Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN LRF MJÖLK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK"

Transkript

1 Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande på en hög nivå och lönsamheten är relativt god. Lönsamhetsindikatorn mjölk minus foder ligger nästan 40 öre högre per kg ECM (energikorrigerad mjölk) än för ett år sedan, en ökning med 25 procent för konventionell mjölk och 20 procent för ekologisk. En ökad mjölkproduktion i världens främsta exportländer påverkar de internationella priserna som försvagats den senaste tiden. I Sverige har invägningen ökat med nästan 3 procent första kvartalet i år i jämförelse med föregående år. I maj beräknas nettot mjölkintäkt minus foderkostnad vara ungefär 1,95 kr per kilo ECM (energikorrigerad mjölk) för ett typiskt mjölkföretag med konventionell produktion. Det är nästan 40 öre bättre än för ett år sedan men en försämring med 12 öre sedan februari. Under årets tre första månader ökade mjölkproduktionen med 5,1 procent i världens fem största exportländer i jämförelse med samma period förra året. Det ökade utbudet märks av på marknaden och har påverkat världsmarknadspriset som idag ligger omkring 15 procent lägre än motsvarande period förra året. Avräkningspriset har också i Sverige sjunkit den senaste tiden. Det genomsnittliga avräkningspriset, exklusive säsongsbetalning och efterlikvider, beräknas till cirka 3,55 kronor per kilo ECM i maj för konventionell mjölk. Motsvarande siffra för ekologisk mjölk beräknas vara cirka 4,30 kronor per kilo ECM, vilket innebär en sänkning på cirka 12 öre på tre månader för både konventionell och ekologisk mjölk. Avräkningspriserna ligger dock fortfarande kvar på en hög nivå. Kraftfoderprisera ligger fortsatt kvar på en hög nivå. Internationellt så ser de första prognoserna för spannmål och proteingrödor positiva ut, vilket på sikt skulle kunna ge något lägre kraftfoderpriser. Årets första vallskörd har påbörjats tidigare än normalt i stora delar av landet som en följd av den tidiga våren. Förstaskörden verkar se bra ut, både i mängd och kvalitet, vilket är mycket positivt för de svenska mjölkföretagens lönsamhet. Kommande månader ser utvecklingen för lönsamheten något svagare ut än för årets första kvartal. En ökad global mjölkinvägning leder till något lägre priser, samtidigt som kraftfoderpriserna är relativt höga. FOTO: JAN PETERSSON

2 Lönsamhetsutveckling Ekonomin i de svenska mjölkföretagen ser fortfarande relativt god ut, men ser nu ut att försvagas något efter en period med högre avräkningspriser. Sedan mitten av hösten har avräkningspriserna på mjölk varit höga, vilket underlättat den ekonomiska situationen då kraftfoderpriserna legat på en hög nivå. I maj beräknas nettot mjölkintäkt minus foderkostnad vara cirka 1,95 kronor per kilo ECM (energikorrigerad mjölk) för ett företag med konventionell mjölkproduktion. Det är en förbättring på 40 öre sedan maj 2013, eller 25 procent, men en försämring med 12 öre de senaste tre månaderna. Även om nettot försämrats så ligger det ändå på en högre nivå nu än det gjort sedan december Även de ekologiska mjölkföretagens ekonomi har haft en stark utveckling de senaste månaderna men ser nu en viss avmattning. Nettot mjölkintäkt minus foderkostnad är i maj månad omkring 2,35 kronor per kilo ECM för ett typiskt företag med ekologisk produktion. Sedan maj 2013 är det en förbättring på nästan 40 öre, eller 20 procent, men den senaste månaden har mjölk minus foder försämrats med 12 öre per kilo ECM. Samtidigt som det höga avräkningspriset bidragit till att mjölkföretagens ekonomi förstärkts under senaste året så har kraftfoderpriserna förblivit höga och då förra säsongens vallskörd var väldigt varierande, så har många behövt utfodra med mer kraftfoder. Priserna på spannmål har under våren till en början gått upp men rör sig nu nedåt och prognoser talar för att kraftfoderpriset skulle kunna justeras ner något. Årets tidiga vallskörd talar för att ekonomin i mjölkföretagen inte ska behöva bli lika påverkad av de höga kraftfoderpriserna, då det förhoppningsvis går att få in tillräckligt med bra vallfoder. Under mars månad ökade mjölk invägningen i Sverige med nästan 3 procent. Kr/kg ECM 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Källa: LRF Mjölk Mjölk minus foder* (1990-maj (p) 2014) Ekologisk Konventionell *) Exklusive efterlikvider, tilläggs- och säsongsbetalning. Januari maj 2014 prognos. I prognosen ingår endast aviserade avräkningsprisförändringar per den 23/ Figur 1 Utvecklingen av nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad för en konventionell respektive en ekologisk typgård uttryckt i nominella belopp (kr/kg ECM). Nyckeltalet är beräknat på avräkningspriser exklusive säsongsavdrag/- tillägg och efterlikvider. Januari 2013 maj 2014 är prognos där det endast ingår aviserade avräkningsprisförändringar före den 23/ Källa: LRF Mjölk. 2,35 1,95 Mjölkintäkt Sedan maj har avräkningspriset på mjölk sjunkit från den höga nivån som hållit i sig sedan hösten Det höga avräkningspriset har fått mjölkinvägningen i de viktigaste exportländerna att öka. Det större utbudet av mjölk på marknaden ger i sin tur nu effekt på världsmarknadspriserna som sjunker. Vid auktionerna på Global Dairy Trade har priserna sjunkit den senaste tiden och kvantitetsutbudet har varit något högre än vid samma period förra året. Vid auktionen på Global Dairy Trade den 3 juni landade det genomsnittliga priset på USD/MT, vilket är drygt 15 procent lägre än för ett år sedan då det genomsnittliga priset låg på USD/MT. Priserna på helmjölkspulver har fallit men för skummjölkspulver och ost steg priserna något

3 vid senaste auktionen. Normalt sett så tar det omkring 3 till 6 månader innan förändringar i de globala priserna märks av på avräkningspriset på gårdarna i Sverige. Det beror bland annat på hur långa kontrakten är mellan mejeriföretagen och detaljhandeln. Enligt nederländska LTO så har avräkningspriserna i Europa försvagats den senaste tiden och i mars var det genomsnittliga priset 39,33 eurocent per 100 kilo, vilket är en ökning med 4,92 eurocent sedan samma period föregående år. Sedan januari är det en prissänkning med omkring 2,5 procent. USD/ton I Sverige har det genomsnittliga avräkningspriset passerat sin topp och rör sig nu sakta nedåt. I maj beräknas det genomsnittliga avräkningspriset för konventionell mjölk till cirka 3,55 kronor per kilo ECM, exklusive efterlikvider, tilläggs- och säsongsbetalning. I jämförelse med förra året så är det en ökning på 32 öre per kilo ECM och sedan ett halvår tillbaka är det en minskning på 5 öre. För ekologisk mjölk beräknas det genomsnittliga avräkningspriset till 4,30 kronor per kilo ECM i maj, vilket är 31 öre mer än i maj 2013 och 6 öre mindre än i november. De senaste tre månaderna har 0 Världsmarknadspriser Europa (nov 2009-maj 2014) Källa: USDA (Uppgifter saknas ) FOTO: CALLE BREDBERG WMP Vassle Ost* Smör SMP *) Oceanien Figur 2 Världsmarknadspriser på skummjölkspulver, helmjölkspulver, smör, vassle och ost januari 2009 maj 2014 i USD/ton. Källa: USDA. avräkningspriset sjunkit med 12 öre för både konventionell och ekologisk mjölk, vilket motsvarar ungefär 3 procent. Under 2013 var importen av mejeriprodukter till Kina stark och det har fortsatt så in i Under första kvartalet 2014 ökade Kinas import av bland annat helmjölkspulver, som är den främsta importvaran bland mejeriprodukter, med nästan 72 procent i jämförelse med första kvartalet 2013 och uppgick till ton. Även importen av den näst viktigaste importvaran, skummjölkspulver, ökade även kraftigt under årets första kvartal med 100 procent. I de länder som exporterar mest mjölk i världen, som Nya Zeeland, Australien, EU, USA och Argentina har invägningen under senare delen av 2013 och början av 2014 ökat. Under årets första kvartal har den totala invägningen i dessa länder ökat med 5,1 procent i jämförelse med samma period föregående år. Den största ökningen har skett i Nya Zeeland där invägningen ökade med 12,7 procent från den ovanligt låga produktionen förra året, som orsakades av torka och en förkortad säsong. Även i EU har invägningen varit stark, en ök-

4 ning med hela 7 procent under första kvartalet i år. I både EU och Nya Zeeland är det de höga avräkningspriserna tillsammans med något lägre foderkostnader och goda väderförhållanden som har ökat invägningen. På norra halvklotet är produktionen i sin säsongsmässiga topp, eller har just passerat, medan säsongen på södra halvklotet snart är avslutad och djuren flyttas till vinterbeten. I Australien har vädret varit ovanligt varmt, vilket gynnat tillgången på bete. Det gör att de kan förlänga sin säsong en del och på så sätt öka produktionen något ytterligare i vissa områden. Inom en viss framtid väntas dock väderfenomet El Niño som bland annat medför torka. Detta väcker oro bland producenter och försvårar för dem som tänkt utöka sina besättningar till kommande säsong. Foder Kraftfoderpriserna ligger fortfarande på en hög nivå, men har justerats ner något de senaste veckorna. En tidig och bra vallskörd skapar goda förutsättningar för de svenska mjölkproducenterna. Foderråvaror Indikator internationellt foderpris* USD/100 kg Källa: Chicago Board of Trade, Egen beräkning (mar 2009 maj 2014) SEK/100 kg Figur 3 Indikator över utvecklingen av det internationella foderpriset. Indikatorn består av 70 procent majs och 30 procent sojamjöl. Källa: Chicago Board of Trade, egen beräkning. Under sensommaren och hösten 2013 sjönk priserna på de internationella spannmålsbörserna till följd av årets stora skörd och goda lager. Under den tidiga våren 2014 har priserna på spannmål och majs drivits upp till följd av oron i Ukraina, en av världens största exportör av vete och majs, och på grund av den torka och kyla som drabbat de viktiga vetedistrikten i USA under vintern. I takt med att oron för grödorna och osäkerheten i Ukraina avtar och förhållandena i USA har blivit mer gynnsamma, tack vare nederbörd, så har priserna SEK/100 kg börjat sjunka. USD/100 kg *) Majs och sojamjöl I andra viktiga veteområden som Europa, Ukraina och Ryssland ser utsikterna goda ut. För ett år sedan handlades vete på Chicagobörsen för omkring 7,85 USD per bushel och har under året som gått varit nere på omkring 5,50 men är idag återigen uppe på priser strax under 7,00 USD per bushel. Enligt de senaste prognoserna från bland annat International Grains Council, IGC, så har produktionen av spannmål räknats upp sedan förra prognosen, från till miljoner ton. Samtidigt FOTO: ESTER SORRI

5 väntas konsumtionen bli något mindre och lagren växa till sig. Produktionen av vete förväntas dock sjunka något, till mer normala nivåer. Priset på majs har även det varierat en hel del under året som gått. Under hösten skedde ett stort prisfall till följd av stora skördar och goda lager, men under våren har priserna åter rört sig uppåt. Årets majssådd har kommit igång bra och just nu finns inga direkta orosmoln för majsens utveckling. Enligt IGC har det inte hänt särskilt mycket på marknaden för soja, efterfrågan från Kina är fortsatt starkt och det håller uppe priserna även om produktionen och lagren är relativt goda. De höga priserna lockar fler att odla soja och det har ökat arealen med odling av soja. Den större arealen av soja kommer öka produktionen men samtidigt så beräknas Kinas importbehov öka med 13 procent under året 2013/14. För soja och sojamjöl har priserna under våren rört sig uppåt på Chicagobörsen och ligger idag på något högre nivåer än det gjorde för ett år sedan, framför allt så är priset på sojamjöl högre. Förhållandena ser nu relativt goda ut inför årets skördar, men mycket kan hinna hända innan tiden för skörd är inne. FOTO: ESTER SORRI Foderpris gård Kraftfoderpriserna ligger kvar på höga nivåer i Sverige. Den svaga nedgången som skedde i slutet av 2013 var det enda vi märkte av de låga internationella spannmålspriserna. Nedgången följdes snart av en återgång till de högre priserna som sedan dess har hållit i sig. Priset på konventionellt koncentrat är i princip oförändrat i jämförelse med maj Priset på konventionellt färdigfoder har dock sett en prisjustering nedåt, med nästan 4 procent. För ekologiskt kraftfoder har prisutvecklingen sett ungefär likadan ut som för konventionellt och är nästintill oförändrat sedan ett år tillbaka. Priset på ekologiskt koncentrat har sedan maj 2013 sjunkit med 1 procent och priset på färdigfoder har sjunkit med knappt 2 procent. De senaste veckorna har priserna sänkts med ett par öre på både konventionella och ekologiska fodermedel, men priserna ligger kvar på en hög nivå. FOTO: JAN PETERSSON Med tanke på 2013 års vallskörd som varierade stort över landet, både i mängd och i kvalitet, så är årets tidiga skörd välkommen. I stora delar av landet har vallskörden kommit igång mer än en vecka tidigare än normalt. En tidig vår har gjort att både vallskörd och betesläpp tidigarelagts, vilket varit nödvändigt för dem som haft ont om grovfoder. Årets första skörd

6 ser ut att hålla både god kvalitet och mängd och den första vallskörden kommer prägla både sommarens kommande skördar och även resultatet för både mjölkningen och ekonomin under resten av året. Då de höga kraftfoderpriserna håller i sig så är en bra vallskörd en stor tillgång för mjölkföretagen. vattennivåerna i dammarna och att flera kärnkraftverk tillfälligt är ur drift för att genomgå årligt underhåll som har gjort att priserna drivits upp. Även om elpriset steg en hel del i april månad så ligger det fortfarande på en väldigt låg nivå i jämförelse med tidigare år. FOTO: ESTER SORRI FOTO: JAN PETERSSON Ränta Räntorna är fortsatt låga och vid Riksbankens senaste möte i april så beslutades att hålla reporäntan oförändrad. De långa räntorna har under våren justerats ner något hos bankerna, medan de korta ligger kvar oförändrade. Enligt Riksbanken så förstärks konjunkturen, men inflationen är fortfarande låg. Vid den Europeiska Centralbankens senaste möte den 5 juni beslöts att sänka styrräntan från 0,25 till 0,15 procent, vilket kan påverka Riksbankens kommande beslut. Nästa besked om reporäntan väntas Riksbanken ge den 3 juli. Elpris Det låga elpriset som gällt under våren har nu stigit. Det är den torra våren som har sänkt Mjölkekonomirapporten är sammanställd av Clara Secher, Mjölkpolitik Tel , Mer information och rapporter finns på Citera oss gärna, men ange källa.

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009

Konjunktur och räntor Nummer 1 12 mars 2009 Konjunktur och räntor Nummer mars 9 Sidan Långsam uppgång efter höstens ras Sidan Låg styrränta under lång tid Sidan Vändningen dröjer i USA Sidan 7 Ojämn återhämtning i svensk ekonomi Långsam uppgång

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Marknadsöversikt mjölk och mejeriprodukter

Marknadsöversikt mjölk och mejeriprodukter Marknadsöversikt mjölk och mejeriprodukter Den svenska produktionen av dryckesmjölk minskade med 4 % 211. Den svenska per capitakonsumtionen av grädde och ost ökade med 4 respektive 1 % 211, medan konsumtionen

Läs mer

De stora stormarnas framfart i skogen kostar miljarder

De stora stormarnas framfart i skogen kostar miljarder Kontaktinformation Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50. Vill du prenumerera? Skicka e-post till lantbruksborsen@lansforsakringar.se. Lantbruksbörsen

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport

Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport Maj 29 Titel: Varifrån kommer pengarna? Marknadsrapport, maj 29 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt: Bengt Hansson, 8-545 13 765 BKN:s Marknadsrapport

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Mineralmarknaden. Tema: Stål. Mineralmarknaden, Tema: Stål. Per. publ. 2002:4

Mineralmarknaden. Tema: Stål. Mineralmarknaden, Tema: Stål. Per. publ. 2002:4 Mineralmarknaden Mineralmarknaden, Tema: Stål Tema: Stål Per. publ. 2002:4 Omslagsbild: Kylning av valsade kullagerringar vid Ovako Steel, Hofors. Foto: Ovako Steel AB Tryck: Elanders Tofters 2002. FÖRORD

Läs mer

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys

Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys Prisutvecklingen på den svenska bostadsmarknaden en fundamental analys La r s Fr is e l l o c h Mas i h Ya z d i 1 Lars Frisell är chefsekonom på Finansinspektionen, Masih Yazdi är bankanalytiker på Erik

Läs mer

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch-

SCB-Indikatorer Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Export Import Detaljhandeln Relativt stark julhandel i ett bransch- SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Kraftigt minskad utrikeshandel Utrikeshandel med varor Miljarder kronor, trend 15 mdkr Export 95 9 Import 85 8 75 7 I fokus: n Relativt stark

Läs mer

Energimarknadsrapport biobränslen

Energimarknadsrapport biobränslen Energimarknadsrapport biobränslen Läget på biobränslemarknaderna, november-december 2014 Kontakt: energimarknadsrapport-bio@energimyndigheten.se Innehåll Sammanfattning 3 Nyheter i korthet 4 Månadens fokus

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer