En nationell strategi för växande städer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En nationell strategi för växande städer"

Transkript

1 En nationell strategi för växande städer Moderaterna i civilutskottet och skatteutskottet

2 Förord Minska krångel och kostnader för växande städer Låt städerna utvecklas Återinför stadsplanerna Bostäder ett självklart allmänintresse Buller både stadspuls och hälsofara Samsyn kring parkeringsnorm trafikplaneringens betydelse Mindre krångel för mer byggande Bättre regler för bygglov och överklaganden Möjliggör industriellt och mer miljövänligt byggande Minska kostnaderna på bomarknaden Pröva skattelättnader för att öka utbudet av hyresrätter Ett utvecklat system med presumtionshyror skapar förutsättningar för fler hyresrätter Utnyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre

3 Förord Minska krångel och kostnader för växande städer Sverige är det land som urbaniseras snabbast i hela EU. När människor söker sig till jobb och utbildningar växer trycket på våra storstäder, på högskole- och tillväxtorterna runt om i landet. I den politiska debatten handlar det ofta om Stockholm, Göteborg och Malmö, men urbaniseringen är mer omfattande än så och påverkar hela landet. När vi nått år 2030 kommer ungefär två tredjedelar av Sveriges befolkning att bo i en storstad, en större stad eller en förortskommun. På listan över de växande städerna finns utöver de tre stora också städer som Umeå, Helsingborg, Örebro, Jönköping, Uppsala och Linköping. 1 En politik för full sysselsättning och ett samhälle som håller ihop förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. Människor ska ha möjlighet att flytta till platser där det finns jobb, där möjligheten att uppnå egen försörjning är god, och där risken för utanförskap och arbetslöshet är låg. Oavsett ekonomisk ställning, ska det vara möjligt att tacka ja till ett jobb eller en studieplats på annan ort. Sverige ska bygga bostäder för jobb, studier och nya möjligheter för människor det ställer krav på reformer som minskar krångel och kostnader för byggande. Vid sidan av den snabba urbaniseringen finns också andra trender. Runt om i Sverige förs diskussioner om hur framtidens städer ska se ut och hur man skapar attraktiva boendemiljöer där människor blir mindre beroende av bilen för att få vardagen att fungera. De flesta säger sig vara överens om att förtätningar och en blandad bebyggelse är vägen framåt. Växande städer gör också att samspelet mellan stad och landsbygd blir än viktigare. Stad och landsbygd ska dra nytta av varandras fördelar. Båda dessa trender innebär stora utmaningar i ett land där vi under lång tid byggt alldeles för få bostäder. Statistiken talar sitt tydliga språk. Det är nu 135 av 290 kommuner som bedömer att den lokala bostadsmarknaden präglas av brist på bostäder i förhållande till efterfrågan 2. I storstadsregionerna, men också kring universitets- och högskoleorterna och andra tillväxtregioner, råder en bostadsbrist som blir en begränsande faktor för både arbetsmarknaden och tillväxten. Även utomstående bedömare, så som OECD, IMF och EU-kommissionen, har pekat på bostadsbristen, snåriga byggregler och en illa fungerande bostadsmarknad som begränsande faktorer för hela den svenska ekonomin. Alliansregeringen har tagit en lång rad initiativ för att öka byggandet. Reformerna har syftat till att minska överregleringar och kostnader för att bygga. Till det har flera utredningar tillsatts för att peka ut ytterligare reformer som kan höja tempot. Vi anser att de ansträngningar som gjorts nu måste sammanföras och konkretiseras i en nationell strategi för växande städer. 1 Rapport från Riksdagens Utredningstjänst, , Befolkningsprognoser, Dnr. 2013: Boverket, Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012, s

4 Vägen från idé till inflyttning är alltför lång, alltför snårig och har stundtals liknats vid både en labyrint och hinderbana. De som ändå tar sig fram har att hantera lagstiftning, omfattande regelverk och en svåröverskådlig process som påverkas av tjänstemän på flera olika politiska nivåer. Till detta kommer skillnader i olika delar av landet, både i ambitionsnivå och i detaljreglering. Därutöver vet vi att beskattningen ofta är styrande för vilka investeringar som görs av företag och enskilda. Moderaterna i civil- och skatteutskotten i riksdagen vill därför se en nationell strategi som kan ta ett helhetsgrepp kring de utmaningar som den snabba urbaniseringen medför. Det handlar både om att identifiera nödvändiga reformer och om att skapa en plattform för den helhetssyn som är nödvändig. De förändringar som krävs kan inte hanteras genom ett enda beslut i Sveriges riksdag eller i något enskilt stadshus. Vi behöver nationella prioriteringar där beskattning, lagar och nationella regelverk, kommunal byråkrati och andra spelregler ses i ett sammanhang med syftet att minska krångel och kostnader för mer byggande och en bättre bostadsmarknad. I den här rapporten pekar vi dels på behovet av en sådan samordning, dels på innehållet i några av de reformer som vi anser är nödvändiga. Vi hoppas att det kan vara ett startskott på en dialog med företrädare för städer, regioner, intresseorganisationer, näringsliv och myndigheter som alla är nyckelspelare när städer växer och människor letar efter en bostad. Förslagen i rapporten är arbetsgruppens egna. Alla reformer, även de som förs fram i denna rapport, måste alltid prövas mot vad de offentliga finanserna och samhällsekonomin medger. Örebro och Halmstad i juli 2013 Oskar Öholm Gruppledare civilutskottet Henrik von Sydow Ordförande skatteutskottet 4

5 Allt fler flyttar från glesbygd till städer. 3 Sveriges befolkningstäthet Ibid. 5

6 1. Låt städerna utvecklas Regelverket och lagarna som styr hur våra städer ser ut har ändrats många gånger och ofta varit kopplad till den allmänna samhällsutvecklingen. Det sena 1900-talets samhällsplanering har skapat ett regelverk som blivit allt mer omfattande kring var och hur man får bygga bostäder. Synen på städerna har växlat och inneburit allt från omfattande rivningar av stadskärnor under 60-talet till dagens diskussioner om att återigen kunna bygga täta städer där det är nära till både arbetsplatser, service och butiker. Med den urbanisering vi nu ser krävs ett nytt synsätt på städernas utveckling. Det innebär att vi måste hitta en balans mellan dels kravet på enklare och bättre regler som fungerar i moderna miljöer och dels behovet av demokratiskt inflytande över processen. Det saknas i den delen varken utmaningar eller förslag på lösningar. 1.1 Återinför stadsplanerna Att skapa en snabbare process för genomförandet av byggplaner är en viktig komponent i att skapa förutsättningar för ökat byggande. För Nya Moderaterna är det därför angeläget att korta tiden från idé till spade i marken. Våren 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Kommunerna har nu maximalt 10 veckor på sig att ge besked om bygglov och dessutom vinner ett bygglov laga kraft tidigare än förut. Vi vill förbättra förutsättningarna för nyproduktion av bostäder och möjliggöra de täta och mångsidiga städer som så många i dag efterfrågar. Det ger i sin tur förutsättningar för ny kollektivtrafik och bättre cykel- och gångvägar, då avstånden krymper. Vi måste därför ta ytterligare steg och dra lärdomar av bättre fungerande system i Europa. I en av de många viktiga regeringsuppdragen på plan- och byggområdet, SOU 2013:34 En effektivare plan- och bygglovsprocess, studerade utredaren Lars Magnusson lagstiftningen i Tyskland. Tyskland lyfts ofta fram som ett gott exempel där tiden från idé till spaden i marken ligger på två år, att jämföras med upp emot tio år i Sverige. Den effektiva processen i Tyskland kan bland annat förklaras av den utbredda möjligheten till vad vi i Sverige kallar för förenklat planförfarande. Om det inte finns detaljplan för ett område i tätort som ska bebyggas, ska det nya byggandet följa den befintliga bebyggelsens karaktär, form och täthet. Om så sker, behöver en detaljplan inte tas fram utan byggherren kan istället söka bygglov direkt, förutsatt att det som fastslagits i översiktsplanen följs. 6

7 I Lars Magnussons utredning lämnas flera radikala förslag som markant skulle förkorta tiden från idé till spaden i marken. Ett av förslagen går ut på att låta det första steget i planprocessen, översiktsplanen, bli något mer detaljerad än i dag, i form av en områdesplan. Med en detaljerad områdesplan skulle man kunna hoppa över detaljplaneförfarandet och direkt söka bygglov. Det skulle betyda en kraftig förkortning av den totala tidsåtgången. Framtidens växande samhällen kräver att vi tänker nytt kring planprocessen. Dagens system är inte anpassat till förtätning av städer. Om en områdesplan över en stadsdel tas fram, istället för som i dag mycket specifika detaljplaner för små tomter, kan vi spara både tid och pengar. I områdesplanen kan övergripande frågor regleras som exempelvis höjd, exploateringsgrad och användning. Detaljfrågor om utformning lämnas till bygglovskedet. Förslag: I syfte att korta planprocessen föreslår vi att tillämpningen av det förenklade planförfarandet ska breddas till att det även innefatta förtätningar genom införande av områdesplaner, så att det tidsödande detaljplaneförfarandet kan slopas. Vi föreslår att de kallas stadsplaner, för att också markera förändringen. 1.2 Bostäder ett självklart allmänintresse Trots att bostadsbristen är påtaglig i många av de växande städerna är inte bostadsförsörjningen i sig ett riksintresse i lagens mening. Däremot har de som vill bygga att förhålla sig till en mängd andra ibland vagt definierade så kallade riksintressen som ofta står i vägen för nya bostäder. Detta alldeles oavsett om man försöker ta hänsyn till riksintresset i planeringen eller inte. Sverige har en rik historia och därmed finns flera kulturhistoriskt viktiga miljöer i vårt land. Ett problem med dagens modell för att skydda dessa områden är att de riksintressen för kulturmiljövården som Riksantikvarieämbetet pekar ut ibland är både vaga och oprecisa. Detta leder både till att städers utveckling riskeras och att de värden som behöver skyddas inte alltid får ett tillräckligt gott skydd. De generella riksintressena skapar osäkerheter kring hur en stad kan och får växa. Bevarande och utveckling behöver inte alltid vara motsatser. Med tydligt formulerade och skarpt avgränsade riksintressen kan onödiga och otidsenliga hinder att bygga ut och förtäta våra städer tas bort. Förslag: Vi föreslår att man inom ramen för en nationell strategi slår fast att bostadsförsörjningen är ett allmänintresse. Frågan har bland annat utretts i SOU 2013:34, En effektivare plan- och bygglovsprocess. Förslag: Vi föreslår att Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att tydliggöra vilka värden och gränser som befintliga riksintressen i tillväxtområden bör ha. Det skulle till exempel 7

8 kunna ske genom att dagens riksintressen fasas ut och ersätts med en ny koncentrerad och tydlig riksintresseindelning inom fem år. 1.3 Buller både stadspuls och hälsofara Den ständigt aktuella frågan om bullernivåer är en stor anledning till att många bostadsprojekt i Sverige försenas eller inte ens blir av. De riktvärden som finns idag tolkas olika och ibland krockar reglerna med varandra. Buller är ett allvarligt hälsoproblem och stor hänsyn till olika bullerkällor måste tas vid planering av bostäder. Samtidigt kan vi se att några av de mest attraktiva bostäder som finns ligger i bullerutsatta miljöer. Det finns därför anledning att se över reglerna, inte minst gäller det mindre bostäder som ofta fördyras eller inte ens blir av på grund av dagens regler om tyst sida 5. Nya Moderaterna vill underlätta för dem som vill bygga bostäder och då måste de ges tydliga besked. Det är ohållbart att två statliga myndigheter kan komma till helt olika slutsatser om hur bullrigt det får vara. Regeringen har nyligen gett Boverket och Naturvårdsverket i uppdrag att samordna sina respektive regelverk så att de inte motverkar varandra. Det tycker vi är bra. Men vi måste vidta kraftfullare åtgärder än så. Regelverket på området är för snårigt och komplicerat. Bullerproblematiken har också varit föremål för en översyn av Boverket, som nyligen lämnat flera förslag till regeländringar kring hur byggandet av student- och ungdomsbostäder kan ökas och förenklas 6. Ett av de mest välkomna förslagen är att ett nytt allmänt råd om buller ska tas fram av Boverket. Det nya allmänna rådet leder till att det blir mer mark tillgängligt där små bostäder kan byggas eftersom bullerriktvärdet höjs från 55 till 60 dba för bostäder som är mindre än 35 kvadratmeter. Inte bara studentrum, utan alla nya lägenheter upp till 35 kvadratmeter ska få byggas med det förhöjda riktvärdet för buller. Det kommer möjliggöra för många nya smålägenheter i centrala lägen. Vi välkomnar Boverkets förslag. Men också ett större och mer samlat grepp behöver tas i bullerfrågan. Förslag: Vi tycker att det är på tiden att dagens föråldrade och krångliga regelverk kring buller anpassas till verkligheten. För de boende i våra städer är det rimligen ljudnivån som är det väsentliga, inte huruvida ljudet kommer från trafik eller industri. Vi anser att ett enhetligt regelverk för buller bör övervägas. 5 Reglerna om tyst sida är en del av den så kallade Stockholmsmodellen och innebär i sig ett avsteg från bullernormen. 6 Boverkets rapport 2013:20, Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter, s

9 1.4 Samsyn kring parkeringsnorm trafikplaneringens betydelse Mycket av dagens stadsplanering utgår fortfarande från bilen som det huvudsakliga transportmedlet. Även om vi tror att bilen har en plats också i framtidens städer finns det skäl att till exempel ifrågasätta de i vissa kommuner mycket envisa parkeringsnormer som kräver ett visst antal parkeringsplatser för varje byggd lägenhet. Stundtals blir regelverket rent ologiskt, exempelvis när man även i planeringen för kollektivtrafiknära studentbostäder ändå måste planera för parkeringsplatser för hyresgästerna. Förslag: Vi föreslår att den nationella strategin för växande städer särskilt bör innehålla en dialog mellan berörda parter om de olika trafikslagens förutsättningar. En sådan samsyn skulle till exempel kunna innebära både riktlinjer för parkeringsnormer, men också förslag om att se fotgängare som ett eget trafikslag Mindre krångel för mer byggande Tidsaspekten i byggprojekt spelar ofta en avgörande roll om investeringar blir genomförda eller inte. Det finns en rad exempel från bostadsprojekt i våra större städer där långa överklagandeprocesser medfört att byggstarten av nya bostäder försenats i flera år eller rent av uteblivit. Såväl detaljplaner som antagits som av kommunen utfärdade bygglov kan överklagas av ett stort antal så kallade sakägare i tre olika instanser. Det är inte ovanligt att varje prövning tar mellan sex månader och ett år. Ofta är det bara de absolut största byggbolagen som har finansiella förutsättningarna för att hålla ett projekt kantat av överklaganden levande. Det bidrar inte till en god konkurrens på marknaden tvärtom. Att kommuner uppställer sinsemellan olika särkrav, ofta avseende energiprestanda, på ny bebyggelse underlättar inte heller dagens situation vare sig för byggherrar som tycker att tid är pengar eller bostadssökande som väntar på någonstans att bo. I Stockholm är exempelvis kravet för alla nya bostäder 55 kwh/m2, medan det i Göteborg är 60 kwh/m2. Det är ofrånkomligt att olika krav i olika kommuner ökar administrationen och fördyrar byggprocessen, samt motverkar industriella byggkoncept med kortare ledtider. 7 Att se gång som ett eget trafikslag har bland annat utretts av VTI, 9

10 2.1 Bättre regler för bygglov och överklaganden Människor ska ha inflytande över sin närmiljö. Problemet, allra helst om vi vill förtäta våra städer, är att sakägarkretsen ofta är mycket omfattande. Byggprocessen blir då väldigt tunggrodd, när ny bebyggelse först ska prövas genom detaljplaneläggning och därefter i en bygglovsprocess där såväl beslut om antagande av detaljplan som beslut om bygglov var för sig kan överklagas i flera led av flera olika personer. Ett stort problem är att de som efterfrågar nya bostäder inte har någon talan i den här processen. De generösa överklagandemöjligheterna fördyrar och fördröjer nyproduktion och kan medföra att vissa projekt inte kommer till stånd över huvud taget. Flera åtgärder har vidtagits av regeringen i syfte att förkorta prövningsprocesserna. I den nya plan- och bygglagen ställs exempelvis krav på byggnadsnämnden att handlägga bygglovsärenden skyndsamt och meddela beslut om bygglov inom tio veckor. Regeringen har nyligen beslutat om nya tydliga mål för hur lång tid länsstyrelsernas handläggning av överklaganden av plan- och byggärenden får ta och alla länsstyrelser får samtidigt mer pengar under 2013 för att klara de nya målen. Men vi behöver göra mer. En utredning ser just nu över hur man skulle kunna uppnå en effektivare handläggning av beslut som överklagats enligt plan- och bygglagen 8. Vi ser fram emot att ta del av förslagen i den utredningen, som ska redovisas senast den 15 mars Det är dock viktigt att poängtera att effektiviteten aldrig får innebära att rättssäkerheten i avgörandena äventyras. Förslag: Vi vill införa en garanti för snabbare handläggning av bygglov i byggnadsnämnden, som betyder att om den garanterade tiden för handläggningen överskrids för det enskilda ärendet får den som ansökt halverad eller nedsatt avgift för ansökan. Vi vill även se ökad transparens vad gäller variationer i handläggningstider för bygglov. Förslag: Vi välkomnar den översyn som just nu pågår av den stora mängd kommunala beslut som går att överklaga inom ramen för en byggprocess samt möjligheten att begränsa sakägarkretsen vid bostadsbyggande 9. Förslag: Vi vill överväga att helt ta bort länsstyrelseledet vid prövning av kommunernas beslut om planer och bygglov. Det skulle snabba upp prövningen av överklaganden och knappast öka belastningen på mark- och miljödomstolarna eftersom relativt få klagande i dagsläget nöjer sig med länsstyrelsens prövning. Förslag: Vi värnar framförallt rättssäkerhet och trygghet när det kommer till rätten att överklaga. För att minska antalet så kallade okynnesöverklaganden och därmed korta 8 Dir. 2013:53, Effektivare handläggning av beslut som överklagats enligt plan- och bygglagen. 9 Ibid. 10

11 handläggningstiderna välkomnar vi den översyn som pågår av för- och nackdelarna med att ta ut en mindre avgift från klaganden när ett ärende enligt plan- och bygglagen anhängiggörs Möjliggör industriellt och mer miljövänligt byggande Situationen på bostadsmarknaden kräver att det blir enklare och billigare att bygga bostadshus vi behöver en effektivare och smidigare byggprocess. Vi behöver också en ökad konkurrens på marknaden. I städerna spelar hyresrätten på många sätt en nyckelroll. Vi behöver en bostadsmarknad som kan svara upp mot den ökade rörligheten på arbetsmarknaden och möjligheterna att kunna flytta till platser där jobben finns. Hyresrätten har därför stor betydelse för en modern och flexibel arbetsmarknad. I dagsläget är det inte ovanligt att kommuner ställer upp egna byggkrav, ofta rör det sig om hårdare energikrav, som går utöver de nationella regler som Boverket utfärdar (BBR). I praktiken riskerar utvecklingen med de så kallade kommunala särkraven leda till att byggherrar behöva rätta sig efter 290 olika kravnivåer och regelverk, ett för varje kommun, istället för ett enhetligt regelverk för hela landet. Det säger sig självt att ett sådant system motverkar målet att skapa en effektivare och smidigare byggprocess. De standardkrav som ställs vid nybyggnation måste prövas mot behovet av att det byggs fler bostäder. Med större likformighet i kommunernas krav pressas byggkostnaderna och förutsättningarna för ökad konkurrens förbättras. Olika krav i olika kommuner kan i själva verket riskera att fördyra byggandet av energisnåla hus eftersom det omöjliggör industriellt byggande av sådana hus. Förslag: För att åstadkomma en effektivare och smidigare byggprocess vill vi medverka till att begränsa de kommunala särkraven. Vi ställer oss därmed positiva till förslaget som presenterades i SOU 2012:86, Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler. 3. Minska kostnaderna på bomarknaden Den enskilt viktigaste förutsättningen för en god ekonomisk tillväxt och en konkurrenskraftig ekonomi är en väl fungerande arbetsmarknad. I dagens samhälle byter många jobb och bostadsort regelbundet. Bostadsmarknaden måste präglas av mångfald för att möta rörligheten på arbetsmarknaden och det måste vara möjligt att snabbt få tag i en bostad. De olika boendeformerna kompletterar varandra på en 10 Dir. 2013:53, Effektivare handläggning av beslut som överklagats enligt plan- och bygglagen. 11

12 välfungerande bostadsmarknad, men hyresrätten har en särskilt viktig roll för att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Därför bör vi ha en dialog kring hur vi kan förbättra den skattemässiga ställningen för hyresrätter i syfte att öka utbudet av sådana bostäder. För att öka rörligheten på bostadsmarknaden behöver vi också åtgärder som på kort sikt kan minska bostadsbristen. De bostäder vi redan har i dag måste utnyttjas på ett effektivare sätt. Vi har helt enkelt inte råd att gå miste om den potential som inryms i vårt befintliga bostadsbestånd. 3.1 Pröva skattelättnader för att öka utbudet av hyresrätter Urbanisering och ökad rörlighet gör det än viktigare med en mångfald av boendeformer. Brist på framförallt hyresrätter gör det svårare att flytta till jobb, studier och nya möjligheter. Det är en rad skatter som påverkar boendet. Flera av de skatteförändringar för bostadssektorn som beslutats sedan regeringsskiftet 2006 har förbättrat de boendes skattemässiga situation. Skatteuttaget för egnahem, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter och andra hyresrätter har sänkts. Det är viktigt att samtliga upplåtelseformer ges goda skattemässiga villkor och en aspekt är att den samlade utformningen av skatter knutna till boendet prövas så att de i mindre grad motverkar rörlighet. Just ur detta perspektiv vill Nya Moderaterna att frågan prövas om sänkt kommunal fastighetsavgift på hyresrätter. För att i högre grad uppnå en väl fungerande bostadsmarknad krävs att utbudet och mångfalden av bostäder ökar, framför allt i tillväxt- och storstadsområden. Förslag: Vi välkomnar förbättringar av den skattemässiga ställningen för bostäder som upplåts med hyresrätt i syfte att öka utbudet av hyresbostäder i våra städer. 3.2 Ett utvecklat system med presumtionshyror skapar förutsättningar för fler hyresrätter Vår ambition är att skapa starka ekonomiska drivkrafter och stabila planeringsförutsättningar för befintliga och tillkommande företag på hyresbostadsmarknaden, för att därigenom öka utbudet av hyreslägenheter så att det kan svara upp mot efterfrågan i alla delar av landet. Vi måste öka incitamenten för att bygga nytt och förvalta bostadsfastigheter. Sänkt fastighetsavgift och förlängd avgiftsfrihet vid nybyggnation är åtgärder som gjort det mer lönsamt att bygga och som dämpar hyresutvecklingen för de boende. I dag gör undantagsreglerna det möjligt att avtala om hyror som motsvarar de faktiska kostnaderna (så kallade presumtionshyror) för nyproducerade bostadslägenheter. Genom denna möjlighet har vi förbättrat marknadsförutsättningarna avsevärt för dem som vill bygga nya hyresrätter. 12

13 Förslag: Vi vill utveckla systemet med presumtionshyror. Vi tycker därför att en nationell strategi för växande städer också bör innefatta förslag som innebär att hyressättningsreglerna bidrar till ökad produktion av hyresrätter. Detta skulle kunna ske antingen genom ytterligare en förlängning av de så kallade presumtionshyrorna eller genom en utveckling av systemet där långsiktigheten ökar på annat sätt. Oavsett vilken modell som väljs är det viktigt att befintliga hyresgäster skyddas mot kraftiga hyreshöjningar. 3.3 Utnyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre När man som privatperson hyr ut en del av sin bostad i andra hand, beskattas intäkten av hyran med 30 procent. Alliansregeringen har höjt schablonavdraget vid andrahandsuthyrning i flera steg. Idag uppgår avdraget till kronor per år. Pappersarbetet kring uthyrning av rum kan dock uppfattas som krångligt, med resultatet att vissa avstår från att hyra ut och andra hyr ut svart, vilket minskar tryggheten för både hyresgäst och hyresvärd 11. För att frigöra fler bostadstillfällen och minska den akuta bostadsbristen på kort sikt vill vi göra det enklare och ännu mera lönsamt för människor att hyra ut delar av sina bostäder. Förutom höjningen av schablonavdraget lade regeringen i budgetpropositionen för år 2013 flera förslag som syftade till att villkoren på andrahandsmarknaden skulle förbättras. Under våren 2013 har vi kunnat se en positiv utveckling där fler bostadstillfällen kommit ut på andrahandsmarknaden. Nu tar regeringen ytterligare steg för att se till att de bostäder som redan finns i dag ska användas i större utsträckning. Bland annat har precis föreslagits att synen på bostadsrättsinnehavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska vara mer generös än i dag 12. I Norge finns en stor marknad för dem som vill hyra ett rum och vara inneboende. Där är en privatpersons intäkt från uthyrning av en del av bostaden befriat från skatt om bostadsägaren utnyttjar minst halva bostaden själv. En sådan modell, som både skulle vara enkel och snabb att införa, ökar drivkrafterna för villaägare att till exempel göra om en källare eller en vind till ett uthyrningsbart rum. Förslag: Vi vill överväga att skattebefria privatpersoners uthyrning av del av en bostad. 11 Statens Bostadskreditnämnd, Bättre utnyttjande av bostadsbeståndet Ett norskt exempel, Mars 2012, s Promemoria, Uthyrning av bostadsrättslägenheter, utgiven 28 juni

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Rapport 2015-08-23 Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Sammanfattning Folkpartiet liberalernas partiledning har beslutat om tolv punkter

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan

Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan Kommunerna vill få fart på byggandet För att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande behövs ett förbättrat samspel mellan alla aktörer på bostadsmarknaden.

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen

Fungerande regler för andrahandsuthyrningen 2007 : 8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Fungerande regler för andrahandsuthyrningen Sammanfattning Stockholms bostadsmarknad fungerar inte. Skatteregler och hyresreglering leder inte

Läs mer

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13

Inledning 4-6. Nulägesanalys 7-8. Fallstudie: intervju Solna 9-10. Fallstudie: intervju - Järntorget 11-13 Inledning Nulägesanalys Fallstudie: intervju Solna Fallstudie: intervju - Järntorget Kommunal bostadspolitik åtgärder för nybyggnation 3 4-6 7-8 9-10 11-13 Sammanfattning Källor 14 15 Bostadsrapport hösten

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014

Social Housing. Bostadsmötet. Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Social Housing Bostadsmötet Tomas Johansson, 1 oktober 2014 Dagens ämne Social housing i några utvalda länder - Norge - Finland - Danmark - Tyskland - USA / New York Momsdirektivet Paralleller till den

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige

EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN. Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige EUROPA 2020 DEN EUROPEISKA TERMINEN Magnus Astberg Europeiska Kommissionen Representationen i Sverige Bakgrund till Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen Den europeiska terminen,

Läs mer

INTE PÅ MIN BAKGÅRD EN RANKING ÖVER KOMMUNERNA MED FLEST ÖVERKLAGADE PLAN- OCH BYGGLOV

INTE PÅ MIN BAKGÅRD EN RANKING ÖVER KOMMUNERNA MED FLEST ÖVERKLAGADE PLAN- OCH BYGGLOV INTE PÅ MIN BAKGÅRD EN RANKING ÖVER KOMMUNERNA MED FLEST ÖVERKLAGADE PLAN- OCH BYGGLOV INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Det finns brist på bostäder i Sverige. Den statliga myndigheten Boverket sammanställer

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt

Läs mer

Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen

Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen ! Brist på bostäder hot mot tillväxten I Boverkets årliga mätning uppskattas att 60 procent av Sveriges befolkning bor i en kommun som lider av bostadsbrist.

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se

MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL. olof.moberg@skl.se MEX-dagarna 2013 i Nacka - Nytt från SKL olof.moberg@skl.se Seminarium under Almedalsveckan, Gotland 2013 De onda kommunerna som är planmonopolister, ransonerande mark för att få ut högsta möjlig pris

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

att det borde vara möjligt att få marknaden för bostadsbyggande att fungera ungefär som andra varumarknader.

att det borde vara möjligt att få marknaden för bostadsbyggande att fungera ungefär som andra varumarknader. 1 Sammanfattning 1.1 Bakgrund och syfte Efterfrågan på bostäder ökade kraftigt i ett antal regioner i Sverige under andra hälften av 1990-talet. Det ledde till att priserna på bostadsrätter och småhus

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo VAD FÅR BOSTADSBRISTEN FÖR KONSEKVENSER? Individuella Demokratiska Finansiella Samhälleliga Malmö ska husera Sveriges

Läs mer

Studentbostadsföretagens omvärldsanalys

Studentbostadsföretagens omvärldsanalys Studentbostadsföretagens omvärldsanalys 2013 SAMMANFATTNING STUDENTER Antalet sökande fortsätter att öka medan antalet antagna studenter minskar, det har med andra ord blivit svårare att komma in på en

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Sundbyberg 2013-09-10. Er referens: S2012/8156/PBB s.registrator@regeringskansliet.se s. p b b@regeringskansliet.

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Sundbyberg 2013-09-10. Er referens: S2012/8156/PBB s.registrator@regeringskansliet.se s. p b b@regeringskansliet. HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2013-09-10 Er referens: S2012/8156/PBB s.registrator@regeringskansliet.se s. p b b@regeringskansliet.se Handikappförbundens yttrande om Boverket5 rapport med förslag på regeländringar

Läs mer

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox.

Snabba Hus. Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare. Bild Spacebox www.spacebox. Snabba Hus Resultat av jagvillhabostad.nu.:s förstudie om hur bra bonde för unga kan tas fram snabbare Bild Spacebox www.spacebox.nl Genomförd av Vanda Kehr och Anna Svensson 2009 Sammanfattning Den rådande

Läs mer

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se

Revisionsrapport. Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun. www.pwc.se www.pwc.se Alf Wahlgren, Certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Revisionsrapport Granskning av bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun Februari 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering?

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Renare Marks vårmöte 25-26 mars 2015 Exploatering drivkraft, många intressen ska beaktas Drivkraft för hantering av

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010.

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter. Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010. Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Uppdaterad augusti 2010 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur.

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013

Rapport 2013:23 Sammanställning av läns- styrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Rapport 2013:23 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Sammanställning av länsstyrelsernas regionala analyser av bostadsmarknaden 2013 Boverket december 2013 Titel:

Läs mer

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter

STUDBO GUIDEN. En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter STUDBO 2012 GUIDEN En genomgång av studentbostadssituationen på Sveriges största studieorter INLEDNING Hur stor är bristen på studentbostäder egentligen? Vid denna tidpunkt svämmar media över med artiklar

Läs mer

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie

Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Bostadsbyggandet i Norden en jämförande studie Avgränsningar Åren som studerats är i första hand 2001-2010 Fokus ligger på storstadsregionerna i respektive land Öarna är inte med i studien (dvs. Island,

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Bostadspolitiska program

Bostadspolitiska program Sundsvalls Bostadspolitiska program Maj 2014 antaget av kommunfullmäktige 2014-06-23 Detta bostadspolitiska program innehåller mål och handlingsplan för Sundsvalls kommuns bostadsförsörjning med sikte

Läs mer

SFS bostadspolitiska ställningstaganden

SFS bostadspolitiska ställningstaganden SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 SFS bostadspolitiska ställningstaganden Antaget på SFS fullmäktige 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Utgångspunkter... 3 2.1 Boende

Läs mer

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation

SSCO. Stockholms studentkårers centralorganisation SSCO Stockholms studentkårers centralorganisation innehåll. 3. inledning. 4. förutsättningar. DEMOGRAFI. EN BOSTADSMARKNAD I OBALANS. 6 7. hur sköter sig kommunerna? ÄR STUDENTER BORTSKÄMDA? 8. bostadsbristen

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag

Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag 23 januari 2009 Titel: Kreditgarantier under byggtiden Redovisning av regeringsuppdrag Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Varför dröjer det? Faktorer som hindrar och försenar nyproduktionen av bostäder i Stockholms län.

Varför dröjer det? Faktorer som hindrar och försenar nyproduktionen av bostäder i Stockholms län. Rapport 2001:01 2010:13 Varför dröjer det? Faktorer som hindrar och försenar nyproduktionen av bostäder i Stockholms län. FÖRDJUPNINGSDEL I BOSTADSMARKNADSANALYSEN LÄGET I LÄNET: BOSTADSMARKNADEN I STOCKHOLMS

Läs mer

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn.

Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde vid Mörby, Ekerö kommun, revidering med högst 7 000 flygrörelser per årsmedeldygn. 1 (5) Handläggare: Bengt Simonsson, Antal sidor 5 Antal bilagor Beställare: Järntorget bostads AB gm Bengt Jansson Malmö 2014-02-21 rev. 2014-04-24 Bedömning av flygbuller Skå-Edeby flygplats för planområde

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Framtidens bostadsmarknad

Framtidens bostadsmarknad Stockholm, januari 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

2014-03-20. Promemoria. Socialdepartementet Finansdepartementet

2014-03-20. Promemoria. Socialdepartementet Finansdepartementet Promemoria 2014-03-20 Socialdepartementet Finansdepartementet Regeringens regelförenklingar för villa- och småhusägare och möjligheter kring uthyrning Idag har regeringen fattat beslut om en proposition

Läs mer

Avskaffa bostadsbristen

Avskaffa bostadsbristen Avskaffa bostadsbristen Bostadspolitisk rapport från Skanska 1 april 2014 Innehåll Avskaffa bostadsbristen! 1 Därför har vi bostadsbrist i Sverige 2 För krångligt att bygga 2 Planprocessen 2 Markpriserna

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer