Inkvarteringsstatistik 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkvarteringsstatistik 2013"

Transkript

1 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner, och år 2013 var efterfrågan fortfarande på samma nivå som året innan Det första tertialet visade tecken på att efterfrågan på inkvarteringstjänster kommer att avta, men sommarsäsongen bidrog till att efterfrågan på inkvarteringstjänster var på plus Under det sista tertialet minskade efterfrågan åter något Under hela år 2013 ökade den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster med en procent, medan den inhemska efterfrågan minskade i samma utsträckning År 2013 bokfördes 20,2 miljoner övernattningsdygn i na i Finland Av övernattningsdygnen var 14,4 miljoner övernattningar av finländska turister och nästan 5,9 miljoner övernattningar av utländska turister Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad 2013/2012 Helsingfors Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa

2 Ryska turister största gruppen i år 2013 De ryska turisterna var som vanligt den största gruppen av utländska turister i na i Finland år 2013 För dem bokfördes 1,6 miljoner övernattningsdygn, vilket var 7,5 procent mer än året innan De ryska turisternas andel av alla utländska turisters övernattningsdygn var nästan 28 procent Följande i ordningen var svenskarna, tyskarna och britterna När det gäller dessa tre grupper var antalet övernattningar ungefär en tredjedel av de ryska turisternas övernattningar, dvs 0,5 miljoner övernattningsdygn per grupp Svenskarnas övernattningar minskade med en procent och tyskarnas med 6,1 procent från året innan Däremot fortsatte britternas övernattningar i na att öka, liksom året innan, och för dem bokfördes 12,1 procent fler övernattningar än år 2012 Fransmännens och japanernas övernattningar steg till drygt dygn var Fransmännens övernattningar minskade med 1,7 procent, medan japanernas övernattningar ökade med 16,4 procent Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de kinesiska turisternas övernattningar dock mest Deras övernattningar i na i Finland ökade med drygt en fjärdedel, dvs 26,4 procent Däremot minskade estländarnas övernattningar kraftigt under hela fjolåret och deras övernattningar var totalt 20,5 procent färre än år 2012 Sett till kontinent visade Asien den största ökningen, 17,3 procent, där Kina och Japan fungerade som draglok för tillväxten Övernattningarna av turister från EU-länderna och de nordiska länderna var något på minus år 2013 statistikfördes 2,7 miljoner övernattningar av turister från EU-länder, dvs 3,5 procent färre än år 2012 När det gäller de största EU-länderna minskade turismen från Italien och Tyskland år 2013 Italienarnas övernattningar minskade med 11,6 procent och tyskarnas med 6,1 procent Övernattningar av turister från de nordiska länderna uppgick till totalt nästan , vilket var 2,4 procent färre än under år 2012 Också när det gäller turister från Amerika, Oceanien och Afrika minskade övernattningarna med ungefär 6 7 procent Förändring i övernattningar 2013/2012, % Antalet hotellövernattningar 16 miljoner Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till 16 miljoner dygn år 2013, vilket var en minskning med 1,7 procent från år 2012 De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till något under 11,2 miljoner dygn Detta var 2,1 procent färre än året innan Övernattningarna av utländska turister minskade med 0,8 procent och uppgick till 4,8 övernattningsdygn på hotell Hotellövernattningarna stod för 79 procent av alla övernattningar i Utländska turisters andel av hotellövernattningarna var 30 procent och av alla övernattningar i 29 procent 2

3 Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 51,3 procent i hela landet år 2013 Året innan var det 52,6 procent Genomsnittspriset på hotellrum har stigit från år 2011 då genomsnittspriset var 88 euro till 91 euro år 2013 Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset Regional utveckling av övernattningar år 2013 Den största tillväxtprocenten i övernattningar mättes år 2013 i landskapet Södra Savolax, där också nas kapacitet ökade något Övernattningarna i Södra Savolax ökade med 14,9 procent, medan övernattningarna i Kymmenedalen ökade näst mest, med 9,9 procent En tillväxt på 6 procent uppnåddes i Södra Karelen och drygt 4 procent i Mellersta Österbotten Däremot minskade övernattningarna i Egentliga Tavastland med 8,3 procent, i Mellersta Finland med 4,8 procent samt i Egentliga Finland med 3,9 procent Sett till antalet ökade övernattningarna i mest i Södra Savolax, dvs drygt fler övernattningsdygn än jämfört med år 2012 De utländska turisternas andel av alla övernattningar var 52 procent i Södra Karelen, 46 procent i Nyland och 43 procent i Lappland I dessa landskap var också antalet ryska övernattningar störst I Nyland bokfördes nästan övernattningsdygn för ryska turister, i Södra Karelen drygt och i Lappland I Kymmenedalen var utlänningarnas andel av alla övernattningar 36 procent och i Södra Savolax 26 procent I övriga landskap i Fasta Finland gjordes högst var femte övernattning av en utländsk turist 3

4 Förändring i övernattningar landskapsvis 2013/2012,% Utvecklingen av utlänningars övernattningar i Europa Åren var ökningen av utlänningars övernattningar snabbare i Finland än genomsnittet för övriga Europa Åren ökade utlänningarnas övernattningar i Finland i genomsnitt med 3,3 procent per år och i övriga Europa med i genomsnitt 2,6 procent När det gäller utlänningarnas övernattningar fortsatte tillväxten i Europa också år 2013 Uppgången i de utländska turisternas övernattningar var dock långsammare i Finland än i andra europeiska länder i fjol Utländska turisters övernattningar ökade i Finland med bara en procent år 2013, medan tillväxten i de övriga nordiska länderna och i Baltikum var i genomsnitt 1,7 procent, i Sydeuropa 2,6 procent och i Centraleuropa rentav 7,7 procent Utländska övernattningar i Europa (2003 = 100) Utvecklingen av inhemska turisters övernattningar i Europa År 2013 vände de inhemska övernattningarna nedåt i Finland och minskade med 0,9 procent I Centraleuropa, de nordiska länderna och Baltikum var ökningen fortfarande i genomsnitt 0,9 procent, även om ökningen var klart långsammare än under tidigare år I Sydeuropa har antalet inhemska övernattningar minskat from år 2010 med rentav 12,2 procent och ligger nu på en nivå som föregick år

5 Uppgifter om övernattningar i övriga europeiska länder baserar sig på de månadsuppgifter om kapacitetsutnyttjandet i europeiska som Eurostat samlat in Inhemska övernattningar i Europa (2003 = 100) Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet ökade år 2013 År 2013 har registret över uppdaterats med nya i och med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) N:o 692/2011 om europeisk statistik om turism samtidigt som anläggningarnas näringsgrensuppgifter granskats År 2013 ökade antalet som statistikförs med 17 stycken Rumskapaciteten minskade med 139 rum, medan antalet bäddar ökade med Sett till antalet gällde de största förändringarna stugbyar och hotell År 2013 omfattade statistiken totalt : 674 hotell, 154 resandehem, 316 stugbyar, 243 campingplatser och 56 vandrarhem Stugbyar med hotellstandard räknas till hotell I na fanns rum (eller stugor) med sammanlagt bäddplatser Förutom rums- och bäddkapacitet hade na husvagns-/bilplatser med eluttag Av dessa fanns på campingplatser Då nas kapacitet granskas enligt antal rum omfattar statistiken anläggningar med färre än 50 rum och 366 anläggningar med minst 50 rum år 2013 Mätt med bäddkapacitet fanns det 997 med färre än 100 bäddplatser och totalt 446 anläggningar med minst 100 bäddplatser År 2013 fanns det som hade öppet hela året och 350 anläggningar som hade öppet en del av året Av de senare var största delen campingplatser och stugbyar 5

6 Innehåll Tabeller Tabellbilagor Tabellbilaga 1 Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år Tabellbilaga 2 Övernattningar i alla i år Tabellbilaga 3 Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år Tabellbilaga 4 Övernattningar i hoteller i år Tabellbilaga 5 Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år Tabellbilaga 6 Övernattningar i alla efter månad i år Tabellbilaga 71 Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla i år Tabellbilaga 72 Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla i år Tabellbilaga 81 Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år Tabellbilaga 82 Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år Tabellbilaga 91 Kapacitet på och kapacitetsutnyttjande för olika anläggningstyper i år Tabellbilaga 92 Kapacitet på och kapacitetsutnyttjande för olika anläggningstyper, maj-augusti Tabellbilaga 101 Kapacitet på för olika anläggningstyper i år Tabellbilaga 102 Kapacitet på efter öppethållningsperiod i år Tabellbilaga 103 Kapacitet på efter bädantal i år Tabellbilaga 104 Kapacitet på efter rumantal i år

7 Tabellbilagor 7

8 Tabellbilaga 1 Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet och kapacitetsutnyttjande i år 2013 Landskap Hela landet Fasta Finland Nyland Esbo Helsingfors Vanda Egentliga Finland Åbo Satakunta Björneborg Egentliga Tavastland Tavastehus Birkaland Tammerfors Päijänne-Tavastland Lahtis Kymmenedalen Kouvola Södra Karelen Villmanstrand Södra Savolax S:t Michel Norra Savolax Kuopio Norra Karelen Joensuu Mellersta Finland Jyväskylä Södra Österbotten Seinäjoki Österbotten Vasa Mellersta Österbotten Karleby Norra Österbotten Kuusamo Uleåborg Kajanaland Kajana Lappland Rovaniemi Åland Mariehamn Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande Förändring av av rum, % kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 47,7 48,1 61,7 67,8 67,6 47,4 53,7 40,2 44,8 35,9 37,1 47,7 39,8 44,6 43,8 39,9 51,3 56,5 40,2 47,2 47,2 52,9 41,9 45,1 50,0 41,8 45,6 42,3 49,5 43,3 35,9 56,4 43,5 40,6 53,0 31,7 48,2-1,3-1,3-1,4-0,4-0,8-0,7-0,4-5,2-2,7-3,7-4,8 2,4-2,7-5,1 1,5 1,7-2,2-1,2 2,1-2,6-3,6-0,8-1,9 2,2 2,6-0,5-1,0-1,6-1,9-0,1 1,4-2,7 4,4 Genomsnittligt övernattings pris, euro (moms 10 % inkl) 49,79 49,89 64,89 69,20 65,21 46,81 48,85 48,75 47,08 45,62 48,83 50,61 43,01 54,80 44,82 41,55 45,11 48,93 35,63 39,67 46,06 48,46 43,08 44,36 59,41 38,43 45,38 46,95 50,73 39,76 34,40 52,42 38,08 43,30 47,15 8

9 Tabellbilaga 2 Övernattningar i alla i år 2013 Landskap Hela landet Fasta Finland Nyland Esbo Helsingfors Vanda Egentliga Finland Åbo Satakunta Björneborg Egentliga Tavastland Tavastehus Birkaland Tammerfors Päijänne-Tavastland Lahtis Kymmenedalen Kouvola Södra Karelen Villmanstrand Södra Savolax S:t Michel Norra Savolax Kuopio Norra Karelen Joensuu Mellersta Finland Jyväskylä Södra Österbotten Seinäjoki Österbotten Vasa Mellersta Österbotten Karleby Norra Österbotten Kuusamo Uleåborg Kajanaland Kajana Lappland Rovaniemi Åland Mariehamn Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % -0,4-0,4-3,0-3,0-2,3-3,9 1,5 1,2-8,3-7,7-2,5-3,7-8,8 9,9-5,1 6,1 4,9 14,9 15,9-2,6-0,9 3,9-4,8-4,1 2,5-1,5 4,4 5,1 2,2 0,8 0,8 3,9 0,2-3,2 0,6 0,5 Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % -0,9-1,0-1,5-7,0-3,8-2,7 2,9 1,9-6,7-4,0-3,5-1,5-5,2-0,2-9,3-4,0-6,9 10,8 16,6-2,5-0,1 6,0-3,1 0,2 2,3-0,8 3,1 3,8 1,3-1,0 0,1 5,4-2,0-4,4 1,9 4,5 Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, % 1,0 1,0-2,6-4,4 6,3-4,1-6,3-6,6-4,6-19,1-27,5 3,9-14,3-18,0 34,3 12,8 17,3 25,8 28,4 13,9-5,1-4,3-14,1-22,5 7,9-4,5 17,6 16,3 6,6 6,9 3,3-7,2 3,2-2,2-0,1-3,6 9

10 Tabellbilaga 3 Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjand i år 2013 Landskap / kommun Hela landet Fasta Finland Nyland Esbo Helsingfors Vanda Egentliga Finland Åbo Satakunta Björneborg Egentliga Tavastland Tavastehus Birkaland Tammerfors Päijänne-Tavastland Lahtis Kymmenedalen Kouvola Södra Karelen Villmanstrand Södra Savolax S:t Michel Norra Savolax Kuopio Norra Karelen Joensuu Mellersta Finland Jyväskylä Södra Österbotten Seinäjoki Österbotten Vasa Mellersta Österbotten Karleby Norra Österbotten Kuusamo Uleåborg Kajanaland Kajana Lappland Rovaniemi Åland Mariehamn Inkvarteringsanläggningar, antal i genomsnitt Rum, antal i genomsnitt Kapacitetsutnyttjande Förändring av av rum, % kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 51,3 51,4 62,5 56,2 68,0 67,6 51,4 55,0 44,5 47,2 38,4 38,6 49,7 54,4 41,3 44,8 47,0 44,1 55,4 60,2 43,9 50,1 49,4 54,8 47,2 54,9-1,3-1,4-1,6-1,3-1,6-1,4-1,0-0,8-0,5-0,1-3,5-5,6-2,9-3,9-4,0-5,0 2,6-3,6-4,1-7,9 1,2 1,3-1,9-0,8 3,3 5,0 Genomsnittligt rum pris, euro (moms 10 % inkl) 1) RevPar = Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum Beräkningsformel: RevPar = Genomsnittligt rumspris * kapacitetsutnyttjande av rum 48,4 52,1 48,5 52,5 48,6 53,6 44,1 50,5 46,7 37,5 57,4 48,4 38,2 44,1 54,8 41,3 52,3-3,2-4,0-0,0 1,7-1,9-2,5 1,8 1,9-0,5-1,2-2,1-2,4-3,6-0,0 1,5 2,6 5,3 91,00 90,96 99,89 81,73 105,66 97,89 83,13 84,26 85,04 83,65 86,30 92,50 92,20 95,21 79,41 84,74 81,24 80,37 95,82 89,66 79,33 82,59 86,41 90,64 82,92 82,24 91,66 93,42 75,08 80,89 84,89 87,75 76,91 79,00 83,82 94,33 84,59 78,84 79,66 88,63 85,79 1) RevPAR, euro (moms 10 % inkl) 46,69 46,80 62,45 45,90 71,89 66,15 42,77 46,38 37,81 39,47 33,10 35,69 45,80 51,77 32,83 38,00 38,16 35,44 53,11 53,95 34,80 41,38 42,65 49,71 39,16 45,14 44,39 48,72 36,41 42,46 41,28 47,00 33,94 39,92 39,17 35,38 48,54 38,12 30,46 39,11 47,03 10

11 Tabellbilaga 4 Övernattningar i hoteller i år 2013 Landskap / kommun Hela landet Fasta Finland Nyland Esbo Helsingfors Vanda Egentliga Finland Åbo Satakunta Björneborg Egentliga Tavastland Tavastehus Birkaland Tammerfors Päijänne-Tavastland Lahtis Kymmenedalen Kouvola Södra Karelen Villmanstrand Södra Savolax S:t Michel Norra Savolax Kuopio Norra Karelen Joensuu Mellersta Finland Jyväskylä Södra Österbotten Seinäjoki Österbotten Vasa Mellersta Österbotten Karleby Norra Österbotten Kuusamo Uleåborg Kajanaland Kajana Lappland Rovaniemi Åland Mariehamn Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % -1,8-3,2-3,3-2,3-3,7-4,4 1,0 2,4-8,1-10,2-2,6-3,0-6,5-11,3 7,4-4,4 3,6 2,8 3,0 5,3 0,2 0,3-2,4-5,6-3,7 3,0-3,0-5,6-5,0 1,3-0,2 2,3 2,3 1,3 2,1-5,2-1,0-3,1 5,0 2,7 Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % -2,1-2,2-3,6-4,9-7,0-3,0 3,2 3,9-5,6-5,7-2,4-3,1-3,0-7,2-8,0-6,0-8,0 2,4 3,3-2,5 1,2 1,9-0,6-4,0 0,7 3,4-3,3-4,2-4,1 2,8 1,6 1,0 0,6 0,3 3,6-3,9-6,6-6,1 8,4 8,7 Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, % -0,8-0,9-1,5-4,7 6,3-6,9-8,6-8,7-6,9-21,7-30,5-2,4-23,1-22,2 26,5 9,3 13,9 22,8 6,0 12,3-5,1-6,2-6,6-8,7-13,8-22,0-6,7 0,9-10,9-8,3-14,1-16,6 8,3 7,7 5,8-9,0-14,6 5,9-0,7 2,2 11

12 Tabellbilaga 5 Anlända gäster och övernattningar av bosättningsland i år 2013 Bosättningslandet Anlända gäster i alla Total antalet Finland Utländer Ryssland Sverige Tyskland Storbritannien Frankrike Japan Estland Förenta Staterna Norge Nederländerna Schweiz Kina Italien Spanien Danmark Polen Österrike Australien Belgien Indien Lettland Thailand Kanada Tjeckien Sydkorea Litauen Israel Övernattningar i alla Förändring av alla övernattningar, % -0,4-0,9 1,0 7,5-1,0-6,1 12,1 16,4-20,5-5,8-4,6-3,8-3,1 26,4-11,6 0,1-4,1-13,4-8,3 7,5-7,7 3,7 1,2 10,5-8,7-11,5 12,6-18,7 40,4 Övernattningar på hotell Förändring av övernattningar på hotell, % -2,1-0,8 1,9-2,2-7,6 11,2-2,1 16,5-20,6-6,3-5,0-5,4 27,1-12,7-3,8-13,7-14,8 6,0-6,5 1,2-4,1 13,1-7,5-15,5 11,1-17,9 39,1 12

13 Tabellbilaga 6 Övernattningar i alla efter månad i år 2013 Månad Total Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Vår (januari-april) Sommar (maj-augusti) Höst (september-december) Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % -0,4-2,5-0,8-0,2-3,7 1,2 1,1 0,7-1,8-0,7-1,8 2,8 0,2 0,2 0,1 Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % -0,9-3,7-0,3-1,6-2,6-1,3 2,2 0,4-2,1-2,0-1,4 1,1-3,0-1,9-0,0-1,3 Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, % 1,0-1,0-1,9 3,8-7,3 7,2-2,1 1,7-1,1 3,3-3,2 7,4 5,2-1,1 0,9 3,5 13

14 Tabellbilaga 71 Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla i år 2013 Landskap Utländer Ryssland Sverige Tyskland Storbritannien Frankrike Hela landet , , , , , Fasta Finland , , , , , Nyland , , , , , ,0 Esbo Helsingfors , , , , ,8 Vanda , , , , , ,4 Egentliga Finland , , , , ,2 Åbo , , , , , ,4 Satakunta , , , , , ,6 Björneborg , , , , , ,2 Egentliga Tavastland , , , , , ,4 Tavastehus , , , , , ,5 Birkaland , , , , , ,3 Tammerfors Päijänne-Tavastland , , , , , ,3 Lahtis , , , , , ,7 Kymmenedalen , , , , , ,7 Kouvola , , , , , ,4 Södra Karelen , , , , , ,4 Villmanstrand , , , , , ,4 Södra Savolax , , , , , ,2 S:t Michel , , , , , ,8 Norra Savolax , , , , ,8 Kuopio , , , , , ,7 Norra Karelen , , , , , ,3 Joensuu Mellersta Finland , , , , , ,4 Jyväskylä , , , , ,6 Södra Österbotten , , , , , ,3 Seinäjoki Österbotten , , , , , ,9 Vasa Mellersta Österbotten , , , , , ,1 Karleby , , , , , ,8 Norra Österbotten , , , , , ,3 Kuusamo , , , , , ,4 Uleåborg , , , , , ,3 Kajanaland , , , , , ,3 Kajana Lappland , , , , , ,2 Rovaniemi , , , , , ,9 Åland , , , , , ,5 Mariehamn , , , , , ,1 14

15 Tabellbilaga 72 Utländska övernattningar och årsförändring (%) i alla i år 2013 Landskap Japan Estland Förenta Staterna Norge Nederländerna Schweiz Hela landet , , , , , ,1 Fasta Finland , , , , , Nyland , , , , , ,8 Esbo Helsingfors , , , , , ,1 Vanda , , , , , ,7 Egentliga Finland , , , , ,5 Åbo , , , , , ,2 Satakunta 628 8, , , , , ,5 Björneborg 79-63, , , , , ,3 Egentliga Tavastland , , , , , ,0 Tavastehus , , , , , ,9 Birkaland , , , , , ,7 Tammerfors Päijänne-Tavastland 461-7, , , , , ,3 Lahtis , , , , , ,4 Kymmenedalen , , , , , ,9 Kouvola , , , , , ,0 Södra Karelen 418 8, , , , , ,3 Villmanstrand , , , , , ,0 Södra Savolax , , , , , ,5 S:t Michel , , , , , ,2 Norra Savolax , , , , , ,9 Kuopio , , , , , ,1 Norra Karelen , , , , , ,4 Joensuu Mellersta Finland 909-8, , , , , ,2 Jyväskylä 829-5, , , , , ,7 Södra Österbotten , , , , , ,7 Seinäjoki Österbotten , , , , , ,2 Vasa Mellersta Österbotten 73-8, , , , , ,1 Karleby 73 21, , , , , ,9 Norra Österbotten , , , , , ,1 Kuusamo , , , , , ,2 Uleåborg , , , , , ,0 Kajanaland , , , , , ,2 Kajana Lappland , , , , , ,8 Rovaniemi , , , , , ,9 Åland 75-31, , , , , ,3 Mariehamn 70-35, , , , , ,4 15

16 Tabellbilaga 81 Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2013 Landskap / kommun Utländer Ryssland Tyskland Storbritannien Sverige Japan Hela landet , , , , , ,5 Fasta Finland , , , , , ,5 Nyland , , , , ,9 Esbo , , , , , ,9 Helsingfors , , , , ,8 Vanda , , , , , ,8 Egentliga Finland , , , , , ,1 Åbo , , , , , ,1 Satakunta , , , , ,9 Björneborg , , , , , ,5 Egentliga Tavastland , , , , , ,0 Tavastehus , , , , , ,0 Birkaland , , , , ,4 Tammerfors , , , , , ,4 Päijänne-Tavastland , , , , , ,0 Lahtis , , , , , ,0 Kymmenedalen , , , , , ,5 Kouvola , , , , , ,4 Södra Karelen , , , , , ,5 Villmanstrand , , , , , ,1 Södra Savolax , , , , , ,2 S:t Michel , , , , , ,5 Norra Savolax , , , , , ,0 Kuopio , , , , , ,7 Norra Karelen , , , , , ,2 Joensuu , , , , , ,3 Mellersta Finland , , , , , ,8 Jyväskylä , , , , , ,9 Södra Österbotten , , , , , ,3 Seinäjoki , , , , ,2 Österbotten , , , , , ,3 Vasa , , , , , ,3 Mellersta Österbotten , , , , , ,5 Karleby , , , , , ,5 Norra Österbotten , , , , , ,5 Kuusamo , , , , , ,9 Uleåborg , , , , , ,3 Kajanaland , , , , , ,3 Kajana , , , , , ,9 Lappland , , , , , ,5 Rovaniemi , , , , , ,9 Åland , , , , , ,4 Mariehamn , , , , ,0 16

17 Tabellbilaga 82 Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2013 Landskap / kommun Frankrike Förenta Staterna Norge Estland Nederländerna Kina Hela landet , , , , ,1 Fasta Finland , , , , ,1 Nyland , , , , , ,6 Esbo , , , , , ,4 Helsingfors , , , , , ,3 Vanda , , , , , ,5 Egentliga Finland , , , , , ,1 Åbo , , , , ,6 Satakunta , , , , , ,8 Björneborg , , , , , ,1 Egentliga Tavastland 717-9, , , , , ,2 Tavastehus 461-4, , , , , ,0 Birkaland , , , , , ,5 Tammerfors , , , , , ,2 Päijänne-Tavastland , , , , , ,0 Lahtis , , , , , ,0 Kymmenedalen , , , , , ,4 Kouvola 387-1, , , , , ,8 Södra Karelen , , , , , ,5 Villmanstrand , , , , , ,6 Södra Savolax , , , , , ,6 S:t Michel 412 7, , , , , ,1 Norra Savolax , , , , , ,4 Kuopio , , , , , ,7 Norra Karelen , , , , , ,3 Joensuu , , , , , ,2 Mellersta Finland , , , , , ,6 Jyväskylä , , , , , ,6 Södra Österbotten , , , , , ,3 Seinäjoki , , , , , ,8 Österbotten , , , , , ,2 Vasa , , , , , ,8 Mellersta Österbotten , , , , , ,8 Karleby , , , , , ,1 Norra Österbotten , , , , , ,8 Kuusamo , , , , , ,0 Uleåborg , , , , , ,1 Kajanaland , , , , , ,4 Kajana , , , , , ,3 Lappland , , , , , ,8 Rovaniemi , , , , , ,5 Åland , , , , , ,8 Mariehamn 276-4, , , , , ,8 17

18 Tabellbilaga 91 Kapacitet på och kapacitetsutnyttjande för olika anläggningstyper i år 2013 Hela året i genomsnitt Alla Hotell Motell, resandehem och liknande Semesterbyar Campingplatsverksamhet Vandrarhem Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Kapacitetsutnyttjande Förändring av av rum, % kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 47,7 51,3 22,2 30,4 32,9 28,4-2,7-2,5-5,8-1,5-0,1-7,3 Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 10 % inkl) 90,58 91,00 49,47 89,10 60,28 Tabellbilaga 92 Kapacitet på och kapacitetsutnyttjande för olika anläggningstyper, maj-augusti 2013 Maj-augusti i genomsnitt Alla Hotell Motell, resandehem och liknande Semesterbyar Campingplatsverksamhet Vandrarhem Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Kapacitetsutnyttjande Förändring av av rum, % kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter 50,7 55,1 28,0 31,9 36,2 32,5-2,4-2,3-6,0 1,3 0,7 5,0 Genomsnittligt rum pris, euro (Moms 10 % inkl) 88,12 89,09 48,95 77,59 64,65 Tabellbilaga 101 Kapacitet på för olika anläggningstyper i år 2013 Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Elanslutningar för husvagnar och husbilar Alla Hotell Lägenhetshotell Konferenshotell Badinrättning Semesterhotell Urban hotell Annan typ av hotell Motell, resandehem och liknande Semesterbyar Campingplatsverksamhet Vandrarhem

19 Tabellbilaga 102 Kapacitet på efter öppethållningsperiod i år 2013 Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Elanslutningar för husvagnar och husbilar Alla Öppet året runt Öppet en del av året Hotell Öppet året runt Öppet en del av året Motell, resandehem och liknande Öppet året runt Öppet en del av året Semesterbyar Öppet året runt Öppet en del av året Campingplatsverksamhet Öppet året runt Öppet en del av året Vandrarhem Öppet året runt Öppet en del av året

20 Tabellbilaga 103 Kapacitet på efter bädantal i år 2013 Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Elanslutningar för husvagnar och husbilar Alla Hotell Motell, resandehem och liknande Semesterbyar Campingplatsverksamhet Vandrarhem

21 Tabellbilaga 104 Kapacitet på efter rumantal i år 2013 Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Elanslutningar för husvagnar och husbilar Alla Hotell Motell, resandehem och liknande Semesterbyar Campingplatsverksamhet Vandrarhem

22 Transport och turism 2014 Förfrågningar Marjut Tuominen (962014=> ) Ossi Nurmi ( => ) Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala wwwstatfi Källa: Inkvarteringsstatistik Statistikcentralen Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen tel (from ) wwwstatfi Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy tel wwweditapublishingfi ISSN = Finlands officiella statistik ISSN (pdf)

Inkvarteringsstatistik 2012

Inkvarteringsstatistik 2012 Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2012 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med 5 procent år 2012 År 2012 ökade efterfrågan på inkvarteringstjänster med 2 procent från

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, september Utländska turisters övernattningar ökade med 3, procent i september 2013 I september 2013 uppgick övernattningarna turister i inkvarteringsanläggningarna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juni Utländska turisters övernattningar ökade med 6 procent i juni 2012 I juni 2012 uppgick et övernattningar turister i inkvarteringsanläggningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

Finländarnas resor 2014

Finländarnas resor 2014 Transport och turism 2015 Finländarnas resor 2014 Finländarnas resor till Sydeuropa ökade år 2014 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,9 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Finländarnas resor 2015

Finländarnas resor 2015 Transport och turism 2016 Finländarnas resor 2015 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2015 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,1 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Finländarnas resor 2013

Finländarnas resor 2013 Transport och turism 2014 Finländarnas resor 2013 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2013 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Finländarna reste flitigare våren 2015 än året innan

Finländarna reste flitigare våren 2015 än året innan Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigare våren 01 än året innan Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under början av året

Läs mer

Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 2015

Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 2015 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, hösten (1. 1.12.201) Resorna till Medelhavet och Estland ökade under september december 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter gjorde finländarna

Läs mer

Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 2016

Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 2016 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Finländarnas resor till spanska fastlandet ökade under januari-april 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var finländarnas

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014

Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Sommar (1..-1.8.01) Det ombytliga sommarvädret fick finländarna att resa till Medelhavsländerna under maj-augusti 01 Enligt Statistikcentralens preliminära

Läs mer

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien

Under januari-april 2014 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Vår (1.1.-0..01) Under januari-april 01 reste finländarna till Lappland, Estland och Spanien Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna

Läs mer

Finländarna reste flitigt under januari april 2012

Finländarna reste flitigt under januari april 2012 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1-0..01) Finländarna reste flitigt under januari april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet. Finländarna

Läs mer

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013

Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, vår (1.1.-0..01) Finländarna reste flitigt inom landet under januari-april 01 I början av år 01 reste finländarna flitigt både i Finland och till utlandet.

Läs mer

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012

Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Transport och turism 201 Finländarnas resor Höst 2012 (1 1122012) Finländarna reste till Medelhavet, Estland och Lappland under september december 2012 Den ökande populariteten för turism visar inga tecken

Läs mer

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013

Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 2013 Transport och turism 201 Finländarnas resor 201, Sommar (1.5.-1.8.201) Inrikesresor och dagsresor till utlandet populära bland finländarna under maj-augusti 201 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Finländarnas resor 2016

Finländarnas resor 2016 Transport och turism 2017 Finländarnas resor 2016 Finländarnas resor till Sverige och Spanien ökade år 2016 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna drygt 8 miljoner olika fritidsresor

Läs mer

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa

Under den svala sommaren 2015 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, Sommar (..-.8.0) Under den svala sommaren 0 reste finländarna i Finland och till Centraleuropa Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna

Läs mer

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013

Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 2013 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Kryssningar till Estland och Sverige populära bland finländare under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014

Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 2014 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Höst (1.9.-1.1.01) Resorna till Spanien och dagsresorna till grannländerna ökade under september-december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2012

Lönestrukturstatistik 2012 Löner och arbetskraftskostnader 2014 Lönestrukturstatistik 2012 Medellönen för löntagare klart högre i Nyland än i övriga landskap Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga

Läs mer

Fritidsresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 2016

Fritidsresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 2016 Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, hösten (1.9 1.1.01) sresorna till Kanarieöarna och kryssningarna till Sverige ökade under september december 01 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna

Finländarna reste sommaren 2016 inom landet och till grannländerna Transport och turism 01 Finländarnas resor 01, Sommar (1..-1..01) Finländarna reste sommaren 01 inom landet och till grannländerna Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reste finländarna under

Läs mer

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011

Utlandsresor populära bland finländarna i december 2011 Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, december Utlandsresor populära bland finländarna i december 0 I december styrde finländarna resan mot utlandet och man gjorde nästan 00 000 resor med inkvartering

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade i alla landskapen Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med motsvarande

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, mars Personer med främmande språk som modersmål fler än svenskspråkiga Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter översteg antalet personer

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, december Antalet födda har sjunkit tre år i rad Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 58 120 barn i Finland år 2013. Antalet födda

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2014 Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 460 459 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 460

Läs mer

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010

Finländarnas fritidsresor med övernattning i mars 2011 och förändring på årsnivå, förhandsuppgifter 3/2011-3/2010 Transport och turism 011 Finländarnas resor 011, mars I mars 011 reste finländarna utomlands I mars ökade finländarnas fritidsresor med övernattning utomlands med 1 procent jämfört med motsvarande period

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017

Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017 Transport och turism 2017 Finländarnas resor 2017, våren (1.1.-30.4.2017) Finländarnas resor till Kanarieöarna och Mellaneuropa ökade under januari-april 2017 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2013 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag grundas Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 7,4 procent under första kvartalet år 2013 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål

Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Befolkning 2012 Sysselsättning 2011 Bagrundsinformation om arbetslösa Risken för arbetslöshet störst bland personer med främmande språk som modersmål Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Rättsväsende 2011 Skuldsaneringar 2011, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 623 ansökningar

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 014 Universitets 01 Universitetsstuderande Antalet universitetsstuderande 167 00 år 01 Enligt Statistikcentralens sstatistik var antalet studerande i som leder till universitetsexamen 167 00

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Regionalräkenskaper 2010

Regionalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2012 Regionalräkenskaper 2010 Ojämn ekonomisk tillväxt i landskapen under de senaste åren De regionala ekonomierna har utvecklats i en mycket ojämn takt under de senaste åren. Under

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

Finländarnas resor 2011

Finländarnas resor 2011 Transport och turism 2012 Finländarnas resor 2011 Finländarnas utlandsresor ökade år 2011 År 2011 gjorde finländarna nästan 4,3 miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet.

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Rättsväsende 2013 Skuldsaneringar 2012, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 764 ansökningar

Läs mer

Finländarnas resor 2012

Finländarnas resor 2012 Transport och turism 2013 Finländarnas resor 2012 Finländarnas resor till utlandet ökade år 2012 År 2012 gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet. Detta var en ökning med 17 procent

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Rättsväsende 2014 Skuldsaneringar 2013, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner ökade något år 2013 från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 864 ansökningar om skuldsanering

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2015

Byggnader och fritidshus 2015 Boende 2016 Byggnader och fritidshus Fler fritidshus än bebodda bostäder i var femte kommun Enligt Statistikcentralen fanns det 501 600 fritidshus i Finland i slutet av år. Även om antalet fritidshus inte

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Den preliminära folkmängden i Finland 5 476 911 i slutet av juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 476 911 i

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Utsökningsärenden 2011

Utsökningsärenden 2011 Rättsväsende 2012 Utsökningsärenden 2011 243 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2011 Antalet utsökningsgäldenärer uppgick till totalt 242 996 i slutet av år 2011. Jämfört med året innan hade et ökat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2013 Förhandsuppgifter om befolkningen 2013, mars Den preliminära folkmängden i Finland 5 430 796 i slutet av mars Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 430

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning 201 Förhandsstatistik över befolkningen 201, mars Den preliminära folkmängden i Finland 04 913 i slutet av mars Korrigering 1..201. De korrigerade punkterna är markerade med rött. Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch Offentlig ekonomi 2016 Kommunekonomi 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård 17,9 miljarder euro år 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro

Läs mer

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8

I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens. verksamhetsområden på Fastlandsfinland år 2013.8 Svenskspråkig grundläggande utbildning -statistiska uppgifter år 2013 Innehåll I. Elevantal enligt kommun, landskap och regionförvaltningsverkens verksamhetsområden på Fastlandsfinland åren 2003-2013.1

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 5 december 2014 1012/2014 Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 i kommunikationsministeriets förordning om en användningsplan

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Apr Ökning med 21 i april Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till nästan 62.000 i april.

Läs mer

Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt

Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt Boende 2009 Byggnader och fritidshus 2008, allmän översikt Få höga byggnader i Finland Byggnader med en och två våningar utgjorde tillsammans 95 procent av hela byggnadsbeståndet. Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan Ökning med 9 i Uppsala i januari Det totala antalet gästnätter i januari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nära 35.000 i Uppsala.

Läs mer

Placering efter utbildning 2012

Placering efter utbildning 2012 Utbildning 214 Placering efter utbildning 212 Sysselsättningen av nyutexaminerade försvårades något Enligt Statistikcentralen hade de nyutexaminerade lite svårare att få arbete år 212 än året innan. Av

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2013 Förhandsuppgifter om befolkningen 2012, december Rekordstor invandring år 2012 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter år 2012, var antalet invandringar 30 420 och av dem var 22

Läs mer

Förhandsstatistik över befolkningen

Förhandsstatistik över befolkningen Befolkning Förhandsstatistik över befolkningen, juni Rekordfå barn föddes i Finland under början av år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter föddes 26 5 barn i Finland under januari juni år.

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Stugbyarna ökade, övriga minskade Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer