Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN LRF MJÖLK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK"

Transkript

1 Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR Sammanfattning Precis som vid förra Mjölkekonomirapporten i september, så befinner sig mjölkmarknaden i obalans. Mjölkföretagens ekonomi blir allt mer ansträngd. I december beräknas nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad vara 1,45 kronor per kilo ECM (energikorrigerad mjölk) för ett typiskt mjölkföretag med konventionell produktion. Motsvarande netto för ett typiskt mjölkföretag med ekologisk produktion är 1,55 kronor. Nettot mjölkintäkt minus foderkostnad har sedan december 2013 försämrats med omkring 70 öre per kilo ECM för typiska konventionella och ekologiska gårdar. Avräkningspriserna var under början av året höga men har sedan maj rört sig snabbt nedåt och fortsätter sjunka, både i Sverige och i övriga EU-länder. Det genomsnittliga avräkningspriset i landet för konventionell mjölk beräknas i december vara 2,95 kronor per kilo ECM. Motsvarande pris för ekologisk mjölk är cirka 3,70 kronor. Det innebär att priset har försvagats med 30 öre jämfört med för tre månader sedan. Den stora ökningen av mjölkproduktionen som skett i viktiga producentländer under 2014 är fortsatt stark. Sjunkande avräkningspriser medför dålig lönsamhet och pressade marginaler och kommer på sikt att påverka mjölkproduktionen nedåt. I EU väntas mjölkinvägningen bromsas in av de höga straffavgifterna som drabbar de länder som levererar över kvoten. Enligt Rabobank väntas mejerimarknaden under tredje kvartalet 2015 bli starkare. Även från andra länder kommer rapporter om en stark oro för de sjunkande avräkningspriserna. Många mjölkföretag, framför allt inom EU befinner sig i samma sits som de svenska och påverkas starkt av den obalans som finns på världsmarknaden. Skördeåret är avslutat på den norra delen av halvklotet och har resulterat i stora skördar. Priserna på spannmål är överlag låga men har de senaste veckorna rört sig uppåt till följd av oro för kommande skörd. Kraftfoderpriserna i Sverige har påverkats av den stora produktionen och har under året sjunkit några procent. Eftersom kronan försvagats mot euron så påverkas den växelkurs som används vid utbetalning av gårdsstödet. För ett typiskt mjölkföretag med 60 kor i gårdsstödsregion tre kan det innebära en ökning med 10 procent från föregående år, eller en summa på drygt kronor. Framåt ser mjölkföretagens ekonomi ut att bli mycket ansträngd. I nuläget är gårdarnas ekonomi redan ansträngd. En marknad i obalans med fortsatt sjunkande avräkningspriser för mjölken, kommer ytterligare att försvåra den ekonomiska situationen på gårdarna. FOTO: LINDA ENGSTRÖM

2 Lönsamhetsutveckling De svenska mjölkföretagen har de senaste månaderna fått avräkningspriserna sänkta flera gånger. Detta har framför allt orsakats av en världsmarknad i obalans där utbudet är större än efterfrågan. Sedan den senaste Mjölkekonomirapporten i september har avräkningspriserna fallit med närmare tio procent. En stor global spannmålsproduktion har påverkat de svenska kraftfoderpriserna som har sjunkit något och som för närvarande ligger på en relativt låg nivå. Då foderkostnaden är den största kostnadsposten för mjölkföretagen så kommer foderkostnaderna att bli extra viktiga när avräkningspriserna sjunker. Det kan inte uteslutas att flera svenska mjölkföretag kommer att drabbas av likviditetsproblem när lönsamheten sjunker. Den svaga lönsamheten kommer sannolikt även leda till att antalet svenska mjölkföretag kommer att minska i snabbare takt än som annars skulle varit fallet. Senaste perioden med Kr/kg ECM 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Källa: LRF Mjölk Mjölk minus foder* (1990 dec (p) 2014) Konventionell Ekologisk *) Exklusive efterlikvider, tilläggs- och säsongsbetalning. Jul dec 2014 prognos. I prognosen ingår endast aviserade avräkningsprisförändringar per den 2/ Figur 1 Utvecklingen av nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad för en konventionell respektive en ekologisk typgård uttryckt i nominella belopp (kr/kg ECM). Nyckeltalet är beräknat på avräkningspriser exklusive säsongsavdrag/- tillägg och efterlikvider. Juli december 2014 är prognos där det endast ingår aviserade avräkningsprisförändringar före den 1/ Källa: LRF Mjölk. höga avräkningspriser, under vinterhalvåret 2013/14, var för kort för att alla företag skulle kunna återhämta sig sedan den tidigare perioden med svag ekonomi. Vid den föregående konjunkturuppgången på mjölkmarknaden var tiden mellan de djupaste dalarna drygt tre år lång. Vid den senaste uppgången varade motsvarande period endast i drygt ett år. Nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad beräknas i december vara 1,45 kronor per kilo ECM (energikorrigerad mjölk) för ett typiskt mjölkföretag med konventionell produktion. Det innebär att nettot har försämrats med drygt 30 öre på tre månader. Jämfört med december 2013 är nettot nästan 70 öre lägre. För ett typiskt mjölkföretag med ekologisk produktion uppgår mjölkintäkt minus foderkostnad till 1,55 kronor per kilo ECM i december. Det är en försämring med 30 öre på tre månader och är nästan 70 öre lägre än motsvarande period i fjol. På helåret innebär det ändå att nettot varit nästintill oförändrat för ett mjölkföretag med 70 kor jämfört med För ett typiskt mjölkföretag med ekologisk produktion och 70 kor är nettot även där nästintill oförändrat i jämförelse 1,55 med Både 2013 och 2014 har haft höga pristoppar och dalar 1,45 men årsresultatet tycks slutligen hamna på likvärdiga nivåer. Mjölkintäkt Även från andra länder kommer rapporter om en stark oro för de sjunkande avräkningspriserna. Europeiska jämförelser visar på liknande prisfall inom hela unionen. Avräkningspriserna har sänkts flera gånger under det senaste halvåret. Nuvarande genomsnittliga avräkningspris i landet beräknas för konventionell mjölk till 2,95 kronor per kilo ECM

3 (energikorrigerad mjölk). Motsvarande pris för ekologisk mjölk är cirka 3,70 kronor. Det innebär att priset försvagats med nästan 30 öre jämfört med för tre månader sedan. De genomsnittliga avräkningspriserna ligger på omkring 70 öre lägre än för ett år sedan för både konventionell och ekologisk mjölk. Avräkningspriserna påverkas bland annat av den stora mjölkproduktionen i de viktigaste exportområdena. För årets tre första kvartal är den totala invägningen i dessa områden fyra procent högre än samma period förra året. Det är framför allt i EU och i Nya Zeeland som produktionen varit stor. I EU har produktionen ökat med i genomsnitt fem procent i jämförelse med samma period Under tredje kvartalet har produktionsökningen mattats av något och ligger på i genomsnitt 4,3 procent över förra årets produktion. I USA har produktionen under året varit högre än föregående år. Det tredje kvartalet i år har invägningen ökat med 3,4 procent. Att den amerikanska invägningen ökat beror främst på en stigande mjölkavkastning som i sin tur påverkats av gynnsamt väder, låga foderkostnader och bra kvalitet på fodret. Nya Zeeland och Australien, som nu har passerat säsongstoppen, har hittills haft en god produktion. Sedan säsongsstarten i augusti har produktionen i Nya Zeeland legat omkring fem procent högre än samma period föregående år. Den stora ökningen kan delvis ses som en återhämtning från 2013 då Nya Zeelands produktion sjönk kraftigt på grund av torka. I Australien har invägningen ökat med knappt tre procent under tredje kvartalet. Invägningen varierar dock stort mellan olika delar av landet. Goda väderförhållanden och höga avräkningspriser har varit orsaken till att invägningen ökat. Medan Nya Zeeland, Australien och Argentina har passerat sin topp på säsongen så väntas USD/ton Källa: USDA (Uppgifter saknas ) Världsmarknadspriser Europa (jan 2009 dec 2014) WMP Vassle *) Oceanien Ost* Smör SMP Figur 2 Världsmarknadspriser på skummjölkspulver, helmjölkspulver, smör, vassle och ost januari 2009 november 2014 i USD/ton. Källa: USDA. EU och USA att komma in i en. Detta kommer troligtvis leda till en säsongsmässigt ökad produktion i dessa områden. Den ökade invägningen i viktiga exportländer är en av orsakerna till att avräkningspriserna sjunker. Det genomsnittliga avräkningspriset i EU var i oktober 35,76 eurocent per kilo, enligt den nederländska organisationen LTO. Sedan oktober 2013 är det en försämring med omkring fyra eurocent. De flesta EU-länderna har samma utveckling av avräkningspriserna som vi ser i Sverige, och sedan oktober har avräkningspriserna tappat ytterligare. Utöver den globalt ökade mjölkproduktionen så påverkar den ryska handelsbojkotten världsmarknaden. Mejeriprodukter som normalt exporteras från bland annat EU måste finna nya marknader och exportvägar och innan det sker så bildas överskott på marknaden. Den ökade konkurrensen påverkar både världsmarknadspriserna och mejeriernas inlagring som ökat. Dessa faktorer påverkar i sin tur avräkningspriserna i Sverige. Sedan pristoppen under vintern 2013 har världsmarknadspriserna på mjölkprodukter sjunkit kraftigt, enligt USDA, det amerikanska jordbruksdepartementet. Sedan juli har pri-

4 set på mjölkpulver sjunkit med närmare 40 procent. De senaste veckorna har världsmarknadspriset på helmjölkspulver varierat mellan 2 575och USD per ton. Priset på smör, ost och vassle har inte haft samma kraftiga prissänkning. Priset på ost och smör har stabiliserats något de senaste månaderna. Sedan juli har priset på ost sjunkit med 14 procent, smör 22 procent och vassle åtta procent. Auktionerna på Global Dairy Trade har sedan början av 2014 inneburit sjunkande priser. Vid den senaste auktionen den 2 december köptes skummjölkspulver för ett genomsnittligt pris på USD per ton. Helmjölkspulver landade på ett genomsnittspris på USD per ton. Priserna har fallit kraftigt för alla produkter och det sammanvägda priset för alla produkter visar ett prisras på 50 procent sedan pristoppen i januari. Den snabbt sjunkande takten har de senaste månaderna trappats av något och priserna, som nu nått historiskt låga nivåer, verkar ha stabiliserats. Den förhållandevis låga efterfrågan från Kina är en av orsakerna till det allt större överskottet av mejeriprodukter på världsmarknaden. Kinas uppköp av mejeriprodukter USD/100 kg har under de senaste månaderna försvagats. Trots det så har årets totala import hittills varit större än under samma period Under början av året importerade Kina stora mängder av främst helmjölkspulver. Lagren fylldes, vilket har lett till att uppköpen varit lägre längre fram på året. För årets tredje kvartal är det endast importen av smör och ost som varit större än Enligt Rabobank väntas efterfrågan öka i början av 2015 och produktionen dämpas. Under tredje kvartalet väntas en starkare marknad med högre avräkningspriser. I EU väntas mjölk invägningen bromsas in av de höga straffavgifterna som drabbar de länder som levererar över kvoten. Foder På norra halvklotet är nu skördeåret snart avslutat. Årets stora skördar har resulterat i större lager och lägre priser. De lägre priserna på foderråvaror har påverkat kraftfoderpriserna i Sverige som under året sjunkit något. Foderråvaror Indikator internationellt foderpris* (mar 2009 dec 2014) Källa: Chicago Board of Trade, Egen beräkning *) Majs och sojamjöl SEK/100 kg Figur 3 Indikator över utvecklingen av det internationella foderpriset. Indikatorn består av 70 procent majs och 30 procent sojamjöl. Källa: Chicago Board of Trade, egen beräkning. USD/100 kg Spannmålsskörden för 2014/15 förväntas bli stor, strax under förra årets rekordstora skördar. Allt eftersom SEK/100 kg säsongen har fortskridit så har skördarna reviderats upp. Konsumtionen av spannmål förväntas även den bli större då användningen till livsmedel, foder och industrin ökar. Trots den ökade konsumtionen så väntas lagren att växa. Spannmålslagren förväntas växa med omkring sex procent jämfört med föregående år. Lagernivån beräknas till 21 procent i förhållande till konsumtionen, det är en procent mer än föregående år. Årets höstsådd är i stort sett avslutad på det norra halvklotet. Enligt det amerikanska jordbruksdepartementet USDA:s rapport från

5 FOTO: JAN PETERSSON slutet av november är 58 procent av höstvetet i god eller mycket god kondition. Samma tidpunkt 2013 klassades 54 procent av höstvetet vara i samma kondition. Kallt väder i viktiga veteregioner som Ukraina, Ryssland och USA har påverkat grödornas utveckling och det skapar en oro för utvintring. I andra områden ser höstvetet relativt bra ut. Totalt så väntas veteproduktionen stiga med en procent över förra årets nivå, till följd av större odlad areal med vete. Säsongens globala sojaproduktion beräknas vara stor och produktionen för 2014/15 har reviderats upp något av både USA:s jordbruksdepartement, USDA och International Grain Council, IGC senaste rapporter och förväntas bli åtta procent högre än föregående säsong. Gynnsamt väder i Sydamerika gynnar nu sådden av soja. I USA går skörden mot sitt slut och har resulterat i en stor skörd. Både konsumtionen och importen av soja beräknas enligt IGC öka. Importen har minskat i jämförelse med tidigare år, vilket beror på en avtagande efterfrågan från Kina. Den stora produktionsökningen på åtta procent, enligt de senaste prognoserna, gör att produktionen överstiger konsumtionen. Det gör att även de utgående lagren av soja ökar. Produktionen av raps förväntas under 2014/15 minska något från den höga nivån från föregående säsong. Konsumtionen väntas öka och det kommer att medföra minskade lager. Handeln väntas under året minska då efterfrågan från EU och Kina har minskat. Konsumtionen av raps beräknas ändå bli större än produktionen, vilket ger krympande lager. Goda skördar och växande lager har medfört att priserna på vete, majs och annan spannmål sjunkit under året. Samma utveckling har skett för proteingrödorna. De senaste veckornas rapporter om viss oro för kommande skörd och nuvarande vädersituation, som kan öka risken för utvintring har dock fått priserna på de internationella börserna att åter stiga något. Det politiska läget kring Ryssland och Ukraina, som är viktiga exportörer av vete och majs, gör troligen marknaden mer känslig och utvecklingen i området kommer att påverka prisutvecklingen framåt. Även utvecklingen av den ryska valutan, rubeln, som under den senaste tiden rasat kan bidra till en ökad export från området. Att den känsliga marknaden svarat så snabbt med prisuppgångar kan göra att andra, mer positiva signaler, ger lika snabbt sjunkande priser. Enligt en indikator på internationellt foderpris bestående av 70 procent majs och 30 procent sojamjöl är priset drygt 15 procent lägre i svenska kronor än vid senaste pristoppen i april. Det är främst det låga priset på majs som bidrar till att priset på foderindikatorn är lågt. På södra halvklotet har nu skörden påbörjats. Det kommer göra att prognoserna för nuvarande skördeår blir allt mer säkra. De relativt låga priserna kan framåt komma att påverka konsumtionen som stimuleras av låga priser. Priserna har under de senaste månaderna rört sig uppåt och beroende på hur höstgrödorna på norra halvklotet utvecklas och skörden på södra halvklotet går kommer påverka prisutvecklingen framåt. Foderpris gård Stora spannmålsskördar och sjunkande priser på spannmål har påverkat kraftfoderpriserna i Sverige. Priset på ett vanligt konventionellt färdigfoder är idag omkring fem procent lägre än för ett år sedan. Motsvarande siffra för ett koncentrat är ner omkring fyra procent. För vanliga ekologiska koncentrat och färdigfoder har priserna under året sjunkit mindre, med fem procent för färdigfoder och oförändrat för koncentrat.

6 Det pressade lönsamhetsläget kan göra att mjölkföretagarna måste se om sina foderstrategier och möjligheterna till alternativa fodermedel. Årets preliminära grovfoderkalkyl visar att kostnaderna för årets skörd av konventionellt vallfoder är marginellt högre än föregående år. Att kostnaderna för att producera konventionell vall har ökat något beror bland annat på att priserna på gödning och drivmedel stigit. Samtidigt har priserna på utsäde sjunkit, vilket gör att kostnadsökningen inte blir så stor. För ekologiskt producerad vall har kostnaderna istället sjunkit något. De lägre kostnaderna beror framför allt på lägre priser på utsäde. Energi Oljepriset har sedan sommaren sjunkit. En lägre efterfrågan på olja har skapat ett överskott som pressar ner priserna och för närvarande är priserna de lägsta på flera år. De rörliga elpriserna är för årstiden låga och ligger idag på nästa 20 procent lägre priser än för ett år sedan. Efter sommaren var vattennivåerna i magasinen låga efter den torka som rådde under sommaren. Den milda och regniga hösten har gjort att vattennivåerna stigit och en god tillgång på kärn- och vindkraft har gjort att elpriserna är låga. Då vattennivåerna ligger på en för årstiden normal nivå så väntas priserna kunna ligga kvar på en liknande nivå även framöver tills det att vädret blir kallare. Ränta Senaste reporäntebeskedet från Riksbanken innebar nollränta. Den svenska ekonomin är relativt stark men den låga inflationen kommer troligen att påverka räntan en lång tid framåt. Riksbanken tror att räntorna kommer vara låga till åtminstone mitten av 2016 då de sakta kan börja höjas igen. Räntorna på jordbrukskrediter ligger på en låg nivå, vilket underlättar för mjölkföretag med höga skulder. Valuta Då kronan under året har försvagats mot euron så påverkas växelkursen för gårdsstödet. Stödrättsvärdena har sänkts för 2014, men en högre växelkurs kommer att göra att det totala stödet ändå blir högre. För en typisk gård med konventionell mjölkproduktion blir gårdsstödet omkring tio procent högre än 2013 och hamnar på omkring kronor. En svag krona kan också gynna den svenska exporten då de svenska varorna blir billigare för andra länder att köpa. FOTO: JAN PETERSSON Mjölkekonomirapporten är sammanställd av Clara Secher, Mjölkpolitik Tel , Mer information och rapporter finns på Citera oss gärna, men ange källa.

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 Obalans på den globala mejerimarknaden får stora effekter för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 Svag efterfrågan med låga världsmarknadspriser pressar mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC Marknadsöversikt 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, höstens 2013 priser, förkalkyl)

Läs mer

Ny foderstrategi en lönsam historia

Ny foderstrategi en lönsam historia Ny foderstrategi en lönsam historia Erik Engelbrekts, 34 år, bor i Stockholm med sambo och barn. Han är utbildad ekonomargonom och har sina röer i Hälsingland. Erik arbetar på Växa Sverige, avdelningen

Läs mer

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden Mikael Olsson Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden 15 juni 2012 NÖTKÖTTSMARKNADEN Brasilien Exporten till EU fortsätter att öka under april och maj månad. Gapet mellan förra

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

SPANNMÅLSMARKNADEN. mest. För tillfället ärde. väderleksfenomenen somär. Skörde- och balansuppföljning. Finland av marknaden

SPANNMÅLSMARKNADEN. mest. För tillfället ärde. väderleksfenomenen somär. Skörde- och balansuppföljning. Finland av marknaden SPANNMÅLSMARKNADEN SKÖRDEÅRET 2015-2016 Hankkija Oy, Tarmo Kajander 1 SPANNMÅLSMARKNADEN Ute i världen ochi Europa För tillfället ärde väderleksfenomenen somär mest uppföljda på olika delar i världen Skörde-

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Nya tider nya strategier

Nya tider nya strategier malin.frojelin@vxa.se, torbjorn.lundborg@vxa.se Under den senaste den har vi ha en situa on där frågan om foderpris och mjölkpris aktualiserats och sä et a hantera de a på gårdsnivå har varierat. A svara

Läs mer

Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga?

Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga? Nonnendagen 16 nov. 2007 Fortsätter spannmålspriset att stiga? Janne Rundqvist DLA Agro Member structure DLA Agro 2007 Nätverk runt Östersjön Vartåt lutar det med spannmålspriserna? Frågor som man kan

Läs mer

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se

Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se 31 januari 2014-01-31 Veckans kommentarer Jordbruk Karl Persson, kape15@handelsbanken.se Vete Terminspriserna på vete har under veckan backat i både Paris och Chicago. Vetet i Chicago handlas nu på lägsta

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Mjölkoffensiv och proaktiv mjölkkommunikation

Mjölkoffensiv och proaktiv mjölkkommunikation 2015-03-06 1 Mjölkoffensiv och proaktiv mjölkkommunikation Arbetet med Mjölkoffensiven är högsta prioritet för LRF Mjölk. LRF Mjölk hade också en central roll vid landsbygdsministerns högnivågruppsmöte,

Läs mer

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion

Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion Den svenska mejeribranschens effektivitet och påverkan på svensk mjölkproduktion En internationell jämförelse av effektiviteten i förädlingsledet 4 December, 214 Sammanfattning 1 2 3 4 5 SVENSK MEJERIKONSUMTION

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-22 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 52 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 3,6 EUR/MWh, vilket var som förväntat. Uppdaterade siffror visar att det

Läs mer

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation

Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling. Marknadsinformation Greppa marknaden-för en lönsammare växtodling Marknadsinformation Rikard Korkman, () 27.1. 2011 Veteprognosens utveckling, milj.ton, källa:igc 700 600 500 400 300 Produktion Konsumtion Lager 200 100 0

Läs mer

MARKNADSNYTT 2015-11-01

MARKNADSNYTT 2015-11-01 Sida 1 av 8 Internationellt MARKNADSNYTT 2015-11-01 Den gångna veckans förändringar på Paris- Chicago- och Winnipegs spannmåls-och oljeväxtnoteringar har varit små, förutom på vete Chicago. En förklaring

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt avtal vintern 2012/2013? Sammanfattning Rapporten Rörligt eller Fast? presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om jag ska välja rörligt eller fast elavtal.

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Statistikrapport nr 1-2015

Statistikrapport nr 1-2015 Statistikrapport nr 1-2015 Lidköping den 1 mars 2015 Denna rapport skickas enbart ut till styrelsen samt till pelletstillverkare som är medlem i PelletsFörbundet och till de övriga som lämnat in uppgifterna

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Marknadsläget på spannmål Agrimarket på exportmarknaden Vad betyder samarbetet med DLA för exporten av spannmål från Finland Kvaliteten på årets spannmål Skördarna bra

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014

Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 1(5) Rapport från expertgruppen och kommittén för trädgårdsprodukter 9 december 2014 Sammanfattning Vi fick inga besked om det kommande arbetet med PO-förordningen (543/2011), annat än att det kommer nästa

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Mjölkpolitik i tuffa tider. Foto: Jan Peterssonc

Mjölkpolitik i tuffa tider. Foto: Jan Peterssonc Mjölkpolitik i tuffa tider Foto: Jan Peterssonc Mjölkkris Politisk inverkan Ryssland har stoppat all import från EU som svar på omfattande sanktioner. Svenska mjölkbönder mer utsatta på grund av fördyrande

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller fast? Vem valde rätt vintern 2014/2015? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - rörligt eller fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-12-1 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 49 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 32,3 EUR/MWh, vilket var något lägre än förväntat. Uppdaterade siffror visar

Läs mer

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur

Nedan visas den senaste veckans medelvärden och utvecklingen från veckan innan. Systempris 2176,5 GWh 15,8 EUR/MWh Temperatur 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 32 Ansvarig: Kaj Forsberg kaj.forsberg@ei.se Veckan i korthet En ökande elanvändning bidrog till att spotpriserna i Sverige och övriga Norden steg märkbart under den gångna

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Så fungerar världens oljeväxtmarknad

Så fungerar världens oljeväxtmarknad Så fungerar världens oljeväxtmarknad Priset på raps tjurrusar till nya rekordnivåer. Men det finns anledning att förstå mekanismerna bakom marknadens pris för att göra bra affärer. Sug efter biodiesel

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:2

Policy Brief Nummer 2013:2 Policy Brief Nummer 2013:2 Drivmedel från jordbruket effekter av EU:s krav Enligt EU-direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor ska varje medlemsland ha ökat sin konsumtion av förnybara

Läs mer

Internationella rapporten 2009 Resultat från 2003-2008

Internationella rapporten 2009 Resultat från 2003-2008 Internationella rapporten 29 Resultat från 23-28 Av: Victoria Ohlsson, Svenska Pig AB Svenska Pig deltar i ett internationellt nätverk, InterPIG. Här jämförs främst produktionsresultat från medlemsländerna,

Läs mer

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex jan 2014 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com januari 2014

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Måste vi räkna med att marknaderna för spannmål och oljeväxter blir turbulenta även framöver?

Bibliografiska uppgifter för Måste vi räkna med att marknaderna för spannmål och oljeväxter blir turbulenta även framöver? Bibliografiska uppgifter för Måste vi räkna med att marknaderna för spannmål och oljeväxter blir turbulenta även framöver? Författare Svensson H. Utgivningsår 8 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 214-1-2 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 4 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Uppdaterade siffror visar att det hydrologiska läget har försämrats med,6 TWh sedan förra veckan och uppgår nu till

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2013-12-13 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 50, år 2013 vecka 50, år 2013 2 (19) Sammanfattning Fyllnadsgraden i Sveriges vattenmagasin är 67,4 procent i slutet av vecka

Läs mer

BNP kan tolkas på många olika sätt

BNP kan tolkas på många olika sätt Konjunkturläget augusti 2015 65 FÖRDJUPNING BNP kan tolkas på många olika sätt s BNP-tillväxt har varit högre än i många andra länder sedan finanskrisen, men det har inte resulterat i motsvarande ökning

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex okt 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com oktober 2013

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Hushållens räntekänslighet

Hushållens räntekänslighet Hushållens räntekänslighet 7 Den nuvarande mycket låga räntan bidrar till att hålla nere hushållens ränteutgifter och stimulera konsumtionen. Men hög skuldsättning, i kombination med en stor andel bolån

Läs mer

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion

Typfoderstater. för ekologisk nötköttsproduktion Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion HS Konsult AB, Förord Typfoderstater för ekologisk nötköttsproduktion är framtagen av HS Konsult AB på uppdrag av Jordbruksverket. Skriften innehåller typfoderstater

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Terminshandel med jordbruksprodukter

Terminshandel med jordbruksprodukter Terminshandel med jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Terminshandel erbjuder jordbrukets producenter möjligheter att prissäkra det som produceras

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Lägesrapport Nordisk elmarknad

Lägesrapport Nordisk elmarknad 215-3-3 E.ON Sverige AB Veckorapport, v. 14 Lägesrapport Nordisk elmarknad Sammanfattning Förra veckans nordiska spotpris blev 25,9 EUR/MWh, vilket var högre än förväntat. Uppdaterade siffror visar att

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer