Uppföljning av livsmedelsstrategin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av livsmedelsstrategin"

Transkript

1 Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande gårdar skall öka. Produktionsvärde: Osäker prognos indikerar,4 procents tillväxt Den senaste prognosen för indikerar att ökning av produktionsvärde stannar på miljoner vilket motsvarar,4 procent. Detta är något mindre än i prognosen i förra kvartalsrapporten. Den viktigaste ändringen mot förra prognosen är att höstens låga pris på potatis. Det får ett kraftigt genomslag för produktionsvärdet för trädgård. Jämfört med är det mjölk som får kraftigast genomslag i ökat produktionsvärde. Här skall man dock vara väl medveten om att det hänger samman med de höga priser som gällde första halvåret i år. Då var mjölkpriset avsevärt mycket högre än första halvåret. Andra halvåret är tvärtom men det läge som gäller nu hinner inte få fullt genomslag på årsbasis. : Rekordskörd för spannmål och ökad mjölkinvägning Jordbruksverkets preliminära skördeuppskattning visar på den högsta spannmålsskörden sedan 1997 (5,7 milj ton). Det är en ökning med 13 procent sedan. För potatis och proteingrödor indikeras en ökning med någon procent sedan men för oljeväxter indikeras däremot 3 procent lägre skörd än. För övriga vegetabilier finns ännu enbart uppgift om areal och i vissa fall normskörd. Dessa indikerar lägre skörd för socker men en ökning för frilandsodlingen. Animalierna har en splittrad bild. Fram till och med tember har volymen legat högre än motsvarande period för mjölk, nötkött, lamm och kyckling. Ägg har däremot minskat i volym medan gris legat ganska stilla. Viktas de olika produkterna, såväl vegetabilier som animalier, med ett fast pris är prognosen för närvarande att den sammanlagda volymen ökar med 1 procent jämfört med. Priser: Prisras för jordbruksprodukter under tredje kvartalet Mellan juni och tember sjönk det sammanvägda prisindexet för jordbruksprodukter med 9 procent. Nedgången är delvis säsongsbetonad men den har tidigare inte varit så kraftig när den börjat från en så låg nivå som i år. Produktionsmedlen har däremot stått ganska still under perioden. Detta innebär att förhållandet mellan produktpriser och insatsmedel inte har varit så ofördelaktigt som i tember vid något tillfälle sedan livsmedelsstrategin togs. Spannmål, mjölk och potatis är några av de produkter som sjunkit mest i pris under senare tid. Bland produktionsmedlen är det foder, gödning, veterinär, maskiner och utsäde som ökat mest sedan. Foder har dock gått ner i pris den senaste tiden. Under kvartal tre var det maskiner, energi och utsäde som steg mest i pris. Export: Exporten fortsätter öka Exporten har ökat stadig sedan uppföljningarna av livsmedelsstrategin påbörjades. Tredje kvartalet är inget undantag. Det reala exportvärdet låg visserligen på samma nivå som andra kvartalet men ändå 3,5 procent över tredje kvartalet. De tre första kvartalen ligger därmed 19 procent över samma period. t är då räknat i jordbruksledet genom en schablonartad rensning från produkter utan svensk råvara och från förädlingsvärden som stannar i förädlingsledet. Under kvartal tre är det gruppen spannmål och varor därav som har ökat mest om man jämför med samma period året före. Samtidigt har exporten av mejeriprodukter och av frukt och grönt minskat, även detta jämfört med samma period året före. Exporten av mejeriprodukter har också minskat kraftigt jämfört med kvartal 2.

2 i Produktionsvärdets utveckling jämfört med basåret : 3% 2% 1% % -1% -2% utvecklingen jämfört med basåret : 3% 2% 1% % -1% -2% -3% Real prisutvecklingen jämfört med basåret : 3% 2% 1% % -1% -2% Data saknas prog Potatis ingår i trädgård. Öv vegetabilier är oljeväxter, socker och proteingrödor prog Trädgård omfattar frukt, bär, grönsaker och prydnadsväxter. prog Trädgård omfattar frukt, bär, grönsaker och prydnadsväxter. Exportutvecklingen: Export av jordbruksvaror och livsmedel (värde i jordbruksledet, milj kr nominellt) Prisutveckling, realt index (dec 29 = ) feb mar jun aug nov dec Sysselsättningen: Antal årsverken inom jordbruk, skogsbruk och fiske (-tal) 7 6 Jmf : + 23 % Realt: + 19 % feb mar jun Jmf : -,6 % Jmf : + 6,9 % Realt: + 7,1 % aug nov dec Jmf : -1,2 % Enligt ny statistik har antalet sysselsatta i jordbruket minskat med 5 procent mellan och. Omräknat i årsverken är minskningen 3,5 procent. Detta är en något annan bild än den som kommer från den generella arbetskraftsstatistik där jordbruk redovisas tillsammans med skog och fiske. Enligt den ökade antalet sysselsatta svagt mellan och för att sedan minska. Jordbruksprodukter Produktionsmedel

3 Spannmål Rekordskörd men lägre pris Jordbruksverket preliminära skördeuppskattning ligger på 5,7 miljoner ton vilket är den högsta skörden sedan Ökningen gäller främst höstvete. Nya siffror från Jordbruksverket visar också att den höstsådda arealen är lika stor i år som. Detta indikerar att det kan bli en hög skörd även 215. Priset har däremot varit lägre i år än i fjol. Fram till tember låg priset 15 procent lägre än samma tid året före. Under kvartal 3 har priset även legat under nivån och det är priset i samband med skörden som väger tyngst när jordbruksverket slutligen räknat fram sina vägda årspriser. De preliminära uppgifterna, som bygger på terminspriser, indikerar dock att prisnivån stigit under slutet av året. Prognosen är därför att prissänkningen stannar på 1 procent jämfört med på helårsbasis. ökningen och prissänkningen tar till stor del ta ut varandra. Det reala produktionsvärdet får därför bara en svag ökning jämfört med och hamnar 18 procent över basåret Prog Spannmål, realt index = Jmf : +22 % Jmf : -15 % Arealutvecklingen: utvecklingen: prel blandsäd rågvete havre vårkorn höstkorn råg vårvete höstvete prog blandsäd rågvete havre vårkorn höstkorn råg vårvete höstvete Exportutvecklingen: Export av spannmål och produkter därav miljoner kr vid gård löpande priser feb mar jun Jmf : +1 % aug nov dec Jmf : -,2 %

4 Trädgård Potatis, grönsaker, frukt, bär samt prydnadsväxter Potatis: Lågt pris tredje kvartalet. När den nya skörden kom under tredje kvartalet sjönk priserna kraftigt och hamnade 34 procent under samma period. Detta medför sänkt produktionsvärde under. Enligt den preliminära skördeuppskattningen har visserligen volymen ökat något men det väger inte upp det lägre priset. Ökningen gäller dessutom enbart stärkelotatis och den har ett lägre pris än matpotatisen Prog Potatis, realt index = Jmf : -6,3 % Jmf : -11 % Grönsaker, frukt, bär samt prydnadsväxter Det har inte kommit några nya uppgifter gällande produktionsvolymer eller arealer sedan förra kvartalsrapporten. Preliminära arealuppgifter visar på 3 procent större areal med frilandsodling i år än förra året vilket indikerar ökad volym. Prisindex för indikerar dock något lägre priser. Sammanlagt ger detta en prognos om svagt stigande produktionsvärde utvecklingen: Milj kr prog Stickl./småplant Utplant. Växth Blommor växth Köksv/bär växth Plantskoleväxt Bär friland Frukt Köksväxt fril. Arealutvecklingen: Friland (ha) prel Frukt o grönsaker, realt index = Jmf : -1 % Jmf : -1,2 % Prydnadsväxter, realt index = Jmf : -6,3 % Jmf : -,9 %

5 Oljeväxter, socker och proteingrödor Oljeväxterna tappar värde, stabilt för socker och protein Jordbruksverkets preliminära skördeuppskattning indikerar att skörden av oljeväxter är högre än den tidigare prognosen men lägre än. Priserna verkar dock bli betydligt lägre än både och. Jordbruksverkets prisindex ligger under och Lantmännens terminspriser ligger också lägre. Sammantaget beräknas det reala produktionsvärdet sjunka och hamna 19 procent under. När det gäller socker finns för närvarande få uppgifter. Arealen har dock minskat med 5 procent enligt de preliminära arealuppgifterna. Detta är beaktat i prognosen men tills vidare antas oförändrad hektarskörd. beräknas därmed minska med 5 procent. Priset i tember låg dock 5 procent över priset. Det reala värdet blir då oförändrat mot och 7 procent över års nivå. Arealen proteingrödor har ökat med 14 procent enligt de preliminära arealuppgifterna. Den preliminära skördeuppskattningen visade dock bara att skörden ökat med 1 procent. Eftersom priset verkar bli oförändrat mot beräknas även det reala produktionsvärdet öka med 1 procent. Oljeväxter: Prisutvecklingen (prognos): Prog Sockerbetor: Oljeväxter, realt index = Jmf : -27 % Prisutvecklingen (prognos): Jmf : -12 % 14 Sockerbetor, realt index = Prog 7 6 Jmf : -4,2% Jmf : 5,3 % Proteingrödor: Prisutvecklingen (prognos): Prog 7 6 Proteingrödor, realt index = Jmf : -15 % Jmf :,3 %

6 Mjölk Prisras för mjölk indikerar lönsamhetsproblem framöver Under tredje kvartalet har priset på mjölk fortsatt att sjunka kraftigt. De preliminära prisuppgifterna, som bygger på Arla-noteringen, visar dessutom att priserna har fortsatt att sjunka. Detta indikerar stora lönsamhetsproblem för många producenter och därmed fallande volymer framöver. Tredje kvartalet låg dock invägningen 1,6 procent över. Detta är emellertid resultatet av produktionsbeslut som fattades för över ett år sedan när lönsamheten var en helt annan än idag. Trots att mjölken är i ett allvarligt läge nu kommer framstå som ett relativt gynnsamt år. Detta eftersom priserna var så pass höga i bör av året. De tre första kvartalen låg det reala produktionsvärdet 17 procent över och 2 procent över basåret. Prognosen för hela är att det reala produktionsvärdet kan hamna 9 procent över vilket är 5 procent över. En stor osäkerhet är hur stor efterlikviden blir eftersom den ingår i priset. Produktionsvärdet: Prog Mjölk, faktisk fetthalt inkl eko, milj kr Jmf : +25 % Realt: +2 % Jmf : +17 % Realt: +17 % utvecklingen: Mjölk, realt index = Mjölk, invägning (1 ton) Jmf : +18 % Jmf : +14 % Jmf : +2,1 % Jmf : +2,8 % Exportutvecklingen: Export av mjölk och mjölkprodukter miljoner kr vid gård löpande priser Prisutveckling jämfört med EU Mjölk Sv pris/snittpris EU Jmf : +42 % Jmf : +25 % 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7,

7 feb mar jun aug nov dec feb mar jun aug nov dec jun nov feb dec mar aug Nötkött Svag volymökning kvartal 3 ökar produktionsvärdet något Under tredje kvartalet ökade volymen åter jämfört med samma tid. Det handlar om små förskjutningar upp eller ner varje månad som sannolikt till stor del förklaras av hur helgerna faller in och hur många vardagar det finns i respektive månad de olika åren. Räknat på de tre första kvartalen ligger volymen 4,1 procent över samma tid men 4,6 procent under. Priset har legat ganska stabilt sedan bör av året. Det har varit högre än men lägre än motsvarande period. Eftersom priset varit lägre än förra året blev det reala produktionsvärdet fram till och med tember 4,8 procent lägre än samma period året före. Prognosen för blir en minskning av det reala produktionsvärdet med 4,6 procent jämfört med vilket är,8 procent över. Produktionsvärdet: Prog Nötkött, standardkvalitet, milj kr Jmf : +6,1 % Realt: +2,4 % Jmf : -4,9 % Realt: -4,8 % utvecklingen: Nötkött (ungnöt), realt index = Nötkött, total slakt (1 ton) Jmf : +7,3 % Jmf : -8,6 % Jmf : -4,6 % Jmf : +4,1 % Tidig volymindikator: Exportutvecklingen: Pris jämfört med EU Slakt av kor, tal Hög slakt indikerar bortfall ett till två år senare 2 1 Export av Nötkött, ton Även köttinnehållet i beredda produkter 1,4 1,2 1,,8,6 Ungtjur R3 Sv pris/snittpris EU Jmf : -5,7 % Jmf :,8 % Jmf : -14 % Jmf : +19 %

8 i Griskött Lägre pris i osäker statistik sänker värdet en fortsätter att hoppa lite upp och ner jämfört med förra året. Under tredje kvartalet har volymen åter stigit. en de tre första kvartalen hamnade därmed,4 procent över samma period. Detta innebär dock att den låg 11 procent under samma period. Priset har sjunkit kraftigt under kvartal 3 i den officiella statistiken. Prisuppgifterna i den officiella statistiken har dock varit starkt ifrågasatta eftersom de legat högt. Orsaken till detta är en övergång bland slakterierna till högre notering och lägre tillägg. Denna omläggning gör att det är mycket svårt att få fram uppgifter om hur priserna verkligen har ändrats. I brist på bättre används de officiella uppgifterna. Prognosen för blir då en ökning av det reala produktionsvärdet med 1,1 procent jämfört med och 3,4 procent mot basåret. En sänkning mot förra kvartalsrapporten. Produktionsvärdet: Prog Griskött, standardkvalitet, milj kr Jmf : +7,2 % Realt: +3,4 % Jmf : +,9 % Realt: +1,1 % utvecklingen: Gris, realt index = Griskött, total slakt (1 ton) Jmf : +15 % Jmf : +,6 % Jmf : -11 % Jmf :,4 % Exportutvecklingen: Export av Griskött, ton Även köttinnehållet i beredda produkter Jmf : -25 % Jmf : +29 % Prisutveckling jämfört med EU 1,4 1,2 1,,8,6 Slaktgris Klass E Sv pris/snittpris EU

9 Lammkött Fortsatt ökande volym under tredje kvartalet Lammproduktionen har haft vikande volym sedan 211. Det finns nu tecken på att trenden kan vara bruten. Under tredje kvartalet blev slakten 6 procent högre än motsvarande period året före. Sammantaget har volymen ökat med 4,3 procent under de tre första kvartalen, detta jämfört med samma tid året före. en är därmed tillbaka på års nivå även om ökningen dämpas sista kvartalet. Eftersom priset är i princip samma som året innan fram till tember beräknas det reala produktionsvärdet också öka med 4 procent och då hamna 14 procent högre än. Detta tack vare den prisökning på 15 procent som varit sedan. Den lönsamhetsökning som följt av detta är sannolikt förklaringen till volymökningen som kommit nu. De preliminära prisuppgifterna indikerar dock att priset kan ha sjunkit lite sista kvartalet. Stämmer detta blir värdet något lägre än prognosen Prog Lamm, realt index = Jmf : +15 % Jmf : -,4 % Kyckling Fortsatt uppgång för kyckling Tillgången på data om kycklingproduktionen är mycket begränsad. De data som finns har stor eftersläpning och sannolikt även lägre kvalitet än för många andra branscher. Slaktvolymen för kvartal 2 har just kommit. Den indikation som finns är dock att priset ligger kvar på samma nivå som och att volymen fortsätter att öka om än något långsammare än under första kvartalet. Detta medför ökat realt produktionsvärde. Under första halvåret var volymen 7,6 procent över motsvarande period året före. En försiktig prognos är att volymen för hela kan öka 6 procent och då hamna 1 procent över basåret. Produktionsvärdet kan då hamna 19 procent över. Skillnaden mellan utvecklingen för värde och volym hänger främst samman med den prisökning som kom hösten när spannmålspriserna steg Prog Kyckling, realt index = Jmf : +9, % Jmf :,2 %

10 Ägg Lågt pris ger volymtapp och sänkt produktionsvärde Det finns ganska lite data om äggmarknaden i den officiella statistiken och de data som finns har lång eftersläpning. De data som finns indikerar dock att branschen hade en stark utveckling 211 och 212 med stabila priser och stigande volym. bröts mönstret genom att priset sjönk vilket medförde lägre produktionsvärde. en fortsatte dock upp. Under första halvåret har den lägre lönsamheten som följt av lägre priset även medfört att volymen minskat. En utveckling som fortsatt även tredje kvartalet. Priset har också legat kvar på den låga nivån från hösten. Trots en viss uppgång under hösten är det 7 procent lägre än för de tre första kvartalen. Prognosen blir därmed att volymen minskar med 5 procent och att det reala värdet minskar med 11 procent jämfört med. Det reala värdet är då under -års nivå Ägg, realt index = Prog Jmf : -11 % Jmf : -6,7 % Ekologiskt : 3 procent ökning första halvåret Ekoweb anger i sin halvårsrapport att försäljningen av ekologiska livsmedel har ökat rekordartat med 3 procent första halvåret. Icas försäljning av ekologiska produkter ökade 52 procent första halvåret, Willys ökade med 57 procent, Coop med 37 procent, Bergendahls med 44 procent och Systembolaget med 82 procent. Detta räknat i värde och jämfört med samma tid. Martin & Servera, som är storköksgrossist, ökade samma tid sin ekoförsäljning med 2 procent. Nya siffror från ekomatcentrum visar också att andelen ekologiskt i de offentliga köken var uppe i 23 procent och andelen ökar år från år. Det svenska jordbruket verkar dock missa ökningen. Prognosen för hela är att volymen ökar 2,2 procent, att försäljningsvärdet står still men att mervärdet ökar med 1,9 procent. Priserna på eko har alltså inte sjunkit lika kraftigt som för annat. för ekologiska livsmedel, ekologiska jordbruksprodukter och mervärdet för dessa sedan (miljarder kr i års penningvärde) Prog Livsmedel Sv jbr.prod. Mervärde Källa: Bearbetade data från Jordbruksverket, Ekoweb, SCB, KRAV, m fl

11 Lokal förädling & försäljning : Snabb tillväxt enligt oförändrad prognos Data från LRF s medlemsenkäter som redovisades i förra kvartalsrapporten visade att antalet företag med lokal förädling ökade från 938 stycken 211 till 1 2 stycken. Det var en ökning med 3,5 procent per år. Förädlingsvärdet ökade med 3,1 procent per år. Det är något mindre än ökningen av antalet företag. Det blivit fler företag men något lägre omsättning per företag. För gårdsbutikerna var det tvärt om. 211 fanns det 782 stycken men var det bara 774. En minskning med,5 procent per år. Omsättning och förädlingsvärde ökade ändå med 1,9 procent per år. Detta eftersom de företag som är kvar växer. Sammantaget innebär detta att den gårdsbaserade lokala förädlingen och försäljningen av livsmedel omsatte drygt 1,1 miljarder och sysselsatte nästan 1 personer omräknat till heltid. Prognosen för är en ökning med 3 miljoner.. Förädlingsvärde vid lokal förädling och försäljning av livsmedel (miljoner kr i års penningvärde): Prog Förädling Gårdsbutik Källa: Bearbetade data från LRF och SCB. Uppgifterna för är framskrivning av den beräknade trenden. Datakällor: er för animalier är enligt officiell månadsstatistik från Jordbruksverket och Eurostat. för vegetabilier är enligt officiell skördestatistik från Jordbruksverket. Prognos för bygger på Jordbruksverkets preliminära uppgifter för spannmål och oljeväxter. För övriga grödor bygger prognosen på arealuppgifter och normskörd. Real prisutveckling är officiella prisindex från Jordbruksverket omräknade med konsumentprisindex (KPI). För gris har jordbruksverkets index ersatts med Jordbruksverkets prisutveckling för gris klass E och för nötkött med Jordbruksverkets prisutveckling för ungdjur. Produktpriser är enligt officiell månadsstatistik från SJV. Exportvärden är enligt officiell månadsstatistik från SCB. Exportvolym är enligt månadsstatistik från Jordbruksverket. Produktionsvärdet är volym gånger pris. Realt produktionsvärde är omräknat med KPI. Prisjämförelser med EU är baserat på prisstatistik från Eurostat och EU-kommissionen. Prognosen för bygger på uppgifter för som justerats för kända förändringar hittills under året gällande pris och volym, tillgängliga arealuppskattningar, tillgängliga skördeprognoser, terminspriser och andra tillgängliga underlag. Tolkningshjälp: De tre inledande diagrammen med värde, volym och pris visar förändringarna jämfört med basåret. För visas slutliga siffror. För redovisas en prognos för helåret. Denna består av utfallet hittills kombinerat med en prognos för resten av året. De små diagrammen som ligger först för flera branscher med värde och volym årsvis sedan bygger också på prognosen för. De månadsvisa diagrammen visar däremot bara utvecklingen hittills under året. Procentsatserna under dessa diagram avser förändringen hittills jämfört med motsvarande period respektive. I prisdiagrammen visas ofta även en streckad linje. Det är en preliminär skattning som bygger på andra uppgifter än den officiella statistiken. Denna är inte inräknad i siffrorna under diagrammen. Undantaget är oljeväxter, socker och proteingrödor eftersom den officiella prisstatistiken enbart beaktar priserna på hösten.

12 Produktionsvärdets utveckling: Basåret År Real År Prognos Real Mängd Pris Mängd Pris ändring Mängd Pris ändring milj kg kr/kg milj kr milj kg kr/kg milj kr mot milj kg kr/kg milj kr mot Spannmål* 4 2 1, , ,6% , ,7% Trädgård ,9% ,8% Öv veget ,% ,4% Mjölk , , ,5% , ,3% Nötkött , , ,4% , ,8% Griskött , , ,2% , ,% Fjäderfä 112 8, , ,2% 124 9, ,8% Får, getter 4,1 3, ,9 36, ,3% 4,1 36, ,1% Ägg 86 11, , ,3% 98 9, ,5% Ekologiskt ,5% 986-3,2% Öv premium Småskaligt ,6% 79 12,7% TOTALT ,4% ,9% utvecklingen: Kvartal 3 (1 ton) Kv 3 Jfr Kv3 Jfr Kv2 Hittills Motsv. Ändring Prognos Utfall Prel året före förändring Spannmål ,4% Potatis ,8% Mjölk 716 2% -6% ,4% ,1% Nötkött 36 5% 1% 14 4,1% ,6% Griskött 61 3% 7% ,4% ,4% Kyckling 31 5% 3% ,7% ,8% Lammkött 1,2 6% 39% 2,8 2,6 4,3% 4,1 3,9 3,6% Ägg 25-1% % ,5% ,8% Real prisutveckling: Kvartal 3 Kvartal 3 Kv3-14/ Hittills14/ Hittills Kv3-14/ Hittills14/ Hittills Kv2-14 motsv13 jfr Produktionsmedel Kv2-14 motsv13 jfr Spannmål -15,6% -14,6% 21,5% Utsäde,4% -3,5% 7,3% Industrigrödor -1,1% -5,7% -8,3% Energi,8% -1,5% 3,% Frukt/grönsak. 7,1% -1,2% -9,8% Gödning -1,7% 3,5% 12,2% Potatis -38,9% -1,8% -6,3% Växtskydd,2% 6,3% 1,5% Blom./plantsk. -5,% -,9% -6,3% Veterinär,2% 4,6% 9,3% Nötkreatur,% -8,6% 7,3% Djurfoder -1,3% -5,4% 15,6% Gris -2,%,6% 15,5% Uh utrustning,2% 2,%,% Får och getter -21,9% -,4% 15,% Uh byggnader,2%,9% 2,8% Fjäderfä,2%,2% 9,% Övr löpande,% -,5% 2,7% Mjölk -5,2% 9,2% 11,8% Maskiner 1,3% 1,8% 6,7% Ägg,6% -6,7% -11,4% Byggnader,2%,7% 1,6% TOTALT -5,% -4,74% 2,64% Totalt -,3% -,77% 6,58% Exportutvecklingen: i primärledet Kvartal 3 (milj kr) Jfr kvartal 3 Jfr kvartal 2 från uari (milj kr) Motsv. period Real förändring Spannmål och varor därav % 1% ,% 9,2% Frukt och köksväxter % 26% 378-4,3% -4,1% Oljefrön, oljor och fetter 25 44% 396% 38-31,6% -31,5% Mjölk, mejeriprod. & ägg 37-8% -14% ,9% 12,1% Djur, kött och köttvaror 189 % -7% 592 8,6% 8,8% Öv. livsmedelsprodukter 191-4% -1% 616 5,% 5,2% Total % % ,9% 7,1%

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 4, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 % per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 1, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 1, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: Osäker prognos indikerar 2,3

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 4, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 3, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: 2 procent real tillväxt enligt

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 2, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: Osäker prognos indikerar,5

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2015

Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-03-31 Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Avräkningspriserna på nötkött både i och ligger på en relativt hög nivå. Under 2014 ökade andelen svenskt nötkött

Läs mer

Lantbrukets effekter på Åland 2014

Lantbrukets effekter på Åland 2014 8.9.2015/LB Lantbrukets effekter på Åland 2014 Primärnäringarna och livsmedelsindustrin Ca 880 sysselsatta (tills. med indirekt sysselsättning, ca 1 335) Total omsättning, 186,0 miljoner euro Livsmedelsindustrin

Läs mer

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm EU-kommissionen

Läs mer

Ekologisk produktion

Ekologisk produktion Ekologisk produktion Varför matchar inte utbudet efterfrågan? en kortversion Foto: Johan Ascard Producentpriset för ekologiskt producerade jordbruksprodukter är betydligt högre än för konventionellt producerade

Läs mer

Skånskt lantbruk. En snabb blick in i framtiden till år 2025 KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Skånskt lantbruk. En snabb blick in i framtiden till år 2025 KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Skånskt lantbruk En snabb blick in i framtiden till år 2025 G.A. Johansson, L. Jonasson, H. Rosenqvist, K. Yngwe (red) 2014 Hushållningssällskapet Skåne och Länsstyrelsen i

Läs mer

Marknadsråd ägg 2014-05-27

Marknadsråd ägg 2014-05-27 Marknadsråd ägg 2014-05-27 Under 2013 ökade både produktionen och förbrukningen av ägg med knappt sex procent. Förprövningsstatistiken för 2013 tyder på en lägre vilja att investera i äggproduktion 2013

Läs mer

Konsumtion av livsmedel 1960 2006

Konsumtion av livsmedel 1960 2006 Konsumtion av livsmedel 19 Kortversion Vi äter mindre varor av råvarukaraktär t.ex. t.ex. mjöl, potatis och strösocker. Istället ökar konsumtionen av produkter av högre förädlingsgrad såsom matbröd, pommes

Läs mer

2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv

2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv 2012-04-27 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:4 Eskilstunas miljönäringar och gröna näringsliv

Läs mer

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött Gris, Nöt och Lamm i siffror 213 En strukturrapport från LRF Kött Sammanfattning Gris, nöt och i siffror är en strukturrapport från LRF Kött som tar upp och belyser förändringar och trender över strukturerna

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 303 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Lägre priser på världsmarknaden framöver

Lägre priser på världsmarknaden framöver På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-07-11 Lägre priser på världsmarknaden framöver Priserna på världsmarknaden ser ut att utvecklas ganska svagt de kommande tio åren. Om man räknar bort

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Ekologiska spannmålsmarknaden 2015

Ekologiska spannmålsmarknaden 2015 Ekologiska spannmålsmarknaden 2015 - Vad är på gång och vilka rörelser finns på marknaden i Sverige, EU och USA? Olle Ryegård, Agroidé AB Inledning Totalproduktionen av svensk certifierad säljbar ekologisk

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Prisindex för vård och omsorg

Prisindex för vård och omsorg PM 2009-03-19 1 (14) Avd för ekonomi och styrning Håkan Hellstrand Prisindex för vård och omsorg Slutsatser och förslag 1 Kommuner och landsting/regioner upphandlar en växande andel av sin verksamhet.

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009

Arbetsmarknadsrapport 2009 Kvartal 4 2009 Kvartal 4 Arbetsmarknadsrapport Kvartal 4,5 Ersättningstagare december 8 december I december var,6 procent av Juseks medlemmar arbetssökande. Trenden mot en ökande arbetslöshet har därmed brutits och personalvetarna

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 216 Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. Unika möjligheter för livsmedelsproduktion i Norrbottens län

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. Unika möjligheter för livsmedelsproduktion i Norrbottens län LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Unika möjligheter för livsmedelsproduktion i Norrbottens län 2015 Förord Denna rapport handlar om förutsättningarna för livsmedelsproduktion i Norrbottens län. Uppdraget är att

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

Internationella rapporten 2013

Internationella rapporten 2013 Internationella rapporten 2013 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Förändringar i produktion och konsumtion av kött, mjölk och ägg i Sverige 1990 och 2005 vad betyder dessa för utsläppen av växthusgaser

Förändringar i produktion och konsumtion av kött, mjölk och ägg i Sverige 1990 och 2005 vad betyder dessa för utsläppen av växthusgaser Förändringar i produktion och konsumtion av kött, mjölk och ägg i Sverige 199 och 25 vad betyder dessa för utsläppen av växthusgaser Forskningsprojekt finanserat av Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket

Läs mer

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Svenskt jordbruk vill växa.och måste ta marknadsandelar både hemma och på exportmarknaderna för att lyckas LRFs mål är

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2010 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Översikt: Fortsatt god arbetsmarknad men fler i program 3 Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 5 Fallande siffror

Läs mer

PRO:s Prisundersökning den 13 oktober 2015

PRO:s Prisundersökning den 13 oktober 2015 PRO:s Prisundersökning den 13 oktober 2015 Har inte prisundersökningen överlevt sig själv? Undersökningen är viktigare än någonsin. Det är den enda prisundersökningen som görs av konsumenterna själva.

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen DALARNAS LÄN Juni 21 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Marknadsråd ägg 2013-05-29

Marknadsråd ägg 2013-05-29 Marknadsråd ägg 2013-05-29 Under 2012 ökade totalkonsumtionen av ägg i Sverige med 8 procent. Produktionen ökade med 5 procent och har fortsatt att öka under 2013. Sveriges självförsörjning av ägg låg

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. Goda möjligheter för livsmedelsproduktion i Blekinge län 2030

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. Goda möjligheter för livsmedelsproduktion i Blekinge län 2030 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Goda möjligheter för livsmedelsproduktion i Blekinge län 23 214 Förord Denna rapport handlar om förutsättningarna för livsmedelsproduktion i Blekinge län med tidsperspektivet

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode

Hallands näringsliv. Källa: SCB och Bisnode Hallands näringsliv Källa: SCB och Bisnode Interaktiv statistik Flera diagram i rapporten kan filtreras och är förfiltrerade. Uppe i vänstra hörnet på sidan visas vilket val som är förinställt. Klicka

Läs mer

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104

Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 Statistikenheten 2015-06-11 1(9) Jordbruksmarkens användning 2015 JO0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Ekonomi och Marknad april 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad april 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad april 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm I frånvaro

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Slakten av svin minskade under januari december 2006

Slakten av svin minskade under januari december 2006 JO 48 SM 0702 Animalieproduktion Års- och månadsstatistik - 2006:12 Animal products - Annual and Monthly Statistics - 2006:12 I korta drag Slakten av svin minskade under januari december 2006 Slakten av

Läs mer

Ekonomi och Marknad december 2014. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad december 2014. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad december 014 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Med bakgrund

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

Hur styr miljöersättningen för ekologisk produktion?

Hur styr miljöersättningen för ekologisk produktion? Hur styr miljöersättningen för ekologisk produktion? effekter på marknad och miljö Rapport 2010:1 Den certifierade ekologiska produktionen har ökat mellan 2006 och 2008 samtidigt som vi har betalat ut

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

Regional balans för ekologiskt foder

Regional balans för ekologiskt foder Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Nu gävlar går det bra!

Nu gävlar går det bra! Stockholms län Juni 27 Nu gävlar går det bra! Företagskonkurser i Riket 1989-26 (Källa: Upplysningscentralen, UC) 18,9 16,8 1,3 12,7 1-tal 6,9 8,2 1,1 9,8 9,1 7,6,4,6 6,3 6,9 7,1 6,6,9,3 89 199 91 92 93

Läs mer

2012-02-20. Sverige. Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige. www.jordbruksverket.se

2012-02-20. Sverige. Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige. www.jordbruksverket.se Samhandelen Norge EU sett från Sverige Kristina Mattsson, Jordbruksverket, Sverige STÖD STÖD STÖD TULL TULL 212-2-2 Den svenska bilden av Norges produktion och handel med jordbruks- och livsmedels- produkter

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 Fortsatt obalans på den globala mejerimarknaden där utbudet ökar snabbare än efterfrågan. Mjölkföretagen pressas av fortsatt låga mjölkpriser. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna

Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna Konjunkturläget mars 1 85 FÖRDJUPNING Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna Priset på råolja har sjunkit betydligt sedan mitten av. Bara sedan sommaren i fjol har priset på Nordsjöolja fallit med

Läs mer

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216

Läs mer

Projektet Hästliv som handlar om slutet på hästens liv. Projektet drivs via HNS i samarbete med bland annat Jordbruksverket, SLU och LRF.

Projektet Hästliv som handlar om slutet på hästens liv. Projektet drivs via HNS i samarbete med bland annat Jordbruksverket, SLU och LRF. Projektet Hästliv som handlar om slutet på hästens liv. Projektet drivs via HNS i samarbete med bland annat Jordbruksverket, SLU och LRF. 1 Vad händer egentligen med hästar i Sverige när de av någon anledning

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2011 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN VÄSTERBOTTEN är relativt opåverkad av den rådande ekonomiska världskrisen. Det har skett en återhämtning i flera branscher och även på arbetsmarknaden efter den

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 2015

MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 2015 MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 215 KONSUMTION PRODUKTION MJÖLKFÖRETAGEN 1 8 Export av mejeriprodukter jan-mar 215 Tusen ton 6 4 2 SMP WMP Smör Ost Nya Zeeland EU-28 USA Australien Argentina Källa: EU-kommissionen

Läs mer

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna

Effekterna av de. statliga stabilitetsåtgärderna Effekterna av de 2011-02-11 statliga stabilitetsåtgärderna Första rapporten 2011 (Avser fjärde kvartalet 2010) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 FI:s uppdrag 2 BANKERNAS FINANSIERING 5 Marknadsräntornas

Läs mer

Svenskt jordbruk om oljan kostar 100 $ per fat - Livsmedel, energi eller ogräs?

Svenskt jordbruk om oljan kostar 100 $ per fat - Livsmedel, energi eller ogräs? Svenskt jordbruk om oljan kostar 100 $ per fat - Livsmedel, energi eller ogräs? Lars Jonasson Vall, biogas 3% Oljev, RME 0% förbränning 14% etanol 9% Salix 8% livsm&foder 24% Oljev, livsm 4% Vall, foder

Läs mer

Dekomponering av prognosen för det finansiella sparandet

Dekomponering av prognosen för det finansiella sparandet 2011-05-06 1/8 Dekomponering av prognosen för det finansiella sparandet Inledning Såväl Ekonomistyrningsverket (ESV) som Finansdepartementet gör prognoser för statens budget och det finansiella sparandet

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 217-6-8 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala förbrukningen

Läs mer

Penningpolitisk rapport september 2015

Penningpolitisk rapport september 2015 Penningpolitisk rapport september 2015 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA?

Varför högre tillväxt i Sverige än i euroområdet och USA? Varför högre tillväxt i än i euroområdet och? FÖRDJUPNING s tillväxt är stark i ett internationellt perspektiv. Jämfört med och euroområdet är tillväxten för närvarande högre i, och i Riksbankens prognos

Läs mer

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog Skogsbrukets lönsamhet Virkesforum 2010 Göran Örlander sägarna Rapport 2004-10 Om virkesförrådets utveckling. Uppdaterat till 2008/2009 Kostnader och priser avser 2009 års prisnivå Data har hämtats från:

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen JÖNKÖPINGS LÄN Juni Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Ett hållbart jordbruk en fråga om värderingar

Ett hållbart jordbruk en fråga om värderingar Ett hållbart jordbruk en fråga om värderingar Inspel av Christel Cederberg vid seminarie Femtio nyanser av grönt vid KSLA 7 juni 2016 Detta inspel påverkas (bl a) av.. Att jag älskar den svenska landsbygden

Läs mer

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag

13 Jordbruket i EU. Sammanfattning. Växtodling och företag 211 Kapitel 13 innehåller uppgifter för EU-länderna om Sysselsättning Arealer och företag Växtodling och trädgårdsodling Husdjur Redovisningen hänför sig främst till förhållandena 2004 men vissa tabeller

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne. Konsekvensanalys vattenskyddsområden i Skåne

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne. Konsekvensanalys vattenskyddsområden i Skåne LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne Konsekvensanalys vattenskyddsområden i Skåne 2010 1(1) Förord Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi är alla överens om att dricksvattnet behöver värnas. I

Läs mer

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges LANTBRUKS BAROMETERN 1 00 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1 en årlig undersökning som återger Sveriges lantbrukares syn på nuläget och den

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2013-03-28 Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Äggpriser i Sverige och EU Det svenska partipriset för ägg låg under vecka 11 på 223,40 euro/100 kg, vilket var

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2016 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nöt Får och lamm Sedan inledningen

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 25 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - IFO-index föll för andra

Läs mer

Sammanfattning av Svenskt Växtskydds synpunkter och förslag:

Sammanfattning av Svenskt Växtskydds synpunkter och förslag: Stockholm 2014-09-01 Remissyttrande Ert Dnr: M2013/2065/Ke Vårt Dnr: SV/2/14 Miljödepartementet Kemikalieenheten 103 33 Stockholm Förslag till ny nationell reglering om avgifter för ansökningar som rör

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Swedbank Analys Nr 3 6 juli 21 Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Den snabba försämringen av arbetsmarknaden för unga förefaller ha stannat av. Under maj månad 21 var ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla?

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? Lars Medin Agenda: Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? -2- Marknad Vete Sammanfattning 2006 Utbudsöverskott

Läs mer

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012 Fördjupning i Konjunkturläget juni 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Det svenska bytesförhållandets utveckling åren Diagram 97 Andelar av total export och import Procent 7 7 Mellan och försämrades det

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN

STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(12) Beräkning av vägningstal för räntekostnad i KPI För beslut I denna pm presenteras ett förslag till ny vägningstalsberäkning för räntekostnadsindex

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-06-03 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala

Läs mer

EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205

EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205 Statistikenheten 20160204 1(9) Utskrivet: 20160126:16:05 EAA Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2015 JO0205 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2016

Priser på jordbruksprodukter april 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris inleder det fjärde året i följd

Läs mer

BEFOLKNING: S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004

BEFOLKNING: S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004 STATISTIK OM STHLM BEFOLKNING: Barnafödande i Stockholms stad S 2010:13 2010-10-23 Frida Saarinen 08-508 35 004 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 FÖRORD... 3 INLEDNING...

Läs mer

Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014

Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014 Inventering av det ekologiska utbudet i Sigtunas livsmedelsbutiker april 2014 Inventering av ekologiskt utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker mars april 2014 Bakgrund och syfte Med anledning av ett ökat konsumentintresse

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolag på bräcklig grund tillväxt men fortsatt svag lönsamhet Unionens Bolagsindikator september 2014 2 Börsbolagen som helhet har en rad svaga år i ryggen. Omsättningen har legat still 2012-2013 medan

Läs mer

Internationella rapporten 2012

Internationella rapporten 2012 Internationella rapporten 2012 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 4 april 2016

Ekonomirapport från SKOP om Hushållens ränteförväntningar, 4 april 2016 Ekonomirapport från SKOP om, 4 il - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Trendbrott i ränteförväntningarna - Hushållen tror att eventuella räntehöjningar skjuts framåt i tiden - Efter en längre tids stigande

Läs mer

Hur kan jordbruket bidra till att minska klimatpåverkan? Anna Richert, Svenskt Sigill Norrköping, 25 jan 2011

Hur kan jordbruket bidra till att minska klimatpåverkan? Anna Richert, Svenskt Sigill Norrköping, 25 jan 2011 Hur kan jordbruket bidra till att minska klimatpåverkan? Anna Richert, Svenskt Sigill Norrköping, 25 jan 2011 Kontrollmärkningen för svensk mat och blommor Sex argument 1. Svenska råvaror 2. Friska djur

Läs mer

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland Rapport oktober 2015

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland Rapport oktober 2015 Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland Rapport oktober 215 Potential: Mejeri och fisk högst värdepotential, ägg och nötkött kan också öka stort Strategi: Utveckla förädlingsled, företagare, rådgivning

Läs mer

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall JO 14 SM 1401 Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013 Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall Production of organic and non-organic farming 2013 Cereals, dried pulses, oilseed

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer