Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016"

Transkript

1 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa!

2 Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! Ge Mitthem i uppdrag att bygga hyresrätter och trygghetsboenden i olika delar av kommunen Inrätta en bostadsförmedling i Sundsvall där yngre och äldre ges förtur Fler ungdomsbostäder måste upplåtas i Sundsvall Bostadssegregationen måste minska och större social hänsyn vid planering av nybyggnation måste tas Hänsyn till klimat och miljö måste tas på ett mer omfattande sätt i samband med samhällsplanering och nybyggnation av bostäder Sundsvalls Arbetarekommun Tel

3 Bostad är en social rättighet och alla bostadsområden ska vara attraktiva att bo i Bostadspolitisk inriktning för god boendemiljö i Sundsvall Bostaden är en social rättighet. Boendet och bostadspolitiken är en grundläggande del av välfärden. Oavsett vilken boendeform man väljer så ska man ha möjlighet att välja den form som passar den egna situationen bäst. Därför måste bostadspolitiken ses som ett politiskt och socialt projekt, ett projekt som aldrig slutar att vara aktivt. Det är den nationella politiken som skapar grundförutsättningarna för en aktiv lokal bostadspolitik. Därför måste politiken hänga ihop. Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik, så även i Sundsvall. För att befolkningstillväxten och sysselsättningen ska öka behövs ett varierat utbud av bostäder i Sundsvall. En bra bostadspolitik gör Sundsvall attraktivt, något som gör att vi kan uppnå vårt mål om att Sundsvall 2021 ska ha invånare. Socialdemokraterna i Sundsvall vill se en nolltolerans mot hemlöshet i Sundsvall. Ingen ska behöva leva i ofrivillig hemlöshet. Alla som vill ska kunna ha en egen bostad, det måste vara målet. Vi kräver också att kommunen inför en policy mot vräkningar av barnfamiljer. Idag går bostadspolitiken på många håll i fel riktning. Bostadssegregationen ökar. Det är bostadsbrist i stora delar av landet och priserna stiger. Att motverka denna utveckling måste för oss vara en prioriterad fråga. Vi vill se en blandad bostadsmarknad, där hyresrätter, bostadsrätter och villaområden kan blandas för att motverka segregation. Med en blandad bostadsmarknad ökar attraktiviteten för ungdomar och studenter, men även för andra som vill flytta till vår kommun. Vi vill se ett klimatsmart boende. Boendet är en av de största klimatbovarna i världen och då krävs att boendet både blir miljövänligare i byggandet, men även energieffektiviseringar i befintliga bostäder måste till. All nybyggnation i Sundsvall ska byggas på ett för miljön och klimatet så bra och effektivt sätt som möjligt. Vi vill också se en mer hållbar samhällsplanering när man bygger nya områden och bostäder. Förutom energi- och klimatåtgärder måste man också skapa möjligheter till grönområden och se kopplingen till kollektivtrafik när man planerar för nya bostadsområden. Vi ser bostadspolitiken som ett sätt att utveckla våra olika kommundelscentra. Vi vill inventera vilka behov det finns och sedan bygga efter det. Vi vill bidra till att även människor på landsbygden och i våra kommundelar ska ha olika valmöjligheter för att kunna bo kvar i området. Det kommunala bostadsbolaget Mitthem ska ha ett särskilt ansvar för det arbetet och Mitthem bör få i uppdrag av kommunen att bygga hyresrätter även i våra olika kommundelscentra. Socialdemokraterna i Sundsvall vill behålla och utveckla det kommunala bostadsbolaget, Mitthem. Vi ser att Mitthem kan och ska vara en ledande aktör för att uppnå våra bostadspolitiska mål och vi ser att Mitthem kan vara initiativtagarna till att starta byggandet i Sundsvall. Mitthem är en viktig del för Sundsvalls utveckling, men då krävs det att kommunen är en aktiv ägare. Bostadspolitiken ska vara till för alla. Den demografiska utvecklingen innebär att det är olika grupper som behöver bostäder anpassade för sig och sina behov. Andelen äldre ökar och här måste kommunen och andra aktörer ta ett ansvar för att se till att det finns både bra och tillgängliga bostäder. Det handlar både om trygghetsboenden, men även andra former av boenden. En viktig del är att trygghetsboenden ska ses som en naturlig del av bostadsområden och inte vara åtskiljd. Segregation skapar klyftor, något som aldrig är bra för ett samhälle. I centrum för vår bostadspolitik för de äldre står möjligheten att välja sitt eget boende. Det är en riktig och viktig valfrihet som vi socialdemokrater vill värna. En ökad mångfald inom detta område underlättar den naturliga och eftersträvansvärda omsättning i bostadsbeståndet som är önskvärd. Bostadspolitiken får inte bara ses som viktig för att människor ska kunna ha någonstans att bo. Den måste också ses som en förutsättning för att Sundsvall ska kunna utvecklas. Därför bör Sundsvalls kommun ta fram ett bostadspolitiskt program, där både principer och planer för bostadsbyggande tas.

4 En socialdemokratisk bostadspolitik kommer att bidra aktivt till att skapa bättre bostadsmarknad för ungdomar Ungas boende en förutsättning för utveckling Bostadssituationen i Sundsvall får inte vara en flaskhals för Sundsvalls utveckling. En av de viktigaste förutsättningarna om Sundsvall ska kunna utvecklas är att universitetet får en mer aktiv roll i kommunen och att samhället på ett tydligare sätt planeras utifrån universitetet och studenterna. Här fyller bostaden en viktig funktion där studentbostäder av bra standard och rimliga prisnivåer är en förutsättning för att göra Sundsvall attraktiv som studentstad. Ett bra boende för studenter bidrar inte bara till en bra levnadsstandard utan också till en trygg studiemiljö. Kommunen tillsammans med stadens bostadsaktörer bör ta initiativ till dialog med studenter och ungdomar i Sundsvall för att kunna få en uppfattning om vilket behov av boende som finns i Sundsvall. En väg att göra det lättare för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden i Sundsvall handlar om att införa en gemensam bostadsförmedling i Sundsvall där stadens alla bostadsaktörer finns samlade. En bostadsförmedling som på ett smidigt sätt skulle kunna få en överblick över behov och efterfrågan. I den bostadsförmedlingen bör ungdomar få förtur. Ungdomars boende behöver precis som övriga bostäder i kommunen på bästa möjliga sätt anpassas på ett smidigt och miljövänligt sätt med den övriga samhällsplaneringen. Vikten av att kollektivtrafiken anpassas till boendeområden för studenter är viktigt om Sundsvall ska vara en attraktiv nöjes- och studentstad. * Fler ungdomsbostäder måste upplåtas i Sundsvall * Kommunen bör kontinuerligt tillsammans med bostadsaktörerna i Sundsvall föra en dialog med studenter och ungdomar kring vilka behov dessa grupper har på den lokala bostadsmarknaden * En bostadsförmedling där yngre prioriteras ska inrättas i Sundsvall * Studentbostäderna bör anpassas till övrig samhällsplanering när det gäller bland annat kollektivtrafik och trygghetsskapande åtgärder

5 De allmännyttiga bostadsbolagen är ett av de viktigaste verktygen för att klara efterfrågan på bostäder Mitthem en del av den lokala välfärden En aktiv bostadspolitik i en kommun bygger på att vi har ett väl fungerande kommunalt bostadsbolag som är beredd att leda utvecklingen. Vi vill att kommunen ska vara en aktiv ägare i Mitthem som ger bolaget tydliga uppdrag för att stimulera bostadsutveckling i kommunen. Mitthem ska vara ett bostadsbolag för alla kommunmedborgare, i många olika delar av kommunen. Mitthem bör bygga både stora och små lägenheter. Alla medborgare i Sundsvall ska ha glädje av att vi har ett kommunalt bostadsbolag. Mitthem bör få ett uppdrag att även bygga bostäder i våra olika kommundelar. Mitthem bör också få ett politiskt uppdrag att erbjuda fler trygghetsboende utanför de centrala delarna av Sundsvall. Mitthem ska vara ett alternativ för såväl unga som äldre kommunmedborgare och bör kunna erbjuda lägenheter som passar olika typer av behov och önskemål. Här är utvecklingen av studentbostäderna en viktig del och något som Mitthem bör fokusera på. Vi vill också att Mitthem ska vara en social aktör och att en del av Mitthems vinst bör gå till sociala projekt i bostadsområden. Mitthem kan inte ensamt utveckla bostadsmarknaden i Sundsvall, men om Mitthem tar en ledande roll är vi övertygad om att fler aktörer kommer att följa efter. Mitthem bör samverka med andra aktörer på bostadsmarknaden för att få till ett bra och attraktivt utbud av bostäder i Sundsvall. * Mitthem ska behållas i 100 % kommunal ägo * Mitthem ska ta en aktiv roll, tillsammans med andra aktörer, i arbetet med att utveckla bostadsmarknaden i Sundsvall * 2% av Mitthems vinst ska gå till sociala projekt i bostadsområden * Mitthem ska få i uppdrag att bygga bostäder även i Sundsvalls olika kommundelar

6 Alla ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader Blandad bostadsmarknad möjliggör en bra bostadsmarknad Sundsvall behöver växa och för att växa behövs flera grundläggande förutsättningar. Det handlar om en tillgång till arbete, en bra välfärd, bra kommunikationer, men också en attraktiv bostadsmarknad. En attraktiv bostadsmarknad som innehåller en blandning av olika boendeformer. En attraktiv bostadsmarknad som undviker segregation och som håller ihop Sundsvall. Sundsvalls bostadsmarknad behöver blandas. Det behöver byggas fler hyresrätter, och hyresrätter, bostadsrätter och villor behöver blandas upp på ett bättre sätt. En större hänsyn till en blandad bostadsmarknad behöver tas när nyetableringar planeras och beställs. För att få en naturlig omsättning, en bra flyttkedja måste variation av nybyggnationen också vara stor. Ett större utbud av bostäder skapar möjligheter, valmöjligheter och behov som ser olika ut beroende på vilket skede i livet man är. Om Sundsvall ska växa behöver Sundsvalls centrum bli större. Sundsvall är relativt stor stad, men stadskärnan är liten. Vi är övertygade om att Sundsvalls utveckling påverkas positivt om stadskärnan förtätas och då kan byggandet av bostäder, så väl hyresrätter och bostadsrätter, vara ett alternativ. Förtätning av Sundsvall behöver inte enbart ske i centrala Sundsvall, utan även i olika kommundelscentrum, som till exempel Matfors och Kvissleby. Sundsvalls kommun behöver ta en mer aktiv roll i arbetet att få en aktiv och blandad bostadsmarknad. Sundsvall behöver på ett bättre sätt använda sig av sitt kommunala bostadsbolag, Mitthem, men man behöver också se hur man kan stimulera annan form av bostäder. Ett exempel på det är de så kallade Johanssonvillorna, som prövats i Sigtuna där kostnaden för en liten villa och mark ska hållas nere under två miljoner så en vanlig löntagarfamilj ska ha råd att bo där. * Fler bostäder behöver byggas i Sundsvall, med en ökad andel hyresrätter * Sundsvall behöver för att vara en attraktiv stad blanda villor, hyresrätter, bostadsrätter och andra boendeformer på ett betydligt bättre sätt än idag * Bostadssegregationen måste motarbetas och hänsyn till konsekvenser för segregation måste alltid tas vid nybyggnation av bostäder i Sundsvall * En förtätning av Sundsvall är nödvändig om Sundsvalls bostadsmarknad ska bli mer attraktiv och till gänglig * Sundsvalls kommun bör utreda möjligheten till införandet av så kallade Johanssonvillor i Sundsvall * Sundsvalls kommuns planering av markexploatering ska ha god framförhållning och systematiskt följas upp

7 En socialdemokratisk bostadspolitik kommer att bidra aktivt till klimatomställningen Klimatsmart boende inte bara en överlevnadsfråga Sverige och Sundsvall behöver ett klimatsmart boende. Staten måste ta en aktiv roll när det gäller att skapa förutsättningar för detta, men även Sundsvall måste ta sitt ansvar. Det klimatsmarta förfarandet gäller inte bara vid nybyggnation, utan även vid ombyggnation och renovering. Energieffektiviseringar måste fortsätta göras, för att spara kostnader, men också energi. Detta arbete ska självklart ske i både Mitthem och i privata bostadsbolag. En central fråga för ett klimatsmart boende är att planera den lokala bostadspolitiken så att en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme underlättas. Detta kräver bl.a. ett blandat bostadsbestånd som möjliggör framtida investeringar i nätutbyggnaden. Detta är i sin tur en viktig förutsättning för framtidsinriktade investeringar i ny och effektivare fjärrvärme. 40 % av världens energi används inom boendet. Världen står inför en mycket svår prövning när det gäller att lösa boendesituationen för den befolkningsökningen som sker i världen. Den enda slutsats som kan dras är att med nuvarande byggteknik och energianvändning kommer inte ekvationen att gå ihop. Det är alltså hög tid att få fram ny teknik och miljövänligare konstruktionsmetoder för att förbättra isoleringen samt lösa energifrågan med bättre metoder. * En utbyggnad av fjärrvärmen är en förutsättning för att bostadsmarknaden i Sundsvall ska kunna växa * Hänsyn till klimat och miljö måste tas på ett mer omfattande sätt i samband med samhällsplanering och nybyggnation av bostäder * Sundsvalls kommun ska ta initiativ till att klimatsmart bostadsområde eller enskilda byggnadsobjekt tas fram för att öka intresset för miljövänligt byggande i kommunen För att synliggöra det gröna och klimatsmarta byggandet bör Sundsvalls kommun ta initiativ till att verka för att ett bostadsområde eller enskilda byggnadsobjekt som är klimatsmarta tas fram. Detta är viktigt för att öka intresset bland näringslivet i Sundsvallsområdet och för att bidra till att skapa en marknad i området. Samhällsplaneringen måste anpassas till de klimatutmaningar vi står inför. Detta kräver en grön samhällsplanering. Exempel på detta är tillgång till grönområden i närheten till stora bostadsområden, bra kommunikationer, en väl utbyggd kollektivtrafik och att väl underhållna gång- och cykelvägar finns i närheten av våra större bostadsområden, och våra stora kommundelscentrum. Hänsyn ska alltid tas till klimatet när nya bostadsområden planeras. Även här måste kommunen kontinuerligt föra en dialog med bostadsaktörer i Sundsvall om kommande behov och möjligheter.

8 Bostadspolitiken är viktig för att aktivt bekämpa klyftor och segregation Trygga och tillgängliga bostäder för alla behov i vårt samhälle Sundsvall kommer få fler äldre de kommande åren och det måste den lokala bostadsmarknaden anpassa sig efter. Boendeformer kommer att behöva tillgänglighetsanpassas och fler boenden kommer att behöva byggas för våra äldre. Det är inte bara särskilda boenden som behövs för att möta demografin utan även vanliga lägenheter av så väl hyresrätt och bostadsrätt som är tillgängliga för de boende. Mitthem bör få ett uppdrag att erbjuda fler trygghetsboenden utanför de centrala delarna av Sundsvall. Utmaningen med demografin innebär inte bara att bygga nytt, utan även att tillgänglighetsanpassa det nuvarande bostadsbeståndet. En av utmaningarna för Sundsvall, som är en stad med många trevåningshus, är att tillskapa fler hissar. Här bör en kontinuerlig dialog mellan kommun och bostadsaktörer föras i syfte att garantera möjligheterna till trygga och tillgängliga boenden för de äldre. För att se till att alla grupper har tillgång till bostadsmarknaden ska en bostadsförmedling inrättas i Sundsvall där de yngsta och äldsta på bostadsmarknaden ges förtur. Dessutom ska personer över 70 år ges förtur till Mitthems lättillgängliga lägenheter. Sundsvalls kommun måste värna valfriheten för sina äldre medborgare att få välja vilken bostad man vill bo i, och en nolltolerans mot ofrivilligt boende hemma måste införas. Känner man sig otrygg hemma så bör man få en plats på ett serviceboende eller trygghetsboende. * Mitthem ska erbjuda trygghetsboenden i några av kommunens kommundelscentra * Personer över 70 år ska ges förtur till Mitthems lättillgängliga lägenheter * En bostadsförmedling i Sundsvall där de äldre ges förtur bör inrättas * Boenden för äldre ska inte ses som ett skiljt boende utan planeras in i befintliga bostadsområden Bostadssegregationen växer i Sundsvall, och det handlar inte bara om de ekonomiska skillnaderna utan även i ålder. En förändring när det gäller planeringen av trygghetsboenden måste till där de på ett bättre sätt integreras med andra bostadsområden. Det är bra för samhället om äldre och yngre kan dela bostadsområden. Det skapar gemenskap och minskar också ensamhet och utanförskap.

9 Bostadspolitiken är grundläggande för att utjämna klyftor och skapa fler jobb En nationell politik krävs för att få tillväxt och rättvisa Bostadspolitiken i grunden en nationell fråga och en fråga som angår hela landet. Om bostadsbyggandet ska öka i Sverige så måste staten ta ett ansvar för att skynda på utvecklingen. En betydande del av vad vi vill med den lokala bostadspolitiken i Sundsvall är beroende av att en statlig bostadspolitik existerar. Sverige behöver investera i bostadsbyggande och det kan man göra genom bland annat statligt investeringsstöd för nybyggnation och ombyggnation. Staten kan också bidra till en mer klimatsmart utveckling, genom att styra ROT-avdraget till en klimatbonus. Demografin gör att vi måste bli betydligt bättre på att tillgänglighetsanpassa en stor del av Sveriges bostadsbestånd. Staten bör stimulera en sådan tillgänglighetsanpassning genom riktade ombyggnadsstöd, för bland annat byggnation av hissar. Det skapar jobb och ger en bättre levnadsstandard och fler bostadsalternativ för många av landets medborgare. Skattelagstiftningen på bostadsmarknaden måste förändras. Skattelagstiftningen ska vara neutral i förhållande till upplåtelseform. Det är viktigt i arbetet med att få en blandad och sammanhållen bostadsmarknad. En viktig faktor för bostadsbyggandet är prisutvecklingen, för såväl nyproduktion som renoverings- och ombyggnationer. Prisutvecklingen på byggmaterial i Sverige visar på en osund utveckling, vars orsaker behöver kartläggas. För att möjliggöra såväl ökad nyproduktion som välbehövlig upprustning av stora delar av beståndet bör Konkurrensverket få ett sådant uppdrag. * Skattelagstiftningen måste förändras så att den blir neutral mellan upplåtelseformer * Ett statligt investeringsstöd för nybyggnation av hyresrätter bör införas * ROT-avdraget bör utvidgas med en klimatbonus * Statliga tillgänglighetsbidrag för ombyggnation och byggande av bland annat hissar bör införas * Boverkets regler bör snarast bli föremål för en översyn där såväl samhälls- som konsumentintressen tas tillvara * Konkurrensverket ges i uppdrag att undersöka den svenska byggmaterialmarknadens funktionssätt

10 Sundsvalls Arbetarekommun Tel

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Bostadspolitiska program

Bostadspolitiska program Sundsvalls Bostadspolitiska program Maj 2014 antaget av kommunfullmäktige 2014-06-23 Detta bostadspolitiska program innehåller mål och handlingsplan för Sundsvalls kommuns bostadsförsörjning med sikte

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Kommunledningsförvaltningen. Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering

BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Kommunledningsförvaltningen. Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering Botkyrka kommun, 2009 1 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll INLEDNING...3 RIKTLINJER FÖR BOTKYRKAS STADSMILJÖ...5 RIKTLINJER FÖR ETT VARIERAT

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Program för bostadsförsörjning

Program för bostadsförsörjning Program för bostadsförsörjning Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:245 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 2016-03-31 Dokumentet gäller

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor

Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Kan bostadsbyggandet lösa bostadsbristen? Fil.dr. Micael Nilsson, Enheten för Boende och Stadsutveckling Expert på boendesociala frågor Lågt bostadsbyggande sedan mitten av 1970 talet, men trenden har

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering.

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering. FÖRORD Kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnadsfrågor, samhällsbyggnadsberedningen, har tagit initiativ till att arbeta fram politiska viljeinriktningar för bostadsförsörjningen. Fram till avregleringen

Läs mer

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län

Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Västernorrlands län 2005-2006 Sammanställning av 2005 års bostadsmarknadsenkät i Västernorrlands län. Beställning och information: Ulla Ullstein telefon 0611-34

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2016-07-28 Dnr 1602139 1 (5) Samhällsbyggnadsförvaltningen Erik Bredmar Järnvägsgatan 8 263

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Bostadspolitik i Haninge 2010

Bostadspolitik i Haninge 2010 Socialdemokraterna Haninge Haninge 2010-07-02 Bostadspolitik i Haninge 2010 (S)-märkt bostadsstrategi Socialdemokraterna i Haninge Handenterminalen 3, Plan 8 136 40 Handen T: 08 745 40 74 www.sap.se/haninge

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala Bostadspolitiskt program 2014-2015 för Uppsala HYRESGÄSTFÖRENINGEN UPPSALA-KNIVSTA VÄLFÄRDEN BÖRJAR I HEMMET Bostaden är en mänsklig och social rättighet, inte

Läs mer

bygg med närodlad tillväxt

bygg med närodlad tillväxt bygg med närodlad tillväxt stämmoprogram Partistämman 2015 Bygg med närodlad tillväxt En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön förutsätter att det finns

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen

En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen Socialdemokraterna i Huddinge Motion till distriktskongressen 2009 En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen Bostadspolitiken har ibland beskrivits som det fjärde benet i en samlad

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-06-20 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2 I åtgärdplanen redovisas de åtgärder som bedöms behöva genomföras under

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010

Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Läget i Länet på bostadsmarknaden 2010 Fortsatt rekordhög befolkningsökning men bostadsbyggandet hänger inte med. Bostadsbristen förvärras 2006 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan bo

Ett Stockholm där alla kan bo Ett Stockholm där alla kan bo socialdemokraterna stockholms län Rådslag 2008 6/Ett Stockholm där alla kan bo Ett Stockholm där alla kan bo Inledning På valdagen i september 2010 vill vi socialdemokrater

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Befolkningsprognos och byggande

Befolkningsprognos och byggande Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Datum 2013-04-11 Diarienummer KSKF/2012:327 1 (10) Eskilstuna kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningenn

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Boendepreferenser och flyttmönster hos äldre Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marab@isv.liu.se Äldres boende idag Det Det stora flertalet

Läs mer

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Marie Sand 2016-01-28 Webbaserad handbok Innehåll Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen? Vad säger lagen? Processen Vad bör

Läs mer

Motion till Kommunfullmäktige

Motion till Kommunfullmäktige Motion till Kommunfullmäktige Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i Linköping Inledning Det står klart att klimatförändringarna är orsakade av människor. Och det är vi människor som skapat problemen

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 inger.sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2016-05-13 Dnr 1601724 1 (5) Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 215:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare Dir 214:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

!!" #$ %" &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %". #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+

!! #$ % &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %. #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+ !!" #$ %" &'( ) # * + )+ Lars Isaksson tidigare verkställande direktör för Arbetarbostadsfonden och nu Socialdemokraternas ordförandekandidat till styrelsen för kommunala Ekeröbostäder AB 2007-2010 En

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL

Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL Bostadsbyggandet för lågt och följer heller inte befolkningsutvecklingen 120 000 160 000 100 000 140 000 120 000 80 000 100 000 60 000 80 000 40 000 60

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2016-2025 Lindesbergs kommun Innehåll Inledning 3 Kommunens roll 4 Riktlinjernas syfte 4 Vision 2025 4 Attraktivitet 5 Utvecklingen i kommunen 5 Kommunens mål för utveckling

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

33*-=116+>57*(03.3, 0UULOrSSZM Y[LJRUPUN # ; # !! :! # !! 9!!#! # !! :! # ! # ; #!: ;!! #9 # )g5 +(/$ 69(5,*(

33*-=116+>57*(03.3, 0UULOrSSZM Y[LJRUPUN # ; # !! :! # !! 9!!#! # !! :! # ! # ; #!: ;!! #9 # )g5 +(/$ 69(5,*( 3/22 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 4/22 5/22 6/22 6/18 7/22 5. TRYGGARE JOBB 6. JÄMSTÄLLDA JOBB OCH INVESTERINGAR I EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ 8/22 7/18 7. FLER OCH BÄTTRE JOBB I SKOLA,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter

Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter Billiga bostäder för unga och andra i behov av lägenheter Hållbar samhällsutveckling 2015-09-04 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppdrag...3 Sammanfattning av uppdraget...3 Sammanfattning

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun

Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 2014-01-16 Remissversion Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder?

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Hela staden avstånden ska krympa Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer