Sveriges handel på den inre marknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges handel på den inre marknaden"

Transkript

1 Enheten för internationell Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna ökade kraftigt första halvåret Tjänsteexporten ökade mindre än varuexporten, till stor del beroende på att tjänsteexporten inte drabbades av den ekonomiska krisen i samma utsträckning som varuexporten. Importen av varor ökade också starkt första halvåret Framförallt varuimporten från östersjöregionen visade på hög ökningstakt. Den samlade varuexporten till Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien, tillsammans även kallade PIIGS-länderna, har de senaste åren utvecklats sämre än varuexporten till resten av den inre marknaden. Återhämtningen i varuexporten till PIIGS-länderna efter den ekonomiska krisen var också betydligt mer dämpad än återhämtningen till inre marknaden. PIIGS-ländernas allvarliga ekonomiska situation har påverkat Sveriges handel med dessa länder. Men de indirekta effekterna av dessa länders ekonomiska tillstånd, i form av påverkan på andra länder, riskerar att ha större inverkan på Sveriges utrikeshandel än de direkta effekterna.

2

3 Innehåll Sveriges handel på den inre marknaden... 1 Innehåll Sveriges handel med varor och på den inre marknaden och östersjöländerna Varuexport Varuimport Tjänsteexport Tjänsteimport Sveriges varuhandel med PIIGS-länderna... 9 Bilaga 1 Data... 13

4

5 I den här rapporten presenterar Kommerskollegium statistik över Sveriges handel med varor och på EU:s inre marknad, med de 26 övriga EU-medlemmarna, de nordiska länderna samt med östersjöländerna. Första kapitlet av rapporten ger en översikt över Sveriges handel på den inre marknaden, först över export och import av varor och därefter över handeln med från den inre marknaden. Rapportens sista kapitel behandlar Sveriges varuhandel med de krisdrabbade PIIGS-länderna (Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien). 1. Sveriges handel med varor och på den inre marknaden och östersjöländerna 1 I det här kapitlet redovisas Sveriges handel med varor och till följande regioner: EU:s inre marknad, med de 26 övriga EU-medlemmarna, de nordiska länderna samt med östersjöländerna. Första halvåret 2011 uppgick Sveriges export av varor och till EU:s inre marknad till 850 miljarder kr vilket är 10 procent mer än motsvarande period Importen av varor och uppgick samtidigt till 745 miljarder kr, 9 procent mer än ett år tidigare. Under helåret 2010 utgjorde den inre marknaden 66 procent av det totala värdet för svensk export och 74 procent av det totala värdet för import av varor och. För tjänstehandeln har den inre marknaden ökat i betydelse under de fyra senaste åren. Samtidigt har varuexporten till den inre marknaden minskat som andel av Sveriges totala export. Mellan första halvåret 2010 och motsvarande period i år ökade exporten av varor och med omkring 10 procent till alla de analyserade regionerna med ett undantag. Till de nordiska länderna ökade exporten med mer normala 5 procent. Även för importen stod Norden ut som en region med något svagare utveckling än övriga regioner. 1 Statistiken över varuhandeln är hämtad från SCB:s databas över Sveriges utrikeshandel med varor och kan betraktas som statistiskt säkerställda. Statistiken över tjänstehandeln har tagits fram av SCB på begäran av Kommerskollegium och har enligt överenskommelse levererats utan ytterligare kvalitetskontroll. SCB levererar vanligtvis enbart tjänstehandelsstatistik på total nivå, alltså inte uppdelat geografiskt. Tjänstehandelsstatistiken i den här rapporten ska därför ses som indikativ och man bör vara medveten om att den kan vara förknippad med viss statistisk osäkerhet.

6 Tabell 1.1 Total export respektive import av varor och miljarder SEK Förändring (%) Totalt Inre marknaden EU Norden Östersjöländerna För regionindelning se tabell hå hå / hå 2011/ 1 hå 2010 Andel 2010 Export ,1 9,6 100 Import ,0 8,8 100 Export ,8 8,9 66 Import ,5 9,6 74 Export ,4 9,9 56 Import ,4 9,6 66 Export ,3 3,7 23 Import ,2 5,3 22 Export ,7 10,8 37 Import ,5 9, Varuexport Svensk varuexport till inre marknaden uppgick första halvåret 2011 till 403 miljarder kr vilket utgjorde en ökning om 8 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Under första halvåret 2011 utgjorde den inre marknaden 67 procent av Sveriges totala varuexport. Tyskland, Norge, Storbritannien och Danmark är de största mottagarländerna på den inre marknaden med ett gemensamt exportvärde på 196 miljarder kr, vilket motsvarar knappt hälften av det totala värdet av varuexporten från Sverige till den inre marknaden. Värdet av den svenska exporten minskade till fyra länder på den inre marknaden, Liechtenstein, Malta, Grekland och Danmark. Till övriga länder ökade exporten eller var oförändrad. Den svenska varuexporten till de nordiska länderna har vuxit i långsammare takt första halvåret 2011 jämfört med övriga studerade regioner. Det var framförallt minskad läkemedelsexport som var orsaken till denna mer långsamma exportökningstakt.

7 Tabell 1.2. Sveriges varuexport under 1 hå 2011 Export till Exportvärde mdr SEK Exportandel i % av total export Värdeförändring i % från 1 hå 2010 Tyskland 61,1 10,0 11 Storbritannien 42,9 7,0 4 Danmark 36,1 5,9-1 Finland 35,8 5,8 6 Nederländerna 30,5 5,0 19 Frankrike 29,1 4,7 2 Belgien 28,2 4,6 26 Italien 17,1 2,8 3 Polen 15,9 2,6 16 Spanien 12,8 2,1 7 Estland 5,5 0,9 44 Österrike 5,4 0,9 3 Tjeckien 4,1 0,7 12 Portugal 3,1 0,5 3 Litauen 2,9 0,5 36 Ungern 2,8 0,5 21 Irland 2,8 0,5 20 Ospec i EU 2,2 0,4 9 Grekland 1,9 0,3-6 Lettland 1,7 0,3 37 Slovakien 1,4 0,2 31 Rumänien 1,0 0,2 1 Bulgarien 0,6 0,1 50 Luxemburg 0,5 0,1 27 Slovenien 0,5 0,1 12 Cypern 0,3 0,0 54 Malta 0,2 0,0-14 EU totalt 346,5 56,6 9 Norge 55,7 9,1 0 Island 0,8 0,1-3 Norden 1 128,4 21,0 1 Liechtenstein 0,0 0,0-33 Inre marknaden 2 403,0 65,8 8 Ryssland 13,9 2,3 62 Östersjöländerna 3 229,4 37,5 9 Övriga länder 195,4 31,9 19 Totalt 612,2 100, Danmark, Finland, Island och Norge 2 EU, Island, Liechtenstein och Norge 3 CBSS-medlemmarna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland och Tyskland.

8 1.2. Varuimport Svensk import av varor från den inre marknaden uppgick till 445 miljarder kr under första halvåret 2011, en ökning på 11 procent från första halvåret Importen av varor från länderna på den inre marknaden utgjorde under årets första halva 78 procent av den totala varuimporten på 571 miljarder kr. Tyskland, Norge, Danmark, Nederländerna och Storbritannien var de länder på den inre marknaden från vilka Sverige har störst import. Under första halvåret 2011 utgjorde det totala värdet för den svenska importen från dessa länder 60 procent av det totala importvärdet från den inre marknaden. Värdet av den svenska importen minskade från sju av länderna på den inre marknaden. Från övriga länder ökade den. Störst procentuell ökning skedde från Estland där importen, till följd av kraftigt ökande import av telekomprodukter, ökade med hela 151 procent. Tyskland var, med en ökning på över åtta miljarder kr, det land på den inre marknaden från vilken importvärdet ökade mest mellan första halvåret 2010 och motsvarande period Därefter kom importen från Estland, Storbritannien och Norge som ökade med sju, fem respektive fyra miljarder kr. I övrigt var det framförallt personbilar och olja som stod bakom den stora importökningen. Importen av varor ökade starkt även från övriga studerade regioner. Särskilt stark var importökningen från östersjöländerna, främst beroende på en starkt ökad import av råolja.

9 Tabell 1.3. Sveriges varuimport under 1 hå 2011 Import från Importvärde mdr SEK Andel i % av total import Värdeförändring i % från 1 hå 2010 Tyskland 104,1 18,2 9 Danmark 45,6 8,0 4 Nederländerna 34,3 6,0 2 Storbritannien 34,3 6,0 19 Finland 30,8 5,4 11 Frankrike 26,6 4,7 6 Belgien 22,9 4,0 12 Italien 17,2 3,0 10 Polen 16,8 2,9 8 Estland 11,2 2,0 151 Irland 9,5 1,7 52 Spanien 8,0 1,4 24 Tjeckien 7,1 1,2 23 Österrike 6,5 1,1 18 Slovakien 3,9 0,7 5 Ungern 3,3 0,6-5 Litauen 2,8 0,5-5 Lettland 2,3 0,4-18 Portugal 2,1 0,4 35 Luxemburg 1,2 0,2-9 Rumänien 1,2 0,2 20 Grekland 0,9 0,2 36 Slovenien 0,8 0,1 14 Bulgarien 0,5 0,1 50 Cypern 0,1 0,0-34 Malta 0,1 0,0 38 Ospec i EU 0,0 0,0.. EU totalt 394,1 69,1 11 Norge 50,3 8,8 9 Island 0,1 0,0-22 Norden 1 126,9 22,2 8 Liechtenstein 0,0 0,0-34 Inre marknaden 2 444,6 77,9 11 Ryssland 30,7 5,4 22 Östersjöländerna 3 294,9 51,6 11 Övriga länder 95,4 16,7 2 Totalt 570,7 100, Danmark, Finland, Island och Norge 2 EU, Island, Liechtenstein och Norge 3 CBSS-medlemmarna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland och Tyskland.

10 1.3. Tjänsteexport Sveriges export av uppgick totalt till 237 miljarder kr första halvåret 2011, vilket utgör en ökning på 5 procent jämfört med motsvarande period Exporten av till den inre marknaden uppgick till 156 miljarder, en ökning med 11 procent. Tabell 1.4 Sveriges export av miljarder SEK Förändring (%) 1 hå 1 hå 2010/ 1 hå 2011/ hå 2010 Andel 2010 Totalt 423,8 463,1 455,3 477,5 225,7 237,4 4,9 5,2 100 Inre marknaden 258,8 269,0 278,3 297,7 139,4 155,5 7,0 11,6 62 EU(27) 210,4 220,8 231,2 247,0 115,2 128,5 6,8 11,6 52 Östersjöländerna 139,7 144,4 147,0 157,5 74,6 87,4 7,2 17,1 33 Norden 99,3 99,4 97,9 111,3 51,7 56,5 13,8 9,4 23 Medan Sveriges export av till den inre marknaden, EU(27) och Östersjöländerna ökat kontinuerligt de senaste åren och alltså inte drabbats i samma utsträckning av den finansiella krisen, minskade tjänsteexporten till våra nordiska grannländer något under krisåret Tjänsteexporten till de nordiska länderna ökade kraftigt igen 2010 och den totala ökningen från 2008 var till och med större än ökningen för den inre marknaden som helhet under samma period. Liksom för varuexporten står Norden ut som en region med lägre ökningstakt än övriga. Med tanke på att tjänstehandeln inte drabbades lika hårt av krisen och alltså inte hade mycket av nedgång att hämta igen, kan inte tillväxttakten ses som uppseendeväckande låg för de nordiska länderna utan snarare hög för övriga studerade regioner Tjänsteimport Sveriges import av uppgick första halvåret 2011 till 174 miljarder kr, en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande period Tjänsteimporten från den inre marknaden uppgick till 115 miljarder kr, en ökning med 4 procent jämfört med första halvåret Tabell 1.5 Sveriges tjänsteimport miljarder SEK Förändring (%) hå hå / hå 2011/ 1 hå 2010 Andel 2010 Totalt 318,2 353,3 351,1 348,4 165,6 173,9-0,7 5,0 100 Inre marknaden 213,8 236,5 231,5 231,1 110,4 115,1-0,2 4,3 66 EU(27) 198,6 219,2 213,6 214,5 102,6 106,1 0,4 3,4 62 Östersjöländerna 96,1 106,7 108,0 112,7 54,5 55,1 4,3 1,1 32 Norden 58,3 63,9 63,9 70,4 34,7 33,9 10,2-2,4 20

11 I motsats till tjänsteexporten, som ökade till den inre marknaden, EU och Östersjöländerna även under krisåret 2009, minskade tjänsteimporten från samtliga dessa regioner under 2009 medan tjänsteimporten från de nordiska länderna var konstant. 2. Sveriges varuhandel med PIIGS-länderna Med anledning av den ekonomiska situationen i Euroområdet belyses i detta kapitel Sveriges varuhandel med de så kallade PIIGS-länderna: Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien. Den svenska varuexporten till PIIGS-länderna uppgick under helåret 2010 till 9 procent (70 miljarder kr) av den totala varuexporten till den inre marknaden medan importen uppgick till drygt 7 procent (63 miljarder kr). Den samlade varuexporten till Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien, även kallat PIIGS-länderna, har de senaste åren visat en sämre utveckling än varuexporten till inre marknaden totalt. Återhämtningen i varuexporten till PIIGS-länderna efter den ekonomiska krisen var också betydligt mer dämpad än återhämtningen till inre marknaden. PIIGS-ländernas allvarliga ekonomiska situation har påverkat Sveriges handel med dessa länder. Men de indirekta effekterna av dessa länders ekonomiska tillstånd, i form av påverkan på andra länder, riskerar att ha en större inverkan på Sveriges utrikeshandel än de direkta effekterna. I december 2009 uppgick den grekiska statsskulden till 113 procent av BNP. Detta är nästintill dubbelt så hög statsskuld i förhållande till BNP mot vad som är tillåtet inom eurosamarbetet. När Greklands statsskuld under andra kvartalet 2011 stigit till 160 procent och den grekiska regeringen skrivit upp budgetunderskottet från 4 procent till 14 procent var det uppenbart att Grekland i början av 2010 befann sig i en mycket allvarlig ekonomisk situation, en utveckling som sedan förvärrats ytterligare. Den finansiella oron har även drabbat andra starkt skuldtyngda länder: Irland, Portugal och Spanien. Stora villkorade stödpaket från eurons medlemmar och internationella valutafonden har satts in för att rädda ekonomierna i först Grekland, följt av Irland och sedan Portugal. Även Italien, med en statsskuld på runt 120 procent, och Spanien har också dragits in i skuldkrisen på allvar. De flesta banker och prognosinstitut har i takt med det förvärrade ekonomiska läget reviderat ner sina tillväxtprognoser för 2011 och de kommande åren. Sveriges varuhandel med PIIGS-länderna har de senaste tio åren inte ökat i samma takt som handeln med övriga delar inom den inre marknaden. PIIGS-ländernas andel av Sveriges totala export till den inre marknaden har minskat från 13 procent under 2000 till 9 procent En orsak bakom utvecklingen är antalet nya medlemsstater som över tiden inträtt i unionen men PIIGS-ländernas negativa trend har kontinuerligt fortgått såväl innan som efter inträdet av de nytillkomna medlemsländerna. Av Sveriges totala varuexport 2010 utgjorde dessa länder 6 procent. Även importen har minskat. Från en toppnotering 2002 på 9 procent av importen från den inre marknaden har andelen sjunkit med en dryg procentenhet PIIGS-ländernas andel av Sveriges totala import under 2010 var 6 procent. Trots en återhämtning i värde under

12 Index av löpande priser, 2000= för både exporten och importen fortsatte PIIGS-ländernas andel av Sveriges handel med inre marknaden att minska. Även PIIGS-ländernas andel av handeln inom hela EU(27) har minskat över tiden. Framförallt är det Italiens export som andel av den totala exporten inom EU(27) som har minskat. Diagram Sveriges export och import av varor till PIIGS-länderna och inre marknaden Export till PIIGS-länderna Import från PIIGS-länderna Export till inre marknaden Import från inre marknaden

13 Andelar i procent Diagram PIIGS-ländernas andel av Sveriges varuhandel med EU(27) samt PIIGS-ländernas andel av varuhandeln inom EU(27) totalt PIIGS-ländernas andel av total export till EU(27) Sveriges export till PIIGS-länderna Källa: SCB och Eurostat PIIGS-ländernas andel av total import från EU(27) Sveriges import från PIIGS-länder PIIGS-ländernas negativa utveckling återspeglas även i ländernas försämring i konkurrenskraft, mätt som enhetsarbetskostnad 2. Enhetsarbetskostnaden för PIIGS-länderna har ökat betydligt mer än genomsnittet i EU de senaste tio åren. Utvecklingen för Sverige ligger däremot i paritet med den genomsnittliga utvecklingen i EU. Av PIIGS-länderna är Italien den största handelspartnern för Sverige följt av Spanien. Det är framförallt Sveriges varuexport till Spanien som minskat kraftigt i värde de senaste fem åren. Verkstadsvaror utgjorde cirka 40 procent av varuexporten till Spanien under Under perioden minskade exporten av verkstadsvaror till Spanien med nästan hälften i värde. Även transportmedel, som utgör 8 procent av exporten till Spanien, minskade under samma period med 67 procent i värde. Andra stora varugrupper som också minskade i värde var medicinska och farmaceutiska produkter samt järn och stål. Minskningen i värde under perioden har gjort att nivån för den totala varuexporten till Spanien för 2010 var tillbaka på nivåer som gällde hela åtta år tidigare. Även importen av de ovan nämnda varugrupperna har minskat de senaste åren. Exporten till Italien har också minskat över de senaste åren. Verkstadsvaror samt järn och stål, som tillsammans utgjorde 46 procent av exporten till Italien under 2010, minskade mellan 2006 och 2010 med 30 procent. Den totala varuexporten till Italien har visat på en tydligare återhämtning efter finanskrisen jämfört med Spanien. Exporten till Italien är dock 2 Enhetsarbetskostnaden anger hur mycket en anställd betalas i respektive land för att producera en enhet av en vara eller tjänst. En högre utveckling av enhetsarbetskostnaden för ett land i relation till ett annat leder således till en konkurrensfördel för landet med den lägre enhetsarbetskostnaden.

14 Procent en bra bit ifrån nivåerna i värde som gällde före krisen och återhämtningen inte lika stark som för exporten till inre marknaden som helhet. Verkstadsvaror är Sveriges största varugrupp för såväl export som import. Exporten av verkstadsprodukter till Italien och Spanien har uppvisat en svagare utveckling under perioden jämfört med Sveriges export av dessa produkter till den inre marknaden. Diagram Sveriges varuhandel med inre marknaden och med PIIGS-länderna procentuell förändring från motsvarande kvartal föregående år kv 1 kv 2 Kv 3 Kv 4 kv 1 kv 2 Kv 3 Kv 4 kv 1 kv 2 Kv 3 Kv 4 kv 1 kv 2 Kv 3 Kv 4 kv 1 kv Import från inre marknaden Export till inre marknaden Import från PIIGS-länderna Export till PIIGS-länderna Under de två första kvartalen 2011 har tillväxten för Sveriges export och import av varor med inre marknaden visat på svagare ökningstakt jämfört med de tre sista kvartalen under Exporten till PIIGS-länderna har visat en sämre utveckling jämfört med utvecklingen till inre marknaden totalt. Däremot har importen från PIIGS-länderna visat på en avvikande trend gentemot inre marknaden med ökningar i tillväxttakten. Detta är dock till viss del en utveckling som återspeglar en fortsatt stark ekonomisk utveckling för Sverige i kombination med jämförelse mot ökningstakter baserade på låga nivåer. Sammanfattningsvis kan konstateras att den ekonomiska situationen i PIIGS-länderna har påverkat Sveriges handel med dessa länder direkt. Det syns inte minst av den mer dämpade uppgången av varuexporten till PIIGS-länderna efter den ekonomiska krisen Det förtjänar dock framhållas att de indirekta effekterna av dessa länders ekonomiska tillstånd, i form av påverkan på andra länder, riskerar att ha en större inverkan på Sveriges utrikeshandel.

15 Bilaga 1 Data Svensk utrikeshandel regionalt fördelad, totalt samt uppdelad efter varor respektive miljarder SEK Världen Export Varor och Inre marknaden hå hå 2011 Förändring 2010/ hå 2011/ 1 hå 2010 Andel ,1 9,6 100,0 Varor ,0 11,4 100,0 Tjänster ,9 5,2 100,0 Import Varor och ,0 8,8 100,0 Varor ,9 10,0 100,0 Tjänster ,7 5,0 100,0 Export Varor och ,8 8,9 65,9 Varor ,9 7,9 67,4 Tjänster ,0 11,6 62,4 Import Varor och ,5 9,6 74,2 Varor ,3 11,1 76,8 Tjänster ,2 4,3 66,3 EU Export Varor och ,4 9,9 55,6 Varor ,8 9,4 57,3 Tjänster ,8 11,6 51,7 Import Varor och ,4 9,6 66,2 Varor ,1 11,4 67,8 Tjänster ,4 3,4 61,6 Norden Export Varor och ,3 3,7 23,0 Varor ,1 1,4 22,8 Tjänster ,8 9,4 23,3 Import Varor och ,2 5,3 22,1 Varor ,1 7,5 22,7 Östersjöländerna Tjänster ,2-2,4 20,2 Export Varor och ,7 10,8 37,0 Varor ,6 8,6 38,6 Tjänster ,2 17,1 33,0 Import Varor och ,5 9,7 46,1 Varor ,4 11,4 50,6 Tjänster ,3 1,1 32,3

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet... 4 Växelkursförändringar av stor

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012 2012 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012 Enheten för internationell 2012-09-19 Dnr: 2012/00412 handelsutveckling

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 2013 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 Enheten för internationell 2013-06-19 Dnr: 2013/00386 handelsutveckling

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2011 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2010 Enheten för internationell 2011-03-10

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 2013 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 Enheten för internationell 2013-03-19 Dnr: 2013/00386

Läs mer

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB

YRKESKOMPETENS (YKB) Implementeringstid för YKB Implementeringstid för YKB Fakta och implementeringstider är hämtade ifrån EUkommissionens dokument: National timetables for implementation of periodic training for drivers with acquired rights deadlines

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015 2016 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Helåret 2015 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export och import

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012 2012 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012 2012-12-18 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011 2011 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011 Enheten för internationell 2011-12-16 Dnr: 2011/00279

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2012 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2011 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2015 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Första kvartalet Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Dator, jämlikhet och könsroller

Dator, jämlikhet och könsroller Dator, jämlikhet och könsroller Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 66 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning Resultaten visar att såväl tillgången till

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2013 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret Enheten för internationell -09-18 Dnr: /00386 handelsutveckling Anna Graneli

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen september

Investera för framtiden Budgetpropositionen september Investera för framtiden Budgetpropositionen 2013 20 september Oro i omvärlden påverkar Sverige Fortsatt internationell oro och turbulens Ingen snabb lösning väntas för euroområdet Låg tillväxt de närmaste

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2009

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2009 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret WTO och handelsutvecklingen -09-14 Dnr: 190-217- Petter Stålenheim

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar 20162018

Ekonomiska förutsättningar 20162018 Ekonomiska förutsättningar 20162018 Innehåll Bakåtblick Tillväxt o omvärlden Demografi Ekonomiska effekter Slutsats Jämförelser - Resultat Jämförelser - investeringar Jämförelser - egenfinansiering Jämförelser

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT. AF/EEE/BG/RO/sv 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 SLUTAKT AF/EEE/BG/RO/sv 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 70 schwedische Schlussakte

Läs mer

Det livslånga lärandet

Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet 6 6. Det livslånga lärandet Totalt deltagande i lärande Livslångt lärande är ett vitt begrepp som sträcker sig från vaggan till graven. Enligt EU täcker det livslånga lärandet in

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Juli 2015 KPI 2015:7 14.8.2015. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:7 14.8.2015 Konsumentprisindex Juli 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198 26 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15 64 år 8 % Finland 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 2.5.25/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 ARBETSLÖSHETSGRAD

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Maj 2015 KPI 2015: Jonas Karlsson, statistiker Tel Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25 581 KPI 2015:5 17.6.2015 Konsumentprisindex Maj 2015 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder Procent 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2011

Utrikeshandel med tjänster 2011 Handel 20 Utrikeshandel med tjänster Överskottet i utrikeshandeln med tjänster fortsatte att öka år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick exporten av tjänster till omkring 15,1 miljarder

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 8 % SYSSELSÄTTNINGSGRAD 198-25 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år 75 7 Finland EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 1.12.24/TL Källa: Europeiska kommissionen 1 SYSSELSÄTTNINGSGRAD

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Kvartal 1-3 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export och import av varor

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Almedalsveckan 2010. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2010

Almedalsveckan 2010. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2010 Almedalsveckan 2010 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2010 Innehåll: Hur går det med jobben? 2 Ungdomsarbetslösheten 4 Företag inom välfärdssektorn 5 Europas skuldkris 6 EKONOMI FÖRMEDLAR

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

OKTOBER Sveriges konkurrenskraft hotad. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

OKTOBER Sveriges konkurrenskraft hotad. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande OKTOBER 2016 Sveriges konkurrenskraft hotad Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Sveriges konkurrenskraft hotad Sverige är ett litet, exportberoende land. Det innebär att marknaderna för

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer