Boverkets indikatorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boverkets indikatorer"

Transkript

1 Boverkets indikatorer maj 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN Inget ökat bostadsbyggande 2012 Under 2011 påbörjades bostäder, enligt Boverkets senaste bedömning av bostadsbyggandet. Det är något färre bostäder än tidigare prognos. Med stöd av uppgifter från kommunerna beräknas bostäder att påbörjas under Först under 2013 kan en viss ökning i bostadsbyggandet förväntas. Boverkets tidigare byggprognos, som publicerades i Indikatorerna i oktober 2011, innebar att antalet påbörjade bostäder under 2011 antogs uppgå till Vid en beräkning mot bakgrund av tillgängliga utfallssiffor, och med hänsyn till eftersläpningen i rapporteringen till Statistiska centralbyrån, SCB, så bedömer Boverket nu att antalet påbörjade bostäder slutar på cirka för 2011, vilket är färre bostäder än i prognosen från hösten I den tidigare prognosen antog Boverket dessutom att det under 2012 skulle påbörjas bostäder. Boverket har nu gjort en sammanställning som grundar sig på vad kommunerna bedömer som relativt säkra byggprojekt 1. Enligt sammanställningen kommer bostäder att påbörjas under 2012, vilket är färre bostäder jämfört med antagandet i oktoberprognosen. För 2013 däremot finns förväntningar på en starkare ekonomisk utveckling, vilket bland annat framgår av Konjunkturinstitutets och Riksbankens senaste prognoser. Det är därför sannolikt att en viss ökning av bostadsbyggandet kommer att ske under Assar Lindén Rebecka Mogren Roger Gustafsson Diagram 1: Inrapporterade påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad samt prognostiserade värden Ombyggnad Nybyggnad Innehåll Nyproduktionen tappade fart under andra halvåret... 2 Mindre än var tionde bostad tillkommer genom ombyggnad... 2 Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet... 3 Utvecklingen i svensk ekonomi Boverkets bostadsmarknadsenkät för Siffrorna för för 2006 och 2007 är inte justerade för de så kallade Odellplattorna, det vill säga de tidigarelagda byggstarter som utfördes under 2006 för att komma ifråga för statliga bostadsbyggnadsstöd.

2 Analysen avslutades den 4 maj Assar Lindén, jurist tfn e-post: Nyproduktionen tappade fart under andra halvåret 2011 Nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen tappade fart under andra halvåret 2011, efter en återhämtning under Det visar diagram 2. Att nivån för 2009 var påtagligt lägre måste ses i skenet av den kris som drabbade världsekonomin under andra halvåret Det höga antalet påbörjade bostäder under 2006 och 2007 hänger samman med avvecklingen av de statliga bostadsbyggnadsstöden och att det då var sista möjligheten att komma ifråga för dessa stöd. Rebecka Mogren, utredare tfn Diagram 2: Påbörjade bostäder, nybyggnad, riket glidande tolvmånaderstal Flerbostadshus Småhus Totalt e-post: Roger Gustafsson, nationalekonom tfn e-post: Boverkets indikatorer under utveckling Syftet med Boverkets indikatorer är att sprida kunskaper som ger överblick inom områden som är av intresse för bostadsförsörjning, planering och byggande. Boverket har gjort sammanställningar av indikatorer på bygg-, bostads- och kreditmarknaden sedan Under 2012 kommer Boverket, tillsammans med BKN, utveckla indikator och prognoser så att det kan finnas en allsidigare produkt till hösten Under förutsättning av riksdagens beslut kommer de båda myndigheterna att gå samman under Det är bland annat mot den bakgrunden som den nu aktuella utgåvan är komprimerad. Har du som läsare några synpunkter eller förslag går det utmärkt att lämna dessa till Boverkets informationsenhet. Mindre än var tionde bostad tillkommer genom ombyggnad Ombyggnad som innebär ett nettotillskott av bostäder ligger på, historiskt sett, låga nivåer. Detta nettotillskott har Diagram 3: Nettotillskott av lägenheter genom ombyggnad som påbörjades i flerbostadshus de senaste åren stått för mindre än tio procent av bostadsbyggandet. Antal bostäder Grafisk form: Informationsenheten Utgivare: Boverket Utgivning: Tryck: Internt Boverket Upplaga: 100 Tryck: ISBN Pdf: ISBN ISSN: X Källa: SCB 2 Boverkets indikatorer Maj 2012

3 Kommunernas bedömning av bostadsbyggandet Boverket bygger beräkningarna på de svar som kommunerna lämnat i den årliga bostadsmarknadsenkäten (BME), vilken har besvarats under inledningen av Kommunerna svarar bland annat på frågor kring hur stort det förväntade byggandet är i kommunen under innevarande och efterföljande år. För vart och ett av åren delas byggandet upp i bostäder som är säkra respektive osäkra. Boverket kan konstatera, utifrån en första sammanställning, att kommunerna inte väntar sig någon dramatisk ökning av bostadsbyggandet under 2012 och Kommunerna bedömer att de säkra påbörjandena under 2012 kommer att ligga på cirka bostäder. Utöver detta uppger kommunerna att det finns osäkra projekt som omfattar cirka bostäder, se diagram 4. För 2013 är kommunernas bedömning att andelen säkra projekt är cirka medan andelen osäkra projekt är cirka , vilket dock inte redovisas i diagram 4. Det är naturligt att relationen mellan säkra och osäkra projekt förhåller sig så ett år framåt i tiden, även om totalsumman för 2013 blir osannolikt stor. Färre osäkra byggprojekt blir verklighet Det är värt att notera att före 2007 påbörjades också merparten av de osäkra projekten. Men efter 2007 verkar det ha det blivit svårare att få till stånd osäkra projekt. De senaste åren tycks i stället de säkra projekten ha blivit en bättre indikator på vad som faktiskt påbörjas. Diagram 5 visar hur relationen mellan antalet bostäder som kommunerna bedömer som säkra under innevarande år förhåller sig till utfallet enligt SCB de senaste åren samt nivåerna för säkra projekt för 2012 och Med undantag för 2008 och möjligen 2011 ligger kommunernas bedömningar av bostadsbyggandet lägre än utfallet. Det skulle kunna ge stöd för att räkna upp kommunernas antaganden utifrån övriga indikatorer, till exempel ränteläget. Att 2008 bryter mönstret kan förklaras med att kommunerna inte kunnat ta med den internationella krisen i sina antaganden när uppgifterna till bostadsmarknadsenkäten lämnades in under inledningen av För 2011 kan antas att nivån på cirka bostäder kommer att ligga nära utfallet när väl statistiken för 2011 kan presenteras utan normal eftersläpning i inrapporteringen. Diagram 5 ger även en fingervisning om vad som kan förväntas under För 2013 är det inte lika lätt att dra slutsatser utifrån diagrammet, eftersom det måste bli en bedömning av hur många osäkra projekt som kommer att bli av utöver de som i nuläget är att betrakta som säkra. Förväntningarna skrivs ner för 2011 och 2012 Eftersom utfallet för 2011 kan antas bli cirka bostäder lägre än förväntningarna i oktober kan det finnas skäl att anta att den då gjorda prognosen för 2012 som var påbörjade bostäder även måste justeras ner. Det innebär också att kommunernas förväntningar om påbörjade bostäder för 2012 kan framstå som mer rimliga. Med antagande av ett förbättrat läge för svensk ekonomi kan siffran för 2013, med viss osäkerhet, sättas till lägenheter. Diagram 4: Jämförelse mellan BME och utfall enligt SCB för samma år som enkäten BME antagande säkra Utfall enligt SCB BME antagande säkra och osäkra Diagram 5: Antal påbörjade bostäder jämförelse mellan antaganden i BME och utfall enligt SCB BME antaganden säkra Utfall enligt SCB Källa: BME och SCB. *2013 är det enda år som är inte är beräknat utifrån antagandena i början av respektive aktuellt år utan bygger på antaganden från början av Den är därför rimligt att siffran är påtagligt lägre såvitt avser säkra projekt. Källa: BME och SCB. Boverkets indikatorer Maj

4 Utvecklingen i svensk ekonomi För att få en så realistisk bild som möjligt måste kommunernas uppskattning av bostadsbyggandet ses mot bakgrund av hur svensk ekonomi utvecklas i stort. Nedan följer en genomgång av de indikatorer som Boverket har valt att fästa störst avseende vid i denna bedömning. Indikatorer från Konjunkturinstitutet utfall och prognos p 2012p 2013p BNP* -5,0 6,1 3,9 0,4 2,5 Hushållens reala disponibla inkomster* 0,0 1,2 3,3 2,3 2,1 Sysselsättning* -2,1 1,1 2,1 0,1 0,6 Arbetslöshet i procent av arbetskraften 8,3 8,4 7,5 7,7 7,7 KPI* -0,5 1,2 3,0 1,5 1,4 Reporänta vid årets slut 0,25 1,25 1,75 1,5 1,5 Tioårig statsobligationsränta 3,2 2,9 2,6 2,1 2,7 Källa: Konjunkturinstitutet Konjukturläget mars 2012 Dämpad tillväxt i år men konjunkturen kan ha vänt Konjunkturinstitutet 2 förväntar sig en BNP-tillväxt på måttliga 0,4 procent under Prognosen för 2013 ligger för närvarande på 2,5 procent. Enligt Konjunkturinstitutet finns det tecken på att en mer uthållig vändning av konjunkturen redan kan ha inletts, vilket kan innebära en snabbare återhämtning och högre tillväxt än i prognosen. Konjunkturinstitutets senare konjunkturbarometrar tyder på att svenska hushålls och företags förtroende för ekonomin har stärkts. Men osäkerheten i vår omvärld består och även om riskerna för en oordnad upplösning av statsskuldskrisen har sjunkit, åtminstone på kort sikt, så förväntas återhämtningen i euroområdet bli trög. Tecken på att husbyggandet utvecklas bättre än väntat Signalerna från bygg- och anläggningssektorn har varit delvis motstridiga under inledningen av året. Barometerindikatorn 3 för sektorn föll kraftigt i februari, för att sedan återhämta hela fallet i mars. Branschen för husbyggnad förutser en i stort sett oförändrad produktion under andra kvartalet. Finansiella restriktioner uppges dock vara ett hinder för många husbyggare. Hushållens efterfrågan förväntas driva återhämtningen Konjunkturinstitutet 4 bedömer att det finns utrymme för en snabb ökning av hushållens konsumtion när framtidstron återvänder, vilket den minskande pessimismen i hushållens förtroendeindikator 5 skulle kunna vara ett tecken på. Detta baseras på att de reala disponibla inkomsterna förväntas ligga över den genomsnittliga ökningstakten under perioden , samtidigt som de senaste årens sparkvot har legat högt. Arbetsmarknadsläget ett orosmoln Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har varit svag under det senaste halvåret och den tröga återhämtningen i euroområdet väntas genom en lägre efterfrågan på svensk export fortsätta att påverka den svenska arbetsmarknaden negativt. Enligt Konjunkturinstitutet 6 kommer arbetslösheten att ligga på 7,7 procent under 2012 och 2013, och över jämviktsnivån 7 ända fram till Kan vi förvänta oss en lugn ränteutveckling? Sedan slutet av december ligger reporäntan på 1,5 procentenhet. Riksbanken meddelade i samband med reporäntebeslutet den 18 april att någon ytterligare sänkning inte är trolig. Konjunkturinstitutet 8 tror att räntan förblir oförändrad under 2012 och Det är osäkert i vilken utsträckning bankernas korta bolåneräntor kommer att följa Riksbankens reporänta framöver. Av diagram 7 framgår att räntegapet mellan Riksbankens reporänta och bolåneräntorna fortsätter att vara över två procent, Diagram 7: Bolåneräntor och reporänta 5-årig ränta 3-mån ränta Reporänta Diagram 6: Hushållens konfidensindikator (CCI) Källor: SBAB och Riksbanken Källa: Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget mars Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget mars Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern mars 2012 respektive februari Boverkets indikatorer Maj Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget mars Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern mars Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget mars Den arbetslöshetsnivå mot vilken en ekonomi tenderar att röra sig, så kallad naturlig arbetslöshet (NE). 8 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget mars 2012.

5 vilket det varit sedan februari månad Samtidigt är skillnaden mellan tremånadersräntan och femårsräntan marginell. Bostadspriserna faller inte Bostadsmarknaden präglas just nu av ett stort utbud och relativt stabila priser 9. Marknaden för bostadsrätter bedöms vara starkare än småhusmarknaden. I storstadsregionerna Storstockholm och Stormalmö steg småhuspriserna mellan 2 och 3 procent under första kvartalet 2012, medan priserna i Storgöteborg sjönk med 1 procent enligt SCB 10. Valueguards 11 index visar att småhusmarknaden trots en uppgång under de tre första månaderna 2012 fortfarande inte har återhämtat sig helt efter nedgången. Vad gäller bostadsrätter har utvecklingen till och med den 31 mars 2012 varit så pass stabil att bostadsrättspriserna, bortsett från Malmö, har återhämtat sig från nedgången under slutet av Flera undersökningar som fokuserar på hushållens förväntningar på bostadspriserna tyder på att det har skett ett omslag i hushållens förväntningar på bostadspriserna i positiv riktning 12. SBAB:s Mäklarbarometer visar på fortsatt stigande priser i storstadsregionerna under andra kvartalet. Prisökningarna hittills i år och den förväntade uppgången under andra kvartalet bör dock ses mot bakgrund av de fallande bostadspriserna förra året 13. Ingen tydlig bild av bolånetakets effekter Det är fortsatt intressant att studera utvecklingen på bostadsmarknaden i ljuset av bolånetaket. Enligt Finansinspektionen har bolånetaket medfört att hushållens skuldsättning har dämpats utan att det för den skull har drabbat de unga bostadsköparna i någon dramatisk utsträckning 14. Småhusfabrikanterna 15 menar dock att bolånetaket är en viktig förklaring till den drastiska försämringen för branschen. Enligt en färsk undersökning från Mäklarsamfundet påverkar bankernas utlåning och allmänna hållning bostadsmarknaden i allt större utsträckning Mäklarstatistik Småhusbarometern Valuegard 17 april 2012: 12 Se bland annat Skop, Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden, , SEB, Boprisindikator, Småhus orderingång En indikator, som pekar mot ett vikande bostadsbyggande, är orderingången för småhus. Av allt att döma befinner sig orderingången för småhus i nivå med läget i samband med den ekonomiska krisen 2008 och kan till och med anses vara värre än det då var. Någon påtaglig förbättring är inte heller att vänta enligt branschen 17. Diagram 8: Orderingång, styckebyggda småhus jämfört med motsvarande period Glidande 3-mån Glidande 12-mån 13 SBAB, Mäklarbarometern kvartal , Finansinspektionen: Den svenska bolånemarknaden, Rapport TMF kommenterar FI-rapport: Bolånetaket fungerar INTE. Pressmeddelande Drastisk försämring för småhusbranschen SVT Nyheterna Mäklarinsikt, Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden. Nr TMF marknadsrapport monteringsfärdiga hus Nr 2/2012 samt TMF:s VD, Leif H Gustafsson, i SVT 8 april Boverkets indikatorer Maj

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer November 2012 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Osäkerhet och bolånetak bromsar bostadsbyggandet Återigen minskar bostadsbyggandet. Efter finanskrisen

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2011-08-15 Publicerad i augusti 2011 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll Den ekonomiska

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Maj 2013 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Stabilitet och tilltro behövs nu mest av allt Befolkningen ökar i en mycket hög takt. Pressen på tillväxtorternas

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 2 Juni 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 4 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade även under första kvartalet, då nära

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2012-09-07 Publicerad i september 2012 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se 1 (11) Bolånemarknaden

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 3 November 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet fortsätter att öka Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 211

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 3 November 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet fortsätter att öka Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter eurokrisen 211

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget

Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget Den aktuella penningpolitiken och det ekonomiska läget SNS 21 augusti 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Huvudbudskap Svensk ekonomi utvecklas positivt - expansiv penningpolitik stödjer

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2014-08-13 Augusti 2014 Regeringsgatan 38, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Christian Nilsson Tfn:

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer April 214 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Byggandet fortsätter öka efter den kraftiga uppgången 213 Bostadsbyggandet tog rejäl fart mot slutet

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 2 November 215 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Fortsatt snabb ökning av bostadsbyggandet i år Bostadsbyggandet har ökat snabbt efter år

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 1 Maj 215 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Drygt 5 bostäder påbörjas nästa år Bostadsbyggandet ökade med drygt 2 procent under 214, då cirka

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationen stiger men behöver stöd i en osäker omvärld Återhämtningen

Läs mer

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet?

Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? Byggkonjunkturen 2015 Oroligt i omvärlden och stökigt i inrikespolitiken - Hur påverkas byggandet? FASADDAGEN, MALMÖ BÖRSHUS, 2015-02-05 Fredrik Isaksson Chefekonom Fasaddagen 2015 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Bostadspriserna i Sverige

Bostadspriserna i Sverige Bostadspriserna i Sverige 56 Trots att svensk ekonomi befinner sig i en djup lågkonjunktur ökar bostadspriserna. Det finns tecken på att bostadspriserna för närvarande ligger något över den nivå som är

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

SNS konjunkturrådsrapport 2015

SNS konjunkturrådsrapport 2015 SNS konjunkturrådsrapport 2015 Finansminister Magdalena Andersson 15 januari 2015 Agenda Offentlig sektor Hushållen Företagen Kommentar till förslag Låg offentlig skuldsättning en styrka i svensk ekonomi

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 6 mars Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Den svenska ekonomin och penningpolitiken vart är vi på väg? Svensk ekonomi har visat relativ

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 3,5 procent jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk med 2,5 procent. Svenskarnas förväntningar

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 4 25 januari 12 Sidan 3 Boprisprognosen pekar uppåt Sidan 5 Samstämmig regional uppgång Sidan 6 Spirande optimism i Stockholm Sidan 8 Accepterat pris blir inte lägre pris Sidan

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Finansiell stabilitet 2017:2. Kapitel 1 Det aktuella ekonomiska och finansiella läget

Finansiell stabilitet 2017:2. Kapitel 1 Det aktuella ekonomiska och finansiella läget Finansiell stabilitet 2017:2 Kapitel 1 Det aktuella ekonomiska och finansiella läget 1:1 Börsutveckling Index, 2 januari 2015 = 100 Källor: Macrobond och Thomson Reuters 1:2 Prisutveckling på bostäder

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Penningpolitisk uppföljning december 2007

Penningpolitisk uppföljning december 2007 Penningpolitisk uppföljning december 7 Riksbankens direktion beslutade vid sitt sammanträde den 8 december att lämna reporäntan oförändrad på procent. Under första halvåret 8 väntas reporäntan behöva höjas

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014

Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Mäklarbarometern Kvartal 2 26 juni 2014 Sidan 3 Småhusmarknaderna accelererar Sidan 6 Försiktiga förväntningar Sidan 7 Dämpad uppgång i Stockholm Sidan 9 Stabilt uppåt i Göteborg Sidan 11 Malmö i täten

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i Sverige var tillfälligt stark under tredje kvartalet. Den europeiska skuldkrisen sätter tydliga avtryck i efterfrågetillväxten och konjunkturen vänder nu ner med stigande

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 1 Maj 217 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Förväntningar om fortsatt ökat bostadsbyggande Bostadsbyggandet ökade drygt 3 procent under 216.

Läs mer

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Pressmeddelande från SKOP om Hushållens förväntningar om bostadsmarknaden 16 mars 2011 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker ! Pressmeddelande från SKOP om 16 mars 211 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila prisförväntningar för villor och bostadsrätter - Men i Stockholmsregionen stiger prisförväntningarna - Allt fler

Läs mer

Hushållens räntekänslighet

Hushållens räntekänslighet Hushållens räntekänslighet 7 Den nuvarande mycket låga räntan bidrar till att hålla nere hushållens ränteutgifter och stimulera konsumtionen. Men hög skuldsättning, i kombination med en stor andel bolån

Läs mer

Konjunkturrapport våren 2014

Konjunkturrapport våren 2014 Konjunkturrapport våren 2014 Cementa har under ett antal år givit ut konjunkturrapporter. Avsikten är att försöka ge en uppriktig bedömning av hur framtiden kommer att se ut då det gäller användandet av

Läs mer

Ska vi oroas av hushållens skulder?

Ska vi oroas av hushållens skulder? Disponibelinkomsterna har ökat snabbare än bostadspriserna sedan finanskrisen 31 procent (inkomster) jämfört med 22 procent (priser) 12 Disponibel inkomst i relation till bostadspriser 11 Index 237:3=1

Läs mer

Konjunkturen och bostadsmarknaden

Konjunkturen och bostadsmarknaden www.bygg.org Konjunkturen och bostadsmarknaden Bostadsdagen 2012 Fredrik Isaksson Chefekonom, Sveriges Byggindustrier Byggkonjunkturen 2/2012: Byggindustrin på lågvarv (publ. 30 maj 2012) Några av huvudpunkterna

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

Boräntenytt Nummer 6 8 augusti

Boräntenytt Nummer 6 8 augusti Boräntenytt Nummer 6 8 augusti Rekordlåga bundna boräntor Den rörliga boräntan väntas ligga kvar på låga nivåer ett bra tag till medan de bundna boräntorna, som är nere på rekordlåga nivåer, kan börja

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE JUNI 2016 Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Boverkets indikatorer

Boverkets indikatorer Boverkets indikatorer Nummer 2 November 216 ANALYS AV UTVECKLINGEN PÅ BYGG- OCH BOSTADSMARKNADEN MED BYGGPROGNOS Bostadsbyggandet ökar kraftigt i år Bostadsbyggandet fortsatte att öka i snabb takt under

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017

MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 MARKNADSRAPPORT APRIL 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige steg med 0,8 procent jämfört med föregående månad.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Skulder, bostadspriser och penningpolitik

Skulder, bostadspriser och penningpolitik Översikt Skulder, bostadspriser och penningpolitik Lars E.O. Svensson Penningpolitikens mandat Facit från de senaste årens penningpolitik Penningpolitiken och hushållens skuldsättning Min slutsats www.larseosvensson.net

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2016 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 216 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 365 mnkr. Totalt är det är en ökning med 9 mnkr sedan förra månaden, 77% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 2015-09-07 September 2015 Blasieholmsgatan 4B, Box 7603 SE-103 94 Stockholm t: +46 (0)8 453 44 00 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Kontaktperson: Tfn: E-post: Christian

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014

Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Mäklarbarometern Kvartal 1 10 april 2014 Sidan 3 Mot nya rekord Sidan 6 Återhållsam optimism Sidan 7 Rekordhet Stockholmsmarknad Sidan 9 Prisuppgång i Göteborg Sidan 11 Malmö på väg i kapp Tor Borg Ekonomiska

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Special Stort intresse för nyproduktion

Special Stort intresse för nyproduktion Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2016 Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Delade meningar bland mäklarna om efterfrågans utveckling Special Stort intresse

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014

Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Mäklarbarometern Kvartal 4 31 januari 2014 Sidan 3 Uppgången fortsätter Sidan 6 Optimismen frodas Sidan 7 Stockholm i täten Sidan 9 Stark bostadsmarknad i Göteborg Tor Borg Ekonomiska Sekretariatet, SBAB

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer

Sidan 12 Diagrambilaga

Sidan 12 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 2 3 juni 211 Sidan 3 Bostadspriserna på sluttande planet Sidan 5 Bred regional nedgång Sidan 6 Trögare försäljning i Stockholm Sidan 8 Oroligt på Göteborgsmarknaden Sidan 1 Malmö

Läs mer

Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak

Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak Konjunkturläget juni 2016 81 FÖRDJUPNING Makroekonomiska effekter av ett skuldkvotstak Ett skuldkvotstak på 600 procent dämpar tillväxten i hushållens skulder och kan ha negativa effekter på BNP. Ökningstakten

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer