Ett Stockholm där alla kan bo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett Stockholm där alla kan bo"

Transkript

1 Ett Stockholm där alla kan bo socialdemokraterna stockholms län

2 Rådslag /Ett Stockholm där alla kan bo Ett Stockholm där alla kan bo Inledning På valdagen i september 2010 vill vi socialdemokrater få stöd för en modern, framtidsinriktad och offensiv bostadspolitik för Sverige och Stockholmsregionen. Vi vill att bostadspolitiken ska återupprättas som en bärande del i välfärden. Vi tar ansats i bostadens självklara betydelse för människors liv och vardag. Vi nyanserar och förnyar delar av vår politik så den följer med samhällsutvecklingen. Vi pekar samtidigt på de verktyg vi vill använda för att nå angelägna mål med vår samlade politik. Det finns fortfarande brister. Tydliga revor i välfärden också på bostadspolitikens område. Allt för många unga upplever bostadslöshetens tröstlöshet och tvingas leva i kappsäck utan fast förankring. Äldre förnekas plats på äldreboenden där den service och omsorg de behöver finns nära. Trångboddheten är en realitet i många av våra bostadsområden där stora familjer tvingas leva i den normallägenhet som byggdes för mamma, pappa, två barn. En del bostadsområden hamnar i negativa spiraler när servicen försämras och områdets centrum förfaller. Diskriminering förekommer också på bostadspolitikens områden. Samtidigt råder marknadskaos i delar av regionen där bostäder som betingar stora värden delar upp regionen i rik och fattig. Det behövs onekligen politik för att kunna möta välfärdsbristerna. 2

3 Rådslag 2008 nr 6/Ett Stockholm där alla kan bo De senare åren har gapet mellan ord och handling växt. I ord har de bostadspolitiska målen hyllats och upprepats. Samtidigt har handlingen inte alltid följt efter i samma takt och ibland till och med gått i motsatt riktning. Det har gällt också under socialdemokratiskt styre, såväl i regering och riksdag som i kommuner. Ett sådant exempel är den ofta uttalande ambitionen att skapa likvärdiga villkor mellan upplåtelseformer i skattemässigt hänseende. Trots uttalade mål om neutralitet är fortfarande hyresrätten missgynnad. Tillkortakommanden finns också i form av att det samlade anslaget till bostadspolitik radikalt minskat. Ibland har staten uttalat betydelsen av miljövänliga investeringar i bostäder men samtidigt låtit skatteeffekter slå igenom i form av högre skatt när investeringen väl är gjord. Behoven av stöd till upprustning och renovering av miljonprogrammets bostäder har inte mötts med konkreta investeringsmedel. Den stora nedrustningen av förutsättningarna för en aktiv bostadspolitik har genomförts av den moderatledda alliansregeringen sedan tillträdet hösten Panikskrotning av hela det bostadspolitiska stödet, avskaffade lagar till skydd för allmännyttan och en blå skatteväxling till rikare hushåll i några av regionens kommuner har ersatt en politik som haft sociala ambitioner. Vi ser effekterna redan nu. Byggandet av hyresrätter har mer än halverats. Det blir allt svårare för inte minst unga att få tag i en bostad. Många människor upplever otrygghet när hotet om påtvingade ombildningar som sker av ideologiska skäl lurar i vassen. Ett antal av de bostadspolitiska utmaningar som stockholmsregionen står för kräver nya lösningar och metoder. Där behövs en rejäl modernisering och förnyelse av socialdemokratisk bostadspolitik. På andra områden handlar det om att återgå till förslag och initiativ som partiet i regeringsställning redan arbetat fram, men som nu kastats i papperskorgen av den moderatledda alliansregeringen. Det gäller exempelvis förslag om ett långsiktigt finansieringssystem för bostadssektorn, om bostadsförmedlingar och bostadsförsörjning i alla kommuner, om viktiga förslag för att stärka allmännyttans ställning och nya initiativ för att hyresgästernas inflytande ska utvecklas. Ibland har vi i vår retorik talat om bostadssektorn som om den saknade marknadsinslag. Så är det naturligtvis inte, allra minst i våra storstadsområden. Och för de allra flesta är också marknaden en helt naturlig aktör vad gäller boende. Det vet alla som köpt eller sålt en villa eller ett radhus. Den självklarheten kan inte socialdemokratin missa att utgå från. Det stämmer att det finns inslag på framför allt hyresrättens område där marknadskrafternas fria spelrum med nödvändighet har begränsats. Men för egna hem och bostadsrätter sker köp och försäljning på marknaden, ett förhållande som socialdemokratin måste formulera retorik och politik med utgångspunkt från. 3

4 Rådslag /Ett Stockholm där alla kan bo Ska våra politiska mål om rätten till en god bostad för alla kunna förverkligas krävs att stat, kommun och bostadsföretag samverkar. En del av förslagen vi här för fram förutsätter en socialdemokratisk politik i riksdagen. Andra avgörs om kommunerna är tillräckligt offensiva och aktiva och om de får goda förutsättningar för det av staten. På några områden är vi tydliga med vad socialdemokratiska ledningar i alla länets kommuner behöver genomföra om vi får stöd för politiken i de kommunala valen De allmännyttiga bostadsföretagen är en oerhört viktig aktör på den svenska bostadsmarknaden och nyckelaktörer i genomförandet av bostadspolitiken. Bostadsföretagen har grundats av kommunerna med kommunalt kapital och kännetecknas av ett långsiktigt ägande. Utan enskilt vinstintresse och med styrelser som påverkas av de allmänna valen står de både som en garant för goda bostäder till rimliga kostnader och för medborgarnas inflytande på bostadsmarknaden. Allmännyttans uppdrag måste formuleras på ett tydligt sätt och en definition av vad ett allmännyttigt bostadsföretag är måste slås fast. Hur vi hanterar det befintliga bostadsbeståndet är helt avgörande för om vi ska lyckas föra en bostadspolitik med sociala ambitioner, där centrala beståndsdelar är energieffektivisering, tillgänglighet, attraktivitet (t.ex. den bästa skolan i kommunen), trygghet och entreprenörskap. Vi socialdemokrater vill utveckla hela stockholmsregionen. För väldigt många människor är regionen en helhet där man bor i en kommun, arbetar i en annan och handlar i en tredje. Att utveckla och stärka Stockholms län kräver därför också att investeringar i kollektivtrafik och annan infrastruktur görs parallellt med bostäders lokalisering. Här vill vi också hylla ett annat perspektiv: Banden mellan vårt län och omkringliggande län i Östra Svealand ska stärkas, något som bland annat betyder att bostadsmarknaden vidgas. 4

5 Rådslag 2008 nr 6/Ett Stockholm där alla kan bo Bostadspolitiska mål Strax för jul 2007 beslutade riksdagen om ett nytt, borgerligt mål för bostadspolitiken. Efter beslutet har Sverige ett tvådelat mål som lyder: Målet för bostadsfrågor är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Målet för samhällsbyggande är en ändamålsenlig samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande som ger alla människor en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, naturresurser och energi samt ekonomisk tillväxt och utveckling främjas. Vi vill föra en bred dialog med invånare och intresseorganisationer om det bostadspolitiska målet. Den tidigare lydelsen innebar högre politiska ambitioner om politikens roll för att skapa bostäder. Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga förhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten. Det bostadspolitiska målet bör diskuteras och brytas ner i konkreta åtgärder genom en dialog med länets invånare. Här finns det också anledning till diskussion om hur vi ser på bostadspolitikens roll och möjligheter i samhället. Det tidigare bostadspolitiska målet uttryckte att boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga förhållanden. Hur ser vi på möjligheterna att klara detta om andra delar av politiken driver i motsatt riktning och leder till ökade klyftor och orättvisor? 5

6 Rådslag /Ett Stockholm där alla kan bo Dags att socialdemokratin står upp för dem som äger sin bostad samtidigt som vi tryggar och utvecklar hyresrätten Människors bostadsbehov varierar genom livets olika faser. Samhället och politiken har en uppgift att genom samhällsplanering, bostadsbyggande och serviceutbud möta olika behov. Den första lägenheten är ofta en liten hyresrätt. Den följs kanske av en större hyresbostad, en villa eller ett radhus. När barnen vuxit upp och flyttar ut förändras behoven åter. Senare på ålderns höst vill man kanske sälja sitt hus för att byta till en mindre bostad, inte sällan en hyresrätt. Dessa skiften i människors bostadsönskemål måste politiken möta. Socialdemokratin är ett parti för hela stockholmsregionen, för alla länets invånare. Därför behöver vi förtydliga vår bostadspolitik. Ibland har bilden av oss blivit att vi endast är ett parti för allmännyttan och för hyresrätten. Det har funnits starka skäl att betona de delarna av politiken eftersom bristerna varit störst i sådana frågor. Många av länets invånare som endast kan efterfråga hyresrätt har också de största behoven av att politiken finns och är aktiv. Ägande av sin bostad är dock inget som förbehålls de mest välbeställda. I Stockholms län finns idag ungefär bostäder. Av regionens invånare bor ungefär hälften i hyresrätt, en fjärdedel i bostadsrätt och en fjärdedel i eget småhus. En stor andel av invånarna har således valt att investera sitt sparkapital eller lånat pengar för ett bostadsköp. Socialdemokratin som en gång var engagerad i egnahemsrörelsen måste återta sin självklara uppgift att också företräda människor som väljer äganderätt. Vi vill i högre grad att socialdemokratin i bostadspolitiken betonar valfriheten mellan upplåtelseformer och för in ägandets villkor och problem i en heltäckande bostadspolitik. Ett område där partiet måste lägga konkreta förslag handlar om att underlätta för unga att äga sin bostad. Vi vill ta fram förslag till hur framför allt unga människors möjligheter att spara långsiktigt till sitt kommande boende ska stimuleras. Där tycker vi att reglerna bör ses över så att sparande till boende i bostadsrätt och egnahem får liknande villkor som pensionssparande. För den enskilde är en investering i en bostad oftast den absolut största investeringen som görs i livet. Den som väljer att äga sin bostad måste kunna känna trygghet vid köp och försäljning. Vi vill se över mäklarlagstiftningen för att stärka köparens ställning. En reform kan vara att köpare och säljare har varsin mäklare vid en affär. 6

7 Rådslag 2008 nr 6/Ett Stockholm där alla kan bo Hyresrätten är en missgynnad bostadsform och i jämförelse med ägandeformerna dyrt för hushållen. Det finns också skevheter i lagstiftningen för bostadsrättsföreningar som ger olikheter. Konkreta förslag ska läggas fram för att det länge uttalade målet om lika villkor mellan upplåtelseformerna ska uppnås. Hyresrätten ska ges samma förutsättningar som övriga upplåtelseformer vad gäller nyproduktion och förvaltning. Därför bör avdragsrätt för gemensamt inköpta hushållsnära tjänster som görs av boende i samverkan införas så länge det systemet finns kvar. Inflytande över boendet måste följa av boendet i sig och får inte vara förbehållet den som äger. Den förra regeringen startade ett arbete med att se över hur hyresgästens inflytande ska kunna stärkas. Det gäller bland annat när ett hus renoveras och rustas upp och hur det sedan påverkar hyran. Vi vill fortsätta det arbetet. Boendeinflytande ska uppmuntras och utvecklas lokalt i bostadsområden. Vi tycker också att den kooperativa hyresrätten ska prövas i bostadsbolag där intresse finns. Allmännyttan ska finnas som ett alternativ i alla stads- och kommundelar. Dess andel av flerbostadshusmarknaden i Stockholms län ska inte minska. Det kräver att ombildningar till bostadsrätter som enbart görs av ideologiska skäl stoppas. Allmännyttan ska också vara en aktiv fastighetsägare där både köp och försäljningar av fastigheter förekommer. Allmännyttans företag måste vara kommunens verktyg för att leva upp till de bostadspolitiska ambitionerna där allas rätt till ett eget boende är utgångspunkten. Ansvaret för de mest utsatta grupperna kan aldrig väljas bort av ägaren, kommunen. Där kommunen av ideologiska skäl har avyttrat allmännyttan måste kommunen söka andra vägar för att ta sitt ansvar för bostadspolitikens genomförande. Här bör kommuner samverka, exempelvis enligt modell från Förbo i Göteborgsområdet där fyra mindre kommuner har ett gemensamt bostadsföretag för att klara sin bostadspolitiska uppgift. 7

8 Rådslag /Ett Stockholm där alla kan bo Dags för en ordentlig förnyelse av vårt gemensamma bostadsbestånd Bostadspolitiken har ofta haft ett berättigat fokus på nyproduktionen. Det är och har varit helt riktigt i regioner med bostadsbrist där nybyggnation är helt nödvändig för att klara människors efterfrågan. Ibland har det tyvärr medfört att det redan byggda beståndets kvaliteter och brister har försummats. Det finns stor anledning att ändra fokus för att mer uppmärksamma behov och brister, men också möjligheter i redan befintliga bostadsområden. Vi måste skapa fler attraktiva bostadsområden. Behovet av att ställa om till ett hållbart samhälle såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt är därför en självklar bostadspolitisk utgångspunkt. Boendet påverkar nästan alla miljömål. Bostäder och andra fastigheter förbrukar nära hälften av vår energi. Ett flexibelt boende är en förutsättning för stockholmsregionens företag när de rekryterar anställda och är därmed viktigt för tillväxt och jobb. Samhällsbyggnadssektorn i sig är en mycket betydelsefull del av samhället. Nära en halv miljon anställda och 10 procent av BNP gör sektorn mycket angelägen att uppmärksamma som drivkraft för tillväxt och välfärd. Vi socialdemokrater vill ta täten i arbetet med att utveckla hållbara städer och boendemiljöer genom att sätta arbetet med stadsutvecklingsfrågor högt på dagordningen. Vi vill att alla som bor i vår region ska kunna känna trygghet i sitt boende. Ytterst handlar det om att återupprätta samhällsbyggnad och samhällsplanering som två bärande uppgifter för ett modernt Stockholms län. Den självklara utgångspunkten är hur vi gemensamt förbättrar människors levnadsvillkor i olika bostadsområden. Här har hela samhället ett omfattande uppdrag i att bryta segregation och utanförskap där bostadspolitiken enbart kan vara en del i en hel kedja. Jämlika levnadsförhållanden och minskad segregation i vårt län måste åstadkommas med en ny politik för jobb, rättvis fördelning, trygghet vid arbetslöshet och sjukdom, en god integration, en sjukvård som möter de stora ohälsoskillnaderna m.m. När många bostäder måste byta stammar och renoveras vill vi passa på att också förbättra utemiljöer, ordna med energismarta lösningar av energiförbrukningen, stärka några områden med fler arbetstillfällen och bättre kommunal och offentlig service. Det handlar om den tätortsnära naturen och om hur vi bevarar viktiga grön- och friluftsområden i kampen om mark för andra ändamål. Vi tycker att trafiklösningar i bostadsområden kan förbättras, ibland i syfte att öka trafiksäkerheten, ibland för att förbättra områdets kommunikationer. Vi socialdemokrater vill att allt det görs utifrån barnens perspektiv. Där måste också frågor om tillgänglighet finns med såväl som ett genusperspektiv. 8

9 Rådslag 2008 nr 6/Ett Stockholm där alla kan bo Behovet av förnyelse finns i bostadsområden av olika karaktär. I de trygga och naturnära bostadshus av lite äldre datum, där boendemiljöer ofta är harmoniska, har lägenheterna lika ofta mycket stora brister i exempelvis tillgänglighet. Samtidigt är det många äldre som bor där. Där finns också de bostäder som byggdes under miljonprogrammets dagar. Ofta är bostäderna mycket moderna och fräscha. Samtidigt berörs bostadsområdet av utanförskap och sociala problem, problem med integration och allt sämre service och förfallande utemiljöer. Där handlar behoven också om att möta förändrade hushållstyper med allt fler större familjer och allt fler ensamhushåll. Och i tider när allt mer av vården bedrivs i äldres hem behövs också fler gemensamhetslokaler och personalutrymmen i våra bostadsområden. Vi vill göra en flermiljarderssatsning på förortens bostadsområden. Vi vill sätta höga mål om förnyelse och omvandling utifrån de boendes villkor. Det borde vara ett brett förankrat mål att områden som Flemingsberg, Alby, Hovsjö, Vallsta och Brandbergen blir våra nya möjlighetsområden där det är inne eller kult att bo. Vi tycker att det är självklart att allmännyttan ska stå i fronten i frågan om boende och miljö. Bostadssektorn måste ta sin del av klimatansvaret. Därför bör exempelvis produktionen av så kallade passivhus som har en mycket låg energiförbrukning prövas i vårt län. Det ställer krav på att också det befintliga beståndet får smarta energilösningar. Vi vill göra det lättare och lönsamt för egnahemsägare att ställa om sitt hus till energismart. Statliga stimulanser behövs för detta också framöver. För satsningar och ombyggnation har staten, kommunerna och bostadsföretagen ett gemensamt ansvar. Mycket stora underhållsinsatser behövs för att förbättra fastighetsbeståndets funktion. Någon form av stimulans för dessa åtgärder kommer att behövas. Byggkostnaderna måste pressas. Ökad kvalitet i byggandet är angeläget också när branschen går för fullt. Nya byggnadsmaterial får användas först efter en godkänd miljöanalys. De allmännyttiga bostadsföretagen ska ha ett fastighetsbestånd av sådan kvalitet att varje bostadssökande ska kunna överväga detta som ett alternativ i sitt bostadsval. Vi vill se en bred offensiv i regionen på temat Trygghet i boendet. Varje kommun bör i nära dialog med befolkningen, hyresgästföreningar, villaföreningar, bostadsrättsföreningar och offentliga aktörer kartlägga trygghetsperspektivet och faktorer som ger otrygghet. De allmännyttiga bostadsföretagen ska också här gå i täten genom insatser inom områdena belysning, 9

10 Rådslag /Ett Stockholm där alla kan bo säkra förråds- och källarmiljöer och planteringar där hänsyn tas till upplevd trygghet. Vi presenterar i varje berörd kommun i länet ett särskilt omställningsprogram för miljonprogrammets områden som tas fram i nära dialog med boende, näringsliv och bostadsmarknadens aktörer. Vi vill lyfta fram samhällsbyggnadssektorns roll för jobben, tillväxten och välfärden genom att utveckla samarbetet mellan politiken och olika delar av sektorn. Dags att avskaffa bostadsbristen och utrota hemlösheten En inflyttnings- och tillväxtregion som Stockholm behöver ett ambitiöst bostadsbyggande för att möta människors och företags behov av bostad och arbetskraft. En stor grupp unga vuxna söker sin första bostad. Ett växande antal invånare flyttar till stockholmsregionen för att arbeta eller studera. En stor grupp äldre önskar sälja sitt gamla hus för att i stället hyra sin bostad. Hitkommande flyktingar ställer krav på bostäder. Det är några skäl till varför bostadsbyggandet i Stockholms län måste hålla en hög nivå också framöver. Här spelar hyresrätten en central roll för flexibilitet och rörlighet. Marknaden tillgodoser behoven som finns på ägarmarknaden tämligen väl. Inte minst i Stockholms län kommer den dock till korta när det gäller hyresrätten. Det är mycket oroande att byggandet av hyresrätter nu sjunker dramatiskt. En avgörande faktor är att regeringen av ideologiska skäl har panikstoppat det bostadspolitiska stödet i form av investeringsbidrag. Boverket har i en analys visat att de särskilda investeringsstöden för byggande av hyresrätter hade avsedd effekt. För närvarande är efterfrågan fortsatt stark, vilket håller upp nyproduktionen, men borttagandet av investeringsstöden kommer sannolikt att minska andelen hyresrätter. Det behövs ett långsiktigt stöd för byggande av miljövänliga bostäder med hyresrätt som upplåtelseform. Inför valet 2010 kommer vi att redovisa våra ambitioner för byggandet kommun för kommun i länet. Riksdagen måste tydliggöra kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen, inte minst för grupper som äldre, ungdomar och hemlösa. Det ska vara lätt att få tag på en ledig bostad. Därför krävs att varje kommun eller kommuner i samarbete inrättar bostadsförmedling med öppna och tydliga regler för förmedlingen och som motverkar diskriminering. 10

11 Rådslag 2008 nr 6/Ett Stockholm där alla kan bo Socialdemokraterna kommer i alla länets kommuner att genom tydliga ägardirektiv till de kommunala bostadsföretagen stärka möjligheterna för genomslag av de bostadspolitiska målen. Såväl de allmännyttiga bostadsföretagen som privata aktörer stimuleras till att skapa stadsdelar och kommuner med blandade upplåtelseformer. De ungas inträde på bostadsmarknaden sker ofta till en hyreslägenhet. Studenters behov av bostäder måste mötas. Allmännyttans företag har en stor uppgift i detta. Socialdemokraterna kommer i länets kommuner att presentera särskilda ungdomsbostadsprogram. Allmännyttan kommer att spela en viktig roll för att klara den åldrande befolkningens bostadsbehov. Förtätningar, produktion av nya bostadsområden samt anpassning av befintliga områden och lägenheter kommer att vara metoderna. Nyproduktionen ska, utan att skapa ett kategoriboende, också inriktas på små bostäder för att tillgodose de ungas behov. Samarbeten mellan länets kommunala bostadsföretag ska initieras för att erhålla kostnadsminskningar i nyproduktionen. Hyressättningen ska utgå från hyresgästernas behov av trygghet i sitt boende. Ett fungerande bruksvärdessystem där allmännyttan anger tak för hyrorna behövs också i framtiden. Inom den ramen bör bostadsmarknadens parter, precis som arbetsmarknadens parter, vara fria att teckna avtal om vilka hyror som ska gälla. Det är dags att sätta rätten till bostad för särskilt utsatta grupper som ett tydligt krav. Ska missbrukare lyckas med sin behandling, frigivna från kriminalvården lyckas med integration i samhället eller hiv-smittade hemlösa klara sin egenbehandling, så behövs bostaden som en fast punkt. Socialdemokraterna ger allmännyttan i respektive kommun ett särskilt uppdrag om detta. Sammankallande Carina Moberg, Huddinge 11

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen

En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen Socialdemokraterna i Huddinge Motion till distriktskongressen 2009 En offensiv boende- och bostadspolitik för Stockholmsregionen Bostadspolitiken har ibland beskrivits som det fjärde benet i en samlad

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse

Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse BOSTADSPOLITISKT PROGRAM UMEÅ 2017 Hyresgästföreningen - en stark folkrörelse Hyresgästföreningen är en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Hyresgästföreningen

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden

plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden plattform för lokalt trepartssamarbete på hyresmarknaden 2 förord SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen är ense om att hyresrätten och dess konkurrenskraft behöver utvecklas. Den 25 januari 2001

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

VAD VILL VI I KUNGÄLV 50 punkter för ett bättre boende i Kungälv 2007-2011. Bostäder åt alla. punkter för ett bättre boende i Kungälv!

VAD VILL VI I KUNGÄLV 50 punkter för ett bättre boende i Kungälv 2007-2011. Bostäder åt alla. punkter för ett bättre boende i Kungälv! Bostäder åt alla punkter för ett bättre boende i Kungälv! Läs vårt lokala program för byggande och boende i Kungälv! 1 Bostäder för alla Målet för den socialdemokratiska bostadspolitiken i Kungälv är att

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder?

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Hela staden avstånden ska krympa Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler

Läs mer

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder.

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. För klimatet! Det behövs ett miljardprogram till boendet för klimatets skull Bostäderna i Sverige behöver

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Juhlin Henrik (SBF) Datum 2015-09-30 Diarienummer KSN-2015-1507 Kommunstyrelsen Yttrande över Näringsdepartementets promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya

Läs mer

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Framväxten och institutionaliseringen av det svenska bostadssystemet Begrepp; Bostadssystem

Läs mer

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering.

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering. FÖRORD Kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnadsfrågor, samhällsbyggnadsberedningen, har tagit initiativ till att arbeta fram politiska viljeinriktningar för bostadsförsörjningen. Fram till avregleringen

Läs mer

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla

Nytt bostadspolitiskt program. Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla Nytt bostadspolitiskt program 30 december 2013 1(7). Nytt bostadspolitiskt program Dags för en ny svensk bostadspolitik för det goda boendet för alla tillräckligt med bostäder högre boendekvalité attraktiv

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Kommunledningsförvaltningen. Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering

BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Kommunledningsförvaltningen. Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering BOTKYRKA KOMMUN 1 [11] Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering Botkyrka kommun, 2009 1 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll INLEDNING...3 RIKTLINJER FÖR BOTKYRKAS STADSMILJÖ...5 RIKTLINJER FÖR ETT VARIERAT

Läs mer

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden Olika tidsperioder olika drivkrafter som styrt bostadsmarknaden Sociala situationen Politik

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

33*-=116+>57*(03.3, 0UULOrSSZM Y[LJRUPUN # ; # !! :! # !! 9!!#! # !! :! # ! # ; #!: ;!! #9 # )g5 +(/$ 69(5,*(

33*-=116+>57*(03.3, 0UULOrSSZM Y[LJRUPUN # ; # !! :! # !! 9!!#! # !! :! # ! # ; #!: ;!! #9 # )g5 +(/$ 69(5,*( 3/22 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 4/22 5/22 6/22 6/18 7/22 5. TRYGGARE JOBB 6. JÄMSTÄLLDA JOBB OCH INVESTERINGAR I EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ 8/22 7/18 7. FLER OCH BÄTTRE JOBB I SKOLA,

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter...

Inledning...0. Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1. Hur yttrar sig bostadsbristen?...1. Uthyrningssvårigheter... Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2001 APRIL Innehållsförteckning Inledning...0 Bostadsmarknadsläget i januari år 2001 och förväntade förändringar...1 Hur yttrar sig bostadsbristen?...1 Uthyrningssvårigheter...2

Läs mer

Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL

Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL Bostäder för alla-men hur? JAN-OVE ÖSTBRINK, SKL Bostadsbyggandet för lågt och följer heller inte befolkningsutvecklingen 120 000 160 000 100 000 140 000 120 000 80 000 100 000 60 000 80 000 40 000 60

Läs mer

ATT PRATA MED, INTE OM. Stockholms miljonprogramsbor om sina bostadsområden

ATT PRATA MED, INTE OM. Stockholms miljonprogramsbor om sina bostadsområden ATT PRATA MED, INTE OM Stockholms miljonprogramsbor om sina bostadsområden 1 MILJONPROGRAMMET Miljonprogrammet är ett sammanfattande namn på bostads- och bostadsbyggnadspolitiken i Sverige under perioden

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom ÄGARDIREKTIV för verksamheten i AB Landskronahem, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Landskrona kommun den och fastställda av bolagsstämman den Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Program för bostadsförsörjning

Program för bostadsförsörjning Program för bostadsförsörjning Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:245 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 2016-03-31 Dokumentet gäller

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

Den orörliga bostadsmarknaden

Den orörliga bostadsmarknaden Den orörliga bostadsmarknaden Lunchseminarium hos Fastighetsägarna 2016-05-17 Maria Pleiborn WSPs rapport Skriven på uppdrag av Fastighetsägarna WSP ansvarar för analyser och slutsatser Skriven av Anna

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:434 218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Marie Sand 2016-01-28 Webbaserad handbok Innehåll Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen? Vad säger lagen? Processen Vad bör

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

UTDRAG PROTOKOLL

UTDRAG PROTOKOLL UTDRAG PROTOKOLL Nr 7/2012 1 (2) Justerat: Justeringen anslogs: 2012-11-28 Charlotte Broberg Erika Ullberg - - - 70 12 Regional bedömning av behovet av bostäder Tjänsteutlåtande 2012-11-19 Följande yrkanden

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program Reviderat av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012

Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering, för 2007-2012 Kommunfullmäktige 2007-03-26 57 104 Kommunstyrelsen 2007-03-12 71 144 2007-02-19 17 36 Stadsbyggnadskontoret 06.960 21 marsks19 Förslag till revidering av bostadsförsörjningsplan, Inriktning för boendeplanering,

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer