Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN LRF MJÖLK

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK"

Transkript

1 Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade inte tillräckligt länge för att alla företag skulle kunna återhämta en ansträngd ekonomi sedan 2012 och Många mjölkföretag går in i en ny svacka med en redan svag ekonomi. Mjölkekonomirapporten i juni pekade på nedåtgående avräkningspriser. Denna trend har sedan dess fortsatt. Sedan april har de genomsnittliga avräkningspriserna sjunkit med omkring tio procent. Nettot mjölkintäkt minus foderkostnad ligger i september runt 1,70 kronor per kilo ECM (energikorrigerad mjölk) för ett typiskt mjölkföretag med konventionell produktion. Detta är 14 öre lägre än för ett år sedan och 32 öre lägre än för sex månader sedan. För ett typiskt mjölkföretag med ekologisk produktion beräknas nettot mjölkintäkt minus foderkostnad vara 2,05 öre per kilo ECM i september. Detta är omkring 18 öre lägre än för ett år sedan och 39 öre lägre än sex månader tillbaka. Priserna på insatsvaror till foder har under våren sjunkit på de internationella spannmålsbörserna, vilket i viss mån nu börjar märkas av även på de svenska kraftfoderpriserna. Det genomsnittliga avräkningspriset för konventionell mjölk ligger på cirka 3,25 kronor per kilo ECM. För ekologisk mjölk ligger det genomsnittliga avräkningspriset på cirka 4,00 kronor per kilo ECM. Sammantaget har en nedgång på elva respektive nio procent skett under de senaste sex månaderna. Invägningen av mjölk har i de viktigaste produktionsområdena ökat med sammanlagt fem procent under årets sex första månader jämfört med samma period Ett större utbud av mjölk på världsmarknaden, en svagare efterfrågan och ryskt importstopp har påverkat världsmarknadspriserna på mejeriprodukter. Genomsnittspriset på Global Dairy Trades (Fonterras), senaste auktion innebar en sänkning med 45 procent sedan pristoppen i början av februari. Framåt ser lönsamheten ut att kunna bli ansträngd för mjölkföretagen. Sjunkande avräkningspriser kommer påverka lönsamheten påtagligt, men en stor global spannmålsproduktion med låga priser öppnar upp för ytterligare sänkningar av kraftfoderpriserna. FOTO: TRONS

2 Lönsamhetsutveckling Lönsamheten för de svenska mjölkproducenterna kommer under hösten att pressas nedåt. Efter en period med högre avräkningspriser har marknaden nu vänt nedåt, vilket kommer att påverka gårdarnas lönsamhet. Perioden med högre avräkningspriser blev allt för kort, för att många mjölkföretag skulle ha möjlighet att återhämta en eftersatt ekonomi, efter tidigare perioder med dålig lönsamhet. Kommande prissänkningar kommer att slå hårt mot dessa företag. Nettot mjölkintäkt minus foderkostnad har sedan juli försvagats med åtta procent, eller 16 öre per kilo ECM (energikorrigerad mjölk), för en typisk gård med konventionell mjölkproduktion. Jämfört med för ett år sedan så har nettot försämrats med åtta procent och de senaste sex månaderna med 16 procent. För en typisk gård med ekologisk mjölkproduktion har nettot mjölkintäkt minus foderkostnad försämrats med tio procent, eller 22 Kr/kg ECM 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Källa: LRF Mjölk Konventionell Mjölk minus foder* (mar 2009 sep (p) 2014) Ekologisk *) Exklusive efterlikvider, tilläggs- och säsongsbetalning. Januari sep 2014 prognos. I prognosen ingår endast aviserade avräkningsprisförändringar per den 2/ Figur 1 Utvecklingen av nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad för en konventionell respektive en ekologisk typgård uttryckt i nominella belopp (kr/kg ECM). Nyckeltalet är beräknat på avräkningspriser exklusive säsongsavdrag/- tillägg och efterlikvider. Januari 2013 september 2014 är prognos där det endast ingår aviserade avräkningsprisförändringar före den 2/ Källa: LRF Mjölk. öre per kilo ECM, de senaste tre månaderna. De senaste sex månaderna har nettot försämrats med 16 procent. Jämfört med för ett år sedan ligger nettot åtta procent lägre för en typisk gård med ekologisk produktion. Då lönsamheten förväntas bli ansträngd för de svenska mjölkföretagen, finns en risk att de tvingas ta kortfristiga lån med höga räntor, för att lösa akuta likviditetsproblem. Det finns en risk att dessa skulder finns kvar och inte lyckas avbetalas helt om perioderna med bättre lönsamhet blir för korta. De företag som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, den situationen kommer vara extra utsatta vid de prissänkningar som nu förväntas komma. Mjölkintäkt Avräkningspriset, som var högt under slutet av 2013 och våren 2014, har nu börjat röra sig nedåt som ett svar på de sjunkande internationella priserna. De ökade volymerna invägd mjölk och en försvagad efterfrågan har påverkat de internationella priserna på Global Dairy Trade (Fonterra), som har sjunkit sedan början av De första effekterna av de sjunkande världsmarknadspriserna 2,05 1,70 noterades i Sverige i maj, då de genomsnittliga avräkningspriserna började röra sig nedåt. Idag beräknas de genomsnittliga avräkningspriserna ligga på cirka 3,25 kronor per kilo ECM för konventionellt producerad mjölk. Detta är omkring 40 öre lägre än för ett halvår sedan och 18 öre lägre än för ett år sedan. De internationella trenderna indikerar att ytterligare sänkningar är att vänta. För ekologisk mjölk beräknas det genomsnittliga avräkningspriset till 4,00 kronor per kilo ECM, vilket är cirka 41 öre lägre än för sex månader sedan och 19 öre lägre jämfört med ett år sedan. Ekotilläggen, som minskat under

3 senare år, har endast haft små förändringar under de senaste tolv månaderna. För de ekologiska producenterna har prisutjämningen påverkat lönsamheten, vilken bedöms vara den främsta anledningen till det låga intresset för att ställa om till ekologisk produktion under senare år. Avräkningspriserna sjunker även i andra 0 länder. Enligt Nederländska LTO har det genomsnittliga avräkningspriset i EU vikit nedåt sedan februari, och har sedan dess kontinuerligt sjunkit fram till juni då priserna förstärktes något, vilket de normalt sett gör vid den tiden på året. Enligt de senaste uppgifterna är avräkningspriserna högre än de var vid samma period år I juli uppges det genomsnittliga avräkningspriset ligga på 38,65 euro per 100 kg ECM, vilket är 83 eurocent högre än för ett år sedan men 34 eurocent lägre än juni i år. Världsmarknadspriserna har sjunkit sedan början av året till följd av en ökad mjölkinvägning och försvagad efterfrågan. Gynnsamma produktionsförhållanden och höga avräkningspriser har ökat invägningen i flera viktiga exportländer. I EU ökade invägningen under årets sex första månader med cirka fem procent jämfört med samma period I EU är priserna på smör, skum- och helmjölkspulver omkring 30 procent lägre än för ett år sedan. EU-priserna på dessa varor har sjunkit snabbt de senaste veckorna. Invägningen i Nya Zeeland ökade med 28 procent under årets andra kvartal jämfört med samma period föregående år. Detta är delvis att betrakta som en återhämtning eftersom Nya Zeelands mjölkproduktion påverkades starkt av torka under 2012 och Hösten 2013 och våren 2014 har gynnsamma väderförhållanden, höga priser och investeringar gjort att landet kunnat återhämta sin produktion. Både Nya Zeeland och Australien står nu USD/ton Källa: USDA (Uppgifter saknas ) Världsmarknadspriser Europa (jan 2009 aug 2014) WMP *) Oceanien Vassle Ost* Smör SMP Figur 2 Världsmarknadspriser på skummjölkspulver, helmjölkspulver, smör, vassle och ost januari 2009 augusti 2014 i USD/ton. Källa: USDA. i startgroparna inför kommande säsong. I Nya Zeeland är kalvningarna i full gång, men kallt och regnigt väder försvårar arbetet. De sjunkande avräkningspriserna påverkar Nya Zeelands mjölkproduktion. Den låga efterfrågan på världsmarknaden för skummjölkspulver gör att mejeriindustrin lägger om produktionen till andra produkter. I Australien avslutades förra säsongen bra med goda väder- och foderförhållanden. Invägningen ökade med fem procent under årets sex första månader. Nu påverkas landet av den ryska bojkotten och tillverkarna kämpar med att anpassa sig till de nya förutsättningarna. I USA ökade invägningen med 1,4 procent under årets första två kvartal, jämfört med samma period Tack vare en ökad export har landet inte påverkats lika starkt av den inhemskt försvagade efterfrågan på mejeriprodukter. I Argentina har invägningen varit fortsatt svag. Där minskade invägningen med 3,2 procent under årets sex första månader jämfört med samma period föregående år. Mjölkproduktionen i Argentina har påverkats av en hög inflation, som drivit upp kostnaderna och försvårat exportmöjligheterna, samtidigt

4 USD/100 kg Källa: Chicago Board of Trade, Egen beräkning Indikator internationellt foderpris* (mar 2009 aug 2014) *) Majs och sojamjöl SEK/100 kg Figur 3 Indikator över utvecklingen av det internationella foderpriset. Indikatorn består av 70 procent majs och 30 procent sojamjöl. Källa: Chicago Board of Trade, egen beräkning. USD/100 kg som produktionen påverkats av regnigt väder i området. På Global Dairy Trade har priserna fallit på 13 av 14 auktioner sedan toppnoteringen i februari. Vid den senaste auktionen, den 2 september, fortsatte priserna att sjunka för alla produktkategorier. Det sammanlagda priset från auktionstillfället sjönk med sju procent. Priserna för skummjölkspulver föll med 9,5 procent, helmjölkspulver 4,7 procent och Cheddar sjönk 5,2 procent. Sedan pristoppen i februari har det sammanlagda priset sjunkit med 45 procent. Perioden med höga avräkningspriser har fått invägningen att öka samtidigt som viktiga exportländer har lyckats återhämta sin produktion sedan Även Kinas efterfrågan har försvagats, då landets lager fyllts på och den inhemska produktionen har ökat. Marknaden som redan var under stor prispress på grund av den större mängden mjölk, påverkades ytterligare då Ryssland, i början av augusti, införde en handelsbojkott mot mjölk och mjölkprodukter från EU, USA, Kanada, Australien och Norge under ett år framåt. Den ryska bojkotten kommer få stora konsekvenser för mejeriföretag i EU då det kommer bli ett överskott av mejeriprodukter både på den svenska och europeiska marknaden. EU inför nu ett stöd till privat lagring av smör, ost och mjölkpulver för att underlätta situationen. Foderråvaror Priset på foderråvaror har sedan skörden 2013 haft en nedåtgående trend på de internationella börserna. Priserna har fallit ytterligare till följd av stora lager och en förväntat stor skörd. Priset på majs, som är den största foderspannmålen i världen, har under sommaren fallit. Priserna har varit på väg ner sedan den stora skörden 2013 men gjorde en stigning under våren 2014 i samband med oroligheterna mellan Ukraina och Ryssland, men vände åter nedåt i slutet av april. Priserna på majs på Chicagobörsen är i augusti omkring 25 procent lägre än för ett år sedan och köps idag för omkring 3,6 USD per bushel. Detta är en nedgång med nästan 50 procent sedan pristoppen International Grain Council, IGC, reviderade i senaste rapporten upp produktionen och för - väntar sig rekordskördar i USA. Även i Brasilien, EU och Ukraina väntas SEK/100 kg stora majsskördar. Även det amerikanska jordbruksministeriet, USDA, beräknar att produktionen 2014/15 blir stor. Prognoserna har reviderats upp under våren. Den stora produktionen påverkar lagren som väntas växa. Majslagren väntas bli de största sedan slutet av 1980-talet. USDA bedömer vidare att grödorna för närvarande håller en god kvalitet. Skörden är dock ännu inte bärgad. Produktionen av spannmål förväntas bli stor. USDA uppskattar nu den totala spannmålsskörden 2014/15 till miljoner ton. Detta är omkring 1,5

5 FOTO: JAN PETERSSON Av denna anledning rusade priserna upp flera procent på ett par dagar under augusti, för att sedan falla tillbaka lika snabbt. Årets rapsskörd väntas bli något lägre än föregående år, men ett stort lager gör ändå att tillgången är god, enligt IGC. Priserna på Hamburgbörsen är någon procent lägre än för ett år sedan. En stor efterfrågan kommer enligt IGC och USDA göra att lagren krymper. För prisutvecklingen på proteingrödorna den kommande tiden så flyttas fokus mot det södra halvklotet. Där kommer grödornas utveckling och sådden att påverka hur prisutvecklingen sker. om bara några veckor påbörjas sådden av sojabönor i Sydamerika. Foderpris gård procent mer än föregående år. Även konsumtionen av spannmål beräknas bli större än tidigare år. Det är främst konsumtionen av majs och fodervete som ökar, vilket kan härledas till de låga priserna och stora utbudet. Trots att konsumtionen ökar så förväntas lagren växa kraftigt. Priset på vete har liksom priset på majs fallit på Chicagobörsen under sommaren. Idag är priset omkring 20 procent lägre än för ett år sedan och köps för omkring 5,40 USD per bushel. Prisutvecklingen framåt kommer att styras främst av hur kommande majsskörd i USA utvecklas, kommande sådd och hur grödorna etableras i viktiga produktionsområden som EU, USA, Ukraina och Ryssland. Även grödornas utveckling i Sydamerika och Australien kommer att påverka hur priserna för spannmål utvecklas framåt. Årets produktion av soja förväntas bli stor. USDA bedömer att sojabönorna i USA är i bra eller mycket bra kondition. Kvaliteten verkar dock ha försämrats något sedan förra veckan, men är ändå tolv procent bättre än vid samma tidpunkt förra året. Enligt samma källa är den totala produktionen av sojabönor omkring åtta procent större än för ett år sedan. Priserna på sojaböna har på Chicagobörsen varit nedåtgående sedan försommaren, då effekterna av spänningarna mellan Ryssland och Ukraina började avta. Marknaden verkar dock vara känslig och priserna stiger snabbt då det kommer signaler om oroligheter i området. Priserna på kraftfoder i Sverige ligger fortfarande kvar på relativt höga nivåer sedan den stora prisuppgången som skedde under hösten Det stora prisfall som skedde på de internationella börserna under sommaren 2013, har inte avspeglats i de svenska kraftfoderpriserna. Under våren ökade priserna till en följd av oroligheterna mellan Ukraina och Ryssland. Under försommaren sjönk priserna, men ligger fortfarande kvar på en relativt hög nivå. Sedan augusti har priserna sjunkit ytterligare, dock långt ifrån den prisnedgång som skett för spannmål på världsmarknaden. Priserna på koncentrat och färdigfoder har den senaste månaden sjunkit, främst på konventionellt foder. För konventionellt färdigfoder har priset sjunkit med nästan 5,8 procent de senaste tre månaderna. Det senaste året FOTO: ULF PALM

6 FOTO: JAN PETERSSON har priset sjunkit med 4,5 procent. För ekologiskt färdigfoder har priserna inte sjunkit lika mycket, men jämfört med för tre månader sedan så är det 1,9 procent lägre. Det senaste året har priset sjunkit med 3,7 procent. Priset på konventionellt foderkoncentrat har sjunkit 3,8 procent, medan priset är helt oförändrat för ekologiskt koncentrat. Jämfört med för ett år sedan så är priset på konventionellt koncentrat omkring 2,6 procent lägre och för ekologiskt koncentrat drygt en procent lägre. Då de internationella spannmålspriserna har sjunkit, så borde det öppna upp för ytterligare sänkningar av foderpriserna till svenska mjölkproducenter. Årets första skörd av vall var i delar av Sverige tidig och gav en stor mängd. Men som vanligt är variationerna inom landet stora. Då förra årets vallskörd varierade mycket, främst i mängd, är en god vallskörd efterfrågad. Årets andra och tredje skörd bedöms vara mer pro- blematisk på grund av sommarens långvariga värme och torka. Ränta Räntan för jordbrukskrediter är fortsatt låg, vilket är positivt för del mjölkföretag som gjort stora investeringar. Räntor på lån med både korta och längre bindningstider ligger, på samma nivå som de har gjort de senaste månaderna. Reporäntan har varit låg under hela 2014 och förväntas behöva ligga kvar på denna nivå (0,25 procent) till slutet av 2015, för att stimulera tillväxten tills inflationen närmar sig målet om två procent. I juli var inflationen 0,0 procent. Enligt flera konjunkturprognoser finns det faktorer som talar för en stigande tillväxttakt i Sverige. Tillväxttakten inom EU är svag, med en stor variation mellan olika medlemsländer. Hela EU påverkas av stora ekonomier som Tyskland, Frankrike och Italien som har en svag tillväxt. EU påverkas även av USA, vars tillväxt stärks gradvis. Den politiska oron mellan Ukraina och Ryssland påverkar tillväxten inom EU och Sverige. FOTO: LINDA ENGSTRÖM Mjölkekonomirapporten är sammanställd av Clara Secher, Mjölkpolitik Tel , Mer information och rapporter finns på Citera oss gärna, men ange källa.

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Precis som vid förra Mjölkekonomirapporten i september, så befinner sig mjölkmarknaden i obalans. Mjölkföretagens ekonomi blir allt mer ansträngd.

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN SVENSK MJÖLK NR 2. 2012 Sammanfattning Mjölkföretagen upplever nu en ansträngd ekonomi. Nettot mjölkintäkt minus foderkostnad har fallit ner till nivåer som inte är hållbara på

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN SVENSK MJÖLK NR 3. 2012 Sammanfattning Sänkta avräkningspriser och rekordhöga kraftfoderpriser gör att mjölkintäkt minus foderkostnad för ett typiskt mjölkföretag med konventionell

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 Svag efterfrågan med låga världsmarknadspriser pressar mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 Obalans på den globala mejerimarknaden får stora effekter för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 6. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen är alltjämt besvärlig sedan Ryssland i början

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter oktober 2018

Priser på jordbruksprodukter oktober 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-11-01 Priser på jordbruksprodukter oktober 2018 Slakten av nötkreatur under januari-augusti var drygt 4 procent högre än under motsvarande period 2017. Det

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2018

Priser på jordbruksprodukter september 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-10-01 Priser på jordbruksprodukter september 2018 Det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjurar klass R3 har varit stabilt de senaste månaderna. Det genomsnittliga

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2019

Priser på jordbruksprodukter maj 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-06-03 Priser på jordbruksprodukter maj 2019 Det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 var 42,54 vecka 21. Det svenska avräkningspriset på mjölk har

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2018

Priser på jordbruksprodukter februari 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-02-28 Priser på jordbruksprodukter februari 2018 Under 2017 var nettoexporten av nötkött och levande djur från EU 462 000 ton till ett värde av 662 miljoner

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2019

Priser på jordbruksprodukter februari 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-02-28 Priser på jordbruksprodukter februari 2019 Under 2018 var den svenska produktionen av nötkött, räknat i ton, nästan 4 procent högre än under 2017. Den

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2018

Priser på jordbruksprodukter maj 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-05-30 Priser på jordbruksprodukter maj 2018 Det svenska avräkningspriset ligger kvar på en hög nivå. Vecka 20 var det genomsnittliga priset för ungtjurar (R3)

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 Ökad obalans på den globala mejerimarknaden innebär fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk-

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2017

Priser på jordbruksprodukter augusti 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-09-04 Priser på jordbruksprodukter augusti 2017 Sverige är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter oktober 2017

Priser på jordbruksprodukter oktober 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-10-31 Priser på jordbruksprodukter oktober 2017 Sverige är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2018

Priser på jordbruksprodukter mars 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-04-04 Priser på jordbruksprodukter mars 2018 Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på ungtjurar R3 är 13 procent högre än det genomsnittliga EU-priset.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2018

Priser på jordbruksprodukter juni 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-06-29 Priser på jordbruksprodukter juni 2018 Under januari-april 2018 var slakten av nöt, räknat i ton, 8 procent högre än under januari-april 2017. De genomsnittliga

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2018

Priser på jordbruksprodukter augusti 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-08-30 Priser på jordbruksprodukter augusti 2018 Under januari-juni 2018 var slakten av nöt, räknat i ton, 5 procent högre än under januari-juni 2017. De genomsnittliga

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2019

Priser på jordbruksprodukter juni 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-07-01 Priser på jordbruksprodukter juni 2019 Det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 var 13 procent högre än EU:s genomsnittliga pris vecka 25. Allt

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 Fortsatt obalans på den globala mejerimarknaden där utbudet ökar snabbare än efterfrågan. Mjölkföretagen pressas av fortsatt låga mjölkpriser. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2018

Priser på jordbruksprodukter april 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2018 Under januari-februari var nettoexporten från EU 45 300 ton medan handelns värde visade ett överskott på 5 miljoner

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2019

Priser på jordbruksprodukter januari 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-02-01 Priser på jordbruksprodukter januari 2019 Inhemsk efterfrågan på svenskt nötkött är god med stabila priser. Den svenska invägningen av mjölk var drygt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2018

Priser på jordbruksprodukter januari 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-01-31 Priser på jordbruksprodukter januari 2018 Det svenska genomsnittliga priset för ungtjur klass R3 är 17 procent högre än det genomsnittliga EU-priset.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 5. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 216 Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 217 De internationella priserna har i år stigit för samtliga mejerikategorier. Smörpriserna är nu de högsta någonsin. Mjölkföretagens ekonomi har haft en positiv utveckling

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2013-03-28 Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Äggpriser i Sverige och EU Det svenska partipriset för ägg låg under vecka 11 på 223,40 euro/100 kg, vilket var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2018

Priser på jordbruksprodukter november 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-12-03 Priser på jordbruksprodukter november 2018 Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 9 procent högre än EU:s genomsnittliga

Läs mer

Svag prisutveckling väntas på världsmarknaderna

Svag prisutveckling väntas på världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2015-07-01 Svag prisutveckling väntas på världsmarknaderna Priserna på världsmarknaden för jordbruksprodukter väntas ligga kvar ungefär på dagens nivåer

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2016

Priser på jordbruksprodukter april 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2017

Priser på jordbruksprodukter november 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2017 Det svenska genomsnittliga priset för ungtjur klass R3 ligger kvar på en hög nivå. Smörpriset har sjunkit cirka

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017 Minskat utbud och stabil efterfrågan på mejeriprodukter har gett stigande globala priser. Obalans i efterfrågan på fett och protein har medfört sänkta svenska mjölkpriser.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2017

Priser på jordbruksprodukter maj 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-05-31 Priser på jordbruksprodukter maj 2017 Sverige är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2015 Fortsatt obalans med ökade lager präglar den globala mejerimarknaden. Detta leder till fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning De rekordhöga världsmarknadspriser vi sett under hösten och vintern har vänt nedåt de senaste månaderna. En fortsatt ökning av mjölkproduktionen

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2017

Priser på jordbruksprodukter april 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2017 Sverige är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2015

Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-03-31 Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Avräkningspriserna på nötkött både i och ligger på en relativt hög nivå. Under 2014 ökade andelen svenskt nötkött

Läs mer

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 Mjölk, Mjölkkor Mjölkinvägning På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-11-07 Mjölk Läget i den svenska

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2019

Priser på jordbruksprodukter mars 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-04-02 Priser på jordbruksprodukter mars 2019 Under januari 2019 var den svenska produktionen av nötkött, räknat i ton, cirka 7 procent högre än under januari

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2017

Priser på jordbruksprodukter mars 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-04-03 Priser på jordbruksprodukter mars 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016 Bättre balans mellan utbud och efterfrågan på mjölk avspeglas i sommarens uppgång för de internationella priserna. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen

Läs mer

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri Finansieringsträffar 19 och 20 jan 2016 Lennart Holmström, LRF Mjölk Foto: Ester Sorri Vad händer i omvärlden fram till 2025? Ekonomiskt välstånd och befolkningsökning driver efterfrågan Efterfrågan stiger

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2017

Priser på jordbruksprodukter februari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-02-28 Priser på jordbruksprodukter ruari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 2015

MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 2015 MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 215 KONSUMTION PRODUKTION MJÖLKFÖRETAGEN 1 8 Export av mejeriprodukter jan-mar 215 Tusen ton 6 4 2 SMP WMP Smör Ost Nya Zeeland EU-28 USA Australien Argentina Källa: EU-kommissionen

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 217 Utvecklingen på den globala mejerimarknaden präglas av fortsatt höga smörpriser även om priserna sjunkit de senaste månaderna. Lönsamhetsnivån hos mjölkföretagen har legat

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2016

Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-01-28 Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i, men även i. Priset i var hela 23 procent högre

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017 Trots fortsatt minskad global produktion och stabil efterfrågan sjunker världsmarknadspriserna. I Sverige fortsätter mjölkpriserna uppåt. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016 Minskad global produktion och ökad efterfrågan har medfört fortsatt stigande priser såväl internationellt som i Sverige. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 1. 2014 Sammanfattning Den globala mjölkproduktionen ökade under andra halvåret 2013. En fortsatt ökad mjölkproduktion i de flesta exportländer förväntas under våren.

Läs mer

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60 Bibliografiska uppgifter för Framtida utveckling av priser på produkter och produktionsmedel Författare Jonsson B. Utgivningsår 7 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Läs mer

EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag

EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag Författare Markus Oskarsson, Svensk Mjölk (markus.oskarsson@svenskmjolk.se) Steffi Wille, European Dairy Farmers (steffi.wille@vti.bund.de)

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2018

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2018 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2018 Dämpad ökning för den globala mjölkproduktionen och fortsatt god efterfrågan har gett en stabilisering av världsmarknadspriserna. 2017 bedöms vara ett av de bättre åren för

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC Marknadsöversikt 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, höstens 2013 priser, förkalkyl)

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2013 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har stabiliserats under sommaren. En fortsatt svag utveckling för den globala mjölkproduktionen och stabil

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2018 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Slaktgrisproduktionen upplever

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2017

Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-01-31 Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-07-04 Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna 2016-2025 Utbudet matchar efterfrågan för de flesta råvarorna vilket ger en blygsam prisutveckling

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2016 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nöt Får och lamm Sedan inledningen

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Slaktgrisproduktionen upplever en

Läs mer

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm EU-kommissionen

Läs mer

Tillväxt eller avveckling Kan vi själva påverka?

Tillväxt eller avveckling Kan vi själva påverka? Tillväxt eller avveckling Kan vi själva påverka? Hur mycket beror på oss själva och hur mycket beror på omvärlden? D&U 1-2 sep 2010 Jakob Söderberg, Svensk Mjölk Förändring av mjölkinvägningen 2006-2009

Läs mer

Marknadsöversikt Greppa marknadenprojektet, Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Marknadsöversikt Greppa marknadenprojektet, Rikard Korkman, ombudsman, SLC Marknadsöversikt 18.3.2013 Greppa marknadenprojektet, Vanda Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, höstens 2013 priser, förkalkyl)

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-05-23

Marknadsråd ägg 2012-05-23 Marknadsråd ägg 2012-05-23 Under 2011 ökade den svenska produktionen av ägg med 4,2 % medan konsumtionen minskade med 0,6 %. Konsumtionen har däremot ökat de första två månaderna 2012. Priserna i Sverige

Läs mer

Marknadsråd ägg 2013-05-29

Marknadsråd ägg 2013-05-29 Marknadsråd ägg 2013-05-29 Under 2012 ökade totalkonsumtionen av ägg i Sverige med 8 procent. Produktionen ökade med 5 procent och har fortsatt att öka under 2013. Sveriges självförsörjning av ägg låg

Läs mer

Motsägelsefull mejerimarknad i EU

Motsägelsefull mejerimarknad i EU På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-04-22 Motsägelsefull mejerimarknad i EU Trots låga priser och svår lönsamhetssituation ökar produktionen i EU Mycket talar för fortsatta

Läs mer

Lägre priser för spannmål, kött och mejerivaror under 2008/09

Lägre priser för spannmål, kött och mejerivaror under 2008/09 Lägre priser för spannmål, kött och mejerivaror under 28/9 Fram till strax efter årsskiftet 27/8 noterades kraftiga prishöjningar på olika jordbruksprodukter. Därefter har priserna fallit avsevärt, men

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport från Svensk Mjölk NR 2. 2011 Sammanfattning Fortsatt stark mejerimarknad, även om världsmarknadspriserna för mejeriprodukter har sjunkit något den senaste tiden. Även priserna i Fonterras

Läs mer

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden Mikael Olsson Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden 15 juni 2012 NÖTKÖTTSMARKNADEN Brasilien Exporten till EU fortsätter att öka under april och maj månad. Gapet mellan förra

Läs mer

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2012-07-12 Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter väntas den kommande tioårsperioden

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) april 2011

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) april 2011 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) april 2011 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 794 mnkr. Det är en minskning med 733 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Chefsekonomens översikt - Det allmänna ekonomiska läget

Chefsekonomens översikt - Det allmänna ekonomiska läget Det allmänna ekonomiska läget och den kommunalekonomin, vintern 2015 Översikt, publicerad 23.12.2015 Chefsekonomens översikt - Det allmänna ekonomiska läget Under hösten har finansmarknaden med oro följt

Läs mer

Hur ser spannmålsmarknaden ut?

Hur ser spannmålsmarknaden ut? Hur ser spannmålsmarknaden ut? www.slc.fi 28.11. 2012 Greppa marknaden projektet 2010-2012 Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser,

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, mejeri & ägg Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, mejeri & ägg KF granskar: den svenska marknaden för mejeri och ägg I ett omfattande granskningsprojekt kommer KF att belysa hur olika livsmedelsmarknader

Läs mer

Internationella rapporten 2012

Internationella rapporten 2012 Internationella rapporten 2012 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Ekonomi och Marknad december 2014. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad december 2014. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad december 014 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nötkött Får och lamm Med bakgrund

Läs mer