Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län"

Transkript

1 Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

2 Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN , meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen Utgiven av:

3 Innehållsförteckning Förord 1 Sammanfattning 3 Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning 5 Befolkningsförändringar och flyttströmmar 5 Bostadsbeståndet 8 Bostadsbyggande 10 Nyproduktion och ombyggnad 11 Hinder för bostadsbyggandet 12 Fastighetspriser 12 Vakansgrad i bostadsbeståndet 14 Bostadssituationen för olika grupper 14 Övrig information 16 Lokala arbetsmarknader och pendling 16

4

5 Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Förord Länsstyrelsen arbetar med att förverkliga Regeringens mål för bostadspolitiken. För detta ändamål samlas uppgifter om det befintliga bostadsbeståndet och upprättas statistik över antalet påbörjade och färdigställa lägenheter samt lediga lägenheter i länets kommuner. Detta för att få kunskap om länets bostadsmarknad. Från den 1 januari 2001 finns en lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS2000:1383). Denna lag reglerar regeringens krav på kommunerna att planera bostadsförsörjningen. Detta i syfte att skapa förutsättningar för alla boende i kommunen att leva i goda bostäder och främja ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen. Nämnda lag antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Länsstyrelsen ska stödja kommunerna med råd, information och underlag i deras arbete med bostadsplaneringen. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2006, avseende Länsstyrelsernas uppdrag 27, skall Länsstyrelsen analysera och göra en egen bedömning av situationen på bostadsmarknaden i länet samt i vilken omfattning och i vilket sammanhang kommunerna antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen skall också analysera och redovisa hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas med övrig kommunal, mellankommunal och regional planering. Länsstyrelsen skall även redovisa på vilket sätt och i vilken omfattning den lämnat råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen. Bifogad rapport är en bedömning av situationen på bostadsmarknaden i Kronoberg och i huvudsak gjord utifrån den bostadsmarknadsenkät (BME) som Boverket genom Länsstyrelserna årligen genomför. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Sid 1

6 Sid 2 Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

7 Sammanfattning Enligt kommunerna i Kronobergs län görs bedömningen att läget på bostadsmarknaden totalt sett är sådant att hälften av kommunerna redovisar en bostadsbrist medan den andra hälften redovisar ett överskott på bostäder. Tingsryds kommun redovisar emellertid en balans. Uppdelat på centralorter och övriga kommundelar är det bara Alvesta kommun som redovisar en brist i bägge dessa. Liksom föregående år är det endast en kommun i länet som redovisar ett överskott på bostäder i centralorten - Uppvidinge kommun. Den förväntade nyproduktionen under i totalt byggande, d v s oavsett upplåtelseform och hustyp uppgår i länet till 2276 bostäder, varav allmännyttan svarar för ca 600. Här ingår även projekt som med en viss osäkerhet kommer att påbörjas. Det förväntade bostadsbyggande, d v s kommunernas egna bedömning när hänsyn tagits till vad som kan bli möjligt, uppgår till ca 868 under 2006 och 877 under Växjö dominerar starkt och svarar för ca 80 procent av byggprojekten. Enligt bostadsmarknadsenkäten (BME) är det framförallt höga produktionskostnader samt bristen på mark i attraktiva lägen, som är det största hindret för bostadsbyggandet just nu. Därefter anser kommunerna att det finns svårigheter få långivare som ytterligare en orsak till hinder för bostadsbyggande. En god infrastruktur och kollektivtrafik är en förutsättning för att bostads- och arbetsmarknaden ska fungera. Det gör det möjligt att bo kvar på en plats i länet och kunna arbeta på en annan plats, var som helst i länet. Länets boendestruktur och infrastruktur innebär att den större delen av pendlingen sker med bil. Gällande stora pendlingsströmmar från och till kommuner i länet 2003, kan konstateras att Växjö kommun har en stor inpendling av arbetskraft, men även en betydande utpendling. Ljungby kommun har påfallande låg pendlingsaktivitet över kommungränsen. Såväl insom utpendling är liten i förhållande till antalet förvärvsarbetande. Uppvidinge kommun har ett stort pendlingsutbyte med Växjö kommun knuten till Växjös arbetsmarknadsregion. Av andra större pendlingsströmmar mellan kommuner i länet är den mellan Växjö och Alvesta den största, där ungefär hälften så många reser från Växjö till Alvesta som tvärtom. Många pendlar också mellan Lessebo och Växjö liksom Tingsryd och Växjö samt mellan Osby och Älmhult. All statistik hämtas från statistiska centralbyrån (SCB) om inte annat uppges. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Sid 3

8 Sid 4 Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

9 Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, som trädde i kraft den 1 januari 2001, säger att alla kommuner måste arbeta med frågor som rör bostadsförsörjningen och att riktlinjer för detta skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Av enkätsvaren framgår att det bara är Växjö kommun som antagit några riktlinjer i ett bostadsförsörjningsprogram. Det antogs i slutet av Övriga kommuner anger att dessa riktlinjer finns antingen i en fördjupning av översiktsplanen eller i den kommunomfattande översiktsplanen. Detta arbete skulle således kunna förbättras avsevärt på flera håll i länet, där Växjö utgör ett undantag. Växjös bostadsförsörjningsprogram är omfattande och innehåller såväl en omvärldsanalys och en befolkningsutvecklingsprognos, som en bedömning av behov och efterfrågan. Kommunen visar statistik över i vilken grad bostadsbyggandet påverkar befolkningsutvecklingen och konstaterar att befolkningen ökar då bostadsbebyggelsen ökar och minskar då bostadsbyggandet minskar. I de områden där nybyggnation skett kan kommunen se att en övervägande majoritet av inflyttarna kommer från den egna kommunen. Störst inflyttning från andra kommuner har ofta de stadsdelar där det inte sker någon nybyggnation. Växjö kommun har enligt bostadsförsörjningsprogrammet följande mål och ambitioner med sin bostadsplanering: All boendeplanering och bostadsbyggande ska utgå från en hållbarhetsprincip och följa antagna kommunala mål- och riktlinjer. Man ska erbjuda goda och trygga boendemiljöer som samspelar med behov och service, kommunikationer, kulturmöjligheter, barnomsorg och skola samt fritids- och rekreationsmöjligheter. Man ska verka för ett varierat utbud av bostäder som tillgodoser människors boendebehov oavsett ålder och livssituation. En bostadsmarknad begränsas oftast inte av kommungränsen utan är mellankommunal. Behov av samråd och samtal med andra kommuner om dessa frågor kan därför tyckas vara påtagliga. Sådana samråd och samarbeten förekommer enligt enkätsvaren bara i en kommun i länet. Befolkningsförändringar och flyttströmmar För att planera för bostadsförsörjningen behövs kunskap om kommunens bostadsmarknad, d v s om utbudet och efterfrågan på bostäder. En förutsättningsgrund är en analys om huruvida utbudet och efterfrågan av bostäder stämmer med den nuvarande och den framtida befolkningens efterfrågan. För att lyckas med planeringen är det därför av största vikt att ha kunskaper om befolkningens sammanställning. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Sid 5

10 Sedan början av 1980-talet har Kronobergs folkmängd ökat i betydligt långsammare takt än riket i helhet. Endast 2,6 procent mot rikets 8,3 procent. Från mitten av 1990-talet fram till 2002 skedde till och med en minskning av befolkningen. Under de senaste 6 åren ser befolkningsförändringarna ut enligt följande: Totalt Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet Befolkningsförändringar i Kronobergs län under de senaste 5 åren Folkmängden i Kronobergs län uppgick vid senaste årsskiftet till personer, en ökning med 158 personer jämfört med föregående årsskifte. Av kommunerna i länet är det endast Växjö som konstant har ökat sin befolkning under de senare åren, men under de senaste två åren har även Ljungby ökat sin befolkning. Uppvidinge, Tingsryd, Lessebo och Markaryd har under lång tid haft minskande invånarantal. Under kortare perioder har invånarantalet stabiliserats men långsiktigt är utvecklingen negativ. Markaryd är den kommun som minskat mest under en 30-årsperiod. De senaste åren har Tingsryd minskat sin befolkning mest, med ca 700 personer, och Uppvidinge med ca 450 personer. Detta samtidigt som Växjö har ökat sin befolkning med ca 3600 personer. Flera kommuner har efter en längre tids negativ befolkningsutveckling dessutom fått en allt mer ofördelaktig åldersstruktur med fler äldre. Särskilt märkbart är detta i Tingsryd där 25 procent är i åldern 65 år och därutöver. Egentligen är det bara Växjö som har en mer fördelaktig struktur än riksgenomsnittet. Det är framför allt Växjös ställning som utbildningsort och universitets expansion som är orsak till detta. Sid 6 Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

11 När det gäller flyttströmmar, kan det konstateras att under den senaste femårsperioden kom 18 procent av länets inflyttare från utlandet, medan 8 procent av dem som flyttade härifrån flyttade utrikes. Förhållandevis stor andel av dem som flyttar från Älmhults kommun, flyttar utomlands. Detta kan hänga samman med IKEA s omfattande internationella verksamhet. Flyttningar med koppling till kommunerna Lessebo och Alvesta är ungefär jämnt fördelade mellan kommuner utanför länet och kommuner inom länet. I första hand är det med Växjö som flyttningsutbytet sker. I den västra delen av länet (Ljungby och Markaryds kommuner) dominerar flyttningar, som har start- eller målpunkter utanför länet, vilket även gäller Växjö kommun, där en stor del av utflyttarna väljer att slå sig ner i storstadsområden. Inflyttning (%) Utflyttning (%) från kommun i länet från kommun utanför från utlandet till kommun i länet till kommun till utlandet länet utanför länet Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet Flyttströmmar de senaste 5 åren För utvecklingen av de mellanstora orterna, d v s de med mer än 2000 invånare, är bilden splittrad. Här finns exempel på orter, som både arbetsmarknadsmässigt och servicemässigt fungerar bra, men det finns också exempel på orter som på grund av strukturomvandling inom industrin har gått starkt tillbaka. Vidare finns orter, som genom närheten till Växjö och dess arbetsmarknad, har kunnat öka sin befolkning. Länets totala flyttningssiffror har under senare år legat strax över 6000 personer. Under 2002 till 2004 med ett positivt flyttningsnetto på över 500 personer, beroende på en stark utrikes nettoinflyttning. Under 2005 sjönk emellertid flyttningsnettot till drygt 200 personer totalt i länet. I länet är det bara Växjö kommun, som visar på ett positivt flyttningsnetto under de senaste fem åren, men även Ljungby visar positiva siffror under de två senaste åren. Det är troligtvis högskolan och universitetet på de båda orterna, som är den största bidragande faktorn till ökningen där. Länsstyrelsen har gjort en prognos över befolkningsutvecklingen i länets kommuner fram till LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Sid 7

12 Den pekar på en viss ökning av befolkningen. Antalet invånare beräknas år 2020 uppgå till i länet. I nedanstående tabell redovisas beräknad framtida folkmängd i kommunerna och länet Förändring i procent Alvesta ,1 Lessebo ,8 Ljungby ,9 Markaryd ,3 Tingsryd ,4 Uppvidinge ,8 Växjö ,4 Älmhult ,5 Länet ,4 De trender som hittills har funnits när det gäller kommunernas utveckling väntas i huvudsak bestå, kanske med undantag av Ljungby som lyckats vända en negativ utveckling de senaste åren. Den försiktigt positiva utveckling för länet totalt som prognostiserats, bygger på att Växjö kommun även fortsättningsvis förmår attrahera verksamheter och människor i konkurrens med de större kommunerna och övriga regionala centra i grannlänen. Bostadsbeståndet För att veta om utbudet av bostäder motsvarar efterfrågan, eller vilka bostäder som behöver komplettera beståndet, måste en bild av det befintliga bostadsbeståndet presenteras. Bostadsbeståndet förändras främst genom följande faktorer: Nybyggnad av bostäder Ombyggnader Rivningar Permanentering av fritidshus Permanentbostäder som övergår till fritidshus Sid 8 Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

13 Den senaste fullständiga inventeringen av antalet bostäder i landet och kommunerna ägde rum i samband med folk- och bostadsräkningen Den visade att det 1990 fanns knappt bostadslägenheter i Kronoberg. Av dessa fanns 35 procent i flerbostadshus och 65 procent i småhus. Efter det har ingen folk- och bostadsräkning tillkommit. Uppgifter om bostadsbeståndet idag beräknas istället genom att nybyggda lägenheter och bostäder som tillkommit genom ombyggnad läggs till och bostäder som rivits eller omvandlats dras från 1990 års bestånd. Denna beräkning visar att en ökning av bostadsbeståndet skett till lägenheter år 2004 fördelat på 40 procent flerbostadshus och 60 procent småhus. Det är endast i Växjö kommun som det finns färre småhus än flerbostadshus. Nedan ser vi en tabell hur bostadsbeståndet har ändrats mellan år 2000 och 2004 i respektive kommun Uppvidinge Lessebo Tingsryd Alvesta Älmhult Markaryd Växjö Ljungby Länet Skillnad Flerbostadshus Småhus Flerbostadshus Småhus Flerbostadshus Småhus Flerbostadshus Småhus Flerbostadshus Småhus Flerbostadshus Småhus Flerbostadshus Småhus Flerbostadshus Småhus Flerbostadshus Småhus Vid jämförelse med riket i stort framkommer att bostadsbeståndet för länet gällande flerbostadshus har ökat med 5,4 procent mot rikets 2,2 procent under samma period. Småhusens antal har däremot bara ökat med 1,0 procent under samma period mot rikets 1,7 procent. Denna kraftiga ökning av flerbostadshus beror i hög grad på Växjös expansion av studentlägenheter. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Sid 9

14 Bostadsbyggande Enligt kommunerna i Kronobergs län görs bedömningen att läget på bostadsmarknaden totalt sett är sådant att hälften av kommunerna redovisar en bostadsbrist, medan den andra hälften redovisar ett överskott eller balans på bostäder. Det är emellertid endast Tingsryds kommun som redovisar en balans. Uppdelat på centralorter och övriga kommundelar är det bara Alvesta kommun som redovisar en brist i bägge dessa. Liksom föregående år är det endast en kommun i länet som redovisar ett överskott på bostäder i centralorten - Uppvidinge kommun. De flesta kommunerna gör bedömningen att det inte sker någon påtaglig förändring under den närmaste framtiden. Undantagen är Tingsryd, som tror på ökad efterfrågan i förhållande till utbudet och Markaryd och Uppvidinge, som tror på en minskad sådan. Alla kommuner i länet anger i någon form brist på hyresrätter och många har också brist på småhus. Många anger främst brist på mindre bostäder för medelålders och äldre (mindre bostäder). Däremot är det få kommuner som redovisar brist på bostäder för studenter och stora barnfamiljer. Växjö Uppvidinge Alvesta Ljungby Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Bostadsmarknadsläget totalt sett i länets kommuner 2006 I länet skiljer sig Växjö från de övriga kommunerna genom att påvisa en kraftig befolkningstillväxt. Men också Ljungby har växande befolkning medan övriga kommuner har minskande befolkningstillväxt. Växjö kommun redovisar i sitt bostadsförsörjningsprogram kopplingen mellan bostadsbyggande befolkningsutveckling och bostadsbehov efterfrågan. Dessutom redovisas behovsbilden inom kommunens olika verksamhetsområden, samt beräknad befolkningsutveckling och konsekvenser. Kommunens befolkningsprognos fram till 2014 visar att födelsetalen kommer att öka och att den faktiska ökningen i Växjö stad kommer att ske inom alla åldersgrupper, utom för 6-12 åringar. För landsbygden sker en minskning i alla åldersgrupper, utom för de över 65 år. Sid 10 Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

15 På bostadsmarknaden kommer det framförallt att finnas ett stort behov av lämpliga bostäder för äldre par eller ensamstående, som önskar sälja sitt småhus. På sikt kan det innebära att fler småhus än idag kommer att finnas tillgängliga på bostadsmarknaden för barnfamiljer och att flyttkedjor skapas. I Växjö stad är efterfrågan stor, liksom i dess direkta närhet. Prisutvecklingen har ökat i takt med efterfrågan, men prisutvecklingen på småhus följer trots allt prisutvecklingen i riket, d v s en ökning med 3-7 procent/år. I de mindre orterna utanför Växjö stad finns också en ökad efterfrågan. Lokalt förekommer dock stora variationer. Nyproduktion och ombyggnad Den förväntade nyproduktionen under i totalt byggande d v s oavsett upplåtelseform och hustyp uppgår i länet till uppgår till 2276 bostäder, varav allmännyttan svarar för ca 600. Här ingår även projekt som med en viss osäkerhet kommer att påbörjas. Det förväntade bostadsbyggandet, d v s kommunernas bedömning, när hänsyn tagits till vad som kan bli möjligt, uppgår till ca 868 under 2006 och 877 under Växjö dominerar starkt och svarar för ca 80 procent av projekten. Tilläggas bör att Uppvidinge kommun inte ingår i statistiken på grund av bristande uppgifter, vilket påverkar siffrorna, men ytterst marginellt. Enligt preliminära uppgifter från SCB påbörjades under 2005 ett byggande av 582 bostäder i länet. Det förväntade bostadsbyggandet förutsätter att efterfrågan av bostäder i Växjö fortsätter vara stort. En stor del av de senaste årens bostadsbyggande har utgjorts av studentbostäder. Växjö kommun tror att de mer och mer kommer att ersättas av mindre lägenheter, som även kan efterfrågas av andra grupper. Bostadsbyggandet har ökat under senare år och väntas öka ännu mer. Antalet bostäder per 100 invånare har ökat i alla kommunerna. Denna ökning är minst i Växjö och Ljungby och mest i Markaryd och Tingsryd. I de två sistnämnda kommunerna minskade befolkningen mest i länet under perioden samtidigt som lite nybyggande ägde rum. Samtidigt finns en allmän trend att det blir fler och fler enbostadshushåll, då antalet äldre och ensamstående ökar. I tabellen nedan ser vi antalet lägenheter per 100 invånare och hur de har ökat i länets kommuner från 1990 till Skillnad Alvesta 41,9 46,4 4,5 Lessebo 44,3 50,4 6,1 Ljungby 44,8 48,2 3,3 Markaryd 44,8 54,5 9,7 Tingsryd 45,2 53,7 8,6 Uppvidinge 45,3 52,7 7,4 Växjö 45,4 48,5 3,1 Älmhult 44,6 49,8 5,1 Länet 44,7 49,3 4,6 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Sid 11

16 Hinder för bostadsbyggandet Enligt kommunernas bedömning är det framförallt höga produktionskostnader samt bristen på mark i attraktiva lägen som är hindret för bostadsbyggande just nu. Därefter anser kommunerna att det råder svårigheter att få långivare, som en orsak till hinder för bostadsbyggande. Detta gäller främst på landsbygden. En jämförelse med förra årets enkät visar att kommunerna gör ungefär samma bedömning av orsakerna till hinder för bostadsbyggandet. Det är ett finansiellt bekymmer i de orter med svag prisutveckling att bankerna ofta kräver större säkerheter, vilket innebär högre topplån och därmed en högre bostadskostnad, vilket inte gynnar ett nybyggande i dessa orter. Fastighetspriser Enligt lantmäteriets fastighetsbarometer har priserna på småhus ökat med 10 procent i Kronoberg det senaste året och medelpriset ligger på kr. Mest har priserna ökat i Växjö, men också i Ljungby och Alvesta. I Älmhult och Tingsryd har däremot priserna sjunkit det senaste året. Prisökningen och medelpriset ligger lägre i Kronoberg än i riket totalt (11 procent och kr). Den kraftiga prisutvecklingen i Växjö beror på ökad efterfrågan på bostäder, men även på att räntorna under en lång tid varit låga. Medelpris, tkr Placering i riket 1. Växjö Ljungby Älmhult Alvesta Markaryd Tingsryd Lessebo Uppvidinge Tabellen visar medelpriser för småhus 2005 per kommun. Kommunerna är rangordnade efter medelpriset med den dyraste kommunen först. Sid 12 Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

17 Prisutveckling för permanenta småhus i landet mellan 1999 och 2004 (%) Procent Gotland Uppsala Halland Skåne Stockolm Västra Götaland Södermanland Östergötland Västmanland Jönköping Blekinge Kronoberg Örebro Kalmar Jämtland Gävleborg Västerbotten Dalarna Värmland Norrbotten Västernorrland Prisutveckling för permanenta småhus i länet mellan 1999 och 2004 (%) Procent Uppvidinge Lessebo Tingsryd Alvesta Älmhult Markaryd Växjö Ljungby Länet Riket De faktorer som normalt har betydelse för en regions eller kommuns prisutveckling är: förändringar av hushållens disponibla inkomst läget på arbetsmarknaden och utvecklingen av sysselsättningsgraden flyttningsnettot, d v s om kommunens befolkning ökar eller minskar nyproduktionen av småhus samt eventuell tillgång till och kostnader för alternativen hyresrätt och bostadsrätt utvecklingen av bolåneräntorna LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Sid 13

18 Vakansgrad i bostadsbeståndet Antalet tomma lägenheter hos de kommunalägda bostadsföretagen uppgick vid årsskiftet 2000/2001 till ca 475, vid årsskiftet 2001/2002 till ca 365, vid årsskiftet 2002/2003 till ca 225, vid årsskiftet 2003/2004 till ca 185, vid årsskiftet 2004/2005 till ca 270 och vid senaste årsskiftet till 148 (inget svar från Uppvidinge kommun). Tingsryds kommun är enda kommunen i länet som redovisar uthyrningssvårigheter i allmännyttan. Ingen kommun är beredd att riva lägenheter under 2006/2007, i syfte att förbättra sin ekonomi. Tabellen nedan visar tomma lägenheter i allmännyttan Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet Enligt bostadsmarknadsenkäten har antalet tomma lägenheter i allmännyttan minskat i Kronoberg under de senaste åren. Dock är den senaste uppgiften osäker, p g a ej inlämnat uppgift från tre kommuner. Tidigare år har Markaryd inte svarat. Av de kommuner som svarar kan man konstatera att antalet tomma lägenheter har minskat från året dessförinnan. Bostadssituationen för olika grupper Utbyggnadstakten för särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade har varit omfattande under ett antal år. Alvesta kommun planerar många ombyggnadsprojekt under 2006 och 2007 i särskilt boende. Ljungby kommun är den enda kommunen som planerar ombyggnader för studenter under samma tidsperiod. Ingen kommun redovisar att det är brist på särskilt boende för äldre, men Älmhults kommun redovisar brist för särskilt boende för funktionshindrade. Ingen kommun redovisar heller att det finns överskott på bostäder i särskilda boendeformer för äldre. Sid 14 Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

19 Vad gäller bostadsförsörjning för hemlösa, sker ett samarbete med allmännyttan i nästan samtliga kommuner och med privata fastighetsägare i hälften av länets kommuner. Behovet av bostäder täcktes under 2004, i ca hälften av länets kommuner. Avseende flyktingars boendebehov får kommunerna normalt sett fram bostäder genom regelbundet samarbete med allmännyttan samt genom kontakt med privata fastighetsägare. Förekommande problem, när det gäller bostäder till flyktinghushåll, är främst brist på stora lägenheter i några kommuner. Gällande bostadsmarknadsläget för studenter, är det bara Ljungby kommun som anger brist. För ungdomar är det mer än hälften av kommunerna, som anger att det finns brist på bostäder för dem. Enligt kommunernas uppgifter fanns det 3800 studentbostäder i länet januari I många svenska städer finns mer eller mindre utbredd boendesegregation. Förutom att de är etniskt segregerade så är städerna också etniskt segmenterade vilket innebär att personer med utländsk bakgrund i stor utsträckning bor i områden som domineras av hyresrätter, medan småhus områden i regel har en överrepresentation av boende med svensk bakgrund. Detta förknippas lätt med de tre storstadsregionerna, men utvecklingen i mellanstora städer (läs Växjö) liknar i stor utsträckning den som storstäderna genomgått med allt tydligare socioekonomisk och etnisk segregation. Segregation och integration är en fråga som inga kommuner i länet anger som särskilt aktuell fråga att arbeta med just nu. Det som anges är, att man vill jobba med trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder samt tillgänglighetsfrågor, då främst i offentlig miljö. Viktigt är också att erbjuda bostäder i attraktiva lägen samt öka inflyttningen. Andelen personer med utländsk bakgrund var betydligt lägre i Kronobergs län än i riket som helhet, inklusive storstadslänen. Bland länets kommuner hade Markaryd det största inslaget av befolkning med utländsk bakgrund och Tingsryd lägst. En del av skillnaderna kan förklaras genom kommunernas struktur. Tingsryds kommun har spritt landsbygdsboende med småjordbruk och en mindre omfattande industrisektor, medan Markaryd är en utpräglad industrikommun. LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Sid 15

20 Nedan följer en tabell som visar andelen befolkning med utländsk bakgrund år Kommun Totalt med utländsk bakgrund Antal % Alvesta ,4 Lessebo ,4 Ljungby ,0 Markaryd ,9 Tingsryd ,6 Uppvidinge ,8 Växjö ,4 Älmhult ,6 Länet ,5 Riket 1,8 milj 20,5 Riket utom storstadslänen ,2 Enligt enkätsvaren bedriver det allmännyttiga bostadsbolaget ett särskilt arbete i utsatta bostadsområden i flera kommuner. Många kommuner jobbar med insatser för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Vad gäller seniorboende (en boendeform där endast personer över viss ålder får bo) så har tre kommuner projekt på gång. En nyproduktion av ett drygt hundratal lägenheter planeras. Dessa kommuner är Markaryd, Tingsryd och Växjö. Övrig information Lokala arbetsmarknader och pendling I Kronobergs län utgör Ljungby och Markaryd separata arbetsmarknader enligt SCBs indelning. I övrigt bildar Älmhult och Osby en region medan Växjöregionen omfattar resterande fem kommuner. Efterhand som pendlingsfrekvens och pendlingsavstånd ökar blir antalet arbetsmarknader färre. Antalet lokala arbetsmarknader är olika för kvinnor och män samt för människor med olika utbildningsnivå. Genom infrastruktursatsningar försöker man korta ner tidsmässiga avstånd mellan olika orter och därigenom öka pendlingsmöjligheterna. För Kronobergs läns vidkommande har pendlingen över kommungränserna ökat stadigt under årens lopp och detta gäller såväl kvinnor som män. Sid 16 Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

21 Männen pendlar i något större utsträckning än kvinnorna. Andelen män av pendlarna uppgår till 60 procent och följaktligen utgör kvinnorna 40 procent. Länet har ett inpendlingsöverskott på cirka personer. Större delen av kommunerna har överskott. Vissa kommuner är dock starkt beroende av arbetsmarknaden i grannkommuner. Gällande stora pendlingsströmmar från och till kommuner i länet 2003, kan konstateras att Växjö kommun har en stor inpendling av arbetskraft, men även en betydande utpendling. Ljungby kommun har påfallande låg pendlingsaktivitet över kommungränsen. Såväl insom utpendling är liten i förhållande till antalet förvärvsarbetande. Uppvidinge kommun har ett stort pendlingsutbyte med Växjö kommun knuten till Växjös arbetsmarknadsregion. Av andra större pendlingsströmmar mellan kommuner i länet är den mellan Växjö och Alvesta den största, där ungefär hälften så många reser från Växjö till Alvesta som tvärtom. Många pendlar också mellan Lessebo och Växjö liksom Tingsryd och Växjö samt mellan Osby och Älmhult. En god infrastruktur och kollektivtrafik är en förutsättning för att bostads - och arbetsmarknaden ska fungera. Det gör det möjligt att bo kvar på en plats i länet och kunna arbeta på en annan plats, var som helst i länet. Länets boendestruktur och infrastruktur bidrar till att den större delen av pendlingen sker med bil. Människor är idag beredda att pendla långa sträckor för att kunna bo där man önskar. Ortens attraktivitet spelar därmed en stor roll vid valet av boendeplats. En bostadsmarknadsregion är kopplat till vilka möjligheter det finns att arbetspendla. Framtida möjliga och attraktiva bostadsmarknadsregioner kan vara stråket utmed Kust till Kustbanan och stambanan genom länet, förutsatt att trafiken kan anpassas till pendlingsbehovet. I nedanstående tabell redovisas de större kommungränsöverskridande pendlingsströmmarna i Kronobergs län under Kommun Utpendling Inpendling Netto Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Älmhult Länet LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Sid 17

BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN

BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2013 Kronobergs län ISSN 1103-8209, Meddelande nr 2013:05 Text: Patrik Karlsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län Foto: Lennart Grimsbo Utgiven

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

3.1. Alvesta kommun en central del av Sydsverige

3.1. Alvesta kommun en central del av Sydsverige 3. KOMMUNEN IDAG 3.1. Alvesta kommun en central del av Sydsverige Alvesta kommun ligger i gamla Värendsriket i Småland och är till stora delar gammal bondebygd med kulturhistoriska rötter långt tillbaka

Läs mer

Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

1. INLEDNING... 4. 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5. 2:2 Flyttmönster...

1. INLEDNING... 4. 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5. 2:2 Flyttmönster... Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2009-2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5 2:1 Befolkningsutveckling

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 Rapport 2013:3 Rapporten Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 vänder sig till kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Värmlands och Örebro län Maria Pleiborn, Örebro, 2016-05-18 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING Befolkningsutveckling Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000 personer under 1940-talet och fram till början av 50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och jordbrukskommun

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07 3 HÖRBY KOMMUN.1 HÖRBY KOMMUN Koncept utställningshandling 2015-09-07 6 5 HÖRBY KOMMUN Läget mitt i regionen, med högst en timmes bilresa till Skånes alla kuster, är en av Hörby kommuns största fördelar.

Läs mer

Befolkning i Nyköpings kommun 2012

Befolkning i Nyköpings kommun 2012 Datum 213-5-2 Befolkning i Nyköpings kommun 212 Samhällsbyggnad Strategienheten Magnus Eriksson Innehållsförteckning Hela kommunen 3 Befolkningsmängd och åldersfördelning 3 Födda och döda 5 Flyttningar

Läs mer

e län Boendeplanering

e län Boendeplanering Läns sty Skån relsen e län 1:1 20 10-02 -15 Boendeplanering 1 Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: BoPM Boendeplanering Länsstyrelsen i Skåne län Hanna Björklund, Emma Norrhede,

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Foto:Trelleborgshem Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-22 Sammanställt av Mats Åstrand efter samtal med Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Statistiskt bakgrundsmaterial för SSSV

Statistiskt bakgrundsmaterial för SSSV Statistiskt bakgrundsmaterial för SSSV Bostadsbyggandet i SSSV regionen 2004 sid. 2 Befolkningen i SSSV tredje kvartalet 2005 sid. 9 Arbetstillfällen och förvärvsarbetande personer i SSSV-området 2003

Läs mer

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015 Omslagsbild: Fasad från Gruvgatan i Falun målad av f.d. stadsarkitekt Håkan Olsson. Foto: Irené Svedjelöv Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 Budget och planer för år 2014-2018 2013-05-07 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2013-2022 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2016 Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Special

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014 Datum 2014-06-10 1(28) Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS 621 85 VISBY Visborgsallén 4 010-2239000

Läs mer

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-02 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall varje kommun planera

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2011. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2011 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Kommunstyrelsen 2008-04-14 74 187 Plan- och tillväxtutskottet 2008-03-25 30 53 Dnr 08.204-21 aprilks19 Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Ärendebeskrivning

Läs mer

Bostadsmarknaden år 2004 2005

Bostadsmarknaden år 2004 2005 Boverket Rapport Juni 2004 Bostadsmarknaden år 2004 2005 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Bostadsmarknaden år 2004 2005 Slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2004 Boverket 2004 Titel: Bostadsmarknaden

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

DEN ATTRAKTIVA REGIONEN

DEN ATTRAKTIVA REGIONEN RAPPORT 2016:071 GEMENSAM BOSTADSMARKNAD KALMARSUND DEN ATTRAKTIVA REGIONEN Detta dokument är skapat inom ramen för DAR Den attraktiva regionen som är ett samarbete mellan Trafikverket, Boverket, Sveriges

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag att främja bostadsförsörjningen

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Nr 1 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik och fakta... 3 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015).

Sammanfattning. Se OECD (2013). 2. Se SCB (2015). 3. Se Migrationsverket (2015). Sammanfattning År 2015 var mer än 1,5 miljoner personer, eller över 16 procent av den totala befolkningen som bodde i Sverige, födda utomlands. Därutöver hade mer än 700 000 personer födda i Sverige minst

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Rapport 2012:59. Bostadsmarknadsanalys

Rapport 2012:59. Bostadsmarknadsanalys Rapport 212:59 Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 212 Rapport: 212:59 ISSN 143-168X Rapportansvarig: Göran Carlsson och Torbjörn Sahl, samhällsbyggnadsenheten Foton: Göran Carlsson, Helder Almeida

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN Datum Kommunledningskontoret 2004-09-28 Maria Westberg. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Fagersta 1

FAGERSTA KOMMUN Datum Kommunledningskontoret 2004-09-28 Maria Westberg. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Fagersta 1 1 FAGERSTA KOMMUN Datum 2004-09-28 Maria Westberg Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Fagersta 1 1. Övergripande mål och syfte Målet för bostadsförsörjningsplaneringen i Fagersta är att alla kommuninvånare

Läs mer

PM med. Fakta om ungdomar. med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län.

PM med. Fakta om ungdomar. med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län. PM med Fakta om ungdomar med fokus på ungdomar mellan 20-30 år i Jämtlands län. Rapporten är ett baspaket av fakta till Vill framtiden bo i Jämtlands län?, en förstudie av ungdomar och deras situation

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Statistik om Helsingborg och dess omvärld Nr 4: 2012 Perspektiv Helsingborg ARBETSPENDLING TILL OCH FRÅN HELSINGBORG ÅR 2010 Arbetspendlingen till och från Helsingborg över kommungränsen, är ovanligt stor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län

Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Bostadsmarknadsanalys 2011 Norrbottens län Redovisning av uppdrag 46 - Kommunal bostadsförsörjning enligt Länsstyrelsernas regleringsbrev för budgetet 2011. Titel Bostadsmarknadsanalys 2011. Norrbottens

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer November 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet Återigen minskar bostadsbyggandet. Efter finanskrisen

Läs mer

Regional bedömning av behovet av nya bostäder

Regional bedömning av behovet av nya bostäder YTTRANDE 1 (5) Enheten för bostadsfrågor Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Box 22550 104 22 Stockholm Regional bedömning av behovet av nya bostäder (S2012/4203/PBB) Sammanfattning

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033

Läs mer

5. Boende. *Karta som tillhör detta kapitel finns i kartbilagan.

5. Boende. *Karta som tillhör detta kapitel finns i kartbilagan. 5. Boende Sammanfattning Karlskoga och Degerfors ska erbjuda attraktiva boenden, i varierade lägen, med olika upplåtelseformer och för livets olika skeden. Centrumnära boende och boende med anknytning

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Bygg nu. Från planer till förverkligandet av fler bostäder. Sörmlandsbilder 15. Peter Eklund Bengt Nordström

Bygg nu. Från planer till förverkligandet av fler bostäder. Sörmlandsbilder 15. Peter Eklund Bengt Nordström Bygg nu Från planer till förverkligandet av fler bostäder Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 15 Sörmlandsbilder 15 BYGG NU. Från planer till förverkligandet av fler bostäder Författare: Peter

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Kommunledningskontoret Sektorplan 25-2-21 Anders Hallmén Sidan 1 av 9 Planeringschef version 1.1 8-579 216 27 Dnr 24/419 KS.7 Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Sollentuna har ambitionen att tillgodose

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2013

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2013 Datum 2013-06-15 1(29) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2013 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS 621 85 VISBY Visborgsallén

Läs mer

Befolkningsprognos. Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad. för Umeå kommun

Befolkningsprognos. Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad. för Umeå kommun Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Befolkningsprognos Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad för Umeå kommun feb 29 INLEDNING Prognos 29 som presenteras nedan utgör ett underlag för 29 års verksamhetsplanering.

Läs mer

Norra landsbygden. Områdesbeskrivning

Norra landsbygden. Områdesbeskrivning 2015 Norra landsbygden Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun Befolkningsplan 2015-2028 Trelleborgs kommun 2015-02-21 Under de senaste 30 åren har allt fler upptäckt fördelen av att bosätta sig i Trelleborgs kommun. Med början 1985 har befolkningen ökat varje år.

Läs mer

Inflyttning till Skåne

Inflyttning till Skåne 2 8 A t t r a k t i o n s k r a f t A t t r a k t i o n s k r a f t 2 9 inrikes flyttningar till och från skåne 2005 efter flyttarnas ålder Källa: SCB Inrikes flyttningar till och från (nettoflyttning)

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län Maria Pleiborn, Växjö, 2016-04-26 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Statistik om Stockholms län och region Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Bilaga F Befolkningsprognoser liten pm om hur/varför man gör olika prognoser och hur Stockholms läns landstings prognos

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Bostadsmarknadsanalys för Lunds kommun 2014 Bilaga till Utbyggnads- och boendestrategi 2025 (Version 2014 12 08) INNEHÅLL BOSTADSMARKNADSANALYS FÖR LUNDS KOMMUN 2014... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

BOSTADSMARKNADSANALYS 2015 KRONOBERGS LÄN. LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 1103-8209, Meddelande 2015:12

BOSTADSMARKNADSANALYS 2015 KRONOBERGS LÄN. LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 1103-8209, Meddelande 2015:12 BOSTADSMARKNADSANALYS 2015 KRONOBERGS LÄN LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 1103-8209, Meddelande 2015:12 Sida 2 av 54 FÖRORD I Länsstyrelsens uppgifter ingår att förverkliga Regeringens mål för bostadspolitiken.

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

SBN 2014-09-16 1 2014-09-11. Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden

SBN 2014-09-16 1 2014-09-11. Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden SBN 2014-09-16 1 2014-09-11 Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden SBN 2014-09-16 2 2014-09-11 SBN 2014-09-16 3 2014-09-11 Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

BOSTADSMARKNADSANALYS LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN , Meddelande 2014:21 Ärendenummer

BOSTADSMARKNADSANALYS LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN , Meddelande 2014:21 Ärendenummer BOSTADSMARKNADSANALYS 214 LÄNSSTYRELSENS RAPPORTSERIE ISSN 113-829, Meddelande 214:21 Ärendenummer 45-2833-14 FÖRORD I Länsstyrelsens uppgifter ingår att förverkliga Regeringens mål för bostadspolitiken.

Läs mer

Bostadspolitiskt program för Heby kommun

Bostadspolitiskt program för Heby kommun 1 (18) Datum Reviderad 110125, enligt Kf 216/2010 Bostadspolitiskt program för Heby kommun HEBY100 v 1.0 2005-11-28 Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Plusgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan 11

Läs mer

Barn i familjehem - Redovisning 1997-2004

Barn i familjehem - Redovisning 1997-2004 Redovisning 1997-2004 Barn i familjehem - Redovisning 1997-2004 ISSN 1103-8209, meddelande 2005:15 Text samt omslagsbild: Perarne Petersson Utgiven av Länsstyrelsen i Kronobergs län Tryckt på länsstyrelsen,

Läs mer

Befolkningsförändringar per kvartal 2009

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:7 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur

Läs mer

Centrum Söder. Områdesbeskrivning

Centrum Söder. Områdesbeskrivning 2015 Centrum Söder Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2012. Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2012. Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2012 Kronobergs län Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 Strategisk boendeplanering 5 Länsstyrelsens roll 5 Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 5 Demografi 8 Befolkningen

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat

Arbetsledardagar 1-2 oktober. Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Arbetsledardagar 1-2 oktober Fördjupning bakgrundsfakta: Omvärldsanalys Befolkningsprognos Nyckeltal & Resultat Omvärldsanalys Vad i omvärlden påverkar Tingsryds möjligheter att stärka sin attraktivitet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer