Strategiskt program för boendeplanering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiskt program för boendeplanering"

Transkript

1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige

2 1

3 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Finspång Telefon Fax E-post: Webbplats:

4 Innehåll Inledning 2 Syftet med boendeplaneringsprogrammet 2 Struktur och material 3 Så här har vi jobbat 3 I beredningen har följande politiker och tjänstemän deltagit: 4 Andra kommunala mål som tagits i beaktande arbetet 4 Bostadsförsörjning blir boendeplanering 4 Boendeplaneringsprogram och Översiktsplan 5 Behov 5 Förhållningssätt till nya Bostadsförsörjningslagen 6 Relevanta nationella och regionala mål 6 Beskrivning av Finspång 8 Analys och utmaningar 9 Mål, riktlinjer och strategier 13 I

5 Inledning Det nationella målet för bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. ( nationellt mål för bostadspolitiken) Bostaden är en av livets mest centrala delar. Vi vill alla bo i bra bostäder till rimliga kostnader på orter där vi trivs. Var vi väljer att slå ner våra bopålar har många olika orsaker. Läget på bostadsmarknaden är idag på många orter ansträngt. Bostadsbristen är stor och priserna höga medan på andra orter minskar befolkningen, bostäder står tomma och kommunerna jobbar hårt för att locka människor till orten. Finspång har idag ett gynnsamt läge. Befolkningen ökar och vår närhet till Norrköping och Linköping skapar möjligheter att bo i småstaden Finspång men ändå mitt i en större arbetsmarknadsregion med alla dess fördelar. Men läget är inget värt om vi inte genom planering och beslut använder oss vårt goda utgångsläge. I diskussionen om boendeplanering är det viktigt att ha en helhetssyn, både vad gäller att se samband mellan olika verksamheter men också genom att vara långsiktig. Individen ska alltid sättas i centrum i boendeplaneringsprocessen och ses som medskapare. Människors vardag är utgångspunkten i arbetet med boendeplanering. Där det byggs bostäder skapas andra behov såsom exempelvis vägar, skolor, olika typer av service och kollektivtrafik. Därför är det viktigt att många delar av den kommunala organisationen är inblandade i boendeplaneringen Syftet med boendeplaneringsprogrammet Boendeplaneringsprogrammet uttrycker den politiska viljan kring boendeplaneringen i Finspångs kommun. Alla kommuner ska enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1 383) varje mandatperiod anta mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det gäller alla kommuner oavsett hur läget på den lokala bostadsmarkanden ser ut. Bra bostäder och goda boendemiljöer påverkar både välfärd och tillväxt och är därför en viktig del av kommunernas strategiska planering. Det är viktigt att i den här typen av program att göra skillnad på det som kommunen kan påverka och besluta om och beslut som ligger på en annan nivå. Detta program föreslår mål och riktlinjer för sådant som kommunpolitiker i Finspång kan påverka. Programmet hålls på en övergripande, strategisk nivå, och går inte ner i detaljer kring bostadsbyggande och boendeplanering. Åtgärdsprogram i arbetas fram i ett se-

6 nare skede utifrån målen i det strategiska boendeplaneringsprogrammet. Boendeplaneringsprogrammet är kommunfullmäktiges åsikter kring vad som behöver prioriteras för att lösa behovet av bostäder i Finspång de närmaste fyra åren. Ett boendeplaneringsprogram ska enligt lag revideras senast vart fjärde år och tar inte enbart upp förslag till nybyggnation utan ska också ge förslag på renovering, ombyggnation och i vissa kommuner också rivning av bostäder. Struktur och material I augusti 2013 presenterades ett kunskapsunderlag med planeringsförutsättningar för politikerna i miljö- och samhällsplaneringsberedningen. Syftet med kunskapsunderlaget är att ge en bild och mer fakta kring vad styr och påverkar byggandet av bostäder. De mål som föreslås i boendeplaneringsprogrammet grundas på fakta och analyser som gjorts i kunskapsunderlaget. Enligt Boverkets förslag till struktur för ett bostadsförsörjningsprogram ska det vara tydligt vilket kunskapsunderlag som ligger till grund för målen och riktlinjerna i programmet. Bilagt detta program finns därför dokument Planeringsförutsättningar strategiskt boendeprogram När det i Program och planeringsförutsättningar står Finspång menas hela Finspångs kommun om inget annat anges. Så här har vi jobbat Uppdraget att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram gavs till miljöoch samhällsplaneringsberedningen under mars Både beredning och ansvariga tjänsteman har under arbetet haft samtal med olika grupper med intresse för bostadsfrågor; beredningen i syfte att genomföra medborgardialog och ansvariga tjänsteman i syfte att få fram fakta till kunskapsunderlag och program. Beredningen har dessutom genomfört en enkätundersökning via kommunens hemsida vars syfte var att ta reda på hur Finspångsborna resonerar kring boende och bostadsområden. Medborgardialog, enkäter, omvärldsbevakning och faktainhämtning resulterade i ett kunskapsunderlag som presenterades för beredningen i augusti. Beredningen har också satt sig in i och vägt in andra instansers mål och riktlinjer som kan ha påverkan och styra boendeplaneringen i Finspång. 3

7 I beredningen har följande politiker och tjänstemän deltagit: Ingrid Ahlström (MP) ordförande Stig Jansson (M), Bill Johansson (S) Kristin Ydrefors (C) Mikael Wallin (fp) Michael Lindström (V) Bo-Göran Allard (S) Ansvarig Tjänsteman: Kikki Liljeblad, samhällsplanerare Koordinator beredningen: Per Strannelid, miljöstrateg Andra kommunala mål som tagits i beaktande under arbetet Beredningen har i sitt arbete tagit hänsyn till andra mål och uppdrag som kommunfullmäktige har antagit. Det är mål för medborgarnas delaktighet och inflytande men också program med konkret politiskt innehåll. Direktiv angående barnkonventionen Stråkstudie Norrköping- Finspångs Landsbygdsprogram Äldreomsorgsplan Översiktsplan Bostadsförsörjning blir boendeplanering I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar från 2001 talas om bostadsförsörjning. Vi i Finspång har valt att kalla vårt program för strategiskt program för boendeplanering. Anledningen är att politiker i en kommun inte försörjer kommunen med bostäder utan endast planerar för dess tillkomst. Dessutom menar vi att det inte enbart är bostäder, utan även boendemiljöer som planeras och att boendeplanering signalerar att kommunen tar ett större grepp kring frågan än vad ordet bostadsförsörjning gör gällande. Boverket rekommenderar kommunerna att använda ordet strategisk boendeplanering vilket signalerar att bostadsfrågan är en viktig del av kommunens strategiska planering. 4

8 Boendeplaneringsprogram och Översiktsplan Översiktsplanen beskriver kommunens ambition vad gäller mark och vattenanvändningen i kommunen. Den svarar på frågan VAR vi ska planera för olika verksamheter. Boendeplaneringsprogram beskriver behovet av olika typer av bostäder. Ett boendeplaneringsprogram svarar på frågan VAD som behöver göras för att uppfylla behovet av bostäder. I arbetet med boendeplaneringsprogrammet har beredningen fått mycket kunskap om byggandets förutsättningar. Många nya idéer kring planering och strategier för Finspångs utveckling har väckts. Flera av dessa idéer hör inte hemma i ett boendeplaneringsprogram utan är mer föremål för tankar i en ny översiktsplan. Kunskaperna tas med inför arbetet med återaktualiseringen av Översiktsplanen och finns beskrivna i de planeringsförutsättningar som är bilagt detta program. Behov För att kunna planera för behovet av bostäder måste vi inledningsvis definiera vad vi menar med behov. Vi menar att det är viktigt att göra skillnad på vad som är behov av en viss typ av bostad eller en bostad överhuvudtaget samt önskemål om en viss typ av bostad. Definitionen av behov är också avhängig av utifrån vilka aspekter vi väljer att titta. Nedan för vi ett resonemang kring detta. I kommuner där bostadsbristen är stor, där det inte finns några lediga bostäder alls, kan vi tydligt säga att det finns ett behov av fler bostäder. I Finspång, där det finns bostäder men kanske inte riktigt de bostäder som efterfrågas och på andra platser än där de som önskar en bostad vill bo, blir definitionen av behov en annan. I den enkät som gjordes under våren 2013 uttrycktes önskemål om olika typer av bostäder i Finspång. Önskemål som syftar till att göra Finspång till en än mer attraktiv kommun som kan locka nya invånare. Om det finns önskemål om attraktiva bostäder för att nå målet om fler invånare, kan vi då också säga att det finns ett behov? I Finspångs kommun finns bostäder för alla som önskar en bostad. Bostaden kanske är för dyr, för liten, ligger på fel ställe eller är för otillgänglig men det finns en bostad att tillgå för alla som just nu önskar bo i kommunen Vi skulle därmed kunna säga att behovet av bostäder är uppfyllt. Men, vi vet att många har behov av en annan bostad än den de just nu bor i. Det kan handla om äldre som bor i en villa man egentligen inte orkar ta hand om men bor kvar eftersom det inte finns något lämpligt alternativ eller att det alternativa boendet är avsevärt mycket dyrare än det nuvarande. Det kan också handla om behov av större bostäder för stora familjer. Det finns i Finspång alltså behov av andra sorters bostäder än de som finns tillgängliga. 5

9 I Översiktsplanen har kommunen som mål att öka sitt invånarantal till fram till år För att det ska bli möjligt måste Finspångs kommun upplevas som en attraktiv ort att bo och leva i. Vi vet att många människor idag är beredda och har möjlighet att pendla längre sträckor mellan bostad och arbete. För att den som letar efter nytt boende eller fått ett arbete i Finspång ska uppleva Finspång som en attraktiv bostadsort måste det finnas boende som definieras som attraktivt. Om det inte finns bostäder som upplevs som attraktiva i Finspång kommer människor som har möjlighet att välja bort kommunen som bostadsort vilket på sikt får negativa konsekvenser både för näringsliv, befolkningsutvecklingen och därmed skatteunderlaget till välfärden. Därför kan vi utifrån ett Finspångsperspektiv säga att önskemål och behov går hand i hand och inte enkelt går att skilja från varandra. Önskemål om vissa typer av bostäder kan också innebära behov av bostäder. Att lösa behov är viktigt så att människor bor i rätt bostäder men att lösa ett önskemål kan också vara relevant då det kan locka nya grupper till kommunen likväl som att man får igång en flyttkedja där den som flyttar till den nybyggda bostaden lämnar en bostad någon annan kan flytta in i. Förhållningssätt till nya Bostadsförsörjningslagen 1/ införs en ny lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Nytt i den nya lagen är att kommunerna i riktlinjerna i bostadsförsörjningsprogrammet ska redovisa hur hänsyn har tagits till relevanta nationella och regionala mål samt planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. På så sätt vill regeringen tillföra ett regionalt perspektiv i riktlinjerna. Länsstyrelsen ska ges möjlighet att yttra sig över kommunens planering av bostadsförsörjningen. Om en kommuns riktlinjer inte innehåller uppgifter om hur hänsyn har tagits till relevanta nationella och regionala mål samt planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen ges regeringen en möjlighet att förelägga kommunen att ta fram nya riktlinjer. Den nya lagen gäller bostadsförsörjningsprogram vars framtagandeprocess inletts efter den 1/ Därmed omfattas inte Finspång av den nya lagen. Vi har dock ändå valt att väga in regionala och nationella hänsyn i vårt programarbete eftersom vi anser att boendeplaneringen i Finspång påverkas av vad som händer i vår omvärld. Relevanta nationella och regionala mål I vårt arbete med att ta fram ett nytt boendeplaneringsprogram har vi valt att titta bredare än enbart på förutsättningarna och förhållandena i Finspångs kommun. Omvärldsbevakning är nödvändig om vi ska ligga steget före i vår planering. Omvärldsbevakning vad gäller boendeplanering handlar dels om att skaffa sig kunskap om vad som händer i vår fysiska närhet såsom regionen och främst Norrköping men också om att ha koll på den ekonomiska utvecklingen, lagar och regler samt trender 6

10 på bostadsområdet och hur människor uppfattar Finspångs attraktivitet. De mål som vi definierat som relevanta är mål som riksdagen samt regionförbundet Östsam har antagit och som vi anser kan kopplas till behov och önskemål om olika sorters bostäder. Mål och diskussioner som besvarar frågan var bostäder bör ligga hänvisas till en framtida revidering av översiktsplanen. Regeringen har tagit fram ett nationellt mål för bostadspolitiken som lyder Det nationella målet för bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Kommuner kan förhålla sig till den andra delen av detta mål, vilket är själva grunden i bostadsförsörjningen: att konsumenternas efterfrågan ska möta ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Kommuner bygger eller tillhandahåller inga bostäder förutom till dem som har ett biståndsbedömt boende. Det är marknaden som styr byggandet av andra typer av bostäder. Finspångs kommun ska ha en boendeplanering där vi har kunskap om behoven och planerar utifrån nuvarande men också framtida behov. Vi ska också jobba för att kommunen upplevs som attraktiv så att marknadens olika aktörer söker sig hit. Vad gäller regionala mål får vi gå till det regionala utvecklingsprogrammet ( RUP). I RUP anges inga mål utan regionförbundet har i stället tagit fram ett antal rekommendationer för den regionala utvecklingen. De regionala rekommendationer som är relevanta och som vi i Finspångs kommun haft med i vårt arbete är de rekommendationer som handlar samverkan med andra. Regional och mellankommunal översiktlig planering Samordnad kommunal översiktsplanering Främja koncentrerad bebyggelse Lokal service genom social ekonomi Vi planerar ett bättre Finspång om vi tar hjälp av men också följer utvecklingen hos andra. Vi anser att det är viktigt att både tjänstemän och politiker från Finspångs kommun deltar i det regionala arbetet. Frågan om Lokal service genom social ekonomi är en fråga vi följer med stort intresse. Många diskussioner i Finspång handlar om landsbygdens överlevnad och utveckling. 7

11 Finspång genomförde 2009 en stråkstudie tillsammans med Norrköping. Studien mynnade ut i nio olika åtaganden som antogs i båda kommunerna. Fyra av dessa åtaganden har koppling till boendeplanering. Kommunerna åtar sig att verka för blandade boendeformer i kommande detaljplaner. Kommunerna åtar sig att undersöka möjligheterna för kvarboende i området i livets olika skeden. Kommunerna åtar sig att gemensamt planera för att morgondagagens omsorgsbehov Gemensamt planera för att morgondagagens omsorgsbehov tillgodoser den demografiska utvecklingen i området. För att nå effekt i dessa frågor skulle samverkan med Norrköping utifrån stråkstudiens åtaganden behöva utökas, både på tjänstmannanivå och på politisk nivå. Beskrivning av Finspång Mer faktakunskap om Finspång finns i dokumentet Planeringsförutsättningar för strategisk boendeplanering Befolkningen i Finspång ökar för första gången sedan 1970-talet (en viss ökning skedde under något år i mitten på 1990-talet) I juni 2013 hade Finspång invånare. Under första halvåret 2013 ökade invånarantalet med 111 personer. Under perioden föddes 116 barn och 131 personer avled. 549 personer flyttade till kommunen och 422 flyttade från Finspång. Genomsnittsåldern i Finspång är högre än i riket. Andelen äldre är högre medan andelen i åldrarna är lägre. De åldergrupper som flyttar från Finspång är i 20- årsåldern medan de som flyttar till kommunen är runt 30. Kommunens största privata arbetsgivare är Siemens och den största offentliga är Finspångs kommun. Enligt datering fanns det bostäder i Finspångs kommun, 5629 småhus och 5058 stycken lägenheter i flerfamiljshus. De flesta flerfamiljshus i Finspång är byggda under åren och de flesta småhus är byggda Bostadspak 2012 tabell 5. SCB 8

12 Analys och utmaningar Bostadsmarknaden i Finspång likväl som i många andra kommuner står inför stora utmaningar. Det gäller att hela tiden ligga steget före för att kunna planera rätt och veta vad som ligger rätt i tiden. I vissa delar av landet är bostadsbristen stor medan i andra delar måste bostäder rivas för att få ekonomi i övriga beståndet. En stor del av allmännyttans bestånd, över hela landet, behöver renoveras de närmaste åren med stora kostnader som följd. Boendeplanering kan inte ses isolerat från andra aspekter i samhället. Där människor bor behövs gator, kollektivtrafik, samhällsservice likväl som kommersiell service såsom affärer och nöjesliv. Därför är det viktigt att planeringen av bostäder går hand i hand annan planering såsom exempelvis näringslivsutveckling, planering av kollektivtrafik samt placering av barn i förskola och skola. Företag behöver arbetskraft och Finspångs kommun behöver arbetskraften som bosatta skattebetalare. För att människor ska flytta hit behöver kommunen upplevas som attraktiv bostadsort. Attraktiviteten handlar om bostäder men också om exempelvis skolor, natur och kulturvärden. Pendlare kan ses som potentiella nyinflyttare till kommunen. Om vi vill rikta information till dem behöver man göra en större studie kring dem och vad som skulle få dem att flytta hit. Boendeplanering och näringslivsutveckling går hand i hand. Om Finspång ska upplevas som en attraktiv ort att flytta till eller bo kvar i måste det finnas bostäder för olika personer och olika behov. Här är önskemål om olika bostäder ett viktigt behov för att kunna locka nya invånare. Bostaden är en vara på marknaden. Om den som ska bygga upplever Finspång som en osäker marknad där ingen vill bo kommer ingen att bygga i Finspång. Om vi ska uppfylla översiktsplanens mål om invånare och att locka åringarna till kommunen måste kommunen ta fram en speciell strategi för den utvecklingen. För boendeplaneringens del innebär det fler bostäder som barnfamiljer kan efterfråga men det kan också innebära att vi ska skapar bostäder för äldre som därmed kan lämna sitt hus och flytta till ett enklare boende med resultatet att en villa blir därmed ledig. Boendeplanering handlar inte enbart om att bygga nya bostäder. Det kan handla att få igång en process av flyttkedjor men också om renovering och ombyggnad av befintliga bostäder för att bättre anpassas efter de boendes behov och önskemål. 9

13 Finspång bör dra nytta av sina fördelar. Vi befinner oss i en tillväxtregion med närhet till både större städer och många attraktiva arbetsplatser men har till skillnad mot den större staden lägre priser på bostäder. Kommunen bör hitta en strategi för att hur vi ska dra nytta av våra fördelar. Arbetet sker med fördel tillsammans med företag och organisationer. Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2013 finns det en brist på bostäder i centralorten. Bedömningen är att det behövs nya hyresrätter under kommande år för att nå balans. Här behövs en större analys för att ta reda på exakt vilken typ av bostäder som behövs samt hur betalningsviljan för olika typer av bostäder ser ut. Finspångs kommun har under de senaste åren genomgått förändringar. Befolkningen, som minskat stadigt sedan talet, ökar nu igen. Det både föds fler barn och flyttar in nya Finspångsbor. Många som flyttar till Finspång i årsåldern är födda och uppvuxna i kommunen men bott på annan ort några år för att studera och/eller arbeta. Forskning visar att har man trivts på sin ort under uppväxttiden är möjligheten att man bor kvar eller flyttar tillbaka när barnen kommer stor. Den största gruppen inflyttare är personer i 30-årsåldern vilket skulle kunna tyda på just detta. I större städer kan vi se en trend där barnfamiljer trots att de har ekonomisk möjlighet att köpa en villa bor kvar i lägenhet i centrala delar. Denna trend kan vi inte se i Finspång. Här är villatrenden stark. Vi kan se både behov och önskemål om fler villor, gärna i olika upplåtelseformer. Det allra största behovet av bostäder såsom vi definierat det är bostäder som äldre efterfrågar. När det gäller biståndsbedömt boende kan kommunen styra processen i stort sett helt själv i motsats till vad som gäller helt privata bostäder. I Finspång och övriga Sverige är kvarboendeprincipen stark. ( för en mer utförlig redogörelse kring begreppet kvarboende hänvisas till Planeringsförutsättning för strategiskt boendeprogram ) Enligt en publikation från socialstyrelsen från 2007 innebär kvarboendeprincipen att kunna bo kvar i den egna bostaden så länge som möjligt och inte i onödan behöva flytta till en institution. 2 I Finspångs kommuns översiktsplan står följande: Kvarboendeprincipen prioriteras, vilket innebär att kommunen genom service i hemmet ska underlätta för den äldre att bo i egen hemmiljö istället för särskilt 2 trappan mellan kvarboende och flytt -Förutsättningar för äldre med rörelsehinder att bo kvar hemma sid 9 10

14 boende. Möjligheten till enskilt boende ska prioriteras i planeringen och kompletteras med andra boendealternativ som till exempel särskilt boende För att kunna göra en god planering av äldreomsorgen är det viktigt att Finspångs kommun, i särskilt beslut, förtydligar vad som menas med kvarboendeprincipen. Menar man med kvarboendeprincipen att man till varje pris har rätt att bo kvar i sitt gamla hem oavsett standard och tillgänglighet eller menar Finspångs kommun att kvarboendeprincipen kan innebära att man flyttar från ett icke-anpassat boende till annat ett eget boende som är anpassat efter mina behov? En annan aspekt är om kvarboendeprincipen innebär att man har rätt att bo kvar i eget hem på den ort man alltid har bott på eller om principen enbart gäller ett eget boende men man kan behöva flytta till annan ort om ett mer lämpat, eget, boende finns att tillgå där. Gruppen äldre blir större och större variationerna i både ålder och förutsättningar är stora. Vi har pigga pensionärer som gärna vill bo i ett livsstilboende med andra i samma situation och som dessutom har råd att betala samtidigt som vi har många äldre äldre som är i behov av stora omsorgsinsatser för att klara sin vardag. I planeringen måste vi ta hänsyn till alla dessa grupper av äldre. Främst handlar det om att ha framförhållning. De yngre äldre kommer med åren att få ett större omsorgsbehov och då behöver både individ men också den kommunala planeringen ha bäddat för en smidig övergång. Det behövs fler tillgänglighetsanpassade lägenheter, lägenheter i flerfamiljshus med hiss samt lägenheter i markplan. Det finns också ett stort behov av att bygga ett nytt särskilt boende i Finspång. Idag ligger beläggningsgraden i kommunens särskilda boenden på 96 % vilket, om man ska ha en viss planeringsmån för uppkomna situationer, är att betrakta som full beläggning. I samtal med tjänstemän från sektor social omsorg görs bedömningen att det finns ett behov av ett nytt färdigt särskilt boende inom en treårsperiod. Kostnaderna för en del brukare att få hjälp i hemmet istället för på ett boende är ibland höga. Den så kallade brytpunkten innebär att kostnaderna för hemtjänst i det egna hemmet och kostnaderna för att bo på eget boende är lika höga. Finspångs kommun behöver ta ställning till hur mycket extra det får kosta att få hjälp i det egna hemmet. Det handlar om kostnader men också om arbetsmiljö för personal inom hemtjänsten. Flera av Vallonbygdens hus saknar hiss. Det kommer att skapa ett stort problem inom några år då de boende blir äldre och äldre. Äldre människor riskerar att låsas fast i sina lägenheter och inte komma ut. Vi vet från undersökningar att äldre vill klara sig själva. Att vara i behov av 11

15 någon för sitt dagliga liv är något de flesta äldre bävar för. Speciellt att denne någon ska vara en anhörig. Vi vet också att många äldre vill bo hemma och inte på institution så länge som möjligt. Detta resonemang landar i att det behövs en helhetssyn i boendeplaneringen för äldre. Det behöver finnas alternativ för den som inte lägre vill bo i en svårskött villa men fortfarande i eget hem och det behövs boende för den som är behov av dygnetruntomsorg. Ett annat behov som kommunen måste hantera är boende för personer som mitt i livet drabbas av en olycka eller sjukdom och som inte längre kan klara sig själva i ett eget boende. Idag finns inga speciella boenden för dessa personer utan de är hänvisade till kommunens äldreomsorg. Den ökade konkurrensen på bostadsmarknaden där fler konkurrerar om lediga lägenheter samtidigt som det finns en begynnande brist på mindre lägenheter, innebär en ökad risk för en svårare bostadssituation och i slutändan hemlöshet för personer som av olika anledningar har svårt att skaffa en lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden. Detta är en fråga som måste prioriteras under nästa mandatperiod. Därför behövs ett helhetsgrepp tas kring frågan om olika typer av boende i kommunens försorg för den som inte har möjlighet att skaffa bostad på den ordinarie bostadsmarknaden eller som har behov av att bo i olika stödboenden till exempel på grund av missbruksproblematik. En viktig aspekt när frågan ska utredas vidare är att anlägga ett barnperspektiv. I vårt arbete har det flera gånger framkommit att detaljplaner i kommunens mindre tätorter är gamla, omoderna och inte motsvarar dagens krav. När behov av bostäder i kommunens mindre tätorter uppstår är det självklart viktigt att ha en dialog med de inflyttade kring förutsättningar och möjligheter i området. Det måste vara möjligt att bo i hela kommunen. Den kommunala organisationen ska så långt det är möjligt och kommunen har ansvar möjliggöra för detta. Det finns tillgänglighetsanpassade bostäder i Finspång men den kommunala organisationens överblick kring dessa är dålig. Det är av stor vikt att kommunens handläggare har god kunskap kring när en anpassad lägenhet blir ledig för att kunna matcha den till någon annan brukare som har ungefär samma behov. Här behövs ett samarbete mellan bostadsbolagen i kommunen och den kommunala organisationen. I arbetet med att planera nybyggnation, renoveringar och göra anpassningar av kommunens boenden behöver man göra en helhetsöversyn av alla av kommunen ägda hus som idag används till biståndsbedömt boende. Detta för att få koll över att husen används på ett optimalt och effektivt sätt och om man skulle behöva göra förändringar. 12

16 Mål, riktlinjer och strategier Alla nuvarande och framtida medborgare i Finspångs kommun ska i så stor utsträckning som möjligt kunna bo i en bostad vald efter behov, efterfrågan och förutsättningar. Därför är det viktigt att planera för olika typer av bostäder utifrån de behov som uppmärksammats i arbetet med detta program. Boendeplanering bör vara en angelägenhet för hela den kommunala organisationen. En helhetssyn vad gäller exempelvis boende, skola, näringsliv och kollektivtrafik är en nödvändighet för en effektiv boendeplanering. Boendeplaneringen ska dessutom bedrivas i samstämmighet med nationella mål, regionala överenskommelser samt gällande lagstiftning. Mot bakgrund av de utmaningar som identifierats har kommunfullmäktige sätt uppföljande mål och riktlinjer för boendeplaneringen i kommunen de närmaste fyra åren. Målen uttrycker enbart det som kommunen själva kan styra och påverka. Ett övergripande mål för arbetet med boendeplanering är att alltid sätta individen i centrum samt att ha en helhetssyn utifrån människan, hennes behov och förutsättningar. Den kommunala organisationen ska så långt det är möjligt vara flexibel och tillmötesgå individens önskemål. Kommunens tjänstemän fungerar som lots och medskapare. När problem uppstår inbjuds alltid medborgaren att vara en del av lösningen. Mål: Planera för att det skapas bostäder i olika upplåtelseformer som äldre i olika åldrar kan efterfråga Uppdrag Uppdra åt kommunstyrelsen att ta kontakter med olika aktörer på bostadsmarknaden som kan ha intresse av att bygga senior och/eller trygghetsboenden i kommunen. Syftet är att kolla av marknaden och inventera intresset för att bygga i Finspång. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige under 2017 Mål: Vallonbyggdens bostadshus ska vara anpassade för en allt äldre befolkning som har större behov av tillgänglighet men som vill bo kvar i eget boende så länge som möjligt. Uppdrag: Kommunfullmäktige ger via ett speciellt ägardirektiv Vallonbygdens styrelse i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och en kostandskalkyl för insättande av hissar samt andra eventuella tillgänglighetsanpassningar av bolagets bostadsbestånd i Finspångs centralort. Mål: Behovet av platser inom kommunens särskilda boenden ska vara i balans

17 Uppdrag: Ta fram en handlingsplan, en ekonomisk plan samt börja arbeta för att ett nytt särskilt boende i Finspång ska stå färdigt inom en femårsperiod. Mål: Finspång ska upplevas som en attraktiv kommun att bo och leva i. Uppdrag: Ta fram en sammanhållen strategi för att definiera och utveckla. Den attraktiva kommunen Finspång. Syftet är att få fler invånare till kommunen samt hur vi ska anta utmaningarna i en växande kommun. I arbetet ska många olika delar av den kommunala organisationen delta likväl som näringsliv och det civila samhället. Strategin ska presenteras under Mål: Finspång ska vara en aktiv aktör på den regionala bostadsmarknaden Uppdrag: Politiker och tjänstemän deltar i regionala arbeten kring bostäder och boendeplanering. Uppdrag: Politiker och tjänstemän ökar sin samverkan med Norrköping i syfte att få till en regional planering i 51:an stråket men också ta fram en gemensam syn på boende och pendling mellan de båda kommunerna. Mål: Fler av de som pendlar till Finspång ska bli nya Finspångsbor Uppdrag: Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en studie bland pendlarna för att ta reda på vad som skulle kunna få dem att bosätta sig i Finspång. Vilka är möjligheterna och hindren? Studien presenteras i kommunfullmäktige före utgången av 2015 Mål: 50 nya bostäder ska byggas i centralorten från 2014 fram till 2018 Uppdrag: Kommunstyrelsen tar fram en handlingsplan för hur detta ska genomföras. Både privata aktörer likväl som det kommunala bostadsbolaget inbjuds att delta i arbetet. Mål: Fler nybyggda villor och radhus ska upplåtas med hyresrätt Uppdrag: Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta kontakt med aktörer på marknaden som bygger villor och radhus med hyresrätt och se hur stort intresset för att bygga i Finspång är. Uppdraget redovisas till kommunfullmäktige under 2017 Mål: Innebörden av Kvarboendeprincipen ska vara tydlig för alla aktörer. 14

18 Uppdrag: Kommunfullmäktige beslutar hur Finspångs kommun definierar kvarboendeprincipen och vilka riktlinjer som ska gälla i äldreomsorgen utifrån denna. Uppdrag: Kommunfullmäktige tar beslut kring den så kallade brytpunkten dvs hur mycket mer det ska få kosta att få hjälp i hemmet i förhållande till att bo på ett särskilt boende. Mål: Kommunens detaljplaner ska vara aktuella och när behov av om-, till-, eller nybyggnation uppstår i kommunens mindre tätorter ska det vara smidigt att ändra detaljplaner till moderna krav och behov. Uppdrag: När behov av nybyggnation i kommunens mindre tätorter uppkommer ska en dialog med kommunala tjänstemän och den som vill bygga inledas hur man på bästa sätt kan möjliggöra bostadsbyggande eller om- och tillbyggnad av nuvarande bostad. Mål: Det ska gå snabbt att få besked om men också tillgång till en tillgänglighetsanpassad bostad i Finspångs kommun Uppdrag: Ett register med alla tillgänglighetsanpassade bostäder upprättas. Registret ska vara aktuellt så att det går snabbt från att en lägenhet blir ledig till att den matchats ihop med annan individ i behov av bostaden. Mål: En helhetssyn utifrån aspekter såsom exempelvis skola, förskola, kollektivtrafik och övrig service ska råda i kommunen vid etablering av nya bostadsområden. Uppdrag: Kommunstyrelsen arbetar så att vid planering av nya bostadsområden eller förändring av befintliga ska alltid tjänstemän från kommunens olika delar delta. Detta för att redan tidigt i processen få in så många synpunkter och aspekter som möjligt. Mål: Den som drabbats av en olycka eller sjukdom mitt i livet ska inte i första hand enbart vara hänvisad till kommunen äldreboenden Uppdrag: Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur tillskapandet av den typen av boende skulle gå till. Uppdraget rapporteras till kommunfullmäktige under Mål: Det är viktigt att det finns bostäder för olika grupper av människor, bostäder i olika storlek och upplåtelseform. För den som inte har möjlighet att själv skaffa en bostad på den reguljära bostadsmarknaden måste det finnas olika lösningar. Det kan handla om olika typer av stöd-, motivations eller jourboenden i kommunens försorg. Uppdrag: Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan 15

19 utifrån nuvarande och förväntade behov av stöd-,motivations och jourboende i Finspångs kommun. Mål: Människor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo i en anpassad och tillgänglig miljö 16

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Foto:Trelleborgshem Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-22 Sammanställt av Mats Åstrand efter samtal med Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende

Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende Sammanfattning av workshop för Översiktsplan 2012 Inledning I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har samhällsbyggnadskontoret arrangerat

Läs mer

Riktlinjer för Bostadsförsörjning i Forshaga kommun 2015-2019

Riktlinjer för Bostadsförsörjning i Forshaga kommun 2015-2019 Dnr KS 2015/271 Riktlinjer för Bostadsförsörjning i Forshaga kommun 2015-2019 Antaget av kommunfullmäktige 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 3 Mål och riktlinjer för bostadsbyggande

Läs mer

Bengt Eriksson 2010-01-18

Bengt Eriksson 2010-01-18 BERIKON AB Promemoria Bengt Eriksson 2010-01-18 Kommunförbundet Skånes engagemang i studentbostadsfrågan Styrelsen för Kommunförbundet Skåne har väckt frågan om förbundets engagemang i studentbostadsfrågan,

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala Bostadspolitiskt program 2014-2015 för Uppsala HYRESGÄSTFÖRENINGEN UPPSALA-KNIVSTA VÄLFÄRDEN BÖRJAR I HEMMET Bostaden är en mänsklig och social rättighet, inte

Läs mer

Regional bedömning av behovet av nya bostäder

Regional bedömning av behovet av nya bostäder YTTRANDE 1 (5) Enheten för bostadsfrågor Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 104 22 Stockholm Regional bedömning av behovet av nya bostäder (S2012/4203/PBB) Sammanfattning

Läs mer

Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun

Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 22/2014 Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun Rapport framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och Katrineholms Fastighets AB, på

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07 3 HÖRBY KOMMUN.1 HÖRBY KOMMUN Koncept utställningshandling 2015-09-07 6 5 HÖRBY KOMMUN Läget mitt i regionen, med högst en timmes bilresa till Skånes alla kuster, är en av Hörby kommuns största fördelar.

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? Täby kommer under de kommande åren att fortsätta en dynamisk förändringsprocess. Invånarantalet planeras att öka med omkring

Läs mer

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-02 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall varje kommun planera

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping?

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? Maykil Al-Magdasi, Evelina Guander Svärm, Anton Högberg och Elisabeth Öhman Seminariegrupp 3D 2012-03-20 2 Sammanfattning

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015 Omslagsbild: Fasad från Gruvgatan i Falun målad av f.d. stadsarkitekt Håkan Olsson. Foto: Irené Svedjelöv Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande Sammanfattning Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid

Läs mer

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende!

Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som i detalj tittar på möjligheter och utmaningar kring äldres boende! Till SPF Seniorernas representanter i de kommuner som utsetts till remissinstanser för utredningen Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) Ta chansen att påverka det kan dröja länge till nästa utredning som

Läs mer

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter.

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 100-dagarsprogram Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 1 Vision Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM

BOSTADSFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM BOSTADSFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM Riktlinjer för bostadsförsörjning 2014-2019 Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10/ 130 Giltighetstid tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum senast

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Kommunstyrelsen 2008-04-14 74 187 Plan- och tillväxtutskottet 2008-03-25 30 53 Dnr 08.204-21 aprilks19 Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Ärendebeskrivning

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts Tillväxt Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor.

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

Bostadspolitiskt program för Heby kommun

Bostadspolitiskt program för Heby kommun 1 (18) Datum Reviderad 110125, enligt Kf 216/2010 Bostadspolitiskt program för Heby kommun HEBY100 v 1.0 2005-11-28 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Plusgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan 11

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

!!" #$ %" &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %". #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+

!! #$ % &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %. #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+ !!" #$ %" &'( ) # * + )+ Lars Isaksson tidigare verkställande direktör för Arbetarbostadsfonden och nu Socialdemokraternas ordförandekandidat till styrelsen för kommunala Ekeröbostäder AB 2007-2010 En

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

1. INLEDNING... 4. 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5. 2:2 Flyttmönster...

1. INLEDNING... 4. 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5. 2:2 Flyttmönster... Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2009-2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5 2:1 Befolkningsutveckling

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

bygg med närodlad tillväxt

bygg med närodlad tillväxt bygg med närodlad tillväxt stämmoprogram Partistämman 2015 Bygg med närodlad tillväxt En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön förutsätter att det finns

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24

Framtidens Äldreomsorg i Heby kommun 2013-01-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Uppdrag... 3 Kommunikation med medborgarna... 3 Förslag till beslut... 4 Samhällsperspektivet... 4 Bo hemma under trygga och goda levnadsvillkor... 4 Vård- och omsorgsboende

Läs mer

Vilka av Landskronahems områden ska säljas?

Vilka av Landskronahems områden ska säljas? -:ta ~, Socialdemokraterna Landskrona Landskrona 2015-11 -20 IJ\N I' n,.,1_ 2015 -lf- 23 Interpellation till Landskronahems styrelseordförande Kenneth Håkansson (FP) Vilka av Landskronahems områden ska

Läs mer

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB Vår referens: Stockholm Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se Näringsdepartementet 100 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Läs mer

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll.

2016-06-21. Promemoria. Finansdepartementet Näringsdepartementet. Sammanfattning av regeringens förslag. Innehåll. Promemoria 2016-06-21 Finansdepartementet Näringsdepartementet Sammanfattning av regeringens förslag Innehåll Mer byggklar mark... 1 Sänkta byggkostnader... 2 Kortare ledtider... 3 Förändrade uppskovsregler

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun 2016

Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun 2016 Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun 2016 Samrådshandling 2016-02-23 1 Projektägare: Torsten Helander (Stadsarkitekt) Projektledare och författare: Julia Göransson (Samhällsplanerare) Layout: Julia

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

e län Boendeplanering

e län Boendeplanering Läns sty Skån relsen e län 1:1 20 10-02 -15 Boendeplanering 1 Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: BoPM Boendeplanering Länsstyrelsen i Skåne län Hanna Björklund, Emma Norrhede,

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Nämndens ansvarsområde

Nämndens ansvarsområde 2013-01-04 Diarienr 2012/337-NF-003 Sid. 1 Nämnden för funktionshindrade För att ta vidare steg mot Vision 2026 Staden utan gränser ska nämnden för funktionshindrade aktivt planera för målgruppernas framtida

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

3.1. Alvesta kommun en central del av Sydsverige

3.1. Alvesta kommun en central del av Sydsverige 3. KOMMUNEN IDAG 3.1. Alvesta kommun en central del av Sydsverige Alvesta kommun ligger i gamla Värendsriket i Småland och är till stora delar gammal bondebygd med kulturhistoriska rötter långt tillbaka

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering

Inte(GR)erad bostadsplanering Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre Workshop kring goda och attraktiva boendemiljöer för äldre 8 september 2011, Aschebergska Eken, Lillhagsparken 1 Ett gott och attraktivt boende för äldre

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun

Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Dnr ON 02/58-730 Äldreomsorgsplan för Munkedals kommun Omsorgsnämnden 2004-12-15 61 455 80 MUNKEDAL Tfn växel 0524-180 00 Fax 0524-18 110 Bankgiro 549-6260 Postgiro 11 54 40-0 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

Remissvar angående Skellefteå 2030 utkast till prioriteringar i strategin

Remissvar angående Skellefteå 2030 utkast till prioriteringar i strategin 2015-03-25 Remissvar angående Skellefteå 2030 utkast till prioriteringar i strategin Föreningen Skeva har tagit del av det utkast till prioriteringar i strategin för Skellefteå 2030 som Skellefteå kommun

Läs mer

Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden

Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden Ett diskussionsmaterial om boende och samhällsplanering. Erik Tellsén Delar av materialet har inspirerats av eller hämtat från programkommissionen, den

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

Bostad för alla Boendeplanering, Svalövs kommun, 2013-2020

Bostad för alla Boendeplanering, Svalövs kommun, 2013-2020 Bostadsförsörjningsprogram 2012-2020, informationsdel 1 Bostad för alla Boendeplanering, Svalövs kommun, 2013-2020 Kommunfullmäktige 2013-03-25 Boendeplanering 2013-2020, informationsdel 2 (20) Innehållsförteckning

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG

FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG FÖRSTUDIE: MEDBORGARDIALOG VAD ÄR FÖRSTUDIE: MEDBORGAR Jagvillhabostad.nu erhöll under våren 2010 ekonomiska medel från Allmänna Arvsfondens satsning Vi deltar för att under ett års tid genomföra en förstudie

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

Bra bostäder - bättre liv

Bra bostäder - bättre liv Bra bostäder - bättre liv Bra bostäder - bättre liv SeniorVärldskonferens 21-22 april 2015 Marianne Hermansson, Senior Göteborg, SLK SeniorVärldskonferensen 21-22 april 2015 Marianne Hermansson, boendeutveckling

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014 Datum 2014-06-10 1(28) Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS 621 85 VISBY Visborgsallén 4 010-2239000

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRES- RÄTTER? VARFÖR BYGGS INTE FLER HYRES- RÄTTER? Omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dag i en hyresbostad. Det gör hyresrätten till den näst vanligaste boendeformen

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

5. Boende. *Karta som tillhör detta kapitel finns i kartbilagan.

5. Boende. *Karta som tillhör detta kapitel finns i kartbilagan. 5. Boende Sammanfattning Karlskoga och Degerfors ska erbjuda attraktiva boenden, i varierade lägen, med olika upplåtelseformer och för livets olika skeden. Centrumnära boende och boende med anknytning

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2013-03-19 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 2 Yttrande om riksintresse för industriell produktion Linköpings kommun avstyrker att Saab blir riksintresse för industriell

Läs mer