Ekonomi och Marknad december Gris, nöt och lamm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi och Marknad december 2014. -Gris, nöt och lamm"

Transkript

1 Ekonomi och Marknad december 014 -Gris, nöt och lamm

2 Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Med bakgrund av de ryska handelssanktionerna som infördes på griskött i början av 014, förväntas ingen exporttillväxt från EU under 015 utan uppskattas till cirka miljoner ton. Sveriges import av griskött minskade med hela 6,6 procent under de nio inledande månaderna av 014 trots att avräkningspriserna var betydligt högre i Sverige jämfört med och. Den svenska grisslakten uppgick till 1,9 miljoner slaktade djur under de nio inledande månaderna av 014 vilket är i paritet med föregående år. Trots prognoser om minskande produktionsnivåer under 015 spås världshandeln av nötkött öka med närmare procent till 9,9 miljoner ton. Exporten kommer att fortsätta domineras av Brasilien och Indien. En minskad slakt av kvigor som en del i uppbyggnaden av EU-ländernas mjölkbesättningar är delvis en förklaring till att nötköttsproduktionen stadigt minskat inom EU. Under 014 har dock effekterna av uppbyggnadsfasen börjat synas i takt med att mjölkkoantalet ökar i flera länder. EU-kommissionens prognos är att nötköttsproduktionen kommer att öka med 1,5 procent under 014 och under 015 spås ytterligare en ökning om,6 procent. Under perioden ökade världshandeln med får- och lammkött med närmare 16 procent enligt FAO. Ungefär 85 procent av handelsvolymerna kommer från Australien och Nya Zeeland. En ökad konsumtion av får- och lammkött, särskilt i Asien och Afrika, driver världshandeln. Kinas import har fördubblats de senaste två åren vilket innebär att Kina köper i stort sett vart tredje kilo får- och lammkött som handlas i världen. I jämförelse med januari-september 013 närmast fördubblades Sveriges export av får- och lammkött, dock från relativt blygsamma nivåer. Exportökningen förklaras av en framgångrik handel med Finland (+151%) och Norge (+39%). Det har funnits förhållandevis god tillgång på slaktdjur under hela 014,,7 procent högre slakt av nötkreatur under perioden januari-september jämfört med samma period 013, och det finns ännu inga tecken på att det är en utslaktning av kor som sker. Samtidigt är prisnivån historiskt hög i förhållande till slaktvolymen vilket indikerar en förstärkning av efter-frågan på nötkött. Något sjunkande priser på färdigfoder under hösten kombinerat med ett slaktpris som ligger över föregående års nivå har inneburit en marginalförstärkning inom den svenska lammproduktionen. LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER 014

3 Gris - prognos % % usa % mexiko kanada % % 381.6% % % % % % % eu 00.3% % % ryssland % kina % % 360.9% % sydkorea hong kong % japan % 55-0.% % % Brasilien Produktion Konsumtion Export Import ton cwe tal 0.0% % 1 år Globalt Världsproduktionen av griskött förväntas nå närmare 0,6 miljoner ton under 014. Tillväxttakten på en global nivå ligger på i genomsnitt 1,8 procent per år. USDAs prognos för 015 ligger i stort sett i linje med tidigare utveckling och innebär en sammantagen världsproduktion på 1, miljoner ton. Utvecklingen stöds framförallt av en positiv produktionsutveckling i Kina, USA, Brasilien och Ryssland. Världens produktion av griskött är alltjämt koncentrerad till Kina, USA och EU som tillsammans står för mer än 80 procent av världsprodutionen. Exporten av griskött domineras av USA, EU och Kanada. Prognosen för 015 talar för att världshandeln med griskött ökar med 3,7 procent i förhållande till 014. Kina framstår allt tydligare som den drivande kraften i världshandeln och inför 015 spås importen öka med närmare 30 procent och landa på 1 miljon ton vilket innebär att en sjundedel av världshandeln av griskött går till Kina. Under de senaste åren har den kinesiska produktionstillväxten inte varit tillräcklig för att matcha konsumtionen av griskött. Trots relativt höga priser på kinesiskt griskött under det senaste halvåret har landets grisproducenter inte lyckats nå lönsamhet eftersom foderpriserna samtidigt stigit till de högsta sedan 006. En konsekvens av detta är en ökad utslakting av suggbesättningar vilket kommer att hämma produktionstillväxten under 015 och öka efterfrågan på importerat griskött. Figur 1. Fördelning av världsproduktionen av griskött. Kina EU USA Brasilien Ryssland Vietnam Kanada 51.3% 0.0% 9.7% 3.1%.5%.% 1.7% 9.5% Den amerikanska produktionen väntas uppgå till 10,3 miljoner ton under 014 vilket är en minskning med 1,9 procent i förhållande till 013 och en kraftig nedjustering (-4, %) från tidigare prognos från USDA. Bakgrunden till nedjusteringen är utbredningen av PED-viruset. Effekterna av viruset framkommer tydligt vid en analys av antalet levande grisar per kull, som under perioden december-februari sjönk från 10,08 till 9,53 jämfört med samma period föregående år. Sedan mars 014 har det skett en återhämtning och antalet levande grisar per kull är nu åter på den nivå som rådde innan PED-utbrottet. Prognosen inför 015 ger en årlig produktion på 10,9 miljoner ton, en uppgång med närmare 5 procent jämfört med 014. En stark återhämtning från PED-utbrotten, ökat antal suggor i produktion (+1 procent) samt ökade slaktvikter tack vare lägre foderpriser är stödjande faktorer i prognosen. USA behåller positionen som världens största exportör av griskött och USDA spår en ökning av exportvolymerna med motsvarande,6 procent under 015. Uppskattningsvis kommer,4 miljoner ton griskött exporteras, huvudmarknaderna är Asien och Mexiko. Figur. Utvecklingen för antalet levande grisar per kull i USA mars-maj juni-aug sept-nov Levande per kull dec-feb mars-maj juni-aug sept-nov dec-feb 9.53 mars-maj juni-aug 3 LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER 014

4 Russian Institute for Agricultural Market Studies (IKAR) presenterade en rysk produktionsprognos med målsättning att producera fem miljoner ton griskött år 00. Den ryska produktionen ökade med närmare 17 procent under de inledande nio månaderna under 014 och förväntas landa på närmare 3 miljoner ton. Rådande importstopp fungerar som en accelerator i Rysslands strävan att bli självförsörjande på kött. Den ryska regeringen stimulerar tillväxten i branschen med fodersubventioner, regionala stödprogram samt ränte- och kreditsubventioner. Flera av de större aktörerna i köttkedjan har aviserat investeringar på 193 miljarder rubel de kommande åren. Produktivitetsförbättringar inom produktionen är en annan bidragande orsak till den starka tillväxttakten. 01 växte 49 procent av grisarna upp på moderna, högteknologiska anläggningar och tio procent av grisarna kom från omoderna små gårdar. År 014 är närmare 60 procent av produktionen högteknologisk och endast 3 procent kommer från omoderna uppfödningsanläggningar. Figur 3. Rysslands import av griskött i relation till konsumtionen. 35% 30% 5% 0% 15% 10% 5% 0% 3% 010 3% 0 33% 01 7% 013 Import i relation till konsumtion 15% 1% prognos Marknadsbalansen inom EU Med bakgrund av de ryska handelssanktionerna som infördes på griskött i början av 014, förväntas en dämpning av produktionstillväxten under 014, enligt en uppdaterad prognos från EUkommissionen. Närmare en tredjedel av EUs grisköttsexport är riktad till Ryssland. 80 procent av grisköttsexporten till Ryssland tillgodoses av,, Spanien, Frankrike, Nederländerna och Polen. Konsekvenserna av Rysslands handelsrestriktioner har under inledningen av året mildrats genom ökad avsättning av europeiskt griskött på den asiatiska marknaden, huvudsakligen Filippinerna, Sydkorea och Japan. Utbrottet av PED-viruset i amerikanska grisbesättningar har förbättrat EUs manöver- utrymme på exportmarknaden vilket mildrat effekterna av de ryska handelsrestriktionerna något. Återgången till mer normala amerikanska produktionsnivåer syns tydligt under senare delen av 014 och kommer att sätta press på det europeiska grisköttet och accentuerar ytterligare behovet av att stärka positionerna på den asiatiska exportmarknaden under 015. Eventuellt kan nya oväntade marknader öppna sig för EUs grisköttsexport under 015. I takt med att Brasilien allt tydligare positionerar sig som Rysslands viktigaste leverantör av griskött i frånvarande konkurrens från EU, minskar landets handelsbalans och möjligheter kan eventuellt uppstå att exportera griskött från EU till Brasilien. 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -0.0% EU 8 Belgien Tjeckien Irland Grekland Spanien Frankrike Italien Ungern Nederländerna Österrike Polen Portugal Rumänien Finland Sverige Storbritannien Figur 5. Förändring i antalet suggor i produktion per land under perioden samt perioden % 14/13 prel % 13/1 Källa: Eurostat 1 Avser preliminära siffror för vissa utvalda länder. Figur 4. Marknadsbalansen för griskött inom EU-8 (1 000 ton cwe). EU 8 % förändring prel. 014 prognos 015 prognos 14/13 prognos 15/14 prognos Nettoproduktion ,6% 0,8% Import ,3% 0,0% Export ,7% 0,0% Konsumtion Konsumtion per capita* (kg) ,% 0,0% 0,8% 0,6% Självförsörjningsgrad ,7% -0,1% Slaktutveckling och handelsflöden i Sverige Antalet slaktade grisar i Sverige var i stort sett oförändrad under Utvecklingen är särskilt intressant med anledning av att skillnaden i producentpris för griskött mellan länderna. Det svenska perioden januari-september jämfört med samma period 013. Sveriges import av griskött minskade med hela 6,6 procent avräkningspriset för slaktgrisar ligger på en betydligt högre nivå under de nio inledande månaderna av 014. Framförallt minskar än för både och vilket hypotetiskt borde leda importen från (-8 %) och (-%). till ett högre importtryck och därmed pressade priser. Källa: EU-kommissionen Ett utdrag ur Eurostats preliminära sammanställning över antalet suggor i produktion i maj-juni visar att antalet suggor fortsätter att minska inom EU. Minskningen av antalet suggor i så många EU-länder är till stor del en konsekvens av implementeringen av Grisdirektivet från och med 1 januari 013. Noterbart är att betydande grisproducerande länder som exempelvis, Spanien och Polen har utökat suggbesättningarna under 014 vilket stödjer prognosen om en viss återhämtning av EUs grisproduktion under 015. Implementeringen av lösgående dräktiga suggor inom ramen för Grisdirektivet leder inte till lägre produktionsnivåer inom EU, utan snarare till att de producenter som inte är tillräckligt produktiva väljer att lägga ner och de som är kvar utökar Vecka Figur 6. Avräkningspriser för slaktgrisar i kronor per kilo. Sverige Källa: SCB * Priserna avser slaktpris inkl. intransportkostnad till slakteri. Genomsnittlig intransportkostnad för Sverige beräknas till 0,48 kr / kg. Medelpriset är vägt och baseras på de uppgifter som de största slakterierna rapporterar in till EU, från Sverige via Jordbruksverket. 5 LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER 014

5 Debatten om djurvälfärdsfrågor och antibiotikaanvändning under 014 kan ha bidragit till att stärka statusen för svenskt griskött och därmed betalningsviljan. Jordbruksverket bekräftar bland annat i en rapport från oktober 014 om svenska konsumenters matvanor att betalningsviljan för svenska råvaror stärkts kraftigt under perioden Den svenska exporten visar en kraftig tillväxt under samma period. Bland annat exporten till Polen (+1 %) och Italien (+533%) har en positiv utveckling. Figur 7. Slaktutveckling och handelsflöden av griskött i Sverige. Sverige jan - sept 014 % 014/013 Antal slaktade grisar (1 000-tal) , Export (ton) , Polen Nya Zeeland Italien Import (ton) , Nederländerna Finland Lönsamhetsindikator Priserna för både smågrisar och slaktsvin förstärktes från mitten av mars fram till och med juli då priserna föll tillbaka med närmare 5 respektive 9 procent. Även foderpriserna sjönk med i storleksordning 9 procent under mitten av sommaren, vilket sammantaget inneburit oförändrade marginaler inom grisproduktionen. Under hösten har spannmålspriserna på bland annat MATIF- och Chicagobörsen stigit med stöd av negativa rapporter om höstgrödornas utveckling bland annat i Ryssland och USA. Flera analytiker hävdar dock att prisuppgången inte är motiverad med bakgrund av de höga lagernivåerna som råder på bland annat vete. När det gäller proteingrödorna, i synnerhet sojabönor, är marknaden fallande. Sjunkande råoljepriser påverkar även de vegetabiliska oljorna från främst soja i en nedåtgående riktning. Det rapporteras från Brasilien att ovanligt lite av den kommande sojaskörden har sålts på termin eller kontrakterats på annat sätt. Det mesta av säljtrycket från Brasilien finns alltså kvar vilket fortsättningsvis kommer att ha en dämpande effekt på prisbilden. Sammantaget innebär informationen att någon uppjustering av foderpriserna inte är att vänta i ett kortsiktigt perspektiv. Figur 8. Den svenska slaktgrisnoteringen i relation till priset på färdigfoder1 och priset på smågrisar Källa: Jordbruksverket och SCB Smågris/slaktvikt 10 Foder x,8 8 Slaktgris LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER Källa: Egen bearbetning. 1 Multplicerat med en faktor:,8 kg foder/kg levande tillväxt. Priset på smågrisar är dividerat med en slaktvikt om 91,4 kg. 8 LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER 014

6 Nöt - prognos % % usa % kanada % % % % % % % eu % % % ryssland 300.% % % % % indien % % kina hong kong % sydkorea % japan % % % % uruguay argentina Brasilien % Produktion Konsumtion Export Import ton cwe tal 0.0% % 1 år % % australien nya zeeland % Globalt Världsproduktionen av nötkött förväntas minska med 1,5 procent under 014. Enligt USDAs prognos kommer den uppgå till 58,7 miljoner ton. USA fortsätter en flerårig trend med fallande produktionsvolymer, en naturlig konsekvens av tidigare höga utslaktning av kvigor som lett till en långsam besättningsåterbyggnad. Australien spås en kraftig produktionsminskning om 7 procent under 015, och 10 procent lägre exportvolymer, vilket är en följd av rekordhöga utslaktningstal under de senaste två åren med anledning av omfattande torka. I stor utsträckning kompenseras produktionsbortfallet på global nivå av en fortsatt mycket stark produktionstillväxt i Brasilien och Indien. Trots prognoser om minskande produktionsnivåer under 015 spås världshandeln av nötkött öka med närmare procent till 9,9 miljoner ton. Exporten kommer att fortsätta domineras av Brasilien och Indien som båda har haft en häpnadsväckande exporttillväxt under de senaste fem åren, 43 respektive procent! Asien, och då främst Kina och Hong Kong, är drivande krafter bakom den ökande handeln med nötkött. Under 015 spås importen öka med 1 respektive 15 procent i de båda länderna. Figur 9. Fördelning av världsproduktionen av nötkött. USA Brasilien EU Kina Indien Argentina Australien 18.5% 17.4% 1.7% 10.9% 7.% 4.9% 4.0% 4.4% Marknadsbalansen inom EU Avskaffandet av mjölkkvoterna 015 har inneburit en uppbyggnad av mjölkkobesättningarna inom EU vilket bekräftas av en minskad slakt av kvigor i förhållande till totala antalet kvigor under de senaste fem åren. Närmare två tredjedelar av nötköttet som produceras inom EU är kopplat till mjölkproduktionen. En minskad slakt av kvigor som en del i uppbyggnaden av EU-ländernas mjölkbesättningar är delvis en förklaring till att nötköttsproduktionen stadigt minskat inom EU. Under 014 har dock effekterna av uppbyggnadsfasen börjat synas i takt med att mjölkkoantalet ökar i flera länder. EU-kommissionens prognos är att nötköttsproduktionen kommer 36% 35% 34% 33% 3% 31% 30% 9% 8% 7% 6% att öka med 1,5 procent under 014 och under 015 spås ytterligare en ökning om,6 procent. Den svaga prisutvecklingen inom mejeribranschen kan eventuellt leda till en förhöjd utslaktning av nötkreatur vilket ytterligare kommer att öka nötköttsproduktionen under 015. Figur 10. Antal slaktade kvigor i förhållande till totala antalet kvigor mellan inom EU Antal slaktade kvigor (EU8) Källa: Eurostat Nötköttsimporten till EU spås minska med 1,6 procent under 014 och prognosen för 015 ger en ytterligare minskning med 9 LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER 014

7 0, procent. Huvudsakligen är det en konsekvens av minskade importvolymer från Argentina och Uruguay som med anledning av förstärkta inhemska handelsrestriktioner begränsar den tillgängliga exportvolymen. Brasilien, som är den dominerande nötköttsexportören till EU, är dessutom en av få större aktörer som inte drabbats av Rysslands handelsrestriktioner. Prognosen är att Brasilien kommer att utöka samarbetet med Ryssland på bekostnad av en minskad export till EU. Produktionstillväxten under 014 exporterades i sin helhet främst till Ryssland, under det inledande halvåret innan sanktionerna trädde i kraft den 7 augusti, samt till Bosnien Hercegovina och Schweiz. Under 015 förväntas EUs export av nötkött vara i stort sett oförändrad. Figur. Marknadsbalansen för nötkött inom EU-8 (1 000 ton cwe). EU 8 % förändring prel. 014 prognos 015 prognos 14/13 15/14 Nettoproduktion ,5%,6% Import ,6% -0,3% Export ,7% 0,6% Konsumtion ,%,5% Konsumtion per capita* (kg) 10 1,0% 1,9% Självförsörjningsgrad ,5% 0,1% Källa: EU-kommissionen Slaktutveckling och handelsflöden i Sverige Antalet slaktade nötkreatur ökade med,7 procent under perioden januari-september jämfört med samma period 013. En relativt kraftig ökning av antalet slaktade kvigor (+5,%) kan indikera en förhöjd utslaktning i mjölkbesättningarna med bakgrund av rådande marknadssituation och svaga lönsamhet. Den svenska exporten av nötkött ökade under januari-september med 1,3 procent i jämförelse med samma period föregående år. Exporttillväxten är särskilt stark i och Belgien. Den totala importen av nötkött minskade med 3,3 procent under januari-september. Irland ökade dock sin export till Sverige med 7 procent och fortsätter att vinna marknadsandelar i Sverige på bekostnad av framförallt. I dagsläget har Irland 6 procent av exportmarknaden på nötkött i Sverige. Figur 1. Slaktutveckling och handelsflöden av nötkött i Sverige. Sverige jan - sept 014 % 014/013 Antal slaktade nötkreatur (1 000 tal) 315,9,7 Kalv 18,7-6,8 Tjur 134 3,4 Stut 4,7 10,5 Ko 94,4 0,8 Kviga 44,3 5, Export (ton) , Finland Belgien Import (ton) , Irland Nederländerna Polen Lönsamhetsindikator Priset på färdigfoder har fortsatt att sjunka sedan i somras och har sedan dess legat stabilt på samma nivå. I jämförelse med vecka 48 föregående år är priset på färdigfoder ca 30 öre lägre per kilo. Det innebär en lägre foderkostnad motsvarande 1,4 kronor per kilo slaktad vikt. När det gäller priset för inköp av kalvar har prisnivån varit relativt konstant vid en ettårsjämförelse. Avräkningspriset omräknat för en mjölkrastjur i svenska kronor låg enligt SCB prisstatistik på 31,46 kronor per kilo vecka 48. Vid motsvarande vecka i fjol låg priset på 9,3 kronor per kilo. Nötkött minus foder och kalv har gått från,6 kronor per kilo slaktad vikt 013 till 6,1 kronor per kilo slaktad vikt 014. Marginalen ska räcka till att täcka övriga uppfödningskostnader så som arbete, byggnader, kapital med mera. Det har funnits förhållandevis god tillgång på slaktdjur under hela 014,,7 procent högre slakt av nötkreatur under perioden januari-september jämfört med samma period 013, och det finns ännu inga tecken på att det är en utslaktning av kor som sker. Samtidigt är prisnivån historiskt hög i förhållande till slaktvolym vilket indikerar en förstärkning av efterfrågan på nötkött. Källa: Jordbruksverket och Eurostat. Figur 13. Avräkningspris, kalv- och foderkostnad per kg slaktad vikt Foder Nötkött Vecka 0.00 LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER 014 Kalv 0.00 Avser 16 månaders mjölkrastjur, 300 kg slaktad vikt. Uppgifterna bygger på SCBs statistik för en R3 ungtjur men är justerade för klassning, från R till O-, och transportkostnad till slakteriet på drygt en krona är borträknad. Källa: Bearbetning av Taurus 1 LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER 014

8 Lamm Källa: FAO % % 338.1% 9 0.0% SYDAMERIKA % % eu afrika % % % % % % % % % % % % kina ASIEN EXKL. KINA 5 5.0% % % % 1 0.0% % australien 3 0.0% % Produktion Konsumtion Export Import ton cwe tal 0.0% % 1 år % % nya zeeland Globalt Får- och lammköttsproduktionen domineras av de asiatiska och afrikanska länderna som tillsammans utgör närmare 80 procent av världsproduktionen. Huvuddelen av produktionen konsumeras dock inom länderna varför strukturen vad gäller handel av får- och lammkött ser helt annorlunda ut. Figur 14. Fördelning av världsproduktionen av får- och lammkött 014. Kina 8.8% Under perioden ökade världshandeln med får-och lammkött med närmare 16 procent enligt FAO. Knappt 85 procent av handelsvolymerna kommer från Australien och Nya Zeeland. En ökad konsumtion av får- och lammkött särskilt i Asien och Afrika driver världshandeln. Importen till Kina har fördubblats de senaste två åren och innebär att Kina köper i stort sett vart tredje kilo får- och lammkött som handlas i världen. Figur 15. Fördelning av världens export av får- och lammkött 014. Enligt Beef and Lamb New Zealand förväntas exporten av lammkött minska med,6 procent under 015 till följd av återuppbyggnad av besättningarna. För exporten av fårkött är prognosen en Marknadsbalansen inom EU EUs produktion förväntas minska med 1,7 procent under 014 och prognosen inför 015 lämnas oförändrad på en produktion motsvarande ton. Nya Zeelands värdemässigt viktigaste marknad för lamm är EU dit 39 procent av volymen men 49 procent av värdet exporterades minskning med 0, procent för samma tidsperiod. Motsvarande siffror för Australien är en minskning med 1,1 och 1,3 procent för lamm- respektive fårköttsexporten. under 014. Under året som gått har Nya Zeeland minskat exporten till EU med 5,9 procent men en starkare efterfrågan från i synnerhet Storbritannien innebär ökade möjligheter att vinna tillbaka marknadsandelar och förhöjd export till EU under 015. Källa: FAO Asien exkl. Kina 9.% Afrika 1.6% EU 7.1% Australien 4.1% Nya Zeeland Sydamerika.9%.4% 3.8% Källa: FAO Kina 0.5% Asien exkl. Kina 4.3% Afrika 3.6% EU 3.5% Australien 44.8% Nya Zeeland Sydamerika 38.7% 3.% 1.3% Figur 16. Marknadsbalansen för lamm inom EU-8 (1 000 ton cwe). EU 8 % förändring prel. 014 prognos 015 prognos 14/13 15/14 Nettoproduktion ,7% 0,3% Import ,5% 1,5% Export ,3% 0,0% Konsumtion Konsumtion per capita* (kg) ,9% -5,3% 0,6% 0,0% Självförsörjningsgrad ,3% -0,% Källa: EU-kommissionen 13 LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER 014

9 Nya Zeeland 16 % Belgien 868 6% 756-9% Källa: Jordbruksverket och SCB % Irland % ,5% Import (ton) Att slaktpriserna håller sig uppe en längre period över vår och sommar gör sannolikt att fler vårlammsproducenter går över till mindre kraftfoder i sin produktion och istället fokuserar på en mer gräsbaserad uppfödning med slakt under tidig sommar % % % Norge % Finland 0-48,1% ,6 Export (ton) 0-37 Antal slaktade lamm (1 000-tal) 0-4 0,5% 0-15 % 014/013 0, jan - sept 014 Antal slaktade får (1 000-tal) Något sjunkande priser på färdigfoder under hösten kombinerat med ett slaktpris som ligger över föregående års nivå har gett stärkt marginal. Priskurvan för slaktpriser har över åren fått en bredare topp och perioden med lågt pris på hösten blir smalare Sverige Lönsamhetsindikator Den svenska slakten av får var oförändrad medan slakten av lamm ökade marginellt i jämförelse med perioden januari-september 013. I jämförelse med januari-september 013 närmast fördubblades exporten av får- och lammkött, dock från relativt blygsamma nivåer. Exportökningen förklaras framförallt av en framgångsrik handel med Finland (+151%). Även importen ökar för samma period. Nya Zeeland ökade sin export kraftigt under perioden på bekostnad av Irland som fortsätter att tappa marknadsandelar i Sverige. Figur 17. Slaktutveckling och handelsflöden av får och lamm i Sverige Slaktutveckling och handelsflöden i Sverige Figur 18. Utvecklingen i slaktintäkter och foderkostnader i den svenska lammproduktionen. Kravfoder kr/kg Grovfoder kr/kg Slaktpris/kg Bearbetning av Magnus Jönsson. 15 LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER LRF EKONOMI OCH MARKNAD DECEMBER 014

10

11 Utgivare: LRF 014 Text: Christian Näslund LRF Kött Textbearbetning: Ingrid Whitelock Whitelock Projektmedia Grafisk form: Mikael Peterson och Fredrik Fransson Korea Grafiska Foto: Calle Bredberg, Patrick Degerman, Ulf Palm, Ester Sorri och Anders Wirström

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm EU-kommissionen

Läs mer

Ekonomi och Marknad april 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad april 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad april 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm I frånvaro

Läs mer

Ekonomi och marknad. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och marknad. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och marknad -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Asien, och i synnerhet

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris inleder det fjärde året i följd

Läs mer

Ekonomi och Marknad augusti Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad augusti Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad augusti 014 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad ges ut av LRF Kött för att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Med bakgrund av de

Läs mer

Ekonomi och Marknad december Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad december Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad december 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris De genomsnittliga EU-priserna

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2016 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nöt Får och lamm Sedan inledningen

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Slaktgrisproduktionen upplever en

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Den svenska prisbilden har

Läs mer

Internationella rapporten 2013

Internationella rapporten 2013 Internationella rapporten 2013 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2018 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Slaktgrisproduktionen upplever

Läs mer

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött Gris, Nöt och Lamm i siffror 213 En strukturrapport från LRF Kött Sammanfattning Gris, nöt och i siffror är en strukturrapport från LRF Kött som tar upp och belyser förändringar och trender över strukturerna

Läs mer

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad april 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Prognosen för 2017 indikerar

Läs mer

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad april 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Prognosen för 2017 indikerar

Läs mer

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad april 2018 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Investeringstakten steg kraftigt

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 Fortsatt obalans på den globala mejerimarknaden där utbudet ökar snabbare än efterfrågan. Mjölkföretagen pressas av fortsatt låga mjölkpriser. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

Internationella rapporten 2012

Internationella rapporten 2012 Internationella rapporten 2012 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 216 Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2015

Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-03-31 Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Avräkningspriserna på nötkött både i och ligger på en relativt hög nivå. Under 2014 ökade andelen svenskt nötkött

Läs mer

Marknadsråd ägg 2014-05-27

Marknadsråd ägg 2014-05-27 Marknadsråd ägg 2014-05-27 Under 2013 ökade både produktionen och förbrukningen av ägg med knappt sex procent. Förprövningsstatistiken för 2013 tyder på en lägre vilja att investera i äggproduktion 2013

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni 216 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nöt Får och lamm Exporttillväxten

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2019

Priser på jordbruksprodukter februari 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-02-28 Priser på jordbruksprodukter februari 2019 Under 2018 var den svenska produktionen av nötkött, räknat i ton, nästan 4 procent högre än under 2017. Den

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni 25 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris EU beräknas öka sin export med

Läs mer

Småbolags export till tillväxtmarknader

Småbolags export till tillväxtmarknader Småbolags export till tillväxtmarknader 2 Om undersökningen Studien är baserad på intervjuer med ca. 570 nyckelpersoner, främst VD:ar, på exporterade företag med följande kriterier: Småföretag:10-49 anställda,

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport från Svensk Mjölk NR 2. 2011 Sammanfattning Fortsatt stark mejerimarknad, även om världsmarknadspriserna för mejeriprodukter har sjunkit något den senaste tiden. Även priserna i Fonterras

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad april 2016 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Marknadsbalansen inom EU Gris

Läs mer

Ekonomi och Marknad december Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad december Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad december 215 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Moderniseringen av den ryska

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2019

Priser på jordbruksprodukter juni 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-07-01 Priser på jordbruksprodukter juni 2019 Det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 var 13 procent högre än EU:s genomsnittliga pris vecka 25. Allt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter oktober 2019

Priser på jordbruksprodukter oktober 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-11-01 Priser på jordbruksprodukter oktober 2019 EU:s handelsbalans för januari-augusti är, räknat i kvantitet, positiv med ett överskott på 265 ton medan värdet

Läs mer

Ekologiska spannmålsmarknaden 2015

Ekologiska spannmålsmarknaden 2015 Ekologiska spannmålsmarknaden 2015 - Vad är på gång och vilka rörelser finns på marknaden i Sverige, EU och USA? Olle Ryegård, Agroidé AB Inledning Totalproduktionen av svensk certifierad säljbar ekologisk

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2019

Priser på jordbruksprodukter april 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-04-30 Priser på jordbruksprodukter april 2019 Vecka 16 var det svenska avräkningspriset på ungtjurar 12 procent högre än EU:s genomsnittliga avräkningspris.

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 21 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 21 Manpower Inc. All rights reserved. Q4/1 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Skånskt lantbruk. En snabb blick in i framtiden till år 2025 KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID

Skånskt lantbruk. En snabb blick in i framtiden till år 2025 KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Skånskt lantbruk En snabb blick in i framtiden till år 2025 G.A. Johansson, L. Jonasson, H. Rosenqvist, K. Yngwe (red) 2014 Hushållningssällskapet Skåne och Länsstyrelsen i

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Regional balans för ekologiskt foder

Regional balans för ekologiskt foder Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter oktober 2018

Priser på jordbruksprodukter oktober 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-11-01 Priser på jordbruksprodukter oktober 2018 Slakten av nötkreatur under januari-augusti var drygt 4 procent högre än under motsvarande period 2017. Det

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2019

Priser på jordbruksprodukter maj 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-06-03 Priser på jordbruksprodukter maj 2019 Det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 var 42,54 vecka 21. Det svenska avräkningspriset på mjölk har

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Rapport 2001:16 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Internationella enheten 2001-08-31 Referens Håkan Loxbo

Läs mer

Marknadsråd får- och lammkött

Marknadsråd får- och lammkött Marknadsråd får- och lammkött 2013-05-15 Sveriges produktion och export av får- och lammkött har fortsatt att minska under 2012 och början av 2013. Den svenska importen har fortsatt att öka i början av

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2013-03-28 Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Äggpriser i Sverige och EU Det svenska partipriset för ägg låg under vecka 11 på 223,40 euro/100 kg, vilket var

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2018

Priser på jordbruksprodukter augusti 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-08-30 Priser på jordbruksprodukter augusti 2018 Under januari-juni 2018 var slakten av nöt, räknat i ton, 5 procent högre än under januari-juni 2017. De genomsnittliga

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2014

Delårsrapport. januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 VIKING MALT ÄR EN AV EKN:S KUNDER. DE PRODUCERAR OCH EXPORTERAR MALT FRÄMST TILL NORRA EUROPA MEN ÄVEN TILL SYDAMERIKA, AFRIKA, JAPAN OCH RYSSLAND. Perioden i korthet

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-05-23

Marknadsråd ägg 2012-05-23 Marknadsråd ägg 2012-05-23 Under 2011 ökade den svenska produktionen av ägg med 4,2 % medan konsumtionen minskade med 0,6 %. Konsumtionen har däremot ökat de första två månaderna 2012. Priserna i Sverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2018

Priser på jordbruksprodukter september 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-10-01 Priser på jordbruksprodukter september 2018 Det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjurar klass R3 har varit stabilt de senaste månaderna. Det genomsnittliga

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2016

Stockholms besöksnäring. September 2016 Stockholms besöksnäring. September Under september månad registrerades över 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med september månad 2015. Cirka

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Januari 2016

Stockholms besöksnäring. Januari 2016 Stockholms besöksnäring. Under januari månad registrerades över 750 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med januari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Projektet Hästliv som handlar om slutet på hästens liv. Projektet drivs via HNS i samarbete med bland annat Jordbruksverket, SLU och LRF.

Projektet Hästliv som handlar om slutet på hästens liv. Projektet drivs via HNS i samarbete med bland annat Jordbruksverket, SLU och LRF. Projektet Hästliv som handlar om slutet på hästens liv. Projektet drivs via HNS i samarbete med bland annat Jordbruksverket, SLU och LRF. 1 Vad händer egentligen med hästar i Sverige när de av någon anledning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2014

Stockholms besöksnäring. November 2014 Stockholms besöksnäring. November 214 Under november 214 gjordes närmare 951 övernattningar på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 44 fler än under november 213, en ökning med 5 %. Under november

Läs mer

Marknadsråd ägg 2013-05-29

Marknadsråd ägg 2013-05-29 Marknadsråd ägg 2013-05-29 Under 2012 ökade totalkonsumtionen av ägg i Sverige med 8 procent. Produktionen ökade med 5 procent och har fortsatt att öka under 2013. Sveriges självförsörjning av ägg låg

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Svensk kött- och charkindustris förändring sedan EU-inträdet -95

Svensk kött- och charkindustris förändring sedan EU-inträdet -95 Svensk kött- och charkindustris förändring sedan EU-inträdet -95 KSLA:s seminarium 17 februari 2015 Åke Rutegård, leg vet, fd VD för Kött och Charkföretagen 17 februari 2015 1 Stora förändringar sedan

Läs mer

RAPPORT JUNI Hotellmarknaden i EU. En kartläggning av storlek och utveckling Perioden

RAPPORT JUNI Hotellmarknaden i EU. En kartläggning av storlek och utveckling Perioden RAPPORT JUNI 2019 Hotellmarknaden i EU En kartläggning av storlek och utveckling Perioden 2009 2018 INNEHÅLL Sammanfattning / 3 Inledning / 5 EU:s hotellmarknad / 7 Två miljarder gästnätter på hotell i

Läs mer

Q3 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q3 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q3 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Nya aktörer på världsmarknaden

Nya aktörer på världsmarknaden Nya aktörer på världsmarknaden Global marknadsöversikt för jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Länderna är idag stora producenter inom livsmedelsproduktionen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia.

Mest stjäls det räknat i procent av butiksomsättningen i Indien, Mexico, Thailand, Sydafrika och Malaysia. Pressmeddelande 2008-11-12 Global undersökning om butiksstölder och snatterier visar: Stölderna i svenska butiker fortsätter öka svinnet betydligt högre i Sverige än i övriga Norden 630 kronor om året

Läs mer

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014

VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT. Höst 2014 VÄSTSVENSK LÄGESÖVERSIKT Höst 2014 Antal invånare den 31 ember 2013 Sverige 9,65 miljoner Stockholms län 2 163 000 22% Västra Götaland 1 615 000 17% Skåne län 1 274 000 13% Göteborgsregionens 13 kommuner

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2015

Stockholms besöksnäring. November 2015 Stockholms besöksnäring. November 2015 Under november månad registrerades över 1,0 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 % jämfört med november månad 2014. Cirka

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013

Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm Dagens

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2016

Stockholms besöksnäring. December 2016 Stockholms besöksnäring. December 2016 Under december månad registrerades ca 0,9 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med december 2015. Cirka 65 av

Läs mer

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet

Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Därför prioriterar VINNOVA satsningar inom testverksamhet Test & demo ett sätt att stärka konkurrenskraften för Sverige Filip Kjellgren Agenda 1)Sveriges innovationssystem och utmaningar 2)Testverksamhet

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Kan USA öka importen?

Kan USA öka importen? Kan USA öka importen? Produktion USAs produktion toppade 97 och nådde då (mfpd). Sedan dess har produktionen fallit till hälften och ligger idag på ca. 5 mfpd. Ökningen runt 8-talet berodde på att USA

Läs mer