Ekonomi och Marknad augusti Gris, nöt och lamm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi och Marknad augusti Gris, nöt och lamm"

Transkript

1 Ekonomi och Marknad augusti 014 -Gris, nöt och lamm

2 Ekonomi och Marknad ges ut av LRF Kött för att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Med bakgrund av de ryska handelssanktionerna som infördes på griskött i början av 014, förväntas tillväxten inom EUs grisproduktionen att öka med endast 0, procent under året. Den svenska grisslakten minskade med,3 procent under de fem inledande månaderna av 014. Sedan mitten av mars har priserna för både smågrisar och slaktsvin stigit medan foderpriserna varit mer eller mindre konstanta, vilket bidragit till ökade marginaler inom grisproduktionen under perioden. Under senare år har antalet kor inom EU minskat i långsammare takt än tidigare och under 013 till och med ökat. Produktionstillväxten under 014 förväntas leda till att EUs export av nötkött ökar med 5 procent, men Rysslands nyligen aviserade handelsrestriktioner tros få en dämpande effekt. Nötköttsimporten till EU minskade med 3,7 procent under de fyra inledande månaderna av 014 och prognosen för helåret är en minskning med 1 procent. För närvarande råder balans på slaktdjur och efterfrågan på nöt är god. Efterfrågan på nötkött förväntas hålla i sig de närmsta veckorna tack vare säsongsmässiga effekter av att skolorna startar. Generellt goda produktionsförutsättningar och stärkta marginaler förväntas leda till en ökning av produktionen av får och lammkött i EU under 014, motsvarande 0,6 procent. Ett lägre utbud av lamm i Nya Zeeland i kombination med landets utökade handel med Asien tros leda till att importen av får och lammkött till EU minskar med,5 procent under 014. Utslaktningen av får ökade med 9,3 procent medan slakten av lamm var oförändrad i jämförelse med perioden januari - maj 013. De svenska priserna för slaktlamm är nu under sensommar och höst som vanligt fallande. Men minskad lammslakt relativt tidigare år och ökad efterfrågan från handelsled på svenskt lamm bör bidra till att prisbilden under hösten inte faller under föregående års prisnivå. SLAKTPRISER Slakteriernas prisrapportering avseende de tre köttslagen till Jordbruksverket, speglar i dagsläget inte fullt ut de verkliga priserna vilket innebär att det finns osäkerhet i beräkningarna av lönsamhetsindikatorerna i rapporten. Vi utgår från att detta kommer att korrigeras framåt från slakteriernas sida. LRF EKONOMI OCH MARKNAD AUGUSTI 014

3 Gris Marknadsbalansen inom EU Med bakgrund av de ryska handelssanktionerna, som infördes på griskött i början av 014, förväntas tillväxten inom EUs grisproduktion att öka med endast 0, procent under 014 enligt en prognos från EU-kommissionen. Ett större utbud av grisar i Danmark och Nederländerna förväntas kompensera för vikande produktion i Tyskland, Frankrike och Spanien. Närmare en tredjedel av EUs grisköttsexport är riktad till Ryssland och exportvolymerna förväntas sjunka med 7 procent under 014. Konsekvenserna av Rysslands handelsrestriktioner har under inledningen av året mildrats genom ökad avsättning av europeiskt griskött på den asiatiska marknaden. Utbrottet av PED-viruset i amerikanska grisbesättningar har bidragit till att EU kunnat öka sin export till Asien. Nyligen aviserade Ryssland om fortsatta handelsrestriktioner som även kommer att innefatta ytterligare köttslag. Effekterna av denna utveckling är inte medtagen i EUs exportprognos. Det troliga scenariot är att återhämtningen av exporten kommer att ta längre tid än vad EU-kommissionen beräknat i sin senaste prognos. USAs vikande produktion har hittills möjliggjort avsättning av volymer på andra marknader men en återgång till mer normala amerikanska produktionsnivåer kommer att sätta press på det europeiska grisköttet. Figur 1. Marknadsbalansen för griskött inom EU-8 (1 000 ton cwe). EU 8 % förändring prel 014 prognos 015 prognos 14/13 prognos 15/14 prognos Nettoproduktion ,% 0,8% Import ,3% 0,0% Export ,0% 0,% Konsumtion Konsumtion per capita (kg) ,0% 1,0% 0,8% 0,3% Självförsörjningsgrad (%) ,8% 0,0% Källa: EU-kommissionen 3 LRF EKONOMI OCH MARKNAD AUGUSTI 014

4 Slaktutveckling och handelsflöden Antalet slaktade grisar minskade med,3 procent under januari - maj 014. Utvecklingen förklaras av ökad export av slakt- och smågrisar samt av långa slaktköer. Om dessa faktorer räknas in stämmer tidigare prognos om en svag slaktökning under 014. Sveriges import av griskött från länder inom EU minskade under januari - maj med,3 procent i jämförelse med samma period 013. Framförallt minskar importen från Tyskland (-9,9 %) och Nederländerna (-4,5 %). Den svenska exporten visar en kraftig tillväxt under samma period, både inom och utanför EU. Bland annat exporten till Polen (+0 %), Storbritannien (+37 %), Ryssland (+7,6 %) och Nya Zeeland (+1,5 %) har en positiv utveckling. Importen från övriga länder inom EU minskar dock med,3 procent, främst orsakad av minskade volymer från Tyskland. Figur. Slaktutveckling och handelsflöden av griskött i Sverige. Sverige år (%) Antal slaktade grisar (1 000-tal) *Export till EU7 (ton) *Export till EU7 (ton) Källa: Jordbruksverket och Eurostat. * Gäller perioden jan april 014 jan maj 014 % perioden 551-1,4% ,3% ,3% 6 5,8 16% ,4% 9 4,9% ,0% 4 698, -,3% 54 18,4% 5,1 148,5% Lönsamhetsindikator Sedan mitten av mars har priserna för både smågrisar och slaktsvin förstärkts medan foderpriserna varit mer eller mindre konstanta. Detta har bidragit till en marginalförstärkning inom grisproduktionen under perioden. Rådande spannmålsmarknad kännetecknas av ett gott skördeläge vilket fått terminspriserna för ny skörd att sjunka, en utveckling som förväntas leda till lägre foderpriser. Figur 3. Den svenska slaktgrisnoteringen i relation till priset på färdigfoder 1 och priset på smågrisar Smågris/slaktvikt Foder x,8 Slaktgris Källa: Egen bearbetning. 1 Multplicerat med en faktor:,8 kg foder/kg levande tillväxt. Priset på smågrisar är dividerat med en slaktvikt om 91,4 kg. 4 LRF EKONOMI OCH MARKNAD AUGUSTI 014

5 Nöt Marknadsbalansen inom EU Under senare år har koantalet inom EU minskat i långsammare takt än tidigare, under 013 har det till och med ökat. Detta beror på att färre kor och kvigor slaktades under 01 och 013 vilket resulterade i en lägre köttproduktion de åren. Samtidigt ökade antalet födda kalvar vilket gradvis leder till att fler djur göds och därmed en produktionstillväxt på marknaden under 014 och 015 motsvarande 1,3 respektive,3 procent. Nötköttsimporten till EU minskade med 3,7 procent under de fyra inledande månaderna av 014 och prognosen för helåret är en minskning med 1 procent. Huvudsakligen är det en konsekvens av minskade importvolymer från Argentina och Uruguay, som i större utsträckning styr sina handelsflöden till den asiatiska marknaden, främst Kina. Produktionstillväxten under 014 förväntas leda till att EUs export av nötkött ökar med 5 procent. Utvecklingen understöds av en stark efterfrågan från bland annat Schweiz, Ryssland och Bosnien- Hercegovina. Rysslands nyligen aviserade handelssanktioner kommer att påverka EUs export av nötkött men i vilken utsträckning är i dagsläget svårt att sia om, men det är troligt att EU-kommissionens exportprognos kommer att justerats ned något. Figur 4. Marknadsbalansen för nötkött inom EU-8 (1 000 ton cwe). EU 8 % förändring prel 014 prognos 015 prognos / 1/ 13/1 prel 14/13 prognos 15/14 prognos Nettoproduktion ,7% -4,3% -3,9% 1,3%,3% Import ,9% -3,8%,5% -1,0% 0,0% Export ,% -35,8% -3,3% 5,0% 0,6% Konsumtion Konsumtion per capita (kg) ,7% -,6% -3,0% -,7% -,9% -3,7% 1,% 1,0%,% 1,9% Självförsörjningsgrad ,9% -1,1% -1,6% 0,0% 0,1% Källa: EU-kommissionen 5 LRF EKONOMI OCH MARKNAD AUGUSTI 014

6 Slaktutveckling och handelsflöden En ökning av antalet slaktade nötkreatur med 3,4 procent under januari - maj avspeglar en överskottssituation på marknaden vilket bekräftas av vikande avräkningspriser under perioden. Den svenska exporten av nötkött inom EU ökade under januari - april med 14, procent i jämförelse med samma period föregående år. Exporttillväxten är särskilt stark i Belgien (+4, %) och Tyskland (+38,3 %). Sämre är utvecklingen vad gäller exporten utanför EU som minskade med 19,7 procent under perioden. I huvudsak beror detta på tappade exportvolymer till Hong Kong (-49, %). Importen från länder både inom och utanför EU minskade med 6,6 respektive 4,8 procent under januari-april. Irland ökade sin export till Sverige med,8 procent och Brasilien med motsvarande,5 procent, men detta uppvägs av minskade exportvolymer från övriga utmärkande handelspartners, bland annat Tyskland som minskade sin export med 16,4 procent. Figur 5. Slaktutveckling och handelsflöden av nötkött i Sverige. Sverige år (%) Källa: Jordbruksverket och Eurostat. * Gäller perioden jan april 014 jan maj 014 % perioden Antal slaktade nötkreatur (1 000-tal): - Kalv 7,07-6,9%,8 -,0% - Tjur och stut 195,35 5,8% 81, 4,5% - Ko 138,07-5,7% 53,6-1,0% - Kviga 56,9-4,8% 9,7 4,0% *Export till EU7 (ton) 1 1,8% 4 067,4 14,% *Export till tredje land (ton) EU7 (ton) 756-3,5% 4,7-19,7% ,% 8 770,1-6,6% ,% 1 391,4-4,8% Lönsamhetsindikator Under sommaren har prisläget för kalv och foder varit stabilt och legat i princip på samma nivå medan avräkningspriset har stigit från vecka 30. Avräkningspriset har gått från att legat på 0 års nivå under vår och försommar, vilket innebär ett lägre pris jämfört med både 01 och 013, till att åter stiga till 013 års nivå mot slutet av sommaren. För närvarande råder balans på slaktdjur och efterfrågan på nöt är god. Efterfrågan på nötkött förväntas hålla i sig de närmsta veckorna tack vare säsongsmässiga effekter av att skolorna startar. Det svenska avräkningspriset har legat något lägre än EUsnittet. Det gäller även Tysklands och Irlands avräkningspriser. Tyskland och Irland är ledande exportörer av nötkött till Sverige och står därmed för en stor del av importtrycket. Det genomsnittliga avräkningspriset i EU ligger också under 01 och 013 års nivåer och produktionen har minskat marginellt med 0,5 procent januari till april 014, samtidigt som exporten har ökat med 17 procent, under perioden januari till april 014. Exporten har framför allt ökat till Ryssland under 014 vilket gör att drygt 0 procent av EUs totala export av nötkött har gått till Ryssland. Hur mycket det ryska importstoppet av nötkött från EU kommer att påverka den Europeiska nötköttsmarknaden återstår att se, men att det har betydelse råder ingen tvekan om. Medan EU i genomsnitt har minskat sin produktion något under januari till april 014 så har Sverige ökat sin produktion med sex procent under samma period. En ökning som med största sannolikhet kan förklaras genom överstående slakt från den försäljningsmässigt tröga hösten 013. Detta gjorde att den vanliga bristen på slaktdjur under vårvintern uteblev och därmed även den säsongsmässiga höjningen av nötköttspriset. Den svenska slaktstatistiken för första halvåret visar på en mindre ökning, två procent, vilket tyder på en lägre boskapsslakt under andra kvartalet. Det är balans på mjölkraskalvar och priset ligger kvar på kr/kg sedan i början på maj. I mitten av augusti hade ännu ingen handel av köttraskalvar kommit igång. Förväntningarna på foderpriset är att de kommer att sjunka under hösten, både vad det gäller spannmål och proteinfoder. Troligt är att vetet sjunker mer i förhållande till kornet eftersom tillgången förväntas bli god. Det har varit ett gynnsamt växtodlingsår för veteodlingen vilket har bidragit till förhållandevis stora arealer, små bekymmer med utvintring och hög avkastning. Stora mängder regn under augusti har dock försämrat skördeläget väsentligt i framförallt västra Sverige. Rapspriset har redan vänt nedåt och sojan har sjunkit kraftigt på börsen under juli Figur 6. Avräkningspris, kalv- och foderkostnad per kg slaktad vikt. Avser 16 månaders mjölkrastjur, 300 kg slaktad vikt. Uppgifterna bygger på SCBs statistik för en R3 ungtjur men är justerade för klassning, från R till O-, och transportkostnad till slakteriet på drygt en krona är borträknad. 0 Kalv Vecka Foder Nötkött Källa: Bearbetning av Taurus. 6 LRF EKONOMI OCH MARKNAD AUGUSTI 014

7 Får och lamm Marknadsbalansen inom EU Generellt goda produktionsförutsättningar och stärkta marginaler förväntas leda till en ökning av produktionen av får och lammkött i EU under 014 motsvarande 0,6 procent. Ett lägre utbud av lamm i Nya Zeeland, i kombination med landets utökade handel med Asien, tros leda till att importen av får och lammkött till EU minskar med,5 procent under 014. Den australienska lammköttsnäringen anpassar delar av sin produktion för lägre antibiotikaanvändning med ambitioner om att öka marknadsandelen i EU, men tros inte fullt ut kompensera för minskad export från Nya Zeeland. Samtidigt förväntas EUs export öka med 8,3 procent, dock från relativt blygsamma nivåer. Figur 7. Marknadsbalansen för lamm inom EU-8 (1 000 ton cwe). EU 8 % förändring prel 014 prognos 015 prognos / 1/ 13/1 prel 14/13 prognos 15/14 prognos Nettoproduktion ,8% -3,7% 0,3% 0,6% 0,6% Import ,5% -14,4% 5,3% -,5% 1,5% Export ,0% 66,7% 44,0% 8,3% 0,0% Konsumtion Konsumtion per capita (kg) ,1% -4,8% -6,6% -5,0% 0,% 0% -0,% 0% 0,8% 0% Självförsörjningsgrad ,% 3,7% 1,0% 1,% -0,% Källa: EU-kommissionen 7 LRF EKONOMI OCH MARKNAD AUGUSTI 014

8 Slaktutveckling och handelsflöden Utslaktningen av får i Sverige ökade med 9,3 procent medan slakten av lamm var oförändrad i jämförelse med perioden januari - maj 013. Utvecklingen ger stöd för att produktionen av får- och lammkött kommer att minska under 014 och påverkar även produktionen under 015 negativt. I jämförelse med januari - april 013 ökar exporten relativt kraftigt, dock från blygsamma nivåer. Den svenska exportökningen inom EU förklaras av en positiv exportutveckling till Finland. Norge är det viktigaste mottagarlandet utanför EU. Även importen ökar för samma period. Tyskland, Nederländerna och Nya Zeeland ökade sin export kraftigt under perioden på bekostnad av Irland, som fortsätter att tappa marknadsandelar i Sverige. Figur 8. Slaktutveckling och handelsflöden av får och lamm i Sverige. Sverige år (%) Antal slaktade får (1 000-tal) Antal slaktade lamm (1 000-tal) *Export till EU7 (ton) *Export till EU7 (ton) Källa: Jordbruksverket och Eurostat. * Gäller perioden jan april 014 jan maj ,68-0,5% 7,85 9,3% 17,86-3,3% 69,6 0,1% % perioden ,6% 53 13,% ,0% 4,9 390% ,6% 75,9 1,5% ,0% 905,9,4% Lönsamhetsindikator De svenska priserna för slaktlamm är nu under sensommar och höst som vanligt fallande. Men minskad lammslakt relativt tidigare år samt ökad efterfrågan från handelsled på svenskt lamm bör bidra till att prisbilden under hösten inte faller under föregående års prisnivå. Slaktköer bör därmed också hållas något kortare. Spannmålspriser har sjunkit vilket gör att pris på kraftfoder under hösten troligen ligger ca procent lägre än 013. Den samlade bedömning är att marginalen mellan slaktintäkt och foderkostnad är fortsatt bättre 014 relativt Figur 9. Utvecklingen i slaktintäkter och foderkostnader i den svenska lammproduktionen. 30 Kraftfoder kr/kg 0 Grovfoder kr/kg Slaktpris/kg Källa: Bearbetning av Magnus Jönsson. 8 LRF EKONOMI OCH MARKNAD AUGUSTI 014

9 Utgivare: LRF 014 Text: Christian Näslund LRF Kött och Jan Lorentzson LRF Textbearbetning: Ingrid Whitelock Whitelock Projektmedia Grafisk form: Mikael Peterson och Fredrik Fransson Korea Grafiska Foto: Calle Bredberg, Patrick Degerman, Ulf Palm, Ester Sorri, Anders Wirström

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris inleder det fjärde året i följd

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2016 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nöt Får och lamm Sedan inledningen

Läs mer

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm EU-kommissionen

Läs mer

Ekonomi och Marknad december 2014. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad december 2014. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad december 014 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Med bakgrund

Läs mer

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad april 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Prognosen för 2017 indikerar

Läs mer

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad april Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad april 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Prognosen för 2017 indikerar

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Den svenska prisbilden har

Läs mer

Ekonomi och Marknad april 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad april 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad april 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm I frånvaro

Läs mer

Ekonomi och marknad. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och marknad. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och marknad -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Asien, och i synnerhet

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni 216 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nöt Får och lamm Exporttillväxten

Läs mer

Ekonomi och Marknad december Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad december Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad december 215 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Moderniseringen av den ryska

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni 25 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris EU beräknas öka sin export med

Läs mer

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött Gris, Nöt och Lamm i siffror 213 En strukturrapport från LRF Kött Sammanfattning Gris, nöt och i siffror är en strukturrapport från LRF Kött som tar upp och belyser förändringar och trender över strukturerna

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Nötkreatur och grisar, hur många och varför

Nötkreatur och grisar, hur många och varför Miljontal På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10- 24 Nötkreatur och grisar, hur många och varför Svenskt jordbruk blir allt extensivare. Mjölkkrisen har lett till att antalet

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2013-03-28 Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Äggpriser i Sverige och EU Det svenska partipriset för ägg låg under vecka 11 på 223,40 euro/100 kg, vilket var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Christel Cederberg, Institutionen Energi & Miljö, Chalmers Birgit Landquist, Miljö & Uthållig Produktion, SIK

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2015

Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-03-31 Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Avräkningspriserna på nötkött både i och ligger på en relativt hög nivå. Under 2014 ökade andelen svenskt nötkött

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-05-23

Marknadsråd ägg 2012-05-23 Marknadsråd ägg 2012-05-23 Under 2011 ökade den svenska produktionen av ägg med 4,2 % medan konsumtionen minskade med 0,6 %. Konsumtionen har däremot ökat de första två månaderna 2012. Priserna i Sverige

Läs mer

Internationella rapporten 2013

Internationella rapporten 2013 Internationella rapporten 2013 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Marknadsråd ägg 2013-05-29

Marknadsråd ägg 2013-05-29 Marknadsråd ägg 2013-05-29 Under 2012 ökade totalkonsumtionen av ägg i Sverige med 8 procent. Produktionen ökade med 5 procent och har fortsatt att öka under 2013. Sveriges självförsörjning av ägg låg

Läs mer

Uppföljning av livsmedelsstrategin

Uppföljning av livsmedelsstrategin Uppföljning av livsmedelsstrategin Kvartalsrapport Kvartal 3, Mål: - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 1 procent per år i primärledet. - Antalet yrkesverksamma på livsmedelsproducerande

Läs mer

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden Mikael Olsson Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden 15 juni 2012 NÖTKÖTTSMARKNADEN Brasilien Exporten till EU fortsätter att öka under april och maj månad. Gapet mellan förra

Läs mer

LRFs Statistikplattform. Nöt, gris och lamm

LRFs Statistikplattform. Nöt, gris och lamm LRFs Statistikplattform Nöt, gris och lamm SVENSK MARKNADSBALANS NÖTKÖTT, 1 TON SLAKTKROPPSEKVIVALENTER Senast uppdaterad 216-11-3 År Produktion Import Export Förbrukning Svensk andel av förbrukningen

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 Mjölk, Mjölkkor Mjölkinvägning På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-11-07 Mjölk Läget i den svenska

Läs mer

Internationella rapporten 2012

Internationella rapporten 2012 Internationella rapporten 2012 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-07-04 Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna 2016-2025 Utbudet matchar efterfrågan för de flesta råvarorna vilket ger en blygsam prisutveckling

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2017

Priser på jordbruksprodukter februari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-02-28 Priser på jordbruksprodukter ruari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 Fortsatt obalans på den globala mejerimarknaden där utbudet ökar snabbare än efterfrågan. Mjölkföretagen pressas av fortsatt låga mjölkpriser. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 216 Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2016

Priser på jordbruksprodukter april 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Internationella rapporten 2014

Internationella rapporten 2014 Internationella rapporten 2014 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Internationella rapporten 2015

Internationella rapporten 2015 Internationella rapporten 2015 Gård & Djurhälsan deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar. Nätverket fungerar

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2016

Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-01-28 Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i, men även i. Priset i var hela 23 procent högre

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning Så skapas en hållbar svensk grisuppfödning lever upp till de gemensamma regler och lagar som beslutats. gör upp handlingsplaner för att skapa hög djurhälsa. säkerställer en minskad antibiotikaanvändning.

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 1, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: Osäker prognos indikerar 2,3

Läs mer

Marknadsråd ägg 2014-05-27

Marknadsråd ägg 2014-05-27 Marknadsråd ägg 2014-05-27 Under 2013 ökade både produktionen och förbrukningen av ägg med knappt sex procent. Förprövningsstatistiken för 2013 tyder på en lägre vilja att investera i äggproduktion 2013

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning

Korta fakta om. svensk grisuppfödning. Så skapas en hållbar. svensk grisuppfödning Så skapas en hållbar svensk grisuppfödning Verka för att alla EU:s medlemsstater lever upp till de gemensamma regler och lagar som beslutats. Verka för att alla EU:s medlemsstater gör upp handlingsplaner

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 2, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: Osäker prognos indikerar,5

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Precis som vid förra Mjölkekonomirapporten i september, så befinner sig mjölkmarknaden i obalans. Mjölkföretagens ekonomi blir allt mer ansträngd.

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 3, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: 2 procent real tillväxt enligt

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 Ökad obalans på den globala mejerimarknaden innebär fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk-

Läs mer

Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar

Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-09-20 Sveriges produktion av nötkött och ägg ökar men importen tar ändå marknadsandelar Under första halvåret 2013 fortsatte Sveriges produktion av

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN SVENSK MJÖLK NR 2. 2012 Sammanfattning Mjölkföretagen upplever nu en ansträngd ekonomi. Nettot mjölkintäkt minus foderkostnad har fallit ner till nivåer som inte är hållbara på

Läs mer

Marknadsrapport nötkött juni 2015

Marknadsrapport nötkött juni 2015 Marknadsrapport nötkött juni 2015 Under årets första kvartal var nötköttsmarknaden i Sverige ganska oförändrad jämfört med samma period 2014 och den svenska marknadsandelen ligger för närvarande på 53,5

Läs mer

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad

KSLA den 13 oktober 2016 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad 216-1-14 Hur blåser vindarna på den svenska livsmedelsmarknaden? KSLA den 13 oktober 216 Åsa Lannhard Öberg, enheten för handel och marknad Den svenska animaliemarknaden - hur påverkas den av omvärlden?

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 6. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen är alltjämt besvärlig sedan Ryssland i början

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Inverkar valet av utslaktningsmodell på ekonomin i slaktgrisproduktionen?

Inverkar valet av utslaktningsmodell på ekonomin i slaktgrisproduktionen? Nr 34. Feb. 2005 Inverkar valet av utslaktningsmodell på ekonomin i slaktgrisproduktionen? Eva Persson, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Skara Barbro Mattsson, Praktiskt inriktade grisförsök,

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 Svag efterfrågan med låga världsmarknadspriser pressar mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2017

Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-01-31 Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 5. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt Jordbruksinformation 2 2016 Starta eko ungnöt Foto: Mats Pettersson Börja med ekologisk produktion av ungnöt Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Allt fler vill köpa ekologiskt nötkött. I Sverige

Läs mer

Svensk kött- och charkindustris förändring sedan EU-inträdet -95

Svensk kött- och charkindustris förändring sedan EU-inträdet -95 Svensk kött- och charkindustris förändring sedan EU-inträdet -95 KSLA:s seminarium 17 februari 2015 Åke Rutegård, leg vet, fd VD för Kött och Charkföretagen 17 februari 2015 1 Stora förändringar sedan

Läs mer

Internationella rapporten 2009 Resultat från 2003-2008

Internationella rapporten 2009 Resultat från 2003-2008 Internationella rapporten 29 Resultat från 23-28 Av: Victoria Ohlsson, Svenska Pig AB Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. Här jämförs främst produktionsresultat från medlemsländerna,

Läs mer

Internationella rapporten 2016

Internationella rapporten 2016 Internationella rapporten 2016 Gård & Djurhälsan deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat och ekonomiska parametrar från medlemsländernas grisproduktion.

Läs mer

OECD-FAO prognos för nötköttsproduktionen fram till 2025 samt resultat från Agri benchmark om svensk nötköttsproduktion i ett världsperspektiv

OECD-FAO prognos för nötköttsproduktionen fram till 2025 samt resultat från Agri benchmark om svensk nötköttsproduktion i ett världsperspektiv OECD-FAO prognos för nötköttsproduktionen fram till 225 samt resultat från Agri benchmark om svensk nötköttsproduktion i ett världsperspektiv Alnarps nötköttsdag 1 dec 216 Johanna Bengtsson 38 36 34 32

Läs mer

Korta fakta om. svensk lammuppfödning. Så skapas en hållbar och konkurrenskraftig. svensk lammuppfödning

Korta fakta om. svensk lammuppfödning. Så skapas en hållbar och konkurrenskraftig. svensk lammuppfödning Så skapas en hållbar och konkurrenskraftig svensk lammuppfödning Gör en översyn av svensk djurskyddslagstiftning för att skapa en bättre balans mellan djuromsorg och konkurrenskraft. Utforma ersättningar

Läs mer

Internationella rapporten 2010

Internationella rapporten 2010 Internationella rapporten 21 Av: Victoria Ohlsson, Svenska Pig AB Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. Här jämförs främst produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska

Läs mer

Ekologisk mjölk- och grisproduktion

Ekologisk mjölk- och grisproduktion Ekologisk mjölk- och grisproduktion Introduktionskurs för rådgivare Linköping, 2015-10-13 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Utvecklingen

Läs mer

Nötköttsproduktion i Frankrike

Nötköttsproduktion i Frankrike Nötköttsproduktion i Frankrike erfarenheter från en studieresa Madeleine Magnusson, LBT - SLU Alnarp Elise Bostad, LBT - SLU Alnarp Anita Persson, LRF Skåne Jämförelser Frankrike Sverige Frankrike Sverige

Läs mer

Ekologisk djurproduktion

Ekologisk djurproduktion Ekologisk djurproduktion Introduktionskurs för rådgivare Uppsala, 2016-01-20 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Mjölk loket i den ekologiska

Läs mer

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige

Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Samlade styrkor!.. ger fördel Sverige Hög tid att dra åt samma håll! Svenska Köttföretagen AB Unika möjligheter att producera högkvalitativa livsmedel men kurvorna visar på motsatsen 400 Svenska grismarknaden

Läs mer

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri Finansieringsträffar 19 och 20 jan 2016 Lennart Holmström, LRF Mjölk Foto: Ester Sorri Vad händer i omvärlden fram till 2025? Ekonomiskt välstånd och befolkningsökning driver efterfrågan Efterfrågan stiger

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport från Svensk Mjölk NR 2. 2011 Sammanfattning Fortsatt stark mejerimarknad, även om världsmarknadspriserna för mejeriprodukter har sjunkit något den senaste tiden. Även priserna i Fonterras

Läs mer

Morotsproduktionen i Sverige

Morotsproduktionen i Sverige På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2017-01-13 Morotsproduktionen i Sverige Den svenska produktionen av morötter ökar liksom konsumtionen per capita. Priserna på svenska morötter

Läs mer

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR UNGNÖT INLEDNING

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR UNGNÖT INLEDNING 2006 ungnöt INLEDNING För att lyckas ekonomiskt i ungnötsproduktionen krävs friska djur som växer bra. Djuren ska slaktas vid en av marknaden önskad vikt och inte vara för magra eller för feta. Utfodringen

Läs mer

Uppåt för nöt och gris i KRAV-slakten 2004

Uppåt för nöt och gris i KRAV-slakten 2004 Uppåt för nöt och gris i KRAV-slakten 2004 Ekokötts årliga genomgång av statistiken kring KRAV-slaktade djur. MARIA ALARIK YLVA ÅKERFELDT KRAV-slakt 1998-2004 25000 2004 års slaktstatistik visar en positiv

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige?

Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-06-03 Hur stor andel av livsmedlen som säljs på marknaden är producerade i Sverige? Svensk marknadsandel visar hur stor del av den totala

Läs mer

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet

SLAKTGRIS produktion och lönsamhet SLAKTGRIS produktion och lönsamhet Slaktgriskalkylen Vilka kostnader är påverkbara? För en företagare är det viktigt att se över de kostnader som finns i företaget. Nyckeln till ökad lönsamhet är inte

Läs mer

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion

Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Ekologisk djurhållning och grundläggande foderplanering för ekologisk mjölk-, kött- och grisproduktion Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Regional balans för ekologiskt foder

Regional balans för ekologiskt foder Lantbruksekonomen 3 november 2011 Lars Jonasson, Agr Dr Haraldsmåla gård 370 17 Eringsboda Tel: 0457-46 10 53 Regional balans för ekologiskt foder Tre regionala marknadsbalanser har upprättats för ekologiska

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer