EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag"

Transkript

1 EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag Författare Markus Oskarsson, Svensk Mjölk Steffi Wille, European Dairy Farmers Sammanfattning 280 europeiska gårdar varav 11 svenska deltar i år i EDFs produktionskostnadsanalys. Låga avräkningspriser i kombination med fortsatt höga produktionskostnader orsakade ett negativt resultat för den senaste analyserade perioden (2008/09). Endast 34 av de 264 gårdarna i analysen hade full kostnadstäckning (kontanta kostnader, avskrivningar samt alternativkostnader för eget arbete, mark, kvot och kapital). De svenska gårdarna har i genomsnitt högre intäkt och lägre produktionskostnad än hela EDF i genomsnitt. En tillbakablick visar att de EDF gårdar som deltagit i produktionskostnadsanalysen under de senaste fyra åren har - Ökat besättningsstorleken - Högst intäkter under perioden 2007/08 - Störst kostnadsökning mellan perioderna 2006/07 och 2007/08, vilket främst orsakades av stigande direkta kostnader (foder, konstgödning och energi). - Fortsatt höga kostnader för perioden 2008/09 med en tendens till lägre kostnader på grund av anpassad intensitet på gårdarna och lägre priser för insatsvaror. En tillbakablick visar att fem svenska gårdarna som deltagit i produktionskostnadsanalysen de senaste tre åren har minskat sin produktionskostnad mellan 2008 och 2009 och stärkt sin konkurrenskraft gentemot andra EDF gårdar. Detta förklaras delvis av att euron har stärkts gentemot den svenska kronan. De mest konkurrenskraftiga gårdarna i EDFs produktionskostnadsanalys använder mindre insatsvaror per ko. Gårdar med hög intensitet har ofta svårt att balansera de högre kostnaderna med en tillräckligt hög produktion. Europeisk produktionskostnadsanalys European Dairy Farmers är en förening för framtidsinriktade mjölkföretagare över hela Europa. Varje år genomförs produktionskostnadsanalyser hos föreningens medlemmar för att jämföra lönsamhet och konkurrenskraft på gårdar i olika länder. För år 2009 har 280 europeiska mjölkföretag varav 11 svenska deltagit i EDF s produktionskostnadsanalys. Av de deltagande gårdarna kommer mer än 50 % från Holland, Tyskland, Polen och Spanien. På grund av olika bokföringsperioder har 264 gårdar vars bokföringsperiod börjar mellan andra kvartalet 2008 och första kvartalet 2009 valts ut för vidare analys. Besättningsstorleken är i genomsnitt 210 kor, men varierar mellan 14 kor och 1588 kor. Genomsnittlig mjölkproduktion per ko är 7860 kg, vilket varierade mellan 2499 kg och kg. I analysen ingår 11 ekologiska gårdar från 8 olika länder. För de svenska gårdarna i analysen är besättningsstorleken mellan

2 60 kor och 600 kor, i genomsnittlig 174 kor per besättning. Mjölkproduktionen är i genomsnitt 9984 kg ECM per ko och varierar mellan 7994 kg ECM och kg ECM. En av de svenska gårdarna driver ekologisk mjölkproduktion. För nio av elva av de svenska gårdarna är bokföringsperioden helåret 2009, för de andra gäller produktionskostnadsanalysen tredje kvartalet Mjölkintäkt Kopplade bidrag Totala kostnader Sålda djur Övriga intäkter EDF % EDF % EDF Totala intäkter för gårdar i EDFs produktionskostnadsanalys 2008/09 (eurocent per kg ECM). Genomsnitt för alla gårdarna, de 25 % med högst konkurrenskraft (++ 25 %) och de 25 % med lägst konkurrenskraft ( %). Fallande mjölkpriser Under perioden föll avräkningspriserna i Europa liksom i Sverige drastiskt och låg sedan på låga nivåer. EDF gårdarna i analysen fick i genomsnitt 28,2 eurocent per kg ECM. Den gård som fick högst pris under perioden var en schweizisk gård som fick 48,2 eurocent per kg ECM. Det lägsta priset under perioden var 15,8 eurocent per kg ECM vilket en gård från Polen fick. Genomsnittligt avräkningspris för de svenska gårdarna var 27,2 eurocent per kg ECM. Tillsammans med intäkter för djurförsäljning, kopplade bidrag och övriga intäkter från mjölkproduktionen var de genomsnittliga intäkterna för EDF gårdarna i analysen 33,9 eurocent per kg ECM. Motsvarande siffra för de svenska gårdarna är 34,5 eurocent per kg ECM. De svenska gårdarna i analysen har alltså något högre intäkter än EDF gårdarna i genomsnitt. Utöver de intäkter som kopplas direkt till mjölkproduktionen tillkommer de frikopplade bidragen vilka uppgick till 3,5 eurocent per kg ECM för EDF snittet respektive 4,6 eurocent för de svenska gårdarna.

3 Totala intäkter Mjölkkvot Övriga kostnader Mark Byggnader Arbete & Maskiner Direkta kostnader EDF % EDF % EDF Totala kostnader för gårdar i EDFs produktionskostnadsanalys 2008/09 (eurocent per kg ECM). Genomsnitt för alla gårdarna, de 25 % med högst konkurrenskraft (++ 25 %) och de 25 % med lägst konkurrenskraft (-- 25 %). Få nådde full kostnadstäckning Den totala produktionskostnaden i analysen är i genomsnitt 41,8 eurocent per kg ECM respektive 39,6 eurocent per kg ECM för de svenska gårdarna. De totala produktionskostnaderna är alltså högre än intäkterna och resulterar därmed i negativt resultat. Den genomsnittliga förlusten för hela EDF var -7,9 eurocent per kg ECM vilket betyder att full kostnadstäckning (kontanta kostnader, avskrivningar samt alternativkostnader för eget arbete, mark, kvot och kapital) inte uppnåddes. Inte heller de svenska gårdarna uppnådde full kostnadstäckning, utan avslutade perioden med ett negativt resultat om -5,1 eurocent per kg ECM. De frikopplade bidragen som kan allokeras till mjölkproduktionen räcker inte för att vända förlusten till vinst. För att EDF gårdarna i analysen i genomsnitt skulle få full kostnadstäckning behövdes ett avräkningspris på 34,8 eurocent per kg ECM. Om även kostnaden för mjölkkvot (i genomsnitt 1,3 eurocent per kg ECM) räknas med behövdes ett avräkningspris på 36,1 eurocent per kg ECM. För de svenska gårdarna, som var något mer konkurrenskraftiga än genomsnittet i EDF, krävdes ett avräkningspris på 32,3 eurocent per kg ECM för full kostnadstäckning. Men som vanligt skiljer resultatet mycket mellan gårdarna. De totala kostnaderna varierade från 17,9 eurocent per kg mjölk (en polsk gård) till 86 eurocent per kg ECM (en slovakisk gård). Baserat på dessa skillnader varierade det avräkningspris som krävdes för full kostnadstäckning på gårdarna mellan 14,9 till 68,1 eurocent per kg ECM. På de svenska gårdarna varierar de totala kostnaderna från 32,1 eurocent till 53,0 eurocent per kg ECM och därmed varierar det avräkningspris som krävs för full kostnadstäckning från 27,0 eurocent till 43,9 eurocent per kg ECM. Av mjölkföretagen i analysen är det bara 13 % som når full kostnadstäckning vid ett avräkningspris på 25 eurocent per kg ECM och 16 % som når full kostnadstäckning vid ett avräkningspris på 30 eurocent. Bara 34 av de 264 gårdarna slutförde året med positivt resultat (exklusive frikopplade bidrag).

4 25 % mest konkurrenskraftiga Den totala kostnaden för att producera mjölk på de 25 % gårdarna med högst konkurrenskraft (baserat på vid vilket avräkningspris de har full kostnadstäckning) är 30,7 eurocent per kg ECM. Dessa gårdar har full kostnadstäckning vid ett avräkningspris på 24 eurocent per kg ECM (total kostnad minus intäkter från annat än mjölk). Ersättningen för eget arbete på dessa gårdar var 10,9 euro per timme jämfört med alla EDF gårdarna i analysen där motsvarande summa var 0,2 euro per timme. Jämfört med genomsnittet i produktionskostnadsanalysen har dessa gårdar kostnadsfördelar bland de direkta kostnaderna (-3,6 eurocent per kg ECM), arbets- och maskinkostnader (-3,9 eurocent per kg ECM) och byggnadskostnader (-1,5 eurocent per kg ECM). Fyra års utveckling Av de 264 gårdarna i analysen har 101 deltagit i minst fyra år i rad, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen på dessa gårdar. Varje år har mer än 50 % av gårdarna ökat besättningsstorleken och därmed också sin totala mjölkleverans. Mest ökade gårdarna leveransen 2007/08, medan denna utveckling dämpades 2008/09. Dämpningen kom främst av minskad mjölkproduktion per ko, vilket kan vara en följd av att gårdarna anpassat produktionens intensitet på grund av höga foderpriser eller dåliga väderförhållande vilket var fallet för de Irländska EDF gårdarna i analysen. Utvecklingen har här skiljt en del mellan olika länders EDF gårdar. Mjölkintäkt Kopplade bidrag Totala kostnader Sålda djur Övriga intäkter Utvecklingen av intäkter per kg ECM för 101 mjölkföretag i EDFs produktionskostnadsanalys de senaste 4 åren (eurocent per kg ECM). De senaste fyra åren har kostnader och intäkter på de analyserade gårdarna förändrats drastiskt. Höga intäkter (42,4 eurocent per kg ECM) på grund av högt avräkningspris (36,1 eurocent per kg ECM) karaktäriserar 2007/08. För 2008/09 minskade avräkningspriserna mycket (28,7 eurocent per kg ECM)

5 jämfört med året innan och nådde än lägre nivåer än åren innan prisboomen. På grund av detta var också de totala intäkterna på en lägre nivå (34,9 eurocent per kg ECM) för det senaste året. Direkta kostnader Mark Totala intäkter Arbete & Maskiner Övriga kostnader Byggnader Mjölkkvot Utvecklingen av produktionskostnaden per kg ECM för 101 mjölkföretag i EDFs produktionskostnadsanalys de senaste 4 åren (eurocent per kg ECM). Produktionskostnaden har stigit under perioden. Åren innan den ökade turbulensen på marknaden låg produktionskostnaden i genomsnitt på 38 eurocent och 38,4 eurocent per kg ECM. För 2007/08 steg den till 41,7 eurocent per kg ECM för att 2008/09 ligga kvar på en hög nivå men utan att stiga mer. Den ökade produktionskostnaden bestod till störst del av stigande direkta kostnader vilka steg med 3,8 eurocent per kg ECM från 2005/06 till det senaste året. Av denna ökning står ökad foderkostnad för drygt 3 eurocent per kg ECM. Mindre kostnadsökningar hittas även bland arbets- och maskinrelaterade kostnader medan byggnadskostnader och markkostnader har varit relativt stabila för dessa gårdar. Gårdarnas kostnad för mjölkkvot har minskat något, från 3,3 eurocent till 1,9 eurocent per kg ECM vilket är en konsekvens av lägre marknadspris för mjölkkvot. En konsekvens av de senaste årens kostnadsutveckling är att ett högre avräkningspris behövs för att få full kostnadstäckning. 2005/06: 27,4 eurocent per kg ECM 2006/07: 28,3 eurocent per kg ECM 2007/08: 33,2 eurocent per kg ECM 2008/09: 33,5 eurocent per kg ECM

6 För 2007/08 hade de analyserade gårdarna i genomsnitt positiv vinst (+ 0,7 eurocent per kg ECM). På grund av låga avräkningspriser och höga produktionskostnader var motsvarande siffra för 2008/09-6,7 eurocent per kg ECM. Tre års utveckling på fem svenska gårdar Av de svenska gårdarna i EDFs produktionskostnadsanalys är det fem som deltagit i minst tre år i rad. Liksom i resten av EDF har utvecklingen av intäkter och kostnader under perioden varit dramatisk. Förutom prisförändringar för insatsvarors och produkter för avsalu har de svenska gårdarnas konkurrenskraft även påverkats av den svenska kronans ställning gentemot euron. Från 2007 till 2009 tappade kronan i värde jämfört med euron (2007: 9,25 kr/euro, 2008: 9,62 kr/euro, 2009: 10,62 kr/euro). Detta innebär att intäkter i svenska kronor blir mindre värda och kostnader mindre tunga att bära jämfört med euroländerna. Skillnaden i växelkurs mellan 2008 och 2009 resulterar i drygt 10 % lägre intäkter och kostnader. Ur ett konkurrensperspektiv är utvecklingen räknat i euro mest intressant Alternativkostnader Avskrivningar Kontanta kostnader Totala intäkter Mjölkintäkt Fem svenska EDF-gårdar Genomsnitt Produktionskostnadens och intäkternas utveckling i genomsnitt på fem svenska EDF gårdar (eurocent per kg ECM). Högst avräkningspris hade gårdarna under 2008 (i genomsnitt 35 eurocent per kg ECM) medan 2009 var det år med lägst avräkningspris (26,5 eurocent per kg ECM). Mellan 2007 och 2008 steg produktionskostnaden på gårdarna från 41,2 eurocent till 44,6 eurocent per kg ECM, vilket kan härledas till ökade direkta kostnader. För 2009 sjönk produktionskostnaden på de fem svenska gårdarna och blev i genomsnitt 38,1 eurocent per kg ECM. Denna utveckling avviker från utvecklingen hos de andra 101 EDF gårdarna, där kostnadsnivån var i samma nivå 2009 som Detta innebär att konkurrenskraften stärkts för de svenska gårdarna under perioden. Totalt minskade kostnaden med 6,5 eurocent per kg ECM vilket främst kan härledas till direkta kostnader (-2,6 eurocent) samt arbets- och maskinrelaterade kostnader (-1,9 eurocent). Ungefär två tredjedelar av den minskade produktionskostnaden förklaras av förändringar i växelkursen. Den sista tredjedelen kan förklaras av något lägre priser för insatsvaror samt fokus på att minska och skjuta på kostnader.

7 D: Kostnad per ko > euro C: Kostnad per ko till euro B: Kostnad per ko till euro A: Kostnad per ko < euro 56 % < euro per ko Fördelning av mer och mindre konkurrenskraftiga gårdar baserat på vilket avräkningspris de behöver för full kostnadstäckning. Gårdarna är sedan uppdelade i grupper efter kostnad per ko. Framgångsrika strategier Mer Mindre konkurrenskraftiga än EDF i genomsnitt 10 % < euro per ko När fokus flyttas från kostnad per kg ECM till kostnad per ko blir det tydligt att fler av de mest konkurrenskraftiga gårdarna också har låga kostnader per ko. De 264 gårdarna som ingår i produktionskostnadsanalysen för 2008/09 delades in i två grupper baserat på vilket avräkningspris de behöver för att ha full kostnadstäckning (mer konkurrenskraftiga = behöver lägre avräkningspris för full kostnadstäckning än genomsnittet, mindre konkurrenskraftig = behöver högre avräkningspris för full kostnadstäckning än genomsnittet). Bland de mer konkurrenskraftiga hade majoriteten (56 %) lägre kostnad per ko än 3000 euro. Bara 4 % bland de mer konkurrenskraftiga gårdarna hade en kostnad per ko på över 4000 euro. Bland de mindre konkurrenskraftiga gårdarna hade 35 % en kostnad per ko på över 4000 euro. Frågan är vilken intensitet som är mest konkurrenskraftig. Av de gårdar som är mest konkurrenskraftiga var det störst andel som hade låg intensitet och därmed låga kostnader per ko. Men det fanns även gårdar med hög intensitet och höga kostnader bland de mest konkurrenskraftiga. Även om dessa utgjorde en mindre andel visar det att hög intensitet kan vara en framgångsrik strategi. En högre intensitet kräver att de högre kostnaderna balanseras av en tillräckligt hög produktion per ko vilket det endast är ett fåtal av gårdarna i EDFs produktionskostnadsanalysen lyckas med.

8 euro per ko Mark Kvot Övriga fasta och rörliga kostnader Mjölkleverans per ko kg ECM per ko För få gårdar Mer konkurrenskraftiga än EDF i genomsnitt Mindre konkurrenskraftiga än EDF i genomsnitt Kostnad per ko (A: < euro/ko B: euro/ko C: euro/ko D: > euro/ko) och mjölkleverans per ko på mer och mindre konkurrenskraftiga gårdar (baserat på vilket avräkningspris de behöver för full kostnadstäckning). När kostnadsnivån jämförs med kornas produktion blir det tydligt att de mer konkurrenskraftiga gårdarna får ut mer mjölk fast de använder samma mängd insatsvaror som de mindre konkurrenskraftiga gårdarna. Som ett exempel kan gårdarna med kostnader runt 3500 euro per ko jämföras. De mer konkurrenskraftiga av dessa fick ut ungefär 9000 kg ECM per ko medan de mindre konkurrenskraftiga bara fick ut 7900 kg ECM. Det betyder att de mer konkurrenskraftiga gårdarna inte bara producerar mjölk med lägre kostnad per ko, de får också ut mer mjölk per ko än de mindre konkurrenskraftiga. Detta understryker hur viktigt det är för lönsamheten att mängden insatsvaror balanseras mot produktiviteten i mjölkproduktionen. De mest konkurrenskraftiga gårdarna i EDF använder mindre insatsvaror eller producerar mer mjölk från samma mängd insatsvaror.

9 Övrig intäkt Kopplade bidrag Djurintäkt Mjölkintäkt Mjölkkvot Övriga kostnader Mark Byggnader Arbete & maskiner Direkta kostnader Alternativkostnad Avskrivningar Kontanta kostnader Totala intäkter från mjölkproduktionen Totala kostnader för mjölkproduktionen Totala intäkter och totala kostnader i eurocent per kg ECM. I genomsnitt var de totala kostnaderna högre än de totala intäkterna. Bara 34 av 264 gårdar nådde ett positivt resultat.

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Precis som vid förra Mjölkekonomirapporten i september, så befinner sig mjölkmarknaden i obalans. Mjölkföretagens ekonomi blir allt mer ansträngd.

Läs mer

(5) Om Växa Sverige

(5) Om Växa Sverige 2016-09-14 1 (5) För mjölkföretag som expanderar, och som har hög andel fasta kostnader, är det viktigt att produktionen fungerar optimalt. Hög mjölkavkastning och ökad effektivitet för bland annat arbete

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN SVENSK MJÖLK NR 2. 2012 Sammanfattning Mjölkföretagen upplever nu en ansträngd ekonomi. Nettot mjölkintäkt minus foderkostnad har fallit ner till nivåer som inte är hållbara på

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-05-23

Marknadsråd ägg 2012-05-23 Marknadsråd ägg 2012-05-23 Under 2011 ökade den svenska produktionen av ägg med 4,2 % medan konsumtionen minskade med 0,6 %. Konsumtionen har däremot ökat de första två månaderna 2012. Priserna i Sverige

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 Svag efterfrågan med låga världsmarknadspriser pressar mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna

Läs mer

Marknadsråd ägg 2013-05-29

Marknadsråd ägg 2013-05-29 Marknadsråd ägg 2013-05-29 Under 2012 ökade totalkonsumtionen av ägg i Sverige med 8 procent. Produktionen ökade med 5 procent och har fortsatt att öka under 2013. Sveriges självförsörjning av ägg låg

Läs mer

Internationella rapporten 2012

Internationella rapporten 2012 Internationella rapporten 2012 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Motsägelsefull mejerimarknad i EU

Motsägelsefull mejerimarknad i EU På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-04-22 Motsägelsefull mejerimarknad i EU Trots låga priser och svår lönsamhetssituation ökar produktionen i EU Mycket talar för fortsatta

Läs mer

Internationella rapporten 2009 Resultat från 2003-2008

Internationella rapporten 2009 Resultat från 2003-2008 Internationella rapporten 29 Resultat från 23-28 Av: Victoria Ohlsson, Svenska Pig AB Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. Här jämförs främst produktionsresultat från medlemsländerna,

Läs mer

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 Mjölk, Mjölkkor Mjölkinvägning På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-11-07 Mjölk Läget i den svenska

Läs mer

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Artikel i Svensk Gris med knorr nr 8-2009. Se nästa sida. 5 Per K och Paw M jämför grispriser och lönsamhet Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 Ökad obalans på den globala mejerimarknaden innebär fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk-

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2013-03-28 Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Äggpriser i Sverige och EU Det svenska partipriset för ägg låg under vecka 11 på 223,40 euro/100 kg, vilket var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014

Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar. Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Jämförelse av utfodringsuppföljning på fyra eko-mjölkgårdar Jonas Löv ProAgria Österbotten 14.2.2014 Metoder Data om foderförbrukning, mjölkproduktion, priser m.m. Har samlats in för en dag i december

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:5

Policy Brief Nummer 2013:5 Policy Brief Nummer 2013:5 Varför välja mjölkrobot? en analys av ett investeringsbeslut Användningen av ny teknik gör produktionen effektivare och ökar tillväxttakten i ekonomin. Det är därför viktigt

Läs mer

Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB

Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB Kvartalsrapport per 31 mars 2009 för Lovisagruvan AB Jan-mars 2009 Fakturerat malmvärde plus retroaktiv priskorrigering uppgick till 7,0 MSEK (8,1 jan-mars 2008). Rörelseresultatet efter avskrivningar

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Stöd till minskad mjölkproduktion

Stöd till minskad mjölkproduktion På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-24 Stöd till minskad mjölkproduktion Effekterna av EU:s stöd till reducerad mjölkproduktion kan bli mindre än vad ansökningarna indikerar

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 6. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen är alltjämt besvärlig sedan Ryssland i början

Läs mer

Hur är det ställt med vinsten och lönsamheten i jordbruket? Alnarp den 14 december 2015

Hur är det ställt med vinsten och lönsamheten i jordbruket? Alnarp den 14 december 2015 Hur är det ställt med vinsten och lönsamheten i jordbruket? Alnarp den 14 december 2015 Hur beräknar Jordbruksverket lönsamheten i sektorn? Våra källor Jordbrukets sektorskalkyl (EAA-kalkylen) Jordbruksekonomiska

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2016 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nöt Får och lamm Sedan inledningen

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet... 4 Växelkursförändringar av stor

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

REGIONSIFFROR 19 MARS 2015

REGIONSIFFROR 19 MARS 2015 REGIONSIFFROR 19 MARS 2015 Lantbruksbarometern 2015: Variation mellan regioner Årets barometer visar att synen på lönsamhet, investeringar och finansiering och många andra frågor skiljer sig mellan regionerna.

Läs mer

Internationella rapporten 2014

Internationella rapporten 2014 Internationella rapporten 2014 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Muligheter og utmaningar i framtida for landbruket i de nordiske landene, fordeler i den tempererte sonen Jakob Söderberg

Muligheter og utmaningar i framtida for landbruket i de nordiske landene, fordeler i den tempererte sonen Jakob Söderberg Muligheter og utmaningar i framtida for landbruket i de nordiske landene, fordeler i den tempererte sonen 20140728 Jakob Söderberg Världens mjölkproduktion 2000-2020 4 Årlig ökning i procent 3 2 1 2,3

Läs mer

Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa

Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa Räkna lönsamhet med bättre djurhälsa HPM Djurhälsokostnader 1.41 Managementverktyg för mjölkföretaget Håkan Landin, Svensk Mjölk AB & Djurhälsan i Härjedalen HB Djurvälfärds & Utfodringskonferensen, Linköpings

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN SVENSK MJÖLK NR 3. 2012 Sammanfattning Sänkta avräkningspriser och rekordhöga kraftfoderpriser gör att mjölkintäkt minus foderkostnad för ett typiskt mjölkföretag med konventionell

Läs mer

Lönsamheten inom växtodlingen resultatprognoser för Sari Peltonen ProAgria Sällskapens förbund

Lönsamheten inom växtodlingen resultatprognoser för Sari Peltonen ProAgria Sällskapens förbund Lönsamheten inom växtodlingen resultatprognoser för 2011 Sari Peltonen ProAgria Sällskapens förbund Resultatprognos enligt nationella skördeprognoser Odlingsväxternas resultatprognos för 2011, nettovinst

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara

Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Hur kan hävden av det rika odlingslandskapet bli ekonomiskt hållbar? Karl-Ivar Kumm, SLU Skara Föredraget avgränsas till Hävd av betesmark Öppet variationsrikt landskap i skogsbygder Variation i slättbygdslandskapet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 5. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början

Läs mer

Internationella rapporten 2010

Internationella rapporten 2010 Internationella rapporten 21 Av: Victoria Ohlsson, Svenska Pig AB Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. Här jämförs främst produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 Fortsatt obalans på den globala mejerimarknaden där utbudet ökar snabbare än efterfrågan. Mjölkföretagen pressas av fortsatt låga mjölkpriser. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp

Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Ekologisk mjölkproduktion = ekonomisk produktion? Bra att veta! Torbjörn Lundborg Växa Sverige Per Larsson Kårtorp Var vi befinner oss i Landet Ekologisk mjölkproduktion I Västra Götaland och här ligger

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB

Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB Kvartalsrapport per 30 juni 2008 för Lovisagruvan AB Kvartalet, april-juni 2008 Fakturerat malmvärde uppgick till 7,6 MSEK (10,6 april-juni 2007). Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 7,6 MSEK (5,6),

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 Obalans på den globala mejerimarknaden får stora effekter för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm EU-kommissionen

Läs mer

Ekologisk mjölk- och grisproduktion

Ekologisk mjölk- och grisproduktion Ekologisk mjölk- och grisproduktion Introduktionskurs för rådgivare Linköping, 2015-10-13 Niels Andresen Jordbruksverket Box 12, 230 53 Alnarp niels.andresen@jordbruksverket.se 040-415216 Utvecklingen

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Sammanställning. Utifrån kommunvisa PM juni 2016

Sammanställning. Utifrån kommunvisa PM juni 2016 Sammanställning Utifrån kommunvisa PM juni 216 Om nyckeltalen Metod och information Detta PM sammanfattar de kommunvisa PM som har tagits fram. Jämförelserna mellan kommunerna avser 214 om inte annat framgår.

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Internationella rapporten 2013

Internationella rapporten 2013 Internationella rapporten 2013 Ingvar Eriksson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. I nätverket jämförs produktionsresultat från medlemsländerna och ekonomiska parametrar.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris inleder det fjärde året i följd

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2016

Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-01-28 Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i, men även i. Priset i var hela 23 procent högre

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Kerstin Persson, Sörgården Arbelunda Annica Hansson, Hansa Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag Kalmar 3:e februari 2010 Kerstin Persson och mjölkföretaget Mjölkföretaget

Läs mer

Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut

Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut Foto: Bildarkivet i Klågerup Av Niklas Bergman, VäxtRådgruppen Vad är jag bra och dålig på i jämförelse med andra växtodlare? Genom att vara med

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna

Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Rapport 2003:21 Jordbruket inom EU och de nya medlemsländerna i diagram och tabeller Statistikenheten 2003-10-30 Referens Marianne

Läs mer

Hur har lönsamheten i det svenska jordbruket påverkats av kostnadsutvecklingen de senaste åren?

Hur har lönsamheten i det svenska jordbruket påverkats av kostnadsutvecklingen de senaste åren? Hur har lönsamheten i det svenska jordbruket påverkats av kostnadsutvecklingen de senaste åren? Sammanfattning Priserna för jordbrukets produktionsmedel har stigit kraftigtunder det senaste året, särskilt

Läs mer

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik 12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen och kompletterande åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik F ö r k l a r i n g : Kapitlets rubrik har ändrats. Produktionskostnaderna inom jordbruket

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:1

Policy Brief Nummer 2014:1 Policy Brief Nummer 2014:1 Svenska nötköttsproducenter kan minska sina kostnader Den svenska nötköttsproduktionen minskar och lönsamheten är låg. I denna studie undersöker vi hur mycket svenska nötköttsproducenter

Läs mer

Produktionskostnadskalkyl. november 2014

Produktionskostnadskalkyl. november 2014 Produktionskostnadskalkyl mjölk november 2014 Basfakta Basfakta Medelleverans per ko och år 8 800 kg 28,66kg per dag (8 800/307) Medel kvalite fett, prot., celler mm Kalvningsintervall 13 mån 0,91 kalvar/år

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Statistik från. sametinget januari. Statistik över renslakt för höstperioden från 2005 till 2009

Statistik från. sametinget januari. Statistik över renslakt för höstperioden från 2005 till 2009 Statistik från sametinget januari 2010 Statistik över renslakt för höstperioden från 2005 till 2009 Layout: Norrfolket i Kiruna AB 12.2009 Statistik över renslakt för höstperioderna från 2005 till 2009

Läs mer

Så hanterar jag den pressade lönsamheten

Så hanterar jag den pressade lönsamheten Så hanterar jag den pressade lönsamheten Ulf Sahlin, US-Farming och Hans Lindberg, Svenska Husdjur Svensk Mjölks Mjölkföretagardag 2010 US Farming - Affärside Att Utnyttja de resurser som närområdet

Läs mer

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi Utbud och efterfrågan 1 Exempeluppgift 1: Elasticiteter När inkomsterna ökade med 7 % ökade efterfrågan på bussresor med

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2015

Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-03-31 Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Avräkningspriserna på nötkött både i och ligger på en relativt hög nivå. Under 2014 ökade andelen svenskt nötkött

Läs mer

Ekonomirapporten i WinPig Slakt

Ekonomirapporten i WinPig Slakt Ekonomirapporten i WinPig Slakt INTÄKT BERÄKNING I WINPIG 1) KOMMENTAR Slaktade grisar Intäkter från Ungdjur, Slaktdata, Slakt grupp, inga avdrag och tillägg ingår Sålda eller överförda Tillägg och avtalsersättn.

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Internationella rapporten 2011

Internationella rapporten 2011 Internationella rapporten 211 Fotografierna är från årets möte på 29 3 juni 211 Av: Victoria Ohlsson, Svenska Pig Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. Här jämförs främst produktionsresultat

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion En internationell jämförelse av effektiviteten i förädlingsledet 4 December, 214 Sammanfattning 1 2 3 4 5 SVENSK MEJERIKONSUMTION

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015

Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015 Publicerad i Göteborgsposten 22/10 2015 Hållbar produktion kan förhindra nya mjölkkriser MJÖLKKRISEN: Många fler mjölkbönder kan få betydligt mer betalt när man producerar mjölk på ett hållbart sätt. Marknaden

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155, Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 144,4 Mkr (15,7 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer