Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning Umeå Medicinska Studentkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning 2016-02-22. Umeå Medicinska Studentkår"

Transkript

1 Umeå Medicinska Studentkår Studenternas förhållanden vid verksamhetsförlagd utbildning UMEÅ MEDICINSKA ST UD ENTKÅR Adress: Klintvägen 55, Umeå Hemsida: Tel: E-post:

2 Sammanfattning Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har under flera år varit associerat med ekonomiska problem för studenterna vid Umeå universitet, vilket uppmärksammades redan 2013 i den så kallade studentfallsskrivelsen samma år. Ett bidrag på maximalt 2160 kronor ges från Umeå universitet för att täcka de ökade kostnaderna för dubbel bosättning vid VFU, men detta räcker tyvärr sällan eller aldrig för att täcka dessa kostnader i praktiken. För att kartlägga problemen gjordes en elektronisk enkätundersökning av Umeå Medicinska Studentkår under hösten Varje termin är 457 studenter placerade på VFU utanför sin ordinarie studieort. VFU är ett återkommande och viktigt inslag i flertalet utbildningar vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Totalt 270 studenter svarade på enkäten, av dessa har 156 enkätsvar analyserats i och med att svarat att de haft VFU utanför ordinarie studieort. Inkluderade i enkätanalysen var arbetsterapeutstudenter, fysioterapeutstudenter, logopedstudenter, tandhygieniststudenter, röntgensjuksköterskestudenter och sjuksköterskestudenter. Enkätundersökningen visade att 15 % av de svarande omvårdnads- och rehabiliteringsstudenterna vid Umeå universitet tvingats ta lån utöver studielån för att kunna genomföra sin VFU utanför ordinarie studieort. Ungefär två tredjedelar (62 %) skulle kunna tänka sig att arbeta på den VFU-ort de varit på men endast drygt en tredjedel (39 %) har erbjudits arbete på en VFU-ort tack vare sin placering. Dessutom svarade en övervägande majoritet (80 %) att de skulle vara beredda att åka längre bort under sin VFU-placering om de visste att det fanns en garanterad bostad där. Detta pekar på en outnyttjad rekryteringsmöjlighet för landsting och kommuner i norra regionen där rekryteringsläget är svårare än i många andra delar av Sverige. Oroväckande många studenter (23 %) svarade att de övervägt att avbryta sina studier på grund av ekonomiska skäl kopplade till VFU. De studenter som tvingats ta lån för att klara av den ekonomiska belastning som dubbel bosättning i samband med VFU innebär har uppgett i högre grad än övriga att de övervägt avbryta sina studier (57 %). Att studenter vid Umeå universitet överväger att avbryta sina studier är negativt för såväl studenten i fråga som universitetet och samhället.

3 1. Bakgrund Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett obligatoriskt praktikmoment som ingår i flertalet utbildningar vid medicinska fakulteten vid Umeå universitet. VFU är praktik på vårdinrättningar och kan vara förlagd på såväl ordinarie studieort som utanför denna. På VFU lär sig studenterna det kliniska arbetet som de förväntas utföra efter utfärdad examen i sin framtida yrkesroll. I studentfallsskrivelsen 2013, som skickats in till Umeå universitet, uppmärksammades ett antal problem med praktiken vid VFU. Den belyste bland annat att ersättningsnivåerna för dubbel bosättning vid VFU utanför ordinarie studieort inte alltid räckte till att täcka kostnaderna som detta medför. En utredning gjordes av utbildningsstrategiska rådet (USSR) centralt vid Umeå universitet och man försökte då undersöka om man kunde kapa de administrativa kostnaderna för VFU genom schablonersättningar, vilket dessvärre visade sig vara omöjligt och utredningen avslutades. Hösten 2015 inkom Umeå Medicinska Studentkår med en skrivelse till medicinska fakulteten. I denna belyste studentkåren problemet ytterligare samt påtalade att studenter tvingats ta banklån för att klara av de kostnader dubbel bosättning vid VFU utanför ordinarie studieort medför. Med anledning av detta beslutades att fakulteten skulle påbörja införandet av en bostadspool på prov år 2016 ute i glesbygden. Under hösten 2015 har Umeå Medicinska Studentkår skickat ut en enkät (nedan kallad VFU-enkäten) för att kartlägga omfattningen av problemet såväl som kringliggande faktorer vid VFU utanför ordinarie studieort. Resultaten av enkäten presenteras nedan i denna rapport med speciellt fokus på att en betydande andel behövt ta lån utöver studielån för att kunna genomföra sin VFU utanför ordinarie studieort. 2. Metod och urval 2.1 Genomförande VFU-enkäten genomfördes som en elektronisk enkät där studenterna fick besvara på Umeå Medicinska Studentkårs hemsida. Enkäten konstruerades under hösten 2015 och distribuerades via kårens informationskanaler: nyhetsbrev, Facebook-sida samt via direkt spridning till studenter på berörda program genom programmens studieråd. Endast studenter från arbetsterapeut-, fysioterapeut-, logoped-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- tandhygienist-, tandtekniker- och tränar-programmet vid Umeå universitet har inbjudits att delta då dessa utbildningar har VFU utanför ordinarie studieort samt att problem uppmärksammats inom dessa program. Enkäten innehöll 25 frågor: 12 ja/nej-frågor, 12 flervalsfrågor och en fritextfråga. En del frågor var bakgrundsfrågor för att få en uppfattning om sammansättningen på gruppen som svarade, en del frågor rörde VFU i allmänhet och en del rörde de svarandes senaste VFU-placering rapporten är redovisad på ett liknande sätt. PROGRAM Antal svar Behövt ta lån för att göra VFU Antal studenter på VFU/termin Antal studenter på programmet Totalt (15 %) Arbetsterapeut 14 4 (29 %) Logoped 9 4 (44 %) Tandhygienist 5 0 (0 %) Sjuksköterska (13 %) Fysioterapeut 30 2 (7 %) Röntgensjuksköterska 12 2 (17 %) Tabell 1 Totalt antal svar, antal personer som svarat att de behövt ta lån utöver studiemedel för att kunna genomföra sin VFU, antal studenter på VFU utanför ordinarie studieort per termin (VT15) samt antal studenter totalt på programmet (alla terminer inkluderade). 1

4 Sammanlagt erhölls 270 svar. I analysen har de som uppgett att de aldrig gjort VFU eller aldrig haft VFU som krävt boende på annan ort än ordinarie studieort exkluderats (112 personer). Efter exkluderingen kvarstod 158 studenter. Två studenter, en tränarstudent och en tandteknikerstudent, var ensamma svarande från sina program och uteslöts från underlaget då det bedömdes vara svårt att dra generella slutsatser utifrån enskilda personers svar. Till slut återstod 156 studenter och det är dessa 156 svar som redovisas i denna rapport. Umeå Medicinska Studentkår har begärt att få ta del av antalet studenter vilka haft VFU som krävt boende utanför ordinarie studieort från medicinska fakulteten. Av de inkomna siffrorna framkommer det att det under vårterminen 2015 rörde sig om 220 sjuksköterskestudenter, 9 tandhygieniststudenter, 18 logopedstudenter, 23 röntgensjuksköterskestudenter, 81 arbetsterapeutstudenter och 106 fysioterapeutstudenter. Sammanlagt 457 studenter är således ute på VFU utanför sin ordinarie studieort varje termin. Inklusionskriterierna för denna grupp är generösa då även angränsande kommuner räknats till VFU utanför studieort av rapportförfattarna, trots att det i dessa fall ibland är pendlingsavstånd och dubbel bosättning inte varit aktuell. I enkäten har Umeå Medicinska Studentkår erhållit 86 svar från sjuksköterskestudenter, 5 svar från tandhygieniststudenter, 9 svar från logopedstudenter, 12 svar från röntgensjuksköterskestudenter, 14 svar från arbetsterapeutstudenter och 30 fysioterapeutstudenter. Det är sammanlagt 156 studenter som svarat från dessa program och samtliga av dessa har haft VFU utanför sin ordinarie bostadsort (se tabell 1). Förhållandet mellan antalet studenter som har svarat på enkäten och antalet studenter som under vårterminen 2015 hade VFU utanför ordinarie studieort antyder att en betydande andel studenter som någon gång haft VFU på annan ort har besvarat enkäten, särskilt med tanke på att över en tredjedel uppgav att de endast haft VFU en gång (se nedanstående avsnitt Allmänt om VFU ). 2.2 Om de svarande Majoriteten av de svarande var sjuksköterskestudenter (55 %), identifierade sig som kvinnor (74 %) och uppgav att de var mellan 21 och 25 år gamla (67 %). De flesta hade sin huvudsakliga försörjning från CSN (89 %), bodde i hyresrätt eller studentlägenhet (45 % resp. 28 %) och var själva ansvariga för att betala sin hyra (62 %). 3. Resultat & problematisering 3.1 Allmänna förhållanden vid VFU Av enkätens svarande har 15 % någon gång behövt ta lån utöver studielån för att kunna genomföra sin VFU. I fakultetens svar på Umeå Medicinska Studentkårs inskickade skrivelse om studenternas förhållanden vid VFU belyser man att CSN erbjuder merkostnadslån till studenter för extra kostnader i studierna. Det är förhållandevis få studenter i materialet som uppfyller kriterierna för merkostnadslån för dubbel bosättning enligt CSN:s regler (21 % uppfyller, 79 % uppfyller inte). Detta gör att studenterna inte heller kan vända sig till CSN för att få lån att bekosta det dubbla boendet - resultatet blir att man vänder sig till bank eller annan långivare. En aspekt som bidrar till problematiken är svårigheten att hitta boende till skälig hyra. En del av studenterna är ute på VFU i sex 2

5 veckor, vilket gör att det för dessa kan vara svårt, om inte omöjligt, att hitta bostad för en så udda period. Detta gör att studenter ibland tvingas hyra bostad i två månader och betala full hyra även för veckor som de inte befinner sig i bostaden utan är tillbaka på sin ordinarie studieort. Majoriteten av de svarande studenterna (69 %) har varit utplacerade på VFU mellan fyra och sex veckor på sin senaste VFU. Att vara utplacerad fyra veckor har tidigare uppgetts göra det enklare att hitta boende med skälig hyra än om placeringen varit i 5-6 veckor, men exakt hur många som är utplacerade 5-6 veckor går inte att utläsa från denna enkät. I enkäten framkom att endast 4 av de 156 svarande studenterna som haft VFU utanför ordinarie studieort upplevde sig ha fått någon förmån under VFU. De förmåner som skrevs ner i fritextfrågan är: Kaffe, pedagogisk måltid, Fick bara te och kaffe som dom bjöd på, lunch, var ensam student så fick se och göra mycket och Inte ett skit fick vi, inte ens hjälp att hitta bostad ( ).. Lite mer än en tredjedel av svarande studenter har erbjudits arbete tack vare VFU (38 %). Att två tredjedelar av svarande kan tänka sig att arbeta på en VFU-ort som de har haft placering på indikerar att det finns utrymme att rekrytera fler studenter i samband med deras VFU (61 %). Detta är glädjande då flertalet av svarande studenter kommer att jobba inom bristyrken efter att de tagit examen. Enkäten antyder således att det i VFU-situationen finns en outnyttjad rekryteringsmöjlighet för landsting och kommuner. Det är stor skillnad i antal mellan de som skulle kunna tänka sig att arbeta på sin VFU-ort och de som blivit erbjudna arbete på denna. Förutom att flera av de svarande skulle kunna tänka sig att arbeta på sin VFU-ort skulle även 80 % vara villiga att åka längre bort på sin VFU om de hade fått garanterad bostad under sin placering. Detta är en enorm möjlighet för rekrytering av bristyrken i såväl inland som den nordligare regionen där rekryteringsläget är svårt. Sjuksköterskebristen, för att ta ett exempel, förutspås att öka ytterligare i norra Norrland de kommande åren på grund av stora pensionsavgångar och en allt äldre befolkning. En överväldigande majoritet, 93 %, svarade att garanterad bostad hade förbättrat eller avsevärt förbättrat deras upplevelse av studierna. Hela 84 % av svarande önskade mer hjälp av universitetet i att hitta bostad på sin VFU-ort. Slutligen visar enkäten att 23 % av de svarande någon gång har funderat på att avbryta sina studier på grund av ekonomiska skäl kopplade till VFU. Att så många studenter överväger att avsluta studier på grund av ekonomiska bekymmer kring en obligatorisk del av utbildningen är mycket oroväckande och problematiskt för universitet, landsting och kommuner. Hur många studenter som avbryter sina studier på grund av ekonomiska bekymmer orsakade av VFU-placering har ej kartlagts i denna enkät, men den stora andel som någon gång har funderat på att avbryta studierna måste ändå väcka en misstanke om att det förekommer men att omfattningen är okänd. 3

6 Det torde finnas fler studenter som avbrutit sina studier men som av naturliga skäl därför inte fångas upp av enkäten. Som nämnt i ett tidigare stycke så är en stor andel av studenterna som omfattas av denna enkät studenter på program som utbildar till bristyrken - om studenter avbryter studier på grund av ekonomi är det ett problem som påverkar samhället i stort och över flera år. 3.2 Studenternas förhållanden vid senaste VFU Av de svarande fick 8 % veta var de skulle ha VFU-placering mindre än 7 dagar innan senaste VFU, 29 % fick veta åtta till 14 dagar innan vart de hade fått placering, 45 % fick veta 15 dagar till en månad innan, 15 % fick veta över en månad innan vart de skulle placeras. I Umeå universitets regelverk Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet, Dnr: , står att läsa att praktikplatser som kräver boende utanför ordinarie studieort ska meddelas senast en månad i förväg. Det är alltså minst 37 % av de svarande som har blivit meddelade sin VFU-placering utanför ordinarie studieort betydligt senare än regelverket statuerar. Gällande de 45 % som fått veta 15 dagar till en månad innan är det svårt att säga hur många som fått veta sin placering just en månad innan på grund av frågans konstruktion, men man kan anta att det inte är alla 45 % som fått meddelat detta exakt en månad innan. Att försenad information om ort vid VFU-placering bidrar till problemet med att hitta boende (till skäligt pris) är uppenbart och något som kan förbättras. I enkäten uppger 47 % av de svarande att de har betalat kr/vecka eller mer i hyra vid sin senaste VFU. För de studenter som ligger i nedre intervallet räcker ersättningsbeloppet på 2160 kr precis till för att täcka en månads hyra men för studenter ovan nedre intervallet räcker ersättningen inte till för att ersätta hyran fullt ut - något som i en del fall leder till att studenten måste ta lån för att ha råd att genomföra sin VFU. Majoriteten av studenterna kan heller inte vända sig till CSN för att få merkostnadslån att bekosta det dubbla boendet. Resultatet blir som tidigare nämnt att man vänder sig till bank eller annan långivare. Totalt 27 % av de svarande bodde hos familj/släkt/vänner vid sin senaste VFU. Dessa studenter har av självklara skäl i mindre utsträckning problem med kostnader för dubbel bosättning, även om en del av dem har uppgett att de betalat hyra. Resterande 73 % hittade boende på annat sätt, de allra flesta genom Egen kontakt, 38 %. Endast 31 % uppgav att de delat boende med andra studenter under senaste VFU. Anledningen till detta är troligen att studenterna själva ordnar boendet och att de inte samordnar detta med andra studenter. Om Umeå universitet och/eller Norrlandstingen (se åsyftade nedan) i större utsträckning kunde bidra med samordning kring boendeuthyrning för VFU skulle fler studenter kanske kunna bo tillsammans och dela på hyresbördan vilket har potential att minska den ekonomiska problematiken kring VFU. 4. Studenter som behövt ta lån utöver studiemedel Som tidigare nämnt har 23 av de 156 svarande (15 %) som gjort VFU utanför ordinarie studieort uppgett att de behövt ta lån utöver studielån för att kunna genomföra sin VFU. Av dessa är det 70 % som inte uppfyller kraven från CSN för merkostnadslån. 4

7 Av de svarande i gruppen som behövt ta lån (långruppen) har mer än hälften (57 %) svarat att de funderat på att avbryta sina studier på grund av ekonomiska skäl kopplade till VFU. Det framkommer att en något större andel av de studenter som uppgivit att de behövt ta lån själva är ansvariga för sin hyra (70 %) jämfört med de som inte tagit lån (61 %). Betydligt fler av dessa studenter fick tätt inpå sin placering veta var de skulle ha sin senaste VFU-placering någonstans: 23 % en till sju dagar innan, 32 % åtta till 14 dagar innan, 36 % 15 dagar till en månad innan och 10 % över en månad innan. Eftersom frågan om lån är ställd som en allmän fråga ( har du någon gång ) och frågan om hur långt i förväg man fått reda på var man fått sin VFU-placering är ställd som senaste ( Under din senaste VFU ) försvåras eventuella jämförelser mellan dessa. Dock är en betydande andel, 35 %, studenter som endast gjort en VFU i denna grupp svarande som behövt ta lån och det är finns skäl att tro att meddelande av VFU-ort med kort varsel hänger ihop med risken för att behöva ta lån. Det är färre av de svarande som behövt ta lån som bott hos släktingar/vänner/familj vid sin senaste VFU-placering och en större andel, totalt 91 %, haft en hyra på kr/vecka eller högre. Av ovanstående kan slutsatsen dras att studenter som sent får veta var de fått VFU-placering har svårt att hitta boende, särskilt till skälig hyra. Dessutom kan slutsatser dras om att studenter som själva har ansvar för hyran är extra utsatta för ekonomiska problem kopplade till VFU. Studenter som har familj/vänner/släkt att bo hos behöver i mindre utsträckning ta lån för att finansiera boende till VFU-placering. Detta gynnar rekrytering av lokala studenter från den egna regionen till berörda program vid Umeå universitet på bekostnad av studenter från andra län och delar av Sverige. 5. Varför stärka VFU? 5.1 Umeå universitet och studenterna En förbättrad ekonomisk situation kring VFU gynnar Umeå universitet på så vis att utbildningar vid medicinska fakulteten blir mer attraktiva och studenterna blir mer nöjda med sin utbildning - dessa två faktorer bidrar till ett ökat söktryck på utbildningarna. Om studenter avbryter sina studier på grund av ekonomiska problem finns det stora möjligheter att öka genomströmningen av studenter med ekonomiskt avlastande insatser. Avbrutna studier är en ogynnsam ekonomisk situation för såväl universitet som studenten i fråga. Universitetet erhåller utbildningsmedel för studenternas helårsprestationer (avklarade högskolepoäng) såväl som antal registrerade genom hela programmet, vilket leder till minskade intäkter och besvärlig planering av storleken på nyintag; studenten lägger ned mycket tid och tar studielån för att studera till ett yrke som denne inte kommer att arbeta med i slutändan. Förutom de uppenbara ekonomiska förlusterna skadar avbrutna studier och svåra studieförhållanden universitetets varumärke och rykte. 5

8 5.2 Landstingen, kommunerna och studenterna Den största delen av den sjukvård som de berörda studenterna lär sig bedrivs av landstingen. I norra regionen ansvarar Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, region Jämtland och Härjedalen samt Västernorrlands läns landsting för denna sjukvård. Landstingens och kommunernas bidrag till en förbättrad ekonomisk situation kring VFU gynnar landstingen på så vis att studenterna blir mer positivt inställda till dem som arbetsgivare och att fler därför väljer att arbeta på sin VFU-ort med berört landsting som arbetsgivare. Enkäten har också visat att en överväldigande majoritet skulle kunna tänka sig att åka längre bort på sin VFU om garanterad bostad fanns att finna där. I de mindre orterna finns de största rekryteringsutmaningarna och de största vinsterna på att stärka VFU för Norrlands kommuner och landsting. Utöver ovanstående kommer fler studenter kommer kunna utexamineras om deras ekonomiska situation förbättras, vilket i förlängningen leder till fler arbetstagare att välja mellan. Detta är av yttersta vikt idag när vi kan se en mycket omfattande problematik kring anställningar av hälso- och sjukvårdspersonal i framförallt norra regionen. Det torde också vara av stort intresse för det egna framtida kollegiet vid de olika orterna att få tillskott av nya kollegor. Nya kollegor säkerställer att bemanningen är fortsatt god eller förbättras och att arbetsbelastningen för varje medarbetare minskar, framförallt på obekväma arbetstider. Således är möjligheten att rekrytera nya medarbetare via VFU en arbetsmiljöfråga, inte bara för studenterna utan kanske i synnerhet för de som redan arbetar inom kommun eller landsting. 6

Läkare utan specialistutbildning Tekniker

Läkare utan specialistutbildning Tekniker Koncernstab HR Malin Ferbas HR-strateg Tel 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se PM INTRODUKTIONSPROGRAM Datum 2014-05-20 Dnr 1500978 1 (8) Introduktionsprogram för utlandsutbildade personer Inledning Sen

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET

ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET ATTITYDER TILL ENTREPRENÖRSKAP PÅ HÄLSOUNIVERSITETET InnovationskontorEtt Författare Gustav Pettersson Projektledare Robert Wenemark & Johan Callenfors 21 mars 2012 2012 Skill Om Skill Skill grundades

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Göteborg stad för studenter

Göteborg stad för studenter Göteborg stad för studenter Göteborg & Co Näringslivsgruppen i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet och Göteborgs Förenade Studentkårer HUI Research AB, Yulia Rokotova och Åsa

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET?

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? En undersökning av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsvillkor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Metod och urval...

Läs mer

En rapport om villkor för bemannings anställda

En rapport om villkor för bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se maj 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Är framtiden vår? En rapport om villkor för bemannings anställda på en Kartläggning bland Linné studenter i Kalmar

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-11-18 Utvecklingsförvaltningen 1 (11) Karin Sundström Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Sommarjobb i Tyresö kommun 2014 Förslag till

Läs mer

Anmälan om tillsyn angående merkostnader i samband med praktik för sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Gävle

Anmälan om tillsyn angående merkostnader i samband med praktik för sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Gävle Rektor Högskolan i Gävle Juridiska avdelningen Verksjurist Pontus Kyrk Anmälan om tillsyn angående merkostnader i samband med praktik för sjuksköterskestuderande vid Högskolan i Gävle Anmälan Gefle Studentkår

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring

Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende. Uppföljning av en lagändring Äldres rätt att fortsätta bo tillsammans i äldreboende Uppföljning av en lagändring Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen Linnéuniversitetet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Peter Green 08-563 086 07 peter.green@hsv.se

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Tillägg till dagordning för socialnämndens sammanträde 22 januari 2015

Tillägg till dagordning för socialnämndens sammanträde 22 januari 2015 Socialnämnden 5 (5) Tillägg till dagordning för socialnämndens sammanträde 22 januari 2015 11. Åtgärder för att få kvittera ut medel till budget för 2015 Bilaga delas ut på sammanträdet Förslag till beslut

Läs mer

Resurser till högre utbildning

Resurser till högre utbildning Resurser till högre utbildning Det satsas idag mindre än hälften så mycket resurser på de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna som det görs på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops

Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Socialhögskolan 2015-10-22 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 VT14 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser

Minskat intresse för högre studier särskilt för kurser STATISTISK ANALYS Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 8-563 87 7 torbjorn.lindqvist@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/11 Sökande till universitet och högskolor:

Läs mer

Undersökning om fastigheter

Undersökning om fastigheter Undersökning om fastigheter 16--4 Caroline Theorell Thea Eriksson Almgren Om undersökningen Metod: TNS Sifos webbpanel Fältperiod: 17 februari 16 Omfattning: 11 intervjuer Genomförande och metod Om SIFOs

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

RAPPORT Umeå universitets läkarutbildning vid Sunderby sjukhus 2011-2016

RAPPORT Umeå universitets läkarutbildning vid Sunderby sjukhus 2011-2016 RAPPORT Umeå universitets läkarutbildning vid Sunderby sjukhus 2011-2016 Högt tryck på läkarutbildningen I höstpropositionen 2007 beslutade Sveriges regering att utöka antalet utbildningsplatser på landets

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun Uppsala cj.dl * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-27 ALN-2014-0146.30 Äldrenämnden Hemtagningsteam i Uppsala kommun Förslag till beslut

Läs mer

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 1. Uppdrag och arbetssätt Regeringen uppdrog den 25 november 2010 (IJ 2010/2001/IU) till länsstyrelserna att, inom ramen

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Bilaga 12:10 till kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2003, 13

Bilaga 12:10 till kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2003, 13 Bilaga 12:10 till kommunstyrelsens protokoll den 4 juni 2003, 13 PM 2003 RV (Dnr 331-201/2003) Översyn av nyutexaminerade sjuksköterskors yrkeskunnande och kompetens i förhållande till hälso- och sjukvårdens

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Avtal om verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningar i vård och farmaci 2015-2017

Avtal om verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningar i vård och farmaci 2015-2017 Avtal om verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningar i vård och farmaci 2015-2017 Detta avtal reglerar övergripande principer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) mellan Uppsala universitet (universitetet),

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro Kaleva seniorer Äldrepolitiskt program för Upplands-Bro Från halvdålig till mönsterkommun Ett samhälles omsorg om sina allra svagaste invånare är ett bra mått på den kunskap, omsorg, empati som de kommunalpolitiskt

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning

Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-16 Social- och omsorgskontoret Äldreomsorgsnämnden Behovet av boende för finsktalande somatiskt sjuka - redovisning av utredning Dnr: 15/51 Sammanfattning av ärendet Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens synpunkter Bilaga till rektorsbeslut 2016-06-14 (KI:s dnr 1-272/2016) Datum 2016-06-07 Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet en forskar-karriär för framtiden (SOU 2016:29) - Rekryteringsstrategigruppens

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Historia Årskurs 9 Vårterminen 2015

Historia Årskurs 9 Vårterminen 2015 Historia Årskurs 9 Vårterminen 2015 1 Inledning Utgångspunkten för de nationella proven i historia är kursplanen i historia. Denna har det övergripande målet att utveckla elevers historiemedvetande genom

Läs mer

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är

Läs mer

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket Enheten för veterinära frågor 551 82 JÖNKÖPING Remissvar: Behörighet 2010 2009-10-22 Synpunkter angående förslag till föreskrifter med anledning av lag (2009:302) om verksamhet inom djurens

Läs mer

Rebecca, SG - Reserapport. Kenya- Sommar 2013

Rebecca, SG - Reserapport. Kenya- Sommar 2013 Vilket program läser du på? Sjukgymnastprogrammet Rebecca, SG - Reserapport Kenya- Sommar 2013 Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University, Eldoret i Kenya Vilken termin åkte du och

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006.

Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 2006. Resultat av betygsenkät gjord av Skogshögskolans Studentkårs Studieråd 26. Enkäten delades ut i två versioner, en pappersform och en webform. Skillnaden mellan de olika versionerna var att kurserna fick

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/194-1.1 för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-02-22 Beslutsdatum: 2016-02-22 Dnr: Dnr: 2015/194-1.1 Innehåll Inledning 3

Läs mer

SVERIGES UNIVERSITETS

SVERIGES UNIVERSITETS SVERIGES UNIVERSITETS RAPPORT & HÖGSKOLEFÖRBUND 2000-04-06 Rekrytering till matematisk/naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Uppdraget Bristen på personer med naturvetenskaplig och teknisk bakgrund

Läs mer

Jour och beredskap försämrar livskvaliteten

Jour och beredskap försämrar livskvaliteten Januari 2016 Jour och beredskap försämrar livskvaliteten Dags att modernisera kollektivavtalen Jour och beredskap försämrar livskvaliteten -Dags att modernisera kollektivavtalen Flera av Visions medlemmar

Läs mer

ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET. jämställdhetsombudsmannen. Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003

ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET. jämställdhetsombudsmannen. Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003 ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003 jämställdhetsombudsmannen Innehållsförteckning Bakgrund 2 Sammanfattning 2 Resultat av granskningen

Läs mer

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING

TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 TEMARAPPORT 2016:2 UTBILDNING Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/2016 Statistics Sweden 2016 Report 2016:2 The

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier Sara SSK England hösten 2012

Reserapport efter utbytesstudier Sara SSK England hösten 2012 Reserapport efter utbytesstudier Sara SSK England hösten 2012 Vilket program läser du på? Jag läser på sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitet i Linköping. Vilket universitet, land och stad åkte du

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Remissyttrande Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19)

Remiss av betänkandet Tid för snabb flexibel inlärning (SOU 2011:19) ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN SFI-AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN 1.60-0125272011 2011-08-15 SID 1 (13) Handläggare: Leif Styfberg Tel: 08-508 25 702 Till Arbetsmarknadsnämnden den 23 augusti 2011 Remiss

Läs mer

Avgift som debiteras studerande på veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet

Avgift som debiteras studerande på veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Carl Braunerhielm 08-563 085 38 carl.braunerhielm@uka.se Sveriges lantbruksuniversitet Rektor Avgift som debiteras studerande på veterinärprogrammet

Läs mer

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun

Lönekartläggning 2014. Alingsås kommun Lönekartläggning 2014 Alingsås kommun Inledning Enligt diskrimineringslagen ska samtliga arbetsgivare genomföra en lönekartläggning minst vart tredje år. Syftet med lönekartläggningen är att upptäcka,

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516

Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516 Kommunstyrelsens arbetsutskott 189 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-11-23 Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning KS-2015/516 Arbetsutskottets förslag till beslut

Läs mer

Anmälan mot Konungariket Sverige

Anmälan mot Konungariket Sverige Europeiska kommissionen/european Commission B-1049 Bryssel Belgien 2012-07-10 Anmälan mot Konungariket Sverige Sveriges universitetslärarförbund SULF anmäler härmed Konungariket Sverige till Europeiska

Läs mer

STUDENTBAROMETERN HT 2012

STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDENTBAROMETERN HT 2012 STUDIE- OCH ARBETSMILJÖ APPENDIX III INSTITUTIONEN INGENJÖRSHÖGSKOLAN FÖRELIGGANDE RAPPORT är nummer arton i rapportserien Rapport från Centrum för lärande och undervisning.

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI?

VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI? VAD TYCKER GYMNASIEELEVER OM FILOSOFI? Resultat från en enkätundersökning 2007 Filosofiska institutionen Innehåll Om undersökningen 3 Resultat 5 Några slutsatser 13 Bilaga 1: Enkäten Bilaga 2: Medföljande

Läs mer

Boende enkät Söderby 2:14 hösten 2011

Boende enkät Söderby 2:14 hösten 2011 Boende enkät Söderby 2:14 hösten 211 Bakgrund Den 28 december 21 förvärvades fastigheten av Akelius Fastigheter och Brf Söderby 2:14 blev verklighet. Föreningen hade vi förvärvet 9 hyresrätter och 179

Läs mer

Arbetslöshetsersättning under tid med studier

Arbetslöshetsersättning under tid med studier 2016:15 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Kartläggning initierad av IAF Dnr: 2015/664 Arbetslöshetsersättning under tid med studier Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har kartlagt

Läs mer

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar yttrande till Miljödepartementet SABO har beretts tillfälle

Läs mer

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014

Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 1 Antagningsordning för Röda Korsets Högskola Studiestart läsåret 2013/2014 Dnr: 62/12 Reviderad 2013-10-28 och ersätter antagningsordning från 2012-09-12 2 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. TILLTRÄDE/BEHÖRIGHET...

Läs mer

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2014

Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2014 Sammanställning av uppgifter från lärarenkät vid kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1, VT 2014 I anslutning till vårterminens kursprov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 har en lärarenkät

Läs mer

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN RESULTAT FRÅN EN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND BOENDE 65+ Anna-Karin Joelsson Jennie Marklund Charlotte Wahl Sammanfattning I maj 2015 genomfördes en enkätundersökning i Söderhamns kommun. Undersökningen riktade

Läs mer

Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val

Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val Revisionsrapport Granskning av tillförlitligheten i genomförande av val Lunds kommun Adrian Göransson, revisionskonsult, Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården

9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården 9. Norrlänningarna och hälso- och sjukvården Sofia Reinholdt, Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet Under de senaste 15 åren har många länder genomfört

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

NYHETSBREV nr 23 2013

NYHETSBREV nr 23 2013 1 (7) Januari 2013 NYHETSBREV nr 23 2013 Välkommen till NYN:s nyhetsbrev som utkommer ca två gånger per år. Läs mer på Gröna Jobb Allmänt Året har precis börjat. Vi lägger 2012 till handlingarna och sammanfattar

Läs mer

Läkare och Förälder. observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta

Läkare och Förälder. observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta Läkare och Förälder observera att regelverk och siffror gäller 2016. Avtal gäller landstingskommunal sektor och pacta Upplägg Vad gäller? Hur gör man? Vad ska man tänka på? DU som gravid MVC-besök, föräldrautbildning

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016

Antagning till högre utbildning vårterminen 2016 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Carina Hellgren Utredare/ställföreträdande avdelningschef 010-4700390 carina.hellgren@uhr.se RAPPORT Datum 2016-01-12 Diarienummer Dnr

Läs mer

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan

RAPPORT 1. Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan RAPPORT 1 2011-05-30 Dnr Ubn 2008/26 Uppföljning av skriftlig information om elevs ordning och uppförande i gymnasieskolan Inledning och bakgrund Utbildningsnämnden tog beslut 2008-12-02 att införa skriftlig

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Socialnämnd Plats och tid Häringeslott Tisdag, kl. 17.00 Justeringens plats och tid 2015-12-22 Petri Salonen (C) Ordförande Xerxes Fallah Sekreterare POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS

Läs mer

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är;

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är; Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-09-29 Närvarande: Åsa Israelsson, Sture Veräjä, Kicki Kvarnström, Peder Hansson, Lena Sjölin, Lilliann Carlstén, Kommunal, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning det

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Årsberättelse 2013 med årsredovisning

Årsberättelse 2013 med årsredovisning Årsberättelse 2013 med årsredovisning Kyrkans Trygghetsråd bildades 2006 genom att ett omställningsavtal tecknades mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga parterna; Kyrkans Akademikerförbund,

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer