Dnr: 15/16:I.B.1.1. Studentbostadsutredning Örebro studentkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr: 15/16:I.B.1.1. Studentbostadsutredning 2015. Örebro studentkår"

Transkript

1 Dnr: 15/16:I.B.1.1 Studentbostadsutredning 2015

2 Studentbostadsutredningen 2015 är en rapport som har till syfte att följa upp den bostadsutredning som lades fram av hösten 2013 och därmed ge en aktuell bild av bostadssituationen för studenter i Örebro. Utredningen har genomförts av men initierats genom ett samarbete mellan, Örebro universitet och Örebro kommun inom ramen för Universitetsstadsrådet i Örebro. FÖRFATTARE Markus Garberg Örebro Studentkår Besöksadress:, , Örebro Telefon-nr: E-post: II

3 Förord Ett ungt universitet och en ung studentstad kan översättas till att denna generation studenter är de som är med och lägger grunden för hur universitetet och studentstaden Örebro kommer att se ut en lång tid framöver. Studentlivet kan innebära många olika saker, och den varierade studentgruppen har många olika behov. Att bli student kan exempelvis innebära att flytta hemifrån för första gången, att byta stad eller att starta ett nytt kapitel med en ny huvudsyssla och nya förutsättningar. Men något som förenar alla studenter är behovet av att ha en bostad. Bostaden erbjuder inte bara tak över huvudet, utan kan även tillgodose det behov av trygghet som studenterna har. Att kunna känna sig trygg är dessutom en förutsättning för att kunna må bra och prestera väl i sina studier. Bostadsbristen i Sverige har under en längre tid varit ett nationellt faktum, inte minst för studenter. Örebro har inte varit ett undantag, trots att staden haft en bättre bostadssituation än många andra studentstäder den senaste tiden. Det är nu två år sedan Örebro släppte en studentbostadsutredning, vars syfte var att undersöka och definiera bostadsbristen för Örebros studenter. Årets utredning visar om någon förändring skett sedan dess, samt vilket bostadsläge Örebros befintliga och blivande studenter har att vänta. För att Örebro ska kunna vara en attraktiv studieort även i framtiden krävs att studenternas behov av bostäder tillgodoses. Utan en bostadsmarknad som motsvarar studenternas behov riskerar staden och universitetet att studenter tackar nej till utbildningar eller söker sig till andra lärosäten. Vår förhoppning är att denna utredning ska bli ett redskap för att utveckla Örebro som studentstad, så att Örebro i framtiden är universitetsstaden som studenterna vill studera i. Pooyan Masarrat Ordförande Kajsa Milstam Vice ordförande med studiesocialt ansvar III

4 Sammanfattning I s bostadsutredning från 2013 fastställdes att det förelåg en akut brist på 500 studentbostäder i Örebro. Då förutspåddes även att det inom de närmsta åren skulle färdigställas 352 nya studentbostäder. Många av projekten var dock endast i planeringsfasen och vissa uppgifter var tämligen preliminära. Påföljande år rapporterades dock, från flera håll, om fortsatt bostadsbrist för studenterna i Örebro. Flertalet nybyggnadsprojekt i planeringsfasen gör att marknadsläget fortfarande är en aning osäkert. I dag (2015) kan dock konstateras att samtliga av de nyproduktioner som förutspåddes 2013 har färdigställts, det betyder att Örebro har fått 329 nya studentbostäder. Det akuta behovet har således sjunkit till omkring 250 studentbostäder, vilket även märks i bland annat studentkårens arbete med akutboende, där nya studenter kan få hjälp med ett tillfälligt boende i början av varje termin. Den långsiktiga bristen är emellertid något större och uppskattas till uppåt studentbostäder. Framtiden ser dock förhållandevis ljus ut, Örebro är en kommun som ligger i framkant när det kommer till nyproduktion av studentbostäder. Fram till våren 2018 uppskattas att det kommer att byggas ytterligare 852 studentbostäder i Örebro, mellan 2013 till 2018 har det då totalt producerats studentbostäder. Det motsvarar en ökning med 41 % sedan Många studenter anser dock att de studentbostäder som byggs har för hög månadshyra i förhållande till den standard och storlek som erbjuds. Hyran för en studentbostad bör stå i rimligt proportion till studiemedlet, enligt studenterna själva helst inte över 4000 kr i månaden. Dessutom finns det ont om valmöjligheter, nästan alla nyproducerade studentbostäder är små ettor. Visserligen är studentpopulationen vid Örebro universitet relativt ung, små ettor torde således passa flertalet men inte alla. Aktörerna på bostadsmarknaden behöver anpassa nyproduktionerna efter studenters mångskiftande sociala och ekonomiska förutsättningar variationen och valmöjligheterna måste ökas. Om det produceras studentbostäder som studenterna inte har råd eller möjlighet att bo i spelar det ingen roll hur många bostäder som byggs bostadssituationen för studenterna i Örebro kommer fortsatt vara problematisk. IV

5 Innehållsförteckning Inledning 1 Disposition 1 Bakgrund 1 Akutboendet 3 Bostadsgarantin 4 Örebro universitet 5 Utveckling och framtidsplaner 5 Studentbostäder i Örebro 7 Vad har hänt sedan 2013? 7 Färdigställda nyproduktioner 9 Fördelningen av studentbostäder Planerade nyproduktioner 12 Utvärdering 17 Enkätundersökning 23 Syfte 23 Population och utfall 23 Analysmetod 23 Resultat 24 Sammanfattning av enkätundersökningen 34 Slutsats 36 Kvantitativt antalet studentbostäder 36 Kvalitativt byggs det rätt? 36 Sammanfattningsvis 37 V

6 Figurförteckning Figur 1 - Hyresgäster och hyresvärdar i akutboendet 4 Figur 2 - Helårsstudenter 5 Figur 3 - Inflyttande studenter 6 Figur 4 - Färdigställda studentbostäder i Sverige 7 Figur 5 - Färdigställda bostäder i Örebro 7 Figur 6 - Tillväxten av studentbostäder i Örebro Figur 7 - Färdigställda nyproduktioner till och med HT Figur 8 - Fördelningen mellan hyresvärdar Figur 9 - Planerade nyproduktioner 12 Figur 10 - Fördelningen mellan hyresvärdar Figur 11 - Preliminär tillväxt av studentbostäder i Örebro 18 Figur 12 - Vilken termin studerar du vid Örebro universite t 24 Figur 13 - Inflyttad eller bosatt i Örebro sedan tidigare 24 Figur 14 - Ålder 25 Figur 15 - Vad bor du i för typ av bostad? 25 Figur 16 - I vilket område ligger din bostad? 26 Figur 17 - Av vilken sort/storlek är ditt boende? 26 Figur 18 - Vad betalar du i hyra? 27 Figur 19 - Varför valde du din nuvarande bostad? 27 Figur 20 - Bostadens beskaffenhet 27 Figur 21 - Hur upplever du standarden i din bostad? 28 Figur 22 - Hur nöjd är du med din bostad? 28 Figur 23 - Vad är viktigast för dig med din bostad under studietiden? 30 Figur 24 - Om du själv fick välja, i vilken typ av bostad skulle du helst vilja bo? 31 Figur 25 - Om du själv fick välja, av vilken sort/storlek skulle du vilja att din bostad var? 32 Figur 26 - Om du själv fick välja, i vilket område skulle du vilja bo? 32 Figur 27 - Studentbostad: ange den maxhyra du kan tänka dig att betala för ditt boende 33 VI

7 Inledning I följande rapport kommer främst, med utgångspunkt i den bostadsutredning som gjordes av 2013, att kartläggas vilka nyproduktioner av studentbostäder som färdigställts sedan 2013, vilka som är planerade samt hur detta i beaktande av Örebro universitets framtidsplaner påverkar bostadssituationen för studenter i Örebro. Framställningen kommer ha fokus på konkreta uppgifter från studenter vid Örebro universitet och aktörer på Örebros bostadsmarknad. Till skillnad från 2013 års rapport ska fokus inte uteslutande ligga på kvantitet, utan även kvalitet vilken medför att redogörelserna avseende nyproduktioner i vissa drag kommer att vara en aning detaljerade. I anslutning härtill kommer det även att presenteras en enkätundersökning beträffade studenternas upplevelser av sina bostäder och bostadssituationen i stort. Enkäten riktade sig till samtliga studenter vid Örebro universitet. Eftersom syftet med utredningen är att kartlägga bostadssituationen för studenter i Örebro kommer endast Örebro kommun beröras, campus Grythyttan (Hällefors kommun) lämnas således därhän. Disposition Framställningen utgörs framförallt av löpande text. För att öka förståelsen och för att läsaren snabbare ska kunna skapa sig en överblick presenteras uträkningar och den viktigaste statistiken även i figurer och tabeller. Dessa bör dock inte läsas enskilt, utan tillsammans med dithörande textstycke. Första delen består av allmän information, studentbostadssituationen i resten av landet och om studentkårens arbete i frågan om bostäder för studenter. Efter det presenteras för att klargöra hur studiepopulationen kommer att förändras ett avsnitt om Örebro universitet. Påföljande framställning tar sikte på färdigställda nyproduktioner och planerade nyproduktioner samt hithörande utvärdering. Rapporten avslutats med en redogörelse för den enkätundersökning som genomförts samt slutsatser som följer därav. Bakgrund Hösten 2013 framkom i den utredning som genomfördes att det fanns ett akut behov av 500 studentbostäder i Örebro. Samtidigt rapporterades att det fanns flera aktörer på Örebros bostadsmarknad som var intresserade av att bygga nya studentbostäder. Vid denna tidpunkt var dock en del av dessa potentiella projekt endast i planeringsfasen. Mycket har hänt sedan dess, i dag har många av projekten slutförts samtidigt som intresset att bygga studentbostäder i Örebro är större än någonsin. Örebro universitet är dessutom ett lärosäte som utvecklas avsevärt och planerar att fortsätta utvecklas även i framtiden. Således råder det återigen en viss oklarhet beträffande behovet av studentbostäder i Örebro. 1

8 Visserligen rapporteras en viss brist på studentbostäder från många håll, men det är svårt att uppskatta hur stor bristen är. Enligt Studentbostadsföretagen är marknadsläget i Örebro, på grund av närstående förändringar, en aning osäkert. 1 Det är därmed behövligt att utvärdera utvecklingen sedan 2013 samt prognostisera hur den framtida utvecklingen avseende bostadssituationen för studenter i Örebro kan förväntas te sig de nästkommande åren. Studentbostaden I 2013 års utredning ägnades ett tämligen omfattande stycke åt att söka utreda hur aktörerna på studentbostadsmarknaden definierar en studentbostad. Det finns nämligen ett antal definitioner, enligt till exempel Sveriges förenade studentkårers (SFS) definition ställs det vissa krav på bland annat hyran och studietakten för att en bostad ska få kallas studentbostad. Kommande framställning kommer utgå från att en studentbostad är en bostad som upplåts med hyresrätt åt en person där besittningsrätten är kopplad till förekomsten av studier vid Örebro universitet. Närmare precisering av begreppet torde inte vara relevant för denna utredning. Örebro jämfört med landet i övrigt SFS presenterar varje år en utredning som avser bostadssituationerna för landets studenter. Städerna brukar delas i in tre kategorier. I rapporten från 2015 är indelningen som följer: 1) röd kan inte erbjuda ett studentboende under höstterminen, 2) gul kan någon gång under hösten erbjuda studenter ett boende med förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden och 3) grön bostadsgaranti, erbjuder ett studentboende inom en månad. Städer med många studenter eller invånare överlag sorterar in sig i den röda kategorin, här hamnar inte helt förvånande till exempel Göteborg, Lund, Uppsala, Stockholm. Örebro har tidigare år betecknats som gula. Nytt för rapporten 2015 är dock att SFS förtydligat definitionerna för respektive färgmarkering, vilket har resulterat i att Örebro numera också hamnar i den röda kategorien. De som betecknas som gröna och alltså erbjuder en fullskalig bostadsgaranti är endast Karlshamn, Skellefteå, Piteå, Örnsköldsvik och Trollhättan. Flest städer hamnar enligt undersökningen i den gula kategorin. 2 Visserligen erbjuder Örebro vad som Örebrobostäder (Öbo) rubricerar bostadsgaranti. Denna uppfyller dock inte de krav SFS uppställer på vad en sådan garanti ska omfatta, varför den gröna kategorin, liksom tidigare år, aldrig var aktuell. 3 En annan rapport som kartlägger läget på studentbostadsmarknaden på landets studieorter är Studboguiden som varje år ges ut av Studentbostadsföretagen. Enligt Studboguiden ) Studentbostadsföretagen, Studentbostäder en förutsättning för tillväxt, s 13, [hämtad ]. 2) SFS, bostadsrapport 2015, Bostadssituationen för landets studenter, [hämtad ]. 3) SFS bostadsrapport 2012 och 2013, bostadssituationen för landets studenter, [hämtad ] och [hämtad ]. även, Studentbostadsutredningen 2013 behovet av studentbostäder i Örebro idag, imorgon och i framtiden. 2

9 noterades samma trend som kan ses i SFS:s utredning, nämligen att den största bristen på studentbostäder i huvudsak är koncentrerad till storstäderna och de större studieorterna. 4 Studentbostadsföretagen delar, liksom SFS, in studieorterna i tre kategorier: brist, balans och överskott. Enligt Studboguiden placerades Örebro 2014 i kategorin brist, de hävdade då att det fanns ett underskott på 300 studentbostäder. I augusti i år släpptes 2015 års Studboguiden. För Örebro har inga större förändringar skett, kommunen hamnar i samma kategori som Intressant är emellertid att 2015 är första året som ingen ort bedöms ha ett överskott på studentbostäder. 5 Studentbostadsföretagen poängterar även att ett högt tryck på bostäder vid terminsstart inte generellt kan anses peka på en brist på studentbostäder. Det är nästan en förutsättning för att det ska var lönsamt att bedriva uthyrning av studentbostäder. Eftersom bostäder friställs under sommaren skulle att överskott på studentlägenhet kunna leda till att de friställs för tidigt på året och att det därmed inte blir lönsamt att hyra ut till studenter. Akutboendet Eftersom det vid terminsstart kan vara svårt att få tag på boende erbjuder dess medlemmar ett akutboende i början av varje termin. Akutboendet har som främsta funktion att förhindra situationer där studenter måste tacka nej till utbildningar på grund av att de inte fått någon bostad eller situationer där studenter tvingas bo i tält eller på hotell första perioden. 6 Akutboendet administreras av två projektledare och bygger på att privatpersoner ställer upp och upplåter till exempel rum, stugor, husvagnar eller hela lägenheter och villor. Studentkåren förmedlar sedan dessa hyreskontrakt till nya studenter vid Örebro universitet som är i akut behov av boende. Det är dock privatpersonerna som står för upplåtelsen som också agerar hyresvärdar, även om studentkåren sköter hyresbetalning, nycklar, kontrakt och kommunikation. Viktigt att poängtera är att akutboendet är temporärt och endast sträcker sig två månader in i terminen. Således ställs kravet att studenterna ska vara registrerade i Öbo:s bostadsgaranti (se nedan) eller ha någon annan form av garanti att de får ett fast boende inom två månader (exempelvis ett förstahandskontrakt som inte börjar löpa förrän 1 oktober). 7 Intresset för akutboendet är vanligtvis relativt stort, givetvis är det som störst intresse på höstterminen eftersom det antas fler studenter till hösten än vad det görs till vårterminen. Det senaste året har dock antalet studenter som söker sig till studentkårens akutboende avtagit något. 4) Studentbostadsföretagen, Studboguiden 2014 en genomgång av studentbostadssituationen på landets studieorter, [hämtad ]. 5) Studentbostadsföretagen, Studboguiden 2015 en genomgång av studentbostadssituationen på landets studieorter [hämtad ]. 6) Garberg, Markus & Solomon, Mikias,, Rapport, Akutboendet HT 14. 7) Garberg, Markus & Solomon, Mikias,, Rapport, Akutboendet HT 14. 3

10 Figur 1 - Hyresgäster och hyresvärdar i akutboendet HT 12 VT 13 HT 13 VT 14 HT 14 VT 15 Hyresgäster Hyresvärdar * * ingen tillgängligt statistik Figur 1 hyresgäster och hyresvärdar i akutboendet Ovan illustreras tydligt trenden som noterats: intresset för akutboendet blir allt mindre. Allra flest studenter i akutboendet var det höstterminen 2013, följande hösttermin hade antalet studenter minskat med 41 %. Samma trend kan noteras avseende vårterminen där minskningen av antalet studenter i akutboendet mellan 2014 och 2015 uppgick till 38 %. Detta är givetvis en positiv utveckling, färre studenter i akutboendet borde nämligen peka på en minskad brist på bostäder vid terminsstart. Förklaringen framstår som tämligen adekvat, eftersom tidpunkten för minskningen av studenter i akutboendet sammanfaller med den tidpunkt som ett ganska stort antal nyproducerade studentbostäder stod klara för inflytt. 8 Intressant är dock att även hyresvärdar som anmält intresse har minskat i samma takt. En potentiell förklaring är att hyresvärdarna insett att de vinner vissa fördelar genom att själva ombesörja uthyrning, bland annat kan de då själva diktera villkoren för hyresbetalning och hyresperiod, vilket inte är fallet om de går genom akutboendet, då är det nämligen inte ens garanterat att de tilldelas en hyresgäst. 9 Värt att nämna i sammanhanget är att marknadsföringen för akutboendet de jämförda terminerna varit densamma och kan således inte antas ha påverkat. Bostadsgarantin Öbo erbjuder något som de kallar för bostadsgaranti till nya studenter vid Örebro universitet som inte bor inom pendelavstånd från Örebro. Bostadsgarantin ska enbart verka som en temporär lösning, således ställs kravet att sökande aktivt ska söka andra studentbostäder. Om de inte gör det förlorar de sin plats i bostadsgarantin. Kontraktet som erbjuds är ett tidsbegränsat och delat boende som sträcker sig terminen ut, sedan förväntas studenten själv ha hittat ett mer permanent boendealternativ. 10 Liksom i akutboendet har även Öbo de senaste terminerna noterat en nedgång i antalet studenter som bor i bostadsgarantin, vilket även det torde tala för att de färdigställda studentbostäderna lättat upp studentbostadsmarknaden en aning. Här bör poängteras att benämningen bostadsgaranti inte korrelerar särskilt bra med SFS:s definition (se ovan). Den skiftande terminologin gör att det inte kan bortses från risken för missförstånd. Öbo har dock haft planer på att revidera bostadsgarantin, där bland annat ett namnbyte skulle vara aktuellt. Vad som kommer ske på denna punkt återstår att se. 8) Se under rubriken Vad har hänt sedan 2013?. 9) Garberg, Markus & Solomon, Mikias,, Kortfattad rapport, Akutboendet VT15. 10) Öbo, bostadsgaranti, [hämtad ]. 4

11 Örebro universitet Utveckling och framtidsplaner Örebro universitet fortsätter att växa och utvecklas. Det nyligen upprättade läkarprogrammet (sedan 2011) sorterar in sig bland de 20 mest sökta utbildningarna i landet, tillsammans med juristprogrammet. Även psykologprogrammet hamnar högt i detta avseende. Sedan 2010 har söktrycket beträffande hela universitet ökat med 140 %, höstterminen 2014 hade universitetet 2,7 sökande per plats, vilket är rekordhögt, antalet förstahandssökande hade då ökat med 11 %. 11 Därtill finns en rad nya utbildningsprogram att vänta. Hösten 2015 startar nämligen ett nytt program i kriminologi och samhällsplanerarprogrammet. Hösten 2016 kommer även ett civilingenjörsprogram med inriktning datateknik att inrättas med 30 platser. Till följd av utökat anslag ska även vissa vårdutbildningar och lärarutbildningar få, vad som totalt är beräknat till, 172 nya platser, vilka ska vara fullt utbyggda Mot denna bakgrund torde utan tvivel kunna sägas att universitets popularitet har ökat markant och kan antas fortsätta öka i framtiden, något som väcker frågan om studentpopulationen också kan antas förändras. Ingen ökning av antalet studenter Anmärkningsvärt är trots ökat söktryck, fler utbildningsplatser och nya program att det inte kan konstateras någon större ökning av studentpopulationen vid Örebro universitet. Här skiljer sig sålunda universitetet från kommunen i övrigt. Antalet helårsstudenter har nämligen minskat de senaste åren fanns det helårsstudenter vid universitetet, jämfört med föregående år, vilket motsvarar en minskning med 14 % sedan Förklaringen är att universitet planmässigt avvecklar distansutbildningar och distanskurser samtidigt som vissa program, av olika anledningar, även de avvecklats. 14 Figur 2 - Helårsstudenter Totalt På campus - * - * *ingen tillgängligt statistik 11) Örebro universitets årsredovisning 2014, s 6. 12) Se prop. 2014/15:99, Vårändringsbudget för ) Örebro universitets årsredovisning 2014, s 6. 14) Örebro universitets årsredovisning 2014, s 6. 5

12 Vid Örebro universitet fanns det 2014 (senaste officiella siffran) helårsstudenter aktiva på campus (distansutbildningar är därmed borträknade). Enligt den officiella statistiken var 79 % av dessa nationellt rekryterade, det vill säga rekryterade utanför länet och därmed inflyttade till följd av studierna och således i behov av bostad till terminsstart. 15 Det är dock inte osannolikt att, även de som rekryteras inom länet, men som kanske bor en bit från staden Örebro, väljer att flytta närmare universitetet när de påbörjar sina studier. Därför kommer den enkätundersökning som gjorts i anknytning till denna utredning ligga till grund för utvärdering av behovet av studentbostäder vilken anger att 81 % är inflyttade till Örebro till följd av studier, inte 79 % var alltså 81 % av de studenterna vid Örebro universitetet i behov av bostad till följd av studierna vilket motsvarar studenter. I 2013 års studentbostadsrapport uppgavs att det fanns studenter på campus och att 78 % av dessa var inflyttande. 17 Det antalet stämmer dock inte med vad som angivits i Örebro universitets årsredovisning (eftersom hänsyn 2013 inte togs till fristående kurser på distans), således ska antalet 2013 (där 2012 års siffror låg till grund) korrigeras till studenter, där alltså 78 % var inflyttade motsvarande stycken. Dagens studentpopulation i jämförelse med 2013 års rapport motsvarar således en ökning med 109 inflyttande studenter på campus. Här bör dock noteras att runt 300 studenter läser vid campus Grythyttan, vilket torde tas i beaktande vid en slutgiltig analys. Figur 3 - Inflyttande studenter Helårsstudenter på campus Andel inflyttade 78 % 81 % Antal inflyttade Enligt Örebro universitet kommer det de närmsta åren inte att ske någon nämnvärd ökning i antalet nationellt rekryterande studenter som därmed är i behov av bostad vid terminsstart. 18 Visserligen finns det planlagt bland annat 172 nya utbildningsplatser inom vård- och lärarutbildningar samt 30 nya platser inom det nya civilingenjörsprogrammet. Det ger oss omkring 200 nya studenter på campus. Dessa utbildningar är dock, enligt universitetet, i huvudsak lokalt rekryterade. Örebro universitets framtidsplaner har således ingen direkt inverkan på antal studenter i behov av boende. För enkelhetens skull kommer därför utgås från en, i framtiden, oförändrad studentpopulation vid Örebro universitet. Endast ökningen om 109 studenter jämfört med 2013 års rapport kommer att noteras. 15) Örebro universitets årsredovisning 2014, s 9. 16) Se figur 13 inflyttad eller bosatt i Örebro sedan tidigare. 17), Studentbostadsutredning 2013 behovet av studentbostäder i Örebro idag, imorgon och i framtiden, s ) Kindgren, Joakim: planeringschef, Örebro universitet. Intervjuad

13 Studentbostäder i Örebro Vad har hänt sedan 2013? I 2013 års utredning presenterades en rad nybyggnadsprojekt avseende studentbostäder som vid den tidpunkten endast var i planeringsstadiet. Då förutspåddes att 352 studentlägenheter skulle stå klara till hösten Även om antalet skiljer sig något kan det glädjande nog konstateras att samtliga av dessa projekt i skrivande stund har färdigställts. Enligt stadsbyggnadskontoret, som har att tillse att det generellt finns planlagd mark för bostäder, har det fram till 2013 byggts färre bostäder än vad som önskats, marknaden har varit ganska trögrörlig. 20 Fram till 2013 hade det inte byggts några studentbostäder sedan Det har dock funnits gott om planlagd mark, att nyproduktionen av hyresrätter inte varit tillfredställande kan således troligtvis förklaras av ekonomiska skäl. Figur 4 - Färdigställda studentbostäder i Sverige Figur 5 - Färdigställda bostäder i Örebro Örebro Studentbostäder 263 Övriga Sverige 263 Övriga bostäder Figur 4 och 5 Färdigställda bostäder 2014 Under 2013 och 2014 har produktionen av bostäder i Örebro ökat. Totalt färdigställdes bostäder i Örebro kommun under 2014 (se figur 5). Intresset för att bygga studentbostäder är överlag ganska stort, vilket också speglas i att 263 av de nya bostäderna under 2014 var studentbostäder. 21 En jämförelse kan göras med hela Sverige, där det byggdes studentbostäder under 2014 (se figur 4). 22 Örebro stod alltså för nästan 20 % av hela landets nyproducerade studentbostäder och framstår därmed som en kommun som ligger i framkant i detta avseende. Mellan hösten 2013 och våren 2014 hade det totalt byggts 329 studentbostäder i Örebro. 19), Studentbostadsutredning 2013 behovet av studentbostäder i Örebro idag, imorgon och i framtiden, s ) Iversen, Anita: stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun, ) Iversen, Anita: stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun, ) SCB, färdigställda bostäder 2014, ombyggnad/ Nybyggnad-av-bostader/5595/5602/Behallare-for-Press/389253/ [hämtad ]. 7

14 Det bör dock noteras att det, enligt Statistiska centralbyrån (SCB), färdigställdes 261 studentbostäder i Örebro under Varför SCB:s uppgifter skiljer sig från vad som framkommit i denna utredning är oklart. En förklaring skulle kunna vara att två studentbostäder avvecklats. Några sådana uppgifter finns dock inte, varför det antal som presenteras i förevarande rapport det vill säga 263 studentbostäder emellertid torde vara det mest tillförlitliga. 23 Den totala tillväxten av studentbostäder i Örebro illustreras i diagrammet nedan. Figur 6 - Tillväxten av studentbostäder i Örebro HT 2015 = Öbo = Totalt Figur 6 Tillväxten av studentbostäder i Örebro Som tidigare nämnts har produktionen av studentbostäder stått still sedan I 2013 års rapport angavs att det hösten 2013 fanns studentlägenheter i Örebro, fördelat på 7 aktörer. 24 Korrekt torde dock varit studentbostäder fördelat på sex aktörer. 25 Öbo var den dominerande aktören och stod för 77 % av dessa, alltså stycken. Med den presenterade ökningen om 329 studentbostäder under 2014 och 2015 finns det i dagsläget (höstterminen 2015) studentbostäder i Örebro, det innebär en ökning om 12 %. Eftersom Botrygg (kv. Lagerbladet) och Disponentparken (Studentparken) tillkommit är dessa nu istället fördelade på 8 aktörer. Öbo har fortfarande en dominerande ställning på studentbostadsmarknaden men tappar några procentenheter och innehar nu 72 % av marknaden. 23) Inte heller Öbo har någon förklaring på detta. De har inte avvecklat några studentbostäder (Engström, Stefan: projektledare, bygg, Öbo. Intervjuad ). 24) Visserligen står 137 av dessa till förfogande även för de som bedriver andra studier än högskolestudier vid Örebro universitet (vilka eftergymnasiala studier som helst). 25) Örebro kommun och Örebro universitet, Information om studentbostäder i Örebro. 8

15 Färdigställda nyproduktioner Sammanfattningsvis har följande studentbostäder färdigställts sedan Figur 7 - Färdigställda nyproduktioner till och med HT 2015 Namn Aktör Inflytt Antal Kv. Kryddkrassen John Ekström Bygg HT Kv. Lagerbladet Botrygg VT Studentcity Öbo dec Tredje muttern Husherren fastigheter dec Studentparken Disponentparken juni För att tydligare synliggöra urvalet av de nyproducerade studentbostäderna presenteras nedan en mer detaljerad framställning av samtliga färdigställda studentbostäder. Kvarteret Kryddkrassen Antal Område Avstånd till campus Typ Storlek 92 Sörbyängen 2 km 1 rok 25 m 2 John Ekström Bygg AB uppförde inför hösten studentlägenheter i Sörbyängen (Karlsdalsallén/Basilikavägen), det vill säga ungefär 2 km från campus. Samtliga lägenheter är enrummare om 25 m². 26 Lägenheterna är bland annat utrustade med mikro och tvättmaskin, men inte någon ugn. 27 Hyran är satt till omkring kr per månad. 26) Kryddkrassen, & [hämtade ]. 27) Ekström, Tungfält, Lena. Fastighetsförvaltare, John Ekström bygg AB

16 Kvarteret Lagerbladet Antal Område Avstånd till campus Typ Storlek 66 Sörbyängen 2 km 1 rok & 1,5 rok m 2 Intill Kryddkrassen bygger Botrygg AB 240 lägenheter. Etapp 1 som bland annat består av 66 studentlägenheter stod klart för att upplåtas till studenter i januari Av dessa lägenheter är 63 stycken ettor om 23 m² och ett fåtal 24 m² samt 3 stycken 1,5 rok om 30 m². 28 Även dessa lägenheter saknar ugn men är utrustade med kokplattor och mikro, dock ej tvättmaskin. Månadshyran är kr för 23 m² och kr för 30 m². Lägenheterna om 24 m² har ingen balkong och således en något lägre hyra. 29 Studentcity Antal Område Avstånd till campus Typ Storlek 89 City 3,5 km 1 rok & 2 rok m 2 Studentcity byggdes av Öbo och stod klart för inflytt december Totalt innefattar Studentcity 140 studentlägenheter fördelat på två huskroppar, en nybyggd med 89 lägenheter (Rudbecksgatan 38A) och en nyrenoverad (Teknisten) med 51 lägenheter (Rudbecksgatan 40). I den nybyggda delen är samtliga lägenheter ettor om m² med en integrerad köksinredning. De större lägenheterna har även en liten alkov. I den nyrenoverade delen finns det både tvåor och ettor. Tvåorna är byggda som dubbletter, det vill säga bestående av två identiska, spegelvända rum som är avskilda med gemensamt kök och gemensam toalett. Lägenheterna är avsedda att kunna delas av två vänner. Tack vare dubletterna utökades antalet hyresgäster från 51 till 59, även om kontrakten inte blev fler. 30 Detta kommer dock inte beaktas eftersom det torde vara en vanlig företeelse att studenter i andra sammanhang delar lägenhet och det därmed är svårt att registrera. Samtliga 140 lägenheter har eget kök och badrum. 31 Från Studentcity är det cirka 3,5 km till campus men betydligt närmare till centrum eftersom lägenheterna är centralt belägna. Månadshyran för en etta ligger mellan kr och kr och för en dubblett strax över kr. 28) Lagerbladet, Botrygg, [hämtad ]. 29) Karlsson, Lisa: Botrygg. Intervjuad ) Engström, Stefan: projektledare bygg, Öbo. Intervjuad ) Öbo, Studentbostäder Teknisten och Studentcity, [hämtad ]. 10

17 Den nya muttern Antal Område Avstånd till campus Typ Storlek 50 Campus 500 m 1 rok & 2 rok m 2 Husherren fastigheter AB har sedan tidigare två åttkantiga byggnader (de så kallade Muttrarna ) vid universitet innehållande studentlägenheter. 32 I december 2014 färdigställdes dock en ny byggnad innehållande ytterligare 50 nya studentlägenheter. De flesta är ettor om 31 m² och 37 m² samt ett fåtal tvåor. 33 Studentparken Antal Område Avstånd till campus Typ Storlek 32 Almby 3 km Korridorsrum m 2 Studentparken (Disponentparken AB) stod färdigt sommaren 2014 och var från början en kontorsbyggnad som omvandlades till 32 studentbostäder. Bygglovet är tillfälligt och löper under fem år. 34 Bostäderna är korridorsrum om m² med gemensamma duschar och kök på varje våningsplan. Det finns även gym, tvättstuga och förråd i källaren. Lägenheterna är belägna i Almby/Näsby, avståndet till campus är cirka 3 km. Månadshyran för ett rum i Studentparken varierar mellan kr och kr beroende på storlek. 35 Renoveringar i Grankotten Härtill kan även noteras att Öbo utför renoveringar av en huskropp i Grankotten. Detta bidrar givetvis inte till några fler studentlägenheter men torde ändå uppmärksammas i sammanhanget eftersom det bidrar till ökad boendestandard för studenterna bosatta i byggnaden. Sommaren 2015 var renoveringen i slutskedet. Efter avslutad renovering ska Öbo genomföra en utredning för att klarlägga om fortsatta renoveringar kommer ske på Grankotten, dessa kommer ske tidigast ) Studentbostäder, Husherren, [hämtad ]. 33) Carlsson, Per: VD Husherren ) Se byggnadsnämndens protokoll (Örebro kommun), [Bn 1217/2013]. 35) Studentparken, Disponentparken AB, [hämtad ]. 36) Johansson, Erika: distriktschef Brickebacken/student, Öbo

18 Fördelningen av studentbostäder 2015 Följaktligen ser fördelningen av studentbostadsbeståndet 2015 ut som följer: Figur 8 - Fördelningen mellan hyresvärdar 2015 Behrn fastigheter, 108 Husherren fastigheter, 151 Asplunds fastigheter, 140 Svenska kyrkan, 137 John Ekströms Bygg, 264 Botrygg, 66 Disponentparken, 32 Öbo, Totalt: studentbostäder i Örebro Planerade nyproduktioner Att intresset för att bygga studentbostäder i Örebro är stort märks tydligt. En rad aktörer planerar nyproduktion de närmsta åren. Många projekt är enbart i planeringsfasen medan andra projekt redan börjat byggas. Vid en sammanställning av samtliga aktörers nybyggnadsprojekt som avser studentbostäder kan konstateras att det finns planerat att bygga 852 studentbostäder innan Det bör dock poängteras att ett flertal av dessa uppgifter i allra högsta grad är preliminära. Figur 9 - Planerade nyproduktioner Namn Aktör Byggstart Inflytt Antal Kv. Oreganon Svenska studenthus 2015 HT2016* 150 Kv. Oreganon Svenska studenthus 2016 VT2017* 135 Kv. Gurkmejan Öbo /17* 35* Kv. Ankaret Öbo och Asplunds fastigheter 2015 HT2016* 115 Tallkotten Öbo * 78 Kv. Stenen Asplunds fastigheter 2016* VT2017* ~50* Universitetsplatsen* Öbo* * 39* - Inte fastställt VT 2016* VT2017* 250* *preliminärt

19 Kvarteret Oreganon Antal Område Avstånd till campus Typ Storlek 285 Sörbyängen 1 km 1 rok 21 m 2 Den 22 april 2015 togs det första spadtaget för kv. Oreganon, beläget 150 meter från Ica Maxi i Sörbyängen (Dragonvägen), alltså ungefär 1 km från campus. Aktören som ligger bakom är Svenska Studenthus AB (dotterbolag till K2A AB) som har andra projekt i bland annat Gävle, Umeå, Kiruna och Stockholm. Oreganon är de första studentbostäderna som de uppför i Örebro. 37 Projektet byggs i två etapper och består av tre byggnader, etapp 1 omfattar 150 lägenheter och ska stå klart för inflytt hösten 2016, etapp 2 omfattar resterande 135 lägenheter och beräknas stå klart för inflytt vårterminen Samtliga lägenheter utgörs av små ettor om 21 m² och har getts namnet student21an Dessa lägenheter är visserligen små, men är enligt Svenska studenthem, välplanerade och därmed möjlig att möblera. Lägenheterna ser likadana ut över hela landet, även om byggnadernas fasader kan skilja sig. Lägenheterna har utvecklats efter kartläggning av studenters bostadsönskemål. Student21an har kök med bänkutrymme, kyl och frys samt tvättmaskin och torktumlare. 39 Hyran kommer hamna någonstans runt kr per månad. 40 Svenska studenthus har anmält intresse till Öbo och kommunen att förvärva korridorsrum. 41 De kan nämligen byggas om till lägenheter snarlika Student21an. Här kan möjligtvis tänkas att korridorsrummen på Studentgatan (vid campus) skulle kunna vara föremål för sådan renovering. Detta är givetvis avhängigt att Öbo väljer att avyttra byggnader, än så länge finns här inga besked. Här bör även noteras att en sådan renovering inte nödvändigtvis kommer att resultera i ökat antal studentbostäder, utan istället högre standard, vilket dock torde vara behövligt avseende nämnda objekt. 37) Svenska Studenthus, Oreganon, [hämtad ]. 38) Blom, Fredrik: projektutveckling, Svenska Studenthus AB. Intervjuad ) Svenska Studenthus, om studentbostaden, [hämtad ]. 40) Blom, Fredrik: projektutveckling, Svenska Studenthus AB. Intervjuad ) Blom, Fredrik: projektutveckling, Svenska Studenthus AB. Intervjuad

20 Kvarteret Ankaret Antal Område Avstånd till campus Typ Storlek 115 Tybble 500 m 1 rok 24 m 2 Öbo och Asplunds fastigheter AB påbörjade 2015, i regi av deras gemensamt ägda bolag, att bygga kv. Ankaret. Asplunds fastigheter är dock hyresvärden som kommer att förvalta bostäderna. Byggnaden kommer vara belägen intill universitetsrondellen, mitt emot universitetet, och kommer således ligga granne med de redan befintliga studentbostäderna i Tybble. 42 Lägenheterna kommer att vara små ettor om 24 m² utrustade med kök (kyl, frys och spis) samt sovalkov, badrum och tvättutrustning. 43 Hyran är ännu inte bestämd. Inflytt är beräknat till höstterminen Kvarteret Stenen Antal Område Avstånd till campus Typ Storlek ~50 City/USÖ 3,5 km 1 rok -* * ingen uppgift Planeringen av kv. Stenen, precis intill Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), påbörjades egentligen redan Enligt dåvarande plan skulle det bli 57 studentlägenheter. 44 Asplunds fastigheter har dock på grund av ändrad lagstiftning avseende exempelvis bullernivåer och storlek varit tvungna att rita om hela projektet. De tror nu att byggstart kan ske antingen i slutet på 2015 eller i början av Byggtiden är beräknad till ungefär ett år, vilket gör att inflytt i bästa fall kan ske vårterminen Från kv. Stenen är det visserligen några kilometer till universitetet, men desto närmare till campus USÖ eller centrum, således torde lägenheterna främst lämpa sig för till exempel vård- och medicinstudenter. Lägenheterna ska, liksom de flesta nyproduktioner riktade mot studenter, bestå av mindre ettor med eget kök och badrum. Sannolikt kommer tvättstuga finnas i källaren. Troligtvis kommer antalet uppgå till omkring 50 lägenheter och månadshyran kommer ligga under kr. 45 För tillfället finns inte mer information. 42) Öbo, på gång: studentbostäder nära campus, [hämtad ]. 43) Öbo, på gång: studentbostäder nära campus, [hämtad ]. 44) Asplunds fastigheter & White arkitektbyrå, pressinformation, 18.7b34e07a139d0d50e8b12b/ /Pressmeddelande pdf [hämtad ]. 45) Brogren, Per: VD Asplunds fastigheter. Intervjuad

21 Tallkotten Antal Område Avstånd till campus Typ Storlek 78 Grankotten 2 km 1-2 rok m 2 På Grankottevägen, precis intill de redan befintliga studentbostäderna på Grankotten (ungefär 2 km från campus), kommer det troligtvis att byggas 78 studentlägenheter i två byggnader (projektet är under upphandling). De tilltänkta bostäderna kommer från ett färdigt byggprojekt, så kallade Sabo Kombohus Mini. 46 Projektet kommer omfatta 38 ettor om 35 m² och 40 tvåor om 45 m². Lägenheterna kommer vara fullt utrustade med kök och badrum och behöver nödvändigtvis inte vara studentbostäder. Dessa lägenheter kan nämligen med lätthet omvandlas till vanliga hyresrätter lämpade för de som lever i ett mindre hushåll, vilket enligt Öbo är fördelaktigt eftersom det för närvarande redan byggs mycket studentlägenheter i Örebro. 47 Trots att lägenheterna är lite större och möjligtvis har lite högre standard kommer hyrorna inte bli högre eftersom konceptet håller kostnaderna nere. När byggstart kommer ske är för närvarande oklart, inflytt kommer dock troligtvis att kunna ske någon gång under Varför inte detta koncept byggs på fler platser i Örebro för att öka storleken och standarden på studentbostäderna har Öbo inga konkreta svar på. Antal Område Avstånd till campus Typ Storlek 35 Ladugårdsängen 3 km 1 rok m 2 Kvarteret Gurkmejan Kv. Gurkmejan byggs i Ladugårdsängen med Öbo som hyresvärd. Totalt byggs 103 lägenheter, varav 35 ska vara studentlägenheter. 49 Dessa kommer vara ettor om m², 50 förmodligen även de utrustade med kök och badrum. Från Ladugårdsängen är det ungefär 3 km till campus. 46) Sabo, Kombohus Mini, 252FSidor%252F&Source=%2FSidor%2F [hämtad ]. 47) Palmgren, Peter: projektutvecklare, Öbo. Intervjuad ) Johansson, Erika: distriktschef Brickebacken/student, Öbo ) Byggtjänst, kvarteret Gurkmejan, [hämtad ] & Asplunds bygg, nybyggnad av bostäder i Örebro, [hämtad ]. 50) Palmgren, Peter: projektutvecklare, Öbo. Intervjuad

22 Universitetsplatsen Antal Område Avstånd till campus Typ Storlek 39 Campus 0 km -* -* * ingen uppgift Öbo bygger 56 forskarlägenheter precis vid campus som ska blockförhyras av universitetet för att sedan upplåtas till exempelvis gästforskare. 51 I vissa sammanhang har det hävdats att detta projekt även skulle omfatta studentbostäder, det är dock felaktigt. 52 Det finns emellertid vissa planer på att uppföra en till byggnad i anslutning med bland annat 39 studentlägenheter, projektet är dock enbart i planeringsstadiet. 53 Eventuell inflytt torde således inte kunna ske förrän tidigast 2017 eller 2018 (uppskattningsvis). Tybblerondellen Antal Område Avstånd till campus Typ Storlek 250 Sörbyängen 2 km -* -* * ingen uppgift NCC planerar att bygga cirka 250 studentlägenheter av olika storlekar vid Tybblerondellen, intill Ica Maxi och kv. Oreganon och således relativt nära campus. Byggstart är i nuläget planerat till våren 2016 och inflytt under vårterminen Vilken aktör som kommer agera hyresvärd är ännu inte fastställt. Eftersom projektet är i planeringsstadiet väljer NCC att inte gå ut med vidare information. 54 Sveafastigheter Sveafastigheter AB har för ett tag sedan anmält intresse till Akademiska hus att bygga studentbostäder i Örebro. Då uppskattades att det fanns möjlighet att producera omkring 150 lägenheter. Akademiska hus har dock inte återkopplat angående detta, än så länge finns således inga konkreta projektplaner att bygga studentbostäder i Örebro från Sveafastigheters sida ) Johansson, Erika: distriktschef Brickebacken/student, Öbo ) Se till exempel en debattartikel i Närikes Allahanda som författades av Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet, Lena Baastad (S), kommunstyrelsens ordförande Örebro, Ulf Rohlén, vd Öbo, Björn R:son Åqvist, ordförande Fastighetsägarna Örebro, [hämtad ]. 53) Engström, Stefan: projektledare bygg, Öbo. Intervjuad ) Falkenström, Gustav: affärschef, NCC Örebro. Intervjuad ) Widmark, Erik: projektutvecklare, Sveafastigheter. Intervjuad

23 Almby-Smén I Almby finns mark som för tillfället planläggs. Stadsbyggnadskontoret prioriterar gärna studentbostadsprojekt när det kommer till mark i anslutning till universitet. 56 Eftersom de, även i detta fall, är markägare och eftersom intresset att bygga studentbostäder i Örebro fortsatt upplevs som stort bedöms det vara mycket sannolikt att det i slutändan kommer byggas studentbostäder här. Inget är dock beslutat i dagsläget. Fördelningen mellan hyresvärdar 2018 Med hänsyn till påbörjade och planerade nybyggnadsprojekt ser fördelningen av studentbostäder mellan hyresvärdar 2018 troligen ut som följer: Figur 10 - Fördelningen mellan hyresvärdar 2018 Utvärdering Asplunds fastigheter, 305 Husherren fastigheter, 151 Behrn fastigheter, 108 Svenska kyrkan, 137 John Ekströms Bygg, 264 Botrygg, 66 Disponentparken, 32 Svenska studenthus, 285 Öbo, Okänd hyresvärd, 250 Totalt: studentbostäder i Örebro Det finns egentligen ingen generell definition av vad brist på studentbostäder avser. Många andra rapporter som utreder frågan är kortfattade och tämligen knapphändiga när det kommer till utvärdering av studentbostadsbeståndet i förhållande till studentpopulationen. Således ska nedan baserat på de uppgifter som framkommit söka utrönas en modell för att fastställa eventuell bostadsbrist. Färdigställda studentbostäder I 2013 års utredning framkom att det fanns ett akut behov av ytterligare 500 studentbostäder i Örebro. Mellan åren 2013 och 2015 byggdes det dock, som tidigare nämnts, 329 studentbostäder samtidigt som det till 2018 uppskattas att ytterligare 852 studentlägenheter ska ha färdigställts. 56) Iversen, Anita: stadsbyggnadskontoret, Örebro kommun,

24 Visserligen är några av dessa siffror preliminära men torde i vart fall innebära en fingervisning och utgöra en någorlunda säker prognos. Period Totalt Nyproduktioner Sålunda torde kunna sägas att det akuta behovet av studentbostäder inom några år kommer att vara täckt, det betyder dock inte nödvändigtvis att den totala bostadsbristen är bortbyggd. Den brist som presenterades i 2013 års utredning avsåg enbart den akuta bristen. Att det möjligtvis inte finns samma akuta behov av studentbostäder inom några år kan inte likställas med att bostadssituationen är under kontroll eller att det inte längre råder någon brist på studentbostäder. Figur 11 - Preliminär tillväxt av studentbostäder i Örebro VT14 HT14 VT15 HT15 VT16 HT16 VT17 HT17 VT18 HT18 = Öbo = Totalt År Antal studentbostäder Figur 11 Preliminär tillväxt av studentbostäder i Örebro Diagrammet visar den beräknande tillväxten av studentbostäder i Örebro. Mellan 2013 och 2018 kan noteras en ökning med studentbostäder, vilket motsvarar 42 % sedan Det är en påfallande stor ökning på kort tid. Allra störst tillväxt beräknas ske under 2016 då 69 % av den totala tillväxten äger rum. Anmärkningsvärt är att Öbo även om de fortfarande får anses ha en dominerande ställning tappar ytterligare marknadsandelar och innehar 2018 omkring 61 % av studentbostadsmarknaden i Örebro. 57 Dessutom tillkommer det ytterligare en aktör på marknaden. 57) Nu är det visserligen inte fastställts vilken aktör som ska förvalta de studentbostäder som NCC uppför. Redogörelsen utgår att Öbo inte kommer att förvalta dessa. 18

25 Antalet potentiella hyresgäster Antalet studentbostäder bör sättas i relation till antalet helårsstudenter som flyttar in till Örebro för att studera. Här bor dock noteras att runt 300 studenter läser vid campus Grythyttan, 120 av dessa (måltidsekologprogrammet) läser dock minst 90 hp (3 terminer) vid campus Örebro. Vid fastställande av antalet studenter i behov av bostad i Örebro torde det således tas i beaktande att 180 av Örebro universitets helårsstudenter aldrig bor i Örebro. Antalet inflyttade helårsstudenter vid campus ska därför minskas med antalet studenter vid campus Grythyttan för att sedan ökas med antalet inflyttande studenter vid måltidsekologprogrammet (som även det får antas uppgå till 81 %). Som tidigare nämnts behöver någon ökning av antalet studenter inte tas i beaktande. 58 Se nedan (120*81 %) = Härav ligger det nära till hands att påstå att det i Örebro för tillfället finns ett behov av studentbostäder. Det torde dock vara en aning missvisade. För det första kan det inrymmas flera studenter i en studentbostad, vilket inte tas hänsyn tills enligt en sådan modell. För det andra vill inte alla studenter bo i en studentbostad, det kan bero på många olika faktorer. En del studenter kan ha en större familj och därmed vara i behov av en större bostad (studentbostäder är i regel ganska små). Andra kan ha ekonomiska förutsättningar för att förvärva en bostadsrätt. Helt ovanligt är det heller inte att studenter föredrar vanlig hyresrätt framför studentbostad. Vanliga förklaringar är att studenterna vill kunna bo kvar efter avslutade studier, att en vanlig hyresrätt skulle ha högre standard och vara mer prisvärda samt att de finns större valmöjlighet avseende område. 59 I enkätundersökningen som gjordes i samband med denna utredning uppgav endast 33 % att de, med hänsyn till rådande ekonomiska och sociala förhållanden, föredrar att bo i en studentbostad, 36 % föredrar vanlig hyresrätt och 24 % vill helst bo i en bostadsrätt. 60 Det skulle innebära att det endast finns ett behov av cirka studentbostäder i Örebro. Att utgå från denna modell har också sina brister, det är nämligen svårt att få vanliga hyresrätter i Örebro, framförallt för en student som inte alltid har erforderlig tjänsteinkomst, vilket många hyresvärdar kräver. Dessutom konkurrerar en sökande till en vanlig hyresrätt med hela Örebro och inte bara med Örebros studenter. En jämförelse kan göras med antalet dagar i bostadskö hos Öbo: för att få 58) Se under rubriken Örebro universitet, Utveckling och framtidsplaner. 59) Se under rubriken Hur vill studenterna bo?. 60) Se under rubriken Hur vill studenterna bo?. 19

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/0910 SFS Bostadsrapport 2009 Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport av hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. SFS har frågat representanter

Läs mer

Studentbostadsutredningen 2013

Studentbostadsutredningen 2013 Studentbostadsutredningen 2013 Behovet av studentbostäder i Örebro idag, imorgon och i framtiden. ÖREBRO STUDENTKÅR October 15, 2013 Författare: Jacob Höglund Studentbostadsuntredningen 2013 är rapport

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011. En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn

BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011. En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011 En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn Innehållet i denna broschyr bygger på resultaten av en rapport

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT STUDBOGUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter 2013 BRIST BALANS ÖVERSKOTT Inledning Läget på studentbostadsmarknaden måste ses ur ett årligt perspektiv. Det är något

Läs mer

SFS bostadsrapport 2015

SFS bostadsrapport 2015 SFS bostadsrapport 2015 Bostadssituationen för landets studenter. RÖD = Kan inte erbjuda ett boende under höstterminen. GUL = Erbjuder ett boende någon gång under höstterminen. GRÖN = Erbjuder ett tryggt

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA 2006 RAPPORT

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA 2006 RAPPORT UPPSALA STUDENTKÅR BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA RAPPORT Årsskiftet / 2007 P0806 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Uppsala studentkår genomförde en undersökning om bostadssituationen för studenter

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

SFS bostadsrapport 2013

SFS bostadsrapport 2013 SFS bostadsrapport 2013 Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna

Läs mer

Studentpresentation. Bild 1

Studentpresentation. Bild 1 Studentpresentation Bild 1 HUR HITTAR DU SVERIGES BÄSTA UNIVERSITET? Hur hittar du Sveriges bästa universitet? Gör du det genom att prata med kompisar och lyssna till historier om färgglada overaller med

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/1112 SFS Bostadsrapport 2011 Förord I dagarna börjar fler studenter än någonsin att studera vid Sveriges universitet och högskolor. Många av dem kommer att stå utan bostad då endast 4 av 30

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter

Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter Studboguide 2015 STUDBOGUIDEN 2015 En genomgång av studentbostadssituationen på landets studiorter 1 Inledning I Studboguiden ges en överblick av den svenska studentbostadsmarknaden ur ett helårsperspektiv.

Läs mer

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna Bo bra när du pluggar vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet finns på 4 orter, Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. På alla orter

Läs mer

Dnr: PA1-1/1011. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/1011. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/1011 SFS Bostadsrapport 2010 Förord Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport om hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. I år har SFS valt

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Svår bostadssituation för unga Bostadssituationen för unga människor är tuff i hela landet. I år bedömer 119 kommuner att de har brist på bostäder 1.

Läs mer

Örebro studentkårs åsiktsdokument

Örebro studentkårs åsiktsdokument Dnr.1415.I.B.7.8 Örebro studentkårs åsiktsdokument 2015-2017 Förord Det här är Örebro studentkårs åsiktsdokument som redogör för Örebro studentkårs ståndpunkt i flertalet områden som rör både studier och

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

SFS bostadsrapport 2014

SFS bostadsrapport 2014 SFS bostadsrapport 2014 Bostadssituationen för landets studenter. Röd = Kan inte erbjuda ett studentboende under höstterminen. Gul = Erbjuder ett studentboende någon gång under höstterminen. Grön = Bostadsgaranti,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-10- 05 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår

Läs mer

Bokslut i bostadsfrågan. En sammanställning av nya studentbostäder under 2000-talet Stockholms universitets studentkår

Bokslut i bostadsfrågan. En sammanställning av nya studentbostäder under 2000-talet Stockholms universitets studentkår Bokslut i bostadsfrågan En sammanställning av nya studentbostäder under 2000-talet Stockholms universitets studentkår 19 januari 2010 2010 Stockholms universitets studentkår (SUS) Text och analys: Oscar

Läs mer

Hyresstatistik Statistik 2003:5

Hyresstatistik Statistik 2003:5 Hyresstatistik 2003 Statistik 2003:5 Hyresstatistik Ålands statistik- och utredningsbyrå har sedan 1995 producerat hyresstatistik en gång per år. Statistiken gäller medelmånadshyran för april och presenteras

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Ett drömboende vid havet Välkommen till Notholmen i Nordmaling

Ett drömboende vid havet Välkommen till Notholmen i Nordmaling Ett drömboende vid havet Välkommen till Notholmen i Nordmaling Reservation för eventuella ändringar och tryckfel. 1 Välkommen till ditt Notholmen Morgonkaffe med havsutsikt? Vill du bo i ett idylliskt

Läs mer

PM med. Fakta om ungdomar. med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län.

PM med. Fakta om ungdomar. med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län. PM med Fakta om ungdomar med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län. Rapporten är ett baspaket av fakta till Vill framtiden bo i Jämtlands län?, en förstudie av ungdomar och deras situation

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Antagning till högre utbildning vårterminen Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 Statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018

Läs mer

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Statistiker 010-470 03 90 torbjorn.lindquist@uhr.se PM Datum 2015-01-27 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Företagsamheten Västernorrlands län

Företagsamheten Västernorrlands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Västernorrlands län Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården

0,00 Åland Mariehamn Landsbygden Skärgården Iris Åkerberg/Gerd Lindqvist Tel. 018-25496 Boende 2013:1 20.03.2013 Hyresstatistik 2012 Medelmånadshyran i april var 9,32 euro per kvadratmeter Medelmånadshyran för de åländska hyresbostäderna var i april

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016

Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016 Sid 1 (6) Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2016 Ökningen av antalet sökande till högskolestudier fortsätter för riket som helhet medan antalet sökande för Umeå universitets del minskade något.

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

SFS Bostadsrapport 2017 Bostadssituationen för landets studenter

SFS Bostadsrapport 2017 Bostadssituationen för landets studenter SFS Bostadsrapport 2017 Bostadssituationen för landets studenter Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

STUDBOGUIDEN EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER

STUDBOGUIDEN EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER STUDBOGUIDEN 2017 EN GENOMGÅNG AV STUDENTBOSTADSSITUATIONEN PÅ LANDETS STUDIEORTER OM STUDBOGUIDEN Studboguiden är rapporten där de som själva hyr ut studentbostäderna ger sin bild av läget. Och de gör

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus

hyresbostad, procent 28,1 45,4 14,1 18,7 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2015 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 216:2 14.12.216 Bostäder och boendeförhållanden 215 Av Ålands 15 9 bostäder är närmare 13 6 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 3 saknar fast bosatta

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Företagsamheten 2014 Kalmar län

Företagsamheten 2014 Kalmar län Företagsamheten 2014 Kalmar län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Kalmar län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Kalmar län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030

PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 RAPPORT PROGNOS FÖR SOCIALTJÄNSTENS BEHOV AV BOSTÄDER 2015-2030 2014-12-01 Lotta Nordkvist SÄN 2014/503-709 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR FÖR EN STARK HÖGSKOLA I EN STARK REGION BAKGRUND Just nu pågår åtta olika utredningar inom Högskolan Dalarna för att allsidigt belysa konsekvenser och förutsättningar avseende verksamhetens

Läs mer

BOSTADSUTVECKLING sater.se

BOSTADSUTVECKLING sater.se Investera i Säters kommuns BOSTADSUTVECKLING sater.se Stadskärnan Investera i Säter - investera i Dalarnas tillväxtmotor Säters kommun Säters kommun präglas av både småstad och landsbygd. Den strategiska

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder

Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder Branschorganisationen för de som äger, bygger och förvaltar studentbostäder Vad är en studentbostad? En studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigad eftergymnasial

Läs mer

Sjunkande prestationsgrader i högskolan

Sjunkande prestationsgrader i högskolan Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2010-08-31 2010/10 Sjunkande prestationsgrader i högskolan Under den senaste femårsperioden har studenternas

Läs mer

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås Inledning I denna artikel presenteras statistik över utbildningsnivå och studiedeltagande för befolkningen som bor i Västerås. Underlaget kommer från Statistiska

Läs mer

Förslag på ändringar för fler bostäder åt unga och studenter (Regeringsuppdrag, Boverket, rapport 2013:20)

Förslag på ändringar för fler bostäder åt unga och studenter (Regeringsuppdrag, Boverket, rapport 2013:20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 2013-09-12 Diarienummer: S2012/8156/PBB Nedan följer Studentbostadsföretagens yttrande över: Förslag på ändringar för fler bostäder åt unga och studenter (Regeringsuppdrag,

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län

Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Företagsamheten 2014 Västernorrlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västernorrlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västernorrlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus

hyresbostad, procent 27,8 45,0 13,9 17,9 Figur 1. Förändring av antal bebodda bostäder efter hustyp och region 2016 hus Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 18-25497 Boende 217:1 5.12.217 Bostäder och boendeförhållanden 216 Av Ålands 16 1 bostäder är 13 7 stadigvarande bebodda, medan drygt 2 4 saknar fast bosatta invånare.

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Bostadsfrågan. Hur hanteras den av Linköpings kommun?

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Bostadsfrågan. Hur hanteras den av Linköpings kommun? LINKÖPINGS UNIVERSITET Bostadsfrågan Hur hanteras den av Linköpings kommun? Alexander Näsström, David Hill, David Karlsson Seminariegrupp 6 2012-10-09 1 Innehållsförteckning: Inledning 2 Syfte. 3 Frågeställning.

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV

KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV INFLYTTNING 2018 2019 KVARTERET FORSBACKEN NATURSKÖNT LÄGE VID VASSARA ÄLV I KVARTERET FORSBACKEN BOR DU I VÄLPLANERADE LÄGENHETER I ETT ATTRAKTIVT BOSTADSOMRÅDE PÅ GÅNGAVSTÅND FRÅN GÄLLIVARE CENTRUM.

Läs mer

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret

Rapport. Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan. Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Rapport Var kommer Mariestrandsborna ifrån? - Första länken i flyttkedjan Olov Häggström mars 2008 Umeå kommun / Stadsledningskontoret Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning och syfte...

Läs mer

GRANKOTTEVÄGEN 6 8. Bo smått och gott.

GRANKOTTEVÄGEN 6 8. Bo smått och gott. RANKOTTEVÄEN 6 8 Bo smått och gott. Här får du mycket på liten yta Nu hyr vi ut våra nybyggda hus på rankottevägen, granne med Brickebackens IP. Här får du mycket på liten yta, utan att göra avkall på

Läs mer

BostadStorstad H1 2016

BostadStorstad H1 2016 November 2016 Pernilla Johansson Joakim Wernberg BostadStorstad H1 2016-2016 ett toppår, men det räcker inte Byggandet går framåt och 2016 ser ut att kunna bli ett toppår, men det räcker inte på långa

Läs mer

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8)

Lund i siffror. Sammanfattning. juni 2011 1 (8) juni 211 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-35546 1 (8) Sammanfattning Den konjunkturförändring som kunde skönjas under slutet av 21 kan sägas ha fortsätt under 211. Arbetslösheten fortsätter och sjunka

Läs mer

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping?

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? Maykil Al-Magdasi, Evelina Guander Svärm, Anton Högberg och Elisabeth Öhman Seminariegrupp 3D 2012-03-20 2 Sammanfattning

Läs mer