En nationell strategi för växande städer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En nationell strategi för växande städer"

Transkript

1 En nationell strategi för växande städer Moderaterna i civilutskottet och skatteutskottet

2 Förord Minska krångel och kostnader för växande städer Låt städerna utvecklas Återinför stadsplanerna Bostäder ett självklart allmänintresse Buller både stadspuls och hälsofara Samsyn kring parkeringsnorm trafikplaneringens betydelse Mindre krångel för mer byggande Bättre regler för bygglov och överklaganden Möjliggör industriellt och mer miljövänligt byggande Minska kostnaderna på bomarknaden Pröva skattelättnader för att öka utbudet av hyresrätter Ett utvecklat system med presumtionshyror skapar förutsättningar för fler hyresrätter Utnyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre

3 Förord Minska krångel och kostnader för växande städer Sverige är det land som urbaniseras snabbast i hela EU. När människor söker sig till jobb och utbildningar växer trycket på våra storstäder, på högskole- och tillväxtorterna runt om i landet. I den politiska debatten handlar det ofta om Stockholm, Göteborg och Malmö, men urbaniseringen är mer omfattande än så och påverkar hela landet. När vi nått år 2030 kommer ungefär två tredjedelar av Sveriges befolkning att bo i en storstad, en större stad eller en förortskommun. På listan över de växande städerna finns utöver de tre stora också städer som Umeå, Helsingborg, Örebro, Jönköping, Uppsala och Linköping. 1 En politik för full sysselsättning och ett samhälle som håller ihop förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. Människor ska ha möjlighet att flytta till platser där det finns jobb, där möjligheten att uppnå egen försörjning är god, och där risken för utanförskap och arbetslöshet är låg. Oavsett ekonomisk ställning, ska det vara möjligt att tacka ja till ett jobb eller en studieplats på annan ort. Sverige ska bygga bostäder för jobb, studier och nya möjligheter för människor det ställer krav på reformer som minskar krångel och kostnader för byggande. Vid sidan av den snabba urbaniseringen finns också andra trender. Runt om i Sverige förs diskussioner om hur framtidens städer ska se ut och hur man skapar attraktiva boendemiljöer där människor blir mindre beroende av bilen för att få vardagen att fungera. De flesta säger sig vara överens om att förtätningar och en blandad bebyggelse är vägen framåt. Växande städer gör också att samspelet mellan stad och landsbygd blir än viktigare. Stad och landsbygd ska dra nytta av varandras fördelar. Båda dessa trender innebär stora utmaningar i ett land där vi under lång tid byggt alldeles för få bostäder. Statistiken talar sitt tydliga språk. Det är nu 135 av 290 kommuner som bedömer att den lokala bostadsmarknaden präglas av brist på bostäder i förhållande till efterfrågan 2. I storstadsregionerna, men också kring universitets- och högskoleorterna och andra tillväxtregioner, råder en bostadsbrist som blir en begränsande faktor för både arbetsmarknaden och tillväxten. Även utomstående bedömare, så som OECD, IMF och EU-kommissionen, har pekat på bostadsbristen, snåriga byggregler och en illa fungerande bostadsmarknad som begränsande faktorer för hela den svenska ekonomin. Alliansregeringen har tagit en lång rad initiativ för att öka byggandet. Reformerna har syftat till att minska överregleringar och kostnader för att bygga. Till det har flera utredningar tillsatts för att peka ut ytterligare reformer som kan höja tempot. Vi anser att de ansträngningar som gjorts nu måste sammanföras och konkretiseras i en nationell strategi för växande städer. 1 Rapport från Riksdagens Utredningstjänst, , Befolkningsprognoser, Dnr. 2013: Boverket, Bostadsmarknaden med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2012, s

4 Vägen från idé till inflyttning är alltför lång, alltför snårig och har stundtals liknats vid både en labyrint och hinderbana. De som ändå tar sig fram har att hantera lagstiftning, omfattande regelverk och en svåröverskådlig process som påverkas av tjänstemän på flera olika politiska nivåer. Till detta kommer skillnader i olika delar av landet, både i ambitionsnivå och i detaljreglering. Därutöver vet vi att beskattningen ofta är styrande för vilka investeringar som görs av företag och enskilda. Moderaterna i civil- och skatteutskotten i riksdagen vill därför se en nationell strategi som kan ta ett helhetsgrepp kring de utmaningar som den snabba urbaniseringen medför. Det handlar både om att identifiera nödvändiga reformer och om att skapa en plattform för den helhetssyn som är nödvändig. De förändringar som krävs kan inte hanteras genom ett enda beslut i Sveriges riksdag eller i något enskilt stadshus. Vi behöver nationella prioriteringar där beskattning, lagar och nationella regelverk, kommunal byråkrati och andra spelregler ses i ett sammanhang med syftet att minska krångel och kostnader för mer byggande och en bättre bostadsmarknad. I den här rapporten pekar vi dels på behovet av en sådan samordning, dels på innehållet i några av de reformer som vi anser är nödvändiga. Vi hoppas att det kan vara ett startskott på en dialog med företrädare för städer, regioner, intresseorganisationer, näringsliv och myndigheter som alla är nyckelspelare när städer växer och människor letar efter en bostad. Förslagen i rapporten är arbetsgruppens egna. Alla reformer, även de som förs fram i denna rapport, måste alltid prövas mot vad de offentliga finanserna och samhällsekonomin medger. Örebro och Halmstad i juli 2013 Oskar Öholm Gruppledare civilutskottet Henrik von Sydow Ordförande skatteutskottet 4

5 Allt fler flyttar från glesbygd till städer. 3 Sveriges befolkningstäthet Ibid. 5

6 1. Låt städerna utvecklas Regelverket och lagarna som styr hur våra städer ser ut har ändrats många gånger och ofta varit kopplad till den allmänna samhällsutvecklingen. Det sena 1900-talets samhällsplanering har skapat ett regelverk som blivit allt mer omfattande kring var och hur man får bygga bostäder. Synen på städerna har växlat och inneburit allt från omfattande rivningar av stadskärnor under 60-talet till dagens diskussioner om att återigen kunna bygga täta städer där det är nära till både arbetsplatser, service och butiker. Med den urbanisering vi nu ser krävs ett nytt synsätt på städernas utveckling. Det innebär att vi måste hitta en balans mellan dels kravet på enklare och bättre regler som fungerar i moderna miljöer och dels behovet av demokratiskt inflytande över processen. Det saknas i den delen varken utmaningar eller förslag på lösningar. 1.1 Återinför stadsplanerna Att skapa en snabbare process för genomförandet av byggplaner är en viktig komponent i att skapa förutsättningar för ökat byggande. För Nya Moderaterna är det därför angeläget att korta tiden från idé till spade i marken. Våren 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Kommunerna har nu maximalt 10 veckor på sig att ge besked om bygglov och dessutom vinner ett bygglov laga kraft tidigare än förut. Vi vill förbättra förutsättningarna för nyproduktion av bostäder och möjliggöra de täta och mångsidiga städer som så många i dag efterfrågar. Det ger i sin tur förutsättningar för ny kollektivtrafik och bättre cykel- och gångvägar, då avstånden krymper. Vi måste därför ta ytterligare steg och dra lärdomar av bättre fungerande system i Europa. I en av de många viktiga regeringsuppdragen på plan- och byggområdet, SOU 2013:34 En effektivare plan- och bygglovsprocess, studerade utredaren Lars Magnusson lagstiftningen i Tyskland. Tyskland lyfts ofta fram som ett gott exempel där tiden från idé till spaden i marken ligger på två år, att jämföras med upp emot tio år i Sverige. Den effektiva processen i Tyskland kan bland annat förklaras av den utbredda möjligheten till vad vi i Sverige kallar för förenklat planförfarande. Om det inte finns detaljplan för ett område i tätort som ska bebyggas, ska det nya byggandet följa den befintliga bebyggelsens karaktär, form och täthet. Om så sker, behöver en detaljplan inte tas fram utan byggherren kan istället söka bygglov direkt, förutsatt att det som fastslagits i översiktsplanen följs. 6

7 I Lars Magnussons utredning lämnas flera radikala förslag som markant skulle förkorta tiden från idé till spaden i marken. Ett av förslagen går ut på att låta det första steget i planprocessen, översiktsplanen, bli något mer detaljerad än i dag, i form av en områdesplan. Med en detaljerad områdesplan skulle man kunna hoppa över detaljplaneförfarandet och direkt söka bygglov. Det skulle betyda en kraftig förkortning av den totala tidsåtgången. Framtidens växande samhällen kräver att vi tänker nytt kring planprocessen. Dagens system är inte anpassat till förtätning av städer. Om en områdesplan över en stadsdel tas fram, istället för som i dag mycket specifika detaljplaner för små tomter, kan vi spara både tid och pengar. I områdesplanen kan övergripande frågor regleras som exempelvis höjd, exploateringsgrad och användning. Detaljfrågor om utformning lämnas till bygglovskedet. Förslag: I syfte att korta planprocessen föreslår vi att tillämpningen av det förenklade planförfarandet ska breddas till att det även innefatta förtätningar genom införande av områdesplaner, så att det tidsödande detaljplaneförfarandet kan slopas. Vi föreslår att de kallas stadsplaner, för att också markera förändringen. 1.2 Bostäder ett självklart allmänintresse Trots att bostadsbristen är påtaglig i många av de växande städerna är inte bostadsförsörjningen i sig ett riksintresse i lagens mening. Däremot har de som vill bygga att förhålla sig till en mängd andra ibland vagt definierade så kallade riksintressen som ofta står i vägen för nya bostäder. Detta alldeles oavsett om man försöker ta hänsyn till riksintresset i planeringen eller inte. Sverige har en rik historia och därmed finns flera kulturhistoriskt viktiga miljöer i vårt land. Ett problem med dagens modell för att skydda dessa områden är att de riksintressen för kulturmiljövården som Riksantikvarieämbetet pekar ut ibland är både vaga och oprecisa. Detta leder både till att städers utveckling riskeras och att de värden som behöver skyddas inte alltid får ett tillräckligt gott skydd. De generella riksintressena skapar osäkerheter kring hur en stad kan och får växa. Bevarande och utveckling behöver inte alltid vara motsatser. Med tydligt formulerade och skarpt avgränsade riksintressen kan onödiga och otidsenliga hinder att bygga ut och förtäta våra städer tas bort. Förslag: Vi föreslår att man inom ramen för en nationell strategi slår fast att bostadsförsörjningen är ett allmänintresse. Frågan har bland annat utretts i SOU 2013:34, En effektivare plan- och bygglovsprocess. Förslag: Vi föreslår att Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att tydliggöra vilka värden och gränser som befintliga riksintressen i tillväxtområden bör ha. Det skulle till exempel 7

8 kunna ske genom att dagens riksintressen fasas ut och ersätts med en ny koncentrerad och tydlig riksintresseindelning inom fem år. 1.3 Buller både stadspuls och hälsofara Den ständigt aktuella frågan om bullernivåer är en stor anledning till att många bostadsprojekt i Sverige försenas eller inte ens blir av. De riktvärden som finns idag tolkas olika och ibland krockar reglerna med varandra. Buller är ett allvarligt hälsoproblem och stor hänsyn till olika bullerkällor måste tas vid planering av bostäder. Samtidigt kan vi se att några av de mest attraktiva bostäder som finns ligger i bullerutsatta miljöer. Det finns därför anledning att se över reglerna, inte minst gäller det mindre bostäder som ofta fördyras eller inte ens blir av på grund av dagens regler om tyst sida 5. Nya Moderaterna vill underlätta för dem som vill bygga bostäder och då måste de ges tydliga besked. Det är ohållbart att två statliga myndigheter kan komma till helt olika slutsatser om hur bullrigt det får vara. Regeringen har nyligen gett Boverket och Naturvårdsverket i uppdrag att samordna sina respektive regelverk så att de inte motverkar varandra. Det tycker vi är bra. Men vi måste vidta kraftfullare åtgärder än så. Regelverket på området är för snårigt och komplicerat. Bullerproblematiken har också varit föremål för en översyn av Boverket, som nyligen lämnat flera förslag till regeländringar kring hur byggandet av student- och ungdomsbostäder kan ökas och förenklas 6. Ett av de mest välkomna förslagen är att ett nytt allmänt råd om buller ska tas fram av Boverket. Det nya allmänna rådet leder till att det blir mer mark tillgängligt där små bostäder kan byggas eftersom bullerriktvärdet höjs från 55 till 60 dba för bostäder som är mindre än 35 kvadratmeter. Inte bara studentrum, utan alla nya lägenheter upp till 35 kvadratmeter ska få byggas med det förhöjda riktvärdet för buller. Det kommer möjliggöra för många nya smålägenheter i centrala lägen. Vi välkomnar Boverkets förslag. Men också ett större och mer samlat grepp behöver tas i bullerfrågan. Förslag: Vi tycker att det är på tiden att dagens föråldrade och krångliga regelverk kring buller anpassas till verkligheten. För de boende i våra städer är det rimligen ljudnivån som är det väsentliga, inte huruvida ljudet kommer från trafik eller industri. Vi anser att ett enhetligt regelverk för buller bör övervägas. 5 Reglerna om tyst sida är en del av den så kallade Stockholmsmodellen och innebär i sig ett avsteg från bullernormen. 6 Boverkets rapport 2013:20, Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter, s

9 1.4 Samsyn kring parkeringsnorm trafikplaneringens betydelse Mycket av dagens stadsplanering utgår fortfarande från bilen som det huvudsakliga transportmedlet. Även om vi tror att bilen har en plats också i framtidens städer finns det skäl att till exempel ifrågasätta de i vissa kommuner mycket envisa parkeringsnormer som kräver ett visst antal parkeringsplatser för varje byggd lägenhet. Stundtals blir regelverket rent ologiskt, exempelvis när man även i planeringen för kollektivtrafiknära studentbostäder ändå måste planera för parkeringsplatser för hyresgästerna. Förslag: Vi föreslår att den nationella strategin för växande städer särskilt bör innehålla en dialog mellan berörda parter om de olika trafikslagens förutsättningar. En sådan samsyn skulle till exempel kunna innebära både riktlinjer för parkeringsnormer, men också förslag om att se fotgängare som ett eget trafikslag Mindre krångel för mer byggande Tidsaspekten i byggprojekt spelar ofta en avgörande roll om investeringar blir genomförda eller inte. Det finns en rad exempel från bostadsprojekt i våra större städer där långa överklagandeprocesser medfört att byggstarten av nya bostäder försenats i flera år eller rent av uteblivit. Såväl detaljplaner som antagits som av kommunen utfärdade bygglov kan överklagas av ett stort antal så kallade sakägare i tre olika instanser. Det är inte ovanligt att varje prövning tar mellan sex månader och ett år. Ofta är det bara de absolut största byggbolagen som har finansiella förutsättningarna för att hålla ett projekt kantat av överklaganden levande. Det bidrar inte till en god konkurrens på marknaden tvärtom. Att kommuner uppställer sinsemellan olika särkrav, ofta avseende energiprestanda, på ny bebyggelse underlättar inte heller dagens situation vare sig för byggherrar som tycker att tid är pengar eller bostadssökande som väntar på någonstans att bo. I Stockholm är exempelvis kravet för alla nya bostäder 55 kwh/m2, medan det i Göteborg är 60 kwh/m2. Det är ofrånkomligt att olika krav i olika kommuner ökar administrationen och fördyrar byggprocessen, samt motverkar industriella byggkoncept med kortare ledtider. 7 Att se gång som ett eget trafikslag har bland annat utretts av VTI, 9

10 2.1 Bättre regler för bygglov och överklaganden Människor ska ha inflytande över sin närmiljö. Problemet, allra helst om vi vill förtäta våra städer, är att sakägarkretsen ofta är mycket omfattande. Byggprocessen blir då väldigt tunggrodd, när ny bebyggelse först ska prövas genom detaljplaneläggning och därefter i en bygglovsprocess där såväl beslut om antagande av detaljplan som beslut om bygglov var för sig kan överklagas i flera led av flera olika personer. Ett stort problem är att de som efterfrågar nya bostäder inte har någon talan i den här processen. De generösa överklagandemöjligheterna fördyrar och fördröjer nyproduktion och kan medföra att vissa projekt inte kommer till stånd över huvud taget. Flera åtgärder har vidtagits av regeringen i syfte att förkorta prövningsprocesserna. I den nya plan- och bygglagen ställs exempelvis krav på byggnadsnämnden att handlägga bygglovsärenden skyndsamt och meddela beslut om bygglov inom tio veckor. Regeringen har nyligen beslutat om nya tydliga mål för hur lång tid länsstyrelsernas handläggning av överklaganden av plan- och byggärenden får ta och alla länsstyrelser får samtidigt mer pengar under 2013 för att klara de nya målen. Men vi behöver göra mer. En utredning ser just nu över hur man skulle kunna uppnå en effektivare handläggning av beslut som överklagats enligt plan- och bygglagen 8. Vi ser fram emot att ta del av förslagen i den utredningen, som ska redovisas senast den 15 mars Det är dock viktigt att poängtera att effektiviteten aldrig får innebära att rättssäkerheten i avgörandena äventyras. Förslag: Vi vill införa en garanti för snabbare handläggning av bygglov i byggnadsnämnden, som betyder att om den garanterade tiden för handläggningen överskrids för det enskilda ärendet får den som ansökt halverad eller nedsatt avgift för ansökan. Vi vill även se ökad transparens vad gäller variationer i handläggningstider för bygglov. Förslag: Vi välkomnar den översyn som just nu pågår av den stora mängd kommunala beslut som går att överklaga inom ramen för en byggprocess samt möjligheten att begränsa sakägarkretsen vid bostadsbyggande 9. Förslag: Vi vill överväga att helt ta bort länsstyrelseledet vid prövning av kommunernas beslut om planer och bygglov. Det skulle snabba upp prövningen av överklaganden och knappast öka belastningen på mark- och miljödomstolarna eftersom relativt få klagande i dagsläget nöjer sig med länsstyrelsens prövning. Förslag: Vi värnar framförallt rättssäkerhet och trygghet när det kommer till rätten att överklaga. För att minska antalet så kallade okynnesöverklaganden och därmed korta 8 Dir. 2013:53, Effektivare handläggning av beslut som överklagats enligt plan- och bygglagen. 9 Ibid. 10

11 handläggningstiderna välkomnar vi den översyn som pågår av för- och nackdelarna med att ta ut en mindre avgift från klaganden när ett ärende enligt plan- och bygglagen anhängiggörs Möjliggör industriellt och mer miljövänligt byggande Situationen på bostadsmarknaden kräver att det blir enklare och billigare att bygga bostadshus vi behöver en effektivare och smidigare byggprocess. Vi behöver också en ökad konkurrens på marknaden. I städerna spelar hyresrätten på många sätt en nyckelroll. Vi behöver en bostadsmarknad som kan svara upp mot den ökade rörligheten på arbetsmarknaden och möjligheterna att kunna flytta till platser där jobben finns. Hyresrätten har därför stor betydelse för en modern och flexibel arbetsmarknad. I dagsläget är det inte ovanligt att kommuner ställer upp egna byggkrav, ofta rör det sig om hårdare energikrav, som går utöver de nationella regler som Boverket utfärdar (BBR). I praktiken riskerar utvecklingen med de så kallade kommunala särkraven leda till att byggherrar behöva rätta sig efter 290 olika kravnivåer och regelverk, ett för varje kommun, istället för ett enhetligt regelverk för hela landet. Det säger sig självt att ett sådant system motverkar målet att skapa en effektivare och smidigare byggprocess. De standardkrav som ställs vid nybyggnation måste prövas mot behovet av att det byggs fler bostäder. Med större likformighet i kommunernas krav pressas byggkostnaderna och förutsättningarna för ökad konkurrens förbättras. Olika krav i olika kommuner kan i själva verket riskera att fördyra byggandet av energisnåla hus eftersom det omöjliggör industriellt byggande av sådana hus. Förslag: För att åstadkomma en effektivare och smidigare byggprocess vill vi medverka till att begränsa de kommunala särkraven. Vi ställer oss därmed positiva till förslaget som presenterades i SOU 2012:86, Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler. 3. Minska kostnaderna på bomarknaden Den enskilt viktigaste förutsättningen för en god ekonomisk tillväxt och en konkurrenskraftig ekonomi är en väl fungerande arbetsmarknad. I dagens samhälle byter många jobb och bostadsort regelbundet. Bostadsmarknaden måste präglas av mångfald för att möta rörligheten på arbetsmarknaden och det måste vara möjligt att snabbt få tag i en bostad. De olika boendeformerna kompletterar varandra på en 10 Dir. 2013:53, Effektivare handläggning av beslut som överklagats enligt plan- och bygglagen. 11

12 välfungerande bostadsmarknad, men hyresrätten har en särskilt viktig roll för att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Därför bör vi ha en dialog kring hur vi kan förbättra den skattemässiga ställningen för hyresrätter i syfte att öka utbudet av sådana bostäder. För att öka rörligheten på bostadsmarknaden behöver vi också åtgärder som på kort sikt kan minska bostadsbristen. De bostäder vi redan har i dag måste utnyttjas på ett effektivare sätt. Vi har helt enkelt inte råd att gå miste om den potential som inryms i vårt befintliga bostadsbestånd. 3.1 Pröva skattelättnader för att öka utbudet av hyresrätter Urbanisering och ökad rörlighet gör det än viktigare med en mångfald av boendeformer. Brist på framförallt hyresrätter gör det svårare att flytta till jobb, studier och nya möjligheter. Det är en rad skatter som påverkar boendet. Flera av de skatteförändringar för bostadssektorn som beslutats sedan regeringsskiftet 2006 har förbättrat de boendes skattemässiga situation. Skatteuttaget för egnahem, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter och andra hyresrätter har sänkts. Det är viktigt att samtliga upplåtelseformer ges goda skattemässiga villkor och en aspekt är att den samlade utformningen av skatter knutna till boendet prövas så att de i mindre grad motverkar rörlighet. Just ur detta perspektiv vill Nya Moderaterna att frågan prövas om sänkt kommunal fastighetsavgift på hyresrätter. För att i högre grad uppnå en väl fungerande bostadsmarknad krävs att utbudet och mångfalden av bostäder ökar, framför allt i tillväxt- och storstadsområden. Förslag: Vi välkomnar förbättringar av den skattemässiga ställningen för bostäder som upplåts med hyresrätt i syfte att öka utbudet av hyresbostäder i våra städer. 3.2 Ett utvecklat system med presumtionshyror skapar förutsättningar för fler hyresrätter Vår ambition är att skapa starka ekonomiska drivkrafter och stabila planeringsförutsättningar för befintliga och tillkommande företag på hyresbostadsmarknaden, för att därigenom öka utbudet av hyreslägenheter så att det kan svara upp mot efterfrågan i alla delar av landet. Vi måste öka incitamenten för att bygga nytt och förvalta bostadsfastigheter. Sänkt fastighetsavgift och förlängd avgiftsfrihet vid nybyggnation är åtgärder som gjort det mer lönsamt att bygga och som dämpar hyresutvecklingen för de boende. I dag gör undantagsreglerna det möjligt att avtala om hyror som motsvarar de faktiska kostnaderna (så kallade presumtionshyror) för nyproducerade bostadslägenheter. Genom denna möjlighet har vi förbättrat marknadsförutsättningarna avsevärt för dem som vill bygga nya hyresrätter. 12

13 Förslag: Vi vill utveckla systemet med presumtionshyror. Vi tycker därför att en nationell strategi för växande städer också bör innefatta förslag som innebär att hyressättningsreglerna bidrar till ökad produktion av hyresrätter. Detta skulle kunna ske antingen genom ytterligare en förlängning av de så kallade presumtionshyrorna eller genom en utveckling av systemet där långsiktigheten ökar på annat sätt. Oavsett vilken modell som väljs är det viktigt att befintliga hyresgäster skyddas mot kraftiga hyreshöjningar. 3.3 Utnyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre När man som privatperson hyr ut en del av sin bostad i andra hand, beskattas intäkten av hyran med 30 procent. Alliansregeringen har höjt schablonavdraget vid andrahandsuthyrning i flera steg. Idag uppgår avdraget till kronor per år. Pappersarbetet kring uthyrning av rum kan dock uppfattas som krångligt, med resultatet att vissa avstår från att hyra ut och andra hyr ut svart, vilket minskar tryggheten för både hyresgäst och hyresvärd 11. För att frigöra fler bostadstillfällen och minska den akuta bostadsbristen på kort sikt vill vi göra det enklare och ännu mera lönsamt för människor att hyra ut delar av sina bostäder. Förutom höjningen av schablonavdraget lade regeringen i budgetpropositionen för år 2013 flera förslag som syftade till att villkoren på andrahandsmarknaden skulle förbättras. Under våren 2013 har vi kunnat se en positiv utveckling där fler bostadstillfällen kommit ut på andrahandsmarknaden. Nu tar regeringen ytterligare steg för att se till att de bostäder som redan finns i dag ska användas i större utsträckning. Bland annat har precis föreslagits att synen på bostadsrättsinnehavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska vara mer generös än i dag 12. I Norge finns en stor marknad för dem som vill hyra ett rum och vara inneboende. Där är en privatpersons intäkt från uthyrning av en del av bostaden befriat från skatt om bostadsägaren utnyttjar minst halva bostaden själv. En sådan modell, som både skulle vara enkel och snabb att införa, ökar drivkrafterna för villaägare att till exempel göra om en källare eller en vind till ett uthyrningsbart rum. Förslag: Vi vill överväga att skattebefria privatpersoners uthyrning av del av en bostad. 11 Statens Bostadskreditnämnd, Bättre utnyttjande av bostadsbeståndet Ett norskt exempel, Mars 2012, s Promemoria, Uthyrning av bostadsrättslägenheter, utgiven 28 juni

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande

Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Regeringens politik för ökat bostadsbyggande Stefan Attefall, bostadsminister Länsstyrelsen i Västmanlands bostadsseminarium 1 november 2013 Bygger minst i Norden Antal påbörjade bostäder per 1000 invånare

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling Stefan Attefall bostadsminister Bostadsforum 2012 Bostadsbyggandet i Sverige Påbörjade bostäder 2004-2011 Bostadsbyggandet i Norden Antal påbörjade lägenheter/1000 invånare Källa:

Läs mer

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013

Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Stockholm och bostadskrisen vart är politiken på väg? Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Fastighetsvärldens seminarium 20 februari 2013 Befolkningsökning och bostadsbyggande i Stockholms län Vi

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2702. Reformer för fler bostäder. Kommittémotion. Förslag till riksdagsbeslut

Motion till riksdagen 2015/16:2702. Reformer för fler bostäder. Kommittémotion. Förslag till riksdagsbeslut Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2702 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Reformer för fler bostäder Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om värdet

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder

Utöka. Sverigebygget. 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget 20 000 nya studentbostäder Utöka Sverigebygget: 20 000 nya studentbostäder Sedan 2006 har över en kvarts miljon fler människor fått ett jobb att gå till. Det här är bara början. Vi

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder Regeringsbeslut IV:3 2012-11-22 S2012/8156/PBB (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad

Rapport 2015-08-23. Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Rapport 2015-08-23 Fler bostäder och mer marknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Reformagenda för en ny bostadsmarknad Sammanfattning Folkpartiet liberalernas partiledning har beslutat om tolv punkter

Läs mer

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Remissvar avseende Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad (SOU 2012:25) och promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder Stockholms Handelskammare Box 16050, 103 21 Stockholm Besöksadress: Malmskillnadsgatan 46, 7 tr Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00 E-post: info@chamber.se www.chamber.se Org. 556095-7952 Momsreg.

Läs mer

BOSTÄDER TILL 2020

BOSTÄDER TILL 2020 250 000 BOSTÄDER TILL 2020 MAGDALENA ANDERSSON 27 AUGUSTI 2014 Sverige ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU till 2020

Läs mer

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Svår bostadssituation för unga Bostadssituationen för unga människor är tuff i hela landet. I år bedömer 119 kommuner att de har brist på bostäder 1.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik (SBF) Datum 2015-09-30 Diarienummer KSN-2015-1507 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg

BULLER Tydligare och generösare regler om undantag från riktvärden för buller från väg- och spårtrafik samt flyg BULLER 1. 2. En ökad samordning av planoch bygglagen och miljöbalken En ändring i plan- och bygglagen som motsvarar miljöbalkens krav Tillsyn enligt miljöbalken som utgår från den bedömning som Tydligare

Läs mer

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB

REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER, S2014/5195/PBB 2014-09-23 1 (5) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ansvarig tjänsteman: Magnus Ulaner Miljö- och hållbarhetschef HSB Riksförbund 010-442 03 51 magnus.ulaner@hsb.se REMISSVAR FÖRORDNING OM RIKTVÄRDEN

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016

Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 PM 2016:213 RII (Dnr 110-1697/2016) Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder Remiss från Näringsdepartementet Remisstid den 31 december 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken

Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken Regeringens totalrenovering av bostadspolitiken Stefan Attefall, bostadsminister Kommunal Teknik 2014 3 september 201 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nu vänder det

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se

Student söker bostad. Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Student söker bostad Annette Rydqvist Telefon: direkt 0455-35 30 98, annette.rydqvist@boverket.se www.boverket.se Regeringsuppdrag 2009 Rapport december 2009 Student söker bostad Översyn av studenternas

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM

VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM VILKA REFORMFÖRSLAG FINNS FÖR EN MER DYNAMISK BOSTADSMARKNAD HENRIK TUFVESSON FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM PROBLEMBILDEN VÄLKÄND Kraftig urbanisering städerna växer Bostadsbrist särskilt hyresrätter i centrala

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller

Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller YTTRANDE Vårt dnr 2014-09-19 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kerstin Blom Bokliden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller Sammanfattning

Läs mer

Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet

Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet Aktuellt i lagstiftningen inom plan- och byggområdet Johan Hjalmarsson 21 april 2015 Regeringens jobbstrategi Investera för framtiden: Infrastruktur Bostäder Klimat Fler och växande företag: Aktiv näringspolitik

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på bostadsmarknaden, stadsplanering

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

FÅR JAG LOV? FASTIGHETSBRANSCHENS ERFARENHETER AV KOMMUNERNAS HANTERING AV PBL. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

FÅR JAG LOV? FASTIGHETSBRANSCHENS ERFARENHETER AV KOMMUNERNAS HANTERING AV PBL. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen FÅR JAG LOV? FASTIGHETSBRANSCHENS ERFARENHETER AV KOMMUNERNAS HANTERING AV PBL Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen En bostadsmarknad i obalans Ett rikt och varierat utbud av bostäder och boendeformer

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 23 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd

Läs mer

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö?

Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Buller i planeringen Hur kan kommuner och länsstyrelse verka för en god bebyggd miljö? Plan-, bygg och bostadsdagar i Norrbottens län 21-22 november 2012 Karin Kallioniemi plansamordnare Länsstyrelsen

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Bygg bort bullret! Bygg bort bullret!

Bygg bort bullret! Bygg bort bullret! Bygg bort bullret! Bygg bort bullret! 1 Bostadsbrist och bullerregler hänger ihop Bostadsbristen är växande hinder för städer och samhällen att utvecklas. Den medför att äldre blir kvar i för stora villor

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m.

Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m. Promemoria Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås att det i plan- och bygglagen införs bestämmelser om att ett

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5)

Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i storstadsregionerna? EN UNDERSÖKNING AV HUR JOBBSÖKANDE PÅVERKAS AV BOSTADSBRIST 1 (5) (5) Sammanfattning Enligt en undersökning genomförd av TNS SIFO

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017

LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 LÄGESRAPPORT: Nyproduktion 2017 1. Nyproduktion För att undersöka nyproduktionstakten bland landets studentbostadsföretag har en kartläggning av färdigställda och pågående studentbostadsprojekt genomförts.

Läs mer

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2700 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut 1.

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS INTE FLER HYRES- RÄTTER? Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dag i en hyresbostad. Det gör hyresrätten till den näst vanligaste boendeformen

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I KRISTIANSTAD? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 4 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

10 PUNKTER FÖR ETT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

10 PUNKTER FÖR ETT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 10 PUNKTER FÖR ETT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE FÖRORD Under 2012 ökade bostadsbristen ytterligare från en redan oroande hög nivå. 126 av Sveriges 290 kommuner uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2013 att

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten

Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten 2010 : 4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bostadsunderskott i Uppsala hotar tillväxten Bilaga till analysen: Rekordstort underskott på bostäder hotar Stockholms tillväxt, 2010:3 Svagt bostadsbyggande

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016

Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Bostäder för alla men hur? Seminarium i Skellefteå 8 december 2016 Varmt välkomna till detta seminarium, som är ett av fem regionala som SKL tillsammans med länsstyrelserna anordnar på olika platser runt

Läs mer

Regeringens bostadspolitik

Regeringens bostadspolitik Regeringens bostadspolitik Samhällsplaneringsdagarna i Västerbotten 19 oktober 2017 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 Lågt byggande under lång tid Färdigställda bostäder och befolkningsökning

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86)

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) Till: Socialdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86) SABOs synpunkter SABO instämmer i regeringens

Läs mer

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407

Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan. Lotta Jaensson 140407 Bostaden är lösningen - en helhetssyn på bostadsfrågan Lotta Jaensson 140407 Bostadsmarknaden i ett sammanhang Befolkningsökning. Industrisamhället ersatts med tjänstesamhälle. Urbanisering. Utflyttning

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST

FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST FRIARE HYRES- SÄTTNING VIKTIGAST EN BOSTADSPOLITISK ENKÄT REFORMERAD HYRES- SÄTTNING RANKAS HÖGST I ENKÄTEN Nästan 80 procent av fastighetsföretagen i de större svenska städerna anser att införandet av

Läs mer

Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter

Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter Hållbar samhällsutveckling 2015-09-04 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppdrag...3 Sammanfattning av uppdraget...3 Sammanfattning

Läs mer

BostadStorstad Q3 2015

BostadStorstad Q3 2015 Oktober 2015 Per Tryding BostadStorstad Q3 2015 - Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm BostadStorstad är Handelskammarens nya index över utvecklingen på bostadsmarknaden i Sveriges tre storstadsområden.

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

den täta gröna staden

den täta gröna staden den täta gröna staden bakgrund Boverket uppskattar att det behöver färdigställas fler än 75 000 bostäder per år fram till 2020. Det är en utmaning som Miljöpartiet ska möta. Med nya gröna bostäder är det

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

STATSKONTORET Regeringen. Uppdrag att utreda möjligheterna att öka uthyrningen av privatbostäder. Regeringens beslut

STATSKONTORET Regeringen. Uppdrag att utreda möjligheterna att öka uthyrningen av privatbostäder. Regeringens beslut del Regeringen Regerings beslut lii 2 2017-01-26 N201 71005861PBB Näringsdepartementet STATSKONTORET Statskontoret 104 20 Stockholm 2017-01-31 Dnr Avd Sign: Uppdrag att utreda möjligheterna att öka uthyrningen

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan

FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN. - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan FLYTTKEDJAN OCH DEN ÖVERSKATTADE EFFEKTEN - en insiktsfull text om synen på flyttkedjan Strävar du efter att skapa rörlighet på bostadsmarknaden eller att få in unga på bostadsmarknaden? Eller vill du

Läs mer

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt

Läs mer

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder?

Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Vilken beredskap har kommunerna för nya bostäder? Förord SKL har i en enkätstudie ställt frågor till ett sextiotal kommuner om deras beredskap med planer för nya bostäder. Kommunerna har också fått frågor

Läs mer

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018

40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Nya byggförslag i Folkpartiet liberalernas förslag till budget för Stockholms stad 2016 40 000 påbörjade lägenheter fram till 2018 Folkpartiet liberalerna står

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

bygg med närodlad tillväxt

bygg med närodlad tillväxt bygg med närodlad tillväxt stämmoprogram Partistämman 2015 Bygg med närodlad tillväxt En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön förutsätter att det finns

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 215:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare Dir 214:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder

Läs mer