Valplattform Socialdemokraterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valplattform Socialdemokraterna"

Transkript

1 Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa gemensamma utmaningar tillsammans istället för att varje individ ska lösa varje utmaning själv. Vi vill satsa på framtidsinvesteringar istället för fler privatiseringar. En stark välfärd är vår viktigaste politiska prioritering med fokus på fler jobb, en bra skola för barnen och en omsorg man kan lita på. Så bygger vi en attraktiv stad och skapar förutsättningar för kommunen att växa. Sundsvall behöver en kommunledning som prioriterar en bättre och mer utökad samverkan. Sundsvall behöver även högre ambitioner som gör att vi lyfter blicken mot framtiden. Därför vill vi sätta upp målet att Sundsvall ska bli invånare år Sundsvall är en vacker kommun med stor potential. Men under de senaste åren har utvecklingen stannat av. Det byggs för lite i kommunen, vi har en skyhög arbetslöshet och skolresultaten som lovades bli bättre är fortfarande på en alldeles för låg nivå. Väljarna gav koalitionen lokalt och alliansen nationellt sitt förtroende för att skapa ett bättre Sverige och ett bättre Sundsvall. Men verkligheten visar att deras svar på alla samhällsproblem med sänkta skatter och ökade privatiseringar inte fungerar. Det leder bara till ökade klyftor och mindre resurser till välfärden. Först och främst behöver Sundsvall ett stabilt styre som pekar ut en tydlig riktning. Vi Socialdemokrater går till val själva med en socialdemokratisk valplattform. Men efter valet är vi beredda att söka breda politiska lösningar för att få en stabil kommunledning. Vi är mer beredda än någonsin på att leda kommunen i en tydlig riktning där jobb, skola och omsorg hamnar högst upp på dagordningen. 2. En likvärdig skola för alla I skolan skapar vi framtidens generation. För oss Socialdemokrater finns skolan inte bara till för att ge kunskap som rustar barn och ungdomar för att kunna ta ett jobb. Vi ser också att skolan fyller en viktig uppgift i att få barnen och ungdomarna att klara sig i samhället och bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet. Det handlar om varje människas rätt till bildning. Medan okunskap och oförståelse skapar maktlöshet så skapar kunskap och bildning en vilja och möjlighet att förändra. För att kunna uppnå det är en bra kommunal skola grunden för en god kvalité och likvärdighet i utbildningen. Vi vill se en modigare kommunal skola som med tydligare profilering och marknadsföring arbetar för att få fler elever till sin verksamhet. Under fler år har antalet skolor ökat i Sundsvall. Vi har en överetablering av skolor på gymnasienivå och går mot samma utveckling i grundskolan. En sådan utveckling är negativt för alla befintliga skolor, såväl kommunala som friskolor. Vi kommer säga nej till att ytterligare friskolor etablerar sig så länge underlaget inte finns och så länge nya skolor inte erbjuder en ny pedagogik som vi saknar i Sundsvall. Istället vill vi förbättra dialogen och samarbetet med de befintliga friskolorna i Sundsvall för att tillsammans skapa en bra skola för våra elever.

2 Vi Socialdemokrater vill bygga en skola som inte lämnar ett enda barn i sticket. Där stöd ges efter behov och alla elever får möjligheten att klara av sina mål i skolan. Likvärdigheten mellan skolorna måste öka, och läxhjälp ska ges efter behov inte efter betalningsförmåga. Vi vill se ökade investeringar i elevvården för att ge eleverna bättre förutsättningar att klara av skolan, och för att öka deras välmående. Vi Socialdemokrater vill investera tidigt i barns utveckling. Därför är det viktigt att alla barn får gå i förskolan, och att den håller hög kvalitet. Förskolan är också grundläggande för att föräldrar ska kunna jobba och vi ser förskolan som en naturlig del av hela skolverksamheten. Därför vill vi även minska klasserna i de lägre åldrarna så att varje barn får mer tid med sin lärare. Vi vet att det hjälper både de barn som halkat efter och de barn som vill springa före. Lärarna är skolans viktigaste resurs och deras viktigaste uppgift är att vara i klassrummen. Det är dags att lyfta lärarna med nya möjligheter istället för att ge dem nya administrativa bördor som minskar deras tid med barnen. Vi vill att lärarnas undervisningsuppdrag prioriteras för att öka elevernas möjligheter att nå sina mål. Vi vill också ge lärarna fler moderna verktyg och kompetensutveckling för att de ska kunna vara så bra som de kan vara. För att förbereda elever, både i högstadiet och på gymnasiet, för arbetslivet behöver skolan ha ett gott samarbete med det lokala näringslivet. Det är särskilt viktigt när det gäller studie- och yrkesvägledningen. - Mindre klasser i de lägre åldrarna så att eleverna får mer tid med sin lärare. - Gratis läxhjälp för alla barn. Föräldrarnas ekonomi ska inte påverka möjligheten att klara studierna. - Investeringar i elevernas hälsa genom ökade satsningar på elevvård för bättre skolresultat och mer välmående elever. - Höj ambitionen för den kommunala skolan. Den kommunala skolan ska profileras och marknadsföras tydligare och vi vill se fler elever i den kommunala skolan - Mer och bättre studie- och yrkesvägledning. Vi vill att studie- och yrkesvägledningen kommer in tidigare i skolan och att samarbetet med det lokala näringslivet ökar. 3. Fler och bättre jobb Socialdemokraternas långsiktiga mål är full sysselsättning. En viktig förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och uppfylla sina drömmar är att de har ett arbete. En välfungerande arbetsmarknad skapar ett mervärde med sina varor och tjänster, men framförallt skapar den jobb som bidrar till att bibehålla och utveckla den gemensamma välfärden. Den höga arbetslösheten i Sundsvall har bitit sig fast och innebär ofta en svår situation för den enskilde. Men följden blir även en stor påfrestning på kommunens ekonomi och krympande resurser till välfärd.

3 Vi vill skapa förutsättningar för de arbetssökande att kunna ta både dagens och framtidens jobb. Därför vill vi investera i människors kunskaper och kompetens. Investeringar i utbildning bidrar till att regionens företagare kan hitta den arbetskraft de behöver för att utveckla befintliga företag och att fler kan ta steget att starta egna företag. Det livslånga lärandet ska bli en naturlig del av människors liv och alla ska ha tillgång till en högklassig utbildning genom hela livet. Från förskola till högre utbildning och folkbildning med goda möjligheter till kompetensutveckling och omskolning genom hela yrkeslivet. Det ska aldrig vara försent för en andra chans till bildning och vidareutveckling. För att klara det krävs en kunskapssatsning på de arbetssökande. Mittuniversitetet är oerhört viktigt för både Sundsvall och hela regionen. Därför är det viktigt att vi har en regering som vill satsa på Mittuniversitetet istället för att dra ned på antalet utbildningsplatser som den nuvarande regeringen har gjort i fler år. Vi vill se ett ökat samarbete mellan Mittuniversitetet, kommunen och det lokala näringslivet. Genom att ta tillvara på den forskning som bedrivs på universitetet kan vi stärka regionens utveckling. Ett sådant samarbete kan även öka det lokala näringslivets rekryteringar och stärka organisationers kompetens i hela regionen. Genom att vidta förebyggande åtgärder för att hindra att, framförallt ungdomar, blir arbetssökande spar vi både på mänskliga och offentliga resurser. För att lyckas med det behöver vi ett brett samarbete med olika myndigheter och näringslivet. Kommunkoncernen kommer att vara en viktig del i det här arbetet. Att inte ta tillvara all den kunskap och erfarenhet som de nya svenskarna redan har med sig är direkt olönsamt för kommunen. Därför vill vi utveckla SFI och fördjupa samarbetet mellan myndigheter och kommunen för att bättre tillvarata den kompetens som finns och förkorta tiden till etablering på arbetsmarknaden. Vi behöver även skapa fler och nya jobb. Här kan politiken arbeta med att skapa ett gott företagsklimat och goda förutsättningar för företag att växa och utvecklas. Den viktigaste grundförutsättningen i vår del av Sverige och världen är investeringar i infrastruktur som hjälper oss att vidga arbetsmarknadsregionen och stärka exportindustrins konkurrenskraft samtidigt som vi stärker alla företags möjligheter. Den redan starka basindustrin med skogsnäringen i spetsen utgör en viktig grund i vår region och kommer fortsätta vara det. Den behöver kompletteras med nyare näringar som har potential att bli framtidens basindustri. I Sundvall har vi en stor potential i Bank, försäkring och pension, IT-branschen och besöksnäringen. Vi måste våga satsa lite extra på dem. - Fler sommarjobb för ungdomar. Det ger ungdomar arbetslivserfarenhet och en väg in på arbetsmarknaden. o o Minst 1500 kommunalt initierade sommarjobb (per år) för framförallt gymnasieungdomar ska erbjudas i samarbete mellan kommunen och lokala aktörer. I kommunala upphandlingar ska kommunen dessutom ställa krav på sommarjobb hos utförarna. - Kunskapssatsningar på arbetssökande, genom exempelvis kommunal vuxenutbildning, praktik och yrkeshögskola.

4 - Lokalt innovationsråd under ledning av kommunstyrelsens ordförande med fokus på att få fler och nya jobb i Sundsvall. - Flytta-hit-hjälp som kan erbjuda företag praktisk hjälp och visa på möjligheterna med Sundsvall vid rekrytering av nya medarbetare. - Som största arbetsgivare i Sundsvall ska kommunen vara en föregångare vad gäller arbetsvillkor. Rätt till heltid, tryggare anställningar och en bättre arbetsmiljö är grunden. Kommunen ska även aktivt ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling. 4. En välfärd att vara stolt över Som sundsvallsbor ska vi kunna känna oss trygga med att vi och våra anhöriga får den vård och omsorg vi behöver. Därför behöver Sundsvall en stark generell välfärd som alla bidrar till och som alla kan ta del av efter behov. Vi Socialdemokrater står upp för den generella välfärden som ska erbjuda en hög kvalitet, styras av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund. Den grundläggande kvaliteten ska vara så hög att de äldre inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller av att deras anhöriga går ner i arbetstid för att hjälpa sina anhöriga. Skattesänkningar nationellt och privatiseringshysteri lokalt i Sundsvall har fått gå före en bra välfärd. En stark och god kommunal vård och omsorg är en garant för likvärdig välfärd. Därför måste vi våga satsa på den kommunala verksamheten och öka ambitionsnivån. Vinstintresset får aldrig vara styrande när det gäller vård och omsorg. Vårdtagarna måste vara huvudfokus för alla utförare och för att säkerställa en god kvalité vill Socialdemokraterna ställa högre krav på alla utförare inom vård och omsorg när det gäller bemanning, personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas. Samtidigt behöver vi möta det ökade behovet av vård och omsorg hos befolkningen. Äldreomsorgen måste därför skifta fokus från ett vårdperspektiv där samhället ganska ensidigt bestämmer förutsättningarna. Äldre ska ha samma rätt som alla andra att påverka sitt liv och sin vardag. Därför vill vi införa verklig valfrihet där vårdtagarna själva får påverka den service de får ifrån kommunen. En viktig faktor för äldres trivsel och trygghet är möjligheten till ett bra boende anpassat utifrån behov. Därför vill bygga mer varierade boendeformer för äldre i hela Sundsvall. Den främsta kvalitetsfaktorn inom vård och omsorg är personalen och dess kompetens. Vi står inför ett generationsskifte samtidigt som det i framtiden kommer behövas fler händer i vården. Därför måste kommunen verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Personalen ska garanteras rätt till heltid, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. Vi ser också att klyftorna ökar, och särskilt allvarligt att skillnaderna i barn och ungdomars uppväxtvillkor ökar. Ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk föds kriminalitet. Minskad segregation är ett viktigt mål för oss och vi ser förebyggande arbete, missbrukarvård, bekämpning av våld i nära relationer, sociala investeringar och ett arbete med frivilligorganisationer som väldigt viktiga.

5 - Riktig valfrihet inom äldreomsorgen genom att vårdtagaren kan påverka innehållet i sina hemtjänsttimmar och har möjlighet att välja olika maträtter från fler än en leverantör. - Hårdare krav på utförarna inom hemtjänst för att kunna garantera en grundläggande god kvalité i vården och lika villkor mellan aktörerna. Exempelvis genom öppna böcker, kollektivavtal, heltid och att de vårdtagare som inte väljer utförare automatiskt får kommunen som utförare. - Att kommunen erbjuder ekonomiskt stöd för att finansiera personal på trygghetsboenden samt att särskilt boende erbjuds till alla som fyllt 90 år. - Ökade satsningar på förebyggande arbete och tidiga insatser för att fånga upp de som hamnar snett genom förbättrat samarbete mellan kommunen, myndigheter och skolan. 5. Ett levande Sundsvall 5.1 Leva och bo och i hela kommunen Vi Socialdemokrater vill att det ska vara möjligt att leva och bo i hela Sundsvall. Därför måste vi skapa möjligheter för kommunal service och förutsättningar för jobb, ekonomisk utveckling samt fritidsaktiviteter i alla kommundelar. En viktig förutsättning för det är väl fungerande kommunikationer, inklusive bredbands- och telefonitäckning. Oavsett var i kommunen man bor är bostad en social rättighet och en grundläggande del av välfärden. Alla ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. En bra bostadspolitik gör även Sundsvall mer attraktivt i ett land där bostadsbristen blir alltmer akut. Idag byggs det för lite i Sundsvall och det är tydligt att en borgerlig politik, där marknaden själva får lösa de bostadspolitiska utmaningarna, inte fungerar. Vi tror på politikens möjligheter att driva på utvecklingen för att skapa fler bostäder och mer varierade boendeformer. Det viktigaste verktyget för det är ett välskött och aktivt kommunalt bostadsbolag. Vi Socialdemokrater vill därför fortsatt se 100 % kommunalt ägande och en offensiv utveckling av Mitthem. Vår lokala bostadspolitik utgår från det bostadspolitiska program som vi antog under våren Där slår vi bland annat fast att vi vill se en blandad bostadsmarknad med olika upplåtelseformer och en minskad segregation. En socialdemokratisk bostadspolitik omfamnar fler än de som idag har en bostad. Vi vill se nolltolerans mot hemlöshet och förbättrade möjligheter för ungdomar att få ett eget boende. Målet är att alla som vill ska kunna ha en egen bostad. En särskild utmaning för framtiden blir särskilt anpassade bostäder när vi blir allt fler äldre. - Mitthem ska bygga fler hyresrätter och erbjuda trygghetsboende i olika delar av Sundsvalls kommun.

6 - Inrätta en bostadsförmedling i Sundsvall där yngre och äldre ges förtur. Studenter erbjuds fortsatt bostadsgaranti och vi vill öppna upp för att i framtiden skapa fler studentbostäder. - Nolltolerans mot vräkning av barn och genomför projekt liknande Bostad-först i Malmö för att minska hemlösheten. - Verka för ökad kollektivtrafik i de olika kommundelarna. - Stopp för nedsläckning av belysning på landsbygden. 5.2 En aktiv fritid Alla sundsvallsbor ska erbjudas ett brett idrotts-, fritids-, och kulturutbud i hela kommunen. Fritiden är en viktig del av människors vardag och har en stor betydelse för människors hälsa och välmående. Ett brett utbud ökar även kommunens attraktivitet både som turistort och bostadsort. Det är föreningslivet kompletterat med privata aktörer som ska utgöra navet i arbetet, men med långsiktigt stöd från offentliga aktörer som kommun och landsting. Vårt mål är att Sundsvall ska erbjuda kulturoch fritidsaktiviteter som ger alla tillgång till idrottsutövande, eget kulturellt skapande och friluftsupplevelser. En förutsättning för att nå dit är att det finns goda och funktionella lokaler som möjliggör kultur och fritidsaktiviteter. Satsningar på kultur- och fritidsaktiviteter skapar ett rikare samhälle och samtidigt banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna och andra branscher. Vi vill se att barns och ungdomars kultur- och fritidsupplevelser prioriteras, och att ett jämställdhetsperspektiv används i fördelningen av resurser. Vi ska möjliggöra att alla barn och ungdomar kan delta genom att sociala och ekonomiska hinder för kultur- och fritidsupplevelser ska motverkas. Det är så vi gör Sundsvall till en av de allra bästa kommunerna att växa upp i. - Levande stadskärna genom fler inträdesfria arrangemang. - Att erbjuda drogfria miljöer för ungdomar. - Utveckla kulturskolan som ska vara fortsatt avgiftsfri samtidigt som fler ska ges möjligheten att förverkliga sina drömmar om att få spel ett instrument. - Ta tillvara kommunens unika naturupplevelser genom att hållbart utveckla nuvarande och nya friluftsområden på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden säkras. Särskilt inom de områden som kan bidra till ökad turism. - Sundsvall ska bli Skandinaviens bästa friluftskommun 5.3 En grönare framtid En aktiv miljö- och klimatpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för framtidens välfärd. Investeringar i ny effektiv miljö- och klimatvänlig teknik stärker företagens konkurrenskraft, skapar nya företag och innebär ökad potential för handel och exportintäkter. Genom att Sundsvall går före i omställningen kan våra företagare bli världsledande i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar för att vända de negativa klimatförändringarna. Det är därför viktigt att i

7 Sundsvall synliggöra den samlade kunskap som finns om hållbar teknik som bidrar till energi- och klimatsmarta lösningar. För oss Socialdemokrater är det uppenbart att politiken är helt nödvändig för att klara miljöutmaningarna och klimatomställningen. Marknaden klarar inte omställningen själv. Det ligger ett ansvar på oss politiker att göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Samma ansvar gäller även när det handlar om att påverka privatpersoner. Med rätt styrinstrument kan såväl offentliga som privata aktörer utgöra en positiv kraft i att utveckla ny teknik och bygga ett hållbart samhälle. Därför vill vi se att kommunen arbetar aktivt för att få till etableringar av miljöföretag. Vi vill även använda offentlig upphandling som ett verktyg för att premiera företag som tar miljöansvar. En stor och viktig del av klimatarbetet sker på lokal nivå. Genom ett tydligt miljöfokus i samhällsplaneringen kan vi öka sundsvallsborna möjligheter att leva mer miljövänligt. Vi vill därför prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik i samhällsplaneringen och investera i miljövänlig fjärrvärme samt återvinning av hushållsavfall. Samtidigt ska vi också ta ansvar för att återställa de områden som redan är förorenade. Som Sundsvallsbo ska du kunna du kunna känna dig trygg med att du inte tar skada av miljön. Därför är det viktigt att allt miljöarbete som sker i kommunen ska syfta till att alla medborgare ska få möjlighet till en god folkhälsa. - I Sundsvall ska det erbjudas minst 50 % ekologisk mat inom skattefinansierad verksamhet som exempelvis skola och äldreomsorg. Det långsiktiga målet är 100 % ekologisk mat. Samtidigt ska kommunen verka för att stödja närproducerat. - Förbrukningen av energi behöver minska i Sundsvall. Därför vill vi se en fortsatt energieffektivisering i kommunala fastigheter och ökat stöd för att få privatpersoner att minska sin energiförbrukning. - I Sundsvall ska ett helt bostadsområde eller enskilda byggnadsobjekt tas fram för att gestalta och förverkliga klimat- och energismart byggande. - Upprustning av Sundsvalls parker i hela kommunen genom ett parklyft som ger grönare och tillgängligare Sundsvall samtidigt som både livsmiljö och trygghet ökar. 6. En nationell politik möjliggör lokala investeringar Den politik som förs på kommunal nivå påverkas starkt av den nationella politiken. För att Sundsvall ska kunna sänka arbetslösheten, vända skolresultaten och höja kvalitén i vården krävs det en annan nationell politik än den som förs idag. Den Socialdemokratiska politiken på kommunal nivå går hand i hand med den nationella Socialdemokratiska politiken som prioriterar satsningar på jobb, skola och välfärd framför skattesänkningar. Med en Socialdemokratiskt ledd regering skulle kommunen få draghjälp genom bland annat:

8 - Kunskapslyft i skolan och bättre förutsättningar för barnen - 90-dagarsgarantin som ska ge alla unga arbetslösa jobb eller utbildning inom 90 dagar - Större krav på utförare inom vård och skola - Kunskapssatsningar på arbetssökande - Ny arbetsförmedling med större möjligheter för kommunala samarbetsprojekt - Ökat stöd till landsbygden - Satsningar för ökat bostadsbyggande Om Sverige istället fortsätter att styras av moderatledd regering kan vi förvänta oss ännu fler skattesänkningar, vilket i sin tur leder till ännu mindre resurser till den gemensamma välfärden. En borgerlig nationell politik kommer på flera sätt att direkt motarbeta och försvåra flera av de förslag som vi vill realisera lokalt. Med en borgerlig regering skulle det samtidigt bli ännu viktigare med socialdemokratisk kommunpolitik för att kompensera för de ökade klyftorna som den borgerliga politiken skapar.

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Möjligheternas Luleå - online

Möjligheternas Luleå - online Arbetsordning av vårt handlingsprogram Möjligheternas Luleå Följande arbetsordning gäller: Förslag till förändring skall sändas skriftligt till expeditionen Förslag som kommer under mötet måste lämnas

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ

FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ Ansvar för hela Malmö Malmö är en ung, global och modern stad med ett nyfiket förhållningssätt gentemot sin omvärld. Stadens omvandling från industristad till det Malmö vi känner i dag har skapat goda

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje

En bra skola är grunden för framtidens jobb. handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje En bra skola är grunden för framtidens jobb handlingsprogram för Socialdemokraterna i Södertälje Inledning Socialdemokraterna i Södertälje söker väljarnas mandat för att styra Södertälje in i framtiden

Läs mer

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 Dnr 111-459/2014 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 35 Revisorskollegiet... 55 Val... 57 STADSDELSNÄMNDERNA

Läs mer

Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010

Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010 Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010 Ett hållbart Örebro Örebro behöver en ny politik som sätter jobb, rättvisa och Örebros utveckling högst på dagordningen.

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå. Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun

Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå. Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Luleå kommun Innehåll Alla behövs i bygget av ett bättre Luleå... 3 Ordning och reda i den kommunala ekonomin... 3

Läs mer

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen. Valmanifest 2006 Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar.

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer