Sverigebygget nya bostäder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder"

Transkript

1 Sverigebygget nya bostäder

2 Nya Moderaterna vill nå nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången på byggklar mark genom mer flexibla bullerregler och vi presenterar i dag nya förslag för lägre byggkostnader. Vi vill därtill ställa högre krav på kommunerna inom ramen för storstadsförhandlingarna. Exempelvis bör en Östlig förbindelse i Stockholm grovt uppskattat skapa förutsättningar för omkring nya bostäder, spritt över flera kommuner i Stockholmsområdet. Dagens nya förslag skapar förutsättningar för ytterligare nya bostäder. Tillsammans med Nya Moderaternas förslag om nya studentbostäder till 2020 skulle Sverigebygget innebära nya bostäder. Sedan 2006 har över fler människor fått ett jobb att gå till. Det är bara början. Vi vill att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år Det kräver ytterligare jobb. En politik för fler jobb förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. Människor måste ha möjlighet att flytta till jobb, till studier eller till den första bostaden och starten på vuxenlivet. Många människor ofta unga vill flytta till storstaden, för att utbilda sig eller börja ett nytt jobb. För detta behövs det bland annat fler mindre lägenheter. En del andra människor vill arbeta eller driva företag i en mindre stad eller på glesbygden. Sverigebygget, med stora investeringar i bostadsbyggande och infrastruktur i hela landet, skapar möjligheter för människor att arbeta, pendla och bo i hela Sverige. Det förbättrar människors möjlighet att fritt välja hur de vill utforma sitt liv. Det underlättar också för företagen att tillverka, transportera, exportera och sälja sina varor i hela Sverige, och utanför våra gränser. Det ger jobb. Sverigebygget knyter ihop vårt land och stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt. Sverigebygget bidrar till att nå vårt jobbmål om över fem miljoner människor i arbete år

3 BAKGRUND: Hinder för bostadsbyggande Under decennier har Sverige investerat för lite i nya bostäder. Tillsammans med ökad inflyttning till storstäderna har detta lett till bostadsbrist i ett stort antal kommuner. Bristen på bostäder beror inte på en enskild faktor, utan på en mängd regleringar och praxis som vuxit fram under lång tid. Många av reglerna kan verka motiverade var och en för sig, men sammantaget medför de att bostadsbyggande försvåras. Det tilldelas för lite mark för bostäder och det är för dyrt och går för långsamt att bygga. Huvudproblemen är: För lite marktilldelning för bostäder En stor mängd regler försvårar eller omöjliggör bostadsbyggande i attraktiva lägen, exempelvis bullerregler, strandskydd, regler för riksintressen och arkeologi. Dessutom är det ofta inte tillräckligt attraktivt för kommuner att bygga bostäder. Nya bostäder leder till högre kostnader för infrastruktur och välfärdstjänster. För dyrt att bygga Byggkostnaderna i Sverige är höga till följd av bl.a. kommunala särkrav, normer och bristande konkurrens i byggsektorn. Det försvårar särskilt för byggandet av billigare lägenheter, inte minst hyresrätter. För långsamt att bygga Tiden från idé till bygglov är alltför lång och oförutsägbar, vilket ökar både kostnader och risker med att bygga nya bostäder. För att öka bostadsbyggandet krävs det ett omfattande arbete där regler på ett stort antal områden förändras. Framförallt handlar det om att mer mark ska användas för bostäder, om lägre kostnader för att bygga och om att tiden för byggprocessen behöver kortas ned. Dagens förslag innehåller åtgärder på alla dessa områden. 3

4 DAGENS FÖRSLAG: Nya Moderaterna vill förenkla reglerna för bostadsbyggande Inom ramen för Sverigebygget föreslår Nya Moderaterna i dag flera ytterligare steg för att förenkla reglerna för bostadsbyggande. Ökad tillgång på byggklar mark genom mer flexibla bullerregler Två tredjedelar av de kommuner som bygger mest anser att dagens bullerregler är ett allvarligt hot mot bostadsbyggandet. Trots att modern byggteknik klarar att ge tyst innemiljö även vid högre ljudnivåer utomhus ställs höga bullerkrav också utomhus. Det omöjliggör bostadsbyggande i många attraktiva lägen i stadsmiljö. Delvis Alliansregeringen åtgärdar redan problemet, genom en ny förordning där riktvärden höjs. För att i ännu högre grad kunna förtäta våra storstäder vill Nya Moderaterna nu gå ännu längre: Pröva att höja riktvärdet för buller från spårtrafik och vägar vid fasad från 60 till 65 decibel (dba) för alla typer av bostäder, inte bara studentbostäder. Undanta enrumslägenheter, till exempel studentlägenheter, från kravet att hälften av rummen ska vara vända mot en tyst sida för att bullerriktlinjerna ska få överskridas. Låta kommunerna i särskilda fall minska bullerkraven vid nyproduktion. Lägre byggkostnader Nya Moderaterna vill sänka byggkostnaderna genom bättre utnyttjande av stordriftsfördelar och sänkt parkeringsnorm. Utnyttja stordriftsfördelar Byggkostnaderna i Sverige ligger långt över EU-snittet, vilket bidrar till att det inte byggs tillräckligt med bostäder. Det försvårar för byggandet av billigare lägenheter, inte minst hyresrätter. En viktig faktor är att möjligheten till stordriftsfördelar inte tas tillvara tillräckligt. Projekten är ofta små eller delas upp på flera byggbolag, vilket minskar stordriftsfördelarna och försvårar möjligheten till lärande och förbättring. Vi vill att de statliga förhandlingspersonerna ska verka för att byggbolagen får möjlighet att bygga ett större område och inte enbart enstaka hus. Samtidigt ska detta inte behöva leda till att alla hus ser likadana ut. 4

5 Sänkt parkeringsnorm Kommunernas parkeringsnorm innebär ett krav på fastighetsägaren att tillhandahålla parkeringsplatser ofta en per lägenhet. Det ökar kostnaderna i attraktiva lägen. För att kunna minska kostnaderna att bygga i större städer och möjliggöra en tätare statsbyggnad bör parkeringsnormen gradvis sänkas. Boverket ska ta fram riktlinjer för parkeringsnormen och hur normen kan sänkas i stadsbebyggelse, t.ex. genom ökad användning av bilpooler eller god tillgång till kollektivtrafik. Snabbare byggprocess Nya Moderaterna vill snabba på byggprocessen, genom förändrade möjligheter att överklaga byggbeslut, en privat initiativrätt, möjlighet till jämförelser mellan kommuner och minskat obligatoriskt krav på detaljplan. Vi vill även att fler detaljplaner ska kunna antas av byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. Vi vill därtill se tidsbegränsade detaljplanebestämmelser om husens utseendemässiga utformning. Överklagande Stora mängder överklaganden skapar osäkerhet och försening för bostadsbyggande. Det gör att överklagandeprocesserna ofta tar lång tid. Därför vill Nya Moderaterna minska antalet överklaganden och förkorta handläggningstiderna. En nyligen genomförd utredning pekar på svårigheten att minska mängden överklagandeärenden, men vår ambition är att hitta lösningar för att åstadkomma detta. Det handlar om att: Begränsa antalet personer som har rätt att överklaga Avgiftsbelägga överklaganden Ta bort länsstyrelserna som överklagandeinstans för detaljplan och områdesbestämmelser, vilket kan korta processen med i genomsnitt 4,5 månader Privat initiativrätt till detaljplan Ett ökat byggande kräver inte bara en snabbare planprocess, utan också att den kan starta fortare. Det är upp till kommunerna om och när en planprocess inleds. Mycket pekar på att denna process i dag tar för lång tid. Alliansregeringen har genomfört reformer även på detta område, men Nya Moderaterna vill nu undersöka möjligheten att också införa privat initiativrätt. Det skulle ge exempelvis byggbolag rätt att få planer de själva tagit fram prövade av kommunen. På så sätt tvingas kommunen ta ställning till t.ex. ett förslag att bygga nya bostäder och därmed kan planprocessen komma igång. Liknande regler finns bl.a. i Norge. 5

6 Underlätta jämförelser mellan kommuner För att öka effektiviteten i hanteringen av byggärenden vill Nya Moderaterna uppmana Sveriges kommuner att tillsammans jämföra sin handläggning, vidta åtgärder som underlättar jämförelser samt lära av varandras styrkor och svagheter. Redan i dag finns det kommuner som går samman och gör detta. Vi tror att det framför allt kan vara till hjälp och stöd för mindre kommuner. Fler kommuner bör ta sitt ansvar för att säkerställa en effektiv planprocess som ökar bostadsbyggandet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) eller Boverket ges en samordnande roll för att samla in kunskap och underlätta jämförelser mellan kommuner. Reformerade detaljplaneregler Nya Moderaterna vill också lätta på reglerna för när det krävs en detaljplan, förenkla beslutsprocessen för detaljplaner och tidsbegränsa detaljplanebestämmelser som rör husens utseendemässiga utformning. 6

7 Alliansens Sverigebygge Med Sverigebygget vill Alliansen genomföra historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Sverigebygget knyter ihop vårt land och stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela Sverige. Sverigebygget omfattar: Bättre förutsättningar att jobba, bygga och bo i hela Sverige genom bl.a. enklare byggregler och ökad tillgång på byggklar mark Stambanor för höghastighetståg som binder ihop Stockholm med Göteborg och Malmö samt regionerna däremellan Initiativ till samtal med Danmark om ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark Förhandlingar om fler bostäder och satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik i Stockholm, Göteborg och i Skåne och som bl.a. innebär att förutsättningarna prövas för en finansieringslösning avytterligare utbyggd tunnelbana i Stockholm och en östlig förbindelse som knyter samman trafikledsringen runt Stockholm Prövning av förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige med ett betydande inslag av medfinansiering från näringsliv, kommuner och regioner Tillsammans med förslagen från Nya Moderaterna skulle Sverigebygget innebära: nya bostäder Offentliga och privata investeringar på nära 500 miljarder kronor fram till 2035, varav 140 miljarder kronor till stambanorna 70 miljarder på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäderna 270 miljarder i bostadsinvesteringar nya byggnadsjobb per år fram till 2035 Ansvarsfull finansiering En bärande del av Alliansens och Nya Moderaternas politik är att slå vakt om starka statsfinanser. Det finanspolitiska ramverket ska respekteras. Vi befinner oss nu i återhämtningen efter en djup ekonomisk kris. En förutsättning för satsningarna i Sverigebygget är att de ska finansieras ansvarsfullt och i enlighet med gällande budgetregler. Finansieringen ska komma från såväl staten, berörda kommuner och landsting, brukaravgifter samt privata investerare. Två förhandlingspersoner har tillsatts för att skapa samordningsvinster och för att säkerställa en ansvarsfull finansiering. 7

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Fler jobb och företag i hela Sverige

Fler jobb och företag i hela Sverige Fler jobb och företag i hela Sverige Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018. www.kristdemokraterna.se

RAPPORT. Ett hem åt alla. Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018. www.kristdemokraterna.se RAPPORT Ett hem åt alla Kristdemokraternas bostadspolitik 2014-2018 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGEN I PUNKTFORM... 3 EN KRISTDEMOKRATISK BOSTADSPOLITIK... 5 BAKGRUND...

Läs mer

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 Politik i rörelse, del 1: Bostadsrapport 2014 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 5 2.1 Vad är bostadsbrist... 5 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 3. Hyresrätten och dess roll på

Läs mer

Avskaffa bostadsbristen

Avskaffa bostadsbristen Avskaffa bostadsbristen Bostadspolitisk rapport från Skanska 1 april 2014 Innehåll Avskaffa bostadsbristen! 1 Därför har vi bostadsbrist i Sverige 2 För krångligt att bygga 2 Planprocessen 2 Markpriserna

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Schyssta bostäder behöver inte kosta skjortan

Schyssta bostäder behöver inte kosta skjortan Schyssta bostäder behöver inte kosta skjortan Schyssta bostäder behöver inte kosta skjortan! Det går att bygga attraktiva bostäder till en betydligt lägre kostnad än vad vi vant oss vid i Sverige. För

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Sveriges nationella reformprogram 2015. Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Sveriges nationella reformprogram 2015 Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm

SSCO:S Bostadsrapport 2015. Bostadskrisen - från nyhet till norm SSCO:S Bostadsrapport 2015 Bostadskrisen - från nyhet till norm 1 SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation Text: Anna Wallgren, Veronica Sällemark och Ella Coogan Research: Ella Coogan Layout

Läs mer

Förstudie - Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad

Förstudie - Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad Rapport 2012 Förstudie - Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad Said Ashrafi 2012-03-14 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 7 2 Tidsplan... 7 3 Metod för genomförande... 7 4 De största hindren och föreslagna

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige. 63 förslag för ökat byggande

En bostadspolitisk agenda för Sverige. 63 förslag för ökat byggande En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 förslag för ökat byggande Bakgrund Nybyggarkommissionen är en idé från JKL, finansierad av NCC, Nordea och Tyréns Som kommissionärer har Agneta Dreber, Olle Wästberg

Läs mer

Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen

Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen ! Brist på bostäder hot mot tillväxten I Boverkets årliga mätning uppskattas att 60 procent av Sveriges befolkning bor i en kommun som lider av bostadsbrist.

Läs mer

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor Förord Bostadssituationen för Uppsalas studenter är katastrofal. Nyanlända studenter har knappt någon möjlighet att hitta en bostad. Kötiderna för att få en bostad har ökat år efter år, och är idag längre

Läs mer

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED

HALVTID LÖFTENA STUDENTERNA? TILL I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED HALVTID I MANDATPERIODEN - HUR GÅR DET MED LÖFTENA TILL STUDENTERNA? INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 NULÄGESANALYS STOCKHOLM VÄXER SÅ DET KNAKAR HUVUDSTADEN BLIR ALLT MER KUNSKAPSINTENSIV 6 NULÄGESANALYS EXTREM

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan

Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan Kommunerna vill få fart på byggandet För att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande behövs ett förbättrat samspel mellan alla aktörer på bostadsmarknaden.

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nu är det dags att gå från ord till handling!...

Läs mer

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare.

En snabb åtgärd för att avhjälpa den stora bostadsbristen är att göra andrahandsmarknaden friare. 2010 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt Svagt bostadsbyggande och snabb befolkningstillväxt har tillsammans med en hårt reglerad

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

Innehållsförteckning. FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3

Innehållsförteckning. FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3 E fler bostäder Innehållsförteckning FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3 FLER BOSTÄDER Partistyrelsens utlåtande över motionerna A64:2, A64:3, A113:3, B2:5, B24:1, C98:4, E1:1, E1:2, E1:3,

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer