asylsökande- och nyanländas bostadssituation lägesbeskrivning maj 2016. Micael Nilsson Expert

Asylsökande- och nyanländas bostadssituation lägesbeskrivning maj 2016. Micael Nilsson Expert Asylsökande- och nyanländas bostadssituation lägesbeskrivning maj 2016 Micael Nilsson Expert Asylsökandes- och nyanländas bostadssituation är mycket ansträngd Boendeyta / andel nyanlända som fick bostadsersättning

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN

BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2013 Kronobergs län ISSN 1103-8209, Meddelande nr 2013:05 Text: Patrik Karlsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län Foto: Lennart Grimsbo Utgiven

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2014-01-13 Rev 2014-01-14 Diarienummer UAN-2013-0479 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse

Läs mer

Socialnämndens lokalförsörjningsplan 2016

Socialnämndens lokalförsörjningsplan 2016 Socialnämndens lokalförsörjningsplan 2016 Sammanfattning Förändringen av förvaltningslokalerna på Sidenvägen 7 D är påbörjad och om- och tillbyggnationen kommer avslutas i november 2016. Boendeverksamheterna

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag att främja bostadsförsörjningen

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Kommunledningskontoret Sektorplan 25-2-21 Anders Hallmén Sidan 1 av 9 Planeringschef version 1.1 8-579 216 27 Dnr 24/419 KS.7 Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Sollentuna har ambitionen att tillgodose

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Bengt Eriksson 2010-01-18

Bengt Eriksson 2010-01-18 BERIKON AB Promemoria Bengt Eriksson 2010-01-18 Kommunförbundet Skånes engagemang i studentbostadsfrågan Styrelsen för Kommunförbundet Skåne har väckt frågan om förbundets engagemang i studentbostadsfrågan,

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Rapport 2012:59. Bostadsmarknadsanalys

Rapport 2012:59. Bostadsmarknadsanalys Rapport 212:59 Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 212 Rapport: 212:59 ISSN 143-168X Rapportansvarig: Göran Carlsson och Torbjörn Sahl, samhällsbyggnadsenheten Foton: Göran Carlsson, Helder Almeida

Läs mer

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa.

grupp har personerna i genomsnitt även varit hemlösa kortare tid jämfört med personer födda inom Europa. Sammanfattning I denna rapport redovisas resultaten från Socialstyrelsens tredje nationella kartläggning av hemlöshetens omfattning i Sverige. Kartläggningen har utförts på uppdrag av regeringen och de

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 2015-11-03 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

2016-01-12. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta det framtagna bostadsförsörjningsprogrammet gå ut på samråd.

2016-01-12. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta det framtagna bostadsförsörjningsprogrammet gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se am för Nykvarns kommun KS/2015:448 Bostadsförsörjningsprogr Förvaltningens förslag till

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, insatser mot hemlöshet och stöd till våldsoffer

Ekonomiskt bistånd, insatser mot hemlöshet och stöd till våldsoffer Ekonomiskt bistånd, insatser mot hemlöshet och stöd till våldsoffer I detta kapitel redogör Socialstyrelsen för utvecklingen inom några av socialtjänstens verksamheter: ekonomiskt bistånd insatser mot

Läs mer

Nyanländas boendesituation delrapport

Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport Uppdraget enligt RU 12 Att redovisa förslag på hur nyanlända i anläggningsboenden ska få tillgång till bostäder De föreslagna åtgärderna ska kunna inledas omedelbart

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15 ÖPPET SVERIGE Förslag för en bättre migrationsprocess Fokus: Jämtland Regional rapport 2015-10-15 Vi har frågat proffsen! 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av dem kommer bara en rännil

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala Bostadspolitiskt program 2014-2015 för Uppsala HYRESGÄSTFÖRENINGEN UPPSALA-KNIVSTA VÄLFÄRDEN BÖRJAR I HEMMET Bostaden är en mänsklig och social rättighet, inte

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 april 2013 KLAGANDE Göteborgs kommun Ombud: AA Social resursförvaltning Box 7010 402 31 Göteborg MOTPART Migrationsverket Verksamhetsområde

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07 3 HÖRBY KOMMUN.1 HÖRBY KOMMUN Koncept utställningshandling 2015-09-07 6 5 HÖRBY KOMMUN Läget mitt i regionen, med högst en timmes bilresa till Skånes alla kuster, är en av Hörby kommuns största fördelar.

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Remissyttrande Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

Bostadspolitiskt program för Heby kommun

Bostadspolitiskt program för Heby kommun 1 (18) Datum Reviderad 110125, enligt Kf 216/2010 Bostadspolitiskt program för Heby kommun HEBY100 v 1.0 2005-11-28 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Plusgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan 11

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Västerås hösten 2014

Kartläggning av hemlösheten i Västerås hösten 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-20 Dnr: 2014/871-IFN-012 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Fastighetsnämnden Kartläggning

Läs mer

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP)

Alla barn har rätt till en bostad! svar på motion väckt av Birgitta Ljung (MP), Marianne Broman (MP) och Åke Wickberg (MP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 SN-2015/1136.280 1 (3) HANDLÄGGARE Anna-Karin Sandén, Anna-Karin.Sanden@huddinge.se 08-535 377 04 Socialnämnden Alla barn har rätt till en bostad! svar

Läs mer

e län Boendeplanering

e län Boendeplanering Läns sty Skån relsen e län 1:1 20 10-02 -15 Boendeplanering 1 Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: BoPM Boendeplanering Länsstyrelsen i Skåne län Hanna Björklund, Emma Norrhede,

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-06-07 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping?

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? Maykil Al-Magdasi, Evelina Guander Svärm, Anton Högberg och Elisabeth Öhman Seminariegrupp 3D 2012-03-20 2 Sammanfattning

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Redovisning av uppdrag 46 - Kommunal bostadsförsörjning enligt Länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetet 2011. Titel Bostadsmarknadsanalys 2011. Norrbottens

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAG... 4 2 REMISSER... 4 3 ANSKAFFADE

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? Täby kommer under de kommande åren att fortsätta en dynamisk förändringsprocess. Invånarantalet planeras att öka med omkring

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Ekerö, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013

Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Sollentuna 2014-01-20 Martin Åberg Henrik Karlsson Katarina Piuva Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar: Sigtuna, 2013 Bearbetning efter Socialstyrelsens inventeringsformulär

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Kommunstyrelsen 2008-04-14 74 187 Plan- och tillväxtutskottet 2008-03-25 30 53 Dnr 08.204-21 aprilks19 Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Ärendebeskrivning

Läs mer

RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn RAPPORT 4: FÖRDJUPNING Skåne län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll -Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel Trelleborg, Svedala,

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Ja Nej I ett särskilt program/särskild plan för bostadsfrågor Ale 2012 Alingsås 2011 Härryda 2013 Kungälv 2013 I den kommunomfattande ÖP:n Annat dokument, nämligen: Lerum 2012 Bostadsstrategiskt program

Läs mer

Bosättning av nyanlända

Bosättning av nyanlända Bosättning av nyanlända Utmaningar och möjligheter i Stockholms län Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2016 Rapport nummer 2016:12 i Länsstyrelsens rapportserie. ISBN: 978-91-7281-687-9 Förord Behovet

Läs mer

1. INLEDNING... 4. 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5. 2:2 Flyttmönster...

1. INLEDNING... 4. 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5. 2:2 Flyttmönster... Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2009-2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5 2:1 Befolkningsutveckling

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER Bilaga BOSTAD VÄSTERÅS 1 ANSVARSFÖRDELNING MELLAN PARTERNA 1. Arbetsgång Fastighetsägarna lämnar lägenheter till Bostad Västerås AB enligt årlig överenskommelse.

Läs mer

Arbetsmodellen Bostad först har införts Fortsatt insats med Jobbpaket Krogar mot knark-kampanjen Ge knarket fingret har genomförts

Arbetsmodellen Bostad först har införts Fortsatt insats med Jobbpaket Krogar mot knark-kampanjen Ge knarket fingret har genomförts En stad för alla Tillväxt Attraktiv stad Utbildning och kunskap En stad för alla Den goda gröna staden Karlstad ska vara en omtänksam stad där människor känner sig trygga och välkomna. Vi ska vara en bra

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Hearing om hur Stockholm kan arbeta för att minska ungas utanförskap Skrivelse av Yvonne Ruwaida (mp)

Hearing om hur Stockholm kan arbeta för att minska ungas utanförskap Skrivelse av Yvonne Ruwaida (mp) PM 2010: RVII (Dnr 331-2768/2008) Hearing om hur Stockholm kan arbeta för att minska ungas utanförskap Skrivelse av Yvonne Ruwaida (mp) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande

Läs mer

Regional bedömning av behovet av nya bostäder

Regional bedömning av behovet av nya bostäder YTTRANDE 1 (5) Enheten för bostadsfrågor Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 104 22 Stockholm Regional bedömning av behovet av nya bostäder (S2012/4203/PBB) Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga

Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-27 2015/200-IFN 1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga Förslag till beslut

Läs mer

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Tack alla som tog sig tid att svara på enkäten Vad ser vi? Era iakttagelser och erfarenheter är centrala för att vi tillsammans

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer