Befolkningsprognos och byggande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsprognos och byggande"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, Datum Diarienummer KSKF/2012:327 1 (10) Eskilstuna kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningenn åren Syfte Besöksadress Telefon, växel Stadshuset Alla kommuner är enligt lag skyldiga att upprätta riktlinjer för bostadsförsörjning som skall tydliggöra t kommunens bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod. Kommunen ska planera bo- stadsförsörjningen i syfte att skapa goda förutsättningarr för alla kvinnor och män, flickor och pojkar i kommunen att leva i goda bostäder.. Kommunen ska även se till att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Syftet är att med dessaa riktlinjer tydliggöra Eskilstuna E kommuns bostadspolitik och redogöra för prioriteringar och särskilda åtgärder för attt förbättra bostadsförsö örj- ningen i kommunen. Utgångspunkter Vision En väl fungerande bostadsmarknad är viktig för kommunens utveckling och väl- och samlad vision för den framtida utvecklingen. Eskilstuna den stolta Fristaden! Vi är modiga och utmanar. Vi välkomnar olikheter och idéer. Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid. Till oss kommer du förr att uppleva, inspireras och färd. Eskilstuna kommun har en vision Den stolta Fristaden! Dett är en långsiktig lära. Postadress Eskilstuna Fax Mobiltelefon Webbplats www. eskilstuna.se Eskilstuna den stolta Fristaden

2 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 2 (10) Denna vision skall styra arbetssätt och mål för samtliga delar av kommunens verksamhet även planeringen av bostäder och bostadsområden. Målet är att erbjuda lämpliga bostäder till alla som passar deras behov och önskemål. Detta innebär att bostadsutbudet i kommunen måste analyseras och vara anpassat utifrån kvinnors, mäns, flickors och pojkars behov och önskemål och med en växande befolkning innebär det också att utbudet av olika bostäder måste öka. Det innebär också att man måste minska hinder för flytt mellan bostäder vid förändrade behov och önskemål, dvs. stimulera rörligheten på bostadsmarknaden. Kommunen skall skapa en mångfald av boendemiljöer och mötesplatser. Detta innebär att stadsdelarna skall planeras för en mångfald av kvinnor och män, pojkar och flickor i olika åldrar och med olika behov. Därför krävs varierande, upplåtelseformer och bostadsstorlekar för att få en social hållbarhet i alla stadsdelar. Befolkningsprognos och byggande Eskilstunas befolkning växer snabbt och på senare år snabbare än bostadsbeståndet. Kommunens befolkningsprognos fram till 2030 pekar mot att kommunen kommer fortsätta växa i relativ snabb takt. Historiskt sett är det inflyttningen som varierat kraftigt och det är den parametern som det är svårast att göra antaganden om. Framför allt gäller detta den utrikes in- och utflyttningen. År 2012 har ett trendbrott skett. För första gången på fem år har den inrikes inflyttningen överstigit den utrikes inflyttningen. Vi vet idag inte om trenden kommer att hålla i sig eller om det är ett tillfälligt trendbrott. Fram till 2020 kommer befolkningen enligt prognosen att öka med 630 personer per år och därefter, fram till 2030, kommer ökningstakten att avta något. Det innebär att kommunen redan år 2014 har invånare. År 2020 kommer kommunen att ha en befolkning på invånare och år 2030 är befolkningen uppe i invånare. Fram till år 2025 är det i första hand personer i åldrarna 75 år och däröver som förväntas öka. Denna grupp beräknas växa med drygt 40 % eller 3500 personer i hela Eskilstuna kommun fram till år I Torshälla är ökningen ca 55% eller 485 personer. Ökningen i denna åldersgrupp motsvarar nästan hälften av den befolkningsökning som antas ske i prognosen. Antalet barn och ungdomar beräknas öka i samma takt som befolkningen totalt sett, medan antalet invånare i förvärvsaktiv ålder endast ökar svagt (omkring 3 %).

3 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer KSKF/2012:327 3 (10) Befolkningsprognos, - könsuppdelad statistik, olika åldrar i kommundelen Torshälla Totalt finns knappt lägenheter i flerbostadshus och ungefär småhus i Eskilstunas bostadsbestånd. Hyresrätterna, ca c stycken, dominerar i flerbo- stadshusen och flera områden består av ensidig bostadsbebyggelse (enbart hyres- också lägenheter respektive enbart småhusbebyggelse). I centrala staden dominerar hyresrätterna. Men den största delen av nyproduktionenn under senare år har bestått av småhus och bostadsrätter. Antal bostadsrättslägenheter i kommunen är ca stycken. Postadress Eskilstuna Besöksadress Telefon, växel Stadshuset Fax Webbplats www. eskilstuna.se Mobiltelefon

4 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer KSKF/2012:327 4 (10) Befolkningsprognos, - könsuppdelad statistik, olika åldrar i hela Eskilstuna kommun Befolkningsökning ochh antal bostäder - enligt prognos Årtal Befolkningsökning (544 pers./ /år) invånare invånare Antal nya bostäder per 300 st. (totalt under perioden) år (faktor 1,8) Om balanss ska råda påå bostadsmarknaden och inte trångboddheten ska riskera att öka krävs det att det byggs åtminstone bostäder per år under antagandet att det är 1,8-2,0 boende per lägenhet. I Eskilstuna kommun har det i genomsnitt byggts 236 lägenheter/årr under perioden Detta har medfört attt vakansgraden i det allmännyttiga bostadsbestån- det sjunkit till under 0,2% och attt permanentningen av fritidshus har varit relativt hög. Postadress Eskilstuna Besöksadress Telefon, växel Stadshuset Fax Webbplats www. eskilstuna.se Mobiltelefon

5 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer KSKF/2012:327 5 (10) Befolkningsökning ochh bostadsbyggande åren Bostadsmarknaden begränsas dock inte till kommungräk änsen, människor flyttar av olika skäl och arbetstillfällen, bostadsmiljöer, närhet tilll familj och vänner är några av de viktigaste orsakerna. Förutsättningar som pendlingsmöjligheter, bra skolor och förskolor, service och så vidare är ocksåå viktiga förr att man ska fortsätta trivas i ett område eller en region. Mälardalen och StockholmsrS regionen har växt samman och pendlingsmöjligheterna har blivit bättre och bättre. Det betyder att Eskilstuna växer i attraktivitet genom tillgänglighet, utbud av arbete, bostäderr och servicee men samtidigt får f Eskilstuna konkurrens av kommuner som också kan erbjuda goda kvaliteter på pendlingsavstånd. Eskilstuna kommuns översiktsplan tar höjd för invånare år Detta kräver en bostadsproduktion om cirka lä- genheter/år. Postadress Eskilstuna Besöksadress Telefon, växel Stadshuset Fax Webbplats www. eskilstuna.se Mobiltelefon

6 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 6 (10) Befolkningsökning och antal bostäder - enligt regional tillväxt Årtal Befolkning invånare invånare (1 220 pers./år) Antal nya bostäder 680 st. (totalt under perioden) per år (faktor 1,8) Planering för hållbarhet I Eskilstuna kommuns årsplan för 2012 och kommande Klimatplan ställs krav på energieffektivitet vid nybebyggelse där Eskilstuna kommun äger marken. Översiktsplanen betonar också att bostäder bör lokaliseras så att transporter och energianvändning minimeras. Bostadsplaneringen ska även ta hänsyn till befintlig infrastruktur, kollektivtrafiknät och gatu- och ledningsnät. Planeringen av bostäder ska också ske där förutsättningarna för genomförbarheten är stor bland annat med avseende på läge, markförhållanden och ekonomi. En stor utmaning i Eskilstuna är det historiska arvet med mycket förorenade områden. En annan viktig utmaning framöver är att skapa en bättre sammanhållen stad med social hållbarhet i alla stadsdelar. Bostadsbyggande för att komplettera ensidiga bostadsbestånd har en viktig roll i arbetet med att minska likriktningen som kan finnas inom olika stadsdelar i Eskilstuna. Bostadsbyggandet måste ske balanserat i hela staden. Även närhet till lekplatser, spontanidrottsplatser och andra mötesplatser är viktigt för att få en social hållbarhet i alla stadsdelar. Att hålla god kvalitet inom skola och barnomsorg påverkar attraktionskraften för inflyttning till kommunen och ger även en god social hållbarhet. Verktyg En viktig utgångspunkt när det gäller bostadsförsörjning är att komma ihåg att det inte enbart är kommunen som svarar för bostadsförsörjningen. Kommunen har genom planmonopolet möjlighet att påverka bostadsbyggandet i önskad riktning. Bostadsbyggandet förverkligas sedan genom de kommunala bostadsbolagen och genom bostadsmarknadens övriga aktörer. Kommunens planmonopol är centralt för möjligheterna att bedriva lokal bostadspolitik och möjligheterna att planera goda bostadsområden. Med stöd av det kommunala planmonopolet enligt Plan- och bygglagen, har kommunen det samlade ansvaret för översiktsplane- och detaljplanearbetet, vilket i sin tur styr användningen av mark, vatten och bebyggelseutveckling i kommunen. Genom detta kan

7 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 7 (10) kommunen bestämma när och var en utbyggnad skall ske samt hur bebyggelsen skall utformas. Arbetet med en detaljplan ligger sedan till grund för att bevilja bygglov. Planprocessen följer den i PBL reglerade processen som i Eskilstuna och i de flesta andra kommuner tar mellan 1-1,5 år för att nå antagande i kommunfullmäktige (normalt planförfarande). Kommunens markinnehav är en strategisk resurs för planeringen och förutsätter även att en aktiv markpolitik bedrivs. Kommunens inriktning vad gäller utveckling och förvaltning av kommunalt markinnehav samt eventuell satsning på nya strategiska markköp påverkar möjligheterna för kommunen att i högre grad kunna styra bostadsbyggandet. När kommunal mark planläggs och tilldelas en exploatör kan kommunen i så kallade markanvisningsavtal ställa särskilda villkor som styr inriktningen på bostadsbyggandet. Kommunen kan också genom att differentiera markpriserna utifrån läge och önskad upplåtelseform påverka inriktningen på bostadsbyggandet. Markanvisningstävlingar vänder sig till exploatörer som vill vara med och utveckla attraktiv kommunal mark. Syftet är att få fram så bra förslag som möjligt på hur ett område kan exploateras. Tävlingarna gynnar också originalitet och en blandad bebyggelse. Genom markanvisningar ska konkurrens gynnas som leder till nyproduktion av bostäder med god kvalitet till rimliga kostnader för brukarna. Förslagen ska utgå från de förutsättningar som kommunen ger, t.ex. att tänka nytt kring hållbar utveckling. Vinnande förslag ligger till grund för planering och genomförande av idéerna. Markanvisningar är ett av flera sätt att fördela mark till byggare, dock kan det ibland bli kostsamt för byggarna. Tävlingsmomentet kan också ses som ett sätt att göra reklam för kommunen och dess nya bostadsområden. Allmännyttiga bolag i Sverige ska helt eller till större delen ägas av kommunen, drivas utan vinstsyfte och vara öppna för alla. För många kommuner utgör det allmännyttiga bostadsbolaget ett viktigt redskap i bostadsförsörjningen, både genom att företaget tar stort socialt ansvar men också för samhällsutvecklingen i stort då de kan driva bostadsbyggandet. Att bygga bra bostäder till rimliga kostnader för alla, oavsett inkomstgrupp eller samhällsklass, är allmännyttans ursprungliga och mest grundläggande uppgift. Med allmännyttan kan kommunen ta ett socialt ansvar för bostadsutbudet. Kommunen ger i ägardirektiven uppdrag till bolagen att bygga bostäder. Kommunens nämnder är viktiga i bostadsplaneringen. Stadsbyggnadsnämnden svarar för upprättandet av detaljplaner. Arbetsmarknads- och familjenämnden svarar bland annat för arbetet med att hitta bostadslösningar för utsatta människor och har kunskaper kring att förebygga hemlöshet. Vuxennämnden har kunskaper om behoven av olika typer av boendeformer för äldre.

8 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 8 (10) Bostadspolitiska mål för Eskilstuna kommun Nedan nämns Eskilstuna kommuns ambitioner för bostadspolitiken under åren Kommunen ska genom god mark- och planeringsberedskap skapa förutsättningar för 600 bostäder årligen, varav Torshälla stads andel ska utgöra ca 10 %. Antalet har satts utifrån det faktum att det faktiska antalet färdigställda bostäder sällan når upp till det antal som kommunen önskat eller planerat. Kommunens medborgare ska ha möjlighet att välja boende utifrån sina förutsättningar och behov, detta är vad Eskilstuna kommun menar med en bostadsmarknad i balans. En bostadsmarknad i balans förutsätter också vissa frihetsgrader i bostadsbeståndet. Frihetsgrader i bostadsbeståndet möjliggör för hushåll att flytta till en bostad som bättre passar deras behov och önskemål. Vakansgraden i hyresbeståndet hos Kommunfastigheter AB och Torshälla Fastighets AB ska ligga på 1-2 % för att underlätta flyttkedjor. Varje nyproducerad bostad medför via flyttkedjor att i genomsnitt fyra till fem hushåll kan flytta till en annan och bättre bostad. Det råder bostadsbrist i Eskilstuna, framför allt för vissa typer av hushåll och för vissa typer av bostäder. Kommunen ska analysera och åtgärda bristen på stora och små hyresrätter och bostäder för grupperna stora barnfamiljer, äldre som vill flytta till mindre bostäder och för hushåll som har höga krav på attraktivt läge. Bostadsbehovet för studenter och unga ska också bevakas. Kommunen ska arbeta för att motverka hemlöshet. Kommunen ska erbjuda ett varierat utbud av bostäder som marknaden efterfrågar. Det är viktigt för att åstadkomma en befolkningsutveckling i staden. Kommunen vill vara ett attraktivt boendeval i Mälardalsregionen och ska därför främja byggande av bostäder som lockar till inflyttning. Kommunen ska sträva efter blandade upplåtelseformer och variation av byggnadstyper i såväl befintliga områden som i samband med nybyggnation i villadominerade områden likaväl som i områden med hyreshus eller bostadsrätter. En blandning av hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt eftersträvas ända ner på kvartersnivå.

9 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 9 (10) Kommunens allmännyttiga bostadsbolag, dvs Eskilstuna Kommunfastigheter AB och Torshälla Fastighets AB, ska säkerställa produktionen av hyresrätter i kommunen. Kommunfastigheter AB och Torshälla Fastighets AB ska bygga minst 50 bostäder årligen. Prioriterade åtgärder för att nå målen För att nå de bostadspolitiska målen behöver ett antal åtgärder genomföras. Arbetet med planering för bostäder måste få hög prioritet hos alla delar av kommunkoncernen som deltar i arbetet. Under perioden ska Eskilstuna kommun arbeta med följande åtgärder; Inom kommunen ska detaljplaner för 300 bostäder färdigställas årligen men för att ta höjd för en större befolkningstillväxt ska kommunkoncernen ha beredskap för en planering av 600 bostäder. Ansvar: KS, SBN Kommunen ska ta fram kriterier för prioritering av objekt för detaljplanering baserat på exempelvis kommande behov, möjliga lägen, genomförbarheten (ekonomiska förutsättningar, markföroreningar etc.). Ansvar: KS, SBN Kommunen ska utreda möjligheten att bygga prisvärda lägenheter för de som är unga eller nya på bostadsmarknaden. Ansvar: KS, Eskilstuna kommunfastigheter AB En analys av bostadsmarknaden ska uppdateras en gång per mandatperiod. Ansvar: KS Kommunen ska varje år ha en genomgång av behovet av olika typer av boende med kommunens förvaltningar. Varje år ska också träffar med byggare och exploatörer ske. Åtgärderna syftar till att få ett grepp om bostadsbehovet och möjligheten att tillgodose det. Ansvar: KS, övriga förvaltningar Kommunen ska förtydliga och effektivisera plan- och bygg/genomförandeprocessen för såväl externa som interna aktörer. Det ska vara möjligt för en exploatör eller annan intresserad att få tydliga svar på frågor om planprocessen. Ansvar: SBN, KS Kommunen ska ta fram en markanvisningspolicy som beskriver vilka fördelningsgrunder och rutiner som tillämpas vid fördelning av kommunens mark till intressenter. Ansvar: KS

10 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 10 (10) För att göra hyresmarknaden mer överblickbar för bostadssökande och för att underlätta rörligheten ska en webbplats (jämför Hemnet) med annonser för lediga lägenheter tas fram. Ansvar: KS Varje år ska det ske en uppföljning av de bostadspolitiska målen och åtgärderna. Ansvar: KS KÄLLOR Bostadsmarknadsanalys 2011, WSP Workshop 2012, Eskilstuna kommun, kommunledningskontoret Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna 2012, WSP BYGG NU - Från planer till förverkligandet av fler bostäder, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 2011 Förslag till Översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Mål för riktlinjer för bostadsförsörjning

Mål för riktlinjer för bostadsförsörjning Tjänsteskrivelse 2017-12-22 Handläggare Julia Karlsson, Moa Öhman Plan- och exploateringsavdelningen Kommunstyrelsen Mål för riktlinjer för bostadsförsörjning Förslag till beslut 1. Mål för riktlinjer

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

Program för bostadsförsörjningen Mål och indikatorer

Program för bostadsförsörjningen Mål och indikatorer Diarienr 2017/00043 Program för bostadsförsörjningen 2018-2021 Mål och indikatorer Antaget av kommunfullmäktige datum XX 2017 Reviderad XXXX Remisshandling 2017-04-19 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Bostadsförsörjning i Västerås

Bostadsförsörjning i Västerås Bostadsförsörjning i Västerås program med riktlinjer 2014-2017 Antagen av kommunfullmäktige 4 september 2014 Detta är en populärutgåva av Program med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Västerås 2014-2017

Läs mer

STK Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK

STK Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK Malmö stad Arbetsmarknads- och socialnämnden 1 (5) Datum 2019-06-27 Adress 205 80 Malmö Diarienummer ASN-2019-5732 Yttrande Till Kommunfullmäktige STK-2019-477Motion från Emma-Lina Johansson om att ta

Läs mer

Bostadsprogram KSU

Bostadsprogram KSU Bostadsprogram 2018-2021 KSU 2017-09-19 Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram? Lagkrav att kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjningen under varje mandatperiod. Visar kommunens

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018

Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018 Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2018 Bilaga med sammanställda data från Bostadsmarknadsenkäten (BME) och Statistiska centralbyrån (SCB) Innehållsförteckning REGIONAL BOSTADSMARKNADSANALYS

Läs mer

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå

Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Ny bostadspolitik för ett växande Skellefteå Inledning: Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som skapar

Läs mer

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun

Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Dnr KK15/547 STRATEGI Bostadsförsörjningsstrategi för Nyköpings kommun Del 3 - Handlingsplan Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-13 Dnr KK15/547 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 ns genomförande...

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen

Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Bostadsförsörjningsprogram Eslöv, arbetsprocessen Organisation En projektledare, ingen arbetsgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott politisk styrgrupp Bostadspolitiska mål hämtade från Vision och Handlingsprogram

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94

BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSPOLITISK STRATEGI FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-28, 94 Varför en bostadspolitisk strategi? Tillgången till och utbudet av bostäder

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad Remiss från Sundbybergs stad

Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad Remiss från Sundbybergs stad PM 2017:164 RII (Dnr 123-945/2017) Samråd om nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad Remiss från Sundbybergs stad Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering.

Som en följd av de slopade reglerna måste kommunerna nu själva ta ansvar för bostadsförsörjningen och finna former för sin planering. FÖRORD Kommunfullmäktiges beredning för samhällsbyggnadsfrågor, samhällsbyggnadsberedningen, har tagit initiativ till att arbeta fram politiska viljeinriktningar för bostadsförsörjningen. Fram till avregleringen

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun med utblick mot 2030 T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2017 1 SKÖVDE VÄXER! Första tertialen* under 2017 har startat i högt tempo. Månaderna januari-april har inneburit mycket arbete

Läs mer

Bostadsförsörjning i mindre kommuner

Bostadsförsörjning i mindre kommuner Bostadsförsörjning i mindre kommuner Bostadsmarknadsläget 2018 De lokala bostadsmarknadernas karaktär Kommuner med svag bostadsmarknad Med svag bostadsmarknad menas en marknad där efterfrågan på bostäder

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Remiss från Näringsdepartementet - Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Remiss från Näringsdepartementet - Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2018-10-04 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2018-754 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1(10) Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvkarleby kommun, arbetsutskottets remissversion 1. Inledning Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun med riktlinjer

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Skellefteå 8 december 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar

Riktlinjer för kommunala markanvisningar Riktlinjer för kommunala markanvisningar Framtagen av: Antagen av kommunfullmäktige: 2017-04-12 54 Innehåll... 3 Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar... 3 Syfte... 3 Handläggningsrutiner och

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Dnr KS14.339 Bostadsförsörjningsprogram 2016-2025 Förslag 2016-07-08 Sektor samhällsbyggnad Innehåll 1 Bostadsförsörjningsprogrammets syfte och roll 3 2 Mål och inriktningar för bostadsbyggandet 4 3 Dagens

Läs mer

Uppdrag om viss utrednings- och samordningsverksamhet avseende bostadsbyggandet i Stockholms län

Uppdrag om viss utrednings- och samordningsverksamhet avseende bostadsbyggandet i Stockholms län Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-06-07 LS 1206-0842 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 12-06-19 OOQIf Uppdrag om viss utrednings- och samordningsverksamhet avseende

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Hur kan man hantera det akuta behovet av nya bostäder i Sverige och samtidigt få en social hållbarhet?

Hur kan man hantera det akuta behovet av nya bostäder i Sverige och samtidigt få en social hållbarhet? Hur kan man hantera det akuta behovet av nya bostäder i Sverige och samtidigt få en social hållbarhet? Oskar Wallgren 25 jan. 2017 2 Dagens frågor 3 1. En stad för alla vad behöver vi bygga och för vem?

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder N 2017:04

Utredningen om kommunal planering för bostäder N 2017:04 Utredningen om kommunal planering för bostäder N 2017:04 Särskild utredare Hanna Wiik Förvaltningschef, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Stockholms läns landsting En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 %

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Del av utvecklingsstrategin Samrådsversion december 2014 Samråd vår-höst 2015 Antagande KsAU-Ks-KF 2015-12-09 Reglerad i lag Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjning

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 inger.sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2016-05-13 Dnr 1601724 1 (5) Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2015-07-28 Dnr 1500012 1 (7) Helsingborgs stad Remiss. Förslag på mark- och boendeprogram

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK ASN

Motion från Emma-Lina Johansson om att ta ansvar för hemlösheten, STK ASN Malmö stad Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 1 (5) Datum 2019-05-24 Vår referens Lars G Larsson Utvecklingssekreterare lars.g.larsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion från Emma-Lina Johansson om

Läs mer

Bryt segregationen! Bygg hyresrätter i de rikaste kommunerna

Bryt segregationen! Bygg hyresrätter i de rikaste kommunerna Bryt segregationen! Bygg hyresrätter i de rikaste kommunerna Vänsterpartiet Storstockholm Januari, 2013 Bryt segregationen - bygg fler hyrerätter Sammanfattning Vi har beställt statistik från SCB som visar

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

Sammanfattande slutsatser

Sammanfattande slutsatser Sammanfattande slutsatser Det byggs nu mer än på länge Fler kommuner bygger mer nya förutsättningar och ambitioner 41 500 bostäder påbörjades 2013 2015 15 000 bostäder färdigställdes under 2015 På väg

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM

BOSTADSFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM BOSTADSFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM Riktlinjer för bostadsförsörjning 2014-2019 Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10/ 130 Giltighetstid tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum senast

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden

Gävleborg. snabba. om bostadsmarknaden 3i Gävleborg snabba 2016 om bostadsmarknaden Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Denna skrift är ett kort sammandrag

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2017-2025 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Östra Göinge kommun ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2017-XX-XX INNEHÅLL VARFÖR RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING 3 BOSTADSMARKNADSLÄGE

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2016-07-28 Dnr 1602139 1 (5) Samhällsbyggnadsförvaltningen Erik Bredmar Järnvägsgatan 8 263

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan för Flens kommun med utblick mot 2030

Bostadsförsörjningsplan för Flens kommun med utblick mot 2030 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:13 019 Bostadsförsörjningsplan för Flens kommun 2015-2018 med utblick mot 2030 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-10 192 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte...

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

AB Kristianstadsbyggen är ett helägt bolag till Kristianstads Kommunföretag AB som i sin tur är ett helägt bolag till Kristianstads kommun.

AB Kristianstadsbyggen är ett helägt bolag till Kristianstads Kommunföretag AB som i sin tur är ett helägt bolag till Kristianstads kommun. Kristianstads kommun har organiserat sina helägda bolag i en aktiebolagsrättslig koncern där Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag. AB Kristianstadsbyggen är ett helägt bolag till Kristianstads

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

Samrådsredogörelse Bostadsförsörjningsprogram , Bollebygds kommun

Samrådsredogörelse Bostadsförsörjningsprogram , Bollebygds kommun Samrådsredogörelse Bostadsförsörjningsprogram 2017-2026, Bollebygds kommun Bollebygds kommuns förslag till bostadsförsörjningsprogram 2017-2026 godkändes för samråd av samhällsbyggnadsnämnden den 3 oktober

Läs mer

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:434 218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun

Riktlinjer för. Bostadsförsörjning Lindesbergs kommun Riktlinjer för Bostadsförsörjning 2016-2025 Lindesbergs kommun Innehåll Inledning 3 Kommunens roll 4 Riktlinjernas syfte 4 Vision 2025 4 Attraktivitet 5 Utvecklingen i kommunen 5 Kommunens mål för utveckling

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Marie Sand 2016-01-28 Webbaserad handbok Innehåll Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen? Vad säger lagen? Processen Vad bör

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 2 2018 1 Bygglovansökningar Beviljade bygglov Omfattning av byggloven Tertial 2 2016 Tertial 2 2017 Tertial 2 2018 17 bygglov

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 21-6-9, 47 Sammanfattning Sollentuna har ambitionen att tillgodose det behov av bostäder som genereras av den egna befolkningsökningen,

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

folkökning bostadsbeståndets storlek. Ekonomisk Debatt

folkökning bostadsbeståndets storlek. Ekonomisk Debatt En första hypotes är att under de senaste 50 åren har andelen som äger sina bostäder ökat i många länder (se t ex Atterhög 2005). De som äger sina bostäder vinner ekonomiskt på att utbudet av bostäder

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Värmland Länsstyrelsen Värmland Magnus Ahlstrand, plan- och bostadssamordnare Örebro den 18 maj 2016 Granska översiktsplaner och detaljplaner riktlinjer för bostadsförsörjning Besluta om väg och järnvägsplaner

Läs mer

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande

SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD. Uppföljning av bostadsplanering och byggande SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Uppföljning av bostadsplanering och byggande TERTIAL 1 2018 1 Tertial 1 Tertial 1 Tertial 1 2016 2017 2018 Bygglovansökningar 27 bygglov varav 22 berör småhus 5 flerbostadshus 28

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012

Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 Bostadsmarknadsenkäten 2012 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2012 SÖDERMANLAND Boverket och länsstyrelsen februari 2012 Sammanställning BME 2012.xls Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden

Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Styrelsehandling nr 14 2017 02 10 Samverkansuppdrag mellan Förvaltnings AB Framtiden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Trafiknämnden Med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges mål att Framtiden ska

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2017-02-06 Dnr 1604799 1 (5) Kommunstyrelsen Stadshuset 281 80 Hässleholm Remiss. Riktlinjer

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282)

Kommunstyrelsen (2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Utdrag ur sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012-11-12 1(2) 147 Yttrande över remiss av regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:282) Ärendebeskrivning

Läs mer

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 1 (3) Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017 2020 Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion

Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009. Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Bild: Kvarteret Mejeriet byggt 2009 Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun Kortversion Antaget av kommunfullmäktige 17 juni 2015 Analys av bostadsbehoven i Höör Slutsatser om befolkningen Det är attraktivt

Läs mer

Bostadspolitisk strategi

Bostadspolitisk strategi Bostadspolitisk strategi Reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2016-09-26, 76 1 (17) Revidering gjord hösten 2016 av Gunilla Jonsson, kommunstyrelseförvaltningen, Erik Lundh, samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Foto:Trelleborgshem Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-22 Sammanställt av Mats Åstrand efter samtal med Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik ansvara för samhällsplaneringen

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Örebro maj 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer