REMISSYTTRANDE Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REMISSYTTRANDE 2015-10- 05. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)"

Transkript

1 Näringsdepartementet Stockholm REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (DS 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

2 Sammanfattning Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), Göteborgs förenade studentkårer (GFS), Lunds universitets studentkårer (LUS) och Uppsala studentkår (US) har valt att skriva ett gemensamt remissyttrande med anledning att det finns liknande problem på bostadsmarknaden för studenter i våra studieregioner. Tillsammans vill vi framföra att vi välkomnar ett investeringsstöd för små hyresrätter och studentbostäder eftersom det råder brist på dessa i de flesta större svenska kommuner. Framför allt ser vi med optimism på att regeringen visat politisk vilja och tar bostadskrisen för studenter på allvar. Däremot ser vi en del problem med förslaget och vi befarar att förslaget till investeringsstödet, i sin nuvarande form, inte kommer att gynna byggandet av studentbostäder i den utsträckning som det skulle kunna göra. Överlag anser vi att studentbostäder inte är tillräckligt prioriterade i förslaget. Studenter bor idag i många olika boendeformer, men kategoribostaden studentbostad är den boendeform som finns till för att studenter ska kunna erbjudas ett boende under studietiden. Vi välkomnar ett stöd för hyresrätter, men eftersom bostadskrisen är så långt gången menar vi att det behövs större riktade insatser för att stimulera byggandet av studentbostäder och således erbjuda studenter ett boende. I de större kunskapsregionerna är det inte ovanligt att studenter hinner studera i flera år innan de får tillgång till ett tryggt boende, vilket inte kan anses vara rimligt. Med den nivå på hyrestak som regeringen har föreslagit befarar vi att produktionen av studentbostäder inte kommer att möjliggöras i stora städer med dyra markpriser. En risk vi ser med förslaget är att det inte kommer att byggas bostäder som möter studenters betalningsförmåga. Även om studenter bor i och efterfrågar alla boendeformer tror vi att hyresnivån på lägenheter på 35 kvadratmeter inte kommer att kunna efterfrågas av enskilda studenter. Eftersom den första stödintervallen i förslaget sträcker sig ända upp till 35 kvadratmeter innebär det att byggbolag kommer att tjäna mest på att bygga bostäder som är just 35 kvadratmeter eller strax där under. Vi skulle därför vilja se att stödet höjs ytterligare för lägenheter som är mellan ca kvadratmeter. Utöver investeringsstödet så vill vi även se ytterligare reformer som vi menar behövs för att vi på riktigt ska kunna komma tillrätta med bostadskrisen: Sluta missgynna hyresrätten Stärk studenters betalningsförmåga Förenkla regler för byggprocessen Kunskapslyftet måste gå hand i hand med ett studentbostadslyft Om yttrandet I den första delen av yttrandet presenteras en gemensam syn på förslaget från de olika regionala studentorganisationerna. Därefter presenterar varje enskild organisation en mer detaljerad bild av sina åsikter utifrån sina studenters regionala förutsättningar. 2 (9)

3 Ärendet Regeringen har remitterat förslaget om Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Stimulansen syftar till att öka byggandet av små hyresrätter och studentbostäder i landet. Satsningen omfattar 6,7 miljarder kronor för en rad olika åtgärder där 3,2 miljarder kronor ska öronmärkas för investeringsstödet. Utöver detta vill regeringen öronmärka 300 miljoner kronor till kategoribostaden studentbostäder. Förslaget remitterades och yttrandet ska senast vara regeringen tillhanda Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår är inte officiella remissinstanser, men det är en självklarhet för oss att besvara remissen utifrån våra regionala studentperspektiv. Om avsändarna Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) SSCO grundades 1896 och är ett samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen. SSCO har i dagsläget ca 50 medlemskårer och representerar genom dem runt studenter. Göteborgs förenade studentkårer (GFS) GFS grundades 1929 och är ett samarbetsorgan bildat av studentkårerna i Göteborg. GFS har idag 5 medlemskårer och representerar genom detta cirka studenter. Lunds universitets studentkårer (LUS) LUS den samlade rösten för Lunds studenter. Samtliga studentkårer i Lund samarbetar genom LUS för att utse studeranderepresentanter till universitetsgemensamma organ och verka för de studerandes intressen gentemot universitet, kommun, region och andra för de studerande viktiga aktörer. Uppsala studentkår (US) US bildades 1849 och representerar cirka studenter, vi är således den största studentkåren i Uppsala och den näst största i Sverige. US driver bostadspolitiskt påverkansarbete gentemot kommun och bostadsföretag men också mot Uppsala universitet för att skapa en samsyn om vad som behövs för att regionen ska vara lockande för studenter. 3 (9)

4 Bakgrund Bostadskrisen har gått från nyhet till norm och slår hårt mot studenterna. Läget på bostadsmarknaden gör att studenter tvingas tacka nej till utbildningar för att det inte finns ett tillgängligt boende i samband med terminsstart. Detta är inte bara en katastrof för studenterna utan även för samhället i stort. När studenter väljer att tacka nej till sin utbildning på grund av bostadsbristen är det en förlust för hela samhället. Idag saknas det studentbostäder i landet. Regeringen visar genom förslaget att problemet tas på allvar, men samtidigt som regeringen presenterar en relativt liten summa till byggandet av studentbostäder införs ett nationellt kunskapslyft som utökar eftergymnasial utbildning med många tusen utbildningsplatser. Regeringens förslag till åtgärder för att bota studentbostadskrisen är inte tillräckliga och med kunskapslyftet ökar behovet av bostäder för studenter ytterligare. Regeringen måste därför samordna kunskapssatsningar med bostadssatsningar för studenter, eftersom ett tryggt boende är en förutsättning för att studenter ska kunna bedriva studier. Många nybyggnationer har idag höga hyror samtidigt som bostadsbeståndet inte möter efterfrågan. Studenters låga betalningsförmåga gör att vi är särskilt utsatta på bostadsmarknaden. Den stora majoriteten studenter kan inte efterfråga nybyggnationer med höga hyror, större lägenheter eller boenden på den dyra och otrygga andrahandsmarknaden. För att studenter ska kunna komma in på bostadsmarknaden behöver betalningsförmågan stärkas. Synpunkter på förslaget om investeringsstöd för anordnade av nya hyresbostäder 4.3 Stödets utformning Bostäder under 35 kvadratmeter BRA gynnas inte av förslaget Stödet är som högst till bostäder med en yta upp till 35 kvadratmeter BRA, vilket vi tycker är en bra prioritering utifrån behovet av fler mindre hyresrätter och studentbostäder. Däremot befarar vi att när stödet främst gynnar hyresrätter upp till 35 kvadratmeter kommer mindre studentbostäder att missgynnas, eftersom byggbolag då tjänar på att bygga bostäder som är just 35 kvadratmeter BRA eller strax därunder för att få ut maximal vinst av stödet. 4.4 Villkor för stöd Krav på hyressättning missgynnar regioner med störst behov av investeringsstödet Precis som remissen beskriver är det dyrare att bygga små lägenheter med hänsyn till installationer och utrustning. Därför är det bra att investeringsstödet framför allt riktar sig till mindre bostäder. Däremot är förslaget inte användbart i de regioner där bostadsbristen är störst, som Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund, med de föreslagna nivåerna för 4 (9)

5 hyressättning. I de större regionerna där marken är dyr menar vissa byggföretag att regeringens förslag på hyressättning i dagsläget inte kan mötas. Vi vill även poängtera att det i dessa regioner är vanligt med långa och dyra överklagandeprocesser som ökar kostnaderna ytterligare Krav på entreprenören Har små byggbolag råd med en trainee? Förslaget till investeringsstöd kräver också att varje byggbolag som nyttjar stödet måste ha en trainee under projektet. För en del byggbolag kan det vara svårt att få kalkylerna att gå ihop med en trainee under projektet. Detta riskerar att stärka de stora byggföretagens monopol på marknaden vilket kan trissa upp kostnaderna för bostadsbyggande ytterligare. 4.5 Förfarandet För lite tid att bygga nödvändiga projekt Förslaget innehåller ett krav om att projekt som ansöker om stöd måste färdigställas inom två år. Det finns därför en stor risk att kravet kommer leda till att större byggprojekt inte kommer att kunna använda stödet. Vi ser en risk med att förslaget, så som det är utformat idag, kommer att leda till mindre punktinsatser framför större studentbostadsprojekt. Vi vill påpeka att mindre byggbolag med mindre resurser inte kommer att ha möjlighet att bygga större projekt, vilket i sin tur också kan minska konkurrensen på bostadsmarknaden och fördyra bostadsbyggandet. De föreslagna kraven på tidsramar påverkar också möjliga geografiska lägen för bostadsbyggandet. I regioner och kommuner där överklagandeprocesser är mer regel än undantag skulle detta kunna leda till att nödvändig förtätning inte är genomförbar med investeringsstödet. Istället finns det en risk att byggandet förläggs vid lägen som är något mindre attraktiva och där risken för långa överklagandeprocesser är lägre. Gemensamt förslag till åtgärder Starkare insatser riktade till studentbostäder Vi ställer oss frågande till vilken typ av studentbostad som regeringen tror skulle gynnas av investeringsstödet. Eftersom bara 300 miljoner har öronmärkts till studentbostäder 2016, och risken är att investeringsstödet i sin helhet inte kommer att gynna studentbostaden, så tror vi inte att förslaget kommer få så starkt genomslag. Vi hade hellre sett att remissen diskuterade studenters situation på bostadsmarknaden och vad studenter faktiskt har råd att efterfråga samt åtgärder för detta. Vi vill också att mer resurser ska öronmärkas till studentbostäder. 5 (9)

6 Lägg till ett ytterligare intervall för mindre bostäder än 35 kvadratmeter BRA Vi tror inte att detta förslag till investeringsstöd kommer att leda till att kommunerna och byggbolagen prioriterar de minsta studentbostäderna med rimliga hyror. Vi tycker därför att förslaget bör innehålla ett ytterligare stöd för studentbostäder upp till ca kvadratmeter BRA, eftersom studenter efterfrågar alla boendeformer inklusive de mindre och billigare studentbostäderna. Sluta missgynna hyresrätten Staten begär årligen ut räntebidrag och ROT- avdrag motsvarande 45 miljarder kronor till bostadsägare (2013). Med nuvarande regler är det kronor dyrare per månad att bo i en hyresrätt på fyra rum och kök jämfört med ett ägt boende. Beskattningen av hyresbostäder och bostadsrätter måste vara lika. Detta är ett viktigt steg på vägen för att nyproduktionen av hyresbostäder ska ta fart på riktigt. Kunskapslyftet måste gå hand i hand med ett studentbostadslyft Regeringen kommer att satsa på en omfattande utbyggnad av högre utbildning och andra eftergymnasiala utbildningar. Det tycker vi är bra. Däremot behöver regeringen samtidigt göra en mycket större satsning på just studentbostäder. Politiken behöver samordna utbildning och bostäder för studenter. Ett tryggt boende under hela studietiden är en förutsättning för att klara av studierna och en viktig aspekt av breddad rekrytering till utbildningarna. Krångliga överklagandeprocesser är ett hinder för investeringsstödet Ett stort problem på bostadsmarknaden idag är de krångliga överklagandeprocesserna som drar ut på tiden. Vi frågar oss hur projekt ska kunna färdigställas under två år när processerna idag kan dra ut på tiden i flertalet år. För att byggandet ska kunna komma igång behövs fler reformer på bostadsmarknaden och enklare regler för att bygga. Vi föreslår att regeringen ser över hur reglerna kan förenklas för att främja bostadsbyggandet och bostadsförsörjningen. Regeringen behöver också se över om tidskraven i förslaget är rimliga i de större regionerna. Öka studenters betalningsförmåga Hyran på nybyggnationer idag är alldeles för dyr för att studenter ska ha råd att efterfråga det som byggs. Och med anledning av vår kritik om att små studentbostäder med rimliga hyror inte kommer att gynnas av förslaget i de stora regionerna måste regeringen se över studenters betalningsförmåga. Bland annat menar vi att studiemedlet bör höjas samt att bostadsbidraget bör göras tillgängligt för fler och enklare att söka. Vi ser även att inkomstkraven för hyresrätter gör denna del av bostadsmarknaden otillgänglig för studenter, eftersom vi ofta inte kan möta dem. Inkomstkravet för studenter bör därför ses över och anpassas utifrån studenters ekonomiska förutsättningar. 6 (9)

7 Regionala perspektiv Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) I Stockholmsregionen finns det idag ca studenter, men bara ca studentbostäder. Kötiden i Stockholms största bostadskö för studenter, Stockholms studentbostäder (SSSB), är ca 13 månader för ett studentrum, 2,7 år för en studentetta och 4 år för en studentlägenhet. Kötiden i Stockholms stads bostadsförmedling uppgår till över 5 år. Detta innebär i praktiken att många studenter nästan hinner läsa färdigt hela sin utbildning innan de blir erbjudna ett eget boende. Studenter i Stockholm tvingas vända sig till en otrygg och dyr andrahandsmarknad, kompisars soffor eller bo kvar hemma hos familjen. Läget för studenter i Stockholm är idag ohållbart. Trots bostadskrisen byggs det inte tillräckligt med bostäder. Av de studentbostäder som enligt Studentbostadsföretagen saknas i landet, saknas hälften av dessa i Stockholm. SSCO anser att alla kommuner i Stockholms län måste ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen och bygga bort bostadsbristen. Staten behöver följa upp kommunernas bostadsförsörjningsansvar och det behövs en regional stads- och bostadsplanering. Ett av de största problemen för nyproduktion i Stockholm är de dyra markpriserna. Vi ser därför att statlig mark i anslutning till lärosäten bör användas till att bygga studentbostäder, eftersom studenter efterfrågar campusnära boenden. Enligt SSSB kostar det idag ungefär kronor per kvadratmeter för nyproduktion av en studentbostad i Stockholm. Med det föreslagna stödet kommer byggbolagen inte att tjäna på att använda sig av stödet. Därför tycker vi att det är nödvändigt att stödet omarbetas för att möta behovet där det är som störst. Förslaget innehåller en hyressättning som flera byggföretag menar inte är rimlig i förhållande till vad det kostar att bygga i de större och mer befolkningstäta regionerna. En lösning skulle kunna vara att regeringen ser över förslaget till hyressättning och anpassar det till de regioner där bostadsbristen är som störst. Enligt de indikationer vi fått från byggföretag rör det sig om en mindre justering av hyressättningen, för att investeringsstödet ska bli lönsamt. En sådan höjning måste dock göras med hänsyn till att studenter fortfarande ska ha råd att betala hyran. SSCO anser att hyressättningen på en bostad för studenter ska vara max 50 procent av studiemedlet, för att studenter ska ha råd att bo i Stockholm. Göteborgs förenade studentkårer (GFS) Det finns idag ungefär studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola medan antalet studentbostäder endast uppgår till ca Kötiden hos SGS (Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder), som är den största uthyraren med ungefär studentbostäder, låg i höst på i genomsnitt ca 18 månader för ett korridorrum, 1,5-3 år för en lägenhet utanför centrum och 4-5 år för en lägenhet i centrum. Detta underskott på studentbostäder innebär att många får förlita sig på boende under osäkra former exempelvis andrahandskontrakt och vandrarhem under kortare perioder. Lyckas man inte hitta en mer permanent lösning kan studenten helt enkelt tvingas flytta hem vilket är en förlust på flera nivåer, både som individ men också regionalt. 7 (9)

8 SGS beräknar idag grovt räknat att det kostar ca 1 miljon kronor att bygga en studentlägenhet. Stödet skulle kunna innebära att man kan våga ge sig på projekt som annars kanske inte vore lönsamma. Lönsamheten beror i stödets nuvarande utformning till stor del på hur väl man utnyttjar gemensamma ytor i byggprojektet. Vi tycker därför att man borde se över ifall BRA är rätt mått att använda. Då GFS anser att en rimlig hyra för studentbostäder ska vara en tredjedel av det studenter med fullt studiestöd får hade vi önskat en tydligare koppling mellan hyresnivå och studenternas inkomst. Lunds universitets studentkårer (LUS) På Lunds universitet finns idag cirka studenter men varken i Lund eller i regionen finns nog med bostäder för att matcha behovet hos studentpopulationen. Den främsta aktören på studentbostadsmarknaden är AF- bostäder som är södra Sveriges största studentbostadsföretag som har cirka bostäder i sin regi. AF- bostäder drivs som stiftelse och har i sin stiftelseurkund att äga och förvalta byggnader avsedda som billiga och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter, i princip betyder det att när AF- bostäder bygger är den slutgiltiga kostnaden för studentbostaden den lägsta möjliga. Näst efter AF- bostäder kommer studentnationerna som står för cirka en femtedel av Lunds totala studentbostadsmarknad. Att göra en uppskattning på det exakta behovet på studentbostäder i Lund är svårt att göra men förmodligen behövs minst bostäder för att täcka den akuta bostadsbristen. Det är många studenter som tvingas in i otrygga andrahandsboendeformer som konsekvens av den rådande bostadssituationen. Genomsnittlig kötid hos AF- bostäder för att få ett studentrum är ca 12 månader och för en studentlägenhet är det ca 24 månader. Fastän det på sistone har färdigställts fler studentbostäder (som producerats främst i AF- bostäder och nationernas regi) är det långt ifrån tillräckligt. Det behövs uppenbarligen fler incitament och politisk vilja från statligt och kommunalt håll om vi ska lyckas komma tillrätta med bostadsbristen för studenter. På senare tid har studenter i högre utsträckning efterfrågat studentbostäder som ser annorlunda ut än tidigare dominerande korridorsboende. AF- bostäder har försökt bygga mer diversifierat. Exempelvis har kompisboendeformer prövats som lite större lägenheter som kan nyttjas av fler studenter. Ett problem med det formulerade förslaget till investeringsstöd som vi ser det är att det är snävt tilltaget på antal kvadratmeter och kan på så vis riskeras att bli svårt att nyttja för de som vill bygga lite större lägenheter men som kan delas av fler studenter. Uppsala studentkår (US) Vid Uppsala universitet och SLU finns det cirka registrerade studenter och cirka studentbostäder vilket gör Uppsala till en av de studentbostadstätaste regionerna i landet. Vi är istället i ett stort behov utav fler små hyresrätter. Cirka 30 % av studenterna i Uppsala uppger att de helst vill bo i en studentbostad och således är den reguljära bostadsmarknaden högst attraktiv även för studenter. Vi tror och hoppas att ett investeringsstöd skulle öka byggandet av små hyresrätter i regionen och på så sätt öka rörligheten på bostadsmarknaden 8 (9)

9 och avlasta det stora tryck vi har på våra studentbostäder idag. Detta skulle tillgängliggöra högre utbildning för fler och leda till breddad rekrytering i attraktiva studentstäder då bostadssituationen för studenter i dagsläget kan utgöra ett hinder för personer som kommer från en mindre stark socioekonomisk bakgrund. Ett flertal undersökningar av studenternas efterfrågan på bostadsmarknaden i Uppsala visar att många studenter önskar bo i områden med blandande hushåll där det inte bara bor studenter. Därför välkomnar vi förslagets specifikationer om att investeringsstödet ska gå till byggen med blandade storlekar på lägenheter. Vi vill dock poängtera att intervallgränsen på 35 kvm inte möjliggör byggande för kollektiva boendeformer eller så kallade kompisboenden vilket många studenter efterfrågar. Ett problem som kvarstår är hyresnivån på nyproduktion. Som det ser ut i dagsläget är det många studenter som inte kan efterfråga nyproduktion på grund av de höga hyrorna. Samtidigt har det i samband med denna remiss kommit indikationer från byggföretag att det tak på hyressättning som finns för att företagen ska kunna utnyttja investeringsstödet är för lågt för att det ska vara lönsamt för dem att använda. Problematiken som uppstår är att byggbolagen inte anser sig ha råd att bygga med för lågt satta hyror, samtidigt som studenter inte har betalningsförmågan som nybyggnationen kräver. Uppsala studentkår anser därför att alla seriösa politiska ambitioner om att komma till rätta med bostadskrisen för studenter måste innehålla förslag om att höja studiemedlet och bostadsbidraget, såväl som investeringsstöd för byggande av bostäder. För Stockholms studentkårers centralorganisation, Göteborgs förenade studentkårer, Lunds universitets studentkårer och Uppsala studentkår Anna Wallgren, ordförande SSCO Veronica Sällemark, vice ordförande SSCO Andreas Sjöö, ordförande GFS Andreas Marmelid, vice ordförande GFS Cecilia Skoug, ordförande LUS Linnea Jacobsson, vice ordförande LUS Caisa Lycken, ordförande US Miranda Cox, vice ordförande US 9 (9)

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Remissyttrande Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik (SBF) Datum 2015-09-30 Diarienummer KSN-2015-1507 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya

Läs mer

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

REMISSYTTRANDE. En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Från Stockholms studentkårers centralorganisation. Utbildningsdepartementet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2015-11-16 REMISSYTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap (Ds 2015:41) Sammanfattning Synpunkter

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation innehåll. 3. inledning. 4. förutsättningar. DEMOGRAFI. EN BOSTADSMARKNAD I OBALANS. 6 7. hur sköter sig kommunerna? ÄR STUDENTER BORTSKÄMDA? 8. bostadsbristen

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Hur bor studenter? Hur vill de bo?

Hur bor studenter? Hur vill de bo? Hur bor studenter? Hur vill de bo? GÖTEBORG Sammanfattning 9 procent av studenter mellan och 7 år, 7 personer, bor i egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 8 procent, 8 personer,

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/0910. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/0910 SFS Bostadsrapport 2009 Sveriges förenade studentkårer (SFS) gör årligen en bostadsrapport av hur bostadssituationen ser ut för studenterna inför höstterminen. SFS har frågat representanter

Läs mer

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

BYGGRAPPORT 2012. En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. BYGGRAPPORT 2012 En sammanställning över kötider och nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. INLEDNING På vårkanten brukar bokslut för föregående spådomar för kommande år dugga tätt.

Läs mer

Lägesrapport Nyproduktion 2015

Lägesrapport Nyproduktion 2015 Lägesrapport Nyproduktion 2015 Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för nyproduktion.

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

SFS bostadspolitiska ställningstaganden

SFS bostadspolitiska ställningstaganden SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter... 3 2.1 Boende

Läs mer

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen

stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen stockholm i otakt - snart flyr studenterna bostadsbristen Innehåll 3 INLEDNING 4 Nulägesanalys allt fler unga stockholmare låg produktion av bostäder 6 Nulägesanalys ojämn fördelning mellan kommuner vad

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

Studentbostadsförtagens remissyttrande

Studentbostadsförtagens remissyttrande Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Göteborg 2015 10 02 Studentbostadsförtagens remissyttrande Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Regeringskansliets

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. 2014-2015 Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. Vad är GFS? Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna

Läs mer

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter

STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter STUDBOGUIDEN 2011 En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för ägare och förvaltare av studentbostäder i Sverige. Med våra

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011

Att bygga för boende gör Stockholm starkare. Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Att bygga för boende gör Stockholm starkare Rapport om bostadsläget för studenter och unga i Stockholm 2011 Innehåll Sammanfattning 2 Extrem bostadsbrist i Stockholmsregionen 3 20 månaders väntetid för

Läs mer

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13 Inledning Nulägesanalys Fallstudie: intervju Solna Fallstudie: intervju - Järntorget Kommunal bostadspolitik åtgärder för nybyggnation 3 4-6 7-8 9-10 11-13 Sammanfattning Källor 14 15 Bostadsrapport hösten

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade

3. inledning 4. förutsättningar - läget i siffror - befolkningstillväxt och stora ungdomskullar - brist på högutbildade SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation BOSTADSRAPPORT 211 Ursäkta röran de bygger inte nytt studentbostäder är en tillväxtfråga för hela länet Innehåll 3. inledning 4. förutsättningar - läget

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT

Studboguide 2013 STUDBOGUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter BRIST BALANS ÖVERSKOTT STUDBOGUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på landets största studiorter 2013 BRIST BALANS ÖVERSKOTT Inledning Läget på studentbostadsmarknaden måste ses ur ett årligt perspektiv. Det är något

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

NORR- TÄLJE. Väsby. sundbyberg. Lidingö Nacka. nykvarn. Vad är. problemet. Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter.

NORR- TÄLJE. Väsby. sundbyberg. Lidingö Nacka. nykvarn. Vad är. problemet. Kommunerna i Stockholms län om varför det inte byggs för studenter. ekerö Södertälje NORR- TÄLJE botkyrka nykvarn järfälla SALEM sollentuna nynäshamn Danderyd Vaxholm sundbyberg Lidingö Stockholm Nacka Upplands Bro huddinge sigtuna Vallenȫsteråker Upplands tuna Väsby Täby

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling

Kommunernas stora bostadsutmaningar. Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Kommunernas stora bostadsutmaningar Micael Nilsson Fil.dr., expert på enheten Boende och Stadsutveckling Hur hanterar Sveriges kommuner bostadsförsörjningen för svaga grupper när det råder allmän bostadsbrist?

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nu är det dags att gå från ord till handling!...

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:185 RI (Dnr 129-1556/2016) Anmälan om svar på remiss av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande Remiss

Läs mer

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Svår bostadssituation för unga Bostadssituationen för unga människor är tuff i hela landet. I år bedömer 119 kommuner att de har brist på bostäder 1.

Läs mer

SFS bostadsrapport 2015

SFS bostadsrapport 2015 SFS bostadsrapport 2015 Bostadssituationen för landets studenter. RÖD = Kan inte erbjuda ett boende under höstterminen. GUL = Erbjuder ett boende någon gång under höstterminen. GRÖN = Erbjuder ett tryggt

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011. En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn

BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011. En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn BOSTADSSITUATIONEN FÖR UPPSALAS STUDENTER 2010/2011 En undersökning av Uppsala Studentkår i samarbete med Uppsala universitet och Uppsala kommn Innehållet i denna broschyr bygger på resultaten av en rapport

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 PM 2016:213 RII (Dnr 110-1697/2016) Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten 2010 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten Bilaga till analysen: Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt, 2010:3 Svagt bostadsbyggande

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Foto omslag: Kim Hellström Foto sid 7 och 14: Pia Nordlander, bildn Foto sid 6 och 12: http://sxc.hu/

Foto omslag: Kim Hellström Foto sid 7 och 14: Pia Nordlander, bildn Foto sid 6 och 12: http://sxc.hu/ 1 Foto omslag: Kim Hellström Foto sid 7 och 14: Pia Nordlander, bildn Foto sid 6 och 12: http://sxc.hu/ 2 Fler studentbostäder en förutsättning för Stockholm som kunskapsregion! Stockholmsregionen ska

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport

Dnr: PA1-1/1112. SFS Bostadsrapport Dnr: PA1-1/1112 SFS Bostadsrapport 2011 Förord I dagarna börjar fler studenter än någonsin att studera vid Sveriges universitet och högskolor. Många av dem kommer att stå utan bostad då endast 4 av 30

Läs mer

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Andrahandsuthyrning av bostäder En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Nästan sex av tio personer äger en bostad, var femte äger ett fritidshus Sju

Läs mer

BOSTÄDER TILL 2020

BOSTÄDER TILL 2020 250 000 BOSTÄDER TILL 2020 MAGDALENA ANDERSSON 27 AUGUSTI 2014 Sverige ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU till 2020

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Stockholms Handelskammares Service AB Box 16050, 103 21 Stockholm Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 9 Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00 E-post: info@chamber.se www.chamber.se Org. 556095-7952

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

Från Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO)

Från Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting YTTRANDE Från Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) TRN, 2016-0047 Yttrande över samrådsförslaget om nästa regionala utvecklingsplan

Läs mer

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED HALVTID I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED LÖFTENA TILL STUDENTERNA? INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 NULÄGESANALYS STOCKHOLM VÄXER SÅ DET KNAKAR HUVUDSTADEN BLIR ALLT MER KUNSKAPSINTENSIV 6 NULÄGESANALYS EXTREM

Läs mer

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Varmt välkomna till detta seminarium, som är ett av fem regionala som SKL tillsammans med länsstyrelserna anordnar på olika platser runt

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än hälften

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

SFS bostadsrapport 2014

SFS bostadsrapport 2014 SFS bostadsrapport 2014 Bostadssituationen för landets studenter. Röd = Kan inte erbjuda ett studentboende under höstterminen. Gul = Erbjuder ett studentboende någon gång under höstterminen. Grön = Bostadsgaranti,

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer