!!" #$ %" &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( $ %". #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!" #$ %" &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %". #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+"

Transkript

1 !!" #$ %" &'( ) # * + )+ Lars Isaksson tidigare verkställande direktör för Arbetarbostadsfonden och nu Socialdemokraternas ordförandekandidat till styrelsen för kommunala Ekeröbostäder AB En bostad till en rimlig kostnad skall betraktas som en social rättighet. Rätten till en bostad gäller alla oavsett om du är ungdom eller pensionär, ensamstående eller barnfamilj och det gäller också dem som är fysiskt eller psykiskt funktionshindrade. $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( '#/# $ %". #-'0 '/0 '0!. $ Läs också våra övriga valprogram och om våra kommunfullmäktigekandidater på

2 2 Innehållsförteckning sid Den goda bostaden... 3 Inledning Så bygger vi den goda bostaden... 3 Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Ekerö Rättigheter... 4 Rätten till en bostad Ekerö Bostäder AB Boendet och den sociala omsorgen Bostadskö Bra bostäder till överkomliga priser och rimliga boendekostnader... 5 Rimliga boendekostnader Bostadsförsörjningsprogram Ägandet av mark Miljö Energi Levande områden Bra boendemiljöer Finansiering av bostäder En bostadsmarknad i balans När, var, hur?... 8 När ska vi bygga bostäder? Var ska vi bygga bostäder? Hur bygger vi bostäder? Hyresrätter, bostadsrätteroch äganderätt? Äldres boende Ungdomslägenheter Arkitektur och vackra bostäder

3 3 Den goda bostaden Inledning För de flesta människor är bostaden, om inte en helgad plats så i vart fall en mycket viktig plats. Vårt nordiska klimat medför dessutom att vi tillbringar större andel tid i våra bostäder jämfört med människor som lever på sydligare breddgrader. Talesättet Mitt hem är min borg säger oss att platsen där vi bor för många betyder trygghet. Men inte bara det; här sover, arbetar, leker och äter vi. Här växer vi upp, fostrar våra barn, samtalar, tar viktiga beslut och åldras. Många slutar också sina dagar i bostaden. Av detta kan förstås att bostaden är en central faktor i våra liv och således föremål för starkt politiskt intresse, oavsett ideologi eller partitillhörighet. En väsentlig aspekt på bostadsfrågan är det värde som bostäderna representerar. Ofta är bostadsköp att betrakta som investeringar. Bostadsmarknaden omsätter stora mängder pengar som kommer från både enskilda aktörer och det offentliga. Vår livsmiljö, och därmed vår hälsa, är intimt kopplad till de bostäder som byggs och tidigare har uppförts. Att bo i Ekerö ska för dem som så önskar innebära något mer än att enbart vistas i sina bostäder och resa därifrån och tillbaka morgon och kväll. Vi tycker att de nya bostadsområdena som byggs, förutom att vara bra och billiga, även skall vara vackra. De ska ha tillgång till bra ljusförhållanden samt vara genomtänkta i planeringen både inom- och utomhus så att de passar lika bra för barn, unga och gamla. Ett bra boende ska inte bara innebära tak över huvudet. Det ska hjälpa till att berika våra liv. Ett bra boende skall vara anpassat efter människans behov. Människan ska inte behöva anpassa sig till dåliga livsmiljöer och undermåligt byggda bostäder. Nybyggnation bör inte bara ske i de centrala delarna av kommunen. Vi bör skapa små, lokala centra så att andra delar av vår kommun kan erbjuda service och gemensamma träff- och samlingspunkter. Hela Mälaröarna skall leva! Eftersom bostäder oftast är relativt beständiga till sin karaktär är frågan om boende och bostadsbyggande i allra högsta grad även en framtidsfråga. Våra gemensamma ställningstaganden och beslut rörande bostadsfrågan kommer att påtagligt påverka våra barn och kommande generationer. Vi Socialdemokrater i Ekerö presenterar här våra bostadspolitiska ambitioner och visioner. Vi vill med denna skrift försöka ange hur vi bygger den goda bostaden!

4 Så bygger vi den goda bostaden 4 Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Ekerö Rättigheter Det finns många rättigheter som vi socialdemokrater i Ekerö förknippar med boendet. Rätten till en bostad En grundpelare för den socialdemokratiska bostadspolitiken är att en bostad ska betraktas som en social rättighet. Detta synsätt skall utgöra riktlinjen för bostadspolitiken på Ekerö. Det lokala ansvaret för bostadsförsörjningen ligger hos kommunen och får inte överlåtas till marknaden. Rätten till bostad gäller alla oavsett om man är ungdom eller pensionär, ensamstående eller en barnfamilj. Det gäller också dem som är fysiskt eller psykiskt funktionshindrade. Oavsett livssituation skall man kunna finna en ändamålsenlig bostad till rimlig kostnad på Ekerö. Ekeröbostäder AB Låt kommunala Ekeröbostäder AB bli ett bostadspolitiskt instrument! Vi socialdemokrater i Ekerö vill utveckla det kommunala bostadsbolaget till att bli ett kraftfullt instrument för den kommunala bostadspolitiken. Bolaget kan inte och bör inte heller driva en bostadspolitik på egen hand. Ekeröbostäder, som är ett helägt kommunalt aktiebolag, skall drivas affärsmässigt inom ramarna för gällande lagar, avtal och av ägaren beslutade riktlinjer. Hyrorna i bolagets bostäder fastställs vid förhandlingar med Hyresgästföreningen. Problemet är emellertid att ägarens intresse för bolaget hittills varit svalt. Med tydligt utformade ägardirektiv skulle bolaget kunna bli ett kraftfullt bostadspolitiskt instrument. Ägardirektiven bör innehålla riktlinjer för var, när och hur många lägenheter som bolaget ska bygga. Kommunens intresse har dock lyst med sin frånvaro och bristen på politisk vilja är påtaglig. Vi socialdemokrater anser att det bör byggas närmare 500 hyreslägenheter under den kommande mandatperioden. En betydande del av dessa bör byggas och förvaltas av Ekeröbostäder. En bostadsförsörjningsplan behöver upprättas och det är hög tid för kommunen att med tydliga ägardirektiv aktivera Ekeröbostäder som ett bostadspolitiskt instrument.

5 5 Boendet och den sociala omsorgen Bristen på vanliga lägenheter och anpassade respektive fullvärdiga servicelägenheter för äldre är akut i Ekerö kommun. Det har lett till att de kommuninvånare som av åldersskäl inte längre vill eller kan bo kvar i sina villor men som känner sig för friska för att bo i det särskilda äldreboendet de facto saknar realistiska boendealternativ. Bostäder för de som är särskilt utsatta, exempelvis fysiskt och psykiskt funktionshindrade, saknas också i kommunen. Denna bristsituation måste snarast undanröjas. Bostadskö De ca 1000 personer som står i bostadskö i Ekerö behöver en bostad i olika grad. För att bostäder skall kunna fördelas rättvist behövs en kommunal bostadsförmedling. Ansvaret för bostadskön är en kommunal angelägenhet. I andra hand bör det skapas en bostadskö för hela Storstockholm. Till dess bör Ekerö kommun samarbeta med andra kommuner om förmedling av bostäder. Bra bostäder till överkomliga priser och rimliga boendekostnader Rimliga boendekostnader En sund konkurrens på bostadsmarknaden och bra kommunala förutsättningar för ett bostadsbyggande som rimliga VA-anslutningskostnader och andra kommunala avgifter är viktiga förutsättningar för att kunna möjliggöra boendekostnader som människor med normala inkomster har råd med. Olika modeller för ett bostadsbyggande som ger bra bostäder till rimliga boendekostnader och som fungerat i andra delar av Sverige skall provas i Ekerö. Som exempel på sådant ansvarsfullt bostadsbyggande kan nämnas Svedalamodellen, Bo Klok-konceptet, Linköpingsmodellen och Örebromodellen. Bostadsförsörjningsprogram Bostäder till överkomliga byggkostnader kan tillskapas genom ett byggande där de skiftande ekonomiska konjunkturernas risker sprids över tiden. För att uppnå detta behövs en tydlig men flexibel inriktning och plan för bostadsbyggandet som gör det möjligt att bygga när det inte är som allra dyrast. Ett kontinuerligt bostadsbyggande behövs utan att det för den skull huvudsakligen sker i tider av s.k. byggboom.

6 6 Ekerö kommun måste planera sitt bostadsbyggande i ett kommunalpolitiskt program som kontinuerligt uppdateras och antas av kommunfullmäktige. Hur bostadsförsörjningen ska se ut ska inte avgöras av marknaden eller av slumpen. Ett mera aktivt och målmedvetet förhållningssätt behövs och bostadsförsörjningsprogrammet skall ligga till grund för ett differentierat byggande av bostäder med skiftande upplåtelseformer där små och mellanstora hyreslägenheter, huvudsakligen i form av låghus, ingår. Ägandet av mark Ekerö kommun måste föra en aktiv markförvärvspolitik så att mark kan anvisas för lägenhetsbyggande på rätt ställen och till rätt pris. Lämplig mark, som kommunen idag äger, skall tas i anspråk för bostadsbyggande. Utförsäljning av kommunal mark skall i princip stoppas. Kommunen måste på sikt öka sitt idag blott 3 % -iga markinnehav. Kommunen skall ställa tydliga villkor och krav i sina förhandlingar med markägare och exploatörer vad avser när, var och hur bostadsbyggandet ska ske. Miljö I en ekokommun är det självklart att byggandet skall ta hänsyn till naturen och ha sikte på ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. Bland annat bör man i första hand bygga längs befintliga stråk av kollektivtrafik/kommande kollektivtrafik. Krav måste ställas på att byggmaterial är miljömässigt accepterat och inte gör människor sjuka. Inte minst viktigt är också att kretsloppsanpassade VA-lösningar och en miljövänlig avfallshantering säkerställes. Det är viktigt att tänka på behovet av strövområden och obebyggda fria ytor vid planering av nya bostadsområden. Energi En stor del av miljöarbetet i Sverige är beroende av hur vi värmer upp våra hus. I det ekologiskt hållbara samhället är det viktigt att vi bygger hus som tar till vara de senaste rönen och använder energin på ett samhällsekonomiskt effektiv sätt som t ex värmepumpar och värmeåtervinning. Krav på välisolerade hus för att minska energiförbrukningen måste ställas. Övergången till värmepannor för pellets skall uppmuntras och alternativa förnyelsebara uppvärmningskällor såsom sol och vindkraft skall stimuleras. Möjligheter till fjärr- och närvärmeförsörjning i tätorterna skall tillvaratas i varje nytt bostadsbyggnadsprojekt.

7 7 Levande områden I den mån det går bör bostadsområden planeras så att de lever både på dagtid och kvällstid. Det innebär att det helst skall finnas ett visst mått av både offentlig och privat service och andra verksamheter igång på dagtid. Det är bra att det finns exempelvis äldre som är hemma när också ungdomarna kommer hem från skolan. Mötes- och fritidslokaler skall finnas i varje bostadsområde. På så sätt skapas en livaktig och mångsidig boendemiljö i våra bostadsområden. Bra boendemiljöer Tillgången till landsbygdsmiljöns stillhet och ro med en orörd natur i skog och mark och samtidigt till storstaden med dess rika utbud av både kulturell och kommersiell service och hela Stockholmsregionens möjligheter vad gäller boende, arbetsmarknad och utbildning är ekeröbornas privilegium. Vi ska behålla trivseln, atmosfären och skapa ekologiskt hållbara bostäder och bostadsområden som vi kan trivas i och vill bo i, oavsett hur vi bott tidigare. Finansiering av bostäder och boendet Alla bör få del av ett billigare boende. Stödet för nyproduktionen av bostäder måste utformas på sådant sätt att nyproducerade lägenheter blir ekonomiskt möjliga att bo i för flertalet i vårt land. Bostadsbidragen är riktade och ges till dem som verkligen behöver. Bidragen behöver höjas och regelverken för dess tillämpning måste ses över. En bostadsmarknad i balans Bostadsmarknaden måste vara i balans. Vi socialdemokrater accepterar inte att en bostad är en bristvara och prissättes som sådan för att därmed blir en regelrätt handelsvara. När efterfrågan på bostäder stiger måste det byggas mer. Med en balans mellan tillgång och efterfrågan av bostäder skapas förutsättningar för en sund bostadsmarknad där kvaliteten på bostaden styr priset och inte en tillfällig marknad. Ett balanserat utbud av bostadsrätter och villor gör att dessa värderas rätt. Här kan Ekerö kommun som är en attraktiv kommun att bo i bidra genom att bygga fler bostäder.

8 När, var, hur? Den kommunala översiktplanen är ett viktigt dokument för samhällsplaneringen, inte minst vad avser bostadsbyggandet. Vi socialdemokrater har dock inte i alla delar accepterat den nyligen antagna planen. En politik för en lämplig befolkningsutveckling i Ekerö kommun saknas idag såväl som en politik för en ansvarsfull bostadsförsörjning. Detta har lett till att unga mellan 20 och 30 år som önskar en egen bostad, äldre som vill lämna sina villor men inte är i behov av ett omsorgsboende men väl serviceanpassade bostäder, ensamstående föräldrar och andra fåpersonershushåll tvingas söka sitt boende utanför kommunen. 8 När ska vi bygga bostäder? Ekerö kommun bör, enligt vårt sätt att se det, verka och planera för en utveckling mot bortåt invånare år Det är naturligtvis viktigt att veta var vi ska bygga, när vi ska bygga och hur vi ska bygga. Vi socialdemokrater anser att det behöver byggas 200 lägenheter per år under den närmaste 10-årsperioden. Härtill kommer givetvis det enskilda byggandet av villor och permanentning av delar av kommunens fritidshusbebyggelse. 500 lägenheter av dessa, i huvudsak hyreslägenheter, vill vi socialdemokrater bygga redan under den nu förestående mandatperioden, d.v.s. under Var ska vi bygga bostäder? Vi socialdemokrater vill snarast sätta igång ett omfattande bostadsbyggande främst inom tätortsbandet tätortsbandet Stenhamra - Södra Färingsö - Ekerö. Till tätortsbandet skall även knytas Ekerö sommarstad samt Sundby/Nyckelbyområdet. Således vill vi bygga bostäder i Stenhamra (Uppgårdsområdet) och förtäta Stenhamra centrum. Vi vill fullfölja projektet Ekerö Mälarstad vid Tappströmskanalen. Vi vill snarast kompletteringsbebygga området vid Wrangels väg. Vi vill att det planerade bostadsbyggandet på Södra Färingsö påbörjas och vi vill fullfölja bebyggelseplanerna för Västeräng. Vi vill bygga bostäder vid Sjöhäll och Fårhagsplan i Stenhamra, längs Stenhamravägen, i Älvnäs och Sandudden och delar av Asknäs och på bussgaragetomten, brandstationstomten och Barnängentomten i Ekerö C, på baracktomten mittemot kommunhuset såväl som i centrala Ekerös ytterområden längs Bryggavägen mot färjeläget och kring Träkvista torg och längs Jungfrusundsvägen. Vi vill utveckla och integrera Sundby/Nyckelbyområdet med Ekerö sommarstad. Vi vill också bygga bostäder på Munsö och Adelsö, i Skå, Svartsjö och Hilleshög samt i Kungsberga detta för att utveckla och hålla dessa mindre kommuncentra levande.

9 9 Hur bygger vi bostäder? Ett ekonomiskt byggande förutsätter ibland inte alltför små volymer. Dock skall bostadsbebyggelsen tillkomma huvudsakligen i form av låghus. Ibland kan dessutom förvaltningsformen i sig innebära ett kostnadsvärt boende på sikt. Bostadsrättsföreningar i mindre strukturer längre ut på öarna kan även de klara en ekonomiskt effektiv förvaltning. Att skapa en sammanhållen bebyggelsestruktur i kommunen är viktigt. Därför bör vi, som ovan nämnts, också försiktigt och måttfullt förstärka de mera perifera centralorter och bebyggelsekärnor vi har. Hyresrätter, bostadsrätter och äganderätt? I dag består cirka 85% av bostäderna i Ekerö av villor. Att inte behöva äga sitt boende kan innebära stor frihet för den enskilde. Andra menar att den största friheten ligger i egnahemsägandet. Vi menar att den ideala fördelningen av upplåtelseformerna av bostäder av ett antal skäl bör vara en tredjedel av vardera hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt. Därför måste byggandet av mindre hyreslägenheter omedelbart prioriteras. Äldres boende För att man som äldre inte, i motsats till vad som är fallet idag, skall behöva flytta från sin hembygd Ekerö vill vi socialdemokrater kunna erbjuda ett varierat utbud av bostäder för äldre också för dem utan eget kapital. Ett sådant boende kan vara en bostad där var och en har sin egen lägenhet och tillgång till lämpliga gemensamhetsutrymmen. Med en sådan lösning kan man bo kvar hemma längre och samtidigt finna gemenskap och samvaro med andra och vara varandra till stöd och hjälp i stort och smått. Denna mellanboendeform saknas idag i vår kommun men bör bli ett första steg i ökad valfrihet för äldre. Det vill säga ett boende som man kan flytta till från sitt hus eller sin lägenhet medan man ännu är relativt frisk och pigg. Dessa hus och lägenheter bör ligga med ett bekvämt avstånd till allmänna kommunikationer, till butiker och övrig service. Äldre människor vill kunna klara sig själva så länge det går. Men det förutsätter att såväl tillgången på hemtjänst i form av service, tillsyn och omsorg säkerställes. Primärvård och viss sjukvård skall kunna ges i hemmet eller i närområdet. När man inte längre kan eller vill bo kvar hemma skall man garanteras tillgång till ett fullvärdigt vårdboende där man får god omvårdnad efter behov. Vårdboendet ska ligga centralt så att anhöriga lätt kan titta förbi på besök.

10 10 Vi vill bygga ett större antal hyreslägenheter för pensionärer invid Kullens sjukhem i Ekerö Centrum. En tredjedel av dessa skall byggas så att de enkelt skall kunna göras om till särskilt boende (vårdboende) för äldre eller vice versa. Här ska finnas samlingslokaler med mera för ett aktivt liv på ålderns höst. Placeringen av bostäderna gör att man kan samverka med Kullen om matsal, att man har närheten till Tappströms Hälsocentral, närhet till bussar och även till all kommersiell service som finns i Ekerö Centrum. På liknande sätt vill vi utöver en ny enhet för särskilt äldreboende (vårdboende) bygga äldrebostäder i Stenhamra, på Lovö och på Munsö. I Stenhamra skall man med fördel samlokalisera bostäderna för äldre med vårdcentralen som behöver få en utökad kapacitet. Ett nära samarbete med Landstinget ska eftersträvas i detta äldreboendeprojekt i Stenhamra. Ungdomslägenheter Även ungdomar är en grupp som har svårt att bo kvar i Ekerö kommun på grund av att utbudet av lägenheter är så begränsat. Ungdomar skall inte behöva bo kvar hemma längre än de själva vill, alla skall ha rätt till ett boende som passar med det liv man lever. Ungdomar behöver små lägenheter med överkomliga boendekostnader, lägenheter som inte kräver en stor insats och därmed en hög inkomst. Att ta lån för att köpa en bostad är sällan möjligt för den som vill flytta hemifrån då detta kräver ett fast arbete och det är långt ifrån alla ungdomar som har möjlighet att få ekonomisk hjälp av sina föräldrar. En del i att bli vuxen är också att man skall klara sig själv utan att behöva vara ekonomiskt beroende av sina föräldrar. För att Ekerö skall vara ett levande och rättvist samhälle så måste det finnas bostäder för alla, inte bara för välbärgade barnfamiljer. De ungdomar som vill flytta hemifrån skall inte mot sin vilja behöva flytta från Ekerö kommun och tvingas att bosätta sig i andra delar av länet. I ett levande Ekerö finns det plats för såväl gammal som ung, här ska alla kunna trivas och känna sig hemma. Unga människor vill ha mindre lägenheter som ligger nära en dagligvaruaffärer och annan kommersiell service det är långt ifrån alla unga som har körkort och bil. Det skall även vara lätt att ta sig bort och hem med buss för att bostaden och dess läge skall vara attraktivt för unga. Vi socialdemokrater i Ekerö vill bygga ett ungdomens hus för boende och aktiv fritid på den s.k. baracktomten bredvid kommunhuset med lägenheter för unga och studerande. Bostäder för unga, ett ungdomscafé för skolungdomar, ett internetcafé och kanske ett gym skall finnas i detta hus.

11 11 Arkitektur och vackra bostäder Ekerö är en fin kommun med gröna och sköna områden nära naturen. Detta ska vi tänka på vid all byggnation och satsa på att utforma områden i samråd med framstående arkitekter som ritar, planerar och utformar vackra bostäder, med en fin arkitektur och genomtänkta planer och bostadsområden som smälter väl in i den omgivande miljön. Vi vill satsa på att alltid ha både vanliga välmeriterade arkitekter såväl som landskapsarkitekter med i hela byggprocessen. 1 % av byggkostnaden vill vi att det ska avsättas till konstnärlig utsmyckning av bostadsområdena.

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

( $& % # $ ' ) * * + ) *,* "#- " Ulric Andersen. oppositionsråd och Socialdemokraternas kommunalrådskandidat i 2006 års val

( $& % # $ ' ) * * + ) *,* #-  Ulric Andersen. oppositionsråd och Socialdemokraternas kommunalrådskandidat i 2006 års val $ ( $& % # $ '! #$ %$ $ & % # $' $ ( & )**+ )*,* #-. )*/* Ulric Andersen oppositionsråd och Socialdemokraternas kommunalrådskandidat i 2006 års val 0 #- Vi socialdemokrater, och många med oss, är på det

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala Bostadspolitiskt program 2014-2015 för Uppsala HYRESGÄSTFÖRENINGEN UPPSALA-KNIVSTA VÄLFÄRDEN BÖRJAR I HEMMET Bostaden är en mänsklig och social rättighet, inte

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Tjänsteutlåtande Tillväxt och utvecklingschef 2015-09-07 Gösta Norén 08-590 970 28 Dnr: Gosta.Noren@upplandsvasby.se KS/2015:325 31101 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss av promemoria: Investeringsstöd

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad MÖJLIGHETERNAS TÄBY Bostad Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? Täby kommer under de kommande åren att fortsätta en dynamisk förändringsprocess. Invånarantalet planeras att öka med omkring

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

Motion till riksdagen 1987/88:Bo248

Motion till riksdagen 1987/88:Bo248 Motion till riksdagen 1987/88: av Jan Sandberg (m) om ungdomarnas bostadsmarknad stockholmsregionen En ond cirkel Olika socialdemokratiska regeringar har i sin iver att styra bostadsmarknaden genomdrivit

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

bygg med närodlad tillväxt

bygg med närodlad tillväxt bygg med närodlad tillväxt stämmoprogram Partistämman 2015 Bygg med närodlad tillväxt En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön förutsätter att det finns

Läs mer

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-02 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall varje kommun planera

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende

Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende Sammanfattning av workshop för Översiktsplan 2012 Inledning I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har samhällsbyggnadskontoret arrangerat

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik

Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1986 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) Bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att senast

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ

ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ ETT VÄXANDE LULEÅ HANDLINGSPROGRAM 2014 2018 FÖR SOCIALDEMOKRATERNA I LULEÅ Våra kandidater till kommunfullmäktige. ETT VÄXANDE LULEÅ Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna.

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. arbetsplan. Fritidsverksamheten Äventyret Stigens Friskola. Läsåret 2014 2015

Verksamhetsbeskrivning. arbetsplan. Fritidsverksamheten Äventyret Stigens Friskola. Läsåret 2014 2015 Verksamhetsbeskrivning & arbetsplan Fritidsverksamheten Äventyret Stigens Friskola Läsåret 2014 2015 Verksamhetsbeskrivning grundfakta och förutsättningar Personal I fritidsverksamheten kommer personalen

Läs mer

1982/83: 2150. Motion

1982/83: 2150. Motion 9 Motion 1982/83: 2150 Margot Wallström m. fl. Sysselsättningsfrämjande åtgärder för ungdom Den här motionen tar upp några frågor som rör i första hand ungdomars villkor i dag. Vi är naturligtvis djupt

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden

Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden Ett diskussionsmaterial om boende och samhällsplanering. Erik Tellsén Delar av materialet har inspirerats av eller hämtat från programkommissionen, den

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-02-01 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2015:548 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Remiss införande av kommunalt bostadstillägg för personer med

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Bostadspolitiskt program för Heby kommun

Bostadspolitiskt program för Heby kommun 1 (18) Datum Reviderad 110125, enligt Kf 216/2010 Bostadspolitiskt program för Heby kommun HEBY100 v 1.0 2005-11-28 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Plusgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan 11

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet

Helsingborgs Stads. Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Helsingborgs Stads Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet Innehåll Sida Inledning och uppdrag 2 Stadens gemensamma ansvar 2 Definition av begreppet hemlöshet 3 Mål och strategier 5 Samverkan 7

Läs mer

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro

Äldrepolitiskt program för. Upplands-Bro Kaleva seniorer Äldrepolitiskt program för Upplands-Bro Från halvdålig till mönsterkommun Ett samhälles omsorg om sina allra svagaste invånare är ett bra mått på den kunskap, omsorg, empati som de kommunalpolitiskt

Läs mer

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020

Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 1 2014-03-31 Diarienr 2014/73-NF-753 Sociala nämndernas förvaltning Nämnden för funktionshindrade Boendeplan inom nämndens för funktionshindrade verksamhetsområde 2015-2020 I syfte att få en bild av och

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020

Bilagor Boendeplan NF 2016-2020 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-07-03 Dnr: 2015/135-NF-003 Helene Karlsson - aw791 E-post: helene.karlsson@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Ärende 27. Medborgarförslag om byggande av nya bostäder

Ärende 27. Medborgarförslag om byggande av nya bostäder Ärende 27 Medborgarförslag om byggande av nya bostäder Tjänsteskrivelse 1 (4) 2016-02-07 KS 2015.0303 Handläggare Bosse Björk Svar på medborgarförslag om byggande av nya bostäder Sammanfattning Föreligger

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN

ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS FÖR ALLA. Valprogram för Strängnäs kommun 2014-2018. FRAMTIDSPARTIET I STRÄNGNÄS KOMMUN ETT BÄTTRE STRÄNGNÄS. Vi vill att Strängnäs ska bli en bättre kommun för alla. Oavsett bakgrund

Läs mer

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder

- samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med förbättrad kommunal och kommersiell service samt fler bostäder 1 (5) 2010-07-02 Anders Johansson (S) Kommunalråd 08-591 260 01 073-663 87 85 anders.johansson@sigtuna.se Nya Märsta Centrum - samverkan mellan kommunen och näringslivet för ett klimatsmart centrum med

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

Äldreboligutredningen

Äldreboligutredningen Äldreboligutredningen 9. 10. september 2008 Anita Modin Varför behövs en utredning om äldreboenden En vanlig fråga Vågar jag bli gammal? En myt att alla vill bo hemma till livets sista dag Behovet att

Läs mer

Anförande budgetdebatt i kommunfullmäktige

Anförande budgetdebatt i kommunfullmäktige Socialdemokraterna i Landskrona Landskrona 2010-06-21 [Det talade ordet gäller] Anförande budgetdebatt i kommunfullmäktige Möjligheternas Landskrona bygger vi tillsammans Dagens budgetdebatt är den sista

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd

Bistånd till boende. Anvisning. Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Bistånd till boende Anvisning Diarienummer: KS 2015/1416 Dokumentansvarig: Verksamhetschef Myndighet, Sektor Arbetsliv och Stöd Beslutad av: Förvaltningsledningen Datum för beslut: 2015-11-30 Giltighetstid:

Läs mer

projektidé OM PROJEKTET PLATSER I SKOGEN Areor Hyresrätter 3986 kvm ljus BTA Bostadsrätter 3965 kvm ljus BTA

projektidé OM PROJEKTET PLATSER I SKOGEN Areor Hyresrätter 3986 kvm ljus BTA Bostadsrätter 3965 kvm ljus BTA En vandring i skogsbrynet mellan husen tar dig längre upp på höjden, förbi gläntor, fi kaplatser, täta skogspartier och perfekta kurragömmaställen. Genom en ridå av björkstammar och granar skymtar de röda

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Bengt Eriksson 2010-01-18

Bengt Eriksson 2010-01-18 BERIKON AB Promemoria Bengt Eriksson 2010-01-18 Kommunförbundet Skånes engagemang i studentbostadsfrågan Styrelsen för Kommunförbundet Skåne har väckt frågan om förbundets engagemang i studentbostadsfrågan,

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande Täby Täby kan bli en ännu bättre kommun att leva i! Täby har en mycket välskött ekonomi, en trygg äldrevård och våra skolor tillhör Sveriges bästa. Men jag är övertygad om att Täby kan bli ännu bättre.

Läs mer

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden Remissvar Dnr 2009/11/34 Sid. 1(2) 2009-04-16 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Ytterstads- och bostadsbolagsroteln Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på

Läs mer

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande VAL 2014 SPFs valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande Inför valet 2014 vill SPF lyfta 10 punkter som bidrar till ett samhälle där likabehandling råder och där ålder

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden. Utforska hur ditt nya boende ser ut.

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden. Utforska hur ditt nya boende ser ut. BRF NATURLYCKAN NORRA ALLSÅS, LERUM Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden Utforska hur ditt nya boende ser ut. Arkitekten och naturen Brf Naturlyckan är en spektakulär byggnad som i en vacker sträckning

Läs mer

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2)

De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Utlåtande 2003:41 RIII (Dnr 423-67/2001) De kommunala bostadsbolagens möjligheter att bygga hus för gemenskapsboende för äldre Motion av Ann Mari Engel (v) (2001:2) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna

FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 Hyresgästföreningen Borlänge / Gagnef / Säter Stora utmaningar för bostadsmarknaden Merparten av Sveriges hyresrätter byggdes

Läs mer

Den bostadspolitiska propositionen (Prop. 1997/98:119)

Den bostadspolitiska propositionen (Prop. 1997/98:119) SVENSKA PM Bilaga KOMMUNFÖRBUNDET 1998-04-07 1 (7) Boendeprojektet Rolf A Karlson Den bostadspolitiska propositionen (Prop. 1997/98:119) Ekonomiskt stöd föreslås för följande fyra ändamål: 1. Ny- och ombyggnad.

Läs mer

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund

Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Boendekonferens Göteborgsregionens kommunalförbund Barbro Westerholm 2009 01 09 Dir. 2006:63, Tilläggsdir. 2006:137 Slutredovisning av uppdrag Särskild utredare/ordförande: Barbro Westerholm Varför tillsattes

Läs mer

Så här arbetar vi politiskt och praktiskt med att underlätta för bostadsbyggandet i Uppsala

Så här arbetar vi politiskt och praktiskt med att underlätta för bostadsbyggandet i Uppsala Så här arbetar vi politiskt och praktiskt med att underlätta för bostadsbyggandet i Uppsala Erik Pelling (S) Kommunalråd Ordförande i plan- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

Läs mer

"STÄLL DIG I BOSTADSKÖN"

STÄLL DIG I BOSTADSKÖN "STÄLL DIG I BOSTADSKÖN" INLEDNING De får ju ställa sig i bostadskön, givetvis. I en tv-sänd debatt inför kommunalvalet 1966 fick dåvarande statsminsiter Tage Erlander frågan vad han skulle ge för råd

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun. Tillsammans är vi starka

Socialdemokraterna i Klippans kommun. Tillsammans är vi starka Socialdemokraterna i Klippans kommun Tillsammans är vi starka Handlingsprogram 2015-2018 Innehållsförteckning Vår vision för kommunen 3 Barnomsorg och utbildning 4 Trygghet och omsorg 5 Personalpolitik

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Syftet med. affärsplanen

Syftet med. affärsplanen 1 Syftet med affärsplanen För att komma framåt måste vi först veta åt vilket håll vi ska gå en uppgift som blir svårare och svårare när vår omvärld förvandlas i en ständigt snabbare takt. Därför har vi

Läs mer