Befolkningsutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkningsutveckling"

Transkript

1

2 Sammanfattning och slutsatser I årets bostadsmarknadsenkät (BME) anger Region Gotland bostadsmarknaden som helhet är i balans men att det råder det brist på bostäder i tätorten Visby. Bostadsmarknaden på resten av ön bedöms vara i balans. Om fem år förväntas dock bostadsmarknaden som helhet vara i obalans med brist på bostäder. Faktorer som bidrar till detta är bland annat att försvaret återetablerar sig på Gotland och det ökande mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd. Samtidigt som bristen på bostäder förväntas öka så byggs det flera nya bostäder inom länet just nu. I Visby förväntas det byggas både hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus men det förväntas även byggas hyresrätter i småhus. Särskilda grupper som har det svårt att göra sitt inträde på bostadsmarknaden drabbas av den låga rörligheten i det befintliga hyresbeståndet. Grupperna konkurrerar även om samma förturer inom det kommunala bostadsbolaget. En positiv nyhet under år 2015 är att det kommunala bostadsbolaget AB GotlandsHem har fått ett nytt ägardirektiv som anger att bolaget ska verka för nyproduktion och erbjuda mins 400 nya lägenheter till år Bolaget ska även bidra till utvecklingen av boendeformer så som trygghetsboenden och boende för unga. I årets BME anses inte längre flygbuller från Visby flygplats som ett hinder för bostadbyggande. Detta möjliggör en utbyggand av bostäder i enlighet med den fördjupade översiktplanen för Visby nu är möjlig. Syfte Länsstyrelsens redovisning om bostadsmarknaden i länet sker enligt Förordning om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2011:1160). Förordningen anger att länsstyrelsen i en skriftlig rapport ska analysera bostadsmarknaden i länet. Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år. Analysens syfte är främst att verka som ett planeringsunderlag för tjänstemän på Region Gotland, aktörer på bostadsmarknaden samt utomstående med allmänt intresse av Gotlands län. 1

3 Innehåll Sammanfattning och slutsatser... 1 Syfte... 1 Vem bor i länet, vem flyttar in och vem flyttar ut?... 3 Befolkningsutveckling... 3 Ny lag om bosättning... 4 Hur utvecklas/förändras bostadsbeståndet?... 5 Fortsatt brist på bostäder i Visby... 5 Bostadsutbud... 5 Förväntat bostadsbyggande... 6 Hur ser sambandet ut mellan arbetsmarknad, kommunikationer och bostadsmarknaden?... 7 Gotlands arbetsmarknad... 7 Kommunikationer... 8 IT-infrastruktur... 9 Besöksnäringen... 9 Finns det bostäder för alla? Nyanlända personer Äldre Studentboenden Bostäder för ungdomar Underskott av bostäder för personer med funktionsnedsättning Insatser för att avhjälpa hemlöshet Hur arbetar kommunerna med boendeplanering? Vilka verktyg använder kommunerna i det strategiska arbetet med boendefrågorna? 12 Hinder för bostadsbyggande Hur arbetar länsstyrelserna med råd, stöd och underlag till kommunerna? Källförteckning

4 Vem bor i länet, vem flyttar in och vem flyttar ut? Gotland, som är Sveriges minsta län, har särskilda förutsättningar jämfört med andra. Samma gränser gäller för län, region och kommun. Gotlands kommun utgör sedan 1 januari 2011 en egen region vilket innebär att Region Gotland ansvarar för både primärkommunala och landstingskommunala uppgifter. Gotland utgör också en egen arbetsmarknadsregion. Det geografiska läget gör att det inte finns några angränsande län som direkt berör eller berörs av länets bostadsbyggande. Region Gotlands regionala utvecklingsprogram, Vision Gotland 2025 anger att målet för Gotland är att det ska bo minst personer på ön år För att nå målet på invånare behövs det tillkomma 3688 nya bostäder (Bostadsförsörjningsplan Region Gotland ). Befolkningsutveckling Gotland har omkring invånare, varav omkring en tredjedel bor i den största tätorten Visby. Gotlands befolkning har ökat de senaste åren och var vid årsskiftet 2014/ invånare. Av dessa bor i Visby. I Visby bor det fler kvinnor än män och på landsbyggden gäller det omvända. Åldersstrukturen i länet skiljer sig mot riket då andelen 0-19 år är mindre och gruppen 65- är större än riket i stort. Gotland har flyttningsöverskott för år Enligt Region Gotlands befolkningsprognos kommer befolkningen öka till ca personer år

5 Visby har en starkare befolkningstillväxt än Gotlands övriga socknar. Utanför Visby har de angränsande kustsocknarna Väskinde och Västerhejde växt mest de senaste åren (Gotlands Allehanda ). Ny lag om bosättning År 2015 hade Gotland ett lågt mottagande av nyanlända, då endast 25 nyanlända personer fick bosättning via anvisning från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. I och med ny lagstiftning kring mottagande av nyanlända från 1 mars 2016 (Bosättningslag) ska Gotland i år ta emot 192 nyanlända personer för bosättning. Mottagandet är fördelat över året med lägre mottagande under sommarmånader och ett högre mottagande under årets övriga månader, särskilt senare delen av året. 4

6 Hur utvecklas/förändras bostadsbeståndet? Fortsatt brist på bostäder i Visby I Visby fortsätter det att vara en brist på bostäder medan resterande socknar har balans (BME 2016). Bebyggelsen är spridd och gles i länet, bortsett från Visby och några ytterligare serviceorter. Efterfrågan på hyresrätter i Visby är stor. I socknarna direkt utanför Visbys är det främst villor och tomter för egnahemsbyggare som efterfrågas (BME 2016). Om fem år förväntas bostadsmarknaden på Gotland som helhet vara i obalans på grund av brist på bostäder även om bostadsmarknaden utanför Visby fortsatt kommer vara i balans. Faktorer som bedöms leda till att Gotlands bostadmarknad som helhet kommer ha brist på bostäder är bland annat Försvarsmaktens återetablering på Tofta skjutfält och att Gotland kommer ta emot fler nyanlända med uppehållstillstånd (BME 2016). De bostäder som behövs är mindre hyres- och bostadsrätter, 1-2 rum och kök samt större äganderätter och hyresrätter i radhusform, 4-5 rum och kök (BME 2016). Bostadsutbud Det totala bostadsbeståndet på Gotland omfattar nästan bostäder (inklusive specialbostäder och övriga hus) och består till största delen av småhus. Den vanligaste upplåtelseformen är eget ägande som utgör mer än hälften av det totala beståndet. Hyresrätter och bostadsrätter finns det ca 7000 respektive 4600 stycken (Statisiska centralbyrån (SCB - bostadbestånd). 5

7 Gotland har ett stor antal fritidshus och antalet har ökat sedan 2010 med ca 1000 st och ligger nu på st vilket är lite över 40 procent av samtliga hushåll (SCB - bostadsbestånd). På Gotland finns ingen samlad bostadsförmedling. Det allmännyttiga bostadsbolaget AB GotlandsHem har ca 5300 hyresrätter runt om på ön och förmedlar sina bostäder via en egen bostadskö. Vakansgraden är låg och kötiden för att få en hyresrätt i Visby är i snitt ca 7 år och i Hemse (centralort på södra Gotland) ca 3 år (Gotlands Tidningar ). Förväntat bostadsbyggande Under år 2016 och år 2017 förväntar Region Gotland att ett antal bostadsrätter i flerbostadshus kommer att byggas i Visby. Det kommunala bostadsbolaget AB GotlandsHem kommer att påbörja ca 150 nya hyresrätter under AB GotlandsHem har även fått ett nytt ägardirektiv som tydligt anger att bolaget ska arbeta för en nyproduktion i ett långsiktigt perspektiv och i takt med behov, dock minst 400 lägenheter fram till år Minst en nybyggnation ska ske utanför Visby (Ägardirektiv för aktiebolaget GotlandHem). Flertalet bostadsrätter planeras framöver, även detta i Visby. I årets BME anges inte längre buller från Visby flygplats som ett hinder för bostadsbyggande. Anledningen kan tänkas vara att Trafikverket har beslutat om riksintressepreciseringen för Visby Flygplats och att Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggander har antagits. Detta möjliggör en utbyggnad av bostäder på A7-fältet i enlighet med den fördjupade översiktplanen för Visby. 6

8 Hur ser sambandet ut mellan arbetsmarknad, kommunikationer och bostadsmarknaden? Gotlands arbetsmarknad För Gotland innebär ö-läget och den avgränsande arbetsmarknadsregionen en utmaning, både för in- och utflyttning och matchning mellan arbetsutbud och kompetens. Det vanligaste yrket för kvinnor på Gotland är inom vård och omsorg och för män bygg- och anläggningsarbeten. 7

9 Många män i länet driver egna företag, övervägande inom jordbruk, skogsbruk och fiske, följt av byggverksamhet. Ett större antal kvinnor än män i länet har de senaste åren startat egna företag men har inte en lika tydlig övervikt till en verksamhet utan det är jämnt fördelat mellan jordburk, skogsburk och fiske, kulturella och personliga tjänster, företagstjänster, handel och övrig verksamhet (SCB Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)). Arbetslösheten i länet ligger lägre än riket och enligt Arbetsförmedlingen så förväntas sysselsättningen öka under år Den offentliga verksamheten behöver fler socialsekreterare och förskolelärare medan den privata sektorn efterfrågar fler som kan arbeta inom hotell och restaurangbranschen samt finansiell verksamhet (Arbetsförmedlingen). Gotland kommer att få ett tillskott av arbetsplatser i och med att Försvarsmaken åter ska ha ett fast förband på Gotland. Polismyndigheten har också planer på att förlägga sitt kontaktcenter PKC till Gotland. I bostadsförsörjningsplanen för Gotland anges bristen på hyresrätter för normalinkomsttagare utgöra ett hinder och problem för de mål om tillväxt som Region Gotland satt upp. Flera som köper bostadsrätt gör det eftersom det inte finns några andra alternativ för att få tag i ett boende. Tjänstemän från fastlandet som får en tjänst på Gotland anges också som en kategori som har svårt att hitta lämpligt boende (Bostadsförsörjningsplan Region Gotland ). Kommunikationer Trots ö-läget så arbetspendlade 888 kvinnor och 1457 män från Gotland år Ungefär hälften (456 kvinnor och 701 män) i varje grupp arbetspendlade till Stockholm (SCB). Även om det är fler gotlänningar som arbetspendlar från ön så pendlade 506 kvinnor och 532 män till Gotland år

10 För pendling över länsgränsen är personer hänvisade till båt eller flyg. Båten går till Nynäshamn och Oskarshamn. Sommaren 2016 kommer båt även trafikera linjen Visby- Västervik. Direktflyg finns till året runt till Stockholm (Bromma och Arlanda), Malmö och Göteborg. Inom länet är det vanligaste sättet att ta sig till jobbet med bil. Gotland är det biltätaste länet i Sverige med 601 personbilar per 1000 invånare (Trafikanalys). IT-infrastruktur På Gotland har bredbandsutbygganden av fiber gått väldigt bra. Av 92 socknar var ca 70 klara med utbyggnaden första kvartalet år Det finns ca 59 aktiva fiberföreningar och ca 74 procent av alla hushållen på ön kan ansluta sig till fibernätet. Det är i tätorten Visby som det återstår att bygga ut fibernätet. Säsongsbaserad besöksnäring Besöksnäringen på Gotland har sin högsäsong under sommaren. I snitt har ca passagerare rest till och från Gotland under en femårsperiod och ungefär gästnätter bokas varje år. De flesta gästnätterna sker på hotell (ca 47 procent) följt av camping (ca 24 procent) och på tredje plats kommer olika typer av stugbyar. Privata uthyrningar står för ca 8 procent av gästnätterna (Gotland i siffror 2015). Till år 2018 väntas en ny kryssningskaj i Visby hamn vara färdig. Den starkt säsongsbetonade besöksnäringen innebär att det på Gotland finns ett stort antal säsongsarbeten inom framförallt service. Detta innebär även att det finns ett behov av säsongsbostäder. Detta gäller dock inte bara personer som ska arbeta inom den privata sektorn, även den offentliga verksamheten behöver ett stort antal vikarier. Det är främst sjukvården som har ett stor behov av säsongsarbetande vårdpersonal. Att besöksnäringen är koncentrerad till sommarmånaderna innebär även att bostadsmarknaden har säsongsbaserad karaktär. Många privata värdar i Visby hyr ut bostäder med 10 månaders kontrakt, september till maj, för att under sommarmånaderna hyra ut samma lägenhet veckovis till turister. 9

11 Finns det bostäder för alla? Nyanlända personer Det råder brist på bostäder för nyanlända på Gotland. Gruppen efterfrågar till största del hyresrätter i Visby. Eftersom allmännyttan har långa köer och privata fastighetsägare förmedlar lägenheter främst via kontakter har gruppen svårt att göra sitt inträde på bostadsmarknaden. Bristen på små och stora lägenheter och lägenheter med en rimlig hyresnivå är ett av problemen som Region Gotland identifierat. För att underlätta inträdet har Region Gotland samarbete med det allmännyttiga bostadsföretaget och tar vid behov kontakt med privata fastighetsägare. År 2015 hade Gotland ett lågt mottagande av nyanlända, då endast 25 nyanlända personer fick bosättning via anvisning från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Samtliga fick bostäder via kommunalt bostadsbestånd. I och med den nya bosättningslagen kommer Gotland att ta emot ett större antal nyanlända med uppehållstillstånd. Region Gotland har dock inte utökat tillgången på bostäder via kommunalt bostadsbestånd. Behovet omfattar särskilt bostäder för ensamhushåll och inkluderar även bostäder för ensamkommande barn som slussas ut från HVB-boenden till eget boende. Anläggningsboenden för asylsökande är geografiskt spridda över Gotland. För att möjliggöra fortsatt integration och etablering i det gotländska samhället med möjliggörande av kvarboende på Gotland, behövs fler bostäder utanför Visby i närhet av Migrationsverkets anläggningsboenden. Äldre Utbudet av särskilt boende för äldre är i dagsläget och de kommande två åren i balans. Ett nytt särskilt boende invigs år 2018 som kommer fylla det närmaste behovet. Gotland har en åldrande befolkning och det bedöms därför uppstå en brist av särskilt boende för äldre inom fem år. Det finns 241 seniorbostäder i kommunen men inga trygghetsbostäder. I det kommunala bostadbolaget AB GotlandsHem nya ägardirektiv anges att bolaget ska bidra till utvecklingen av nya boendeformer så som trygghetsboende. Studentboenden Region Gotland bedömer att det är balans på bostadmarknaden för studenter. Det finns svårigheter att få tag på studentlägenheter vid terminsstart men det brukar bli lägenheter tillgängliga under terminen. AB GotlandsHem har 350 studentlägenheter med helårskontrakt. Det finns även några privata fastighetsägare som erbjuder studentlägenheter men med kontrakt på 10 månader så att längenheterna är tillgängliga för tillfälliga besökare under sommarmånaderna. Bostäder för ungdomar Det är brist på bostäder för ungdomar. Bristen beror främst på den övergripande bristen på hyresrätter men även på att de lägenheter som kan finnas tillgängliga är för stora eller ligger i områden som är mindre attraktiva för ungdomar. För att underlätta inträdet på bostadsmarknaden har AB GotlandsHem 100 st lägenheter reserverade för ungdomar i sitt bestånd. Det är numera även möjligt att ställa sig i kön till det allmännyttiga bostadsbolagets bostadskö redan vid 16 års ålder. AB GotlandsHem ska enligt det nya ägardirektivet bidra till utvecklingen av nya boendeformer, så som boenden för unga. 10

12 Underskott av bostäder för personer med funktionsnedsättning Det finns ett underskott på bostäder för personer med funktionsnedsättning men behovet förväntas vara täckt om två år. Det har inte utförts någon inventering av flerbostadshusbeståndet, varken de kommunala eller privata. Insatser för att avhjälpa hemlöshet Region Gotland arbetar med att hyra ut lägenheter i andrahand med särskilda villkor, ca 120 st. För att avhjälpa hemlöshet arbetar Region Gotland med hyresgarantier och uppsökande verksamhet. En positiv trend år 2015 var att inga barn berördes av avhysning under år 2015 (Kronofogden). Däremot så berördes 7 barn av avhysningsärenden som inte ledde till avhysning. Under år 2015 registrerades 30 ansökningar för avhysning och 11 avhysningar verkställdes (Kronofogden). 11

13 Hur arbetar kommunerna med boendeplanering? Vilka verktyg använder kommunerna i det strategiska arbetet med boendefrågorna? Region Gotland har olika verktyg för att strategiskt kunna hantera boendeplaneringen: Gotlands allmännyttiga bostadsföretag AB GotlandsHem Bostadsförsörjningsplan Översiktsplanen Bygg Gotland. Region Gotland har en bostadsförsörjningsplan som togs fram under hösten år 2013, vilken gäller fram till år Dokumentet ska utgöra ett planeringsunderlag och har tagits fram av tjänstemän från flera av regionens förvaltningar tillsammans med AB GotlandsHem. De mål som Region Gotland har angett för sitt bostadsbyggande är: Tillväxt och tillgänglighet Jämställdhet och barnperspektiv Hållbarhet Demokrati. Det kommunala bostadsbolaget AB GotlandsHem fick år 2015 ett nytt ägardirektiv. Ägardirektivet har ett mål om att bolaget ska verka för nyproduktion och bygga minst 400 lägenheter fram till år AB GotlandsHem och Region Gotland arbetar med förturer. Förturer kan fås av personer som på grund av separation behöver en lägenhet, nyanlända och medicinska och sociala förturer. Den dominerande hustypen på Gotland är småhus. Byggandet av dessa sker till stor del genom privata exploatörer och egnahemsbyggare. Region Gotland har ett stort ansvar för att byggandet av småhus sker på ett lämpligt sätt. De övergripande riktlinjerna för bebyggelsen på Gotland finns i översiktplanen Bygg Gotland. Region Gotland äger även mark som kan användas för bostadsbyggande men planerar inte att köpa ytterligare. Det finns antagna riktlinjer för markanvisningar som fastställer handläggningsrutiner, grundläggande villkor för markanvisningar och principer för markprissättning. Region Gotland har vid direktanvisning ställt krav på att det ska uppföras hyresrätter. Region Gotland har även använt sig av anbudsförfarande och tävlingsförfarande vid markanvisningar. Hinder för bostadsbyggande Region Gotland anser att ett hinder för bostadsbyggandet är de höga produktionskostnaderna. Alla som är i behov av bostäder på Gotland har inte råd att efterfråga vare sig nyproducerade hyresrätter eller bostadsrätter. Det är även svårt att få privata aktörer att producera hyresrätter. Region Gotland anser att en viktig del i motverka obalansen på bostadsmarkanden är att få en bättre omsättning i bostadsbeståndet så att äldre billigare hyresrätter kan bli tillgängliga för dem med lägre inkomst. 12

14 Hur arbetar länsstyrelserna med råd, stöd och underlag till kommunerna? Länsstyrelsen och Region Gotland samverkar inom många områden. De unika förutsättningarna med samma gränser för kommun och län innebär att länsstyrelsen har möjlighet till täta kontakter med Region Gotland. En viktig del i länsstyrelsens verksamhet är att föra dialog och bidra med råd, stöd och planeringsunderlag till Region Gotland i det kontinuerliga arbetet med översiktsplanering och detaljplanering. Länsstyrelsen har även återkommande samverkansmöten med bl.a. planupprättare på Region Gotland fyra gånger per år och tillsynsvägledning för byggnadsnämnden och bygglovshandläggare. Länsstyrelsen har under år 2012 till år 2014 haft ett uppdrag att stödja kommunerna i deras planering att motverka hemlöshet. En viktig slutsats från arbetet var att de kommunala bostadsbolagen har en viktig roll i att underlätta för utsatta grupper på bostadsmarknaden och att detta med fördel kan styras genom ägardirektivet (Hemlöshet en fråga om bostäder. Slutrapport för hemlöshetsuppdraget ). Uppdraget förlängdes under 2015 och resulterade bland annat i en kartläggning av de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige (Ägardirektiv till allmännyttan Kommunernas styrning av bostadsaktiebolagen). Även under år 2016 kommer länsstyrelsen arbeta vidare med uppdraget att underlätta inträdet på bostadsmarknaden. Samtliga resultat från arbetet har kommunicerats med Region Gotland. Länsstyrelsen, Region Gotland och Migrationsverket samverkar i arbete med långsiktiga prognoser för år Underlag kommer bl.a. att användas för att påvisa kommande års behov av bostäder för nyanlända. Noteras bör att årets länstal grundar sig på mottagande av nyanlända innan det stora mottagandet till Sverige av asylsökande hösten Bedömning är därför att kommande års länstal, med mottagande av nyanlända i behov av bostäder, kommer att vara betydligt högre under kommande år. För att möjliggöra mottagande och utbud av bostäder krävs därför både beredskap (politiska beslut) och kapacitet (bostäder). Berörda myndigheter på Gotland samarbetar för att med gemensamt arbetssätt möjliggöra att asylsökande som är på anläggningsboenden får bosättning på Gotland (närhetsprincipen) och att årets länstal uppfylls. Statliga medel är beviljat av länsstyrelsen till Region Gotland (Projekt: Bokoordinator och pax för en lägenhet) för att möjliggöra bostäder för nyanlända via privata aktörer. Ytterligare medel kommer under året att kunna beviljas för liknande ändamål. 13

15 Källförteckning BME (bostadsmarknadsenkäten) från år AB GotlandsHem ägardirektiv antaget av Regionfullmäktige Gotlands Allehanda Eskelhem attraktivt för barnfamiljerna Gotlands Tidningar Plats i bostadskö främst en försäkring Kronofogden Statistisk om avhysningar Hämtad från Länsstyrelserna (2015) Hemlöshet en fråga om bostäder. Slutrapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag (Dnr Skåne Län) Länsstyrelserna (2015) Ägardirektiv till allmän nytta. Kommunernas styrning av bostadsbolagen. (Dnr Skåne län) Region Gotland (2015) Gotland i siffror 2015 Statistiska centralbyrån, SCB Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Gotlands län. Prognos för arbetsmarknaden Arbetsförmedlingen Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andelar av befolkningen

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014 Datum 2014-06-10 1(28) Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2014 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS 621 85 VISBY Visborgsallén 4 010-2239000

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2013

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2013 Datum 2013-06-15 1(29) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2013 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS 621 85 VISBY Visborgsallén

Läs mer

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden

Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden Rapport: 2015-10 Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015 Omslagsbild: Fasad från Gruvgatan i Falun målad av f.d. stadsarkitekt Håkan Olsson. Foto: Irené Svedjelöv Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013

Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013. Västmanland. Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Bostadsmarknadsenkäten 2013 Ett urval av sammanfattande tabeller från BME2013 Västmanland Boverket och länsstyrelsen februari 2013 Resultat - kopia.xlsx Blankett 1 Tabell 1a) Bostadsmarknadsläget i kommunerna

Läs mer

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling

3. ALLMÄNNA INTRESSEN 3.1 Bebyggelseutveckling Näringsliv och sysselsättning Näringslivet i kommunen omfattade år 2002 ca 2500 arbetstillfällen. Detta var 15% färre än 1990. Branschvis utveckling och fördelning enligt Statistiska Centralbyrån, SCB,

Läs mer

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3

Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013. Rapport 2013:3 Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 Rapport 2013:3 Rapporten Analys av bostadsmarknaden i Gävleborg 2013 vänder sig till kommuner, byggföretag och andra som intresserar sig för bostadsmarknadens

Läs mer

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län

Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg. Sammanställning av. Bostadsmarknadsenkäten 2014. Gävleborgs län Foto: Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg Sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2014 Gävleborgs län INLEDNING Varje år skickas en enkät ut till alla kommuner i hela Sverige för att följa upp

Läs mer

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020

Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 2010-03-02 Boendeplan för Skellefteå kommun 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Boendeplan för Skellefteå kommun 1 Sammanfattning Skellefteå kommun har en vision som

Läs mer

BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN

BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN BOSTADSMARKNADSANALYS 2013 KRONOBERGS LÄN Bostadsmarknadsanalys 2013 Kronobergs län ISSN 1103-8209, Meddelande nr 2013:05 Text: Patrik Karlsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län Foto: Lennart Grimsbo Utgiven

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering

Strategiskt program för boendeplanering Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 164 1 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014

Bostadspolitisk Strategi. för Uppsala kommun 2010-2014 Bostadspolitisk Strategi för Uppsala kommun 2010-2014 1 Förord Behovet av bostad skiftar genom livet, från ungdoms- till senioråldern. Ett tillräckligt stort och varierat utbud av bostäder minskar trångboddhet,

Läs mer

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008

Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Kommunstyrelsen 2008-04-14 74 187 Plan- och tillväxtutskottet 2008-03-25 30 53 Dnr 08.204-21 aprilks19 Uppföljning av Inriktning för boendeplanering, Luleå kommun 2007-2012 för år 2008 Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009. Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2009 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022

BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 Budget och planer för år 2014-2018 2013-05-07 BEFOLKNINGS- PROGNOS 2013-2022 2 (6) Sektorn för samhällsbyggnad Zeljko Skakic BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR ÅREN 2013-2022 Bakgrund Befolkningsprognosen är en del

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2015

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2015 Datum 2015-06-08 1(27) Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2015 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS 621 85 VISBY Visborgsallén 4 010-2239000

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN Analys av regional bostadsmarknad År 2016 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag att främja bostadsförsörjningen

Läs mer

Budget och planer för år 2014 2018

Budget och planer för år 2014 2018 Budget och planer för år 2014 2018 Bostadsförsörjningsprogram Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-18 1 BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 2014-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid ALLMÄNT 2 Riksdagens bostadspolitiska

Läs mer

2016-01-12. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta det framtagna bostadsförsörjningsprogrammet gå ut på samråd.

2016-01-12. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta det framtagna bostadsförsörjningsprogrammet gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se am för Nykvarns kommun KS/2015:448 Bostadsförsörjningsprogr Förvaltningens förslag till

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjning för Trelleborgs kommun Foto:Trelleborgshem Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-22 Sammanställt av Mats Åstrand efter samtal med Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet Nationella arbetsmarknadsutsikter Regionala arbetsmarknadsutsikter Långa

Läs mer

Diagrambilder. Arbetsmarknaden arbetskraftens förändring Jämtlands län

Diagrambilder. Arbetsmarknaden arbetskraftens förändring Jämtlands län Diagrambilder Arbetsmarknaden arbetskraftens förändring Jämtlands län Befolkningsutveckling i Sverige 1968-21 1 9 Folkökning Folkmängd 2 18 16 Folkmängd 8 7 6 5 14 12 1 8 6 4 2 Folkökning/minskning 4 Källa:

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13, 153 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna kommun 2012-2018 2 Bostadsförsörjningsprogram för Kiruna 2012-2018 Förord Arbetet med en plan för god tillgång till bostäder

Läs mer

3.1. Alvesta kommun en central del av Sydsverige

3.1. Alvesta kommun en central del av Sydsverige 3. KOMMUNEN IDAG 3.1. Alvesta kommun en central del av Sydsverige Alvesta kommun ligger i gamla Värendsriket i Småland och är till stora delar gammal bondebygd med kulturhistoriska rötter långt tillbaka

Läs mer

Befolkningsprognos 2016-2019

Befolkningsprognos 2016-2019 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2016-04-12 Befolkningsprognos 2016-2019 Inledning Sveriges befolkning ökade med 103662 personer 2015. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan Gotland 2008 2013

Bostadsförsörjningsplan Gotland 2008 2013 Förslag Bostadsförsörjningsplan Gotland 2008 2013 Ledningskontoret Stadsarkitektkontoret Tekniska förvaltningen Social- och omsorgsförvaltningen AB GotlandsHem Antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15,

Läs mer

Statistiskt bakgrundsmaterial för SSSV

Statistiskt bakgrundsmaterial för SSSV Statistiskt bakgrundsmaterial för SSSV Bostadsbyggandet i SSSV regionen 2004 sid. 2 Befolkningen i SSSV tredje kvartalet 2005 sid. 9 Arbetstillfällen och förvärvsarbetande personer i SSSV-området 2003

Läs mer

Bilaga till BOSTADSSTRATEGISKT PROGRAM 2016-2020

Bilaga till BOSTADSSTRATEGISKT PROGRAM 2016-2020 REMISSVERSION 1 Bilaga till BOSTADSSTRATEGISKT PROGRAM 2016-2020 Behovs- och marknadsanalys 1/23 Innehåll 1 Planeringsförutsättningar...4 Tidaholms kommun i ett regionalt perspektiv...4 Befolkningsutveckling

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 4 - Kommunernas verktyg för bostadsförsörjning Ja Nej I ett särskilt program/särskild plan för bostadsfrågor Ale 2012 Alingsås 2011 Härryda 2013 Kungälv 2013 I den kommunomfattande ÖP:n Annat dokument, nämligen: Lerum 2012 Bostadsstrategiskt program

Läs mer

Arbetskraftflöden 2013

Arbetskraftflöden 2013 FS 2015:4 2015-07-22 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2013 Under 2013 skedde 9 860 avgångar från arbetskraften i Norrköping. Samtidigt nyrekryterades 10 580 personer vilket innebar att arbetskraften

Läs mer

Ägardirektiv till allmän nytta

Ägardirektiv till allmän nytta Ägardirektiv till allmän nytta Kommunernas styrning av bostadsaktiebolagen 2 Förord Alla behöver en bostad. En plats där du kan sova, äta och ta hand om din hälsa. Där du känner trygghet och kan umgås

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts

En ny översiktsplan har fastställts Ett samarbete för att öka etableringarna i Karlstadsregionen Karlstad Business Alliance har inletts Tillväxt Karlstad ska vara en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort. Vi bidrar till att fler jobb skapas och att fler vill bo och leva i Karlstad. All utveckling bygger på möten mellan människor.

Läs mer

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB)

Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) 1(7) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkande SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i (dnr N2015/06917/PUB) Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig här över betänkandet Bostäder

Läs mer

Centrum Söder. Områdesbeskrivning

Centrum Söder. Områdesbeskrivning 2015 Centrum Söder Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun 2016

Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun 2016 Bostadsförsörjningsprogram för Eslövs kommun 2016 Samrådshandling 2016-02-23 1 Projektägare: Torsten Helander (Stadsarkitekt) Projektledare och författare: Julia Göransson (Samhällsplanerare) Layout: Julia

Läs mer

Förslag till Bostadsförsörjningsplan för perioden 2016-2020

Förslag till Bostadsförsörjningsplan för perioden 2016-2020 Förslag till Bostadsförsörjningsplan för perioden 2016-2020 Kvarteret Städet i centrala Värnamo. Skiss: Vilborg Arkitekter VILBORG varteret Städet Värnamo Perspektiv från sydöst 160212 CC Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

Rapport 2012:59. Bostadsmarknadsanalys

Rapport 2012:59. Bostadsmarknadsanalys Rapport 212:59 Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 212 Rapport: 212:59 ISSN 143-168X Rapportansvarig: Göran Carlsson och Torbjörn Sahl, samhällsbyggnadsenheten Foton: Göran Carlsson, Helder Almeida

Läs mer

Riktlinjer för fastigheter och mark

Riktlinjer för fastigheter och mark Riktlinjer för fastigheter och mark Antagen av regionfullmäktige 2012-02-20 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Regionen som fastighetsägare 3 3. Regionen köper mark och fastigheter 3 4. Regionen säljer mark och

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona

2011-06-14 400-2361-11. Boverket Box 534 371 23 Karlskrona ÅTERRAPPORTERING 1 (10) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Plan/Boende Bo Bertilsson Telefon 021-19 52 86 bo.bertilsson@lansstyrelsen.se Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Återrapportering av uppdrag 46 Regional

Läs mer

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 SKARPNÄCK I FOKUS1 Skarpnäck är en av Stockholms minsta stadsdelar och hade år 213 cirka 45 invånare. Folkmängden ökade i mycket hög takt under åren 198 25 och har sedan dess ökat i långsammare takt. Befolkningssammansättningen

Läs mer

1. INLEDNING... 4. 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5. 2:2 Flyttmönster...

1. INLEDNING... 4. 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5. 2:2 Flyttmönster... Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2009-2011 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 1:1 Mål för bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun... 4 2. KOMMUNENS UTVECKLING OCH OMVÄRLD... 5 2:1 Befolkningsutveckling

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Statistik om Stockholms län och region Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Bilaga F Befolkningsprognoser liten pm om hur/varför man gör olika prognoser och hur Stockholms läns landstings prognos

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional översiktlig planering för Örebroregionen Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional utvecklingspolitik Rumslig planering RUFS gav oss en tankeställare Syfte Ge ett regionalt perspektiv

Läs mer

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN Beslutad av kommunfullmäktige 2011-05-02 1 Riktlinjer för bostadsförsörjningen Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall varje kommun planera

Läs mer

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år.

Nyföretagande. Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar för vissa kommunområden i Skåne län* Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. 8 Ti l l v ä x t Ti l l v ä x t antal nystartade företag 1990 2005 Per 1 000 invånare i ålder 16 64 år. Källa: ITPS nystartade företag efter näringsgren 2005 Fördelade på industri- respektive tjänstenäringar

Läs mer

Riktlinjer för Bostadsförsörjning i Forshaga kommun 2015-2019

Riktlinjer för Bostadsförsörjning i Forshaga kommun 2015-2019 Dnr KS 2015/271 Riktlinjer för Bostadsförsörjning i Forshaga kommun 2015-2019 Antaget av kommunfullmäktige 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 3 Mål och riktlinjer för bostadsbyggande

Läs mer

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef

PM, februari 2008. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen. Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Hyresmarknaden i Göteborg PM, februari 2008 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Ingress av: Andreas Jarud Näringspolitisk chef Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning Ljusnarsbergs kommun 2016-2019

Riktlinjer för bostadsförsörjning Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 [919] LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (21} Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-06-01 Au 102 Dnr KS 0050/2016 Riktlinjer för bostadsförsörjning Ljusnarsbergs kommun 2016-2019 Ärendebeskrivning

Läs mer

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG

PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 2014-2038 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG PROGNOS FÖR NYPRODUCERADE LÄGENHETER PÅ ÅRSTAFÄLTET 214-238 BEFOLKNING OCH KOMMUNAL BARNOMSORG Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Karin Fägerlind 8-58 35 34 karin.fagerlind@usk.stockholm.se

Läs mer

Rapport 2012:15. Bostadsmarknaden i Dalarna 2012. Plan-och beredskapsenheten

Rapport 2012:15. Bostadsmarknaden i Dalarna 2012. Plan-och beredskapsenheten Rapport 2012:15 Bostadsmarknaden i Dalarna 2012 Plan-och beredskapsenheten Omslagsbild: En av länets många faluröda dalagårdar. Foto: Trons. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, september 2012. ISSN:

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete

StatistikInfo. Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:3 Västerås arbetsmarknad år 2013 Arbetstillfällen och förvärvsarbete [Skriv text] Konsult och Service, Utredning och Statistik

Läs mer

Helsingborg. Områdesbeskrivning

Helsingborg. Områdesbeskrivning 2016 Områdesbeskrivning 1 Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av. I beskrivningen är s tätort indelad i åtta områden och övriga delar av är indelade i två landsbygdsområden:

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07

HÖRBY KOMMUN. Koncept utställningshandling 2015-09-07 3 HÖRBY KOMMUN.1 HÖRBY KOMMUN Koncept utställningshandling 2015-09-07 6 5 HÖRBY KOMMUN Läget mitt i regionen, med högst en timmes bilresa till Skånes alla kuster, är en av Hörby kommuns största fördelar.

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

Rapport 2013:3. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012

Rapport 2013:3. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012 Rapport 2013:3 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012 Boverket januari 2013 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden 2012 Rapport: 2013:3 Utgivare:

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

- Fortsatta studier. Studentarbeten

- Fortsatta studier. Studentarbeten - Fortsatta studier Studentarbeten Innehåll 1 Uppslag för kommande studentarbeten... 3 2 Bo, leva och vara på landsbygden... 3 Att skapa en positiv utvecklingsspiral är viktigt för landsbygdskommuner...

Läs mer

Nordöstra Staden. Områdesbeskrivning

Nordöstra Staden. Områdesbeskrivning 2015 Nordöstra Staden Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012

REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 REGIONAL BEDÖMNING AV BEHOVET AV NYA BOSTÄDER Remissversion 3/10 13/11 2012 Uppdrag om att viss utrednings- och samordningsverksamhet ska avse bostadsbyggandet i Stockholms län (S2012/4203/PBB) Regeringens

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030 Översyn 2015 Kommunledningskontoret 2015-05-07 - 1 Planeringsfolkmängd i Gävle kommun år 2030 - Översyn 2015 Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Läs mer

INFORMATION. Angelika Lunnari, Kommunarkitekt

INFORMATION. Angelika Lunnari, Kommunarkitekt INFORMATION Projektledare: Arbetsgrupp: Övriga medverkande: Kartor: SCB: Kartmaterial: Omslag: Angelika Lunnari, Kommunarkitekt Daniel Schützer (S) Kjell-Arne Ottosson (KD) Annika Holmstrand (C) Börje

Läs mer

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal Utlåtande 2015:20 RI+IX (Dnr 023-1447/2014) AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal Inriktningsbeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Inriktningen

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB) Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se Remissyttrande Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) (Dnr N2015/5139/PUB)

Läs mer

Under arbetets gång har samråd skett med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län.

Under arbetets gång har samråd skett med Hebys grannkommuner, intressenter inom kommunen, Länsstyrelsen och Regionförbundet i Uppsala län. Innehåll 1. INLEDNING... 1 1.1 Syfte... 1 2. NULÄGE... 1 2.1 Heby kommun i korthet... 1 2.2 Befolkning... 3 2.3 Kommunplan 2013 Översiktsplan för Heby kommun... 4 2.4 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram i Sandvikens kommun för perioden 2016-2025

Bostadsförsörjningsprogram i Sandvikens kommun för perioden 2016-2025 Version 2016-02-24 Bostadsförsörjningsprogram i Sandvikens kommun för perioden 2016-2025 Dokumentnamn Bostadsförsörjningsprogram Dokumenttyp Program och inriktningsmål Beslutad av Kommunfullmäktige Beslutsdatum

Läs mer

!!" #$ %" &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %". #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+

!! #$ % &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %. #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+ !!" #$ %" &'( ) # * + )+ Lars Isaksson tidigare verkställande direktör för Arbetarbostadsfonden och nu Socialdemokraternas ordförandekandidat till styrelsen för kommunala Ekeröbostäder AB 2007-2010 En

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Norra landsbygden. Områdesbeskrivning

Norra landsbygden. Områdesbeskrivning 2015 Norra landsbygden Områdesbeskrivning Områdesbeskrivning Det här är en områdesbeskrivning för olika delar av Helsingborg. I beskrivningen är Helsingborgs tätort indelad i åtta områden och övriga delar

Läs mer

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -1000-2000 -3000-4000 -5000-6000. Folkmängd, andel procent, invånare per åldersgrupp i Farsta jämfört med.

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -1000-2000 -3000-4000 -5000-6000. Folkmängd, andel procent, invånare per åldersgrupp i Farsta jämfört med. FARSTA I FOKUS1 Farsta är en medelstor stadsdel i Stockholms kommun och hade år 213 cirka 55 invånare. Stadsdelen har vuxit snabbt sedan år 25, med i genomsnitt 1 invånare per år. I jämförelse med kommunen

Läs mer

bygg med närodlad tillväxt

bygg med närodlad tillväxt bygg med närodlad tillväxt stämmoprogram Partistämman 2015 Bygg med närodlad tillväxt En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön förutsätter att det finns

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna

Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Kommunledningskontoret Sektorplan 25-2-21 Anders Hallmén Sidan 1 av 9 Planeringschef version 1.1 8-579 216 27 Dnr 24/419 KS.7 Riktlinjer för bostadsbyggande i Sollentuna Sollentuna har ambitionen att tillgodose

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/Sidnr

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/Sidnr KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-10-24, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige

Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3210 av Ola Johansson m.fl. (C) Bygg för fler bostäder och tillväxt i hela Sverige Sammanfattning En hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM

BOSTADSFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM BOSTADSFÖRSÖRJNINGS- PROGRAM Riktlinjer för bostadsförsörjning 2014-2019 Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10/ 130 Giltighetstid tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum senast

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAG... 4 2 REMISSER... 4 3 ANSKAFFADE

Läs mer

5. Boende. *Karta som tillhör detta kapitel finns i kartbilagan.

5. Boende. *Karta som tillhör detta kapitel finns i kartbilagan. 5. Boende Sammanfattning Karlskoga och Degerfors ska erbjuda attraktiva boenden, i varierade lägen, med olika upplåtelseformer och för livets olika skeden. Centrumnära boende och boende med anknytning

Läs mer

SKL och bostadsförsörjningen

SKL och bostadsförsörjningen SKL och bostadsförsörjningen En bild av problemen på dagens bostadsmarknad 2013-04-19 bjorn.sundstrom@skl.se SKL:s fokus på bostadspolitiska frågor under senare år 1995-1997 Ägarstyrning 1998-2004 2012-

Läs mer