Valplattform Socialdemokraterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valplattform Socialdemokraterna"

Transkript

1 Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa gemensamma utmaningar tillsammans istället för att varje individ ska lösa varje utmaning själv. Vi vill satsa på framtidsinvesteringar istället för fler privatiseringar. En stark välfärd är vår viktigaste politiska prioritering med fokus på fler jobb, en bra skola för barnen och en omsorg man kan lita på. Så bygger vi en attraktiv stad och skapar förutsättningar för kommunen att växa. Sundsvall behöver en kommunledning som prioriterar en bättre och mer utökad samverkan. Sundsvall behöver även högre ambitioner som gör att vi lyfter blicken mot framtiden. Därför vill vi sätta upp målet att Sundsvall ska bli invånare år Sundsvall är en vacker kommun med stor potential. Men under de senaste åren har utvecklingen stannat av. Det byggs för lite i kommunen, vi har en skyhög arbetslöshet och skolresultaten som lovades bli bättre är fortfarande på en alldeles för låg nivå. Väljarna gav koalitionen lokalt och alliansen nationellt sitt förtroende för att skapa ett bättre Sverige och ett bättre Sundsvall. Men verkligheten visar att deras svar på alla samhällsproblem med sänkta skatter och ökade privatiseringar inte fungerar. Det leder bara till ökade klyftor och mindre resurser till välfärden. Först och främst behöver Sundsvall ett stabilt styre som pekar ut en tydlig riktning. Vi Socialdemokrater går till val själva med en socialdemokratisk valplattform. Men efter valet är vi beredda att söka breda politiska lösningar för att få en stabil kommunledning. Vi är mer beredda än någonsin på att leda kommunen i en tydlig riktning där jobb, skola och omsorg hamnar högst upp på dagordningen. 2. En likvärdig skola för alla I skolan skapar vi framtidens generation. För oss Socialdemokrater finns skolan inte bara till för att ge kunskap som rustar barn och ungdomar för att kunna ta ett jobb. Vi ser också att skolan fyller en viktig uppgift i att få barnen och ungdomarna att klara sig i samhället och bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet. Det handlar om varje människas rätt till bildning. Medan okunskap och oförståelse skapar maktlöshet så skapar kunskap och bildning en vilja och möjlighet att förändra. För att kunna uppnå det är en bra kommunal skola grunden för en god kvalité och likvärdighet i utbildningen. Vi vill se en modigare kommunal skola som med tydligare profilering och marknadsföring arbetar för att få fler elever till sin verksamhet. Under fler år har antalet skolor ökat i Sundsvall. Vi har en överetablering av skolor på gymnasienivå och går mot samma utveckling i grundskolan. En sådan utveckling är negativt för alla befintliga skolor, såväl kommunala som friskolor. Vi kommer säga nej till att ytterligare friskolor etablerar sig så länge underlaget inte finns och så länge nya skolor inte erbjuder en ny pedagogik som vi saknar i Sundsvall. Istället vill vi förbättra dialogen och samarbetet med de befintliga friskolorna i Sundsvall för att tillsammans skapa en bra skola för våra elever.

2 Vi Socialdemokrater vill bygga en skola som inte lämnar ett enda barn i sticket. Där stöd ges efter behov och alla elever får möjligheten att klara av sina mål i skolan. Likvärdigheten mellan skolorna måste öka, och läxhjälp ska ges efter behov inte efter betalningsförmåga. Vi vill se ökade investeringar i elevvården för att ge eleverna bättre förutsättningar att klara av skolan, och för att öka deras välmående. Vi Socialdemokrater vill investera tidigt i barns utveckling. Därför är det viktigt att alla barn får gå i förskolan, och att den håller hög kvalitet. Förskolan är också grundläggande för att föräldrar ska kunna jobba och vi ser förskolan som en naturlig del av hela skolverksamheten. Därför vill vi även minska klasserna i de lägre åldrarna så att varje barn får mer tid med sin lärare. Vi vet att det hjälper både de barn som halkat efter och de barn som vill springa före. Lärarna är skolans viktigaste resurs och deras viktigaste uppgift är att vara i klassrummen. Det är dags att lyfta lärarna med nya möjligheter istället för att ge dem nya administrativa bördor som minskar deras tid med barnen. Vi vill att lärarnas undervisningsuppdrag prioriteras för att öka elevernas möjligheter att nå sina mål. Vi vill också ge lärarna fler moderna verktyg och kompetensutveckling för att de ska kunna vara så bra som de kan vara. För att förbereda elever, både i högstadiet och på gymnasiet, för arbetslivet behöver skolan ha ett gott samarbete med det lokala näringslivet. Det är särskilt viktigt när det gäller studie- och yrkesvägledningen. - Mindre klasser i de lägre åldrarna så att eleverna får mer tid med sin lärare. - Gratis läxhjälp för alla barn. Föräldrarnas ekonomi ska inte påverka möjligheten att klara studierna. - Investeringar i elevernas hälsa genom ökade satsningar på elevvård för bättre skolresultat och mer välmående elever. - Höj ambitionen för den kommunala skolan. Den kommunala skolan ska profileras och marknadsföras tydligare och vi vill se fler elever i den kommunala skolan - Mer och bättre studie- och yrkesvägledning. Vi vill att studie- och yrkesvägledningen kommer in tidigare i skolan och att samarbetet med det lokala näringslivet ökar. 3. Fler och bättre jobb Socialdemokraternas långsiktiga mål är full sysselsättning. En viktig förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och uppfylla sina drömmar är att de har ett arbete. En välfungerande arbetsmarknad skapar ett mervärde med sina varor och tjänster, men framförallt skapar den jobb som bidrar till att bibehålla och utveckla den gemensamma välfärden. Den höga arbetslösheten i Sundsvall har bitit sig fast och innebär ofta en svår situation för den enskilde. Men följden blir även en stor påfrestning på kommunens ekonomi och krympande resurser till välfärd.

3 Vi vill skapa förutsättningar för de arbetssökande att kunna ta både dagens och framtidens jobb. Därför vill vi investera i människors kunskaper och kompetens. Investeringar i utbildning bidrar till att regionens företagare kan hitta den arbetskraft de behöver för att utveckla befintliga företag och att fler kan ta steget att starta egna företag. Det livslånga lärandet ska bli en naturlig del av människors liv och alla ska ha tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet. Från förskola till högre utbildning och folkbildning med goda möjligheter till kompetensutveckling och omskolning genom hela yrkeslivet. Det ska aldrig vara försent för en andra chans till bildning och vidareutveckling. För att klara det krävs en kunskapssatsning på de arbetssökande. Mittuniversitetet är oerhört viktigt för både Sundsvall och hela regionen. Därför är det viktigt att vi har en regering som vill satsa på Mittuniversitetet istället för att dra ned på antalet utbildningsplatser som den nuvarande regeringen har gjort i fler år. Vi vill se ett ökat samarbete mellan Mittuniversitetet, kommunen och det lokala näringslivet. Genom att ta tillvara på den forskning som bedrivs på universitetet kan vi stärka regionens utveckling. Ett sådant samarbete kan även öka det lokala näringslivets rekryteringar och stärka organisationers kompetens i hela regionen. Genom att vidta förebyggande åtgärder för att hindra att, framförallt ungdomar, blir arbetssökande spar vi både på mänskliga och offentliga resurser. För att lyckas med det behöver vi ett brett samarbete med olika myndigheter och näringslivet. Kommunkoncernen kommer att vara en viktig del i det här arbetet. Att inte ta tillvara all den kunskap och erfarenhet som de nya svenskarna redan har med sig är direkt olönsamt för kommunen. Därför vill vi utveckla SFI och fördjupa samarbetet mellan myndigheter och kommunen för att bättre tillvarata den kompetens som finns och förkorta tiden till etablering på arbetsmarknaden. Vi behöver även skapa fler och nya jobb. Här kan politiken arbeta med att skapa ett gott företagsklimat och goda förutsättningar för företag att växa och utvecklas. Den viktigaste grundförutsättningen i vår del av Sverige och världen är investeringar i infrastruktur som hjälper oss att vidga arbetsmarknadsregionen och stärka exportindustrins konkurrenskraft samtidigt som vi stärker alla företags möjligheter. Den redan starka basindustrin med skogsnäringen i spetsen utgör en viktig grund i vår region och kommer fortsätta vara det. Den behöver kompletteras med nyare näringar som har potential att bli framtidens basindustri. I Sundvall har vi en stor potential i Bank, försäkring och pension, IT-branschen och besöksnäringen. Vi måste våga satsa lite extra på dem. - Fler sommarjobb för ungdomar. Det ger ungdomar arbetslivserfarenhet och en väg in på arbetsmarknaden. o o Minst 1500 kommunalt initierade sommarjobb (per år) för framförallt gymnasieungdomar ska erbjudas i samarbete mellan kommunen och lokala aktörer. I kommunala upphandlingar ska kommunen dessutom ställa krav på sommarjobb hos utförarna. - Kunskapssatsningar på arbetssökande, genom exempelvis kommunal vuxenutbildning, praktik och yrkeshögskola.

4 - Lokalt innovationsråd under ledning av kommunstyrelsens ordförande med fokus på att få fler och nya jobb i Sundsvall. - Flytta-hit-hjälp som kan erbjuda företag praktisk hjälp och visa på möjligheterna med Sundsvall vid rekrytering av nya medarbetare. - Som största arbetsgivare i Sundsvall ska kommunen vara en föregångare vad gäller arbetsvillkor. Rätt till heltid, tryggare anställningar och en bättre arbetsmiljö är grunden. Kommunen ska även aktivt ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling. 4. En välfärd att vara stolt över Som sundsvallsbor ska vi kunna känna oss trygga med att vi och våra anhöriga får den vård och omsorg vi behöver. Därför behöver Sundsvall en stark generell välfärd som alla bidrar till och som alla kan ta del av efter behov. Vi Socialdemokrater står upp för den generella välfärden som ska erbjuda en hög kvalitet, styras av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund. Den grundläggande kvaliteten ska vara så hög att de äldre inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller av att deras anhöriga går ner i arbetstid för att hjälpa sina anhöriga. Skattesänkningar nationellt och privatiseringshysteri lokalt i Sundsvall har fått gå före en bra välfärd. En stark och god kommunal vård och omsorg är en garant för likvärdig välfärd. Därför måste vi våga satsa på den kommunala verksamheten och öka ambitionsnivån. Vinstintresset får aldrig vara styrande när det gäller vård och omsorg. Vårdtagarna måste vara huvudfokus för alla utförare och för att säkerställa en god kvalité vill Socialdemokraterna ställa högre krav på alla utförare inom vård och omsorg när det gäller bemanning, personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas. Samtidigt behöver vi möta det ökade behovet av vård och omsorg hos befolkningen. Äldreomsorgen måste därför skifta fokus från ett vårdperspektiv där samhället ganska ensidigt bestämmer förutsättningarna. Äldre ska ha samma rätt som alla andra att påverka sitt liv och sin vardag. Därför vill vi införa verklig valfrihet där vårdtagarna själva får påverka den service de får ifrån kommunen. En viktig faktor för äldres trivsel och trygghet är möjligheten till ett bra boende anpassat utifrån behov. Därför vill bygga mer varierade boendeformer för äldre i hela Sundsvall. Den främsta kvalitetsfaktorn inom vård och omsorg är personalen och dess kompetens. Vi står inför ett generationsskifte samtidigt som det i framtiden kommer behövas fler händer i vården. Därför måste kommunen verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Personalen ska garanteras rätt till heltid, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. Vi ser också att klyftorna ökar, och särskilt allvarligt att skillnaderna i barn och ungdomars uppväxtvillkor ökar. Ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk föds kriminalitet. Minskad segregation är ett viktigt mål för oss och vi ser förebyggande arbete, missbrukarvård, bekämpning av våld i nära relationer, sociala investeringar och ett arbete med frivilligorganisationer som väldigt viktiga.

5 - Riktig valfrihet inom äldreomsorgen genom att vårdtagaren kan påverka innehållet i sina hemtjänsttimmar och har möjlighet att välja olika maträtter från fler än en leverantör. - Hårdare krav på utförarna inom hemtjänst för att kunna garantera en grundläggande god kvalité i vården och lika villkor mellan aktörerna. Exempelvis genom öppna böcker, kollektivavtal, heltid och att de vårdtagare som inte väljer utförare automatiskt får kommunen som utförare. - Att kommunen erbjuder ekonomiskt stöd för att finansiera personal på trygghetsboenden samt att särskilt boende erbjuds till alla som fyllt 90 år. - Ökade satsningar på förebyggande arbete och tidiga insatser för att fånga upp de som hamnar snett genom förbättrat samarbete mellan kommunen, myndigheter och skolan. 5. Ett levande Sundsvall 5.1 Leva och bo och i hela kommunen Vi Socialdemokrater vill att det ska vara möjligt att leva och bo i hela Sundsvall. Därför måste vi skapa möjligheter för kommunal service och förutsättningar för jobb, ekonomisk utveckling samt fritidsaktiviteter i alla kommundelar. En viktig förutsättning för det är väl fungerande kommunikationer, inklusive bredbands- och telefonitäckning. Oavsett var i kommunen man bor är bostad en social rättighet och en grundläggande del av välfärden. Alla ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. En bra bostadspolitik gör även Sundsvall mer attraktivt i ett land där bostadsbristen blir alltmer akut. Idag byggs det för lite i Sundsvall och det är tydligt att en borgerlig politik, där marknaden själva får lösa de bostadspolitiska utmaningarna, inte fungerar. Vi tror på politikens möjligheter att driva på utvecklingen för att skapa fler bostäder och mer varierade boendeformer. Det viktigaste verktyget för det är ett välskött och aktivt kommunalt bostadsbolag. Vi Socialdemokrater vill därför fortsatt se 100 % kommunalt ägande och en offensiv utveckling av Mitthem. Vår lokala bostadspolitik utgår från det bostadspolitiska program som vi antog under våren Där slår vi bland annat fast att vi vill se en blandad bostadsmarknad med olika upplåtelseformer och en minskad segregation. En socialdemokratisk bostadspolitik omfamnar fler än de som idag har en bostad. Vi vill se nolltolerans mot hemlöshet och förbättrade möjligheter för ungdomar att få ett eget boende. Målet är att alla som vill ska kunna ha en egen bostad. En särskild utmaning för framtiden blir särskilt anpassade bostäder när vi blir allt fler äldre. - Mitthem ska bygga fler hyresrätter och erbjuda trygghetsboende i olika delar av Sundsvalls kommun.

6 - Inrätta en bostadsförmedling i Sundsvall där yngre och äldre ges förtur. Studenter erbjuds fortsatt bostadsgaranti och vi vill öppna upp för att i framtiden skapa fler studentbostäder. - Nolltolerans mot vräkning av barn och genomför projekt liknande Bostad-först i Malmö för att minska hemlösheten. - Verka för ökad kollektivtrafik i de olika kommundelarna. - Stopp för nedsläckning av belysning på landsbygden. 5.2 En aktiv fritid Alla sundsvallsbor ska erbjudas ett brett idrotts-, fritids-, och kulturutbud i hela kommunen. Fritiden är en viktig del av människors vardag och har en stor betydelse för människors hälsa och välmående. Ett brett utbud ökar även kommunens attraktivitet både som turistort och bostadsort. Det är föreningslivet kompletterat med privata aktörer som ska utgöra navet i arbetet, men med långsiktigt stöd från offentliga aktörer som kommun och landsting. Vårt mål är att Sundsvall ska erbjuda kulturoch fritidsaktiviteter som ger alla tillgång till idrottsutövande, eget kulturellt skapande och friluftsupplevelser. En förutsättning för att nå dit är att det finns goda och funktionella lokaler som möjliggör kultur och fritidsaktiviteter. Satsningar på kultur- och fritidsaktiviteter skapar ett rikare samhälle och samtidigt banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna och andra branscher. Vi vill se att barns och ungdomars kultur- och fritidsupplevelser prioriteras, och att ett jämställdhetsperspektiv används i fördelningen av resurser. Vi ska möjliggöra att alla barn och ungdomar kan delta genom att sociala och ekonomiska hinder för kultur- och fritidsupplevelser ska motverkas. Det är så vi gör Sundsvall till en av de allra bästa kommunerna att växa upp i. - Levande stadskärna genom fler inträdesfria arrangemang. - Att erbjuda drogfria miljöer för ungdomar. - Utveckla kulturskolan som ska vara fortsatt avgiftsfri samtidigt som fler ska ges möjligheten att förverkliga sina drömmar om att få spel ett instrument. - Ta tillvara kommunens unika naturupplevelser genom att hållbart utveckla nuvarande och nya friluftsområden på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden säkras. Särskilt inom de områden som kan bidra till ökad turism. - Sundsvall ska bli Skandinaviens bästa friluftskommun 5.3 En grönare framtid En aktiv miljö- och klimatpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd. Investeringar i ny effektiv miljö- och klimatvänlig teknik stärker företagens konkurrenskraft, skapar nya företag och innebär ökad potential för handel och exportintäkter. Genom att Sundsvall går före i omställningen kan våra företagare bli världsledande i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar för att vända de negativa klimatförändringarna. Det är därför viktigt att i

7 Sundsvall synliggöra den samlade kunskap som finns om hållbar teknik som bidrar till energi- och klimatsmarta lösningar. För oss Socialdemokrater är det uppenbart att politiken är helt nödvändig för att klara miljöutmaningarna och klimatomställningen. Marknaden klarar inte omställningen själv. Det ligger ett ansvar på oss politiker att göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Samma ansvar gäller även när det handlar om att påverka privatpersoner. Med rätt styrinstrument kan såväl offentliga som privata aktörer utgöra en positiv kraft i att utveckla ny teknik och bygga ett hållbart samhälle. Därför vill vi se att kommunen arbetar aktivt för att få till etableringar av miljöföretag. Vi vill även använda offentlig upphandling som ett verktyg för att premiera företag som tar miljöansvar. En stor och viktig del av klimatarbetet sker på lokal nivå. Genom ett tydligt miljöfokus i samhällsplaneringen kan vi öka sundsvallsborna möjligheter att leva mer miljövänligt. Vi vill därför prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik i samhällsplaneringen och investera i miljövänlig fjärrvärme samt återvinning av hushållsavfall. Samtidigt ska vi också ta ansvar för att återställa de områden som redan är förorenade. Som Sundsvallsbo ska du kunna du kunna känna dig trygg med att du inte tar skada av miljön. Därför är det viktigt att allt miljöarbete som sker i kommunen ska syfta till att alla medborgare ska få möjlighet till en god folkhälsa. - I Sundsvall ska det erbjudas minst 50 % ekologisk mat inom skattefinansierad verksamhet som exempelvis skola och äldreomsorg. Det långsiktiga målet är 100 % ekologisk mat. Samtidigt ska kommunen verka för att stödja närproducerat. - Förbrukningen av energi behöver minska i Sundsvall. Därför vill vi se en fortsatt energieffektivisering i kommunala fastigheter och ökat stöd för att få privatpersoner att minska sin energiförbrukning. - I Sundsvall ska ett helt bostadsområde eller enskilda byggnadsobjekt tas fram för att gestalta och förverkliga klimat- och energismart byggande. - Upprustning av Sundsvalls parker i hela kommunen genom ett parklyft som ger grönare och tillgängligare Sundsvall samtidigt som både livsmiljö och trygghet ökar. 6. En nationell politik möjliggör lokala investeringar Den politik som förs på kommunal nivå påverkas starkt av den nationella politiken. För att Sundsvall ska kunna sänka arbetslösheten, vända skolresultaten och höja kvalitén i vården krävs det en annan nationell politik än den som förs idag. Den Socialdemokratiska politiken på kommunal nivå går hand i hand med den nationella Socialdemokratiska politiken som prioriterar satsningar på jobb, skola och välfärd framför skattesänkningar. Med en Socialdemokratiskt ledd regering skulle kommunen få draghjälp genom bland annat:

8 - Kunskapslyft i skolan och bättre förutsättningar för barnen - 90-dagarsgarantin som ska ge alla unga arbetslösa jobb eller utbildning inom 90 dagar - Större krav på utförare inom vård och skola - Kunskapssatsningar på arbetssökande - Ny arbetsförmedling med större möjligheter för kommunala samarbetsprojekt - Ökat stöd till landsbygden - Satsningar för ökat bostadsbyggande Om Sverige istället fortsätter att styras av moderatledd regering kan vi förvänta oss ännu fler skattesänkningar, vilket i sin tur leder till ännu mindre resurser till den gemensamma välfärden. En borgerlig nationell politik kommer på flera sätt att direkt motarbeta och försvåra flera av de förslag som vi vill realisera lokalt. Med en borgerlig regering skulle det samtidigt bli ännu viktigare med socialdemokratisk kommunpolitik för att kompensera för de ökade klyftorna som den borgerliga politiken skapar.

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 Från fullmäktigelistan: Martin Bergström - plats 13 Annika Heed - plats 21 Tommy Karlsson - Plats 22. Fotograf

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014.

ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014. ETT BÄTTRE LINKÖPING. FÖR ALLA. Valmanifest Socialdemokraterna i Linköping 2014. ett bättre linköping. för alla. Linköping är en bra stad att växa upp och leva i. Men mycket behöver bli bättre. Alldeles

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

En aktiv näringslivspolitik för framtidens Uppsala.

En aktiv näringslivspolitik för framtidens Uppsala. En aktiv näringslivspolitik för framtidens Uppsala. Uppsala behöver fler jobb. För att klara detta måste Uppsalas företag stå starka i konkurrensen. Trots vårt strategiska läge i Sveriges största arbetsmarknadsregion

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18

Framtidstro, jobb och välfärd. Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 Framtidstro, jobb och välfärd Mål och resursplan 2015-16, med plan för 2017-18 INNEHÅLL 1. Framtidstro, jobb och välfärd... 3 1.1 Avsiktsförklaring... 3 1.2 Sammanfattning av våra prioriteringar och investeringar...

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Fler jobb är grunden för allt. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Fler jobb är grunden för allt. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Fler jobb är grunden för allt Version: Beslutad version Fler jobb är grunden för allt Vårt mål är arbete åt alla. Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift.

Läs mer

Kunskap och arbete bygger Sundsvall. 2013-2014 med plan för 2015-2016. Mål & Resursplan

Kunskap och arbete bygger Sundsvall. 2013-2014 med plan för 2015-2016. Mål & Resursplan Kunskap och arbete bygger Sundsvall 1 2013-2014 med plan för 2015-2016 Mål & Resursplan INNEHÅLL 1 Kunskap och arbete bygger Sundsvall... 1.1 Avsiktsförklaring... 1.2 Kort sammanfattning av våra prioriteringar

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018

Mål och resursplan 2015-2016 med plan för 2017-2018 SUNDSVALLS KOMMUN Mål och resursplan - med plan för 2017-2018 Innehåll Politisk viljeinriktning... 4 Avsiktsförklaring Framtidstro, jobb och välfärd... 5 Sammanfattning av våra prioriteringar och investeringar...

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN RESURSENHETEN 2014 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Hållbar tillväxt 2021

Hållbar tillväxt 2021 Hållbar tillväxt 2021 Diarienummer KS 2011-00457 Fastställt av KF 2011-06 Giltigt till 2021 Hållbar tillväxt 2021 Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad 2013-07-23 Målbild för hållbar

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

100 000 MÖJLIGHETER FÖR SUNDSVALL VALPROGRAM 2010 SOCIALDEMOKRATERNA I SUNDSVALL

100 000 MÖJLIGHETER FÖR SUNDSVALL VALPROGRAM 2010 SOCIALDEMOKRATERNA I SUNDSVALL 100 000 MÖJLIGHETER FÖR SUNDSVALL VALPROGRAM 2010 SOCIALDEMOKRATERNA I SUNDSVALL 100 000 MÖJLIGHETER FÖR SUNDSVALL VÅR VISION FÖR SUNDSVALL Sundsvall ska bli den trygga och klimatsmarta storstaden. Det

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Kommunens uppdrag. Bra villkor för jobb och företagande. I vår kommun har vi identifierat följande utmaningar: Behovet av

Kommunens uppdrag. Bra villkor för jobb och företagande. I vår kommun har vi identifierat följande utmaningar: Behovet av Kommunpolitiskt ramprogram fo r moderaterna i Dalarna. Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA!

ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! VALMANIFEST 2014 ETT BÄTTRE UPPVIDINGE FÖR ALLA! Vi Socialdemokrater vet att ensam inte är stark, framtidens Uppvidinge måste vi bygga tillsammans. Det finns inget vi och dom - det finns bara vi! Det som

Läs mer