Mejerimarknadsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mejerimarknadsrapport"

Transkript

1 Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti införde en handelsbojkott av bland annat mjölk och mjölkprodukter från EU. Det ryska importstoppet kommer att sätta en ökad press på mejerimarknaden, inte minst inom EU. En dämpad ökning av mjölkproduktionen förväntas i de flesta exportländerna under resten av året. En minskad kinesisk efterfrågan på i första hand helmjölkspulver har noterats de senaste månaderna. Detta förklaras bland annat med att landets lager har fyllts hittills under Dessutom rapporteras om en positiv utveckling för landets egen mjölkproduktion. Sedan början av året har världsmarknadspriserna för mejeriprodukter fallit med procent. Priserna i Fonterras auktioner har fallit med 40 procent från rekordnoteringen i början av februari. Under årets första halvår steg EU:s totala mjölkinvägning med 5,1 procent. På världsmarknaden ökade EU under första halvåret sin export av skummjölkspulver, helmjölkspulver och smör, medan exporten av ost minskade. EU:s genomsnittliga priser på mejeriprodukter har under de senaste tre månaderna fortsatt nedåt för smör och mjölkpulver. Mest har priserna för skummjölkspulver fallit. Sveriges mjölkinvägning var i juni månad 2,5 procent högre än i juni Det totala antalet mjölkkor har minskat något, medan mjölkavkastningen har ökat med 2,4 procent sedan början av året. Utvecklingen för den svenska tillverkningen av mejeriprodukter är fortsatt svag. Under årets sex första månader minskade produktionen av alla mejeriprodukter utom mjölkpulver. Utrikeshandeln med mejeriprodukter domineras av en stor import och införsel av ost från Danmark, Nederländerna och Tyskland. För första gången på många år sjunker importen av smaksatt yoghurt. De svenska avräkningspriserna har sedan i april fallit med elva procent. De globala trenderna pekar på fortsatta prisnedgångar. FOTO: ESTER SORRI

2 Världen Ökning i % Källa: OECD-FAO juli 2014 FOTO: JOEL WÅREUS Prognos för världens mjölkproduktion Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti införde en handels- 3,0 2,5 bojkott för livsmedel, bland annat mjölk och mjölkprodukter. Den 2,0 globala mjölkproduktionen har 1,5 ökat markant under första halvåret 1,0 i år. Framför allt är ökningen stor i 0,5 Nya Zeeland och EU. Samtidigt har 0,0 en minskad kinesisk efterfrågan på i första hand helmjölkspulver noterats de senaste månaderna. En dämpning av tillväxten för mjölkproduktionen förväntas i de flesta exportländerna under resten av året, men det ryska importstoppen kommer att sätta en ökad press på mejerimarkanden, inte minst inom EU. De världsmarknadspriser som redovisas av amerikanska jordbruksministeriet, USDA, har de senaste tre månaderna fortsatt nedåt för alla mejeriprodukter. Mest har priserna för helmjölkspulver sjunkit med en nedgång på 15 procent. Sedan årets början har priserna fallit ännu mer. För skummjölkspulver är prisfallet 26 procent, medan nedgången för helmjölkspulver är 24 procent. Smörpriserna är idag 21 procent lägre än i januari, medan ostpriserna minskat med 14 procent. För skummjölkspulver, helmjölkspulver och smör är priserna nu cirka 20 procent lägre än för ett år sedan. Priserna i Fonterras auktioner har också fortsatt nedåt de senaste månaderna. Från rekordnoteringen i början av februari har de genom- snittliga priserna fallit med drygt 40 procent. Störst än prisnedgången för helmjölkspulver som på sex månader sjunkit med 44 procent. Priserna för smör och skummjölkspulver har under samma period gått ned med knappt 40 procent. Ostpriserna är idag cirka 30 procent lägre än för ett halvår sedan. Prisnedgångarna ska ses som en indikation på att världsmarknadspriserna kommer att fortsätta nedåt. De senaste auktionerna avser kontrakt för leveranser fram till februari FAO:s, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, så kallade Food Price Index har de senaste tre månaderna vänt nedåt. Det senast redovisade indexet, som avser juli, är 3,6 procent lägre än indexet för april månad. Priserna har sedan i april fallit mest för spannmål (-11,4 procent) och mejeriprodukter (-10,1 procent). Endast priserna för kött och socker har stigit. Jämfört med för ett år sedan har priserna för mejeriprodukter gått ned med 7,2 procent. Det ryska importstoppet gäller under ett år och avser produkter från EU, USA, Kanada, Australien och Norge. Importstoppet kommer att få stora konsekvenser för de europeiska mejeriföretagen. Även om Sverige bara exporterade knappt ton mjölkprodukter till Ryssland förra året så är det viktigt att se Sverige som en del av EU:s gemensamma marknad. Den ryska bojkotten medför ett ökat överskott av mjölkprodukter inom EU som även kommer att påverka den svenska marknaden. Ryssland

3 är en viktig marknad för EU. 33 procent av EU:s ostexport och 29 procent av smörexporten från EU går till Ryssland. Enligt LRF Mjölks beräkningar motsvarar EU:s samlade export till Ryssland under 2013 drygt 2,9 miljarder kg mjölkråvara, det vill säga mer än hela den svenska mjölkinvägningen under förra året. För mejeriföretag som idag har mejeriexport till Ryssland handlar det om att snabbt hitta nya marknader där produkterna kan avsättas. Det är svårt att spekulera i vart mjölkprodukterna nu tar vägen. Men helt klart kommer trycket på den interna EUmarknaden att öka markant framöver. Detta i ett läge där priserna för mejeriprodukter det senaste halvåret fallit avsevärt både inom EU och på den internationella mejerimarknaden. I skrivande stund diskuteras tänkbara åtgärder från EU:s sida för att lindra effekten av det ryska importstoppet. Det som bland annat diskuteras i Bryssel är privat lagringsstöd för smör, ost och skummjölkspulver samt en tidigare utbetalning av EU:s direktstöd. Under första halvåret i år ökade den amerikanska mjölkproduktionen med 1,4 procent. Trots kraftigt ökat utbud av mejeriprodukter från EU och Nya Zeeland har den amerikanska exporten återhämtat sig under våren tack vare stark global efterfrågan. Under årets fem första månader steg USA:s export av smör (+80 procent), ost (+34 procent) och skummjölkspulver (+14 procent). Samtidigt är utvecklingen på USD/ton Källa: USDA Världsmarknadspriser Smör SMP WMP Vassle Ost den inhemska marknaden fortsatt svag. USDA har under sommaren reviderat sin prognos för landets mjölkproduktion under UDSA tror på 2,4 procent mer mjölk under 2014 jämfört med föregående år. Koantalet förväntas öka med 0,4 procent, medan mjölkavkastningen förväntas öka med 2,0 procent. Den nyzeeländska mjölkproduktionen har haft en bra utveckling under det gångna produktionsåret. Under perioden juli 2013 juni 2014 var landets mjölkinvägning 9,5 procent högre än året innan. Högt mjölkpris, gynnsamt väder och investeringar i många besättningar har påverkat landets mjölkproduktion i positiv riktning. Den stora invägningsökningen har även ökat landets mejeriexport. Under årets fem första månader ökade landets smörexport med 17 procent och exporten av helmjölkspulver steg med 13 procent. Däremot sjönk den nyzeeländska exporten av skummjölkspulver och ost något. Högre mjölkpriser och bättre väderförhållandet i Australien sedan slutet av förra året har medfört att den australiska mjölksektorn har ökat sin mjölkproduktion med fem procent under årets sex första månader. De regionala skillnaderna är dock fortfarande stora. För såväl Australien som Argentina talas det nu om en annalkande så kallad El Niño, som med mer eller mindre jämna mellanrum brukar drabba Stilla havet. El Niño skulle kunna medföra kraftig torka I sydöstra Australien och ihållande regn i Argentina. Effekterna skulle kunna innebära kraftigt minskad mjölkproduktion i de båda exportländerna. Argentinas mjölkproduktion återhämtade sig under slutet av 2013, men har haft en svag utveckling hittills under Landet drabbades av ihållande regn under våren och mjölksektorn pressas dessutom av stigande kostnader på grund av landets höga inflationstakt. I juni var landets mjölkinvägning 6,9 procent lägre än under samma månad förra året. Ackumulerat för första halvåret har mjölkproduktionen minskat med 3,2 procent. Brasiliens mjölkproduktion

4 har haft en positiv utveckling sedan början av sommaren Liksom Argentina har Brasilien drabbats av ekonomiska problem med stigande konsumentpriser 500 på livsmedel. Detta har medfört en svag tillväxt för den inhemska 400 efterfrågan på bland annat mejeriprodukter Rysslands mjölkinvägning minskade med 3,5 procent under Under första halvåret i år har 0 mjölk invägningen haft en fortsatt svag utveckling men en viss stabilisering har skett. Under janua ri juni Källa: CLAL i år minskade den ryska mjölkinvägningen med 0,8 procent. Den ryska handelsbojkotten mot delar av världen i kombination med svag inhemsk produktionsutveckling kan leda till en ökad brist på mejeriprodukter i landet. Den vikande efterfrågan på mjölkpulver i Kina förklaras bland annat med att landets lager har fyllts hittills under Landet har köpt på sig rekordstora kvantiteter samtidigt som en svagare inhemsk efterfrågan har noterats. Dessutom rapporteras om en positiv utveckling för landets egen mjölkproduktion. Trots det vikande köpintresset har Kina ändå importerat rekordstora volymer mejeriprodukter under årets sex första månader. Importen av helmjölkspulver uppgick under januari juni till ton, en ökning med 73 procent jämfört med motsvarande period Samtidigt importerades ton skummjölkspulver, 82 procent mer än första halvåret i fjol. EU 1000 ton EU:s mjölkinvägning har stigit markant sedan hösten Höga avräkningspriser under en längre tid och något lägre foderkostnader har gynnat tillväxten. Trots något sänkta avräkningspriser under våren och försommaren har mjölkinvägningen fortsatt att stiga i de flesta EU-länderna. Under januari juni 2014 steg den totala mjölkinvägningen inom EU med 5,1 procent. 24 av de 28 medlemsstaterna hade under det första halvåret en högre mjölkinvägning än under motsvarande period i fjol. Mest ökade mjölkinvägningen i Rumänien (+15,6 Rysslands import av mejeriprodukter Ost Smör SMP WMP Mjölk & grädde procent), Lettland (+12,8 procent), Storbritannien (+10,7 procent), Cypern (+9,5 procent) och Estland (+8,9 procent). Störst minskning hade Grekland (-6,0 procent), Malta (-3,7 procent) och Spanien (-1,0 procent). EU:s tillverkning av de flesta mejeriprodukter har återhämtat sig under inledningen av Under januari juni steg produktionen av samtliga mejeriprodukter utom konsumtionsmjölk och syrade produkter. Konsumtionen har under det senaste året dämpats av en svag ekonomisk utveckling och stigande konsumentpriser. De senaste månaderna har priserna i butik stabiliserats. Tillverkningen av helmjölkspulver har hittills i år stigit med 16,7 procent medan ökningen för skummjölkspulver är 9,6 procent. Produktionen av ost har ökat med 0,4 procent medan uppgången för smör och grädde är 3,0 respektive 2,1 procent. Produktionen av konsumtionsmjölk har minskat med 1,8 procent. medan tillverkningen av syrade produkter har fallit med 4,3 procent. Under årets första sex månader har avräkningspriset för mjölkråvara inom EU stabiliserats. I juni var prisnivån knappt åtta procent högre än för ett år sedan. Enligt nederländska LTO var EU:s genomsnittliga avräkningspris 38,99 eurocent per kg i juni EU:s genomsnittliga priser på mejeriprodukter har under de senaste tre månaderna fortsatt nedåt för smör och mjölkpulver, medan priserna för ost är i stort sett oförändrade.

5 Mjölkinvägning K-mjölk Syrade prod. Grädde Ost Helmjölkspulver Skummjölkspulver Smör Källa: EU-kommissionen Invägning och produktion EU-28 jan jun 2014 jämfört med ,8% -4,3% Utveckling i procent 0,4% 2,1% 3,0% 5,1% 9,6% cent under andra kvartalet 2014 jämfört med samma period För euroområdet var ökningen 0,7 procent. Den ekonomiska tillväxten har ökat något, men är fortfarande relativt svag. Störst BNP-ökning hade Ungern (+3,7 procent), Lettland (+3,5 procent), Polen (+3,2 procent), och Litauen (+3,0 procent). Sämst BNP-utveckling hade Cypern (-2,5 procent), Italien (-0,3 procent), Grekland (-0,2 procent) och Finland (-0,1 procent). Inflationstakten på årsbasis inom EU är fortsatt låg. I juli var den genomsnittliga inflationen för hela EU 0,6 procent. För euroområdet var motsvarande siffra 0,4 procent. Enligt Eurostat är inflationen för tillfället högst i Österrike, Rumänien, Luxemburg och Finland. I dessa länder ligger inflationen på mellan 1,0 och 1,7 procent. Lägst är inflationstakten i Bulgarien, Grekland, Portugal och Spanien, som har en inflation mellan -1,1 och -0,4 procent. För livsmedel var EU:s inflation i juli månad -0,3 procent. 16,7% Mest har priserna för skummjölkspulver (SMP) fallit med en nedgång på 18,5 procent sedan slutet av maj. Priset för helmjölkspulver (WMP) har gått ned med 14,7 procent och för smör är prisnedgången 4,6 procent. Sedan början av året har WMP-priserna fallit med 27 procent och SMP-priserna har gått ned med nästan 25 procent. På världsmarknaden ökade EU under första halvåret sin export av skummjölkspulver (+60 procent), helmjölkspulver (+24 procent) och smör (+22 procent), medan exporten av ost (-1,8 procent) minskade. Framför allt har exporten till Kina, Algeriet och Indonesien ökat. Algeriet står till exempel för 23 procent av EU:s samlade export av helmjölkspulver (WMP). Oman och Nigeria är andra stora importörer av WMP från EU. När det gäller exporten av skummjölkspulver är det fyra länder som köper 50 procent av EU:s volymer: Algeriet, Kina, Indonesien och Egypten. Av EU:s ostexport går 41 procent till Ryssland och USA. Den minskade ostexporten beror på minskade volymer till Ryssland (-11 procent) och denna tendens var tydlig redan innan den ryska handelsblockaden inleddes. Däremot har smörexporten till Ryssland (+33 procent) ökat hittills i år. Eurokursen har under sommaren försvagats med drygt tre procent mot US-dollarn. Sedan årsskiftet har euron försvagats med nästan fyra procent mot US-dollarn. EU:s genomsnittliga BNP steg med 1,2 pro Sverige Landets mjölkinvägning var i juni månad 2,5 procent högre än i juni Sedan ungefär ett år tillbaka har invägningen legat stadigt över nivån året innan. Under den senaste tolvmånadersperioden var mjölkinvägningen 2,5 procent högre än ett år tidigare. Från årets början fram till slutet av maj låg landets mjölkinvägning stabilt omkring tre procent över förra årets nivå. Under sommaren har utvecklingen dämpats något. FOTO: ESTER SORRI

6 102, Miljoner kg Källa: LRF Mjölk Sveriges mjölkinvägning Vecka 34 var den svenska mjölkinvägningen 1,7 procent högre än vid samma tid i fjol. Under de senaste fyra veckorna (vecka 31 34) var mjölkinvägningen 1,5 procent högre än under motsvarande veckor Huvudförklaringen till att mjölkinvägningen ökat det senaste året är att mjölkavkastningen har ökat. För andra halvåret 2013 låg mjölkavkastningen i genomsnitt 1,5 procent högre än under motsvarande period Hittills under 2014 har den genomsnittliga mjölkavkastningen varit 2,4 procent högre än under motsvarande period i fjol. Vecka 33 var antalet kontrollerade mjölkkor cirka 4 600, eller 1,6 procent, lägre än vid samma tid förra året. Antalet 1:a inseminationer minskade under den senaste tolvmånadersperioden (juli 2013 juni Period 2014) med 2,1 procent. Antalet inseminerade kor minskade med 1,6 procent, medan antalet inseminerade kvigor sjönk med 3,3 procent. Under de senaste sex månaderna (januari juni 2014) var antalet 1:a inseminationer 2,7 procent lägre än under motsvarande period året innan. Under första halvåret i år var den ekologiska mjölkinvägningen 3,4 procent högre än under motsvarande period Av den totala mjölkinvägningen utgörs för tillfället 12,6 procent av ekologisk mjölk. 12,4 procent av alla mjölkföretag levererar ekologisk mjölk. Utvecklingen för den svenska tillverkningen av mejeriprodukter är fortsatt svag. Under årets sex första månader minskade produktionen av alla mejeriprodukter utom mjölkpulver. Den totala tillverkningen av mjölkpulver ökade med 27 procent. Produktionen av helmjölkspulver ökade med 34 procent, medan tillverkningen av skummjölkspulver steg med 20 procent. Tillverkningen av syrade produkter har under samma period gått ned med 3,1 procent, medan produktionen av hårdost bara minskat med 0,1 procent. Smörtillverkningen minskade med 6,3 procent, medan produktionen av övrigt matfett sjönk med 9,0 procent. Tillverkningen av konsumtionsmjölk (-7,8 procent) och grädde (-2,4 procent) har också haft en negativ utveckling under första halvåret i år. Däremot har utvecklingen för ekologiska mejeriprodukter varit positiv hittills i år. Tillverkningen av ekologisk konsumtionsmjölk har ökat med 13 procent under perioden januari juni, medan motsvarande siffra för ekologiska syrade produkter är 17 procent. Den svenska utrikeshandeln med mejeripro- Invägning (index) Avkastning (index) Jul ,2 100,5 Aug ,7 100,5 Sep ,9 101,4 Okt ,6 101,3 Nov ,0 101,4 Dec ,5 102,7 Jan ,4 103,1 Feb ,4 103,2 Mar ,7 102,8 Apr ,2 103,2 Maj ,8 102,4 Jun ,5 102,0 Källa: LRF Mjölk, Växa Sverige Invägnings- och avkastningsutveckling Foto: Jan Petersson

7 dukter fortsätter att domineras av en stor import och införsel av ost där volymerna stadigt ökar. Under årets fem första månader var inflödet av hårdost knappt ton. Detta är en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period Om man bortser från de volymer som kom från Danmark uppgick importen till ton, en ökning med 8,0 procent. Hårdost från Nederländerna och Tyskland utgör knappt 45 procent av den totalt införda volymen. Importen från Cypern, Ungern och Norge har ökat markant i år. Utvecklingen för den svenska hårdostexporten har försvagats hittills under Under januari maj i år exporterades ton hårdost, en minskning med 32 procent jämfört med samma period procent av all export och utförsel av hårdost gick till Danmark, Finland och Norge. Exporten till bland annat Polen, Rumänien och Spanien har ökat påtagligt. Under årets fem första månader sjönk importen av smaksatt yoghurt för första gången på många år. Importen av smaksatt yoghurt sjönk med 3,2 procent. Det handlar om att importen från Finland, Danmark, Tjeckien, Frankrike och Polen har minskat. Importen av smaksatt yoghurt domineras fortfarande av Finland med en andel på 38 procent. Den största ökningen har skett från Tyskland, Österrike och Nederländerna. Samtidigt ökade importen av naturell yoghurt med nio procent. Beträffande importen av naturell yoghurt står Tyskland, Finland och Tjeckien för den största ökningen. 77 procent av all importerad naturell yoghurt kommer från Tyskland. Export och utförsel av smaksatt yoghurt har fortsatt att öka hittills under året. Uppgången beror framför allt på ökad export av smaksatt yoghurt till Norge. Däremot har exporten av naturell yoghurt minskat. Den totala yoghurtexporten under årets fem första månader uppgick till drygt ton, en minskning med 8,4 procent jämfört med samma period Volymerna är fortfarande små och 93 procent av all yoghurtexport går till våra tre nordiska grannländer Norge, Danmark, Finland. Exporten av mjölkpulver fortsätter att stiga. Under januari maj ökade exporten av skummjölkspulver med nästan 24 procent, medan exporten av helmjölkspulver gick upp med 25 procent. Mest mjölkpulver exporteras till Oman, Nederländerna, Kina och Egypten, som svarade för 71 procent av de totala mjölkpulvervolymerna. För handeln med övriga mejeriprodukter märks att importen av smaksatt mjölk, färskost och mjukost ökar, medan importen av förpackad mjölk, förpackad grädde, smör, övrigt matfett, smältost och blåmögelost minskar. På exportsidan ökar mängden smaksatt mjölk, smältost och blåmögelost, medan exportvolymerna av förpackad grädde, smör, övrigt matfett, färskost och mjukost minskar. FOTO: TRONS Mejerimarknadsrapporten är sammanställd av Lennart Holmström, Mjölkpolitik Tel , Mer information och rapporter finns på rapporter. Citera oss gärna, men ange källa.

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 6. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen är alltjämt besvärlig sedan Ryssland i början

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 5. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning De rekordhöga världsmarknadspriser vi sett under hösten och vintern har vänt nedåt de senaste månaderna. En fortsatt ökning av mjölkproduktionen

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 1. 2014 Sammanfattning Den globala mjölkproduktionen ökade under andra halvåret 2013. En fortsatt ökad mjölkproduktion i de flesta exportländer förväntas under våren.

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport från Svensk Mjölk NR 2. 2011 Sammanfattning Fortsatt stark mejerimarknad, även om världsmarknadspriserna för mejeriprodukter har sjunkit något den senaste tiden. Även priserna i Fonterras

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2013 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har stabiliserats under sommaren. En fortsatt svag utveckling för den globala mjölkproduktionen och stabil

Läs mer

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri Finansieringsträffar 19 och 20 jan 2016 Lennart Holmström, LRF Mjölk Foto: Ester Sorri Vad händer i omvärlden fram till 2025? Ekonomiskt välstånd och befolkningsökning driver efterfrågan Efterfrågan stiger

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 Ökad obalans på den globala mejerimarknaden innebär fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk-

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 Obalans på den globala mejerimarknaden får stora effekter för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 Svag efterfrågan med låga världsmarknadspriser pressar mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 216 Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Precis som vid förra Mjölkekonomirapporten i september, så befinner sig mjölkmarknaden i obalans. Mjölkföretagens ekonomi blir allt mer ansträngd.

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 Fortsatt obalans på den globala mejerimarknaden där utbudet ökar snabbare än efterfrågan. Mjölkföretagen pressas av fortsatt låga mjölkpriser. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 Mjölk, Mjölkkor Mjölkinvägning På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-11-07 Mjölk Läget i den svenska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017 Minskat utbud och stabil efterfrågan på mejeriprodukter har gett stigande globala priser. Obalans i efterfrågan på fett och protein har medfört sänkta svenska mjölkpriser.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN SVENSK MJÖLK NR 2. 2012 Sammanfattning Mjölkföretagen upplever nu en ansträngd ekonomi. Nettot mjölkintäkt minus foderkostnad har fallit ner till nivåer som inte är hållbara på

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 217 De internationella priserna har i år stigit för samtliga mejerikategorier. Smörpriserna är nu de högsta någonsin. Mjölkföretagens ekonomi har haft en positiv utveckling

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:5 17.6.2015 Konsumentprisindex Maj 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016 Bättre balans mellan utbud och efterfrågan på mjölk avspeglas i sommarens uppgång för de internationella priserna. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen

Läs mer

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. December 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:12 19.1.2016 Konsumentprisindex December 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Marknadsråd ägg 2013-05-29

Marknadsråd ägg 2013-05-29 Marknadsråd ägg 2013-05-29 Under 2012 ökade totalkonsumtionen av ägg i Sverige med 8 procent. Produktionen ökade med 5 procent och har fortsatt att öka under 2013. Sveriges självförsörjning av ägg låg

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017 Trots fortsatt minskad global produktion och stabil efterfrågan sjunker världsmarknadspriserna. I Sverige fortsätter mjölkpriserna uppåt. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2013-03-28 Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Äggpriser i Sverige och EU Det svenska partipriset för ägg låg under vecka 11 på 223,40 euro/100 kg, vilket var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2016

Priser på jordbruksprodukter april 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Oktober 2010. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2010:10 16.11.2010 Konsumentprisindex Oktober 2010 3,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016 Minskad global produktion och ökad efterfrågan har medfört fortsatt stigande priser såväl internationellt som i Sverige. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:2 17.3.2016 Konsumentprisindex Februari 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:7 29.8.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Juli 2017 Färre hotellgästnätter i juli I juli var totala antalet övernattningar på

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2016

Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-01-28 Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i, men även i. Priset i var hela 23 procent högre

Läs mer

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september 2015. -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2015 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Gris Nöt Får och lamm EU-kommissionen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Mars 2016 KPI 2016: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2016:3 14.4.2016 Konsumentprisindex Mars 2016 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Analys av prisförändringar i olika prisled för mjölk

Analys av prisförändringar i olika prisled för mjölk 1(6) PM 2009-11-17 Utredningsenheten Analys av prisförändringar i olika prisled för mjölk Bakgrund Jordbruksverket har under 2009 studerat prisförändringar i olika prisled för mjölk. Bakgrundsinformation

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 2015

MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 2015 MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 215 KONSUMTION PRODUKTION MJÖLKFÖRETAGEN 1 8 Export av mejeriprodukter jan-mar 215 Tusen ton 6 4 2 SMP WMP Smör Ost Nya Zeeland EU-28 USA Australien Argentina Källa: EU-kommissionen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Marknadsråd ägg 2014-05-27

Marknadsråd ägg 2014-05-27 Marknadsråd ägg 2014-05-27 Under 2013 ökade både produktionen och förbrukningen av ägg med knappt sex procent. Förprövningsstatistiken för 2013 tyder på en lägre vilja att investera i äggproduktion 2013

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion En internationell jämförelse av effektiviteten i förädlingsledet 4 December, 214 Sammanfattning 1 2 3 4 5 SVENSK MEJERIKONSUMTION

Läs mer

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-07-04 Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna 2016-2025 Utbudet matchar efterfrågan för de flesta råvarorna vilket ger en blygsam prisutveckling

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:5 21.6.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2017 Färre övernattade på hotellen i maj I maj var totala antalet övernattningar

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer