Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN LRF MJÖLK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK"

Transkript

1 Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR Sammanfattning Precis som vid förra Mjölkekonomirapporten i september, så befinner sig mjölkmarknaden i obalans. Mjölkföretagens ekonomi blir allt mer ansträngd. I december beräknas nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad vara 1,45 kronor per kilo ECM (energikorrigerad mjölk) för ett typiskt mjölkföretag med konventionell produktion. Motsvarande netto för ett typiskt mjölkföretag med ekologisk produktion är 1,55 kronor. Nettot mjölkintäkt minus foderkostnad har sedan december 2013 försämrats med omkring 70 öre per kilo ECM för typiska konventionella och ekologiska gårdar. Avräkningspriserna var under början av året höga men har sedan maj rört sig snabbt nedåt och fortsätter sjunka, både i Sverige och i övriga EU-länder. Det genomsnittliga avräkningspriset i landet för konventionell mjölk beräknas i december vara 2,95 kronor per kilo ECM. Motsvarande pris för ekologisk mjölk är cirka 3,70 kronor. Det innebär att priset har försvagats med 30 öre jämfört med för tre månader sedan. Den stora ökningen av mjölkproduktionen som skett i viktiga producentländer under 2014 är fortsatt stark. Sjunkande avräkningspriser medför dålig lönsamhet och pressade marginaler och kommer på sikt att påverka mjölkproduktionen nedåt. I EU väntas mjölkinvägningen bromsas in av de höga straffavgifterna som drabbar de länder som levererar över kvoten. Enligt Rabobank väntas mejerimarknaden under tredje kvartalet 2015 bli starkare. Även från andra länder kommer rapporter om en stark oro för de sjunkande avräkningspriserna. Många mjölkföretag, framför allt inom EU befinner sig i samma sits som de svenska och påverkas starkt av den obalans som finns på världsmarknaden. Skördeåret är avslutat på den norra delen av halvklotet och har resulterat i stora skördar. Priserna på spannmål är överlag låga men har de senaste veckorna rört sig uppåt till följd av oro för kommande skörd. Kraftfoderpriserna i Sverige har påverkats av den stora produktionen och har under året sjunkit några procent. Eftersom kronan försvagats mot euron så påverkas den växelkurs som används vid utbetalning av gårdsstödet. För ett typiskt mjölkföretag med 60 kor i gårdsstödsregion tre kan det innebära en ökning med 10 procent från föregående år, eller en summa på drygt kronor. Framåt ser mjölkföretagens ekonomi ut att bli mycket ansträngd. I nuläget är gårdarnas ekonomi redan ansträngd. En marknad i obalans med fortsatt sjunkande avräkningspriser för mjölken, kommer ytterligare att försvåra den ekonomiska situationen på gårdarna. FOTO: LINDA ENGSTRÖM

2 Lönsamhetsutveckling De svenska mjölkföretagen har de senaste månaderna fått avräkningspriserna sänkta flera gånger. Detta har framför allt orsakats av en världsmarknad i obalans där utbudet är större än efterfrågan. Sedan den senaste Mjölkekonomirapporten i september har avräkningspriserna fallit med närmare tio procent. En stor global spannmålsproduktion har påverkat de svenska kraftfoderpriserna som har sjunkit något och som för närvarande ligger på en relativt låg nivå. Då foderkostnaden är den största kostnadsposten för mjölkföretagen så kommer foderkostnaderna att bli extra viktiga när avräkningspriserna sjunker. Det kan inte uteslutas att flera svenska mjölkföretag kommer att drabbas av likviditetsproblem när lönsamheten sjunker. Den svaga lönsamheten kommer sannolikt även leda till att antalet svenska mjölkföretag kommer att minska i snabbare takt än som annars skulle varit fallet. Senaste perioden med Kr/kg ECM 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Källa: LRF Mjölk Mjölk minus foder* (1990 dec (p) 2014) Konventionell Ekologisk *) Exklusive efterlikvider, tilläggs- och säsongsbetalning. Jul dec 2014 prognos. I prognosen ingår endast aviserade avräkningsprisförändringar per den 2/ Figur 1 Utvecklingen av nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad för en konventionell respektive en ekologisk typgård uttryckt i nominella belopp (kr/kg ECM). Nyckeltalet är beräknat på avräkningspriser exklusive säsongsavdrag/- tillägg och efterlikvider. Juli december 2014 är prognos där det endast ingår aviserade avräkningsprisförändringar före den 1/ Källa: LRF Mjölk. höga avräkningspriser, under vinterhalvåret 2013/14, var för kort för att alla företag skulle kunna återhämta sig sedan den tidigare perioden med svag ekonomi. Vid den föregående konjunkturuppgången på mjölkmarknaden var tiden mellan de djupaste dalarna drygt tre år lång. Vid den senaste uppgången varade motsvarande period endast i drygt ett år. Nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad beräknas i december vara 1,45 kronor per kilo ECM (energikorrigerad mjölk) för ett typiskt mjölkföretag med konventionell produktion. Det innebär att nettot har försämrats med drygt 30 öre på tre månader. Jämfört med december 2013 är nettot nästan 70 öre lägre. För ett typiskt mjölkföretag med ekologisk produktion uppgår mjölkintäkt minus foderkostnad till 1,55 kronor per kilo ECM i december. Det är en försämring med 30 öre på tre månader och är nästan 70 öre lägre än motsvarande period i fjol. På helåret innebär det ändå att nettot varit nästintill oförändrat för ett mjölkföretag med 70 kor jämfört med För ett typiskt mjölkföretag med ekologisk produktion och 70 kor är nettot även där nästintill oförändrat i jämförelse 1,55 med Både 2013 och 2014 har haft höga pristoppar och dalar 1,45 men årsresultatet tycks slutligen hamna på likvärdiga nivåer. Mjölkintäkt Även från andra länder kommer rapporter om en stark oro för de sjunkande avräkningspriserna. Europeiska jämförelser visar på liknande prisfall inom hela unionen. Avräkningspriserna har sänkts flera gånger under det senaste halvåret. Nuvarande genomsnittliga avräkningspris i landet beräknas för konventionell mjölk till 2,95 kronor per kilo ECM

3 (energikorrigerad mjölk). Motsvarande pris för ekologisk mjölk är cirka 3,70 kronor. Det innebär att priset försvagats med nästan 30 öre jämfört med för tre månader sedan. De genomsnittliga avräkningspriserna ligger på omkring 70 öre lägre än för ett år sedan för både konventionell och ekologisk mjölk. Avräkningspriserna påverkas bland annat av den stora mjölkproduktionen i de viktigaste exportområdena. För årets tre första kvartal är den totala invägningen i dessa områden fyra procent högre än samma period förra året. Det är framför allt i EU och i Nya Zeeland som produktionen varit stor. I EU har produktionen ökat med i genomsnitt fem procent i jämförelse med samma period Under tredje kvartalet har produktionsökningen mattats av något och ligger på i genomsnitt 4,3 procent över förra årets produktion. I USA har produktionen under året varit högre än föregående år. Det tredje kvartalet i år har invägningen ökat med 3,4 procent. Att den amerikanska invägningen ökat beror främst på en stigande mjölkavkastning som i sin tur påverkats av gynnsamt väder, låga foderkostnader och bra kvalitet på fodret. Nya Zeeland och Australien, som nu har passerat säsongstoppen, har hittills haft en god produktion. Sedan säsongsstarten i augusti har produktionen i Nya Zeeland legat omkring fem procent högre än samma period föregående år. Den stora ökningen kan delvis ses som en återhämtning från 2013 då Nya Zeelands produktion sjönk kraftigt på grund av torka. I Australien har invägningen ökat med knappt tre procent under tredje kvartalet. Invägningen varierar dock stort mellan olika delar av landet. Goda väderförhållanden och höga avräkningspriser har varit orsaken till att invägningen ökat. Medan Nya Zeeland, Australien och Argentina har passerat sin topp på säsongen så väntas USD/ton Källa: USDA (Uppgifter saknas ) Världsmarknadspriser Europa (jan 2009 dec 2014) WMP Vassle *) Oceanien Ost* Smör SMP Figur 2 Världsmarknadspriser på skummjölkspulver, helmjölkspulver, smör, vassle och ost januari 2009 november 2014 i USD/ton. Källa: USDA. EU och USA att komma in i en. Detta kommer troligtvis leda till en säsongsmässigt ökad produktion i dessa områden. Den ökade invägningen i viktiga exportländer är en av orsakerna till att avräkningspriserna sjunker. Det genomsnittliga avräkningspriset i EU var i oktober 35,76 eurocent per kilo, enligt den nederländska organisationen LTO. Sedan oktober 2013 är det en försämring med omkring fyra eurocent. De flesta EU-länderna har samma utveckling av avräkningspriserna som vi ser i Sverige, och sedan oktober har avräkningspriserna tappat ytterligare. Utöver den globalt ökade mjölkproduktionen så påverkar den ryska handelsbojkotten världsmarknaden. Mejeriprodukter som normalt exporteras från bland annat EU måste finna nya marknader och exportvägar och innan det sker så bildas överskott på marknaden. Den ökade konkurrensen påverkar både världsmarknadspriserna och mejeriernas inlagring som ökat. Dessa faktorer påverkar i sin tur avräkningspriserna i Sverige. Sedan pristoppen under vintern 2013 har världsmarknadspriserna på mjölkprodukter sjunkit kraftigt, enligt USDA, det amerikanska jordbruksdepartementet. Sedan juli har pri-

4 set på mjölkpulver sjunkit med närmare 40 procent. De senaste veckorna har världsmarknadspriset på helmjölkspulver varierat mellan 2 575och USD per ton. Priset på smör, ost och vassle har inte haft samma kraftiga prissänkning. Priset på ost och smör har stabiliserats något de senaste månaderna. Sedan juli har priset på ost sjunkit med 14 procent, smör 22 procent och vassle åtta procent. Auktionerna på Global Dairy Trade har sedan början av 2014 inneburit sjunkande priser. Vid den senaste auktionen den 2 december köptes skummjölkspulver för ett genomsnittligt pris på USD per ton. Helmjölkspulver landade på ett genomsnittspris på USD per ton. Priserna har fallit kraftigt för alla produkter och det sammanvägda priset för alla produkter visar ett prisras på 50 procent sedan pristoppen i januari. Den snabbt sjunkande takten har de senaste månaderna trappats av något och priserna, som nu nått historiskt låga nivåer, verkar ha stabiliserats. Den förhållandevis låga efterfrågan från Kina är en av orsakerna till det allt större överskottet av mejeriprodukter på världsmarknaden. Kinas uppköp av mejeriprodukter USD/100 kg har under de senaste månaderna försvagats. Trots det så har årets totala import hittills varit större än under samma period Under början av året importerade Kina stora mängder av främst helmjölkspulver. Lagren fylldes, vilket har lett till att uppköpen varit lägre längre fram på året. För årets tredje kvartal är det endast importen av smör och ost som varit större än Enligt Rabobank väntas efterfrågan öka i början av 2015 och produktionen dämpas. Under tredje kvartalet väntas en starkare marknad med högre avräkningspriser. I EU väntas mjölk invägningen bromsas in av de höga straffavgifterna som drabbar de länder som levererar över kvoten. Foder På norra halvklotet är nu skördeåret snart avslutat. Årets stora skördar har resulterat i större lager och lägre priser. De lägre priserna på foderråvaror har påverkat kraftfoderpriserna i Sverige som under året sjunkit något. Foderråvaror Indikator internationellt foderpris* (mar 2009 dec 2014) Källa: Chicago Board of Trade, Egen beräkning *) Majs och sojamjöl SEK/100 kg Figur 3 Indikator över utvecklingen av det internationella foderpriset. Indikatorn består av 70 procent majs och 30 procent sojamjöl. Källa: Chicago Board of Trade, egen beräkning. USD/100 kg Spannmålsskörden för 2014/15 förväntas bli stor, strax under förra årets rekordstora skördar. Allt eftersom SEK/100 kg säsongen har fortskridit så har skördarna reviderats upp. Konsumtionen av spannmål förväntas även den bli större då användningen till livsmedel, foder och industrin ökar. Trots den ökade konsumtionen så väntas lagren att växa. Spannmålslagren förväntas växa med omkring sex procent jämfört med föregående år. Lagernivån beräknas till 21 procent i förhållande till konsumtionen, det är en procent mer än föregående år. Årets höstsådd är i stort sett avslutad på det norra halvklotet. Enligt det amerikanska jordbruksdepartementet USDA:s rapport från

5 FOTO: JAN PETERSSON slutet av november är 58 procent av höstvetet i god eller mycket god kondition. Samma tidpunkt 2013 klassades 54 procent av höstvetet vara i samma kondition. Kallt väder i viktiga veteregioner som Ukraina, Ryssland och USA har påverkat grödornas utveckling och det skapar en oro för utvintring. I andra områden ser höstvetet relativt bra ut. Totalt så väntas veteproduktionen stiga med en procent över förra årets nivå, till följd av större odlad areal med vete. Säsongens globala sojaproduktion beräknas vara stor och produktionen för 2014/15 har reviderats upp något av både USA:s jordbruksdepartement, USDA och International Grain Council, IGC senaste rapporter och förväntas bli åtta procent högre än föregående säsong. Gynnsamt väder i Sydamerika gynnar nu sådden av soja. I USA går skörden mot sitt slut och har resulterat i en stor skörd. Både konsumtionen och importen av soja beräknas enligt IGC öka. Importen har minskat i jämförelse med tidigare år, vilket beror på en avtagande efterfrågan från Kina. Den stora produktionsökningen på åtta procent, enligt de senaste prognoserna, gör att produktionen överstiger konsumtionen. Det gör att även de utgående lagren av soja ökar. Produktionen av raps förväntas under 2014/15 minska något från den höga nivån från föregående säsong. Konsumtionen väntas öka och det kommer att medföra minskade lager. Handeln väntas under året minska då efterfrågan från EU och Kina har minskat. Konsumtionen av raps beräknas ändå bli större än produktionen, vilket ger krympande lager. Goda skördar och växande lager har medfört att priserna på vete, majs och annan spannmål sjunkit under året. Samma utveckling har skett för proteingrödorna. De senaste veckornas rapporter om viss oro för kommande skörd och nuvarande vädersituation, som kan öka risken för utvintring har dock fått priserna på de internationella börserna att åter stiga något. Det politiska läget kring Ryssland och Ukraina, som är viktiga exportörer av vete och majs, gör troligen marknaden mer känslig och utvecklingen i området kommer att påverka prisutvecklingen framåt. Även utvecklingen av den ryska valutan, rubeln, som under den senaste tiden rasat kan bidra till en ökad export från området. Att den känsliga marknaden svarat så snabbt med prisuppgångar kan göra att andra, mer positiva signaler, ger lika snabbt sjunkande priser. Enligt en indikator på internationellt foderpris bestående av 70 procent majs och 30 procent sojamjöl är priset drygt 15 procent lägre i svenska kronor än vid senaste pristoppen i april. Det är främst det låga priset på majs som bidrar till att priset på foderindikatorn är lågt. På södra halvklotet har nu skörden påbörjats. Det kommer göra att prognoserna för nuvarande skördeår blir allt mer säkra. De relativt låga priserna kan framåt komma att påverka konsumtionen som stimuleras av låga priser. Priserna har under de senaste månaderna rört sig uppåt och beroende på hur höstgrödorna på norra halvklotet utvecklas och skörden på södra halvklotet går kommer påverka prisutvecklingen framåt. Foderpris gård Stora spannmålsskördar och sjunkande priser på spannmål har påverkat kraftfoderpriserna i Sverige. Priset på ett vanligt konventionellt färdigfoder är idag omkring fem procent lägre än för ett år sedan. Motsvarande siffra för ett koncentrat är ner omkring fyra procent. För vanliga ekologiska koncentrat och färdigfoder har priserna under året sjunkit mindre, med fem procent för färdigfoder och oförändrat för koncentrat.

6 Det pressade lönsamhetsläget kan göra att mjölkföretagarna måste se om sina foderstrategier och möjligheterna till alternativa fodermedel. Årets preliminära grovfoderkalkyl visar att kostnaderna för årets skörd av konventionellt vallfoder är marginellt högre än föregående år. Att kostnaderna för att producera konventionell vall har ökat något beror bland annat på att priserna på gödning och drivmedel stigit. Samtidigt har priserna på utsäde sjunkit, vilket gör att kostnadsökningen inte blir så stor. För ekologiskt producerad vall har kostnaderna istället sjunkit något. De lägre kostnaderna beror framför allt på lägre priser på utsäde. Energi Oljepriset har sedan sommaren sjunkit. En lägre efterfrågan på olja har skapat ett överskott som pressar ner priserna och för närvarande är priserna de lägsta på flera år. De rörliga elpriserna är för årstiden låga och ligger idag på nästa 20 procent lägre priser än för ett år sedan. Efter sommaren var vattennivåerna i magasinen låga efter den torka som rådde under sommaren. Den milda och regniga hösten har gjort att vattennivåerna stigit och en god tillgång på kärn- och vindkraft har gjort att elpriserna är låga. Då vattennivåerna ligger på en för årstiden normal nivå så väntas priserna kunna ligga kvar på en liknande nivå även framöver tills det att vädret blir kallare. Ränta Senaste reporäntebeskedet från Riksbanken innebar nollränta. Den svenska ekonomin är relativt stark men den låga inflationen kommer troligen att påverka räntan en lång tid framåt. Riksbanken tror att räntorna kommer vara låga till åtminstone mitten av 2016 då de sakta kan börja höjas igen. Räntorna på jordbrukskrediter ligger på en låg nivå, vilket underlättar för mjölkföretag med höga skulder. Valuta Då kronan under året har försvagats mot euron så påverkas växelkursen för gårdsstödet. Stödrättsvärdena har sänkts för 2014, men en högre växelkurs kommer att göra att det totala stödet ändå blir högre. För en typisk gård med konventionell mjölkproduktion blir gårdsstödet omkring tio procent högre än 2013 och hamnar på omkring kronor. En svag krona kan också gynna den svenska exporten då de svenska varorna blir billigare för andra länder att köpa. FOTO: JAN PETERSSON Mjölkekonomirapporten är sammanställd av Clara Secher, Mjölkpolitik Tel , Mer information och rapporter finns på Citera oss gärna, men ange källa.

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 3. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 3. 2014 Sammanfattning Mjölkföretagens ekonomi och likviditetssituation kan komma att bli problematisk under kommande månader. Perioden med höga avräkningspriser varade

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN SVENSK MJÖLK NR 2. 2012 Sammanfattning Mjölkföretagen upplever nu en ansträngd ekonomi. Nettot mjölkintäkt minus foderkostnad har fallit ner till nivåer som inte är hållbara på

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR FRÅN SVENSK MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN SVENSK MJÖLK NR 3. 2012 Sammanfattning Sänkta avräkningspriser och rekordhöga kraftfoderpriser gör att mjölkintäkt minus foderkostnad för ett typiskt mjölkföretag med konventionell

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2015 Obalans på den globala mejerimarknaden får stora effekter för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2015 Svag efterfrågan med låga världsmarknadspriser pressar mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk- och mejerisektorn samt effekterna

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2018

Priser på jordbruksprodukter mars 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-04-04 Priser på jordbruksprodukter mars 2018 Det genomsnittliga svenska avräkningspriset på ungtjurar R3 är 13 procent högre än det genomsnittliga EU-priset.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2018

Priser på jordbruksprodukter september 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-10-01 Priser på jordbruksprodukter september 2018 Det genomsnittliga avräkningspriset på ungtjurar klass R3 har varit stabilt de senaste månaderna. Det genomsnittliga

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2019

Priser på jordbruksprodukter maj 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-06-03 Priser på jordbruksprodukter maj 2019 Det svenska avräkningspriset på ungtjurar klass R3 var 42,54 vecka 21. Det svenska avräkningspriset på mjölk har

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2018

Priser på jordbruksprodukter april 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2018 Under januari-februari var nettoexporten från EU 45 300 ton medan handelns värde visade ett överskott på 5 miljoner

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2018

Priser på jordbruksprodukter maj 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-05-30 Priser på jordbruksprodukter maj 2018 Det svenska avräkningspriset ligger kvar på en hög nivå. Vecka 20 var det genomsnittliga priset för ungtjurar (R3)

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2018

Priser på jordbruksprodukter februari 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-02-28 Priser på jordbruksprodukter februari 2018 Under 2017 var nettoexporten av nötkött och levande djur från EU 462 000 ton till ett värde av 662 miljoner

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 216 Utbudet är fortsatt större än den globala efterfrågan. Ökningstakten för EU:s mjölkproduktion har dämpats medan Kina har ökat importen. Rapporten handlar om konsumtions- och

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2016

Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-07-04 Priser på jordbruksprodukter juni 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2018

Priser på jordbruksprodukter juni 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-06-29 Priser på jordbruksprodukter juni 2018 Under januari-april 2018 var slakten av nöt, räknat i ton, 8 procent högre än under januari-april 2017. De genomsnittliga

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2018

Priser på jordbruksprodukter augusti 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-08-30 Priser på jordbruksprodukter augusti 2018 Under januari-juni 2018 var slakten av nöt, räknat i ton, 5 procent högre än under januari-juni 2017. De genomsnittliga

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2018

Priser på jordbruksprodukter januari 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-01-31 Priser på jordbruksprodukter januari 2018 Det svenska genomsnittliga priset för ungtjur klass R3 är 17 procent högre än det genomsnittliga EU-priset.

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2015 Ökad obalans på den globala mejerimarknaden innebär fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutveckling inom mjölk-

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2016

Priser på jordbruksprodukter maj 2016 2011-05 2011-27 2011-49 2012-19 2012-41 2013-11 2013-33 2014-03 2014-25 2014-47 2015-17 2015-39 2016-08 2015-21 2015-24 2015-27 2015-30 2015-33 2015-36 2015-39 2015-42 2015-45 2015-48 2015-51 2016-01 2016-04

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2016

Priser på jordbruksprodukter september 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-29 Priser på jordbruksprodukter september 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2019

Priser på jordbruksprodukter februari 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-02-28 Priser på jordbruksprodukter februari 2019 Under 2018 var den svenska produktionen av nötkött, räknat i ton, nästan 4 procent högre än under 2017. Den

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2019

Priser på jordbruksprodukter januari 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-02-01 Priser på jordbruksprodukter januari 2019 Inhemsk efterfrågan på svenskt nötkött är god med stabila priser. Den svenska invägningen av mjölk var drygt

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 6. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen är alltjämt besvärlig sedan Ryssland i början

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 5. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter oktober 2018

Priser på jordbruksprodukter oktober 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-11-01 Priser på jordbruksprodukter oktober 2018 Slakten av nötkreatur under januari-augusti var drygt 4 procent högre än under motsvarande period 2017. Det

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2016 Fortsatt obalans på den globala mejerimarknaden där utbudet ökar snabbare än efterfrågan. Mjölkföretagen pressas av fortsatt låga mjölkpriser. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter oktober 2017

Priser på jordbruksprodukter oktober 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-10-31 Priser på jordbruksprodukter oktober 2017 Sverige är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter september 2015

Priser på jordbruksprodukter september 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-09-30 Priser på jordbruksprodukter september 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Svag prisutveckling väntas på världsmarknaderna

Svag prisutveckling väntas på världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2015-07-01 Svag prisutveckling väntas på världsmarknaderna Priserna på världsmarknaden för jordbruksprodukter väntas ligga kvar ungefär på dagens nivåer

Läs mer

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor

På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 Mjölk, Mjölkkor Mjölkinvägning På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-11-07 Mjölk Läget i den svenska

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 2 JUNI 2017 Minskat utbud och stabil efterfrågan på mejeriprodukter har gett stigande globala priser. Obalans i efterfrågan på fett och protein har medfört sänkta svenska mjölkpriser.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2018

Priser på jordbruksprodukter november 2018 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2018-12-03 Priser på jordbruksprodukter november 2018 Det svenska genomsnittliga avräkningspriset på ungtjur klass R3 var 9 procent högre än EU:s genomsnittliga

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning De rekordhöga världsmarknadspriser vi sett under hösten och vintern har vänt nedåt de senaste månaderna. En fortsatt ökning av mjölkproduktionen

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2016

Priser på jordbruksprodukter november 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-11-30 Priser på jordbruksprodukter ember 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter juni 2017

Priser på jordbruksprodukter juni 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-07-03 Priser på jordbruksprodukter juni 2017 är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom. Priset för ungtjur klass R3 i var 25 procent

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016

Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-09-01 Priser på jordbruksprodukter augusti 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter augusti 2017

Priser på jordbruksprodukter augusti 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-09-04 Priser på jordbruksprodukter augusti 2017 Sverige är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2019

Priser på jordbruksprodukter mars 2019 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2019-04-02 Priser på jordbruksprodukter mars 2019 Under januari 2019 var den svenska produktionen av nötkött, räknat i ton, cirka 7 procent högre än under januari

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013

Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2013-03-28 Priser på jordbruksprodukter - mars 2013 Äggpriser i Sverige och EU Det svenska partipriset för ägg låg under vecka 11 på 223,40 euro/100 kg, vilket var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2017

Priser på jordbruksprodukter november 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2017 Det svenska genomsnittliga priset för ungtjur klass R3 ligger kvar på en hög nivå. Smörpriset har sjunkit cirka

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 217 De internationella priserna har i år stigit för samtliga mejerikategorier. Smörpriserna är nu de högsta någonsin. Mjölkföretagens ekonomi har haft en positiv utveckling

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2016

Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-01-28 Priser på jordbruksprodukter januari 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i, men även i. Priset i var hela 23 procent högre

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2017

Priser på jordbruksprodukter maj 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-05-31 Priser på jordbruksprodukter maj 2017 Sverige är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri

Finansieringsträffar. 19 och 20 jan Lennart Holmström, LRF Mjölk. Foto: Ester Sorri Finansieringsträffar 19 och 20 jan 2016 Lennart Holmström, LRF Mjölk Foto: Ester Sorri Vad händer i omvärlden fram till 2025? Ekonomiskt välstånd och befolkningsökning driver efterfrågan Efterfrågan stiger

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2016

Priser på jordbruksprodukter april 2016 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2016-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2016 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter november 2015

Priser på jordbruksprodukter november 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-11-30 Priser på jordbruksprodukter november 2015 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en relativt hög nivå framförallt i Sverige, men även i EU.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2017

Priser på jordbruksprodukter mars 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-04-03 Priser på jordbruksprodukter mars 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige var

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter april 2017

Priser på jordbruksprodukter april 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-05-02 Priser på jordbruksprodukter april 2017 Sverige är det land som har de högsta avräkningspriserna på nötkött inom EU. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2015

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2015 MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2015 Fortsatt obalans med ökade lager präglar den globala mejerimarknaden. Detta leder till fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag

EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag EDF produktionskostnadsanalys Ökad konkurrenskraft för svenska mjölkföretag Författare Markus Oskarsson, Svensk Mjölk (markus.oskarsson@svenskmjolk.se) Steffi Wille, European Dairy Farmers (steffi.wille@vti.bund.de)

Läs mer

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna

Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-07-04 Marknad i balans ger svag utveckling i råvarupriserna 2016-2025 Utbudet matchar efterfrågan för de flesta råvarorna vilket ger en blygsam prisutveckling

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter mars 2015

Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-03-31 Priser på jordbruksprodukter mars 2015 Avräkningspriserna på nötkött både i och ligger på en relativt hög nivå. Under 2014 ökade andelen svenskt nötkött

Läs mer

Kraftig ökning av spannmålspriserna

Kraftig ökning av spannmålspriserna 1(5) INFORMATION 21-8-13 Enheten för handel och marknad Ida Björklund Tfn: 36-15 63 43 Mobil: 7-548 4 7 E-post: ida.bjorklund@jordbruksverket.se Kraftig ökning av spannmålspriserna Under de senaste veckorna

Läs mer

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60

Författare Jonsson B. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt 60 Bibliografiska uppgifter för Framtida utveckling av priser på produkter och produktionsmedel Författare Jonsson B. Utgivningsår 7 Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2018

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2018 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2018 Dämpad ökning för den globala mjölkproduktionen och fortsatt god efterfrågan har gett en stabilisering av världsmarknadspriserna. 2017 bedöms vara ett av de bättre åren för

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 1. 2014 Sammanfattning Den globala mjölkproduktionen ökade under andra halvåret 2013. En fortsatt ökad mjölkproduktion i de flesta exportländer förväntas under våren.

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2017

Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-01-31 Priser på jordbruksprodukter januari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 217 Utvecklingen på den globala mejerimarknaden präglas av fortsatt höga smörpriser även om priserna sjunkit de senaste månaderna. Lönsamhetsnivån hos mjölkföretagen har legat

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2018 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Slaktgrisproduktionen upplever

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 3 SEPTEMBER 2016 Bättre balans mellan utbud och efterfrågan på mjölk avspeglas i sommarens uppgång för de internationella priserna. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017

MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017 MJÖLKRAPPORTEN NR 1 MARS 2017 Trots fortsatt minskad global produktion och stabil efterfrågan sjunker världsmarknadspriserna. I Sverige fortsätter mjölkpriserna uppåt. Rapporten handlar om konsumtions-

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter februari 2017

Priser på jordbruksprodukter februari 2017 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2017-02-28 Priser på jordbruksprodukter ruari 2017 Avräkningspriserna på nötkött ligger fortsatt på en hög nivå i Sverige. Priset för ungtjur klass R3 i Sverige

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016

MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016 MJÖLKRAPPORTEN NR 4 DECEMBER 2016 Minskad global produktion och ökad efterfrågan har medfört fortsatt stigande priser såväl internationellt som i Sverige. Rapporten handlar om konsumtions- och produktionsutvecklingen

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-05-23

Marknadsråd ägg 2012-05-23 Marknadsråd ägg 2012-05-23 Under 2011 ökade den svenska produktionen av ägg med 4,2 % medan konsumtionen minskade med 0,6 %. Konsumtionen har däremot ökat de första två månaderna 2012. Priserna i Sverige

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Slaktgrisproduktionen upplever en

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport från Svensk Mjölk NR 2. 2011 Sammanfattning Fortsatt stark mejerimarknad, även om världsmarknadspriserna för mejeriprodukter har sjunkit något den senaste tiden. Även priserna i Fonterras

Läs mer

MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 2015

MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 2015 MJÖLKRAPPORTEN nummer 2, juni 215 KONSUMTION PRODUKTION MJÖLKFÖRETAGEN 1 8 Export av mejeriprodukter jan-mar 215 Tusen ton 6 4 2 SMP WMP Smör Ost Nya Zeeland EU-28 USA Australien Argentina Källa: EU-kommissionen

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2013 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har stabiliserats under sommaren. En fortsatt svag utveckling för den globala mjölkproduktionen och stabil

Läs mer

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2012-07-12 Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter väntas den kommande tioårsperioden

Läs mer

Marknadsråd ägg 2011-11-16

Marknadsråd ägg 2011-11-16 Marknadsråd ägg 2011-11-16 Foto: Ulf Nylén Under jan-aug 2011 har den svenska konsumtionen av ägg och äggprodukter ökat med 1,4 % jämfört med samma period 2010. Svensk produktion ökade med 9,9 % jan-aug

Läs mer

Marknadsråd ägg 2012-10-24

Marknadsråd ägg 2012-10-24 Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %.

Läs mer

Läget i den svenska mjölknäringen

Läget i den svenska mjölknäringen 1 2015-02-18 Läget i den svenska mjölknäringen Sammanfattning Sett över en längre tid har både antalet mjölkproducenter och den totala mjölkproduktionen i Sverige minskat. Mjölkproduktionen i Sverige har

Läs mer

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Marknadsöversikt. 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet. Rikard Korkman, ombudsman, SLC Marknadsöversikt 11 och 12.6. 2013 Greppa marknadenprojektet Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, höstens 2013 priser, förkalkyl)

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Ekonomi och Marknad december Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad december Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad december 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris De genomsnittliga EU-priserna

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2016 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Nöt Får och lamm Sedan inledningen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 3, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. Produktionsvärde: 2 procent real tillväxt enligt

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) april 2011

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) april 2011 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) april 2011 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 10 794 mnkr. Det är en minskning med 733 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris inleder det fjärde året i följd

Läs mer

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden

Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden Mikael Olsson Annerstedt Flodins Utblick - Nytt från den globala köttmarknaden 15 juni 2012 NÖTKÖTTSMARKNADEN Brasilien Exporten till EU fortsätter att öka under april och maj månad. Gapet mellan förra

Läs mer

Motsägelsefull mejerimarknad i EU

Motsägelsefull mejerimarknad i EU På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-04-22 Motsägelsefull mejerimarknad i EU Trots låga priser och svår lönsamhetssituation ökar produktionen i EU Mycket talar för fortsatta

Läs mer

Marknadsråd ägg 2013-05-29

Marknadsråd ägg 2013-05-29 Marknadsråd ägg 2013-05-29 Under 2012 ökade totalkonsumtionen av ägg i Sverige med 8 procent. Produktionen ökade med 5 procent och har fortsatt att öka under 2013. Sveriges självförsörjning av ägg låg

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2017 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Den svenska prisbilden har

Läs mer

Marknadsöversikt Greppa marknadenprojektet, Rikard Korkman, ombudsman, SLC

Marknadsöversikt Greppa marknadenprojektet, Rikard Korkman, ombudsman, SLC Marknadsöversikt 18.3.2013 Greppa marknadenprojektet, Vanda Rikard Korkman, ombudsman, SLC 1 Innehåll Titta bakåt (priskurvor, vad kan man utläsa) Titta framåt (terminspriser, höstens 2013 priser, förkalkyl)

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Lägre priser för spannmål, kött och mejerivaror under 2008/09

Lägre priser för spannmål, kött och mejerivaror under 2008/09 Lägre priser för spannmål, kött och mejerivaror under 28/9 Fram till strax efter årsskiftet 27/8 noterades kraftiga prishöjningar på olika jordbruksprodukter. Därefter har priserna fallit avsevärt, men

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Marknadsråd ägg

Marknadsråd ägg Marknadsråd ägg 2010-03-26 Konsumtionen av ägg och äggprodukter har stigit med ytterligare 3,6 % under 2009 och ligger nu på närmare 123 000 ton. De svenska avräkningspriserna för ägg har legat på en hög,

Läs mer

Uppföljning av LRFs strategiska mål

Uppföljning av LRFs strategiska mål Uppföljning av LRFs strategiska mål Kvartalsrapport Kvartal 1, : - Det reala produktionsvärdet för livsmedel skall växa med 3 procent per år i primärledet. et är ändrat från 1 procent till 3 procent i

Läs mer