Boverkets indikatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boverkets indikatorer"

Transkript

1 Boverkets indikatorer November 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet Återigen minskar bostadsbyggandet. Efter finanskrisen ökade byggandet snabbt, till nära påbörjade bostäder i årstakt. Byggstarterna för flerbostadshus var då nära nivåerna från toppåren Därefter har antalet påbörjade bostäder minskat med 25 procent. Bolånetaket och det osäkra konjunkturläget har gjort att försäljningen av nya småhus och i viss mån bostadsrätter har minskat betydligt. Byggandet av hyresrätter har minskat, men vi bedömer att det främst är en tillfällig svacka. Antalet påbörjade bostäder har det senaste året minskat klart mest i Stormalmö, där också bostadspriserna har fallit. Byggandet har även minskat betydligt i Storstockholm, medan nedgången varit mindre i Storgöteborg och övriga landet bostäder påbörjas Boverket bedömer att bostäder påbörjas i år, varav genom nybyggnad och som nettotillskott genom ombyggnad. År 2013 påbörjas Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad bostäder. Byggandet av bostadsrätter och småhus förväntas minska, medan byggandet av hyresrätter kan komma att öka. Antalet påbörjade bostäder är betydligt lägre än vad som skulle behövas med hänsyn till befolkningsutvecklingen. Hinder för återhämtning Bostadsbyggandet ökar inte väsentligt förrän konjunkturläget blivit mer stabilt. Tillväxten i byggandet kan bli svagare än efter finanskrisen Bolånetaket försvårar möjligheterna till återhämtning, inte minst för småhus. Utbudet av småhus och bostadsrätter kan behöva anpassas till de ändrade förutsättningarna, till exempel genom att andelen billigare bostäder ökar. Den mycket låga takten i småhusbyggandet kan leda till att antalet tillverkare fortsätter att minska. Svårt för småhusbyggarna Redan före bolånetakets införande i oktober 2010 hade försäljningen av styckebyggda småhus minskat med cirka 35 procent, jämfört med toppåren i mitten av förra decenniet. Men från januari till Nybyggnad Ombyggnad augusti 2011 föll försäljningen brant, med ytterligare cirka 25 procentenheter. Sannolikt har både bolånetak och konjunkturläget haft en inverkan. Bostadsrätter minskar Vi bedömer att försäljningen av nya bostadsrätter minskade under andra kvartalet Därefter har försäljningen bland fyra av de större aktörerna i genomsnitt varit drygt 35 procent lägre än toppåren Innehåll Hans-Åke Palmgren Roger Gustafsson Rebecka Mogren Jonas Fränne Analys Osäkert läge... 2 Analys Storstockholm Byggande i otakt med befolkningsökningen... 8 Analys Storgöteborg Byggandet av bostadsrätter har ökat markant...11 Analys Stormalmö Sval bostadsmarknad Analys norra Sverige Bostadsbyggandet bromsar in Analys Mellansverige Mycket få byggstarter i flertalet län.. 16 Analys södra Sverige Småhuspriserna har minskat i de flesta länen Byggande Befolkning Sammandrag av indikatorerna... 20

2 ANALYS Analysen avslutades den 30 oktober Redaktör: Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker Analys och byggprognos, byggfakta. tfn e-post: Rebecka Mogren, utredare Analys, boendefakta och befolkningsfakta. tfn e-post: Roger Gustafsson, nationalekonom Analys, boendefakta och befolkningsfakta. tfn e-post: Jonas Fränne, civilingenjör Analys tfn e-post: Osäkert läge Den svenska ekonomin växte över förväntan starkt under det första halvåret Men den svaga omvärldskonjunkturen har nu fått större genomslag i den svenska ekonomin och tillväxten är påtagligt svagare än normalt. Det råder stor osäkerhet om hur djup och utdragen konjunkturavmattningen blir. Konjunkturinstitutets (KI) tillväxtprognos från augusti för 2012 ligger på 1,3 procent tror KI att konjunkturen förstärks något och att BNP växer med 1,8 procent. Enligt KI:s konjunkturbarometer från oktober är byggföretagen pessimistiska och räknar med minskad aktivitet och prissänkningar, även på lite längre sikt. KI:s konfidensindikator för byggsektorn ligger klart under det historiska genomsnittet. En bristande efterfrågan uppges vara det främsta hindret för verksamheten. Arbetsmarknaden försvagas Utvecklingen på arbetsmarknaden förväntas bli svag det närmaste halvåret. Antalet sysselsatta ökar, men eftersom även arbetskraftsutbudet ökar så stiger arbetslösheten något. När tillväxttakten i ekonomin nu avtar förväntas även sysselsättningsökningen avta. KI bedömde i augusti att arbetslösheten fortsätter att stiga under 2012 och 2013 för att sedan börja minska från år Först år 2016 hamnar arbetslösheten under sju procent enligt KI:s bedömning. Regeringens prognos från september är betydligt mer positiv bedömer regeringen att arbetslösheten är nere i 5,5 procent. Enligt Arbetsförmedlingen stiger nu varseltalen tydligt. Även antalet varslade inom byggverksamhet har ökat markant under de två senaste månaderna. På kvartalsbasis är dagens varseltal de högsta sedan hösten Hushållen förväntas driva tillväxten Hushållens efterfrågan förväntas driva tillväxten när exportläget nu försämras. Enligt KI:s augustiprognos växer hushållens reala disponibla inkomster något mindre än år Hushållens konsumtion påverkas av turbulensen i Europa och försiktighet kommer att prägla det andra halvåret KI bedömde att konjunkturen, och därmed framtidsförväntningarna, förstärks från nästa år, med en ökad konsumtionstillväxt som följd. I oktober föll hushållens konfidensindikator för tredje månaden i följd. Indikatorn ligger enligt KI nu klart under det historiska genomsnittet. Hushållen är främst pessimistiska om den svenska ekonomin och utvecklingen på arbetsmarknaden. Hushållens skuldsättning i fokus Dämpade bostadspriser och hårdare krav vid utlåning har bidragit till att tillväxttakten för hushållens skuldsättning avtar. Andra kvartalet 2012 låg ökningstakten i utlåning för bostadsändamål på 4,8 procent, vilket är den lägsta sedan år Hushållens skuldkvot ligger dock alltjämt högt, 173 procent av den disponibla inkomsten 2. Även om takten i hushållens skulduppbyggnad tycks ha minskat så följs utvecklingen noga av Riksbank och regering. Även EU-kommissionen uppmärksammar riskerna med de svenska hushållens höga skuldsättning. Amorteringskrav nämns som en möjlig åtgärd om utvecklingen skulle behöva stävjas framöver. Grafisk form: Informationsenheten Utgivare: Boverket Utgivning: Tryck: Internt Boverket Upplaga: 100 Tryck: ISBN (Pdf: ISBN ) ISSN: X Valda indikatorer, utfall och prognos Årlig procentuell förändring respektive procent p 2013p BNP till marknadspris 6,2 3,9 1,3 1,8 Hushållens reala disponibla inkomster 1,2 3,0 2,7 2,3 Sysselsatta 1,1 2,1 0,4 0,0 Arbetslöshet 8,4 7,5 7,6 7,9 KPI årsgenomsnitt 1,2 3,0 1,1 0,8 Reporänta* 1,25 1,75 1,00 1,00 10-årsränta* 2,90 2,60 1,70 2,40 Källa: Konjunkturinstitutet, augusti 2012 *Vid årets slut 1 Finansinspektionen Bankernas räntor och utlåning augusti 2012 (Kvartal ) 2 Riksbanken) 2 Boverkets indikatorer November 2012

3 ANALYS Bolåneräntorna föll under året Riksbanken har sedan december förra året sänkt reporäntan tre gånger till dagens 1,25 procent. I oktober justerades räntebanan ner, men gradvisa höjningar förväntas från tredje kvartalet Med de försämrade konjunktursignalerna förväntar ekonomiska bedömare att det blir åtminstone ytterligare en sänkning. Kopplingen mellan reporäntan och de korta bolåneräntorna har diskuterats flitigt den senaste tiden. De korta bolåneräntorna har fallit i takt med att reporäntan sänkts och är nu cirka 3,3 procent, drygt en procentenhet lägre än i december i fjol. Om Riksbanken sänker reporäntan ytterligare är det sannolikt att även bolåneräntorna kan minska något. Det har emellanåt diskuterats hur pass förberedda hushållen är på eventuella räntehöjningar. I KI:s senaste konjunkturbarometer uppger hushållen en förväntad kort bolåneränta på 3,6 procent om ett år. Det innebär att hushållen snarare överskattar ränteläget ett år fram i tiden. Även de långa räntorna har fortsatt nedåt. Den korta bolåneräntan och femårsräntan har följts åt under året och i dagsläget ligger femårsräntan endast något över den korta. Bostadspriserna har stigit under året Enligt Valueguard steg småhuspriserna med drygt en procent under tredje kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal Priserna var marginellt lägre än andra kvartalet i år. Genomsnittspriset för en villa var under september 2,3 miljoner kronor framgår av diagram på nästa sida. Som synes från nedanstående diagram har bostadsrättspriserna under det senaste året ökat betydligt mer än småhuspriserna och nått nya toppnivåer. Genomsnittspriserna i riket var under tredje kvartalet 2012 drygt fyra procent högre än under motsvarande kvartal Jämfört med andra kvartalet i år ökade priserna med knappt en procent 3. Det är värt att notera att det för tillfället finns tydliga regionala skillnader. I Stockholms- och Göteborgsregionen har priserna utvecklats i linje med riksgenomsnittet medan man i Malmöregionen sett fallande priser. Prisutvecklingen de senaste åren Upp- och nedgångarna i bostadspriserna har under de senaste åren varit snabba och kraftiga. Det gäller i synnerhet bostadsrättspriserna. Det kan i ett sådant läge vara bra att se på priserna i ett lite längre perspektiv. Låt oss jämföra priserna under 2012 med priserna 2007 (året före finanskrisen). De genomsnittliga småhuspriserna ligger hittills under 2012 ungefär nio procent högre än Det innebär att priserna 2012 i reala termer är något högre än de var Konsumentprisindex steg med cirka åtta procent från september 2007 till september Bostadsrättspriserna har ökat nominellt med cirka 17 procent, vilket motsvarar en real ökning på drygt åtta procent. Hushållens reala disponibla inkomster var 2011 nästan tio procent högre än Ökningen under 2012 beräknades i KI:s prognos från augusti bli närmare tre procent. Med andra ord har de disponibla inkomsterna ökat mer än bostadspriserna. Ur detta perspektiv är prisnivån under 2012 att betrakta som rimligare än Konjunkturutvecklingen en risk Hushållens inkomster förväntas fortsätta växa, om än i något lägre takt. Samtidigt ligger räntorna på relativt låga nivåer. Det finns i dagsläget inget som tyder på att räntorna ska öka i någon större omfattning inom en snar framtid. Hushållens inkomster och räntorna är antagligen de två viktigaste fundamentala faktorerna för bostadspriserna och utifrån dessa tyder inget på att vi står inför några större förändringar i bostadspriserna. De svaga konjunktursignalerna är troligtvis den stora nedåt- Fortsättning nästa sida. Stämningsläget i svensk ekonomi Barometerindikator (vänster skala) Hushållens konfidensindikator (höger skala) Bolåneräntor och reporänta 5-årig ränta 3-mån ränta Reporänta Källa: Konjunkturinstitutet Källor: SBAB och Riksbanken 3 Uppgifter från Mäklarstatistik visar på ökningar på åtta respektive 0 procent. Boverkets indikatorer November

4 ANALYS risken för bostadspriserna just nu. Hushållen är tveksamma till utvecklingen i ekonomin, vilket givetvis kan påverka priserna negativt. Det bör dock noteras att hushållen är mer tveksamma till det allmänna ekonomiska läget än till den egna ekonomin. Folkmängden fortsätter öka i hög takt Sverige hade vid halvårsskiftet drygt invånare. Under första halvåret 2012 ökade folkmängden med drygt personer. Födelseöverskottet var närmare medan nettoinvandringen uppgick till drygt personer. Folkökningen under första halvåret var i nivå med de två föregående åren. Födelseöverskottet har minskat från knappt föregående år. Nettoinvandringen har däremot ökat, från föregående år. Diagrammet nedan visar utvecklingen av antalet personer över 19 år och förändringen av bostadsbeståndet. Kurvorna går åt olika håll från mitten av förra decenniet. År 2010 var antalet tillkommande personer i åldersgruppen cirka fyra gånger fler än antalet tillkommande bostäder. Efter år 2013 förväntas dock tillväxten i befolkningen över 19 år avta när antalet yngre personer minskar. Fortsatt inflyttning till storstadsregionerna Tendensen att det är storstadsregionerna som växer har varit tydlig de senaste åren och det finns inget som tyder på att detta ska förändras 4. Befolkningstillväxten utanför storstadsregionerna har på många håll varit beroende av nettoinvandringen. Under första halvåret 2012 skedde drygt 75 procent av befolkningstillväxten i storstadsregionerna. Detta ska ses mot bakgrund av att knappt 40 procent av befolkningen i dag bor i dessa regioner. Småhus- och bostadsrättspriser Småhus Bostadsrätt Prisindex (vänster skala) Förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år (höger skala) 10 miljoner invånare 2018 Enligt Statistiska Centralbyråns, SCB, senaste prognos beräknas folkmängden i Sverige uppgå till tio miljoner år Om detta blir fallet kommer den årliga ökningen att vara närmare i genomsnitt de närmaste sex åren. Detta är mer än vad ökningen varit de senaste åren. Som framgår av nedanstående diagram har divergensen mellan tillskottet av bostäder och befolkningsökningen 5 ökat de senaste åren. Även fortsättningsvis förväntas antalet individer i åldern 20 år och uppåt öka snabbt. Det motsvarar cirka 0,8 procent per år. Tecken på finansieringssvårigheter Under året har vi sett tecken på att problem med finansieringen kan vara ett hinder för bostadsbyggandet. Enligt KI:s Konjunkturbarometer är det under året i genomsnitt 25 procent av företagen verksamma inom husbyggande som angett att finansiella restriktioner är det främsta hindret för bostadsbyggande. Motsvarande siffra under 2011 var 9 procent. Vårt intryck är att det i synnerhet är mindre företag som har problem med finansieringen och det är framförallt svårigheten att få banklån, exempelvis på grund av hårdare kreditprövning, som tycks vara problemet. Det är dock svårt att bedöma hur stora effekter detta har haft på antalet påbörjade bostäder. För hushållens del bedömer vi att bolånetaket och en mer försiktig hållning bland kreditgivarna har påverkat försäljningen av bostäder. Vi uppfattar att det dock kan finnas möjligheter att få topplån, som är förknippat med höga kostnader. I vår analys av nyproduktionen, baserad på bygglov och försäljningsstatistik, drar vi slutsatsen att bolånetaket har minskat försäljningen av nya småhus och bostadsrätter. Snabb uppgång och nedgång av byggstarterna Byggandet av flerbostadshus återhämtade sig snabbt efter det djupa fallet under finanskrisen Även byggandet av Förändring av befolkning (20+ år) och bostadsbestånd Befolkning (20+ år) Bostadsbestånd Källor: SCB och Mäklarstatistik 4 Även ett antal lokala centra växer, framförallt större universitets- och högskoleorter. 5 Mätt som förändring av personer 20 år och uppåt, det vill säga personer som är aktiva på bostadsmarknaden 4 Boverkets indikatorer November 2012

5 ANALYS småhus ökade. Vid utgången av första kvartalet 2011 var tolvmånaderstakten nära påbörjade bostäder. Av dessa var bostäder nybyggnad av flerbostadshus och i småhus. Ombyggnader gav ett nettotillskott på bostäder. Det påbörjades cirka hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus. Det är endast cirka 15 respektive 5 procent färre än under tredje kvartalet 2006, före borttagandet av de statliga stöden. Byggstarterna för småhus ökade successivt från våren 2009 och nådde en topp vid halvårsskiftet 2011, med en årstakt på cirka bostäder. Det är betydligt mer än vad tidigare bedömningar har angett. Under 2011 bröts tillväxten i byggandet än en gång. Byggandet av flerbostadshus har enligt SCB:s statistik minskat med drygt 20 procent efter första kvartalet i stort sett lika mycket för hyresrätter som bostadsrätter - medan byggandet av småhus efter halvårsskiftet 2011 minskat med närmare 40 procent. Nära påbörjade bostäder vid halvårsskiftet Vid utgången av första halvåret 2012 var tolvmånaderstakten cirka påbörjade bostäder, enligt Boverkets uppskattning. Av dessa var drygt nybyggnad av flerbostadshus. Byggandet av hyresrätter var oväntat lågt. Det påbörjades cirka bostäder med hyresrätt, med bostadsrätt och knappt 100 med äganderätt. Ombyggnad omfattade ett nettotillskott på bostäder i flerbostadshus. Uppskattningsvis påbörjades bostäder i småhus, vilket är en den lägsta nivån sedan slutet av 1990-talet. Fler bygglov än byggstarter Byggloven för flerbostadshus har inte visat någon tydlig minskning under första halvåret, samtidigt som byggstarterna förefaller ha minskat avsevärt, se följande diagram. Även byggstarterna för småhus förefaller ha minskat avsevärt mer än byggloven i främst Storstockholm och Stormalmö. Det kan Påbörjade bostäder, nybyggnad, hela riket Flerbostadshus Småhus Totalt vara en följd av ett svagare konjunkturläge, men vi utesluter inte att skälet kan ligga i eftersläpande statistikrapportering. Byggloven till och med andra kvartalet indikerar en möjlig tolvmånaderstakt på bostäder i flerbostadshus och drygt i småhus 6. Stora regionala skillnader Antalet påbörjade bostäder har sedan andra kvartalet 2011 minskat med 45 procent jämfört med närmast föregående tolvmånadersperiod i Stormalmö och med 30 procent i Storstockholm, medan minskningen i Storgöteborg var cirka 20 procent och övriga landet cirka 15 procent. Hyresrätter minskade avsevärt i storstadsregionerna Jämfört med andra kvartalet 2011 ökade antalet påbörjade hyresrätter i flerbostadshus med 25 procent utanför storstadsregionerna. Samtidigt minskade antalet i storstadsregionerna, med 55, 25 och 65 procent i Storstockholm, Storgöteborg respektive Stormalmö, enligt SCB:s preliminära statistik. Vi tolkar utvecklingen i storstadsregionerna som att det i stor utsträckning rör sig om en tillfällig minskning. De allmännyttiga aktörerna i Stockholm och Malmö förväntar en snar ökning av byggandet. Men vi utesluter inte att det finns bakomliggande faktorer som kan påverka återhämtningen totalt sett. Bostadsrätter minskade mest i Stormalmö Antalet påbörjade bostadsrätter minskade preliminärt med 20, 10 respektive 45 procent i Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö och med 20 procent i övriga landet. Minskningen ligger i linje med våra förväntningar mot bakgrund av konjunkturläget. Vi bedömer att utvecklingen på bostadsrättsmarknaden för närvarande är starkast i Storgöteborg och i Storstockholm, men klart sämre i Stormalmö. Bygglov och påbörjade bostäder Flerbostadshus, Byggloven förskjutna ett kvartal Fortsättning nästa sida. Bygglov 12 mån Påbörjande 12 mån 6 Korrigerat med historiska data som tyder på att antalet påbörjade bostäder i genomsnitt motsvarar cirka 95 procent av byggloven. Boverkets indikatorer November

6 ANALYS Ökade eftersläpningar i statistiken Kvaliteten i SCB:s statistik över påbörjade småhus har försämrats avsevärt efter år Eftersläpningen i inrapporteringen förefaller ha blivit dubbelt så stor som tidigare. Följande tabell visar SCB:s preliminära bedömning av utfallet 2009 andra kvartalet 2012 och vår aktuella bedömning k1-2 Ursprunglig bedömning Boverkets aktuella bedömning ( ) Stabil försäljning av bostadsrätter Försäljningen av bostadsrätter bland fyra av de större byggföretagen och försäljningen av styckebyggda småhus har under en följd av år utvecklats lika. Efter sommaren 2009 har bostadsrätterna dock sålt bättre än småhusen. Försäljningen av nya bostäder bland dessa fyra företag föll kraftigt i anslutning till finanskrisen , vilket framgår av nedanstående diagram. Efter en period av återhämtning från finanskrisen minskade försäljningen åter under andra kvartalet 2011, efter bolånetakets införande i oktober 2010, men delvis före konjunkturbrottet i juli. Försäljningen har därefter varit förhållandevis konstant på en nivå som är cirka procent lägre än under perioden Försäljningen av småhus på mycket låg nivå Försäljningen av styckebyggda småhus har minskat i flera omgångar sedan år Redan före bolånetakets införande var Påbörjade bostäder i flerbostadshus, nybyggnad, Hyresrätt Bostadsrätt försäljningen cirka 35 procent lägre än under toppåren, enligt statistik från TMF, se diagram på nästa sida 8. Från januari till augusti 2011 föll dock försäljningen brant, med ytterligare cirka 25 procentenheter. Större delen av denna minskning inträffade efter bolånetakets införande men före konjunkturskiftet i juli. Försäljningen har sedan fjärde kvartalet 2011 planat ut på en nivå som ligger drygt 60 procent under nivåerna från toppåren Bolånetaket kan ha påverkat byggandet Byggloven för styckebyggda småhus nedbrutet på kommungrupper tyder på att detta byggande har minskat likartat över landet efter det kraftiga konjunkturskiftet sommaren 2011, med visst undantag för Storstockholm. Det framgår av diagram på nästa sida. Men bland de mindre kommunerna utanför storstadsregionerna, med färre än invånare, började byggloven minska markant redan efter tredje kvartalet Det var direkt efter bolånetakets införande. Vi bedömer att bolånetaket kan ha haft en tydlig effekt bland dessa kommuner. En stor del av byggandet av styckebyggda småhus har skett i denna kommungrupp. I Stormalmö finner vi att uppgången i byggloven bröts efter första kvartalet 2011, medan övriga kommungrupper visar på en minskning först i anslutning till konjunkturskiftet. Sammantaget tyder statistik över försäljningen av småhus och statistik över byggloven på att småhusbyggandet påverkats av bolånetaket. Försäljningsstatistiken över nya bostadsrätter tyder på att det även kan finnas ett samband mellan bolånetak och en minskad försäljning. Drygt specialbostäder för äldre Byggandet av äldrebostäder har varit förhållandevis stabilt. År 2011 färdigställdes enligt SCB drygt specialbostäder för äldre genom nybyggnad medan ombyggnader medförde en liten minskning av beståndet. Under första halvåret var bygglovstakten något lägre än tidigare. Bygglov lämnades för nybyggnad av 385 bostäder, enligt Sålda bostäder jämfört med motsvarande period Kvartal Glidande 12-månader 7 SCB:s preliminära bedömning i den tidigaste rapporteringen av utfallet. 8 Diagrammet bygger på en kedjning av statistikserier. Den absoluta nivån kan därför överskattas eller underskattas något. Källor: JM, NCC, Peab och Skanska 6 Boverkets indikatorer November 2012

7 ANALYS SCB:s preliminära statistik. Vi utesluter inte att osäkerheten kring stödens fortsatta existens har medfört en nedgång i byggandet. En förlängning av de statliga stöden föreslogs först i budgetpropositionen hösten Mycket få specialbostäder för studenter År 2010 och 2011 färdigställdes enligt SCB sammanlagt 522 specialbostäder för studenter, varav 259 nybyggnad och 263 nettotillskott genom ombyggnad. Enligt SCB:s preliminära statistik lämnades bygglov för nybyggnad av endast 15 bostäder under första halvåret Nära bostäder påbörjas i år Boverket bedömer att cirka bostäder påbörjas i år och nästa år, varav genom nybyggnad. Av dessa är bostadsrätter respektive hyresrätter i flerbostadshus samt bostäder i småhus. Ombyggnad beräknas ge ett nettotillskott på bostäder. Byggandet av flerbostadshus minskar med knappt 15 procent jämfört med 2011, medan byggandet av småhus minskar med cirka 30 procent enligt vår prognos. Byggandet minskar något år 2013 År 2013 minskar byggandet något, till bostäder. Byggandet av hyresrätter förväntas öka. Byggandet av bostadsrätter och småhus förväntas vara låg så länge konjunkturen är svag. Cirka bostadsrätter och hyresrätter påbörjas genom nybyggnad av flerbostadshus, medan byggandet av småhus uppgår till bostäder. Nettotillskottet genom ombyggnad beräknas till bostäder. Byggandet av hyresrätter förväntas öka Aktuella bedömningar från de allmännyttiga bostadsföretagen i Stockholm, Malmö tyder på att byggandet av hyresrätter ökar ubder andra halvåret Kommunernas projektlistor tyder på att det finns en beredskap för ett ökat hyresrättsbyggande totalt sett i landet under I storstadsregionerna är det även möjligt att enstaka projekt som ursprungligen planerats som bostadsrätter kan komma att omvandlas till hyresrätt. Ett hinder för hyresrättsbyggandet kan finnas i projekt med blandade upplåtelseformer, som kan bli svårare att genomföra under lågkonjunkturen. Återhämtningen kan bli utdragen Boverkets prognos är dock osäker. Det går inte bedöma hur långvarig, eller djup, konjunkturnedgången blir. Bostadsbyggandet ökar troligen inte väsentligt förrän konjunkturläget har blivit mer stabilt. Vi utesluter inte att en återhämtning av bostadsbyggandet kan bli mer utdragen än efter finanskrisen Det finns en risk att bolånetaket försämrar möjligheterna till återhämtning, i synnerhet för småhus. Den mycket låga takten i småhusbyggandet kan leda till att antalet tillverkare fortsätter att minska. Vidare har bolånetaket förändrat förutsättningarna för köpare av bostadsrätter och småhus. Utbudet kan därför behöva anpassas, i den mån det är möjligt. Prognos för bostadsbyggandet, november 2012 Antal påbörjade bostäder Nybyggnad Flerbostadshus Bostadsrätt Hyresrätt Äganderätt Småhus Totalt nybyggnad Nettotillskott genom ombyggnad Totalt påbörjade bostäder Orderingång, styckebyggda småhus Januari 2006 september 2012 jämfört med motsvarande period Glidande 3-månader Glidande 12-månader Bygglov för småhus per region, glidande tolvmånaderstal Storstockholm Storgöteborg Stormalmö > < Källa: Trä- och möbelföretagen Boverkets indikatorer November

8 ANALYS STORSTOCKHOLM Byggande i otakt med befolkningsökningen Befolkningsökningen har varit mycket stor sedan mitten av förra decenniet. Samtidigt har bostadsbyggandet minskat. De senaste fyra kvartalen, till och med halvårsskiftet 2012, påbörjades bostäder. Stockholms läns landsting skattar 1 i två olika befolkningsscenarier att det behövs i storleksordningen till nya bostäder per år fram till år För närvarande ligger befolkningsökningen över högalternativet. Storstockholm växer snabbt Storstockholms befolkning uppgick vid halvårsskiftet till närmare 2,1 miljoner invånare, varav drygt i Stockholms stad. Storstockholms befolkning ökade med drygt under första halvåret. Omräknat till årstakt innebar det en ökning på ungefär 17 personer per invånare. Det var den klart högsta befolkningstillväxten i landet. Födelseöverskottet var under första halvåret drygt medan flyttnettot uppgick till närmare Av nettoinflyttningen bestod cirka 70 procent av nettoinvandring medan resten var inflyttning från övriga Sverige. Samtidigt som folkmängden ökar kraftigt ligger nybyggnationen på förhållandevis låga nivåer. Under perioden ökade bostadsbeståndet med 0,27 bostäder per ny vuxen invånare (20 år och äldre). Genomsnittet för perioden har varit 0,45. Med tanke på de låga påbörjandesiffrorna de senaste åren kommer situationen på bostadsmarknaden troligtvis att bli än mer ansträngd. Svagt stigande bostadspriser Småhuspriserna i Stockholms stad steg med drygt två procent under tredje kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal 2011, enligt Valueguard. Jämfört med andra kvartalet var priserna i princip oförändrade. Motsvarande siffror för Storstockholm var, enligt Mäklarstatistik, också en ökning med två procent respektive oförändrade priser. Genomsnittspriset för ett småhus i Storstockholm var under september cirka 3,8 miljoner kronor. Bostadsrättspriserna i Stockholms stad var under tredje kvartalet 2012 nära fem procent högre än motsvarande kvartal Jämfört med årets andra kvartal steg priserna under tredje kvartalet med knappt två procent. Motsvarande siffror för Storstockholm var enligt Mäklarstatistik sex respektive två procent. En bostadsrätt i Storstockholm kostade under september månad 2012 i genomsnitt närmare kronor per kvadratmeter. Genomsnittet i Stockholms stad var drygt kronor. Som framgår av nedanstående figur ligger bostadsrättspriserna över de tidigare toppnoteringarna. Småhuspriserna pendlar däremot kring en nära oförändrad nivå sedan början av Inga större förändringar på arbetsmarknaden Enligt Arbetsförmedlingen var drygt personer arbetslösa i Storstockholm i september. Det är en ökning med drygt 3 000, eller sju procent, jämfört med samma period förra året. Arbetslösheten har sedan uppgången efter finanskrisen 2008 pendlat mellan och personer, med säsongsmässiga variationer. Antalen nya varsel har trendmässigt ökat ända sedan början av Det är långt ifrån de nivåer vi observerade under 2009, men ändå ett tecken på en något svagare arbetsmarknad. Arbetsförmedlingen räknar med att sysselsättningen i Storstockholm kommer att öka med drygt 0,8 respektive 1,4 procent under 2012 och Byggandet har minskat under 2012 SCB:s statistik tyder på att antalet påbörjade bostäder i Storstockholm ökade i god takt fram till och med första kvartalet Både byggandet av flerbostadshus och småhus ökade Förändring av befolkning (20+ år) och bostadsbestånd Befolkning (20+ år) Bostadsbestånd Småhus- och bostadsrättspriser Småhus Bostadsrätt Prisindex (vänster skala) Förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år (höger skala) samt egna beräkningar 1 I en bedömning som är under remissbehandling. Källor: SCB och Mäklarstatistik 8 Boverkets indikatorer November 2012

9 STORSTOCKHOLM ANALYS avsevärt. Men under 2011 upphörde tillväxten och under 2012 förefaller byggandet åter ha minskat snabbt. Under de fyra kvartalen till och med halvårsskiftet 2012, påbörjades endast bostäder i Storstockholm. Ett år tidigare var årstakten drygt bostäder. Cirka 75 procent av minskningen är hänförlig till Stockholms stad, där i synnerhet byggstarterna för hyresrätter har stannat upp. Av de påbörjade bostäderna var knappt nybyggnad, varav i flerbostadshus och knappt i småhus, vilket framgår av följande diagram. Nettotillskottet genom ombyggnader var knappt 600 bostäder. Under andra halvåret 2011 påbörjades preliminärt cirka bostäder och under första halvåret i år cirka bostäder. Antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus har minskat med i årstakt sedan första kvartalet 2011, eller med 35 procent. Byggandet av småhus har preliminärt halverats, från till bostäder. Det senaste årets bygglov för småhus omfattar dock betydligt fler bostäder. Kraftig minskning för hyresrätten Byggandet av hyresrätter har minskat med hela 60 procent, till bostäder i tolvmånaderstakt. Efter finanskrisen 2008/2009 nådde byggandet av bostadsrätter i flerbostadshus som mest en tolvmånaderstakt på bostäder. Det var under första kvartalet 2011, se nedanstående diagram. Under första halvåret 2012 påbörjades preliminärt bostadsrätter, vilket har fått tolvmånaderstakten att falla till Byggandet minskade markant i Stockholms stad I Stockholms stad påbörjades under tolvmånadersperioden till och med juni färre bostäder än under första kvartalet 2011, vilket framgår av diagram på sidan 10. Antalet påbörjade bostadsrätter har minskat med 850, eller 30 procent, medan antalet hyresrätter har minskat med 1 550, hela 70 procent. Endast cirka 400 allmännyttiga hyresrätter påbörjades. De allmännyttiga företagens aktuella bedömningar ligger dock betydligt högre och vi förväntar oss därför att byggandet av hyresrätter ökar redan under andra halvåret. Fler bygglov än byggstarter i regionen Byggloven till och med juni tyder på att det finns en beredskap för en i stort sett oförändrad takt i byggandet av flerbostadshus, med drygt bostäder i tolvmånaderstakt jämfört med påbörjade. Det framgår av diagram 2 på sidan 10. Statistiken över påbörjade småhus är överraskande svag för det senaste kvartalet. Samtidigt som byggloven tyder på ett byggande i storleksordningen bostäder i tolvmånaderstakt så tyder SCB:s statistik att endast påbörjade bostäder påbörjades. Cirka bostäder påbörjas i år Den osäkra konjunkturen påverkar efterfrågan på småhus och bostadsrätter, samtidigt som det har påbörjats få hyresrätter. Boverket bedömer att cirka bostäder påbörjas i år, inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Av dessa är cirka bostadsrätter, hyresrätter och småhus, medan drygt 500 bostäder tillkommer som nettotillskott genom ombyggnad. Vi räknar med att byggandet av allmännyttiga hyresrätter ökar betydligt jämfört med första halvåret, samtidigt som byggandet av bostadsrätter kan komma att minska något. Det finns en potential i byggloven för främst småhus, men även för flerbostadshus. Boverket uppskattar att det under 2013 påbörjas bostäder. Av dessa är cirka bostadsrätter, hyresrätter och småhus. Nettotillskottet genom ombyggnad beräknas till drygt 500 bostäder. Behovet av bostadsbyggande Stockholms läns landsting har fått regeringens uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. I remissrapporten uppskattas behovet av bostadstillskott fram till år 2030 till mellan och Påbörjade bostäder, nybyggnad, Flerbostadshus Småhus Totalt Påbörjade bostäder i flerbostadshus, nybyggnad, Fortsättning nästa sida. Bostadsrätt Hyresrätt 2 Byggloven är förskjutna ett kvartal. och Stockholms stad. Boverkets indikatorer November

10 ANALYS STORSTOCKHOLM bostäder, i låg- respektive högalternativet för befolkningstillväxten. De senaste åren har befolkningstillväxten legat över högalternativet. Till detta ska läggas ett uppdämt behov som uppskattas till mellan 0 och bostäder. Inräknat det uppdämda behovet behövs alltså enligt remissunderlaget mellan och nya bostäder, vilket motsvarar cirka till knappa bostäder om året i genomsnitt. Nya bostäder tillkommer, förutom nybyggnad och ombyggnad, även genom permanentning av fritidshus. Bygglov och påbörjade bostäder Flerbostadshus, Byggloven förskjutna ett kvartal Bygglov 12 mån Påbörjade 12 mån Påbörjade bostäder i flerbostadshus, Stockholms stad, Bostadsrätt Hyresrätt Bygglov och påbörjade bostäder Småhus, Byggloven förskjutna ett kvartal Bygglov 12 mån Påbörjade 12 mån s.k. Odellplattor och Stockholms stad 10 Boverkets indikatorer November 2012

11 ANALYS STORGÖTEBORG Byggandet av bostadsrätter har ökat markant Bostadsbyggandet har hållits uppe i Storgöteborg. I år påbörjas cirka bostäder. Byggandet av flerbostadshus har ökat jämfört med de tidigare toppåren Den ökade andelen bostadsrätter gör byggandet mer konjunkturkänsligt än tidigare. Småhusbyggandet har minskat markant och generellt påbörjas få småhus i regionen. Befolkningstillväxten avtog betydligt under första halvåret. Ökat födelseöverskott Storgöteborgs invånarantal uppgick vid halvårsskiftet till drygt personer. Av dessa bodde i Göteborgs stad. Under första halvåret ökade befolkningen i Storgöteborg med knappt personer, vilket omräknat till årstakt innebär ungefär åtta personer per invånare. Det är betydligt mindre än de föregående åren och ökningstakten var endast hälften så hög som i Storstockholm. Födelseöverskottet i Storgöteborg var under första halvåret drygt personer och flyttnettot drygt Av nettoinflyttningen bestod cirka hälften av nettoinvandring medan cirka hälften var inflyttning från övriga Sverige. Samtidigt som folkmängden ökat i relativt hög takt ligger nybyggnationen på förhållandevis låga nivåer. Under perioden ökade bostadsbeståndet med 0,27 bostäder per ny vuxen invånare (20 år och äldre). Genomsnittet för perioden har varit 0,46. Bostadsrättspriserna på rekordnivåer Prisutvecklingen i Göteborg har de senaste åren varit mycket lik utvecklingen i Stockholm. Enligt Valueguard steg småhuspriserna i Göteborgs stad med drygt två procent under tredje kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal Jämfört med årets andra kvartal föll priserna marginellt. Motsvarande siffror för Storgöteborg var enligt Mäklarstatistik en ökning med två procent respektive en minskning med två procent. Priset för ett genomsnittligt småhus låg under september månad på drygt 3,25 miljoner kronor. Förändring av befolkning (20+ år) och bostadsbestånd Befolkning (20+ år) Bostadsbestånd Priserna på bostadsrätter har fortsatt uppåt. Enligt Valueguard steg priserna med nära åtta procent i Göteborgs stad under tredje kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal Jämfört med föregående kvartal steg priserna med tre procent. Enligt Mäklarstatistik har priserna i Storgöteborg stigit något mer än i Göteborgs stad. Som synes från diagram (sid 12) ligger bostadsrättspriserna över de tidigare toppnoteringarna. Småhuspriserna pendlar däremot på ungefär samma nivåer sedan början av Ökat antal varslade Västra Götaland var det storstadslän vars arbetsmarknad drabbades hårdast av finanskrisen och konjunkturnedgången 2008/2009. Det är även det enda storstadslän där en tydlig återhämtning skedde. Efter att ha legat på arbetslöshetssiffror på till personer hösten 2009 till våren 2010 har nivåerna fallit tillbaka till att pendla mellan och Det är dock en bra bit kvar till nivåerna från åren före finanskrisen. I augusti i år var antalet arbetslösa drygt , vilket var åtta procent fler än motsvarande månad förra året. Liksom i Stockholms län ser vi även i Västra Götaland en trend med ökade varsel vilket tyder på att arbetsmarknaden håller på att försvagas. Arbetsförmedlingen räknar med att sysselsättningen i Västra Götaland kommer att öka med drygt 0,8 respektive 1,0 procent under 2012 och Bostadsbyggandet minskade något SCB:s statistik tyder på att det påbörjades bostäder i Storgöteborg under de senaste fyra kvartalen till och med andra kvartalet. Det var en minskning med 20 procent jämfört med ett år tidigare. Av dessa var drygt nybyggnad, varav i flerbostadshus och drygt 500 i småhus. Nettotillskottet av bostäder genom ombyggnad var drygt 400 Småhus- och bostadsrättspriser Småhus Bostadsrätt Prisindex (vänster skala) Förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år (höger skala) samt egna beräkningar Källor: SCB och Mäklarstatistik Boverkets indikatorer November

12 STORGÖTEBORG ANALYS bostäder, se följande diagram. Under första halvåret påbörjades cirka bostäder jämfört med under andra halvåret Småhusbyggandet fortsätter minska Byggandet av småhus har minskat stegvis sedan 2004, då nära bostäder påbörjades som mest. Under finanskrisen 2008 minskade byggstarterna från till cirka bostäder i årstakt, vilket höll sig till och med tredje kvartalet Därefter har byggstarterna nära halverats, vilket framgår av nedanstående diagram. Hög takt för bostadsrätter Antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus ökade efter finanskrisen fram till och med första kvartalet Därefter har byggstarterna minskat med 20 procent fram till halvårsskiftet. Tolvmånaderstakten för bostadsrätter var uppskattningsvis bostäder, vilket är betydligt fler än tidigare år. Det framgår av diagrammet nedan. Cirka 700 hyresrätter påbörjades under samma tid. Byggandet av flerbostadshus sker till största delen i Göteborgs stad. Preliminärt påbörjades endast cirka 140 hyresrätter och 160 bostadsrätter i övriga kommuner i regionen. I stort sett oförändrat byggande Boverkets översiktliga bedömning är att drygt bostäder påbörjas i år, varav cirka i flerbostadshus och 500 i småhus. Nettotillskottet genom ombyggnad uppskattas till 450 bostäder. Byggandet blir då i stort sett oförändrat jämfört med år År 2013 uppskattar Boverket att antalet påbörjade bostäder minskar något till cirka bostäder. Kommunernas projektlistor tyder på att det finns en potential att öka byggandet av hyresrätter, samtidigt som vi bedömer att byggandet av bostadsrätter minskar. Det bör dock understrykas att prognosläget är mycket osäkert. Byggandet i regionen domineras av bostadsrätter och småhus som är konjunkturkänsliga. Bygglovsstatistiken indikerar ett byggande på mellan och drygt bostäder i flerbostadshus i år. Påbörjade bostäder i flerbostadshus, nybyggnad, Bostadsrätt Hyresrätt Påbörjade bostäder, nybyggnad, Flerbostadshus Småhus Totalt, uppräknat av Boverket för att kompensera för eftersläpning i inrapporteringen. 12 Boverkets indikatorer November 2012

13 ANALYS STORMALMÖ Sval bostadsmarknad Befolkningen i Stormalmö ökar nu i betydligt lägre takt än tidigare. Malmö stad hade under en nettoutflyttning till Danmark. Bostadsmarknaden har utvecklats betydligt svagare än i de andra storstadsregionerna, med fallande priser. En mycket snabb och stor ökning av antalet påbörjade bostäder under 2010 och början av 2011 följdes av en mycket kraftig minskning. Byggandet av hyresrätter har varit lågt, samtidigt som marknaden för nyproduktion av småhus och bostadsrätter är svag. Vi räknar med att bostadsbyggandet blir litet de närmaste åren. Negativt flyttnetto gentemot övriga Sverige Stormalmös befolkning passerade under andra kvartalet invånare. Av dessa bor i Malmö stad. Befolkning i Stormalmö ökade under första halvåret med drygt personer. Det motsvarar, omräknat till årstakt, ungefär åtta personer per invånare. Det är betydligt lägre än föregående år. Befolkningstillväxten i förhållande till befolkningsmängden var hälften så stor som i Storstockholm och Storgöteborg. Födelseöverskottet i Stormalmö var cirka personer medan flyttnettot endast var 850 personer. Av flyttnettot stod nettoinvandring för drygt personer medan nettot gentemot övriga Sverige var negativt. Närmare 400 personer flyttade från Stormalmö till övriga Sverige. Flyttströmmarna gentemot Danmark har vänt. Under åren var flyttnettot i genomsnitt personer. Under var det i stället fler som flyttade till Danmark än tvärtom, flyttnettot var i genomsnitt minus 250. Nyproduktionen av bostäder är på förhållandevis låga nivåer. Under perioden ökade bostadsbeståndet med 0,25 bostäder per ny vuxen invånare (20 år och över). Genomsnittet för perioden har varit 0,40. Förändring av befolkning (20+ år) och bostadsbestånd Befolkning (20+ år) Bostadsbestånd Lägre bostadspriser Bostadspriserna har utvecklats annorlunda i Stormalmö jämfört med de andra storstadsregionerna. Jämfört med andra kvartalet i år hade småhuspriserna i Malmö stad under kvartalet fallit med knappt tre procent. På lite längre sikt är nedgången något större. Jämfört med motsvarande kvartal 2011 låg priserna fyra procent lägre under tredje kvartalet Motsvarande siffror för Stormalmö var enligt Mäklarstatistik minus en respektive minus fem procent. Genomsnittspriset för ett småhus i Stormalmö var i september drygt 2,8 miljoner kronor. Bostadsrättspriserna har i allt väsentligt utvecklat sig som småhuspriserna. Enligt Valueguard var bostadsrättspriserna i Malmö stad drygt två procent lägre under tredje kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Jämfört med årets andra kvartal var priserna drygt två procent högre. Motsvarande siffror för Stormalmö var enligt Mäklarstatistik minus fem respektive plus två procent. Antalet varslade ökar Skåne läns arbetsmarknad klarade sig, relativt sett, lindrigt undan konjunkturnedgången 2008/2009. Trots detta steg antalet arbetslösa relativt kraftigt. Sedan dess har antalet arbetslösa, med säsongsmässiga variationer, legat kvar på I september var antalet arbetslösa drygt , en uppgång med 665, eller två procent, jämfört med september Antalet varslade om uppsägning ökar något liksom i övriga storstadsregioner. Arbetsförmedlingen räknar med att sysselsättningen i Skåne kommer att öka med drygt 0,5 respektive 0,7 procent under 2012 och Byggstarterna halverade I Stormalmö ökade antalet påbörjade bostäder kraftigt efter finanskrisen fram till och med första kvartalet Därefter har antalet påbörjade bostäder halverats enligt SCB:s statistik, vilket framgår av diagram (sid 14). SCB:s statistik tyder på att det påbörjades bostäder under de senaste tolv månaderna till och med andra kvarta- Småhus- och bostadsrättspriser Småhus Bostadsrätt Prisindex (vänster skala) Förändring jämfört med motsvarande kvartal föregående år (höger skala) samt egna beräkningar Källor: SCB och Mäklarstatistik Boverkets indikatorer November

14 STORMALMÖ ANALYS let, vilket kan jämföras med drygt under perioden till och med första kvartalet Nettotillskottet genom ombyggnad var inte mer än 20 bostäder. Antalet bostäder i nybyggnad var cirka i flerbostadshus och 600 i småhus, se följande diagram. Samtidigt var tolvmånaderstakten i bygglov för flerbostadshus cirka bostäder, alltså fler än byggstarterna. Både småhus och flerbostadhus minskade kraftigt Årstakten för flerbostadshus nådde en topp under första kvartalet 2011, då den var nära bostäder. Därefter har byggstarterna preliminärt minskat med 45 procent. Sannolikt reflekterade toppen delvis ett nedtryckt byggande under finanskrisen. Antalet påbörjade småhus fördubblades under 2010 och nådde en topp under första till tredje kvartalet 2011, då cirka bostäder påbörjades i tolvmånaderstakt. Därefter har byggstarterna minskat med 55 procent. Hyresrätter minskade kraftigt Antalet påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade kraftigt till och med årsskiftet 2010/2011, då årstakten var cirka bostäder. Därefter har byggstarterna preliminärt minskat lika kraftigt, ner till en tolvmånaderstakt i närheten av 400 bostäder vid halvårsskiftet I Malmö påbörjades preliminärt drygt 100 hyresrätter under tolvmånadersperioden, vilket kan jämföras med nära 700 ett år tidigare. I Lund påbörjades drygt 70, jämfört med 350. I övriga regionen påbörjades drygt 150, jämfört med 100 ett år tidigare 1. Bostadsrätter minskade Cirka 7Cirka bostadsrätter påbörjades preliminärt under tolvmånadersperioden till och med juni, jämfört med ett år tidigare och fem kvartal tidigare. Malmö stad Stadsbyggnadskontoret i Malmö anger i en lägesrapport från oktober att det under 2010 byggstartades fler bostäder än på många år i staden. Men under hösten 2011 bröts konjunkturförväntningarna och byggandet halverades jämfört med Under maj-augusti har byggandet dock åter ökat, och totalt under årets första månader har det byggstartats 729 bostäder. Av dessa var knappt 400 bostadsrätter och drygt 350 hyresrätter. Antalet är dock fortfarande lågt, och kan jämföras med 910 år 2011, år 2010 och 356 under krisåret Osäker prognos Boverket uppskattar att det i år påbörjas cirka bostäder. Av dessa är cirka bostäder nybyggnad av flerbostadshus och 400 i småhus, medan nettotillskotten genom ombyggnad antas vara försumbara. Vi räknar med en viss fortsatt minskning av byggandet av bostadsrätter och småhus, samtidigt som byggandet av hyresrätter antas återhämta sig något. Nästa år påbörjas marginellt färre bostäder enligt Boverkets bedömning. Prognosen för båda åren är dock mycket osäker, och vi utesluter inte att antalet blir större. Byggloven för flerbostadshus omfattar cirka bostäder på tolv månader, vilket är fler än de förväntade byggstarterna i vår prognos. Samtidigt hålls byggandet av bostadsrätter tillbaka av den svaga efterfrågan i Stormalmö. Ett hinder för hyresrättsbyggandet kan finnas i projekt med blandade upplåtelseformer, som kan bli svårare att genomföra under lågkonjunkturen. MKB:s aktuella bedömning indikerar att byggandet av hyresrätter kommer att öka, men Boverket räknar med att det totala antalet i regionen hamnar klart under nivån i slutet av Påbörjade bostäder, nybyggnad, Flerbostadshus Småhus Totalt Påbörjade bostäder i flerbostadshus, nybyggnad Hyresrätt Bostadsrätt 1 Det senaste årets antal är uppräknat på totalnivå för att justera för eftersläpningar. På kommunnivå har ingen uppräkning gjorts. 14 Boverkets indikatorer November 2012

15 ANALYS NORRA SVERIGE Bostadsbyggandet bromsar in Stigande småhuspriser i norr 1 Priserna var under andra kvartalet 2012, jämfört med motsvarande kvartal 2009, högre i samtliga län i norr med undantag av Jämtland. Mest hade priserna stigit i Västerbotten och Gävleborg, 4,7 respektive 2,5 procent. Jämfört med första kvartalet i år steg priserna i samtliga län utom Jämtland och Norrbotten. De högsta priserna ser vi i Västerbotten där genomsnittspriset är knappt 1,2 miljoner kronor medan de lägsta priserna är i Norrbotten, kronor. De senaste siffrorna från Mäklarstatistik avseende köp gjorda i juni augusti ger en blandad bild. De största prisuppgångarna noteras i Västerbotten och Jämtland. Som synes från diagrammet kan dock priserna kortsiktigt variera kraftigt inom ett län varför man inte bör dra alltför långtgående slutsatser av kortsiktiga fluktuationer. Befolkningen ökar till följd av invandring Folkmängden minskade under första halvåret 2012 med sammanlagt 280 personer i de sex länen. Både födelseöverskottet och flyttnettot gentemot övriga Sverige var fortsatt negativt. Födelseöverskottet var minus och flyttnettot mot övriga Sverige var minus Nettoinvandringen var skälet till att folkmängden inte minskade mer och den uppgick till knappt personer. I Jämtland, Västerbotten och Norrbotten minskade folkmängden medan övriga län uppvisade positiva siffror. Det var endast Västerbotten som uppvisade ett positivt födelsenetto och samtliga län redovisar negativa flyttnetton gentemot övriga Sverige men positiva flyttnetton gentemot utlandet. Permanenta småhus, köpeskillingskoefficient Index 2003 kv 1 = 100 Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Få byggstarter i norr Under 2011 påbörjades flest bostäder, både totalt och per invånare, i Västerbotten och Norrbotten. Antalet byggstarter var enligt preliminära siffror lågt under första halvåret Preliminärt påbörjades något över 660 bostäder i de sex länen i norr. Om vi tar hänsyn till den historiska eftersläpningen i inrapporteringen blir antalet närmare 900 påbörjade bostäder. Detta kan jämföras med drygt påbörjade bostäder första halvåret Som synes från tabellen är byggandet ojämnt spritt över länen. Gävleborg, Västerbotten och Norrbotten står för drygt 80 procent av byggstarterna under I dessa län verkar det också som om byggandet kommer att öka något jämfört med I resterande län i norr verkar det i stället bli ett kraftigt minskat byggande i år. Kommunernas bedömningar om drygt påbörjade bostäder 2012 kommer inte att realiseras. Med tanke på hur få bostäder det påbörjandes under första halvåret är det bara Jämtland och Västerbotten som tycks ha en rimlig möjlighet att nå upp till förväntningarna. Preliminärt antal påbörjade bostäder (nybyggnad) år 2011 och 2012 samt kommunernas förväntningar 2012 och 2013 Län Påbörjat Påbörjat Påbörjat Förväntad per inv. 1:a hå 2012 nybyggnad (2011) Dalarna 351 1,3 50 (253) Gävleborg 176 0,6 102 (131) Västernorrland 102 0,4 5 (96) Jämtland 219 1,7 65 (106) Västerbotten 628 2,4 246 (216) Norrbotten 435 2,8 194 (221) Källor: SCB och Boverkets bostadsmarknadsenkät. Anmärkningar: På grund av eftersläpning i rapporteringen är påbörjandesiffrorna för 2012 underskattade. Denna underskattning har tidigare år varit i genomsnitt 35 procent. Under normala år är kommunernas bedömningar i genomsnitt för riket i storleksordningen procent för höga. Vid snabba konjunktursvängningar som 2008 och 2011 är de betydligt större. Bygglov nybyggnad, Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten 1 Köpeskillingskoefficienten.. Anm: Norra Sverige omfattar Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län. Boverkets indikatorer November

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades 24 500 bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet.

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Maj 2013 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Stabilitet och tilltro behövs nu mest av allt Befolkningen ökar i en mycket hög takt. Pressen på tillväxtorternas

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009

KONJUNKTURRAPPORT ELTEKNIKMARKNAD. KVARTAL 1-2 2008 September 2008. Elteknikmarknad 2000-2009 KONJUNKTURRAPPORT Elteknikmarknad 000-009 0 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 000 001 00 003 004 005 00 00 00 009 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL 1-00 September 00 0 000 0 000 50 000 40 000 30 000 0 000 000

Läs mer

Arbetsmarknadsläget Skaraborg

Arbetsmarknadsläget Skaraborg Mats Granér 213-1-24 Regionutvecklingssekretariatet Arbetsmarknadsläget I början av 212 präglades Västra Götalands arbetsmarknad till stor del av SAAB:s konkurs. Konkursen drabbade Fyrbodals arbetsmarknad

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025

Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelsen Dnr KS 2011/493 dpl 01 Planeringstal för befolkningsutvecklingen 2011-2025 Förslag till beslut I planeringstalen för befolkningsutvecklingen åren 2011-2025

Läs mer

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna

2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna 2012-09-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:6 Nyföretagande i Eskilstuna Enligt Tillväxtanalys,

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011

Utvecklingen i. Tranemo kommun - indikatorer 2011 Utvecklingen i Tranemo kommun - indikatorer 2011 1 Indikatorer 2011 Syftet med Tranemo kommuns omvärldsanalys är att denna skall utgöra ett av underlagen för den strategiska planeringen. I denna bilaga

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se

BEFOLKNINGSPROGNOS. 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar. www.sollentuna.se BEFOLKNINGSPROGNOS 2015 2024 för Sollentuna kommun och dess kommundelar www.sollentuna.se Förord På uppdrag av Sollentuna kommun har Sweco Strategy beräknat en befolkningsprognos för perioden 2015-2024.

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2009-09-30 statliga stabilitetsåtgärderna Nionde rapporten 2009 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND FI:s uppdrag BANKERNAS FINANSIERINGSKOSTNADER Marknadsräntornas utveckling Bankernas

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Skuldsättningen bland husköparna stiger låt realräntan komma mer i fokus!

Skuldsättningen bland husköparna stiger låt realräntan komma mer i fokus! Swedbank Analys Nr 12 3 december 2009 Skuldsättningen bland husköparna stiger låt realräntan komma mer i fokus! Småhuspriserna har stigit ca 7 % jämfört med bottennivån första kvartalet. Kredittillväxten

Läs mer

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2016 Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Special

Läs mer

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR

TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR TJÄNSTEINDIKATORN 7 JUNI 2010 RAPPORT: TJÄNSTESEKTORN TILLBAKA I MER NORMAL KONJUNKTUR Tjänsteindikatorn från Almega visar att efter den överraskande starka ökningen under första kvartalet fortsätter tjänsteproduktionen

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 2 November 215 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Fortsatt snabb ökning av bostadsbyggandet i år Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter år

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Befolkning i Nyköpings kommun 2012

Befolkning i Nyköpings kommun 2012 Datum 213-5-2 Befolkning i Nyköpings kommun 212 Samhällsbyggnad Strategienheten Magnus Eriksson Innehållsförteckning Hela kommunen 3 Befolkningsmängd och åldersfördelning 3 Födda och döda 5 Flyttningar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 3 November 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet fortsätter att öka Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 211

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 3 November 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet fortsätter att öka Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 211

Läs mer

Befolkningsförändringar per kvartal 2009

Befolkningsförändringar per kvartal 2009 2010:7 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur Befolkningsprognos 2010 2019 Befolkningsförändringar per kvartal 2009 Flyttningar och flyttarnas åldersstruktur

Läs mer

Ljusning i alla regioner

Ljusning i alla regioner REGIONALA UTSIKTER F E B R U A R I 2 0 1 4 Ljusning i alla regioner Universitetsorterna lokala sning tillväxtmotorer Inflyttningen till storstadsregionerna fortsätter men det sker även en lokal urbanisering

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun

Befolkningsprognos 2014 Lunds kommun Kommunkontoret Strategiska utvecklingsavdelningen Befolkningsprognos 214 214-5-22 1(14) Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos 214 Lunds kommun Postadress Besöksadress Telefon växel

Läs mer

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015

Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland. Oktober 2015 Konjunktur- och arbetsmarknadsläge i Västernorrland Oktober 2015 Konjunkturläge - konjunkturbarometer Konjunkturinstitutet mäter konjunkturen i ett antal branscher i Sverige på nationell och regional nivå

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 2 Juni 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 4 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade även under första kvartalet, då nära

Läs mer

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012

Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG. Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport 2012:7 REGERINGSUPPDRAG Ungdomars boende lägesrapport 2012 Ungdomars boende lägesrapport 2012 Boverket april 2012 Titel: Ungdomars boende lägesrapport 2012 Rapport: 2012:7 Utgivare: Boverket april

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län

Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Bostadsmarknadsanalys 2006 Kronobergs län Samhällsutvecklingsenheten ISSN 1103-8209, meddelande 2006:18 Text: Dan Janerus Omslagsbild: Dan Janerus Tryckt av Länsstyrelsen

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 1 Maj 215 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 5 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade med drygt 2 procent under 214, då cirka

Läs mer

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01

Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Skärgårdens utveckling i siffror RAPPORT 2016:01 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor

Läs mer

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA Peter Stein, Stein Brothers AB Januari 2016 Förord Ett områdes demografiska utveckling påverkar förutsättningarna

Läs mer

Nu gävlar går det bra!

Nu gävlar går det bra! Stockholms län Juni 27 Nu gävlar går det bra! Företagskonkurser i Riket 1989-26 (Källa: Upplysningscentralen, UC) 18,9 16,8 1,3 12,7 1-tal 6,9 8,2 1,1 9,8 9,1 7,6,4,6 6,3 6,9 7,1 6,6,9,3 89 199 91 92 93

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Nr 1 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik och fakta... 3 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV?

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturläget december 2011 39 FÖRDJUPNING Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturinstitutets makroekonomiska prognos baseras på den enligt Konjunkturinstitutet

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12

Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben 2009-05-12 Kommunkontoret Rapport om bostäder i Lunds kommun 1 (24) Staben Anders Djurfeldt 046-35 57 57 anders.djurfeldt@lund.se Om bostäder i Lunds kommun För att belysa en del frågor som väckts kring bostäder

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget ANFÖRANDE DATUM: 21 augusti 2015 TALARE: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick PLATS: SNS, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 8 16 mars 2004

FöreningsSparbanken Analys Nr 8 16 mars 2004 FöreningsSparbanken Analys Nr 8 16 mars 2004 Se upp med hushållens räntekänslighet! Huspriserna fortsätter att stiga i spåren av låg inflation, låga räntor och allt större låneiver bland hushållen. Denna

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015

Statistik. om Stockholms län och region. Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Statistik om Stockholms län och region Befolkningsprognos 2006 för perioden 2006-2015 Bilaga F Befolkningsprognoser liten pm om hur/varför man gör olika prognoser och hur Stockholms läns landstings prognos

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte Reykjavik 17.juni 2013

Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte Reykjavik 17.juni 2013 Landrapport från Island NBO:s styrelsemöte Reykjavik 17.juni 2013 Nyckeltal för Island 2013. Folkmängd 321.857 Förväntad BNP-utveckling 1,9 % Inflationstakt 4,2 % Arbetslöshet 4,9 % Styrränta 7,0 % Bolåneskuld

Läs mer

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011.

2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna år 2011. 2012-02-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:2 Folkmängd och befolkningsförändringar i Eskilstuna

Läs mer

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Swedbank Analys Nr 3 6 juli 21 Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Den snabba försämringen av arbetsmarknaden för unga förefaller ha stannat av. Under maj månad 21 var ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

Befolkningsprognos 2016-2019

Befolkningsprognos 2016-2019 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2016-04-12 Befolkningsprognos 2016-2019 Inledning Sveriges befolkning ökade med 103662 personer 2015. Folkökningen är den största någonsin. Främsta skälet är en

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer April 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Byggandet fortsätter öka efter den kraftiga uppgången 213 Bostadsbyggandet tog rejäl fart mot slutet

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden

Den svenska bolånemarknaden Den svenska bolånemarknaden 14 APRIL 216 14 april 216 Dnr 16-3183 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Undersökningen beskriver bolånemarknaden 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgraderna är i stort oförändrade

Läs mer

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 2 3 mars 2009 Boindex signalerar ett milt prisfall på småhus men se upp för fallgropar! Husköpkraften steg fjärde kvartalet ifjol eftersom hushållens marginaler vid husköp påverkats

Läs mer

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015

Finansiell Stabilitet 2015:1. 3 juni 2015 Finansiell Stabilitet 2015:1 3 juni 2015 Aktieindex Index, 1 januari 2000 = 100 Anm. Benchmarkobligationer. Löptiderna kan därmed periodvis vara olika. Källor: Bloomberg och Riksbanken Tioåriga statsobligationsräntor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 11 september 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län augusti 2014 8 693 (6,6 %) 3 709 kvinnor (5,9 %) 4 984 män (7,2

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011

Statistik. om Stockholm. Bostäder Bostadsbyggandet 2011 Statistik om Stockholm Bostäder Bostadsbyggandet 011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Förord Sammanfattning Nyproduktion 4.1 Färdigställd nyproduktion 4. Påbörjad nyproduktion 8. Pågående nyproduktion 10 4 Om-

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÅREN 2012 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft - UTMANINGAR FÖR MORGONDAGENS ARBETSMARKNAD

Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft - UTMANINGAR FÖR MORGONDAGENS ARBETSMARKNAD Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft - UTMANINGAR FÖR MORGONDAGENS ARBETSMARKNAD Sida: 2 av 29 Innehållsförteckning Nettoinvandring, sysselsättning och arbetskraft... 1 Sammanfattning... 3 Befolkningsökningen

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi december 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

Befolkningsprognos Vä xjo kommun

Befolkningsprognos Vä xjo kommun Befolkningsprognos Vä xjo kommun 2014-2022 Avstämning befolkningsprognos 2013 Antaganden och ingångsvärden för prognos 2014 Metod Resultat befolkningsprognos 2014 Resonemang Sammanfattning Avstämning befolkningsprognos

Läs mer

Jämförelser regional utveckling

Jämförelser regional utveckling Jämförelser regional utveckling Gävleborgs län i jämförelse med övriga län och riket en rapport från Samhällsmedicin vid Centrum för kunskapsstyrning, Region Gävleborg 1 Innehåll Inledning Läsanvisningar

Läs mer

Bostadspriserna & boräntorna 2014 30 december 2013

Bostadspriserna & boräntorna 2014 30 december 2013 Bostadspriserna & boräntorna 2014 30 december 2013 Hushållen tror på fortsatta prisökningar Trots debatten om hög skuldsättning, bobubblor och övervärderade bostäder tror de svenska hushållen på fortsatta

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Uppsala län Innehållsförteckning Sid ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER... 3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015

Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Bisnode och Veckans Affärer presenterar SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 Per Weidenman, Bisnode Sverige AB, Oktober 2015 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2015 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolag på bräcklig grund tillväxt men fortsatt svag lönsamhet Unionens Bolagsindikator september 2014 2 Börsbolagen som helhet har en rad svaga år i ryggen. Omsättningen har legat still 2012-2013 medan

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-06-07 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ura 2013:? Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Innehåll Sid 1.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig 7 1 Sammanfattning Sveriges ekonomi har återhämtat det branta fallet i produktionen 8 9. Sysselsättningen ökade med ca 5 personer 1 och väntas öka med ytterligare 16 personer till och med 1. Trots detta

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp -12-06 Boindex i riket stabiliserades tredje kvartalet i år - men i storstäderna fortsätter hushållen tappa husköpkraft Boindex för landet som

Läs mer