Skånes befolkningsprognos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånes befolkningsprognos"

Transkript

1 Skånes befolkningsprognos Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys

2 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under Fler inflyttare än utflyttare 5 Många personer i familjebildande åldrar 7 Framför allt fler barn och äldre 7 Ökning i de fyra hörnen 9 Avtagande nettoinflyttning till sydväst 9 Tilltagande födelsenetto i nordväst 9 Inrikes nettoutflyttning från nordost 10 Äldre befolkning ger fler dödsfall än födslar i sydöst 11 Utvecklingen i Skånes kommuner 12 Förändrade flyttmönster 12 Naturlig folkminskning i var tredje kommun 12 Störst ökning i Malmö, Lund och Helsingborg 13 Stor ökning av skolbarn, framför allt i de sydvästra kommunerna 13 Källor 13 Tabellbilaga 14 Skånes befolkningsprognos Region Skåne Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Kristianstad Layout: Lena Granell, Colloco Grafisk Form Foto: IBL Bildbyrå

3 Förord Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser för Skåne och dess kommuner. Befolkningsprognoserna är ett viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. För dimensionering av regionens verksamheter är naturligtvis den framtida befolkningens storlek och åldersfördelning en viktig komponent. Även andra myndigheter och organisationer använder sig av Region Skånes befolkningsprognoser i sitt planeringsarbete. Befolkningsprognosen för perioden har utarbetats inom Avdelningen för regional utveckling, Enheten för samhällsanalys. Prognosens basår är Skånes befolkning den 31 december Statistiska centralbyråns prognos över Sveriges framtida befolkning är ett underlag till prognosen och Skånes kommuner har bistått med underlag kring det planerade bostadsbyggandet. Förutom denna rapport finns en separat bilaga som beskriver den metod och de antaganden som ligger till grund för prognosen. Det går att ladda ner filer från Region Skånes statistiksida med prognoserna i olika grupperingar efter kommun, ålder och kön. Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Avdelningen för regional utveckling, Enheten för samhällsanalys Christina Ripa,

4 Sammanfattning Skånes befolkning förväntas öka med 8,4 procent eller invånare, från till cirka invånare år Befolkningsökningen ligger relativt nära rikets utveckling, men ökningstakten är lite svagare i början av prognosperioden och lite starkare i mitten av prognosperioden. Befolkningsökningen består av både nyfödda barn och nyinflyttade personer. Under prognosperioden kommer de stora barnkullarna som föddes runt 1990 upp i åldrar där fruktsamheten är hög. I kombination med en relativt stor inflyttning bidrar detta till att det kommer att födas förhållandevis många barn i Skåne. Antalet personer som avlider förväntas att vara ungefär lika från år till år under prognosperioden. Under den närmaste tioårsperioden kommer Skånes åldersstruktur att förändras ganska markant, trots att medelåldern endast förväntas öka med mindre än ett halvt år. Antalet barn i förskole- och grundskoleåldern förväntas att öka till följd av det ökade barnafödandet, vilket medför stora krav på kommunerna då behoven av förskole- och skolplatser ökar. Samtidigt har antalet ungdomar i gymnasieålder blivit färre de senaste åren och antalet förväntas att bli ännu färre. Det är de stora barnkullarna som föddes runt 1990 som lämnar gymnasieåldern, vilket leder till att resurser inom gymnasieskolan frigörs. Förändringarna i åldersstrukturen innebär nya utmaningar för Region Skåne och hälso- och sjukvården. Antalet personer i arbetsför ålder år förväntas öka, delvis på grund av inflyttningen. Samtidigt ökar dock försörjningskvoten, då ökningen av unga och äldre är ännu större. Antalet personer i åldersgruppen år kommer enligt prognosen att vara 20 procent fler år 2021 jämfört med idag. Även åldersgruppen 80 år och äldre förväntas öka, dock inte lika mycket. Ökningen av antalet personer i dessa åldersgrupper innebär högre kostnader för hälso- och sjukvården. En fortsatt hög inflyttning till Skåne kommer därutöver att leda till ett fortsatt tryck på bostadsmarknaden, kollektivtrafiken, infrastrukturen, kulturutbuden och hälso- och sjukvården med mera. Under prognosperioden förväntas Malmö, Lund och Helsingborg fortfarande vara de kommuner som ökar mest, räknat i antal personer. Ser man till den procentuella ökningen har de stora kommunerna en stor förväntad folkökning, men även flera av de mindre kommunerna i sydvästra Skåne förväntas öka. Här utmärker sig exempelvis Lomma och Staffanstorp där det finns relativt stora bostadsprojekt som förväntas realiseras under prognosperioden. I slutet av prognosperioden förväntas folkmängden öka i så gott som alla skånska kommuner. 4

5 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 Folkmängden i Skåne uppgick till personer vid årsskiftet 2011/2012. Fram till 2021/2022 väntas Skånes folkmängd öka med individer till personer, vilket är en ökning med 8,4 procent. Det är lite lägre än under de senaste tio åren, då Skåne ökade med 10,2 procent. Sedan början av 1980-talet har Skånes folkmängd ökat i snabbare takt än i riket som helhet, främst för att inflyttningen till Skåne från andra län varit större än utflyttningen. Under 2011 var ökningen i Skåne dock inte lika stor, 0,8 procent, jämfört med 1,0 procent året innan. I figuren nedan visas den årliga procentuella befolkningsökningen för Skåne respektive riket. Under de närmsta två åren väntas riket ha en något högre procentuell befolkningsökning än Skåne. Därefter förväntas Skånes nivå ligga strax ovanför rikets. Folkökning i Skåne och riket % Källa: SCB och Region Skåne 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% Skåne Region Skånes prognos 0,6% SCB:s prognos 0,4% Riket 0,2% Mellan 2006 och 2009 var befolkningsökningen särskilt stor i Skåne. Orsaken till detta var främst en stor inflyttning från utlandet. De utrikes inflyttningarna antas fortfarande vara en stor del av Skånes folkökning under prognosperioden. De in - rikes flyttningarna som avtagit under senare år, väntas att åter igen öka svagt. Barnafödandet förväntas vara fortsatt stort under prognosperioden och antalet födslar fler än antalet dödfall. Fler inflyttare än utflyttare Flyttningar är den del av befolkningsprognoser som har störst osäkerhet. Utvecklingen kan variera kraftigt mellan åren och det är svårt att bedöma vart utvecklingen är på väg. Skåne har under en längre period haft en nettoinflyttning, då inflyttningen varit större än utflyttningen. Under åren var i synnerhet den utrikes nettoinflyttningen till Skåne stor, vilket berodde på att invandringen till Skåne och övriga riket var stor. Under 2010 och 2011 sjönk emellertid inflyttningen till Naturlig folkökning eller folkminskning: Antalet födda minus döda Nettoflyttning: Antalet inflyttade minus utflyttade. Vid nettoinflyttning är inflyttningen större än utflyttningen och motsvarande är utflyttningen större än inflyttningen vid nettoutflyttning. Nettoflyttningar kan delas in i inrikes nettoflyttningar inom Sverige och utrikes nettoflyttningar som avser flyttrelationen med utlandet. 5

6 Folkökningens komponenter Källa: SCB och Region Skåne Utrikes nettoflyttningar Inrikes nettoflyttningar Naturlig folkökning Prognos Skåne från utlandet samtidigt som utflyttningen till andra länder ökade. Även Skånes inrikes nettoinflyttning har sjunkit de senaste två åren, där en förklaring till detta kan vara svårigheterna att hitta en bostad i Skåne. Bostadsbyggandet har varit lågt under några år samtidigt som befolkningsökningen har varit stor. En annan förklaring kan höra samman med svårigheterna att hitta arbete i Skåne eller Köpenhamn. Skåne har en låg sysselsättningsgrad (andelen sysselsatta i förhållande till befolkningen i åldern år) jämfört med öviga riket och en hög ungdomsarbetslöshet. Statistiska centralbyråns (SCB:s) prognos Sveriges framtida befolkning används som underlag för att prognostisera Skånes in- och utvandring. SCB:s bedömning är att inflyttningen från utlandet kommer att öka fram till 2014 och därefter åter minska års utflyttning från Sverige till utlandet väntas vara lägre än 2011, men förväntas öka under prognosperioden. Antagandena kring de inrikes flyttningarna grundar sig på historiska, observerade flyttmönster samt Skånes och Skånes nettoflyttning Källa: SCB och Region Skåne Utrikes nettoflyttning Inrikes nettoflyttning Prognos Prognos

7 övriga rikets åldersstruktur. Mot bakgrund av Skånes senaste tendenser när det gäller flyttmönster har flyttnettot justerats ned i början av prognosperioden och justerats upp något i slutet av prognosperioden. Bedömningen är det tar några år innan bostads- och arbetsmarknaden återigen lockar många inflyttare till Skåne. Sammantaget innebär det att nettoinflyttningen till Skåne förblir positiv men på en betydligt lägre nivå än års höga nivåer. Många personer i familjebildande åldrar Barnafödandet i Skåne har ökat de senaste åren (med undantag för 2011), vilket delvis beror på att kvinnor i fruktsam ålder föder fler barn, men mest på att antalet personer i fruktsam ålder har ökat. Under hela prognosperioden förväntas barnafödandet att öka svagt. Detta antagande grundar sig främst på att antalet personer i barnafödande åldrar ökar, dels genom inflyttning och dels genom det naturliga åldrandet. Det är de stora barnkullarna från slutet av 1980-talet och början av talet som har kommit upp i åldrar där barnafödandet är stort. Antalet äldre ökar också, även om antalet personer som avlider förväntas vara stabilt under prognosperioden. Det är först efter prognosperioden som allt fler kommer upp i åldrar där dödsriskerna är höga och antalet dödsfall kommer då att öka. Framför allt fler barn och äldre Under den närmsta tioårsperioden kommer Skånes åldersstruktur att förändras ganska markant, se figur nedan. Trots detta förväntas medelåldern bara öka med mindre än ett halvt år. Det är framförallt barn och unga, personer i åldrarna år samt års ålder som förväntas öka fram till Antalet yngre barn förväntas att öka, men osäkerheten är stor redan på kort sikt eftersom prognosen grundar sig på antaganden kring det framtida barnafödandet. Kommunerna har en skyldighet att erbjuda de yngre barnen förskoleverksamhet eller pedagogisk omsorg inom fyra månader efter ansökan. Variationer i årskullarna ställer därför krav på barnomsorgens planering. Antalet skolbarn förväntas att öka under prognosperioden, vilket kommer att resultera i behov av fler skolplatser. Däremot kommer antalet unga personer i gymnasieåldern fortsätta att minska, då de stora barnkullarna som föddes i slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet lämnar gymnasieåldern. Antalet personer i åldern år förväntas öka med nästan personer fram till 2021, mycket tack vare inflyttning till länet. Befolkningen i åldern år kommer att öka de närmsta två åren och därefter minska. Många i de här yngre Antal födslar och dödsfall i Skåne Källa: SCB och Region Skåne Födslar Prognos Dödsfall Prognos

8 Skånes åldersstruktur 2011 och prognos 2021 Källa: SCB och Region Skåne Befolkning Prognos Ålder Försörjningskvoten beskriver relationen unga och äldre i förhållande till personer i yrkesverksam ålder år. åldrarna studerar, men det är ännu fler som arbetar 1. Trots detta är ungdomsarbetslösheten 2 relativt hög i många av Skånes kommuner och förhoppningsvis kan färre personer i de här åldrarna medverka till att ungdomsarbetslösheten minskar. Trots att befolkningen i de mest yrkesaktiva åldrarna år ökar, har Skåne den lägsta förvärvsfrekvensen (andel sysselsatta i förhållande till befolkningen) bland Sveriges län, även då arbetspendlingen till Danmark inkluderas. Enligt Region Skånes arbetsmarknadsprognos 3 beräknas dock den totala efterfrågan på arbetskraft i Skåne öka med nästan personer, eller drygt åtta procent mellan 2009 och Den åldrande befolkningen har lett till en debatt kring pensionsåldern och i framtiden kommer kanske de mest yrkesaktiva åldrarna att förändras. Antalet äldre förväntas öka under prognosperioden, närmare tjugo procent för befolkningen i åldrarna år och nästan tio procent för 80 år och äldre. Även om antalet äldre ökar har dödligheten i olika åldrar minskat och fler lever allt längre. Det ökade antalet äldre personer kommer att påverka kommunernas äldreomsorg, men även hälso- och sjukvården i Region Skåne. Befolkningens förändrade åldersstruktur i Skåne kommer att påverka olika sektorer på arbetsmarknaden, så som barnomsorg, skola och äldrevård. Åldersstrukturen kommer förmodligen även att påverka efterfrågan på olika boendeformer. Begreppet försörjningskvot kan användas för att beskriva hur åldersstrukturen påverkar samhällsekonomin. Idag har Skåne en försörjningskvot på 0,71 personer. Fram till 2021 förväntas försörjningskvoten att öka till närmare 0,77 personer. 1. Registerbaserad statistik i Skånedatabasen (2010) från SCB 2. Arbetsförmedlingens sökandestatistik 3. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020, Region Skåne/Näringsliv Skåne (2012) Jämförelse i åldersstrukturen 2011 och 2021 Källa: SCB och Region Skåne Befolkning Förändring Ålder Antal Procent 0-6 år % 7-15 år % år % år % år % 80+ år % Totalt % 8

9 Ökning i de fyra hörnen Åldersstrukturen skiljer sig mellan Skånes västra och östra sida vilket påverkar den naturliga folkökningen. I västra Skåne, framför allt i sydväst, är befolkningen yngre och det föds många barn, vilket ger en naturlig folkökning. Den östra sidan av Skåne har nästan inte någon naturlig folkökning alls. Västra Skåne har haft en mer gynnsam demografisk utveckling vilket skapar goda förutsättningar för framtidens arbetskraftsförsörjning. Avtagande nettoinflyttning till sydväst I sydvästra Skåne bor drygt hälften av Skånes befolkning. Det är sydvästra Skåne som har haft den kraftigaste folkökningen av de fyra regiondelarna sedan slutet av 1980-talet. Inflyttningen till området har varit stor de senaste åren, från såväl övriga riket som från utlandet. Inflyttarna är unga och det föds långt fler barn än det avlider personer i området. Sydvästra Skåne förväntas även under prognosperioden ha den kraftigaste folkökningen i Skåne, med många födda barn och inflyttare. Samtidigt bedöms inflyttningen från utlandet att minska och utflyttningen till utlandet att öka, vilket kraftigt minskar den utrikes nettoinflyttningen under prognosperioden. Folkökning i Sydvästra Skåne Utrikes nettoflyttningar Inrikes nettoflyttningar Naturlig folkökning Prognos Tilltagande födelsenetto i nordväst En fjärdedel av Skånes befolkning bor i nordvästra Skåne. Befolkningsökningen har varit stor de senaste femton åren, men runt år 2000 hade regiondelen en naturlig folkminskning, då antalet personer som avled under åren var fler än antalet födda barn. 9

10 Utvecklingen har dock vänt de senaste åren och det föds fler barn, både för att antalet kvinnor i fruktsam ålder har ökat och för att det föds fler barn per kvinna i regiondelen. Enligt prognosen kommer befolkningsutvecklingen vara något svagare under det första prognosåret eftersom antagandena grundar sig på de senare årens utvecklingen, inklusive 2010 då utvecklingen var lite svagare. Inflyttningen till nordvästra Skåne antas vara stor under prognos perioden samtidigt som utflyttningen väntas öka något. Folkökning i Nordvästra Skåne Utrikes nettoflyttningar Inrikes nettoflyttningar Naturlig folkökning Prognos Inrikes nettoutflyttning från nordost Nordöstra Skåne, med 15 procent av Skånes befolkning, har haft den svagaste relativa befolkningsutvecklingen av regiondelarna sedan slutet av 1980-talet. I slutet av 1990-talet hade regiondelen en relativt kraftig befolkningsminskning, bland annat på grund av att den inrikes utflyttningen var relativt stor under 1990-talet. Utvecklingen vände dock i början av 2000-talet och regiondelen fick en inrikes nettoinflyttning. Nettot har däremot sedan 2006 återigen blivit negativt. Folkökning i Nordöstra Skåne Utrikes nettoflyttningar Inrikes nettoflyttningar Naturlig folkökning Prognos

11 Under den kommande tioårsperioden förväntas nordöstra Skånes folkmängd att öka, främst tack vare utrikes nettoinflyttning. Den inrikes nettoutflyttningen förväntas att avta. Äldre befolkning ger fler dödsfall än födslar i sydöst Befolkningen i sydöstra Skåne, motsvarande 7,5 procent av Skånes folkmängd, minskade under slutet av 1990-talet, men därefter har trenden vänt uppåt. Sydöstra Skåne har den äldsta befolkningen av regiondelarna och detta är den främsta orsaken till den svaga folkökningen. Varje år avlider det fler personer än det föds. De senaste tio åren har inflyttningen dock varit så stor att folkmängden ökat trots den naturliga folkminskningen. Åldersfördelningen bland inflyttarna är betydligt äldre än till övriga regiondelar. Under prognosperioden väntas barnafödandet stanna kvar på en stabil nivå och inflyttningen förväntas fortsatt vara på en relativt hög nivå. Folkökning i Sydöstra Skåne Utrikes nettoflyttningar Inrikes nettoflyttningar Naturlig folkökning Prognos

12 Utvecklingen i Skånes kommuner Region Skånes kommunprognoser kan skilja sig ganska kraftigt åt från kommunernas egna bedömningar av befolkningsutvecklingen. Det beror främst på att Region Skåne använder sig av en metodik där kommunernas flyttningar stäms av mot den skattade nettoflyttningen för respektive regiondel (se separat bilaga med detaljerade antaganden). Utan denna avstämning, skulle den skattade årliga folkökningen för hela Skåne län bli större än vad som bedömts som rimlig i de regionala prognoserna. Avstämningen får kraftigast genomslag de år när det planerade bostadsbyggandet är stort. Förändrade flyttmönster Flyttningarna mellan kommunerna i Skåne är omfattande. Det generella flyttningsmönstret är att ungdomar flyttar från en mindre kommun till en större kommun, vanligen för att studera eller uppleva stadslivet. Utbudet av mindre lägenheter, som är mer omfattande i de större kommunerna är förmodligen också en orsak till flyttmönstret. När ungdomarna några år senare bildar familj och skaffar barn, flyttar de ut från den större kommunen för att bosätta sig i någon mindre närliggande kommun, där det finns gott om bostäder lämpliga för barnfamiljer. Det finns dock vissa tendenser till att föräldrar stannar kvar med sina barn i städerna, vilket kan bero på ökade småhuspriser och en önskan om att stanna kvar i staden. När barnen har flyttat hemifrån är det en del äldre som väljer att flytta in till staden igen eller flytta ut till ett hus på landsbygden. Under 1990-talet koncentrerades befolkningsökningen framför allt till de större kommunerna med Malmö, Lund och Helsingborg i spetsen. Av Skånes kommuner är det är också främst dessa som lockar flyttare till länet. Bostadsbyggandet i dessa kommuner hade dock svårt att svara mot den stora bostadsefterfrågan och flera kommuner med nettoutflyttning före år 2000 fick en vändning i flyttmönstret, vilket delvis kan förklaras av prisutvecklingen på bostadsmarknaden och förbättrade pendlingsmöjligheter. Efter några år med hög inflyttning från utlandet till Skåne har nu inflyttningen avtagit och det går att skönja nya tendenser på flyttmönstret i regionen. Under 2011 hade nio kommuner i Skåne fler utflyttare än inflyttare och de stora kommunerna Malmö, Lund och Helsingborg återfinns bland de kommuner som har en stor folkökning i förhållande till deras folkmängd. Trots att inflyttningen bedöms vara lite lägre de närmsta åren bedöms inflyttningen fortsätta att spridas i Skåne på grund av bostadsbrist, bostadspriser och olika boendepreferenser. Naturlig folkminskning i var tredje kommun Ungefär en tredjedel av Skånes kommuner har en naturlig folkminskning, det vill säga att det avlider fler personer än det föds barn i kommunen. Antalet kommuner 12

13 Årlig folkökning i procent Källa: Region Skåne < 0,0 % 0,0 0,5% 0,5 1,0 % 1,0% > Genomsnitt för åren Genomsnitt för åren med naturlig befolkningsminskning förväntas dock att minska under prognosperioden. Hur antalet födslar och dödsfall förändras över tiden beror dels på åldersstrukturen men även på flyttningarna och dess åldersstrukturer. En del kommuner har historiskt sett haft en hög medelålder hos sina inflyttare, vilket i förlängningen ger ett lägre barnafödande i kommunen. Störst ökning i Malmö, Lund och Helsingborg Under prognosperioden förväntas Malmö, Lund och Helsingborg fortfarande vara de kommuner vars befolkning ökar mest, räknat i antal personer. Ser man till den procentuella folkökningen har de stora kommunerna stor förväntad ökning, men även flera av de kringliggande kommunerna. Här utmärker sig till exempel Lomma och Staffanstorp, där det finns relativt stora bostadsbyggprojekt som förväntas realiseras under prognosperioden. I slutet av prognosperioden förväntas folkmängden öka i så gott som alla skånska kommuner. Se tabeller sid Stor ökning av skolbarn, framför allt i de sydvästra kommunerna Det finns relativt stora skillnader i kommunernas åldersstruktur, vilket till stor del påverkas av flyttningar. Tre stora drag kan dock utläsas som gäller för nästan alla Skånes kommuner: Antalet elever i grundskolan ökar i spåren av ett ökat barnafödande. Antalet gymnasieungdomar och unga i åldern år minskar allt eftersom de stora barnkullarna som föddes runt 1990 blir äldre. Antalet äldre personer ökar, eftersom de stora barnkullarna från 1940-talet blir äldre. Se tabell sid 16. Källor Statistiska centralbyrån, Sveriges framtida folkmängd , maj Region Skåne/Näringsliv Skåne, Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020,

14 Tabellbilaga Befolkningsförändringens komponenter - genomsnitt för åren Källa: Region Skåne Kommun Födda Döda Netto Inflyttare Utflyttare Netto Justering Förändring Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Skåne totalt

15 Befolkningsförändringens komponenter - genomsnitt för åren Källa: Region Skåne Kommun Födda Döda Netto Inflyttare Utflyttare Netto Justering Förändring Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup Staffanstorp Svalöv Svedala Tomelilla Trelleborg Vellinge Ystad Åstorp Ängelholm Örkelljunga Östra Göinge Skåne totalt

16 Procentuell förändring i de olika åldersgrupperna mellan 2011 och 2021 Källa: Region Skåne Kommun/ regiondel År W Totalt Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga Nordvästra Bromölla Hässleholm Hörby Kristianstad Osby Perstorp Östra Göinge Nordöstra Burlöv Eslöv Höör Kävlinge Lomma Lund Malmö Staffanstorp Svedala Trelleborg Vellinge Sydvästra Simrishamn Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad Sydöstra Skåne totalt

17 SCB statistik över folkmängden Källa: SCB Kommun/ Ålder regiondel w Totalt Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga Nordvästra Bromölla Hässleholm Hörby Kristianstad Osby Perstorp Östra Göinge Nordöstra Burlöv Eslöv Höör Kävlinge Lomma Lund Malmö Staffanstorp Svedala Trelleborg Vellinge Sydvästra Simrishamn Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad Sydöstra Skåne totalt tabellbilaga skånes Befolkningsprognos

18 tabellbilaga skånes Befolkningsprognos Prognos över folkmängden Källa: Region Skåne Kommun/ Ålder regiondel w Just Totalt Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga Nordvästra Bromölla Hässleholm Hörby Kristianstad Osby Perstorp Östra Göinge Nordöstra Burlöv Eslöv Höör Kävlinge Lomma Lund Malmö Staffanstorp Svedala Trelleborg Vellinge Sydvästra Simrishamn Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad Sydöstra Skåne totalt

19 Prognos över folkmängden Källa: Region Skåne Kommun/ Ålder regiondel w Just Totalt Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga Nordvästra Bromölla Hässleholm Hörby Kristianstad Osby Perstorp Östra Göinge Nordöstra Burlöv Eslöv Höör Kävlinge Lomma Lund Malmö Staffanstorp Svedala Trelleborg Vellinge Sydvästra Simrishamn Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad Sydöstra Skåne totalt tabellbilaga skånes Befolkningsprognos

20 tabellbilaga skånes Befolkningsprognos Prognos över folkmängden Källa: Region Skåne Kommun/ Ålder regiondel w Just Totalt Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga Nordvästra Bromölla Hässleholm Hörby Kristianstad Osby Perstorp Östra Göinge Nordöstra Burlöv Eslöv Höör Kävlinge Lomma Lund Malmö Staffanstorp Svedala Trelleborg Vellinge Sydvästra Simrishamn Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad Sydöstra Skåne totalt

21 Prognos över folkmängden Källa: Region Skåne Kommun/ Ålder regiondel w Just Totalt Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga Nordvästra Bromölla Hässleholm Hörby Kristianstad Osby Perstorp Östra Göinge Nordöstra Burlöv Eslöv Höör Kävlinge Lomma Lund Malmö Staffanstorp Svedala Trelleborg Vellinge Sydvästra Simrishamn Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad Sydöstra Skåne totalt tabellbilaga skånes Befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta:

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser

Läs mer

Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys

Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys Skånes befolkningsprognos 2016-2025 Har skickats till layout Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 2016-06-05 Skånes befolkningsprognos 2016-08-22 1 FÖRORD Region Skåne har

Läs mer

Skånes befolkningsprognos år

Skånes befolkningsprognos år Skånes befolkningsprognos 2016 2025 1 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING SAMHÄLLSANALYS F OT O: LEI F J OHANS S ON SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2016 2025 SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2016 2025 2 SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS

Läs mer

Skånes befolkningsprognos år

Skånes befolkningsprognos år SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 Skånes befolkningsprognos år 2015-2024 1 F OTO : N EW S Ø RES U N D - JO H A N W ES S M A N N EW S Ø RES U N D ( CC BY 3. 0) AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 Budget och planer för år 2014-2018 2013-05-07 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2013-2022 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Statistiskt bakgrundsmaterial för SSSV

Statistiskt bakgrundsmaterial för SSSV Statistiskt bakgrundsmaterial för SSSV Bostadsbyggandet i SSSV regionen 2004 sid. 2 Befolkningen i SSSV tredje kvartalet 2005 sid. 9 Arbetstillfällen och förvärvsarbetande personer i SSSV-området 2003

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga - statistik Utveckling av kvinnors företagande Innehållsförteckning Sid Del E - Statistik befolkningen Folkmängd efter region, tid och kön 2 Utrikes födda efter regiondel, tid och kön 3 Utrikes

Läs mer

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Statistik om Stockholms län och region Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Bilaga F Befolkningsprognoser liten pm om hur/varför man gör olika prognoser och hur Stockholms läns landstings prognos

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025

Befolkningsprognos 2015-2025 Befolkningsprognos 2015-2025 Fördjupningsbilaga till strategisk plan 2016-2019 Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-02 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Befolkningsprognos 2015-2025 Dokumenttyp Fördjupningsbilaga

Läs mer

Arbetsmarknadsdag. Kristianstad 2016-05-10. Pia Gustavsson Marknadschef Skåne

Arbetsmarknadsdag. Kristianstad 2016-05-10. Pia Gustavsson Marknadschef Skåne Arbetsmarknadsdag Kristianstad 2016-05-10 Pia Gustavsson Marknadschef Skåne Arbetsmarknadsläget prognos december 2015 Uppgång inom industrin Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn, handel,

Läs mer

Befolkningsprognos 2016-2019

Befolkningsprognos 2016-2019 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2016-04-12 Befolkningsprognos 2016-2019 Inledning Sveriges befolkning ökade med 103662 personer 2015. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på januari 2014 samt en jämförelse mot januari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JUNI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juni 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juni 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Befolkning i Nyköpings kommun 2012

Befolkning i Nyköpings kommun 2012 Datum 213-5-2 Befolkning i Nyköpings kommun 212 Samhällsbyggnad Strategienheten Magnus Eriksson Innehållsförteckning Hela kommunen 3 Befolkningsmängd och åldersfördelning 3 Födda och döda 5 Flyttningar

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2025 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 213-4-3 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 225 - Översyn år 213 197 1975 198 1985 199 KAPITELTITEL ENDAST EN RAD ARIAL REGULAR 2 Planeringsförutsättningar Planeringsfolkmängden

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport januari 2016 2016 03 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne inleder 2016 starkast av storstadsregionerna... 4 3 Danmark och Storbritannien

Läs mer

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014. Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET

Norrköpingsfakta. Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014. Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Norrköpingsfakta Rapport nr 2015:2 31 mars 2015 Norrköpings befolkning och befolkningsförändringar 2014 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET SIDA 2 AV 46 Om Norrköping och Norrköpingsborna Visste du att.. Norrköpings

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport februari 2016 2016 04 25 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering

foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport oktober 2015 2015 12 04 Tourism in Skåne / Månadsrapport oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter

Läs mer

Befolkningsprognos 2015 2024

Befolkningsprognos 2015 2024 Upplands-Bro kommun Befolkningsprognos 215 224 PL-391 PL-392 PL-393 PL-394 PL-395 Bro-distrikts glesbygd Uppl-B NÖ- Kungsä. glesb Bro tätort Kungsängen-Tibble Brunna Kommentarer om tabellerna På kommunnivå

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING Befolkningsutveckling Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000 personer under 1940-talet och fram till början av 50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och jordbrukskommun

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 77% Nej 23% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun

Befolkningsplan 2015-2028. Trelleborgs kommun Befolkningsplan 2015-2028 Trelleborgs kommun 2015-02-21 Under de senaste 30 åren har allt fler upptäckt fördelen av att bosätta sig i Trelleborgs kommun. Med början 1985 har befolkningen ökat varje år.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Regional utvecklingsstab

Regional utvecklingsstab Regional utvecklingsstab Christian Skarman, Demografi Direkttelefon 044-13 32 51 Mobiltel 0705 19 32 51 Datum 2003-02-07 Befolkningsutvecklingen i Skåne under år 2002 Vid årsskiftet uppgick folkmängden

Läs mer

Skånes befolkningsprognos 2014-2023

Skånes befolkningsprognos 2014-2023 Skånes befolkningsprognos 214-223 Bilaga Antaganden Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 214-8-2 FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av

Läs mer

foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering

foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport december 2015 2015 02 05 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Stark utveckling för storstadsregionerna 2015... 4 3 Danmark ökar mest... 4

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Inflyttning till Skåne

Inflyttning till Skåne 2 8 A t t r a k t i o n s k r a f t A t t r a k t i o n s k r a f t 2 9 inrikes flyttningar till och från skåne 2005 efter flyttarnas ålder Källa: SCB Inrikes flyttningar till och från (nettoflyttning)

Läs mer

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA Peter Stein, Stein Brothers AB Januari 2016 Förord Ett områdes demografiska utveckling påverkar förutsättningarna

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Befolkningsförändringar per kvartal 2009

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:7 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur

Läs mer

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07 3 HÖRBY KOMMUN.1 HÖRBY KOMMUN Koncept utställningshandling 2015-09-07 6 5 HÖRBY KOMMUN Läget mitt i regionen, med högst en timmes bilresa till Skånes alla kuster, är en av Hörby kommuns största fördelar.

Läs mer

Tillväxten är bra i Skåne, men är den tillräckligt bra?

Tillväxten är bra i Skåne, men är den tillräckligt bra? Tillväxten är bra i Skåne, men är den tillräckligt bra? I den här skriften lyfter vi fram enskilda frågeställningar kring regional utveckling i Skåne, för att väcka samtal kring dem. Hur ser läget ut,

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2008

Familjehemsplacerade barn 2008 Familjehemsplacerade barn 2008 Sociala frågor Joonas Terje Titel: Familjehemsplacerade barn 2008 Utgiven av: Författare: Länsstyrelsen i Skåne Län Joonas Terje, Länsstyrelsen i Skåne län Beställningsadress:

Läs mer

Helsingborg. Områdesbeskrivning

Helsingborg. Områdesbeskrivning 2016 Områdesbeskrivning 1 Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av. I beskrivningen är s tätort indelad i åtta områden och övriga delar av är indelade i två landsbygdsområden:

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

Centrum Söder. Områdesbeskrivning

Centrum Söder. Områdesbeskrivning 2015 Centrum Söder Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Norra landsbygden. Områdesbeskrivning

Norra landsbygden. Områdesbeskrivning 2015 Norra landsbygden Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Hur har det gått i Skåne?

Hur har det gått i Skåne? Hur har det gått i Skåne? Lova Wigvall Region Skåne Avd för f r Regional utveckling Hur har det gått i Skåne? Vart är vi på väg? Är vi på rätt väg? Vilka är våra insatsområden? Befolkningsutveckling, flyttmönster

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Miljösamverkan Skåne projekt Vägtrafikbuller, februari 2010. Version mars 2010

Miljösamverkan Skåne projekt Vägtrafikbuller, februari 2010. Version mars 2010 Trafikbullerstörning i Skåne En specialbearbetning av Folkhälsoenkäten 2008 Theo Bodin, med. kand. Maria Albin, överläkare, docent SAMMANFATTNING Folkhälsoenkäten i Skåne 2008 besvarades av 28 198 personer.

Läs mer

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Nr 1 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik och fakta... 3 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Nordöstra Staden. Områdesbeskrivning

Nordöstra Staden. Områdesbeskrivning 2015 Nordöstra Staden Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Rapport Oktober 2013 SKÅNE

Rapport Oktober 2013 SKÅNE Rapport Oktober 2013 SKÅNE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7 Lomma

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne

Rekordmånga danskar flyttar till Skåne Ø-analys N R 2 m a r s 2 7 A K T U E L L A N A LY S A V Ö R E S U N D S R E G I O N E N Rekordmånga danskar flyttar till Skåne 26 riktade fler danskar än någonsin blicken mot öster när de skulle välja

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer