Valplattform Socialdemokraterna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valplattform Socialdemokraterna"

Transkript

1 Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa gemensamma utmaningar tillsammans istället för att varje individ ska lösa varje utmaning själv. Vi vill satsa på framtidsinvesteringar istället för fler privatiseringar. En stark välfärd är vår viktigaste politiska prioritering med fokus på fler jobb, en bra skola för barnen och en omsorg man kan lita på. Så bygger vi en attraktiv stad och skapar förutsättningar för kommunen att växa. Sundsvall behöver en kommunledning som prioriterar en bättre och mer utökad samverkan. Sundsvall behöver även högre ambitioner som gör att vi lyfter blicken mot framtiden. Därför vill vi sätta upp målet att Sundsvall ska bli invånare år Sundsvall är en vacker kommun med stor potential. Men under de senaste åren har utvecklingen stannat av. Det byggs för lite i kommunen, vi har en skyhög arbetslöshet och skolresultaten som lovades bli bättre är fortfarande på en alldeles för låg nivå. Väljarna gav koalitionen lokalt och alliansen nationellt sitt förtroende för att skapa ett bättre Sverige och ett bättre Sundsvall. Men verkligheten visar att deras svar på alla samhällsproblem med sänkta skatter och ökade privatiseringar inte fungerar. Det leder bara till ökade klyftor och mindre resurser till välfärden. Först och främst behöver Sundsvall ett stabilt styre som pekar ut en tydlig riktning. Vi Socialdemokrater går till val själva med en socialdemokratisk valplattform. Men efter valet är vi beredda att söka breda politiska lösningar för att få en stabil kommunledning. Vi är mer beredda än någonsin på att leda kommunen i en tydlig riktning där jobb, skola och omsorg hamnar högst upp på dagordningen. 2. En likvärdig skola för alla I skolan skapar vi framtidens generation. För oss Socialdemokrater finns skolan inte bara till för att ge kunskap som rustar barn och ungdomar för att kunna ta ett jobb. Vi ser också att skolan fyller en viktig uppgift i att få barnen och ungdomarna att klara sig i samhället och bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet. Det handlar om varje människas rätt till bildning. Medan okunskap och oförståelse skapar maktlöshet så skapar kunskap och bildning en vilja och möjlighet att förändra. För att kunna uppnå det är en bra kommunal skola grunden för en god kvalité och likvärdighet i utbildningen. Vi vill se en modigare kommunal skola som med tydligare profilering och marknadsföring arbetar för att få fler elever till sin verksamhet. Under fler år har antalet skolor ökat i Sundsvall. Vi har en överetablering av skolor på gymnasienivå och går mot samma utveckling i grundskolan. En sådan utveckling är negativt för alla befintliga skolor, såväl kommunala som friskolor. Vi kommer säga nej till att ytterligare friskolor etablerar sig så länge underlaget inte finns och så länge nya skolor inte erbjuder en ny pedagogik som vi saknar i Sundsvall. Istället vill vi förbättra dialogen och samarbetet med de befintliga friskolorna i Sundsvall för att tillsammans skapa en bra skola för våra elever.

2 Vi Socialdemokrater vill bygga en skola som inte lämnar ett enda barn i sticket. Där stöd ges efter behov och alla elever får möjligheten att klara av sina mål i skolan. Likvärdigheten mellan skolorna måste öka, och läxhjälp ska ges efter behov inte efter betalningsförmåga. Vi vill se ökade investeringar i elevvården för att ge eleverna bättre förutsättningar att klara av skolan, och för att öka deras välmående. Vi Socialdemokrater vill investera tidigt i barns utveckling. Därför är det viktigt att alla barn får gå i förskolan, och att den håller hög kvalitet. Förskolan är också grundläggande för att föräldrar ska kunna jobba och vi ser förskolan som en naturlig del av hela skolverksamheten. Därför vill vi även minska klasserna i de lägre åldrarna så att varje barn får mer tid med sin lärare. Vi vet att det hjälper både de barn som halkat efter och de barn som vill springa före. Lärarna är skolans viktigaste resurs och deras viktigaste uppgift är att vara i klassrummen. Det är dags att lyfta lärarna med nya möjligheter istället för att ge dem nya administrativa bördor som minskar deras tid med barnen. Vi vill att lärarnas undervisningsuppdrag prioriteras för att öka elevernas möjligheter att nå sina mål. Vi vill också ge lärarna fler moderna verktyg och kompetensutveckling för att de ska kunna vara så bra som de kan vara. För att förbereda elever, både i högstadiet och på gymnasiet, för arbetslivet behöver skolan ha ett gott samarbete med det lokala näringslivet. Det är särskilt viktigt när det gäller studie- och yrkesvägledningen. - Mindre klasser i de lägre åldrarna så att eleverna får mer tid med sin lärare. - Gratis läxhjälp för alla barn. Föräldrarnas ekonomi ska inte påverka möjligheten att klara studierna. - Investeringar i elevernas hälsa genom ökade satsningar på elevvård för bättre skolresultat och mer välmående elever. - Höj ambitionen för den kommunala skolan. Den kommunala skolan ska profileras och marknadsföras tydligare och vi vill se fler elever i den kommunala skolan - Mer och bättre studie- och yrkesvägledning. Vi vill att studie- och yrkesvägledningen kommer in tidigare i skolan och att samarbetet med det lokala näringslivet ökar. 3. Fler och bättre jobb Socialdemokraternas långsiktiga mål är full sysselsättning. En viktig förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och uppfylla sina drömmar är att de har ett arbete. En välfungerande arbetsmarknad skapar ett mervärde med sina varor och tjänster, men framförallt skapar den jobb som bidrar till att bibehålla och utveckla den gemensamma välfärden. Den höga arbetslösheten i Sundsvall har bitit sig fast och innebär ofta en svår situation för den enskilde. Men följden blir även en stor påfrestning på kommunens ekonomi och krympande resurser till välfärd.

3 Vi vill skapa förutsättningar för de arbetssökande att kunna ta både dagens och framtidens jobb. Därför vill vi investera i människors kunskaper och kompetens. Investeringar i utbildning bidrar till att regionens företagare kan hitta den arbetskraft de behöver för att utveckla befintliga företag och att fler kan ta steget att starta egna företag. Det livslånga lärandet ska bli en naturlig del av människors liv och alla ska ha tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet. Från förskola till högre utbildning och folkbildning med goda möjligheter till kompetensutveckling och omskolning genom hela yrkeslivet. Det ska aldrig vara försent för en andra chans till bildning och vidareutveckling. För att klara det krävs en kunskapssatsning på de arbetssökande. Mittuniversitetet är oerhört viktigt för både Sundsvall och hela regionen. Därför är det viktigt att vi har en regering som vill satsa på Mittuniversitetet istället för att dra ned på antalet utbildningsplatser som den nuvarande regeringen har gjort i fler år. Vi vill se ett ökat samarbete mellan Mittuniversitetet, kommunen och det lokala näringslivet. Genom att ta tillvara på den forskning som bedrivs på universitetet kan vi stärka regionens utveckling. Ett sådant samarbete kan även öka det lokala näringslivets rekryteringar och stärka organisationers kompetens i hela regionen. Genom att vidta förebyggande åtgärder för att hindra att, framförallt ungdomar, blir arbetssökande spar vi både på mänskliga och offentliga resurser. För att lyckas med det behöver vi ett brett samarbete med olika myndigheter och näringslivet. Kommunkoncernen kommer att vara en viktig del i det här arbetet. Att inte ta tillvara all den kunskap och erfarenhet som de nya svenskarna redan har med sig är direkt olönsamt för kommunen. Därför vill vi utveckla SFI och fördjupa samarbetet mellan myndigheter och kommunen för att bättre tillvarata den kompetens som finns och förkorta tiden till etablering på arbetsmarknaden. Vi behöver även skapa fler och nya jobb. Här kan politiken arbeta med att skapa ett gott företagsklimat och goda förutsättningar för företag att växa och utvecklas. Den viktigaste grundförutsättningen i vår del av Sverige och världen är investeringar i infrastruktur som hjälper oss att vidga arbetsmarknadsregionen och stärka exportindustrins konkurrenskraft samtidigt som vi stärker alla företags möjligheter. Den redan starka basindustrin med skogsnäringen i spetsen utgör en viktig grund i vår region och kommer fortsätta vara det. Den behöver kompletteras med nyare näringar som har potential att bli framtidens basindustri. I Sundvall har vi en stor potential i Bank, försäkring och pension, IT-branschen och besöksnäringen. Vi måste våga satsa lite extra på dem. - Fler sommarjobb för ungdomar. Det ger ungdomar arbetslivserfarenhet och en väg in på arbetsmarknaden. o o Minst 1500 kommunalt initierade sommarjobb (per år) för framförallt gymnasieungdomar ska erbjudas i samarbete mellan kommunen och lokala aktörer. I kommunala upphandlingar ska kommunen dessutom ställa krav på sommarjobb hos utförarna. - Kunskapssatsningar på arbetssökande, genom exempelvis kommunal vuxenutbildning, praktik och yrkeshögskola.

4 - Lokalt innovationsråd under ledning av kommunstyrelsens ordförande med fokus på att få fler och nya jobb i Sundsvall. - Flytta-hit-hjälp som kan erbjuda företag praktisk hjälp och visa på möjligheterna med Sundsvall vid rekrytering av nya medarbetare. - Som största arbetsgivare i Sundsvall ska kommunen vara en föregångare vad gäller arbetsvillkor. Rätt till heltid, tryggare anställningar och en bättre arbetsmiljö är grunden. Kommunen ska även aktivt ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling. 4. En välfärd att vara stolt över Som sundsvallsbor ska vi kunna känna oss trygga med att vi och våra anhöriga får den vård och omsorg vi behöver. Därför behöver Sundsvall en stark generell välfärd som alla bidrar till och som alla kan ta del av efter behov. Vi Socialdemokrater står upp för den generella välfärden som ska erbjuda en hög kvalitet, styras av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund. Den grundläggande kvaliteten ska vara så hög att de äldre inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller av att deras anhöriga går ner i arbetstid för att hjälpa sina anhöriga. Skattesänkningar nationellt och privatiseringshysteri lokalt i Sundsvall har fått gå före en bra välfärd. En stark och god kommunal vård och omsorg är en garant för likvärdig välfärd. Därför måste vi våga satsa på den kommunala verksamheten och öka ambitionsnivån. Vinstintresset får aldrig vara styrande när det gäller vård och omsorg. Vårdtagarna måste vara huvudfokus för alla utförare och för att säkerställa en god kvalité vill Socialdemokraterna ställa högre krav på alla utförare inom vård och omsorg när det gäller bemanning, personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas. Samtidigt behöver vi möta det ökade behovet av vård och omsorg hos befolkningen. Äldreomsorgen måste därför skifta fokus från ett vårdperspektiv där samhället ganska ensidigt bestämmer förutsättningarna. Äldre ska ha samma rätt som alla andra att påverka sitt liv och sin vardag. Därför vill vi införa verklig valfrihet där vårdtagarna själva får påverka den service de får ifrån kommunen. En viktig faktor för äldres trivsel och trygghet är möjligheten till ett bra boende anpassat utifrån behov. Därför vill bygga mer varierade boendeformer för äldre i hela Sundsvall. Den främsta kvalitetsfaktorn inom vård och omsorg är personalen och dess kompetens. Vi står inför ett generationsskifte samtidigt som det i framtiden kommer behövas fler händer i vården. Därför måste kommunen verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Personalen ska garanteras rätt till heltid, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. Vi ser också att klyftorna ökar, och särskilt allvarligt att skillnaderna i barn och ungdomars uppväxtvillkor ökar. Ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk föds kriminalitet. Minskad segregation är ett viktigt mål för oss och vi ser förebyggande arbete, missbrukarvård, bekämpning av våld i nära relationer, sociala investeringar och ett arbete med frivilligorganisationer som väldigt viktiga.

5 - Riktig valfrihet inom äldreomsorgen genom att vårdtagaren kan påverka innehållet i sina hemtjänsttimmar och har möjlighet att välja olika maträtter från fler än en leverantör. - Hårdare krav på utförarna inom hemtjänst för att kunna garantera en grundläggande god kvalité i vården och lika villkor mellan aktörerna. Exempelvis genom öppna böcker, kollektivavtal, heltid och att de vårdtagare som inte väljer utförare automatiskt får kommunen som utförare. - Att kommunen erbjuder ekonomiskt stöd för att finansiera personal på trygghetsboenden samt att särskilt boende erbjuds till alla som fyllt 90 år. - Ökade satsningar på förebyggande arbete och tidiga insatser för att fånga upp de som hamnar snett genom förbättrat samarbete mellan kommunen, myndigheter och skolan. 5. Ett levande Sundsvall 5.1 Leva och bo och i hela kommunen Vi Socialdemokrater vill att det ska vara möjligt att leva och bo i hela Sundsvall. Därför måste vi skapa möjligheter för kommunal service och förutsättningar för jobb, ekonomisk utveckling samt fritidsaktiviteter i alla kommundelar. En viktig förutsättning för det är väl fungerande kommunikationer, inklusive bredbands- och telefonitäckning. Oavsett var i kommunen man bor är bostad en social rättighet och en grundläggande del av välfärden. Alla ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. En bra bostadspolitik gör även Sundsvall mer attraktivt i ett land där bostadsbristen blir alltmer akut. Idag byggs det för lite i Sundsvall och det är tydligt att en borgerlig politik, där marknaden själva får lösa de bostadspolitiska utmaningarna, inte fungerar. Vi tror på politikens möjligheter att driva på utvecklingen för att skapa fler bostäder och mer varierade boendeformer. Det viktigaste verktyget för det är ett välskött och aktivt kommunalt bostadsbolag. Vi Socialdemokrater vill därför fortsatt se 100 % kommunalt ägande och en offensiv utveckling av Mitthem. Vår lokala bostadspolitik utgår från det bostadspolitiska program som vi antog under våren Där slår vi bland annat fast att vi vill se en blandad bostadsmarknad med olika upplåtelseformer och en minskad segregation. En socialdemokratisk bostadspolitik omfamnar fler än de som idag har en bostad. Vi vill se nolltolerans mot hemlöshet och förbättrade möjligheter för ungdomar att få ett eget boende. Målet är att alla som vill ska kunna ha en egen bostad. En särskild utmaning för framtiden blir särskilt anpassade bostäder när vi blir allt fler äldre. - Mitthem ska bygga fler hyresrätter och erbjuda trygghetsboende i olika delar av Sundsvalls kommun.

6 - Inrätta en bostadsförmedling i Sundsvall där yngre och äldre ges förtur. Studenter erbjuds fortsatt bostadsgaranti och vi vill öppna upp för att i framtiden skapa fler studentbostäder. - Nolltolerans mot vräkning av barn och genomför projekt liknande Bostad-först i Malmö för att minska hemlösheten. - Verka för ökad kollektivtrafik i de olika kommundelarna. - Stopp för nedsläckning av belysning på landsbygden. 5.2 En aktiv fritid Alla sundsvallsbor ska erbjudas ett brett idrotts-, fritids-, och kulturutbud i hela kommunen. Fritiden är en viktig del av människors vardag och har en stor betydelse för människors hälsa och välmående. Ett brett utbud ökar även kommunens attraktivitet både som turistort och bostadsort. Det är föreningslivet kompletterat med privata aktörer som ska utgöra navet i arbetet, men med långsiktigt stöd från offentliga aktörer som kommun och landsting. Vårt mål är att Sundsvall ska erbjuda kulturoch fritidsaktiviteter som ger alla tillgång till idrottsutövande, eget kulturellt skapande och friluftsupplevelser. En förutsättning för att nå dit är att det finns goda och funktionella lokaler som möjliggör kultur och fritidsaktiviteter. Satsningar på kultur- och fritidsaktiviteter skapar ett rikare samhälle och samtidigt banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna och andra branscher. Vi vill se att barns och ungdomars kultur- och fritidsupplevelser prioriteras, och att ett jämställdhetsperspektiv används i fördelningen av resurser. Vi ska möjliggöra att alla barn och ungdomar kan delta genom att sociala och ekonomiska hinder för kultur- och fritidsupplevelser ska motverkas. Det är så vi gör Sundsvall till en av de allra bästa kommunerna att växa upp i. - Levande stadskärna genom fler inträdesfria arrangemang. - Att erbjuda drogfria miljöer för ungdomar. - Utveckla kulturskolan som ska vara fortsatt avgiftsfri samtidigt som fler ska ges möjligheten att förverkliga sina drömmar om att få spel ett instrument. - Ta tillvara kommunens unika naturupplevelser genom att hållbart utveckla nuvarande och nya friluftsområden på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden säkras. Särskilt inom de områden som kan bidra till ökad turism. - Sundsvall ska bli Skandinaviens bästa friluftskommun 5.3 En grönare framtid En aktiv miljö- och klimatpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd. Investeringar i ny effektiv miljö- och klimatvänlig teknik stärker företagens konkurrenskraft, skapar nya företag och innebär ökad potential för handel och exportintäkter. Genom att Sundsvall går före i omställningen kan våra företagare bli världsledande i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar för att vända de negativa klimatförändringarna. Det är därför viktigt att i

7 Sundsvall synliggöra den samlade kunskap som finns om hållbar teknik som bidrar till energi- och klimatsmarta lösningar. För oss Socialdemokrater är det uppenbart att politiken är helt nödvändig för att klara miljöutmaningarna och klimatomställningen. Marknaden klarar inte omställningen själv. Det ligger ett ansvar på oss politiker att göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Samma ansvar gäller även när det handlar om att påverka privatpersoner. Med rätt styrinstrument kan såväl offentliga som privata aktörer utgöra en positiv kraft i att utveckla ny teknik och bygga ett hållbart samhälle. Därför vill vi se att kommunen arbetar aktivt för att få till etableringar av miljöföretag. Vi vill även använda offentlig upphandling som ett verktyg för att premiera företag som tar miljöansvar. En stor och viktig del av klimatarbetet sker på lokal nivå. Genom ett tydligt miljöfokus i samhällsplaneringen kan vi öka sundsvallsborna möjligheter att leva mer miljövänligt. Vi vill därför prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik i samhällsplaneringen och investera i miljövänlig fjärrvärme samt återvinning av hushållsavfall. Samtidigt ska vi också ta ansvar för att återställa de områden som redan är förorenade. Som Sundsvallsbo ska du kunna du kunna känna dig trygg med att du inte tar skada av miljön. Därför är det viktigt att allt miljöarbete som sker i kommunen ska syfta till att alla medborgare ska få möjlighet till en god folkhälsa. - I Sundsvall ska det erbjudas minst 50 % ekologisk mat inom skattefinansierad verksamhet som exempelvis skola och äldreomsorg. Det långsiktiga målet är 100 % ekologisk mat. Samtidigt ska kommunen verka för att stödja närproducerat. - Förbrukningen av energi behöver minska i Sundsvall. Därför vill vi se en fortsatt energieffektivisering i kommunala fastigheter och ökat stöd för att få privatpersoner att minska sin energiförbrukning. - I Sundsvall ska ett helt bostadsområde eller enskilda byggnadsobjekt tas fram för att gestalta och förverkliga klimat- och energismart byggande. - Upprustning av Sundsvalls parker i hela kommunen genom ett parklyft som ger grönare och tillgängligare Sundsvall samtidigt som både livsmiljö och trygghet ökar. 6. En nationell politik möjliggör lokala investeringar Den politik som förs på kommunal nivå påverkas starkt av den nationella politiken. För att Sundsvall ska kunna sänka arbetslösheten, vända skolresultaten och höja kvalitén i vården krävs det en annan nationell politik än den som förs idag. Den Socialdemokratiska politiken på kommunal nivå går hand i hand med den nationella Socialdemokratiska politiken som prioriterar satsningar på jobb, skola och välfärd framför skattesänkningar. Med en Socialdemokratiskt ledd regering skulle kommunen få draghjälp genom bland annat:

8 - Kunskapslyft i skolan och bättre förutsättningar för barnen - 90-dagarsgarantin som ska ge alla unga arbetslösa jobb eller utbildning inom 90 dagar - Större krav på utförare inom vård och skola - Kunskapssatsningar på arbetssökande - Ny arbetsförmedling med större möjligheter för kommunala samarbetsprojekt - Ökat stöd till landsbygden - Satsningar för ökat bostadsbyggande Om Sverige istället fortsätter att styras av moderatledd regering kan vi förvänta oss ännu fler skattesänkningar, vilket i sin tur leder till ännu mindre resurser till den gemensamma välfärden. En borgerlig nationell politik kommer på flera sätt att direkt motarbeta och försvåra flera av de förslag som vi vill realisera lokalt. Med en borgerlig regering skulle det samtidigt bli ännu viktigare med socialdemokratisk kommunpolitik för att kompensera för de ökade klyftorna som den borgerliga politiken skapar.

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Framtid(S)tro, jobb och välfärd

Framtid(S)tro, jobb och välfärd Framtid(S)tro, jobb och välfärd Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa gemensamma

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2 Framtidskontraktet Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Version nr 2 Uppdaterad den 4 april klockan.54 En bra välfärd gör att människor växer och jobben

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND

VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND VALPLATTFORM 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I HÄRNÖSAND En solidarisk, hållbar och livaktig kommun Socialdemokraterna vill att Härnösand ska vara unikt. Vi vill att Härnösand ska ha lägsta arbetslösheten i regionen

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Framtidskontraktet. Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Framtidskontraktet Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020 Sverige är ett bra land och Lysekil är en bra kommun. Det är aldrig fel att ha höga ambitioner. Felet ligger i förankringen i den verklighet

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA.

ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. ETT ÄNNU BÄTTRE MUNKEDAL FÖR ALLA. Vår politik-valprogram för Socialdemokraterna i Munkedal FRAMTIDSPARTIET I MUNKEDAL VÅR POLITIK. Socialdemokratisk politik bygger på gemensamt ansvar och solidaritet.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström

Ett bättre LEKSAND. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand. Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström Ett bättre LEKSAND. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Leksand Liv Lunde Andersson, Krister Ellström och Maria Qvarnström En attraktiv kommun för fler Leksand ska vara en bra kommun

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Version: Beslutad version En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler 5 Sverige ska vara ett välfärdsland

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

Möjligheternas Uppsala

Möjligheternas Uppsala Möjligheternas Uppsala Valmanifest 2010 mojligheternasuppsala.se 10 punkter för ett Möjligheternas Uppsala 1. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt 2. Fler jobb 3. Bättre jobb 4. Minskade klyftor

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET SÅ KAN VI TILLSAMMANS FÖRVERKLIGA VÅR FRAMTID

FRAMTIDSKONTRAKTET SÅ KAN VI TILLSAMMANS FÖRVERKLIGA VÅR FRAMTID FRAMTIDSKONTRAKTET SÅ KAN VI TILLSAMMANS FÖRVERKLIGA VÅR FRAMTID 1 Innehåll Man lär sig krypa innan man kan gå.. 4 På egen hand med skolväskan över axeln. 4 Gå din egen väg 5 Mitt i livet. 6 När pusslet

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB

REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB REMISS FÖR ETT BRA NÄRINGSLIVSKLIMAT OCH NYA JOBB Skicka svaren till remissvar@ framtidsjobb.nu eller Remissvar Socialdemokraterna, Slottsgatan 154, 602 20 Norrköping senast den 15 november Förord till

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Framtidskontrakt för Värmland

Framtidskontrakt för Värmland Karlstad 2014-03-05 Framtidskontrakt för Värmland Socialdemokraterna Värmland S:a Kyrkogatan 6, 4tr 652 24 Karlstad Telefon: 054-17 57 00 www.socialdemokraterna.se/varmland 2 (12) För Socialdemokraterna

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

ETT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HALMSTAD

ETT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HALMSTAD FRAMTIDSKONTRAKT 2014-2018 "Politik- kamrater - det är att vilja något. Socialdemokratisk politik, det är att vilja förändringen, därför att förändringen ger löften om förbättring, näring åt fantasi och

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

Ett bättre Gotland. För alla.

Ett bättre Gotland. För alla. Ett bättre Gotland. För alla. Socialdemokraterna F R A M T I D S PA R T I E T Valprogram 2014.indd 1 2014-07-19 11:35:15 För oss socialdemokrater har ordet rättvisa alltid haft en speciell betydelse. Det

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

Jobben är vår viktigaste fråga

Jobben är vår viktigaste fråga Jobben är vår viktigaste fråga Vår politik gör skillnad Jobb och framtidstro! Socialdemokraterna i Olofström har genom en framsynt politik lagt grunden till den positiva utveckling vi idag har i kommunen.

Läs mer

Ett bä Ett ttr O SA. SA. För A För ll A A ll. Valpr ogr alpr am 2015-2018 för Socialdemokr ogr am 2015-2018 för Socialdemokr terna i Orsa

Ett bä Ett ttr O SA. SA. För A För ll A A ll. Valpr ogr alpr am 2015-2018 för Socialdemokr ogr am 2015-2018 för Socialdemokr terna i Orsa Ett bättre ORSA. För alla. Valprogram 2015-2018 för Socialdemokraterna i Orsa Marie Olsson, Anders Rosell och Mara Maric Nya jobb och välfärd i Orsa Orsa är en bra kommun att bo och leva i. Vi är en kommun

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer