Skånes befolkningsprognos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skånes befolkningsprognos 2014-2023"

Transkript

1 Skånes befolkningsprognos Bilaga Antaganden Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys

2 FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser för Skåne och dess kommuner. Befolkningsprognoserna är ett viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. För dimensionering av regionens verksamheter är naturligtvis den framtida befolkningens storlek och åldersfördelning en viktig komponent. Även andra myndigheter och organisationer använder sig av Region Skånes befolkningsprognoser i sitt planeringsarbete. Befolkningsprognosen för perioden har utarbetats inom avdelningen för regional utveckling, enheten för samhällsanalys. Statistiska centralbyråns prognos över Sveriges framtida befolkning är ett underlag till prognosen och Skånes kommuner har bistått med underlag kring det planerade bostadsbyggandet. Detta är en bilaga med antaganden till grund för prognosen som redovisas i rapporten Skånes befolkningsprognos som beskriver utvecklingen i länet och dess kommuner. Det går att ladda ner filer från Region Skånes statistiksida med prognoserna i olika grupperingar efter kommun, ålder och kön. Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Avdelningen för regional utveckling, stab/ enheten för samhällsanalys Simon Sköld,

3 Innehåll Bilaga Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Svagt tilltagande barnafödande... 5 Fler lever allt längre... 6 Flyttningar... 6 Fler skåningar har flyttat till sydväst... 7 Inrikes flyttningar... 8 Utrikes flyttningar... 8 Antaganden kring flyttningar för Skånes kommuner Nedjustering i bedömningen av bostadsbyggandet i årets prognos Källor

4 Sammanfattning Skånes befolkning förväntas öka med 8,1 procent eller 13 invånare, från till cirka invånare år 223. Befolkningsökningen ligger relativt nära rikets utveckling. Vår ökningstakt är lite svagare i början och slutet, samt lite starkare i mitten av prognosperioden.. Befolkningsökningen består av både nyfödda barn och nyinflyttade personer. Under prognosperioden kommer de stora barnkullarna som föddes runt 199 upp i åldrar där fruktsamheten är hög. I kombination med en relativt stor inflyttning bidrar detta till att det kommer att födas förhållandevis många barn i Skåne. Antalet personer som avlider förväntas att vara ungefär lika från år till år under prognosperioden. Flyktingströmmar från framförallt Irak och Syrien förväntas ge en ökad invandring framöver, omfattningen är dock ännu mycket osäker och har ännu inte påverkat inflyttningen till Skåne i någon större omfattning. Under den närmaste tioårsperioden kommer Skånes åldersstruktur att förändras ganska markant, trots att medelåldern endast förväntas öka med mindre än ett halvt år. Antalet barn i förskole- och grundskoleåldern förväntas att öka till följd av det ökade barnafödandet, vilket medför stora krav på kommunerna då behoven av förskole- och skolplatser ökar. Samtidigt har antalet ungdomar i gymnasieålder blivit färre de senaste åren. Eftersom de stora barnkullarna som föddes runt 199 lämnar gymnasieåldern kommer denna minskning att fortsätta, vilket leder till att resurser i gymnasieskolorna frigörs. Dessa förändringar i åldersstrukturen innebär nya utmaningar för Region Skåne och hälso- och sjukvården. Antalet personer i arbetsför ålder 2-64 år förväntas öka, delvis på grund av inflyttningen. Samtidigt ökar dock försörjningskvoten, då ökningen av unga och äldre är ännu större. Antalet personer i åldersgruppen år kommer enligt prognosen att bli knappt 2 procent fler år 223 jämfört med idag. Även åldersgruppen 8 år och äldre förväntas öka, dock inte lika mycket. Ökningen av antalet personer i dessa åldersgrupper innebär högre kostnader för hälso- och sjukvården. En fortsatt hög inflyttning till Skåne kommer därutöver att leda till ett fortsatt tryck på bostadsmarknaden, kollektivtrafiken, infrastrukturen, kulturutbuden och hälso- och sjukvården med mera. Under prognosperioden förväntas Malmö, Lund och Helsingborg fortfarande vara de kommuner som ökar mest, räknat i antal personer. Ser man till den procentuella ökningen har de stora kommunerna en stor förväntad folkökning, men även flera av de mindre kommunerna i sydvästra Skåne. Här utmärker sig exempelvis Lomma och Staffanstorp där det finns relativt stora bostadsprojekt som förväntas realiseras under prognosperioden. I slutet av prognosperioden förväntas folkmängden öka i så gott som alla skånska kommuner. Prognosen visar på en ökad koncentration av unga till de stora städerna, samt större demografiska skillnader mellan stad och land. Trenden att fler unga väljer att bosätta sig i städer fortsätter och fler förväntas också få åtminstone sitt första barn där och flyttar inte lika snabbt till kranskommunerna när barnaåren nalkas. Detta leder till att Skånes tre största städer Malmö, Helsingborg och Lund förväntas öka sin procentuella andel av Skånes födda barn under prognosperioden, samtidigt som städernas andel av Skånes äldre förväntas minska.. 4

5 Inledning Befolkningsprognosen utgår från Skånes befolkning den 31 december 213. Utifrån Statistiska centralbyråns (SCB:s) statistik och antaganden om fruktsamhet, dödlighet och flyttningar görs en framskrivning av Skånes befolkning. Prognosen görs med hjälp av Region Skånes prognosmodell ett år i taget fram till 223, uppdelat på ålder, kön och Skånes kommuner. Svagt tilltagande barnafödande Antalet födda barn prognostiseras utifrån kvinnors åldersspecifika fruktsamhet i kommunerna under en treårsperiod. Ett medelvärde konstrueras för att de slumpmässiga avvikelserna ska minska. Figur 1 visar den åldersspecifika fruktsamheten för kvinnor i kommunerna Burlöv (som har den högsta summerade fruktsamheten i Skåne under 213) och Lund (som har den lägsta summerade fruktsamheten i Skåne) samt för Skåne totalt. Det treåriga medelvärdet för fruktsamheten släpar dock efter i tiden. För att utgå från en aktuell fruktsamhet i prognosen har den åldersspecifika fruktsamheten för varje kommun justerats upp utifrån den summerade fruktsamheten år 213. Fruktsamheten i riket som helhet var något högre än i Skåne under 213. I SCB:s senaste befolkningsprognos, Sveriges framtida folkmängd , antas det att den summerade fruktsamheten kommer att öka svagt på kort sikt (tio år), men minska på längre sikt. SCB:s prognoser över fruktsamhet görs för olika grupperingar eftersom fruktsamheten skiljer sig åt för kvinnor från olika födelseländer. Variationerna de närmsta åren beror på antaganden om en hög invandring, bland annat väntas många personer från länder med en låg utvecklingsnivå som har relativt höga fruktsamhetstal komma till Sverige. Skåne antas följa rikets utveckling men på en något lägre nivå. Andra faktorer som påverkar barnafödandet är deltagande i arbetslivet, utbildning samt ekonomi och familjepolitik. * Den summerade fruktsamheten (TFR) är antalet barn en kvinna skulle få under sitt fruktsamma liv (cirka år) om dagens fruktsamhet skulle bestå. Dödstal är ett mått på dödligheten som beskriver antalet dödsfall i förhållande till befolkningen. Åldersspecifika dödstal anger antalet dödsfall i olika åldrar per tusen invånare. Figur 1: Åldersspecifik fruktsamhet Figur 2: Summerad fruktsamhet i Skåne ,25,2,15,1,5 15 år 2 år 25 år 3 år 35 år 4 år 45 år Burlöv kommun Lund kommun Skåne Källa SCB, bearbetat av Region Skåne 2,5 2 1,5 1, Källa: SCB och Region Skåne 1 Statistiska centralbyrån, Sveriges framtida folkmängd , maj 214 5

6 Dödstal (per tusen invånare) Ålder Fler lever allt längre Antalet dödsfall prognostiseras utifrån den observerade dödligheten i Skåne under en treårs period, uppdelat på ålder och kön. Dödstalen justeras efter kommunernas nivåer och följer samma utveckling som i SCB:s riksprognos. I riksprognosen antas dödstalen sjunka, vilket resulterar i en längre förväntad medellivslängd. Medellivslängden har ökat tack vare förbättrade levnadsförhållanden och medicinsk behandling. På tjugo år har den förväntade medellivslängden vid födelsen ökat med 3,3 år för kvinnor och 4,7 år för män i Skåne. År 212 var den förväntade medellivslängden vid födelsen i Skåne 84,2 år för kvinnor och 8, för män. Motsvarande ålder förväntas vara 85,8 år för kvinnor och 82,3 år för män vid prognosåret 222. Figur 3: Åldersspecifika dödstal för kvinnor och män Figur 4: Medellivslängden i Skåne ,1,1 Kvinnor Män Ålder Källa SCB, bearbetat av Region Skåne Kvinnor Män År Källa: SCB och Region Skåne Flyttningar I prognosarbetet delas Skåne in i fyra delar för vilken utvecklingen av flyttningar analyseras och skattas. I prognosmodellen skattas först respektive regiondelars nettoflyttning för att sedan i ett senare steg brytas ner till kommunnivå. Befolkningsprognoserna för de fyra regiondelarna summeras till en prognos för hela Skåne. För att bedöma inrikes flyttnetto för respektive bostadsmarknadsområde har SCB:s riksprognos 2 brutits ner till åtta regioner, se karta 1 och 2. Regionernas utflyttning skattas med sannolikheten att en individ flyttar från ett område till ett annat. Skåne har en inrikes nettoinflyttning, då inflyttningen till Skåne från övriga riket är större än utflyttningen från Skåne till övriga riket, men nivån varierar från år till år. Variationerna beror bland annat på hur många personer det finns i de mest flyttbenägna åldrarna 2-3 år, tillgången till utbildningsplatser och läget på arbets- och bostadsmarknaden. I prognosmodellen skattas den inrikes inflyttningen till Skånes regiondelar utifrån de senaste fem årens sannolikheter att en individ flyttar från ett område till ett annat uppdelat på ålder och kön. Nettoflyttning: Antalet inflyttade minus utflyttade. Vid nettoinflyttning är inflyttningen större än utflyttningen och motsvarande är utflyttningen större än inflyttningen vid nettoutflyttning. Nettoflyttningar kan även delas in i inrikes nettoflyttningar inom Sverige och utrikes nettoflyttningar som avser flyttrelationen med utlandet. 2 Statistiska centralbyrån, Sveriges framtida folkmängd , maj 213 6

7 Karta 1 och 2: Bostadsområden Fler skåningar har flyttat till sydväst Ett stort antal in- och utflyttningar kan resultera i förhållandevis få nettoflyttningar. I karta 3 visas in- och utflyttningar samt nettoflyttningar till de fyra regiondelarna. Därtill kommer alla flyttningar inom regiondelarna, vilka är många eftersom de flesta flyttningarnas avstånd är korta. Samtliga regiondelar har totalt sett fler inflyttare än utflyttare där flest flyttningar finns i sydvästra Skåne där också befolkningen är som störst. Under de senaste tio åren har flyttningarna mellan Skånes regiondelar förändrats. Några år in på 2-talet lockade sydvästra Skåne till sig flyttare från andra län i Sverige samtidigt som de hade utflyttning till andra delarna av Skåne. Detta mönster har dock förändrats under de senaste åren (karta 4). Sydvästra Skåne har fortfarande en stor nettoinflyttning från utlandet och övriga Sverige, men även en nettoinflyttning från nordvästra och nordöstra Skåne. Det är bara mot sydöstra Skåne som sydvästra Skåne har en nettoutflyttning men denna nivå är bara hälften så stor som i början av 2-talet. Även i nordöstra Skåne finns förändringar i flyttmönstret då regiondelens nettoinflyttning från sydväst samt övriga Sverige ändrades till en nettoutflyttning. Karta 3: Flyttningar till och från Skånes regiondelar, medelvärden Karta 4: Nettoflyttningar, medelvärden Källa: SCB, bearbetat av Region Skåne 7

8 Flyttare Nettoflyttning Inrikes flyttningar Den inrikes nettoinflyttningen till Skåne har varit förhållandevis liten de senaste åren. Det beror framför allt på att utflyttningen till andra län har ökat, men även för att den inrikes inflyttningen minskat något. Svårigheter att hitta bostad och arbete i Skåne kan vara en del av förklaringen till detta. I prognosen väntas den inrikes nettoinflyttningen att öka fram till 215, därefter vara lite lägre under ett par år för att sedan åter öka mot slutet av prognosperioden. Sydvästra Skånes inrikes nettoinflyttning förväntas utifrån en förhållandevis låg nivå att öka fram till 215 och därefter att sjunka något. Bakgrunden till justeringarna är det senaste årets förändrade flyttmönster som inte riktigt får genomslag i prognosmodellen. Nettot krymper då utflyttningen väntas öka eftersom det finns många unga personer i de flyttbenägna åldrarna 2-3 år. Förhoppningen är att bostads- och arbetsmarknaden kommer att förbättras under prognosperioden. Den inrikes nettoinflyttningen för nordvästra Skånes har varit på en något lägre nivå Nordöstra Skånes inrikes nettoutflyttning förväntas gå mot noll under prognosperioden medan den inrikes nettoinflyttningen till sydöstra Skåne väntas öka under samma period, främst på grund av ett förväntat ökat antal inrikes inflyttare. Inflyttarna till sydöstra Skåne är äldre än inflyttarna till Skånes övriga regiondelar. Nivån har dock justerats ner något eftersom bostadsutbudet väntas dämpa nettoinflyttningen något samtidigt som det är osäkert om dagens flyttmönster kommer att hålla i sig på sikt. Figur 5: Inrikes flyttares åldersstruktur Figur 6: Inrikes flyttnetto Sydvästra Skåne Nordvästra Skåne Sydöstra Skåne Nordöstra Skåne År Inrikes inflyttade Inrikes utflyttade Ålder Källa: SCB och Region Skåne Källa: SCB och Region Skåne Utrikes flyttningar Den utrikes nettoflyttningen är den komponent som stått för den största delen av Skånes folkökning under de senaste åren. Det är också den variabel som har den största inneboende osäkerheten. I Region Skånes befolkningsprognos bryts SCB:s riksprognos 3 ner till respektive analysområde. SCB skattar de framtida utrikes flyttningarna i migrationsprognosen utifrån en omfattande omvärldsanalys. För det senaste årtiondet har en analys gjorts av invandrarnas grund för bosättning i Sverige (studier, asyl, familjeband, arbete eller okänt). Utifrån omvärldsanalysen och diskussioner i en referensgrupp med sakkunniga från bland annat Migrationsverket, Finans- och Justitiedepartementet, Institutet för framtidsforskning, några universitet och SCB görs nationella antaganden om Sveriges in- och utvandring. 3 Statistiska centralbyrån, Sveriges framtida folkmängd , maj 214 8

9 Flyttare Förändringar i migrationen är dock svåra att förutse och kan ske utan förvarning. Oro, krig och knappa ekonomiska förhållanden i olika delar av världen påverkar den utrikes inflyttningen till Sverige, men även den svenska migrationspolitiken är avgörande för hur många som tillåts invandra. De närmaste åren förväntar SCB en kraftig ökning av invandringen. Främst beror detta på Migrationsverkets bedömning om en ökad asylinvandring. Även en fortsatt arbetskrafts- och anhöriginvandring antas bidra till en hög invandring under hela 21-talet. Därefter förväntas asyl- och anhöriginvandringen röra sig mot en mer långsiktig nivå som ligger under dagens nivå. Samtidigt minskar invandringen från EU som en följd av den demografiska utvecklingen i många av dessa länder. Den utrikes utflyttningen har ökat de senaste tre åren, vilket är naturligt efter några år med hög invandring. Utvandringen från Sverige förväntas öka till år 223 enligt SCB:s senaste riksprognos 4. Det är framförallt sydvästra Skåne, som har det största flyttutbytet med utlandet, som påverkas av de lägre nivåerna som minskar ökningstakten av Skånes folkmängd. Flyttningen från Skåne till utlandet förväntas öka under prognosperioden, vilket ses som en naturlig konsekvens av flera år med en relativt stor invandring. Den utrikes nettoinflyttningen till Skåne förväntas att öka fram till 217 för att därefter minska något. Nedjusteringar har gjorts de närmsta fyra åren eftersom som det inte syns några tecken på någon lika kraftfull ökning som för riket totalt. Exempelvis bor endast sex procent av landets somalier i Skåne vilket är en grupp av anhöriginvandrare som förväntas öka i Sverige de närmsta åren. Även Syrier som förväntas vara en stor grupp är hittills ingen stor grupp i Skåne. Figur 7: Utrikes flyttares åldersstruktur Figur 8: Utrikes flyttnetto Utrikes inflyttade Utrikes utflyttade Ålder Källa: SCB och Region Skåne Sydvästra Nordvästra Sydöstra Nordöstra Källa: SCB och Region Skåne 4 Statistiska centralbyrån, Sveriges framtida folkmängd , maj 214 9

10 Flyttutbyte med Danmark Under 2-talet Figur 9: har Skånes utrikes nettoinflyttning främst förklarats av anhöriginvandring i kombination med en ökande invandring från Danmark. Sedan Öresundsbron invigdes år 2 pågår en integration mellan den svenska och danska delen av Öresundsregionen. Invandringen från Danmark till Skåne sexdubblades mellan 2 och 26. Under 27 var ökningen av invandring från Danmark inte lika hög och under de efterföljande fem åren har nivån sjunkit, även om invandringen från Danmark fortfarande är stor. 213 var dock ett trendbrott och danskar börjar åter flytta till Sverige i en högre utsträckning. Källa: Örestat, bearbetat av Region Skåne En stark förklaringsfaktor till den ökade invandringen från Danmark var de snabbt stigande bostadspriserna i Köpenhamnsområdet i kombination med bra och billiga bostäder i Skåne inom pendlingsavstånd till den danska sidan av Öresund. Prisökningen i Köpenhamn mellan 24 och 26 för ett enfamiljshus eller en ägarlägenhet var upp till 22 procent. Hösten 26 kulminerade priserna för ägarlägenheter (bostadsrätter) i Köpenhamnsområdet och på tre år sjönk bostadspriserna i och omkring Köpenhamn med 35 procent. Därefter stabiliserades priserna och ökade svagt till en nivå som kan jämföras med 25 års priser. 5 Flyttningarna från Skåne till Danmark består till stor del av återflyttande danskar, vilket är naturligt efter ett par år med höga nivåer av inflyttning från Danmark i kombination med sjunkande bostadspriser. En del av de unga danska flyttarna får med tiden en bättre ekonomi och kan då antas skaffa en bostad närmare sin arbetsplats. En del av de unga danska par som 5 Öresundskomiteen, Region Skåne m.fl. Tendens Öresund 21, maj 21 & Nya tendenser, juni 211 1

11 har barn, kan också antas välja att flytta tillbaka till Danmark när det är dags för barnen att börja i skolan. Det är svårt att bedöma hur flyttningarna över sundet kommer att förändras under prognosperioden, men bedömningen är att flyttningarna över sundet även i framtiden kommer att utgöra en betydande del av Skånes flyttutbyte med utlandet. Ökad arbetskraftsinvandring Invandringen från EU-länderna har främst bestått av arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandringen kan variera kraftigt över tid och är känslig för förändringar i ursprungslandets och mottagarlandets arbetsmarknad. I december 28 infördes nya regler för arbetskraftsinvandring i Sverige 6, vilka innebär att arbetskraftsinvandringen är mer efterfrågestyrd och mindre reglerad. Arbetskraftsinvandringen till Sverige väntas öka under 21-talet. 7 Fortsatt minskning av utländska studenter Under hösten 211 infördes studieavgifter för studenter som kommer från länder utanför EU/EES. Antalet studenter i Sverige från dessa länder sjönk därför till en fjärdedel av 21 års nivå. De närmsta åren väntas antalet studenter att öka svagt mot bakgrund av ökad globalisering. 8 Stor osäkerhet i asyl- och anhöriginvandringen Invandringen till Sverige har varit förhållandevis stor under de senaste åren och detsamma gäller invandringen till Skåne. En stor del av invandringen bestod av personer från Mellanöstern och då främst Irak. Den kraftiga ökningen berodde bland annat på den tillfälliga ändringen av utlänningslagen 9 som gällde under perioden 15 november 25 till den 31 mars 26. Ändringen innebar bland annat att personer som fått avslag på sin uppehållsansökan, fick sitt fall prövat igen med en någon generösare bedömning. Efter flyktinginvandringen kom anhöriginvandringen eftersom det finns en fördröjningseffekt på familjeåterföreningen års minskande invandring är framförallt ett resultat av en stabilare situation i Irak och ett minskat antal anhöriginvandrare från Somalia. Två domar i Migrationsdomstolen 21 medförde ett ökat krav på identitetshandlingar, vilket fick stora konsekvenser för personer födda i Somalia. En ny dom i Migrationsdomstolen i januari 212 gör det dock möjligt att via DNA-analys fastställa identiteter. Migrationsverket bedömer att domen kommer att leda till en ökad invandring från Somalia 1. I Skåne bor det ungefär 2 4 personer som är födda i Somalia 11. I riksprognosen 12 väntas asylinvandringen de närmsta åren vara på en högre nivå, främst från länder med låg utvecklingsnivå. Om invandringen från Afghanistan, Afrikas horn och Syrien följer tidigare mönster, kan nivån antas sjunka efter fem år. 6 Statistiska centralbyrån, Sveriges framtida folkmängd , maj Statistiska centralbyrån, Sveriges framtida folkmängd , maj Statistiska centralbyrån, Sveriges framtida folkmängd , maj Statistiska centralbyrån, Sveriges framtida folkmängd , april Migrationsverket, Budgetunderlag , februari Statistik från Skånedatabasen (SCB) 12 Statistiska centralbyrån, Sveriges framtida folkmängd , april

12 Den pågående konflikten i Syrien och risken för konfliktspridning i regionen är faktorer som förväntas ha en stor betydelse för invandringen av personer födda i utomeuropeiska länder. Fram till år 217 antas omkring 5 personer per år få uppehållstillstånd i Sverige, varav flertalet beviljas asyl. Prognosen för de närmaste 5 åren är mycket osäker och ger en ökning med cirka 2 personer per år i jämförelse med SCB:s prognos Stora förändringar i Skånes nettoinflyttning Sammantaget väntas en ökning i Skånes nettoflyttning fram till 216 och därefter en minskning. Det är för den utrikes nettoinflyttningen som det framför allt sker stora förändringar, då inflyttningen från utlandet väntas minska samtidigt som utflyttningen till utlandet väntas öka. Störst förändring väntas i sydvästra Skåne. Antaganden kring flyttningar för Skånes kommuner Utflyttningarna från de skånska kommunerna bestäms av ålders- och könsspecifika utflyttningsrisker för varje kommun. Dessa risker är ett medelvärde av de observerade utflyttningarna under de senaste fem åren. Hur stor utflyttningen är varierar alltså i takt med åldersstrukturens förändring över tiden. Inflyttningarna bestäms delvis genom bostadsbyggande. Här antas att 2,1 personer flyttar in i en nytillkommen bostad i ett flerbostadshus och att 3,3 personer flyttar in i ett nytillkommet småhus. Antalet inflyttare i nybyggda studentbostäder uppskattas till,8 då cirka 8 procent av studenterna kan förväntas skriva sig på studieorten, enligt studier gjorda av Lunds kommun. 13 För att få ett korrekt samband mellan inflyttningar och färdigställande av bostäder har den historiska inflyttningen studerats med en metod där bostadsbyggandet hålls konstant. Metoden åskådliggör förhållandet mellan inflyttning, utflyttning och födelsenetto så som det hade sett ut om det inte byggts några bostäder under ett år. Detta förhållande används sedan i form av en kvot som kallas utglesnings- eller förtätningstal. En kvot som är över ett innebär att kommunens invånare ökar i antal även utan byggande av nya bostäder och en kvot under ett innebär att antalet boende glesas ut. Utglesning kan bero på många orsaker, så som utflyttning av hela hushåll som lämnar tomma lägenheter, eller då hushållen minskar i storlek. Andra orsaker kan vara skilsmässor, när barnen flyttar hemifrån eller när en maka/make går bort och lämnar en änka/änkling ensam kvar i huset eller lägenheten. Förtätning beror antingen på att tidigare tomma hus eller lägenheter blir bebodda, fritidshus blir permanentboenden eller att hushållen, genom barnafödande eller ökat samboende i olika former, ökar i storlek. Prognosen grundar sig på kommunernas senaste fem års flyttningar, där extra tonvikt fästs vid det senaste årets flyttningar. I vissa kommuner sker en förtätning, det vill säga att kommunen har en inflyttning som överstiger den man kan anta utifrån det observerade bostadsbyggandet. Kommunernas sammanlagda nettoflyttningar jämförs sedan med nettot för prognosen för den regiondel som kommunerna tillhör och en kvot över skillnaden räknas ut. Därefter korrigeras kommunernas inflyttning med denna kvot så att deras sammanlagda nettoflyttningar stämmer med det netto som är skattat för delområdet. Detta kan påverka skattningen av flyttningarna i relativt stor grad. 13 Region Skåne, Befolkningsprognos Bilaga Antaganden, maj 27 12

13 Nedjustering i bedömningen av bostadsbyggandet i årets prognos Kommunerna har rapporterat in ett något lägre förväntat bostadsbyggande inför prognosen 214 än inför 213 års prognos. Över 6 bostäder bedöms byggas under prognosperioden , vilket är 2 färre bostäder än vad som inrapporterades inför prognosen 213. Figur 11: Färdigställande av bostäder i småhus enligt kommunernas inrapporteringar inför 214 års prognos Figur 12: Färdigställande av bostäder i flerbostadshus enligt kommunernas inrapporteringar inför 214 års prognos Sydvästra Skåne Sydöstra Skåne Sydvästra Skåne Sydöstra Skåne Nordvästra Skåne Nordöstra Skåne Nordvästra Skåne Nordöstra Skåne Källa: Region Skåne Källa: Region Skåne Källor Migrationsverket, Budgetunderlag , februari 213 Region Skåne, Befolkningsprognos Bilaga Antaganden, maj 27 Statistiska centralbyrån, Sveriges framtida folkmängd , maj

14 14

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Christina Ripa Analytiker 044-309 32 73 christina.ripa@skane.se BILAGA Datum 2012-10-24 1 (5) Bilaga med Öresundsprognosens antaganden Prognoserna

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2013 2022 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN FÖR SAMHÄLLSANALYS 1 2 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 7 Fler

Läs mer

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta:

FÖRORD Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys

Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys Skånes befolkningsprognos 2016-2025 Har skickats till layout Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 2016-06-05 Skånes befolkningsprognos 2016-08-22 1 FÖRORD Region Skåne har

Läs mer

Skånes befolkningsprognos år

Skånes befolkningsprognos år SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 Skånes befolkningsprognos år 2015-2024 1 F OTO : N EW S Ø RES U N D - JO H A N W ES S M A N N EW S Ø RES U N D ( CC BY 3. 0) AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING STAB/ENHETEN

Läs mer

Skånes befolkningsprognos år

Skånes befolkningsprognos år Skånes befolkningsprognos 2016 2025 1 AVDELNINGEN FÖR REGIONAL UTVECKLING SAMHÄLLSANALYS F OT O: LEI F J OHANS S ON SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2016 2025 SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS 2016 2025 2 SKÅNES BEFOLKNINGSPROGNOS

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos 214-4-24 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 214/347-13 Kommunstyrelsen Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 2017-2035 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 2012 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 100 000 invånare år 2021.

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 215 225 Demografiska bakgrundsfakta 214 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 62 927 31 369 31 558 Födda 732 39 342 Döda 457 227 23 Inflyttade 5 158

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 213 233 Demografiska bakgrundsfakta 212 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 61 659 3 659 31 Födda 794 425 369 Döda 493 231 262 Inflyttade 4 39 2 225

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren

Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 1(1) Befolkningsprognos för Mölndals stad åren 217 227 Demografiska bakgrundsfakta 216 Totalt Därav Män Kvinnor Folkmängd (31 dec) 64 465 32 29 32 256 Födda 815 431 384 Döda 487 212 275 Inflyttade 5 533

Läs mer

Befolkningsprognos för Norrköping

Befolkningsprognos för Norrköping 2012-04-03 FOKUS: STATISTIK Befolkningsprognos för Norrköping 2012-2021 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod Antalet barn i förskoleålder förväntas vara relativt stabilt, med

Läs mer

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18)

RAPPORT BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 2014-06-15 1 (18) BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 2014-2023 STOCKHOLM 1 (18) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm Telefon +46 (0)8 6956000 www.sweco.se S we c o S tra te g y AB Org.nr 556342-6559

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2017 2026/2050 Alexandra Malm Lo Mildh Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist

Sveriges framtida befolkning 2014-2060. Lena Lundkvist Sveriges framtida befolkning 214-26 Lena Lundkvist Prognos 214-26 Mellanliggande år SM 214 26 Ålder, Kön Född i Sverige/Utrikes född I databaserna: 214 211 Ålder, Kön 7 Födelselandsgrupper Födelselandsgrupper

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 215 224 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 215-224. Prognosen utgår från den

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020

Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 2011 2020 Utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos för Umeå 211 22 1 (13) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 211 INNEHÅLL Inledning 3 Metod 3 Resultat för kommunnivån 3 Fler äldre

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun

Övergripande planering. Befolkningsprognos. Umeå kommun Övergripande planering Befolkningsprognos Umeå kommun 214 223 Utredningar och rapporter från Övergripande planering, nr 4 214 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Prognos för hela kommunen 4 3 Prognos

Läs mer

Befolkningsprognos Malmö

Befolkningsprognos Malmö Rapport Befolkningsprognos Malmö 2013-2018 Vid frågor rörande befolkningsprognosen kontakta: Malmö stadskontor, Avdelningen för samhällsplanering Maria Kronogård maria.kronogard@malmo.se eller 040-34 17

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2016-2024 Avstämning befolkningsprognos 2015 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2016 Metod Resultat befolkningsprognos 2016 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

Stockholms län - Huvudrapport

Stockholms län - Huvudrapport Demografisk rapport 2013:07 Stockholms län - Huvudrapport Befolkningsprognos 2013-2022/45 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2013 2022/45 2013:7 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi

RAPPORT. Befolkningsprognos för Danderyds kommun Analys & Strategi RAPPORT Befolkningsprognos för Danderyds kommun 2013-2022 2013-04-24 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun.

BEFOLKNINGSPROGNOS för Sollentuna kommun. BEFOLKNINGSPROGNOS 217-226 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 217-226. Prognosen utgår från den

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun

Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun Befolkningsprognos för Sundsvalls kommun 216-235 I Sundsvalls kommuns målbild för hållbar tillväxtstrategi, RIKARE från 212 är ett av målen att Sundsvalls kommun ska ha över 1 invånare 221. Enligt SCB:s

Läs mer

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040

BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 2014-2040 BEFOLKNINGSSCENARIER FÖR STOCKHOLM 214-24 RAPPORT 214-6-24 FÖRORD : Sweco Strategy har på uppdrag av Stockholms stads stadsledningskontor utarbetat befolkningsscenarier för perioden 214-24. Huvudscenariet

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017 Befolkningsprognos Va xjo kommun 2017-2025 Avstämning befolkningsprognos 2016 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2017 Metod Resultat befolkningsprognos 2017 Resonemang Sammanfattning 1 Avstämning

Läs mer

Befolkningsprognos Va xjo kommun

Befolkningsprognos Va xjo kommun Befolkningsprognos Va xjo kommun 2015-2023 Avstämning befolkningsprognos 2014 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2015 Metod Resultat befolkningsprognos 2015 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun.

Befolkningsprognos för Sollentuna kommun. Befolkningsprognos Foto: Anders Rolfsson 2016-2025 för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Society beräknat en befolkningsprognos för perioden 2016-2025.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016

FAKTA uppdaterad senast 22 april 2016 FAKTA uppdaterad senast 22 april 216 Befolkningsprognos 216-225 Befolkning 215 och prognos 225 1+ år 9 år 8 år 7 år 6 år 5 år 4 år 3 år 2 år 1 år år 8 6 4 2 2 4 6 8 215 Kvinnor 215 Män 225 Män 225 Kvinnor

Läs mer

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024

Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 Linköpings kommun Statistik & Utredningar 13 mars 2015 Jimmy Lindahl tel 013-20 61 76 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2015-2024 20 000 15 000 10 000 5 000 Kommunprognos 2015-2024, befolkningsutveckling

Läs mer

Befolkningsprognos med utblick mot 2023

Befolkningsprognos med utblick mot 2023 Befolkningsprognos 2014-2018 med utblick mot 2023 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2014-2018,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020

Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020 Samhällsbyggnadskontoret Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun 2011-2020 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos 2011-2020/ 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning... 3 2. Metod och antaganden...

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050

Befolkningsprognoser Stockholms län /2050 Befolkningsprognoser Stockholms län 2016 2025/2050 Lo Mildh Alexandra Malm Enheten för befolkningsstatistik facebook.com/statistiskacentralbyranscb @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb www.linkedin.com/company/scb

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2016-2025 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste fyra åren har befolkningen ökat med ungefär 950 personer, en årlig ökning på drygt 230 personer. Vetlanda

Läs mer

Stockholms län Huvudrapporten - kort version

Stockholms län Huvudrapporten - kort version Demografisk rapport 2015:11 Stockholms län Huvudrapporten - kort version Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden utförs som ett samarbete

Läs mer

Demografisk rapport 2014:04. Stockholms län -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2014-2023/45

Demografisk rapport 2014:04. Stockholms län -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2014-2023/45 Demografisk rapport 2014:04 Stockholms län -Huvudrapport Befolkningsprognos 2014-2023/45 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2014 2023/45 2014:4 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för

Läs mer

Demografisk rapport 2012:09. Stockholms län. -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2012-2021/45

Demografisk rapport 2012:09. Stockholms län. -Huvudrapport. Befolkningsprognos 2012-2021/45 Demografisk rapport 2012:09 Stockholms län -Huvudrapport Befolkningsprognos 2012-2021/45 Stockholms län Huvudrapport Befolkningsprognos 2012 2021/45 2012:9 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024

Befolkningsprognos. 2015-2019 med utblick mot 2024 Befolkningsprognos 2015-2019 med utblick mot 2024 1. INLEDNING... 4 Befolkningsprognos och kommunplanering... 4 Osäkerhet i prognosen... 4 Att använda befolkningsprognosen... 5 2. TOTALPROGNOS 2015-2019,

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt

Kommunprognos , befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos. Kommunprognos , befolkningsutveckling för år samt totalt Linköpings kommun Statistik & Utredningar 19 mars 2013 Sten Johansson tel 013-20 88 52 Sofia Papanikolaou tel 013-20 58 46 Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2013-2022 20 000 15 000 10 000 5 000

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022

Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin. Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Kommunstyrelsens kontor Magnus Lundin Befolkningsprognos Södertälje kommun 2013-2022 Södertälje kommun, /Befolkningsprognos 2013-2022/ 2 Innehållsförteckning Sida 1. Inledning... 3 2. Metod och antaganden...

Läs mer

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2016 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 216 216-5-26 1(17) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 216 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Befolkningsprognos 2015-2025

Befolkningsprognos 2015-2025 Befolkningsprognos 2015-2025 Fördjupningsbilaga till strategisk plan 2016-2019 Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-02 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Befolkningsprognos 2015-2025 Dokumenttyp Fördjupningsbilaga

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR YSTADS KOMMUN 2015-2030. BAKGRUND: BEFOLKNINGSUTVECKLING 1990-2014 Befolkningen i har ökat med 4 010 personer under åren 1990-2014, eller i medeltal med 160 personer per år. År 2014

Läs mer

Förändringar i pendlingen över Öresund

Förändringar i pendlingen över Öresund EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING OKTOBER 212 Förändringar i pendlingen över Öresund Arbetspendlingen över Öresund har minskat något de senaste åren men är ändå dubbelt så stor jämfört med

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2015-03-03 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2015-03-03 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23

RAPPORT. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026. Analys & Strategi 2012-03-23 RAPPORT Befolkningsprognos för Sundbybergs stad år 2012-2026 2012-03-23 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Demografidagen Välkomna önskar demograferna på facebook.com/statisticssweden

Demografidagen Välkomna önskar demograferna på facebook.com/statisticssweden Demografidagen 2015 Välkomna önskar demograferna på SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Sveriges framtida befolkning 2015 2060 Lena Lundkvist Johan Tollebrant Andreas Raneke Örjan Hemström facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden

Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos för 2016 och det faktiska utfallet 2016 och justeringar i årets prognosantaganden Validering av Mölndals stads befolkningsprognoser för prognoserna 2016-2026 och 2017-2027 Åsa Kramér, analytiker E-post: asa.kramer@molndal.se Kommentarer till excelfilen Validering av förra årets prognos

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Befolknings prognos för Göteborg

Befolknings prognos för Göteborg Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings prognos för Göteborg PR 2016 - Kommunprognos för åren 2016-2025 Befolkningsprognos Göteborg 2016-2020 Göteborgs stad publicerar varje år befolkningsprognoser

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun

Enköping växer 2015-2024. Foto: Getty Images. Befolkningsprognos. Enköpings kommun Enköping växer 2015-2024 Foto: Getty Images Befolkningsprognos Enköpings kommun Sammanfattning Enköpings kommuns befolkning beräknas öka med cirka 5 000 invånare och 13 procent, från 40 656 år 2013 till

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2014-12-02 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2014-12-02 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS Rapport BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 2017-05-09 Ulricehamns kommun Kanslifunktionen Fredrik Paulsson Utredare 2 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 3 Tidigare befolkningsutveckling... 6 3.1

Läs mer

Sveriges framtida befolkning och dödlighetsantagandet. Lena Lundkvist och Örjan Hemström Prognosinstitutet

Sveriges framtida befolkning och dödlighetsantagandet. Lena Lundkvist och Örjan Hemström Prognosinstitutet Sveriges framtida befolkning och dödlighetsantagandet Lena Lundkvist och Örjan Hemström Prognosinstitutet Befolkningsprognos 213-26 Varje år Ålder, kön och födelseland Till år 26 i publikationerna, 211

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2013-2017 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos

Befolkningsprognos för åren Kommunprognos 1(10) Befolkningsprognos för åren 2017-2021 Kommunprognos Sammanfattning Fortsatt kommer årligen ca 1400 bäbisar att födas, ca 1000 begravningar ske. Det kommer att färdas iväg ca 4500 personers flyttlass

Läs mer